Διαδικασία : 2013/0265(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0167/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0167/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0279

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1034kWORD 632k
11.3.2014
PE 522.956v02-00 A7-0167/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0550),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0241/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την από 11ης Δεκεμβρίου 2013 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0167/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά κράτη μέλη21 για τη ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών, καλύπτοντας πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων των διατραπεζικών προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, των εμπορικών τελών, των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών ή των μέτρων καθοδήγησης των καταναλωτών. Οι υφιστάμενες διοικητικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά. Λόγω των επιβλαβών συνεπειών των διατραπεζικών προμηθειών για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές, αναμένεται η περαιτέρω εισαγωγή κανονιστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του επιπέδου αποκλίσεων των εν λόγω προμηθειών. Αυτά τα εθνικά μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πολλά κράτη μέλη21 για τη ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών, καλύπτοντας πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων των διατραπεζικών προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, των εμπορικών τελών, των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών ή των μέτρων καθοδήγησης των καταναλωτών. Οι υφιστάμενες διοικητικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά. Για την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των επιπέδων των διατραπεζικών προμηθειών, αναμένεται η περαιτέρω εισαγωγή κανονιστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του επιπέδου ή των αποκλίσεων μεταξύ των εν λόγω προμηθειών. Αυτά τα εθνικά μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

__________________

__________________

21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι κάρτες πληρωμών είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμών για τις λιανικές αγορές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Ένωση απέχει ακόμα πολύ από την επίτευξή της, καθώς πολλές λύσεις πληρωμών δεν μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά τους σύνορα, ή εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά νέων ενωσιακών παρόχων. Η μη ολοκλήρωση της αγοράς έχει σήμερα ως αποτέλεσμα την επιβολή υψηλότερων τιμών και λιγότερες επιλογές όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών για τους καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής, και πιο περιορισμένες ευκαιρίες ώστε να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά. Υπάρχει επομένως η ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς καρτών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και ηλεκτρονικών πληρωμών οι οποίες βασίζονται σε συναλλαγές με κάρτα που εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης αγοράς.

(8) Οι κάρτες πληρωμών είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμών για τις λιανικές αγορές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της αγοράς καρτών πληρωμών στην Ένωση απέχει ακόμα πολύ από την επίτευξή της, καθώς πολλές λύσεις πληρωμών δεν μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά τους σύνορα, ή εμποδίζεται η είσοδος στην αγορά νέων ενωσιακών παρόχων. Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να αρθούν τα εμπόδια στην ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων πληρωμής με κάρτα, συμπεριλαμβανομένων των κινητών και ηλεκτρονικών πληρωμών οι οποίες βασίζονται σε συναλλαγές με κάρτα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να προάγεται και να διευκολύνεται η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών προς όφελος των εμπόρων λιανικής και των καταναλωτών. Οι κάρτες και άλλες ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πιο ευέλικτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πληρωμής μέσω διαδικτύου προκειμένου να αξιοποιηθεί η εσωτερική αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ οι ηλεκτρονικές πληρωμές παρέχουν επίσης στους εμπόρους λιανικής δυνητικά ασφαλείς πληρωμές. Οι συναλλαγές με κάρτες και οι πράξεις πληρωμών με κάρτες αντί της χρήσης μετρητών θα μπορούσαν επομένως να είναι επωφελείς για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι προμήθειες για τη χρήση των συστημάτων πληρωμών έχουν καθοριστεί σε ένα οικονομικά αποδοτικό επίπεδο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καινοτομία και στην είσοδο νέων παρόχων στην αγορά.

(9) Για να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να προάγεται και να διευκολύνεται η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών προς όφελος των εμπόρων λιανικής και των καταναλωτών. Οι κάρτες και άλλες ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πιο ευέλικτο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πληρωμής μέσω διαδικτύου προκειμένου να αξιοποιηθεί η εσωτερική αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ οι ηλεκτρονικές πληρωμές παρέχουν επίσης στους εμπόρους λιανικής δυνητικά ασφαλείς πληρωμές. Οι συναλλαγές με κάρτες και οι πράξεις πληρωμών με κάρτες αντί της χρήσης μετρητών θα μπορούσαν επομένως να είναι επωφελείς για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι προμήθειες για τη χρήση των συστημάτων πληρωμών έχουν καθοριστεί σε ένα οικονομικά αποδοτικό επίπεδο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον θεμιτό ανταγωνισμό, στην καινοτομία και στην είσοδο νέων παρόχων στην αγορά.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που εμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών και στις πράξεις πληρωμών με κάρτες είναι η ευρεία εφαρμογή των διατραπεζικών προμηθειών, οι οποίες στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε καμία νομοθεσία. Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που εφαρμόζονται συνήθως μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν σε ένα ορισμένο σύστημα καρτών. Οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το βασικό μέρος των τελών που επιβάλλονται στους εμπόρους από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος στις γενικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών φαίνεται στην πράξη να αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως οδηγεί σε υψηλότερες και όχι χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, σε αντίθεση με τη διορθωτική επίδραση του ανταγωνισμού της συνήθους τιμής σε μια οικονομία της αγοράς. Η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10) Στην πλειονότητα των κρατών μελών, οι διατραπεζικές προμήθειες δεν υπόκεινται σε νομοθεσία αλλά στις αποφάσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που μετακυλίονται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν στο σχετικό σύστημα. Οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν τη βασική συνιστώσα των τελών που επιβάλλονται στους εμπόρους από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος, όπως και οποιοδήποτε άλλο κόστος, στις γενικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Η συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις διατραπεζικές προμήθειες θα μπορούσε να μειώσει το κόστος των συναλλαγών για τους καταναλωτές και, συνεπώς, να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η υπάρχουσα μεγάλη ποικιλία των διατραπεζικών προμηθειών και του επιπέδου τους εμποδίζει την εμφάνιση «νέων» ενωσιακών παραγόντων με βάση επιχειρηματικά μοντέλα με χαμηλότερες διατραπεζικές προμήθειες, σε βάρος δυνητικών οικονομιών κλίμακας και φάσματος και την επακόλουθη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές και εμποδίζει την καινοτομία. Καθώς οι ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο διατραπεζικών προμηθειών που επικρατεί στην αγορά στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως αποτέλεσμα το συνεχή κατακερματισμό της αγοράς. Τα υφιστάμενα εγχώρια καθεστώτα με χαμηλότερες ή μηδενικές διατραπεζικές προμήθειες μπορεί επίσης να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις διατραπεζικές προμήθειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές και οι έμποροι να αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές, υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών πληρωμών, ενώ η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν ενωσιακές λύσεις πληρωμών είναι περιορισμένη. Επιπλέον, οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές των προμηθειών κάνοντας χρήση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα κράτη μέλη. Ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται από τα συστήματα πληρωμών απαιτούν την εφαρμογή της διατραπεζικής προμήθειας του «σημείου πώλησης» (χώρα του εμπόρου λιανικής) για κάθε πράξη πληρωμών. Αυτό εμποδίζει τις αποδέκτριες τράπεζες να προσφέρουν επιτυχώς τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακή βάση. Εμποδίζει επίσης τους εμπόρους λιανικής να μειώσουν το κόστος πληρωμών προς όφελος των καταναλωτών.

(11) Η υπάρχουσα μεγάλη ποικιλία των διατραπεζικών προμηθειών και του επιπέδου τους εμποδίζει την εμφάνιση «νέων» ενωσιακών παραγόντων με βάση επιχειρηματικά μοντέλα με χαμηλότερες ή καθόλου διατραπεζικές προμήθειες, σε βάρος δυνητικών οικονομιών κλίμακας και φάσματος και την επακόλουθη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές και εμποδίζει την καινοτομία. Καθώς οι ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο διατραπεζικών προμηθειών που επικρατεί στην αγορά στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως αποτέλεσμα το συνεχή κατακερματισμό της αγοράς. Τα υφιστάμενα εγχώρια καθεστώτα με χαμηλότερες ή μηδενικές διατραπεζικές προμήθειες μπορεί επίσης να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις διατραπεζικές προμήθειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές και οι έμποροι να αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές, υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών πληρωμών, ενώ η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν ενωσιακές λύσεις πληρωμών είναι περιορισμένη. Επιπλέον, οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές των προμηθειών κάνοντας χρήση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα κράτη μέλη. Ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται από τα διεθνή συστήματα πληρωμών με κάρτα απαιτούν, βάσει της πολιτικής τους για τις εδαφικές άδειες, την εφαρμογή της διατραπεζικής προμήθειας του «σημείου πώλησης» (χώρα του εμπόρου λιανικής) για κάθε πράξη πληρωμών. Αυτό εμποδίζει τους αποδέκτες να προσφέρουν επιτυχώς τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακή βάση και, κατά περίπτωση, τους εμπόρους λιανικής να μειώσουν το κόστος πληρωμών τους προς όφελος των καταναλωτών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση. Κατά πρώτον, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής έκδοσης και αποδοχής των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών. Το να επιτραπεί στους εμπόρους να επιλέξουν έναν αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους μέλους («διασυνοριακή αποδοχή συναλλαγών») και το να επιβληθεί ένα ανώτατο επίπεδο διασυνοριακών διατραπεζικών προμηθειών για τις αποδεχθείσες διασυνοριακές συναλλαγές, θα μπορούσε να παράσχει την απαραίτητη νομική σαφήνεια. Επιπλέον, οι άδειες για την έκδοση ή αποδοχή μέσων πληρωμών θα πρέπει να ισχύουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς εντός της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για πληρωμές με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής.

(15) Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για πληρωμές με κάρτα, μέσω διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη διασυνοριακή και στην εθνική έκδοση και αποδοχή των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών. Εάν οι έμποροι μπορούσαν να επιλέξουν έναν αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους μέλους («διασυνοριακή αποδοχή συναλλαγών»), επιλογή που ευνοείται από την επιβολή του ιδίου ανώτατου επιπέδου τόσο εγχώριων όσο και διασυνοριακών διατραπεζικών προμηθειών για τις αποδεκτές συναλλαγές καθώς και από την απαγόρευση της εδαφικής αδειοδότησης, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη νομική σαφήνεια και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των συστημάτων πληρωμών με κάρτα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ως συνέπεια των μονομερών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού, εκτελείται ήδη ένας μεγάλος αριθμός διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών με κάρτες στην Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών που εφαρμόζονται στην πρώτη φάση του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις σχετικά με τις πράξεις αυτές θα πρέπει να τεθούν γρήγορα σε ισχύ, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους εμπόρους λιανικής να αναζητήσουν φθηνότερες διασυνοριακές υπηρεσίες αποδοχής συναλλαγών, και παρέχοντας κίνητρα στις εγχώριες τραπεζικές κοινότητες ή συστήματα να μειώσουν τις προμήθειες αποδοχής συναλλαγών.

(16) Ως συνέπεια των μονομερών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού, εκτελείται ήδη ένας μεγάλος αριθμός διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών με κάρτες στην Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών. Προκειμένου να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής, θα πρέπει οι διατάξεις που αφορούν διασυνοριακές και εθνικές συναλλαγές με κάρτα να εφαρμοστούν ταυτόχρονα και εντός εύλογης προθεσμίας μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο παρών κανονισμός για τη μετάβαση των συστημάτων πληρωμών με κάρτα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα συστήματα πληρωμών χρόνος για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές με κάρτα, τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις εγχώριες πληρωμές.

(17) Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα συστήματα πληρωμών χρόνος για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές με κάρτα, τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες πρέπει να καλύπτουν τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις εγχώριες πληρωμές.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι (διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές με «καταναλωτικές» κάρτες άμεσης χρέωσης και πράξεις πληρωμών με κάρτες θα έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,20% και όλες οι (διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές με «καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες και πράξεις πληρωμών με κάρτες που βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,30%.

(18) Όλες οι συναλλαγές με κάρτες άμεσης χρέωσης και πράξεις πληρωμών με κάρτες θα πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,2%, και όλες οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και πράξεις πληρωμών με κάρτες που βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,3%

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Η εκτίμηση αντικτύπου δείχνει ότι η απαγόρευση των διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες θα ωφελήσει την αποδοχή καρτών, τη χρήση καρτών και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και θα αποφέρει περισσότερα οφέλη στους εμπόρους και στους καταναλωτές σε σύγκριση με εκείνα που θα απέφερε ένα ανώτατο όριο καθορισμένο σε οποιοδήποτε υψηλότερο επίπεδο. Επιπλέον, κατ’ αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονταν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε ένα υψηλότερο ανώτατο όριο στα εθνικά συστήματα με πολύ χαμηλές ή μηδενικές διατραπεζικές προμήθειες για συναλλαγές άμεσης χρέωσης, λόγω της διασυνοριακής επέκτασης ή του γεγονότος ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά αυξάνουν τα επίπεδα των προμηθειών στο επίπεδο του ανώτατου ορίου. Η απαγόρευση των διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές άμεσης χρέωσης αντιμετωπίζει επίσης την απειλή εξαγωγής του μοντέλου διατραπεζικών προμηθειών σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών, όπως τα συστήματα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου και μέσω διαδικτύου.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, οι αποδέκτες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμπόρους σε ολόκληρη την Ένωση, εφαρμόζοντας τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) που εφαρμόζουν στην εθνική αγορά τους. Δεν πρέπει να εφαρμόζουν στις διασυνοριακές συναλλαγές υψηλότερες ΠΔΠ απ’ ό,τι στις εθνικές συναλλαγές.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών πραγματοποιούνται συνήθως βάσει δύο βασικών επιχειρηματικών μοντέλων, τα λεγόμενα τριμερή συστήματα καρτών (κάτοχος κάρτας – σύστημα αποδοχής και έκδοσης – έμπορος) και τετραμερή συστήματα καρτών (κάτοχος κάρτας – εκδότρια τράπεζα – αποδέκτρια τράπεζα – έμπορος). Πολλά τετραμερή συστήματα καρτών πληρωμών χρησιμοποιούν σαφείς διατραπεζικές προμήθειες, κυρίως πολυμερείς. Οι διατραπεζικές προμήθειες (προμήθειες που καταβάλλονται από αποδέκτριες τράπεζες για την παροχή κινήτρων έκδοσης και χρήσης καρτών) είναι σιωπηρές στα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών. Για την αναγνώριση της ύπαρξης σιωπηρών διατραπεζικών προμηθειών και για τη συμβολή στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, τα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών που χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως εκδότες ή αποδέκτες θα πρέπει να θεωρούνται τετραμερή συστήματα καρτών πληρωμών και πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ενώ η διαφάνεια και άλλα μέτρα που σχετίζονται με τους επιχειρησιακούς κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους.

(22) Οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμών πραγματοποιούνται συνήθως βάσει δύο βασικών επιχειρηματικών μοντέλων, τα λεγόμενα τριμερή συστήματα καρτών (κάτοχος κάρτας – σύστημα αποδοχής και έκδοσης – έμπορος) και τετραμερή συστήματα καρτών (κάτοχος κάρτας – εκδότρια τράπεζα – αποδέκτρια τράπεζα – έμπορος). Πολλά τετραμερή συστήματα καρτών πληρωμών χρησιμοποιούν σαφείς διατραπεζικές προμήθειες, κυρίως πολυμερείς. Οι διατραπεζικές προμήθειες (προμήθειες που καταβάλλονται από αποδέκτριες τράπεζες για την παροχή κινήτρων έκδοσης και χρήσης καρτών) είναι σιωπηρές στα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών. Για την αναγνώριση της ύπαρξης σιωπηρών διατραπεζικών προμηθειών και για τη συμβολή στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού, τα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών που χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως εκδότες ή αποδέκτες θα πρέπει να θεωρούνται τετραμερή συστήματα καρτών πληρωμών και πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ενώ η διαφάνεια και άλλα μέτρα που σχετίζονται με τους επιχειρησιακούς κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους. Τα τριμερή συστήματα πρέπει να δέχονται τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση των καρτών τους, προερχόμενες από οποιονδήποτε αποδέκτη, βάσει γενικών προτύπων για συναλλαγές με κάρτα και κανόνων αποδοχής, ανάλογων με τους εμπορικούς κανόνες για τα συγκεκριμένα τριμερή συστήματα, και με ανώτατα όρια για τις διατραπεζικές προμήθειες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η γενική υποχρέωση των τριμερών συστημάτων να δέχονται τις υπηρεσίες αποδοχής τα κάνει να λειτουργούν ως τετραμερή συστήματα όσον αφορά τα ανώτατα όρια των ΠΔΠ και αυξάνει τον ανταγωνισμό ως προς τις υπηρεσίες αποδοχής.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δεν θα καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των προμηθειών που έχουν καταβληθεί και εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου όσον αφορά το αν υφίσταται καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης στο σύστημα. Οι πληρωμές, τα κίνητρα και οι προμήθειες που εξετάζονται θα μπορούσαν να είναι άμεσα (δηλαδή να βασίζονται στον όγκο ή να αφορούν τη συναλλαγή) ή έμμεσα (περιλαμβάνοντας κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου όγκου συναλλαγών).

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δεν θα καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των προμηθειών που έχουν καταβληθεί και εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών χρεώσεων έγκρισης, από ένα σύστημα πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου όσον αφορά το αν υφίσταται καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης στο σύστημα καθώς και τα χρηματικά κίνητρα ή ισοδύναμα που αποκομίζει ο κάτοχος της κάρτας από ένα σύστημα πληρωμών με κάρτα. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι πληρωμές, τα κίνητρα και οι προμήθειες, είτε είναι άμεσα (δηλαδή βασίζονται στον όγκο ή αφορούν τη συναλλαγή) είτε έμμεσα (περιλαμβάνοντας κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου όγκου συναλλαγών). Κατά την εκτίμηση για το κατά πόσον υφίσταται καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που ρυθμίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των διατραπεζικών προμηθειών, πρέπει ειδικότερα να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη των εκδοτών καρτών πληρωμών τα οποία προκύπτουν από ειδικά προγράμματα που διεξάγονται από κοινού από τους εκδότες καρτών πληρωμών και τα συστήματα καρτών πληρωμών, καθώς και τα έσοδα από χρεώσεις επεξεργασίας, αδειοδότησης και άλλες, οι οποίες συνιστούν έσοδα για τους οργανισμών καρτών πληρωμών.

 

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική λειτουργία των περιορισμών όσον αφορά τον κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών, είναι απαραίτητες ορισμένες πληροφορίες. Πρώτον, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα μέσα να προσδιορίσουν τις διαφορετικές κατηγορίες καρτών. Ως εκ τούτου, οι διαφορετικές κατηγορίες θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες με ευδιάκριτο και ηλεκτρονικό τρόπο στη συσκευή. Δεύτερον, ο πληρωτής θα πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένος σχετικά με την αποδοχή του/των μέσου(-ων) πληρωμών του σε ένα δεδομένο σημείο πώλησης. Είναι απαραίτητο κάθε περιορισμός της χρήσης ενός δεδομένου εμπορικού σήματος να ανακοινώνεται από τον δικαιούχο πληρωμής στον πληρωτή την ίδια στιγμή και υπό τις ίδιες συνθήκες με τις πληροφορίες ότι ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα είναι αποδεκτό.

(30) Οι δικαιούχοι και οι πληρωτές πρέπει να έχουν τα μέσα να προσδιορίσουν τις διαφορετικές κατηγορίες καρτών. Ως εκ τούτου, οι διαφορετικές κατηγορίες θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες με ηλεκτρονικό τρόπο και επίσης, όσον αφορά νεοεκδοθέντα μέσα πληρωμών με κάρτες, με ευδιάκριτο τρόπο στη συσκευή ή στο τερματικό πληρωμών. Δεύτερον, ο πληρωτής θα πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένος σχετικά με την αποδοχή του/των μέσου(-ων) πληρωμών του σε ένα δεδομένο σημείο πώλησης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α) Η πληρωμή αποτελεί συμφωνία μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου. Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορικών σημάτων, έχει σημασία να πραγματοποιείται η επιλογή μιας εφαρμογής πληρωμών στο επίπεδο των χρηστών και να μην ορίζεται από την αγορά σε προηγούμενο στάδιο, είτε πρόκειται για συστήματα καρτών πληρωμών, είτε για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είτε για φορείς επεξεργασίας. Η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει τους πληρωτές και τους δικαιούχους, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να παρέχουν μια προεπιλογή εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επιλογή μπορεί να μεταβάλλεται για κάθε συναλλαγή. Σε περίπτωση επιλογής από τον δικαιούχο μιας εφαρμογής που υποστηρίζεται από αμφότερα τα μέρη, ο χρήστης πρέπει να μπορεί να την απορρίπτει και να επιλέγει άλλη εφαρμογή.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η αποκατάσταση στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και ότι εφαρμόζονται.

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η αποκατάσταση στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) ('ΕΑΤ'), η οποία ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και ότι εφαρμόζονται.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 12).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ένα περιορισμένο δίκτυο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, μέσω μέσων πληρωμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο περιοριστικά, διότι επιτρέπουν στον συγκεκριμένο κάτοχο του μέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες μόνο στις εγκαταστάσεις του εκδότη, εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών που έχουν άμεση εμπορική συμφωνία με κάποιον επαγγελματία εκδότη, είτε διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση περιορισμένου φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέσα πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ένα περιορισμένο δίκτυο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, μέσω μέσων πληρωμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο περιοριστικά, διότι επιτρέπουν στον συγκεκριμένο κάτοχο του μέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες μόνο στις εγκαταστάσεις του εκδότη, εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών που έχουν άμεση εμπορική συμφωνία με κάποιον επαγγελματία εκδότη, είτε διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση πολύ μικρού φάσματος αγαθών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συναλλαγές με εμπορικές κάρτες,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμπεριληφθούν οι εταιρικές κάρτες, επειδή σε αντίθετη περίπτωση οι καταναλωτές θα προέβαιναν σε διεπιδότησή τους.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αναλήψεις μετρητών σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και,

β) αναλήψεις μετρητών, ή συναλλαγές εκτός των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, καθώς και εκταμιεύσεις μετρητών στο ταμείο των εγκαταστάσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών· και

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών.

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών, εφόσον ο όγκος τους δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει η Επιτροπή·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα άρθρα 6 και 7 δεν ισχύουν για εγχώρια συστήματα χρεωστικών καρτών που λειτουργούν με μέση διατραπεζική προμήθεια ή βάσει μοντέλου καθαρής αποζημίωσης, που βρίσκεται αποδεδειγμένα κάτω από την οριακή τιμή που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4.

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικώς αποδοτικά εγχώρια καθεστώτα χρεωστικών καρτών που λειτουργούν ήδη με διατραπεζική προμήθεια μικρότερη του ορίου που προτείνει η Επιτροπή (0,2%) μπορούν να εξαιρεθούν από τα άρθρα 6 και 7 για τους επιχειρηματικούς κανόνες, εφόσον οι εθνικές αρχές αποφασίσουν την αυτοεξαίρεση του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής, η οποία συνοδεύει τον κανονισμό για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (σ. 206), επισημαίνει ότι η εν λόγω εξαίρεση αφορά μόνο έναν περιορισμένο αριθμό κρατών μελών.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών που συνδέονται με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται σε λιγότερο από 48 ώρες αφού εγκριθεί/πραγματοποιηθεί η συναλλαγή·

(4) ως «χρεωστική συναλλαγή με κάρτα» νοείται η πράξη πληρωμής με κάρτα που συνδέεται με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό στον οποίο η συναλλαγή χρεώνεται αμέσως μόλις εκκαθαριστεί, καθώς και η συναλλαγή με προπληρωμένη κάρτα·

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα όπου η συναλλαγή διακανονίζεται περισσότερες από 48 ώρες μετά την έγκριση/πραγματοποίηση της συναλλαγής·

(5) ως «πιστωτική συναλλαγή με κάρτα» νοείται η πράξη πληρωμής με κάρτα όπου η συναλλαγή χρεώνεται δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά την έγκριση/πραγματοποίηση της συναλλαγής·

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωμής» νοείται μια συναλλαγή με κάρτα πληρωμών ή μια πράξη πληρωμών με κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή δικαιούχο όπου τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όπου η κάρτα πληρωμών έχει εκδοθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης που βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό του σημείου πώλησης·

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωμής» νοείται μια συναλλαγή με κάρτα πληρωμών ή μια πράξη πληρωμών με κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή δικαιούχο, όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή το σημείο πώλησης βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πληρωμής ή όπου η κάρτα πληρωμών έχει εκδοθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης που βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό του σημείου πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία ο δικαιούχος πληρωμής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός αποδέκτη που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος·

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) ως «κάρτα πληρωμών» νοείται μία χρεωστική ή πιστωτική κάρτα η οποία παρέχει στον κάτοχό της πρόσβαση στα χρηματικά διαθέσιμά του ή του επιτρέπει να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω ενός αποδέκτη, και γίνεται δεκτή από τους δικαιούχους πληρωμής για την επεξεργασία πράξεων πληρωμών·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κάρτα πληρωμών» χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της πρότασης, και για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισμός.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) ως «σύστημα πληρωμών με κάρτα» νοείται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, πρακτικών, προτύπων και/ή κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών σε ολόκληρη την Ένωση και εντός των κρατών μελών, το οποίο διαχωρίζεται από οποιαδήποτε υποδομή ή σύστημα πληρωμών που υποστηρίζει τη λειτουργία του·

(13) ως «σύστημα πληρωμών» νοείται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, πρακτικών, προτύπων και/ή κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών σε ολόκληρη την Ένωση και εντός των κρατών μελών, το οποίο διαχωρίζεται από οποιαδήποτε υποδομή ή σύστημα πληρωμών που υποστηρίζει τη λειτουργία του·

Τροπολογία               28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) ως «τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του κατόχου κάρτας σε λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του δικαιούχου πληρωμής, και οι πράξεις πληρωμών με κάρτα βάσει της ίδιας δομής. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση και/ή την απόκτηση καρτών πληρωμών, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμών·

(15) ως «τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του πληρωτή σε λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του δικαιούχου πληρωμής, και οι πράξεις πληρωμών με κάρτα βάσει της ίδιας δομής. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση και/ή την απόκτηση καρτών πληρωμών, ή εκδίδει κάρτες πληρωμών με εταίρο του ίδιου εμπορικού σήματος ή μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμών·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κάρτα πληρωμών» χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της πρότασης, και για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισμός.

Τροπολογία               29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατραπεζικές προμήθειες για διασυνοριακές συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για καταναλωτικές χρεωστικές ή πιστωτικές πράξεις πληρωμής με κάρτα

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής.

1. Με ισχύ ...*, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις χρεωστικές συναλλαγές με κάρτα διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το ποσό των 7 λεπτών του ευρώ ή το 0,2%, όποιο είναι χαμηλότερο, της αξίας της συναλλαγής.

 

____________

 

* ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3% της αξίας της συναλλαγής.

2. Με ισχύ ...*, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις πιστωτικές συναλλαγές με κάρτα διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3% της αξίας της συναλλαγής.

 

____________

 

* ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα ανώτατα όρια, ή μέτρα με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα, μέσω της εθνικής νομοθεσίας.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

διαγράφεται

Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

 

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που κατά μέσο όρο υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

 

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε καθαρή αποζημίωση λάβει εκδότρια τράπεζα από σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών ή σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3, οποιαδήποτε καθαρή αποζημίωση λάβει εκδότης πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας.

 

Οι αρμόδιες αρχές αποτρέπουν τυχόν προσπάθειες καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης καρτών πληρωμών σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Στους κανόνες που αφορούν τα συστήματα πληρωμών με κάρτα απαγορεύεται κάθε περιορισμός στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με πληρωμές, εκτός εάν δεν εισάγει διακρίσεις και είναι αντικειμενικά αναγκαίος για τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Διασυνοριακές συναλλαγές

 

Όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, η ισχύουσα διατραπεζική προμήθεια είναι η διατραπεζική προμήθεια της χώρας του αποδέκτη.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ενιαία αγορά να λειτουργεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η διατραπεζική προμήθεια που ισχύει για όλες τις συναλλαγές είναι εκείνη του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης. Αυτό θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό κάτω από τα ποσοστά των ανώτατων ορίων, όπου αυτά εφαρμόζονται.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα συστήματα πληρωμών με κάρτα θα προβλέπουν τη δυνατότητα η αδειοδότηση και η εκκαθάριση μηνυμάτων ενιαίων συναλλαγών με κάρτα να διαχωρίζονται και να τίθενται υπό επεξεργασία από διαφορετικούς φορείς επεξεργασίας.

2. Τα συστήματα πληρωμών με κάρτα και οι εκδότες θα προβλέπουν τη δυνατότητα η αδειοδότηση και η εκκαθάριση μηνυμάτων ενιαίων συναλλαγών με κάρτα να διαχωρίζονται και να τίθενται υπό επεξεργασία από διαφορετικούς φορείς επεξεργασίας. Απαγορεύονται οι κανόνες των συστημάτων αυτών, και οι κανόνες που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες αδειοδότησης ή σε άλλες συμβάσεις, οι οποίοι οδηγούν σε περιορισμό της ελευθερίας επιλογής φορέα επεξεργασίας.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης διασφαλίζουν ότι το σύστημά τους είναι τεχνικά διαλειτουργικό με άλλα συστήματα ή φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης, μέσω της χρήσης προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. Επιπλέον, οι φορείς επεξεργασίας δεν πρέπει να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν επιχειρηματικούς κανόνες που περιορίζουν τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης.

4. Από ...*, φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης διασφαλίζουν ότι το σύστημά τους είναι τεχνικά διαλειτουργικό με άλλα συστήματα ή φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης, μέσω της χρήσης προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. Επιπλέον, οι φορείς επεξεργασίας δεν πρέπει να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν επιχειρηματικούς κανόνες που περιορίζουν τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης.

 

4α. Κατόπιν διαβούλευσης με συμβουλευτική επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής εναρμόνιση του παρόντος άρθρου, η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα συστήματα πληρωμών, τα καθεστώτα πληρωμών και οι φορείς επεξεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται μια πλήρως ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά επεξεργασίας καρτών.

 

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως …**

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

 

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται από ...*** και επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, κατά περίπτωση.

 

________________

 

* ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

**ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία...

 

***ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία   39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν τα νέα συστήματα πληρωμής με κάρτα από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για περιορισμένη χρονική περίοδο, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 έως 4β, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη για τα νεοσύστατα συστήματα πληρωμών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα θα συνοδεύεται από υψηλό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με την ευάλωτη θέση τους στην αγορά έναντι των ήδη υφιστάμενων κύριων συστημάτων καρτών. Η διάταξη αυτή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία περιβάλλοντος αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των πράξεων πληρωμής με κάρτα.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύονται οποιοιδήποτε κανόνες συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες αδειοδότησης που εμποδίζουν ή αποτρέπουν έναν εκδότη από το να δεχτεί κάρτες πληρωμών με περισσότερα των δύο εμπορικά σήματα μέσων πληρωμών, σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή.

1. Απαγορεύονται οποιοιδήποτε κανόνες συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες αδειοδότησης ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εμποδίζουν ή αποτρέπουν έναν εκδότη από το να δεχτεί κάρτες πληρωμών με περισσότερα των δύο εμπορικά σήματα μέσων πληρωμών, σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατά τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίζει να έχει δύο ή περισσότερα διαφορετικά εμπορικά σήματα μέσων πληρωμών στην κάρτα πληρωμών ή στην τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή του. Εγκαίρως πριν από τη υπογραφή της σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα εμπορικά σήματα πληρωμών και τα χαρακτηριστικά τους, στα οποία περιλαμβάνονται οι λειτουργικές δυνατότητες, το κόστος και η ασφάλεια.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση των εκδοτών ή αποδεκτών σε κανόνες συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες αδειοδότησης που αφορούν την αποδοχή καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή, θα πρέπει να δικαιολογείται αντικειμενικά και να μην εισάγει διακρίσεις.

2. Οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση των εκδοτών ή αποδεκτών σε κανόνες συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες αδειοδότησης που αφορούν την αποδοχή καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα ή ισοδύναμη συνύπαρξη διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή εφαρμογών σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή, θα πρέπει να δικαιολογείται αντικειμενικά και να μην εισάγει διακρίσεις.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα συστήματα πληρωμών καρτών δεν επιβάλλουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, υποχρεώσεις καταβολής τελών ή άλλες υποχρεώσεις με το ίδιο αντικείμενο ή σκοπό στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης ή αποδοχής για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε συσκευή στην οποία βρίσκεται το εμπορικό τους σήμα σε σχέση με συναλλαγές για τις οποίες το σύστημά τους δεν χρησιμοποιείται.

3. Τα συστήματα πληρωμών καρτών δεν επιβάλλουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, υποχρεώσεις καταβολής τελών ή παρόμοιες υποχρεώσεις με το ίδιο αντικείμενο ή σκοπό στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης ή αποδοχής για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε συσκευή στην οποία βρίσκεται το εμπορικό τους σήμα σε σχέση με συναλλαγές για τις οποίες το σύστημά τους δεν χρησιμοποιείται.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αρχές δρομολόγησης που αποσκοπούν στην καθοδήγηση συναλλαγών μέσω ειδικού διαύλου ή διαδικασίας και άλλες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις όσον αφορά το χειρισμό ενός ή περισσοτέρων εμπορικών σημάτων καρτών συναλλαγών σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή δεν θα εισάγει διακρίσεις και θα εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

4. Οι αρχές δρομολόγησης ή ισοδύναμα μέτρα που αποσκοπούν στην καθοδήγηση συναλλαγών μέσω ειδικού διαύλου ή διαδικασίας και άλλες τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας και απαιτήσεις όσον αφορά το χειρισμό ενός ή περισσοτέρων εμπορικών σημάτων καρτών πληρωμών, ή ισοδύναμη συνύπαρξη διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή εφαρμογών, σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή δεν θα εισάγει διακρίσεις και θα εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, λογισμικό ή συσκευές στο μέσο πληρωμών ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής από τον πληρωτή κατά τη χρήση ενός μέσου πληρωμής για τη χρήση καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα.

6. Τα καθεστώτα καρτών πληρωμής, οι εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, λογισμικό ή συσκευές στο μέσο πληρωμών ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής από τον πληρωτή και τον δικαιούχο κατά τη χρήση ενός μέσου πληρωμής για τη χρήση καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα. Οι δικαιούχοι διατηρούν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν αυτόματους μηχανισμούς στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης οι οποίοι περιλαμβάνουν επιλογή κατά προτεραιότητα ενός συγκεκριμένου εμπορικού σήματος ή μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν εμποδίζουν τον πληρωτή, ως προς τις κατηγορίες καρτών ή των σχετικών μέσων πληρωμών που έχει δεχτεί ο δικαιούχος, να παρακάμπτει μια αυτόματη επιλογή προτεραιότητας που έχει κάνει ο δικαιούχος στον εξοπλισμό του.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και να χρεώνουν τους δικαιούχους μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά σήματα των καρτών πληρωμής, εκτός εάν οι έμποροι ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να χρεώνουν μικτές χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών.

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και να χρεώνουν τους δικαιούχους μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά σήματα των καρτών πληρωμής με διαφορετικά επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών, εκτός εάν οι έμποροι ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να χρεώνουν μικτές χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα συστήματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να εφαρμόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος θα υποχρεώνει τους πληρωτές να αποδέχονται κάρτες και άλλα μέσα πληρωμών που εκδίδονται από έναν εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο ενός συστήματος μέσων πληρωμών, να αποδέχονται επίσης άλλα μέσα πληρωμών του ίδιου εμπορικού σήματος και/ή κατηγορίας που εκδίδονται από άλλους εκδότες παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, με εξαίρεση την περίπτωση που υπόκεινται στην ίδια ρυθμισμένη διατραπεζική προμήθεια.

1. Τα συστήματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να εφαρμόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος θα υποχρεώνει τους πληρωτές να αποδέχονται κάρτες και άλλα μέσα πληρωμών που εκδίδονται από έναν εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο ενός συστήματος μέσων πληρωμών, να αποδέχονται επίσης άλλα μέσα πληρωμών του ίδιου εμπορικού σήματος και/ή κατηγορίας που εκδίδονται από άλλους εκδότες παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του ίδιου συστήματος, με εξαίρεση την περίπτωση που υπόκεινται στην ίδια διατραπεζική προμήθεια, η οποία επιπλέον συμμορφώνεται με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι ένας έμπορος που κάνει δεκτή την κάρτα πληρωμών Α με διατραπεζική προμήθεια κάτω του οριζόμενου ανώτατου ορίου υποχρεούται να κάνει δεκτή την κάρτα πληρωμών Β μόνον όταν ισχύει για αυτήν η ίδια ακριβώς διατραπεζική προμήθεια. Επομένως, δεν αρκεί να συνοδεύονται αμφότερες οι κάρτες πληρωμών από διατραπεζική προμήθεια κάτω του καθορισμένου ανώτατου ορίου. Με τον τρόπο αυτό, ο έμπορος μπορεί, μέσω της απόρριψης μιας συγκεκριμένης κάρτας πληρωμών, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για μείωση των προμηθειών κάτω του καθορισμένου ανώτατου ορίου.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα μέσα πληρωμών τους είναι αναγνωρίσιμα εκ πρώτης όψεως και ότι μπορούν να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, επιτρέποντας στους δικαιούχους πληρωμής να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια εμπορικά σήματα και κατηγορίες προπληρωμένων, χρεωστικών, πιστωτικών ή εμπορικών καρτών και ποιες πράξεις πληρωμών με κάρτες επιλέγονται από τον πληρωτή.

4. Το αργότερο έως ...*, οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα μέσα πληρωμών τους μπορούν να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά και ότι, στην περίπτωση των νεοεκδοθέντων μέσων πληρωμών με κάρτα, είναι αναγνωρίσιμα εκ πρώτης όψεως, επιτρέποντας στους δικαιούχους πληρωμής και στους πληρωτές να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια εμπορικά σήματα και κατηγορίες προπληρωμένων, χρεωστικών, πιστωτικών ή εμπορικών καρτών και ποιες πράξεις πληρωμών με κάρτες επιλέγονται από τον πληρωτή.

 

________________

 

* ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κανόνων για τις χρεώσεις, τις μειώσεις ή άλλη καθοδήγηση που ορίζονται στο άρθρο 55 της πρότασης COM (2013)547 και στο άρθρο 19 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ22.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κανόνων για τις χρεώσεις, τις μειώσεις ή άλλη καθοδήγηση που ορίζονται στο άρθρο 55 της οδηγίας 2014/.../ΕΕ [Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών» (PSD)] και στο άρθρο 19 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ22.

__________________

__________________

22 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

22 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί ότι η παραπομπή δεν πρέπει να γίνει στους κανόνες που προτείνει η Επιτροπή αλλά στο τελικό κείμενο.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, παρέχονται επίσης στον καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά πληρωμής και τις προμήθειες πληρωμής που ισχύουν στις πράξεις πληρωμών.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Η ΕΑΤ εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων πληρωμών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή συνιστούν νέους.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ανεξάρτητες, κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων πληρωμών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή συνιστούν νέους. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπάγονται σε τουλάχιστον έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή που αφορά τους εν λόγω φορείς.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς το αργότερο στις …* [δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή που αφορά τους εν λόγω φορείς.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο μετά την παρέλευση τετραετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα των επιπέδων των διατραπεζικών προμηθειών και των μηχανισμών καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών και το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην αγορά.

Έως…*, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα των επιπέδων των διατραπεζικών προμηθειών και των μηχανισμών καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών και το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων, νέας τεχνολογίας και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά. Στην αξιολόγηση πρέπει να εξετάζονται ειδικότερα:

 

α) η εξέλιξη των προμηθειών για τους κατόχους καρτών·

 

β) το επίπεδο του ανταγωνισμού ανάμεσα σε παρόχους και καθεστώτα καρτών πληρωμών·

 

γ) οι συνέπειες στο κόστος για τον πληρωτή και τον δικαιούχο·

 

δ) τα επίπεδα εμπορικής μετακύλισης της μείωσης των διατραπεζικών προμηθειών·

 

ε) οι τεχνικές απαιτήσεις και οι συνέπειές τους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

 

στ) οι συνέπειες της συνύπαρξης περισσότερων του ενός εμπορικών σημάτων στην ευχρηστία, ιδίως για τους ηλικιωμένους και άλλους ευάλωτους χρήστες.

 

Η έκθεση της Επιτροπής ακολουθείται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρόταση τροποποίησης του ανώτατου ορίου για τις διατραπεζικές προμήθειες.

 

_______________

 

* ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(1)

Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (13.2.2014)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Adam Bielan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ένας από τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι το επίπεδο συναλλαγών χωρίς μετρητά στην αγορά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στις ανεπτυγμένες χώρες είναι περισσότερο διαδεδομένες οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η έκδοση καρτών, ενώ διάφορες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Οι χώρες αυτές προωθούν ενεργά τη χρήση συστημάτων πληρωμών με κάρτα για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιλογές των καταναλωτών και συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Οι συναλλαγές χωρίς μετρητά, με την ταχύτητα, την ασφάλεια και την καινοτομία τους, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των οικονομιών. Μια από τις βασικές πρακτικές που παρεμποδίζουν την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς είναι η ευρεία χρήση τετραμερών συστημάτων, η οποία εκφράζεται στην αγορά με την ύπαρξη των λεγόμενων πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών (ΠΔΠ). Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που συμφωνούνται συνήθως από κοινού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν σε ένα ορισμένο σύστημα. Οι εν λόγω διατραπεζικές προμήθειες που καταβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας αποτελούν μέρος των προμηθειών που καταβάλλονται από τους εμπόρους, οι οποίοι τις μετακυλίουν με τη σειρά τους στους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, οι υψηλές διατραπεζικές προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες τελικές τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι όσον αφορά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους, ενώ παράλληλα οι εκδότες χρησιμοποιούν διάφορα κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση τέτοιων μέσων πληρωμών, τα οποία αποφέρουν υψηλότερες προμήθειες στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας. Οι διατραπεζικές προμήθειες περιορίζουν επίσης την είσοδο στην αγορά, καθώς τα έξοδά τους για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας λειτουργούν ως ελάχιστο όριο για να μεταπείσουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας να εκδίδουν κάρτες πληρωμών ή άλλα μέσα πληρωμών, όπως ηλεκτρονικές και κινητές λύσεις όσον αφορά τις πληρωμές, που προσφέρονται από νεοεισερχόμενους. Τέλος, η ποικιλία των διατραπεζικών προμηθειών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών συστημάτων πληρωμών με κάρτα προκαλεί κατακερματισμό της αγοράς και εμποδίζει τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς πληρωμών. Ο προσδιορισμός από την Επιτροπή των φραγμών που υφίστανται για την περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών, καθώς και η υιοθέτηση κατάλληλης προσέγγισης για την επίλυση του προβλήματος αυτού, θα έχουν θετικές οικονομικές συνέπειες για την ΕΕ. Η έκθεση υποδιαιρείται σε δύο κύρια τμήματα: Το πρώτο τμήμα εισάγει κανόνες σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες. Όσον αφορά τις εν λόγω προμήθειες, η πρόταση δημιουργεί μια «ρυθμιζόμενη» και μια «μη ρυθμιζόμενη» περιοχή. Η ρυθμιζόμενη περιοχή αποτελείται από όλες τις συναλλαγές με κάρτες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καταναλωτές και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να μην τις δεχτούν οι έμποροι λιανικής, δηλαδή καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών. Η μη ρυθμιζόμενη περιοχή αποτελείται από όλες τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών και πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών οι οποίες δεν εμπίπτουν στη ρυθμιζόμενη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που εκδίδονται από τριμερή συστήματα.

Βάσει των ανωτέρω, είναι επιθυμητό να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός δικτύου αποδοχής καρτών εντός της ΕΕ, κάτι το οποίο αποτελεί αναμφίβολα στόχο της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών. Οπωσδήποτε, η υιοθέτηση ανώτατων ορίων σε επίπεδο Ένωσης για τις διατραπεζικές προμήθειες για εσωτερικές και διασυνοριακές συναλλαγές αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθώς και της πραγμάτωσης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στον καταναλωτή. Παρότι, στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, ο συντάκτης της γνωμοδότησης αναγνωρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής ανώτατων ορίων για τις διατραπεζικές προμήθειες, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει περαιτέρω αλλαγές στα άρθρα 3 και 4 της πρότασης κανονισμού.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να παρέχονται επαρκή μέσα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου κανονισμού, με τα οποία θα αποτρέπεται η καταστρατήγηση της προτεινόμενης απαγόρευσης. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι πεπεισμένος ότι, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών πληρωμών λιανικής πώλησης ή εμπορικών καρτών.

Δεδομένου ότι η αγορά των πράξεων πληρωμών αλλάζει ραγδαία, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η περίοδος που προβλέπεται στη ρήτρα επανεξέτασης του άρθρου 16 θα πρέπει να συντομευθεί, ώστε η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι νομοθέτες να είναι σε θέση να εξετάσουν έγκαιρα την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις και το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων στην αγορά, καθώς και τις τεχνολογίες που έχουν καταστεί στο μεταξύ προσβάσιμες. Ο εισηγητής επιθυμεί εν προκειμένω να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι δικαιολογημένα δεν καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό οι καινοτόμες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου που εμφανίζονται στην αγορά, και ότι η εξέλιξη αυτών των καινοτόμων μέσων θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι τα νεοσύστατα συστήματα καρτών πληρωμών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνοδεύεται από υψηλό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με την ευάλωτη θέση τους στην αγορά έναντι των ήδη υφιστάμενων κύριων συστημάτων καρτών, θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έπειτα από απόφαση κράτους μέλους και διαβούλευση με την Επιτροπή. Η εξαίρεση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία περιβάλλοντος αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των πράξεων πληρωμών με κάρτες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά κράτη μέλη21 για τη ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών, καλύπτοντας πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων των διατραπεζικών προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, των εμπορικών τελών, των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών ή των μέτρων καθοδήγησης των καταναλωτών. Οι υφιστάμενες διοικητικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά. Λόγω των επιβλαβών συνεπειών των διατραπεζικών προμηθειών για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές, αναμένεται η περαιτέρω εισαγωγή κανονιστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του επιπέδου αποκλίσεων των εν λόγω προμηθειών. Αυτά τα εθνικά μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πολλά κράτη μέλη21 για τη ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών, καλύπτοντας πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων των διατραπεζικών προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, των εμπορικών τελών, των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών ή των μέτρων καθοδήγησης των καταναλωτών. Οι υφιστάμενες διοικητικές αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά. Λόγω των επιβλαβών συνεπειών των διατραπεζικών προμηθειών για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές, αναμένεται η περαιτέρω εισαγωγή κανονιστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του επιπέδου αποκλίσεων των εν λόγω προμηθειών. Αυτά τα εθνικά μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

__________________

__________________

21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που εμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών και στις πράξεις πληρωμών με κάρτες είναι η ευρεία εφαρμογή των διατραπεζικών προμηθειών, οι οποίες στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε καμία νομοθεσία. Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που εφαρμόζονται συνήθως μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν σε ένα ορισμένο σύστημα καρτών. Οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το βασικό μέρος των τελών που επιβάλλονται στους εμπόρους από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος στις γενικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών φαίνεται στην πράξη να αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως οδηγεί σε υψηλότερες και όχι χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, σε αντίθεση με τη διορθωτική επίδραση του ανταγωνισμού της συνήθους τιμής σε μια οικονομία της αγοράς. Η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που εμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών και στις πράξεις πληρωμών με κάρτες είναι η ευρεία εφαρμογή των διατραπεζικών προμηθειών, οι οποίες στα περισσότερα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε καμία νομοθεσία. Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που μετακυλίονται συνήθως από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν στο σχετικό σύστημα. Οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το βασικό στοιχείο των τελών που επιβάλλονται στους εμπόρους από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος στις γενικές τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών φαίνεται στην πράξη να αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως οδηγεί σε υψηλότερες και όχι χαμηλότερες προμήθειες στην αγορά, σε αντίθεση με τη διορθωτική επίδραση του ανταγωνισμού της συνήθους τιμής σε μια οικονομία της αγοράς. Η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ο παρών κανονισμός ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση. Κατά πρώτον, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής έκδοσης και αποδοχής των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών. Το να επιτραπεί στους εμπόρους να επιλέξουν έναν αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους μέλους («διασυνοριακή αποδοχή συναλλαγών») και το να επιβληθεί ένα ανώτατο επίπεδο διασυνοριακών διατραπεζικών προμηθειών για τις αποδεχθείσες διασυνοριακές συναλλαγές, θα μπορούσε να παράσχει την απαραίτητη νομική σαφήνεια. Επιπλέον, οι άδειες για την έκδοση ή αποδοχή μέσων πληρωμών θα πρέπει να ισχύουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς εντός της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για πληρωμές με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής.

(15) Για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πληρωμών με κάρτα, μέσω Διαδικτύου ή με τη χρήση κινητής συσκευής προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής έκδοσης και αποδοχής των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών Το να επιτραπεί στους εμπόρους να επιλέξουν έναν αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους μέλους («διασυνοριακή αποδοχή συναλλαγών») και το να επιβληθεί το ίδιο ανώτατο επίπεδο διατραπεζικής προμήθειας για τις αποδεχθείσες εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, θα μπορούσε να παράσχει την απαραίτητη νομική σαφήνεια. Επιπλέον, οι άδειες για την έκδοση ή αποδοχή μέσων πληρωμών θα πρέπει να ισχύουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς εντός της Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ως συνέπεια των μονομερών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού, εκτελείται ήδη ένας μεγάλος αριθμός διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών με κάρτες στην Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών που εφαρμόζονται στην πρώτη φάση του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις σχετικά με τις πράξεις αυτές θα πρέπει να τεθούν γρήγορα σε ισχύ, δημιουργώντας ευκαιρίες για τους εμπόρους λιανικής να αναζητήσουν φθηνότερες διασυνοριακές υπηρεσίες αποδοχής συναλλαγών, και παρέχοντας κίνητρα στις εγχώριες τραπεζικές κοινότητες ή συστήματα να μειώσουν τις προμήθειες αποδοχής συναλλαγών.

(16) Ως συνέπεια των μονομερών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού, εκτελείται ήδη ένας μεγάλος αριθμός διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών με κάρτες στην Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προμηθειών. Προκειμένου να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής, θα πρέπει όλες οι διατάξεις που αφορούν εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές με κάρτα να τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ, μετά από εύλογο διάστημα που να παρέχει τα χρονικά περιθώρια για την προσαρμογή της αγοράς.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα συστήματα πληρωμών χρόνος για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές με κάρτα, τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις εγχώριες πληρωμές.

(17) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, ώστε να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα καθεστώτα πληρωμών χρόνος για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές με κάρτα, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών για τις συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δεν θα καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των προμηθειών που έχουν καταβληθεί και εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου όσον αφορά το αν υφίσταται καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης στο σύστημα. Οι πληρωμές, τα κίνητρα και οι προμήθειες που εξετάζονται θα μπορούσαν να είναι άμεσα (δηλαδή να βασίζονται στον όγκο ή να αφορούν τη συναλλαγή) ή έμμεσα (περιλαμβάνοντας κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου όγκου συναλλαγών).

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών δεν θα καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των προμηθειών που έχουν καταβληθεί και εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών από ένα σύστημα πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου όσον αφορά το αν υφίσταται καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο σύστημα. Οι πληρωμές, τα κίνητρα και οι προμήθειες που εξετάζονται θα μπορούσαν να είναι άμεσα (δηλαδή να βασίζονται στον όγκο ή να αφορούν τη συναλλαγή) ή έμμεσα (περιλαμβάνοντας κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου όγκου συναλλαγών, ή διάφορα τέλη επεξεργασίας και αδειοδότησης τα οποία δεν συνιστούν άμεσο έσοδο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών). Επιπλέον, τα έσοδα που προκύπτουν από προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από κοινού από τους εκδότες καρτών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και τα κέρδη των εκδοτών που προέρχονται από πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο συμφωνίας με άλλο εκδότη καρτών θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ο εκδότης δεν είναι πάντα και αποδέκτης. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται για ποια άλλα καθαρά κέρδη ισχύει η διάταξη του άρθρου 5.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι όσον αφορά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους για το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονα, μια σειρά από πρακτικές που εφαρμόζονται για την παροχή κινήτρων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης (όπως ταξιδιωτικά δελτία, πριμοδοτήσεις, εκπτώσεις, αντίστροφες χρεώσεις, δωρεάν ασφάλιση, κ.λπ.), μπορούν να στρέψουν τους καταναλωτές προς τη χρήση μέσων πληρωμών που συνεπάγονται υψηλές προμήθειες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, τα μέτρα που επιβάλλουν περιορισμούς στις διατραπεζικές προμήθειες θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τις κάρτες πληρωμών που έχουν καταστεί μαζικά προϊόντα και οι έμποροι γενικά δυσκολεύονται να μην δεχτούν, λόγω της ευρείας έκδοσης και της χρήσης τους (π.χ. καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες). Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς στα μη ρυθμιζόμενα τμήματα του τομέα και για τον περιορισμό της μεταφοράς δραστηριοτήτων από τα ρυθμιζόμενα στα μη ρυθμιζόμενα τμήματα του τομέα, είναι απαραίτητο να εγκριθεί μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού του συστήματος και των υποδομών, της καθοδήγησης του πληρωτή από τον δικαιούχο πληρωμής και να επιτραπεί η επιλεκτική αποδοχή μέσων πληρωμών από τον δικαιούχο πληρωμής.

(24) Οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι όσον αφορά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους για το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονα, μια σειρά από πρακτικές που εφαρμόζονται για την παροχή κινήτρων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης (όπως ταξιδιωτικά δελτία, πριμοδοτήσεις, εκπτώσεις, αντίστροφες χρεώσεις, δωρεάν ασφάλιση, κ.λπ.), μπορούν να στρέψουν τους καταναλωτές προς τη χρήση μέσων πληρωμών που συνεπάγονται υψηλές προμήθειες για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης. Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, είναι απαραίτητο να εγκριθεί μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού του συστήματος και των υποδομών, της καθοδήγησης του πληρωτή από τον δικαιούχο πληρωμής και να επιτραπεί η επιλεκτική αποδοχή μέσων πληρωμών από τον δικαιούχο πληρωμής.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών αποτελεί διπλή υποχρέωση που επιβάλλεται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης και από τα συστήματα καρτών πληρωμών σε δικαιούχους πληρωμής, ώστε, αφενός, να αποδεχτούν όλες τις κάρτες του ίδιου εμπορικού σήματος (στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων», ανεξαρτήτως του διαφορετικού κόστους αυτών των καρτών, και αφετέρου ανεξαρτήτως της μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η οποία έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο «αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή από την ίδια κατηγορία καρτών να μην υπάρχει διάκριση από την πλευρά του δικαιούχου όσον αφορά τους εκδότες ή τους κατόχους καρτών, και τα συστήματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να τους επιβάλουν μια τέτοια υποχρέωση. Ως εκ τούτου, αν και το στοιχείο «αποδοχή όλων των εκδοτών» του κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα στο πλαίσιο ενός συστήματος καρτών πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών οι οποίες έχουν εκδώσει μια κάρτα, το στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων» αποτελεί ουσιαστικά πρακτική δέσμευσης που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή καρτών χαμηλών προμηθειών με την εξίσου αποδοχή καρτών υψηλών προμηθειών. Η αφαίρεση του στοιχείου «αποδοχή όλων των προϊόντων» από τον κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να περιορίσουν την επιλογή των καρτών πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους καταναλωτές μέσω του μειωμένου κόστους για τους εμπόρους. Οι έμποροι που δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να δέχονται και πιστωτικές κάρτες και αυτοί που δέχονται πιστωτικές κάρτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να δέχονται εμπορικές κάρτες. Ωστόσο, για την προστασία του καταναλωτή και της δυνατότητάς του να χρησιμοποιεί κάρτες πληρωμών όσο το δυνατόν πιο συχνά, οι έμποροι πρέπει να υποχρεωθούν να δέχονται όλες τις κάρτες που υπόκεινται στην ίδια ρυθμιζόμενη διατραπεζική προμήθεια. Ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για κάρτες με διατραπεζικές προμήθειες που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να δεχτούν τέτοιες κάρτες.

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών αποτελεί διπλή υποχρέωση που επιβάλλεται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης και από τα συστήματα καρτών πληρωμών σε δικαιούχους πληρωμής, ώστε, αφενός, να αποδεχτούν όλες τις κάρτες του ίδιου εμπορικού σήματος (στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων», ανεξαρτήτως του διαφορετικού κόστους αυτών των καρτών, και αφετέρου ανεξαρτήτως της μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η οποία έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο «αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή από την ίδια κατηγορία καρτών να μην υπάρχει διάκριση από την πλευρά του δικαιούχου όσον αφορά τους εκδότες ή τους κατόχους καρτών, και τα συστήματα πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να τους επιβάλουν μια τέτοια υποχρέωση. Ως εκ τούτου, αν και το στοιχείο «αποδοχή όλων των εκδοτών» του κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα στο πλαίσιο ενός συστήματος καρτών πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών οι οποίες έχουν εκδώσει μια κάρτα, το στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων» αποτελεί ουσιαστικά πρακτική δέσμευσης που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή καρτών χαμηλών προμηθειών με την εξίσου αποδοχή καρτών υψηλών προμηθειών. Η αφαίρεση του στοιχείου «αποδοχή όλων των προϊόντων» από τον κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να περιορίσουν την επιλογή των καρτών πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους καταναλωτές μέσω του μειωμένου κόστους για τους εμπόρους. Οι έμποροι που δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να δέχονται και πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, για την προστασία του καταναλωτή και της δυνατότητάς του να χρησιμοποιεί κάρτες πληρωμών όσο το δυνατόν πιο συχνά, οι έμποροι πρέπει να υποχρεωθούν να δέχονται όλες τις κάρτες που υπόκεινται στην ίδια ρυθμιζόμενη διατραπεζική προμήθεια.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η αποκατάσταση στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και ότι εφαρμόζονται.

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η αποκατάσταση στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού και πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και ότι εφαρμόζονται.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί, προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο και στην αιτιολογική σκέψη 21, σύμφωνα με την οποία «ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται αυτή η συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών, μη ηλεκτρονικών και κινητών μέσων και υπηρεσιών πληρωμών λιανικής πώλησης».

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συναλλαγές με εμπορικές κάρτες,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαφορετική αντιμετώπιση των εμπορικών καρτών δεν δικαιολογείται από οικονομική άποψη.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών.

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο τριμερών συστημάτων καρτών πληρωμών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών που συνδέονται με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται σε λιγότερο από 48 ώρες αφού εγκριθεί/πραγματοποιηθεί η συναλλαγή·

4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα συμπεριλαμβανομένων των προπληρωμένων καρτών που συνδέονται με λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται αμέσως και πάντως σε λιγότερο από δύο εργάσιμες ημέρες αφού ο εκδότης λάβει την εντολή πληρωμής·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα όπου η συναλλαγή διακανονίζεται περισσότερες από 48 ώρες μετά την έγκριση/πραγματοποίηση της συναλλαγής·

5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα όπου η συναλλαγή χρεώνεται σε περισσότερες από δύο εργάσιμες ημέρες αφού ο εκδότης λάβει την εντολή πληρωμής·

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6) ως «εμπορική κάρτα» νοείται οποιαδήποτε κάρτα πληρωμών που εκδίδεται σε επιχειρήσεις ή φορείς του δημόσιου τομέα που έχει περιορισμένη χρήση για επαγγελματικά έξοδα υπαλλήλων ή δημόσιων υπαλλήλων ή κάρτα που έχει εκδοθεί σε αυτοαπασχολούμενα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα περιορισμένης χρήσης για επαγγελματικά έξοδα των εν λόγω αυτοαπασχολούμενων φυσικών προσώπων ή των υπαλλήλων τους·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός δεν είναι απαραίτητος, καθότι οι εμπορικές κάρτες θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12 α) ως «κάρτα πληρωμών» νοείται οποιαδήποτε κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) παρέχει στον κάτοχό της πρόσβαση στα κεφάλαιά του ή του επιτρέπει να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω ενός αποδέκτη, και γίνεται δεκτή από τους δικαιούχους πληρωμής για τη διεκπεραίωση πράξεων πληρωμών·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κάρτα πληρωμών» χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της πρότασης, και για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισμός.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15) ως «τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του κατόχου κάρτας σε λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του δικαιούχου πληρωμής, και οι πράξεις πληρωμών με κάρτα βάσει της ίδιας δομής. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση και/ή την απόκτηση καρτών πληρωμών, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμών·

15) ως «τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του πληρωτή σε λογαριασμό πληρωμών που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους του δικαιούχου πληρωμής, και οι πράξεις πληρωμών με κάρτα βάσει της ίδιας δομής. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση και/ή την απόκτηση καρτών πληρωμών, ή εκδίδει κάρτες πληρωμών με εταίρο ιδίου εμπορικού σήματος ή μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμών·

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατραπεζικές προμήθειες για διασυνοριακές συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για διασυνοριακές και εγχώριες πράξεις πληρωμών με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής.

1. Με ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε πράξη πληρωμής με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής.

2. Με ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε πράξη πληρωμής με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα ανώτατα όρια ή μέτρα με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα μέσω της εθνικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο των ΠΔΠ δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τα υπάρχοντα εγχώρια συστήματα ή τα νέα συστήματα με χαμηλότερες ΠΔΠ να αυξήσουν τις ΠΔΠ ώστε να φθάσουν στο επίπεδο του ανώτατου ορίου. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο δεν πρέπει να βλάπτει την άρτια λειτουργία των εθνικών αγορών, γεγονός που θα είχε μόνον αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

διαγράφεται

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

διαγράφεται

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

διαγράφεται

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε καθαρή αποζημίωση λάβει εκδότρια τράπεζα από σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών ή σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε καθαρή αποζημίωση λάβει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών από σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών ή σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας. Ο αποδέκτης θα πρέπει να χρεώνεται μόνο το ποσό που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο κανονισμός προκειμένου να αποφευχθεί στο πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών με κάρτα η αύξηση των χρεώσεων, όπως για αδειοδότηση, έγκριση κ.λπ., η οποία στη συνέχεια μετακυλίεται στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, κατά παρέκκλιση και έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή, την εξαίρεση των νεοσύστατων συστημάτων πράξεων πληρωμών με κάρτα από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη για τα νεοσύστατα συστήματα πληρωμών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα θα συνοδεύεται από υψηλό κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με την ευάλωτη θέση τους στην αγορά έναντι των ήδη υφιστάμενων κύριων συστημάτων καρτών. Η διάταξη αυτή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία περιβάλλοντος αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των πράξεων πληρωμών με κάρτες.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Κατά τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει κατά πόσον χρειάζεται δύο ή περισσότερα διαφορετικά εμπορικά σήματα μέσων πληρωμών στη συσκευή κάρτας, στην τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή υπολογιστική συσκευή του. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εμπορικά σήματα πληρωμών και σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους που συνδέονται με τη χρήση, τις λειτουργίες, το κόστος και την ασφάλεια.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, λογισμικό ή συσκευές στο μέσο πληρωμών ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής από τον πληρωτή κατά τη χρήση ενός μέσου πληρωμής για τη χρήση καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα.

6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι εκδότες, οι αγοραστές, οι έμποροι και οι πάροχοι υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, λογισμικό ή συσκευές στο μέσο πληρωμών ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής από τον πληρωτή κατά τη χρήση ενός μέσου πληρωμής για τη χρήση καρτών πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και να χρεώνουν τους δικαιούχους μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά σήματα των καρτών πληρωμής, εκτός εάν οι έμποροι ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να χρεώνουν μικτές χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών.

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και να χρεώνουν τους δικαιούχους μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά σήματα των καρτών πληρωμής με διαφορετικά επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών, εκτός εάν οι έμποροι ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να χρεώνουν μικτές χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κάθε μείωση του ύψους των διατραπεζικών προμηθειών που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού ή που αποφασίζονται από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον ισοδύναμη μείωση των χρεώσεων εμπορικών υπηρεσιών που χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στους δικαιούχους.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν οι αποδέκτες δεν μεταφέρουν τη μείωση των διατραπεζικών προμηθειών και στις προμήθειες που χρεώνονται στους εμπόρους.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις μεταξύ των αποδεκτών και των δικαιούχων πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και επιτρέπει στους δικαιούχους πληρωμών να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν αυτούσιες τις πληροφορίες.

2. Οι συμβάσεις μεταξύ των αποδεκτών και των δικαιούχων πληρωμής περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, και με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και επιτρέπει στους δικαιούχους πληρωμών να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν αυτούσιες τις πληροφορίες.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Κατά τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, παρέχονται επίσης στον καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά πληρωμής και τις προμήθειες πληρωμής που ισχύουν στις πράξεις πληρωμών.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι αρμόδια για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση κατά τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων πληρωμών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή συνιστούν νέους.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ανεξάρτητες, κατάλληλες και αποτελεσματικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων πληρωμών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή συνιστούν νέους.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τηρούν τις αποφάσεις ενός ή περισσοτέρων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο μετά την παρέλευση τετραετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα των επιπέδων των διατραπεζικών προμηθειών και των μηχανισμών καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών και το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην αγορά.

Το αργότερο μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα των επιπέδων των διατραπεζικών προμηθειών και των μηχανισμών καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών, το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην αγορά και τον αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προμηθειών που χρεώνονται στο πλαίσιο των τριμερών συστημάτων πληρωμών με κάρτα και, αν κρίνεται αναγκαίο, καταθέτει νομοθετική πρόταση με σκοπό τον περιορισμό των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεών τους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις πρώτες επιπτώσεις του κανονισμού στην αγορά πληρωμών εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου της τετραετίας, δεδομένου ότι η αγορά εξελίσσεται ραγδαία.

Οι προμήθειες που συνδέονται με τα τριμερή συστήματα πληρωμών μπορούν να είναι σημαντικές, και μάλιστα πολύ υψηλότερες από αυτές που συνδέονται με τα τετραμερή συστήματα καρτών. Κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμο να εξεταστεί ο αντίκτυπός τους στις συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς και η σκοπιμότητα έγκρισης σχετικής νομοθεσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

 

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

8.10.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

8.10.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adam Bielan

25.9.2013

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Преслав Борисов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christian Engström


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.7.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

8.10.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen

Ημερομηνία κατάθεσης

11.3.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου