RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Pablo Zalba Bidegain


Menetlus : 2013/0265(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0167/2014

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0550),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0241/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2013. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 5. veebruari 2014. aasta arvamust[2],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0167/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Pidades silmas vahendustasude kahjulikku mõju jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel või juba valmis õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Selleks et vahendustasude tasemeid suuremal määral ühtlustada, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.

__________________

__________________

21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.

21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Maksekaardid on jaekaubanduses kõige sagedamini kasutatav elektrooniline makseviis. Liidu maksekaardituru integreerimine ei ole veel kaugeltki mitte lõpule viidud, kuna paljusid makselahendusi ei saa arendada väljapoole oma riigi piire ning üleeuroopalistel makseteenuse pakkujatel on tõkkeid turule sisenemisel. Turu puuduliku integreerimise tulemuseks on kõrgemad hinnad ja väiksem makseteenuste valik tarbijate ja jaemüüjate jaoks, samuti piiratumad võimalused siseturu eeliste kasutamiseks. Seetõttu on vaja kõrvaldada tõkked, mis takistavad maksekaardituru tõhusat toimimist, sealhulgas kaarditehingutel põhinevate mobiili- ja internetimaksete turu toimimist, ning jätkuvalt takistavad täielikult integreeritud turu väljaarendamist.

(8) Maksekaardid on jaekaubanduses kõige sagedamini kasutatav elektrooniline makseviis. Liidu maksekaardituru integreerimine ei ole veel kaugeltki mitte lõpule viidud, kuna paljusid makselahendusi ei saa arendada väljapoole oma riigi piire ning üleeuroopalistel makseteenuse pakkujatel on tõkkeid turule sisenemisel. Siseturu eeliste täielikuks kasutamiseks on vaja kõrvaldada tõkked, mis takistavad uute kaardimakselahenduste, sealhulgas kaarditehingutel põhinevate mobiili- ja internetimaksete kasutuselevõtmist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Siseturu tõhusa toimimise tagamiseks tuleks edendada ja hõlbustada elektrooniliste maksete kasutamist jaemüüjate ja tarbijate hüvanguks. Maksekaarte ja muid elektroonilisi makseid saab kasutada eri viisil, sealhulgas internetis maksmiseks, et kasutada ära siseturu ja e-kaubanduse eeliseid, samas kui jaemüüjatele tagavad elektroonilised maksed küllaltki turvalised maksed. Seepärast võib kaardi- ja kaardipõhiste maksete kasutamine sularahamaksete asemel olla kasulik jaemüüjatele ja tarbijatele, kui maksesüsteemide kasutamise tasud on majanduslikult tasuval tasandil, kusjuures lisaks võib see edendada innovatsiooni ja uute ettevõtjate sisenemist turule.

(9) Siseturu tõhusa toimimise tagamiseks tuleks edendada ja hõlbustada elektrooniliste maksete kasutamist jaemüüjate ja tarbijate hüvanguks. Maksekaarte ja muid elektroonilisi makseid saab kasutada eri viisil, sealhulgas internetis maksmiseks, et kasutada ära siseturu ja e-kaubanduse eeliseid, samas kui jaemüüjatele tagavad elektroonilised maksed küllaltki turvalised maksed. Seepärast võib kaardi- ja kaardipõhiste maksete kasutamine sularahamaksete asemel olla kasulik jaemüüjatele ja tarbijatele, kui maksesüsteemide kasutamise tasud on majanduslikult tasuval tasandil, kusjuures lisaks võib see edendada ausat konkurentsi, innovatsiooni ja uute ettevõtjate sisenemist turule.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete siseturu toimimist takistav põhitegur on laialdane vahendustasude kohaldamine, mida enamikus liikmesriikidest ei reguleerita ühegi õigusaktiga. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt kohaldatakse teatavasse maksekaardisüsteemi kuuluvate maksekaarte vastu võtvate makseteenuse pakkujate ja maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujate vahel. Vahendustasu on peamine osa tasust, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades. Maksekaardisüsteemide vahelise konkurentsi tegelik peamine eesmärk on veenda võimalikult paljusid väljaandvaid makseteenuse pakkujaid (nt pangad) andma välja kaarte, mis tavaliselt toob turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad vahendustasud, erinevalt tavalisest konkurentsi hinnapõhisest distsiplineerivast mõjust turumajanduses. Vahendustasu reguleerimine parandaks siseturu toimimist.

 

(10) Enamikus liikmesriikides ei reguleerita vahendustasusid õigusaktidega, vaid liikmesriikide konkurentsiasutuste otsustega. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt asjaomasesse maksekaardisüsteemi kuuluvad maksekaarte vastu võtvad makseteenuse pakkujad suunavad edasi maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujatele. Vahendustasu on peamine komponent tasus, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades, nagu nad seda teevad kõikide oma kulude puhul. Vahendustasusid käsitlevate konkurentsieeskirjade ühetaoline kohaldamine vähendaks tehingukulusid tarbijate jaoks ja parandaks seega siseturu toimimist.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Praegu olemasolevate vahendustasude suur mitmekesisus ja nende tase takistab selliste uute üleeuroopaliste ettevõtjate sisenemist turule, kelle ärimudel põhineb madalamatel vahendustasudel, mis piirab võimalikku mastaabi- ja mitmekülgsussäästu ning vähendab tasuvust. See mõjutab negatiivselt jaemüüjaid ja tarbijaid ning takistab innovatsiooni. Kuna üleeuroopalistel turuosalistel tuleks maksta väljaandvatele pankadele vähemalt kõrgeimat vahendustasu, mida kohaldatakse turul, kuhu nad soovivad siseneda, soodustab see ka turu jätkuvat killustatust. Ka olemasolevad riiklikud süsteemid, kus kohaldatakse madalamaid tasusid või ei kohaldata neid üldse, võivad olla sunnitud turult lahkuma, tulenevalt pankade survest saada suuremat vahendustasu tulu. Selle tulemusena on tarbijad ja kaubandusettevõtjad silmitsi makseteenuste piiratud valikuga, kõrgemate hindadega ja madalama kvaliteediga, samas kui nende võimalused üleeuroopaliste makselahenduste kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste liikmesriikide pankade pakutavate kaardi vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. Maksesüsteemide erieeskirjadega on ette nähtud „müügikoha” (jaemüüja liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga maksetehingu puhul. See takistab vastuvõtvatel pankadel edukalt pakkumast oma teenuseid piiriüleselt. Samuti takistab see jaemüüjatel maksekulude vähendamist, millest saaksid kasu tarbijad.

(11) Praegu olemasolevate vahendustasude suur mitmekesisus ja nende tase takistab selliste uute üleeuroopaliste ettevõtjate sisenemist turule, kelle ärimudel põhineb madalamatel või puuduvatel vahendustasudel, mis piirab võimalikku mastaabi- ja mitmekülgsussäästu ning vähendab tasuvust. See mõjutab negatiivselt jaemüüjaid ja tarbijaid ning takistab innovatsiooni. Kuna üleeuroopalistel turuosalistel tuleks maksta väljaandvatele pankadele vähemalt kõrgeimat vahendustasu, mida kohaldatakse turul, kuhu nad soovivad siseneda, soodustab see ka turu jätkuvat killustatust. Ka olemasolevad riiklikud süsteemid, kus kohaldatakse madalamaid tasusid või ei kohaldata neid üldse, võivad olla sunnitud turult lahkuma, tulenevalt pankade survest saada suuremat vahendustasu tulu. Selle tulemusena on tarbijad ja kaubandusettevõtjad silmitsi makseteenuste piiratud valikuga, kõrgemate hindadega ja madalama kvaliteediga, samas kui nende võimalused üleeuroopaliste makselahenduste kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste liikmesriikide pankade pakutavate kaardi vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. Rahvusvaheliste maksekaardisüsteemide erieeskirjadega on nende territoriaalsete litsentside andmise põhimõtete kohaselt ette nähtud „müügikoha” (jaemüüja liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga maksetehingu puhul. See takistab vastuvõtjatel edukalt pakkumast oma teenuseid piiriüleselt. Samuti võib see takistada jaemüüjatel maksekulude vähendamist, millest saaksid kasu tarbijad.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Käesolevas määruses järgitakse järk-järgulist lähenemisviisi. Esimese sammuna tuleb võtta meetmeid, et hõlbustada maksekaarditehingute piiriülest väljaandmist ja vastuvõtmist. Võimaldades kaubandusettevõtjatel valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine) ja kehtestades piiriüleselt vastuvõetavate tehingute puhul piiriülese vahendustasu maksimumtaseme, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse. Lisaks peaksid litsentsid makseviiside väljaandmiseks või vastuvõtmiseks kehtima ilma geograafiliste piiranguteta kogu liidus. Kõnealused meetmed aitaksid kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad.

(15) Et aidata kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad, kohaldatakse käesolevat määrust maksekaarditehingute piiriülesele ja riigisisesele väljaandmisele ja vastuvõtmisele. Kui kaubandusettevõtjatel on võimalik valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine), mida soodustatakse vastuvõetavate tehingute puhul sama riigisisese ja piiriülese vahendustasu maksimumtaseme kehtestamise ja territoriaalsete litsentside keelustamisega, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse ja vältida konkurentsimoonutusi maksekaardisüsteemide vahel.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid, mida kohaldatakse käesoleva määruse esimeses etapis. Seepärast peaksid kõnealuste tehingutega seotud sätted jõustuma kiiresti, luues jaemüüjatele võimalused odavamate vastuvõtuteenuste otsimiseks piiriüleselt ning tagades riigisisestele pangandusringkondadele või -süsteemidele stiimulid vastuvõtutasude alandamiseks.

(16) Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid. Et tagada vastuvõtuteenuste turul aus konkurents, tuleks sätteid piiriüleste ja riigisiseste tehingute kohta kohaldada samaaegselt ja mõistliku ajavahemiku jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, võttes arvesse käesoleva määrusega kehtestatud maksekaardisüsteemidele üleminekuga kaasnevaid raskusi ja keerukust.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Riigisiseste tehingute puhul tuleb ette näha üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks tuleks erakliendi kaarditehingute puhul kohaldatavaid vahendustasude piirmäärasid laiendada, nii et need hõlmaksid kõiki piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.

(17) Siiski tuleb ette näha üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks peaksid erakliendi kaarditehingute puhul kohaldatavad vahendustasude piirmäärad hõlmama kõiki piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste maksetehingute puhul kohaldada vahendustasu piirmäära 0,20 % ning kõigi (piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate kaardipõhiste maksetehingute puhul kohaldada vahendustasu piirmäära 0,30 %.

 

(18) Kõigi deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste maksetehingute puhul tuleks kohaldada vahendustasu piirmäära 0,2 % ning kõigi krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate kaardipõhiste maksetehingute puhul tuleks kohaldada vahendustasu piirmäära 0,3 %.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Mõjuhinnang näitab, et deebetkaarditehingute vahendustasude keelamine oleks kasulik kaartide vastuvõtmisele, kaartide kasutamisele, ühtse turu arengule ning pakuks kaubandusettevõtjatele ja tarbijatele suuremat kasu kui kõrgemad piirmäärad. Lisaks hoiaks see ära negatiivse mõju deebetkaarditehingute väga madalaid või puuduvaid vahendustasusid kohaldavatele riiklikele süsteemidele piiriülesest laienemisest tingitud kõrgema piirmäära või uute turul osalejate tõttu, kes tõstavad tasumäärad piirmäärade tasemele. Deebetkaarditehingute vahendustasude keeluga reageeritakse ka ohule, et vahendustasude mudel kantakse üle uutele innovaatilistele makseteenustele, nagu mobiili- ja internetisüsteemid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Vastavalt ühtse turu aluspõhimõtetele peaksid vastuvõtjad saama pakkuda kaubandusettevõtjatele kogu liidus oma teenuseid nende riigi turul kohaldatavate mitmepoolsete vahendustasudega. Nad ei tohiks kohaldada piiriülestele tehingutele riigisisestest tehingutest kõrgemaid mitmepoolseid vahendustasusid.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Kaardimaksetehinguid tehakse üldjuhul kahe peamise ärimudeli põhjal, nn kolme osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev ja väljaandev süsteem ning kaubandusettevõtja) ja nelja osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev pank, väljaandev pank ja kaubandusettevõtja). Paljud nelja osapoolega maksekaardisüsteemid kohaldavad konkreetset vahendustasu, enamasti mitmepoolset. Kolme osapoolega maksekaardisüsteemides on vahendustasu (tasu, mida vastuvõtvad pangad maksavad kaartide väljaandmise ja kasutamise stimuleerimiseks) kaudne. Kaudse vahendustasu arvessevõtmiseks ja võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kolme osapoolega maksekaardisüsteeme, mis kasutavad makseteenuse pakkujaid väljaandjatena või vastuvõtjatena, käsitada nelja osapoolega maksekaardisüsteemidena ning nad peaksid järgima samasid eeskirju, samas kui läbipaistvusnõudeid ja muid äritegevuseeskirjadega seotud meetmeid tuleks kohaldada kõigi pakkujate suhtes.

(22) Kaardimaksetehinguid tehakse üldjuhul kahe peamise ärimudeli põhjal, nn kolme osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev ja väljaandev süsteem ning kaubandusettevõtja) ja nelja osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev pank, väljaandev pank ja kaubandusettevõtja). Paljud nelja osapoolega maksekaardisüsteemid kohaldavad konkreetset vahendustasu, enamasti mitmepoolset. Kolme osapoolega maksekaardisüsteemides on vahendustasu (tasu, mida vastuvõtvad pangad maksavad kaartide väljaandmise ja kasutamise stimuleerimiseks) kaudne. Kaudse vahendustasu arvessevõtmiseks ja võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kolme osapoolega maksekaardisüsteeme, mis kasutavad makseteenuse pakkujaid väljaandjatena või vastuvõtjatena, käsitada nelja osapoolega maksekaardisüsteemidena ning nad peaksid järgima samasid eeskirju, samas kui läbipaistvusnõudeid ja muid äritegevuseeskirjadega seotud meetmeid tuleks kohaldada kõigi pakkujate suhtes. Kolme osapoolega süsteemid peaksid kooskõlas käesoleva määruse piirmääradega võtma igalt vastuvõtjalt vastu nende kaartidega tehtud tehinguid üldiste kaarditehingute standardite ja vastuvõtmise eeskirjade alusel, mis on võrreldavad konkreetsete kolme osapoolega süsteemide puhul kehtivate kaubandusettevõtjate eeskirjadega.

Selgitus

Kolme osapoolega süsteemidelt üldise vastuvõtmise nõudmine paneb need mitmepoolsete vahendustasude piirmääradega seoses toimima nelja osapoolega süsteemidena ning suurendab vastuvõtuteenuste valdkonnas konkurentsi.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile. Kõnealused maksed, soodustused ja tasud võivad olla otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul).

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud, sealhulgas võimalikud loatasud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile ning maksekaardisüsteemilt kaardi valdajale laekunud rahalised soodustused või samaväärsed soodustused. Hinnangus tuleks arvesse võtta kõiki makseid, soodustusi ja tasusid, sõltumata sellest, kas need on otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul). Et hinnata, kas käesoleva määruse, millega sätestatakse maksimaalsed lubatud vahendustasud, järgimisest hoidutakse kõrvale, tuleks eelkõige arvesse võtta maksekaartide väljaandjate tulusid, mis tulenevad konkreetsetest maksekaartide väljaandjate ja maksekaardisüsteemide ühisprogrammidest, samuti töötlemistasudest, litsentsitasudest ja muudest tasudest, mis on maksekaartide väljaandjate sissetulek.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Kõigi maksekaartide tunnustamise reegli piirangute tõhusaks toimimiseks on hädavajalik teatav teave. Esiteks peaksid makse saajal olema vahendid eri liiki maksekaartide kindlakstegemiseks. Seepärast peaks olema võimalik maksekaardi eri liike teha kindlaks nähtavalt ja seadme abil elektrooniliselt. Teiseks tuleks ka maksjat teavitada sellest, kas tema makseviisi/makseviise konkreetses müügikohas aktsepteeritakse. On vaja, et makse saaja teavitab maksjat teatava kaubamärgi kasutamise piirangutest samal ajal ja samadel tingimustel, kui ta annab teavet selle kohta, et teatavat kaubamärki aktsepteeritakse.

(30) Makse saajal ja maksjal peaksid olema vahendid eri liiki maksekaartide kindlakstegemiseks. Seepärast peaks olema võimalik maksekaardi eri liike teha kindlaks elektrooniliselt ja hiljuti välja antud kaardipõhise makseviisi puhul ka nähtavalt kas seadme abil või makseterminalis. Teiseks tuleks ka maksjat teavitada sellest, kas tema makseviisi/makseviise konkreetses müügikohas aktsepteeritakse.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 a) Makse on maksja ja makse saaja vaheline kokkulepe. Kaubamärkide konkurentsi tõhususe tagamiseks on oluline, et makserakenduse valiku teeb kasutaja, mitte et selle valiku määrab eelnev turg, kuhu kuuluvad kaardimaksesüsteemid, makseteenuse pakkujad või töötlejad. Kui see on tehniliselt võimalik, ei tohiks selline kord takistada maksjaid ja makse saajaid määramast vaikimisi rakendust, tingimusel, et seda on võimalik muuta iga tehingu puhul. Juhul kui makse saaja valib rakenduse, mida mõlemad toetavad, peaks kasutaja saama selle valiku tagasi lükata ja valida teise rakenduse.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid peaksid kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid peaksid – tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/20101a asutatud Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA) sätestatud suunistest – kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

 

_________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate maksekaarditehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate kaardipõhiste maksetehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata makseviiside suhtes, mida saab kasutada ainult piiratud võrgus, mis on loodud konkreetsete vajaduste rahuldamiseks makseviisidega, mida saab kasutada ainult piiratud viisil, kuna nendega on konkreetse makseviisi valdajal võimalik omandada kaupu või teenuseid ainult väljaandja ruumides või väljaandjaga sõlmitud otsese kaubandusleppe alusel teenusepakkujate piiratud võrgus või piiratud valiku kaupade või teenuste omandamiseks.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata makseviiside suhtes, mida saab kasutada ainult piiratud võrgus, mis on loodud konkreetsete vajaduste rahuldamiseks makseviisidega, mida saab kasutada ainult piiratud viisil, kuna nendega on konkreetse makseviisi valdajal võimalik omandada kaupu või teenuseid ainult väljaandja ruumides või väljaandjaga sõlmitud otsese kaubandusleppe alusel teenusepakkujate piiratud võrgus või väga kitsa valiku kaupade või teenuste omandamiseks.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) ärikliendi kaartidega tehtavad tehingud;

välja jäetud

Selgitus

Ärikliendi kaardid tuleb kaasata, sest vastasel juhul ristsubsideeriksid tarbijad ärikliendi kaarte.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sularaha väljavõtmine pangaautomaatidest ning

b) sularaha väljavõtmine või muu pangaautomaatidega tehtav tehing, v.a kaupade või teenuste müük, ja sularaha väljamaksed makseteenuse pakkujate ruumides asuvas kassas ning

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) kolme osapoolega maksekaardisüsteemide väljaantud kaartidega tehtavad tehingud.

c) kolme osapoolega maksekaardisüsteemide väljaantud kaartidega tehtavad tehingud, kui nende maht ei ületa komisjoni kehtestatud künnist;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Artikleid 6 ja 7 ei kohaldata riigisiseste deebetkaardisüsteemide suhtes, mis toimivad keskmise vahendustasuga või netohüvitise mudeli alusel, mis jääb tõendatavalt alla artiklites 3 ja 4 esitatud piirväärtuse.

Selgitus

Kulutõhusad riigisisesed deebetkaardisüsteemid, mis juba praegu toimivad komisjoni soovitatud künnisest (0,2 %) allapoole jääva vahendustasuga, võib vabastada artiklite 6 ja 7 ärieeskirjade täitmisest, kui riigi ametiasutused otsustavad erandi teha. Mitmepoolseid vahendustasusid käsitleva määrusega kaasnevas komisjoni mõjuhinnangus (lk 206) osutatakse, et see erand puudutaks üksnes väheseid liikmesriike.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) deebetkaarditehing” — kaardimaksetehing, sealhulgas ka ettemaksekaardiga tehtav kaardimaksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kuni 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;

4) kaardiga tehtav debiteerimistehing” – kaardipõhine maksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kohe pärast tehingu kliirimist, kaasa arvatud ettemaksekaardiga tehtav tehing;

 

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5) krediitkaarditehing” — kaardimaksetehing, mille puhul tehing arveldatakse rohkem kui 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;

5) kaardiga tehtav krediiditehing” – kaardipõhine maksetehing, mis debiteeritakse vähemalt kaks tööpäeva pärast tehingu lubamist või algatamist;

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8) „piiriülene maksetehing” — kaardimaksetehing või kaardipõhine maksetehing, mille on algatanud maksja või makse saaja ning mille puhul maksja makseteenuse pakkuja ja makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad eri liikmesriikides või mille puhul maksekaardi on välja andnud väljaandev makseteenuse pakkuja, kes asub teises liikmesriigis kui müügikoha liikmesriik;

8) „piiriülene maksetehing” — kaardimaksetehing või kaardipõhine maksetehing, mille on algatanud maksja või makse saaja ning mille puhul maksja makseteenuse pakkuja või müügikoht asub makse saaja makseteenuse pakkujast erinevas liikmesriigis või mille puhul maksekaardi on välja andnud väljaandev makseteenuse pakkuja, kes asub teises liikmesriigis kui müügikoha liikmesriik, sealhulgas juhud, kui makse saaja kasutab teises liikmesriigis asuva vastuvõtja teenuseid;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a) „maksekaart” – deebet- või krediitkaart, mis annab kaardi omanikule juurdepääsu oma rahale või võimaldab kaardi omanikul teha makset vastuvõtja kaudu ning mida makse saaja maksetehingu töötlemiseks aktsepteerib;

Selgitus

Maksekaardi mõistet kasutatakse ettepanekus mitu korda ja selguse huvides näib vajalik esitada selle määratlus.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13) maksekaardisüsteem” – kogu liidus ja liikmesriikide siseselt maksetehingute tegemiseks kasutatavad ühtsed eeskirjad, tavad, standardid ja/või rakendussuunised, mis on eraldatud mis tahes infrastruktuurist või maksesüsteemist, mis toetab selle toimimist;

13) maksesüsteem” – kogu liidus ja liikmesriikide siseselt maksetehingute tegemiseks kasutatavad ühtsed eeskirjad, tavad, standardid ja/või rakendussuunised, mis on eraldatud mis tahes infrastruktuurist või maksesüsteemist, mis toetab selle toimimist;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15) „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed kaardi valdaja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;

15) „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed maksja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, või annab maksekaarte välja kaubamärgi ühiskasutuse partneriga või agendi kaudu, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;

Selgitus

Maksekaardi mõistet kasutatakse ettepanekus mitu korda ja selguse huvides näib vajalik esitada selle määratlus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet- või krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi deebet- või krediitkaardipõhiste maksetehingute puhul

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste deebetkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

1. Alates ...* ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad kaardiga tehtavate deebettehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle väiksema, 7 eurosendi suuruse summa või üle 0,2 % tehingu väärtusest.

 

____________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste krediitkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

2. Alates ...* ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad kaardiga tehtavate krediiditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

 

____________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid võivad siseriiklike õigusaktidega säilitada või kehtestada madalamaid piirmäärasid või sama eesmärgi või mõjuga meetmeid.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

välja jäetud

Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või krediitkaarditehingute puhul

 

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes deebetkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

 

2. Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes krediitkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

 

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida väljaandev pank on saanud maksekaardisüsteemilt seoses maksetehingutega või nendega seotud toimingutega.

Artiklis 3 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on saanud seoses maksetehingutega.

 

Pädevad asutused takistavad kõiki makseteenuse pakkujate katseid hoiduda kõrvale käesoleva määruse täitmisest, sealhulgas maksekaartide väljaandmine kolmandates riikides.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Maksekaardisüsteemide eeskirjades on keelatud mis tahes piirangud maksetega seotud teenuste osutamisele, välja arvatud juhul, kui piirangud ei ole diskrimineerivad ja on objektiivselt vajalikud maksesüsteemi toimimiseks.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Piiriülesed tehingud

 

Piiriüleste tehingute puhul kehtib vahendustasuna vastuvõtja riigi vahendustasu.

Selgitus

Et ühtne turg saaks toimida tõhusamalt, on vajalik tagada, et kõigi tehingute puhul kohaldatav vahendustasu on selle liikmesriigi vahendustasu, kus asub vastuvõtja. See aitab suurendada konkurentsi seal, kus kohaldatakse madalamaid piirmääri.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Maksekaardisüsteemid pakuvad võimalust, et üksikute kaarditehingute lubamis- ja kliirimissõnumeid saab eraldada ning neid võivad töödelda erinevad töötlevad üksused.

2. Maksekaardisüsteemid ja maksekaartide väljaandjad pakuvad võimalust, et üksikute kaarditehingute lubamis- ja kliirimissõnumeid saab eraldada ning neid võivad töödelda erinevad töötlevad üksused. Keelatud on süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute või muude lepingute eeskirjad, mis piiravad töötleja valimise vabadust.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kasutades rahvusvaheliste või Euroopa standardimisasutuste välja töötatud standardeid, tagavad liidusisesed töötlevad üksused, et nende süsteem on tehniliselt koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei või töötlevad üksused võtta vastu ega kohaldada äritegevuse eeskirju, mis piiravad koostalitlusvõimet teiste liidusiseste töötlevate üksustega.

4. Hiljemalt ...* tagavad liidusisesed töötlevad üksused, kasutades rahvusvaheliste või Euroopa standardimisasutuste välja töötatud standardeid, et nende süsteem on tehniliselt koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei või töötlevad üksused võtta vastu ega kohaldada äritegevuse eeskirju, mis piiravad koostalitlusvõimet teiste liidusiseste töötlevate üksustega.

 

4 a. Pärast määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 41 osutatud nõuandekomisjoniga konsulteerimist ja selleks, et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlustamine, koostab EBA regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega kehtestatakse nõuded, mida maksesüsteemid ja töötlevad üksused peavad täiesti avatud ja konkurentsivõimelise kaardimaksete töötlemise turu tagamiseks täitma.

 

EBA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile …**.

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

 

Esimeses lõigus osutatud nõuded jõustuvad ...*** ja neid ajakohastatakse korrapäraselt vastavalt vajadusele.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

** Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev...

 

*** Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

 

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Erandina artiklitest 1–4 b võivad liikmesriigid pärast komisjoniga konsulteerimist vabastada äsja loodud kaardipõhised maksesüsteemid käesoleva artikli kohaldamisest piiratud ajavahemikuks.

Selgitus

Tähtis on meeles pidada uusi maksesüsteeme, mille äritegevuselt võidakse nõuda suurt tasu, mis ei ole proportsionaalne nende haavatava turupositsiooniga, võrreldes juba olemasolevate peamiste kaardisüsteemidega. Selline piiratud aja jooksul kehtiv säte aitaks luua tõhusat konkurentsi kaardipõhiste maksetehingute turul.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Keelatud on mis tahes süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute eeskirjad, mis takistavad või keelavad väljaandjal kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhinevate makseviiside kahe või enama kaubamärgi ühiskasutust.

1. Keelatud on mis tahes süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute eeskirjad või sama mõjuga meetmed, mis takistavad või keelavad väljaandjal kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhinevate makseviiside kahe või enama kaubamärgi ühiskasutust.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel võib tarbija otsustada võtta oma maksekaardile, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmele kahe või enama erineva maksevahendi kaubamärgi. Aegsasti enne lepingu sõlmimist annab makseteenuse pakkuja tarbijale arusaadava ja objektiivse teabe kõigi saadaolevate makseteenuse kaubamärkide ning nende omaduste kohta, sealhulgas nende funktsionaalsus, maksumus, turvalisus.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Väljaandjate või vastuvõtjate erinev kohtlemine süsteemieeskirjades ja litsentsilepingute eeskirjades seoses kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhineva kaubamärgi ühiskasutusega peab olema objektiivselt põhjendatud ja mittediskrimineeriv.

2. Väljaandjate või vastuvõtjate erinev kohtlemine süsteemieeskirjades ja litsentsilepingute eeskirjades seoses kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhineva kaubamärgi ühiskasutusega või sarnase eri kaubamärkide või rakenduste koosesinemisega peab olema objektiivselt põhjendatud ja mittediskrimineeriv.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Maksekaardisüsteemid ei kehtesta kaarte välja andvatele ja vastu võtvatele makseteenuse pakkujatele aruandlusnõudeid, kohustust maksta tasu või muid kohustusi, millel on sama eesmärk või mõju, tehingute puhul, mis tehakse mis tahes seadmega, millel nende kaubamark on esindatud, seoses tehingutega, mille puhul süsteemi ei kasutata.

3. Maksekaardisüsteemid ei kehtesta kaarte välja andvatele ja vastu võtvatele makseteenuse pakkujatele aruandlusnõudeid, kohustust maksta tasu või sarnaseid kohustusi, millel on sama eesmärk või mõju, tehingute puhul, mis tehakse mis tahes seadmega, millel nende kaubamark on esindatud, seoses tehingutega, mille puhul süsteemi ei kasutata.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Mis tahes marsruutimispõhimõtted, mille eesmärk on suunata tehingud läbi teatava kanali või protsessi, ning muud tehnilised ja turvastandardid ja -nõuded seoses rohkem kui ühe maksekaardi kaubamärgi käitlemisega kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel ei tohi olla diskrimineerivad ja neid kohaldatakse mittediskrimineerival viisil.

4. Mis tahes marsruutimispõhimõtted või sarnased meetmed, mille eesmärk on suunata tehingud läbi teatava kanali või protsessi, ning muud tehnilised ja turvastandardid ja -nõuded seoses rohkem kui ühe maksekaardi kaubamärgi või sarnase tähise käitlemisega kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel ei tohi olla diskrimineerivad ja neid kohaldatakse mittediskrimineerival viisil.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral.

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal ja makse saajal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral. Makse saajatele jääb võimalus lisada müügikohas kasutavatele seadmetele automaatseid mehhanisme, millega valitakse prioriteetseks teatud kaubamärk või rakendus. Maksekaartide või nendega seotud makseviiside liikide puhul, mida makse saaja aktsepteerib, ei takista makse saaja aga maksja õigust muuta automaatset eelistust, mille makse saaja on teinud oma seadmetes.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid erinevate vahendustasude suurustega maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis võivad kohustada makse saajaid, kes võtavad vastu maksekaarte ja muid makseviise, mille on välja andnud üks väljaandev makseteenuse pakkuja maksesüsteemi raames, võtma vastu ka muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki makseviise, mille on välja andnud teine väljaandev makseteenuse pakkuja sama maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, kui nende suhtes kohaldatakse sama reguleeritud vahendustasu.

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis võivad kohustada makse saajaid, kes võtavad vastu maksekaarte ja muid makseviise, mille on välja andnud üks väljaandev makseteenuse pakkuja maksesüsteemi raames, võtma vastu ka muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki makseviise, mille on välja andnud teine väljaandev makseteenuse pakkuja sama maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, kui nende suhtes kohaldatakse sama vahendustasu, mis vastab samuti käesoleva määrusega sätestatud piirmääradele.

 

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, et kaubandusettevõtja, kes aktsepteerib vahendustasuga maksekaardi A, on kohustatud piirmäära alusel aktsepteerima maksekaarti B ainult juhul, kui sellele kehtib täpselt sama vahendustasu. Seega ei piisa sellest, et mõlemaid maksekaarte kohaldatakse vahendustasu piirmäära piires. Nii võib kaubandusettevõtja teatud maksekaardist keeldudes õhutada konkurente kohaldama reguleeritud piirmäära.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Väljaandvad makseteenuse pakkujad tagavad, et nende makseviisid on nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks tehtavad, mis võimaldab makse saajal üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad kaardipõhised maksed on maksja valinud.

4. Väljaandvad makseteenuse pakkujad tagavad hiljemalt ...*, et nende makseviisid on elektrooniliselt – ja nende hiljuti väljaantud kaardipõhised makseviisid ka nähtavalt kindlaks tehtavad, mis võimaldab makse saajal ja maksjal üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad kaardipõhised maksed on maksja valinud.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see piiraks selliste makseid, vähendamisi ja muud suunamist käsitlevate eeskirjade kohaldamist, mis on sätestatud ettepaneku COM (2013)547 artiklis 55 ja direktiivi 2011/83/EL22 artiklis 19.

3. Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see piiraks selliste makseid, vähendamisi ja muud suunamist käsitlevate eeskirjade kohaldamist, mis on sätestatud direktiivi 2014/.../EL [makseteenuste direktiiv] artiklis 55 ja direktiivi 2011/83/EL22 artiklis 19.

__________________

__________________

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, tarbija õiguste kohta.

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ.

Selgitus

Tähtis on täpsustada, et viidata ei tuleks mitte komisjoni väljapakutud eeskirjadele, vaid lõplikule tekstile.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel antakse tarbijale regulaarselt arusaadavat ja objektiivset teavet makse omaduste ja maksetehingute suhtes kohaldatavate tasude kohta.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Sellised karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. EBA võib anda kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suuniseid, et tagada, et kõnealused karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid.

1. Liikmesriigid kehtestavad sõltumatu, asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid. Makseteenuse pakkujad järgivad vähemalt ühe vaidluste kohtuvälise lahendamise organi otsust.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest organitest kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Nad teatavad komisjonile viivitamata kõigist kõnealuste organitega seotud edasistest muutustest.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest organitest hiljemalt ...* [kaks kuud pärast käesoleva määruse jõustumist]. Nad teatavad komisjonile viivitamata kõigist kõnealuste organitega seotud edasistest muutustest.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse pakkujad järgivad kaebuste lahendamise korda kooskõlas lõikega 1.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nelja aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule.

Hiljemalt …* esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid ning uute turuosaliste, uue tehnoloogia ja uuenduslike ärimudelite sisenemist turule. Hindamisel tuleks kaaluda eelkõige järgmist:

 

 

a) kaardi valdaja tasu väljatöötamine;

 

b) konkurentsi tase maksekaartide pakkujate ja maksekaardisüsteemide seas;

 

c) mõju maksja ja makse saaja kuludele;

 

d) mil määral kannavad kaubandusettevõtjad edasi vahendustasu taseme vähendamise;

 

e) tehnilised nõuded ja nende tagajärjed kõigile asjaomastele osapooltele;

 

f) kaubamärgi ühiskasutuse mõju kasutajasõbralikkusele, eelkõige eakate ja teiste haavatavate kasutajate jaoks.

 

Vajaduse korral lisatakse komisjoni aruandele seadusandlik ettepanek, mille hulka võib kuuluda vahendustasu ülemmäära kavandatav läbivaatamine.

 

_______________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (13.2.2014)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Arvamuse koostaja: Adam Bielan

LÜHISELGITUS

Riigi majandusarengu üks näitaja on sularahavabade tehingute tase turul. Statistika näitab, et arenenud riigid on esikohal internetimaksete või maksekaartide väljastamises ja kõigile kodanikele on kättesaadavad paljud finantsteenused. Need riigid propageerivad jõudsasti maksekaardisüsteemide kasutamist kaupade ja teenuste eest tasumisel internetis ning see laiendab tarbija valikuid ja aitab parandada majanduse toimimist. Sularahavabad tehingud on majanduse toimimisel tähtsad, sest nad on kiired, turvalised ja uuenduslikud. Üks peamisi tavasid, mis takistab saavutamast integreeritud Euroopa turgu, on nelja osalisega kaardimaksesüsteemide laialdane kasutamine, mis tähendab, et turul kehtivad nn mitmepoolsed vahendustasud. Need on tavaliselt teatavasse süsteemi kuuluvate vastuvõtvate ja väljaandvate makseteenuse pakkujate vahel ühiselt kokku lepitud pankadevahelised tasud. Selline vastuvõtvate makseteenuse pakkujate makstav vahendustasu on osa tasust, mida nad nõuavad kaubandusettevõtjatelt, kes omakorda kannavad selle üle tarbijatele. Seega tingivad kaubandusettevõtjate makstavad kõrged vahendustasud kaupade ja teenuste kõrgemaid lõpphindu. Tuleb märkida, et üldjuhul ei ole tarbijad teadlikud tasudest, mida kaubandusettevõtjad maksavad, ja samal ajal kasutavad väljaandvad makseteenuse pakkujad mitmeid soodustusi, et suunata tarbijaid kasutama selliseid makseviise, millega kaasnevad väljaandvatele makseteenuse pakkujatele suuremad tasud. Vahendustasud piiravad ka turule sisenemist, kuna tulu, mida väljaandvad makseteenuse pakkujad nendest saavad, toimib künnisena, et veenda makseteenuse pakkujaid välja andma maksekaarte või muid makseviise nagu interneti- ja mobiilimaksete lahendused, mida pakuvad uued turule sisenejad. Ka riigisisestes ja rahvusvahelistes maksekaardisüsteemides kohaldatavad väga erinevad vahendustasud toovad kaasa turu killustatuse ning takistavad jaemüüjatel ja tarbijatel siseturust täit kasu saamast.

Kavandatud määrus parandab maksete siseturu toimimise ja arendamise tingimusi. Komisjoni avastatud tõkked maksete siseturu edasisele integreerimisele ja probleemi asjakohane lahendamine aitab paremaks muuta ELi majandust. Ettepanek on jaotatud kaheks peamiseks osaks. Esimeses osas on sätestatud eeskirjad vahendustasude kohta. Seoses selliste tasudega luuakse ettepaneku kohaselt reguleeritud ja reguleerimata valdkond. Reguleeritud valdkond hõlmab kõiki kaarditehinguid, mida tarbijad laialdaselt kasutavad ja millest jaemüüjatel on seepärast keeruline keelduda, st erakliendi deebet- ja krediitkaardid ning kaardipõhised maksetehingud. Reguleerimata valdkond hõlmab kõiki maksekaarditehinguid ja nendel põhinevaid kaardipõhiseid maksetehingud, mis jäävad reguleeritud valdkonnast välja, sealhulgas kolme osalisega süsteemide välja antud kaardid.

Ülaltoodut arvestades on soovitav, et ELis kehtestataks vastavad tingimused kaartide vastuvõtmise võrgustiku väljaarendamiseks, mis on kahtlemata kaardipõhiste maksetehingute vahendustasusid käsitleva määruse ettepaneku eesmärk. Kindlasti on piiriüleste ja sisetehingute vahendustasude suhtes kogu liitu hõlmavate piirmäärade vastuvõtmine tähtis samm siseturu toimimise parandamise ning kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise põhimõtte elluviimise suunas ELis, pöörates erilist tähelepanu tarbijale. Kuigi arvamuse koostaja tunnistab vahendustasude piirmäärade kasutuselevõtmise plaani käesoleva määruse II peatükis, piirab ta oma õigust muuta täiendavalt kavandatud määruse artikleid 3 ja 4.

Siiski on oluline, et tagatakse piisavad vahendid kavandatud määruse tõhususe jaoks, et oleks võimalik vältida kavandatavast keelust kõrvalehoidmist. Arvamuse koostaja on veendumusel, et kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega tuleks käesolevat määrust kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes, olenemata keskkonnast, kus tehing toimub, sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste abil tehtavad tehingud, mis võivad olla võrguvälised (off-line) või internetipõhised, või ärikliendi kaartidega tehtavad tehingud.

Maksetehingute turul toimuvad kiired muutused ja seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, et artikli 16 läbivaatamisklausli tähtaega tuleks lühendada, et komisjon ja vajaduse korral seadusandjad saaksid käesoleva määruse kohaldamist õigel ajal kontrollida, võttes arvesse uusi turusuundumusi ning uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule. Arvamuse koostaja soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et õigustatult ei käsitleta määruse ettepanekus turul sagenevaid uuenduslikke mobiilimakseid ning artiklis 16 nimetatud aruandes tuleks vaadelda ka selliste uuenduslike vahendite arengut.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et tuleks luua võimalus, et uued maksekaardisüsteemid vabastatakse käesoleva määruse artikli 7 kohaldamisest piiratud ajaks pärast liikmesriigi otsust ja konsulteerimist komisjoniga, kuna neilt võidakse nõuda äritegevuse eest suurt tasu, mis ei ole proportsionaalne nende haavatava turupositsiooniga, võrreldes juba olemasolevate peamiste kaardisüsteemidega. See aitaks luua tõhusat konkurentsi kaardipõhiste maksetehingute turul.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Pidades silmas vahendustasude kahjulikku mõju jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel või juba valmis õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Pidades silmas vahendustasude kahjulikku mõju jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.

__________________

__________________

21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.

21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete siseturu toimimist takistav põhitegur on laialdane vahendustasude kohaldamine, mida enamikus liikmesriikidest ei reguleerita ühegi õigusaktiga. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt kohaldatakse teatavasse maksekaardisüsteemi kuuluvate maksekaarte vastu võtvate makseteenuse pakkujate ja maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujate vahel. Vahendustasu on peamine osa tasust, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades. Maksekaardisüsteemide vahelise konkurentsi tegelik peamine eesmärk on veenda võimalikult paljusid väljaandvaid makseteenuse pakkujaid (nt pangad) andma välja kaarte, mis tavaliselt toob turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad vahendustasud, erinevalt tavalisest konkurentsi hinnapõhisest distsiplineerivast mõjust turumajanduses. Vahendustasu reguleerimine parandaks siseturu toimimist.

(10) Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete siseturu toimimist takistav põhitegur on laialdane vahendustasude kohaldamine, mida enamikus liikmesriikidest ei reguleerita ühegi õigusaktiga. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt asjaomasesse maksekaardisüsteemi kuuluvad maksekaarte vastu võtvad makseteenuse pakkujad suunavad edasi maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujatele. Vahendustasu on peamine komponent tasus, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades. Maksekaardisüsteemide vahelise konkurentsi tegelik peamine eesmärk on veenda võimalikult paljusid väljaandvaid makseteenuse pakkujaid (nt pangad) andma välja kaarte, mis tavaliselt toob turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad vahendustasud, erinevalt tavalisest konkurentsi hinnapõhisest distsiplineerivast mõjust turumajanduses. Vahendustasu reguleerimine parandaks siseturu toimimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Käesolevas määruses järgitakse järk-järgulist lähenemisviisi. Esimese sammuna tuleb võtta meetmeid, et hõlbustada maksekaarditehingute piiriülest väljaandmist ja vastuvõtmist. Võimaldades kaubandusettevõtjatel valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine) ja kehtestades piiriüleselt vastuvõetavate tehingute puhul piiriülese vahendustasu maksimumtaseme, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse. Lisaks peaksid litsentsid makseviiside väljaandmiseks või vastuvõtmiseks kehtima ilma geograafiliste piiranguteta kogu liidus. Kõnealused meetmed aitaksid kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad.

(15) Et aidata kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad, tuleb võtta meetmeid, et hõlbustada maksekaarditehingute piiriülest väljaandmist ja vastuvõtmist. Võimaldades kaubandusettevõtjatel valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine) ja kehtestades nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt vastuvõetavate tehingute puhul samasuguse vahendustasu maksimumtaseme, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse. Lisaks peaksid litsentsid makseviiside väljaandmiseks või vastuvõtmiseks kehtima ilma geograafiliste piiranguteta kogu liidus.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid, mida kohaldatakse käesoleva määruse esimeses etapis. Seepärast peaksid kõnealuste tehingutega seotud sätted jõustuma kiiresti, luues jaemüüjatele võimalused odavamate vastuvõtuteenuste otsimiseks piiriüleselt ning tagades riigisisestele pangandusringkondadele või -süsteemidele stiimulid vastuvõtutasude alandamiseks.

(16) Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid. Et tagada vastuvõtuteenuste turul aus konkurents, peaksid kõik sätted riigisiseste ja piiriüleste kaardipõhiste maksetehingute kohta jõustuma samal ajal ja mõistliku ajavahemiku jooksul, et jätta turu kohandamiseks piisavalt aega.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Riigisiseste tehingute puhul tuleb ette näha üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks tuleks erakliendi kaarditehingute puhul kohaldatavaid vahendustasude piirmäärasid laiendada, nii et need hõlmaksid kõiki piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.

(17) Tuleb määrata üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks tuleks kohaldada vahendustasude piirmäärasid.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile. Kõnealused maksed, soodustused ja tasud võivad olla otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul).

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile. Kõnealused maksed, soodustused ja tasud võivad olla otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul või eri töötlemis- ja litsentsitasud, mis ei kuulu makseteenuse pakkuja otsese sissetuleku alla). Tehes kindlaks, kas määruse sätetest on kõrvale hoitud, tuleks vaadelda ka tulu, mida saadakse programmidest, mille on ühiselt läbi viinud kaartide väljaandjad ja makseteenuse pakkujad, ning väljaandjate tulu, mida saadakse teise väljaandjaga sõlmitud lepingu alusel tehtud kaardipõhistest tehingutest.

Selgitus

Täpsus on kasulik selguse saavutamiseks, sest väljaandja ei ole alati vastuvõtja. Samuti tuleks selgitada, millisele muule puhaskasumile kohaldatakse artikli 5 sätteid.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Tarbijad üldiselt ei ole teadlikud tasudest, mida kaubandusettevõtjad maksavad makseviisi kasutamise eest. Samal ajal võivad mitmed soodustused, mida väljaandvad makseteenuse pakkujad annavad (nt reisitšekid, boonused, allahindlused, makse tagasinõudmised, tasuta kindlustus jne), suunata tarbijaid selliste makseviiside kasutamise suunas, millega kaasnevad väljaandvatele makseteenuse pakkujatele suured tasud. Selle vältimiseks tuleks meetmeid, millega kehtestatakse vahendustasule piirangud, kohaldada ainult maksekaartide suhtes, mis on masstoodang ja mille vastuvõtmisest on kaubandusettevõtjatel üldiselt raske keelduda, kuna neid on palju välja antud ja neid kasutatakse laialdaselt (nt tarbija deebet- ja krediitkaardid). Selleks et edendada turu tõhusat toimimist sektori reguleerimata osades ja piirata äritegevuse ülekandumist sektori reguleeritud osast reguleerimata osasse, tuleb võta mitmeid meetmeid, sealhulgas eraldada süsteem ja infrastruktuur, tagada maksja juhtimine makse saaja poolt ja võimaldada makse saajal valikuliselt aktsepteerida makseviise.

(24) Tarbijad üldiselt ei ole teadlikud tasudest, mida kaubandusettevõtjad maksavad makseviisi kasutamise eest. Samal ajal võivad mitmed soodustused, mida väljaandvad makseteenuse pakkujad annavad (nt reisitšekid, boonused, allahindlused, makse tagasinõudmised, tasuta kindlustus jne), suunata tarbijaid selliste makseviiside kasutamise suunas, millega kaasnevad väljaandvatele makseteenuse pakkujatele suured tasud. Selleks et edendada turu tõhusat toimimist, tuleb võtta mitmeid meetmeid, sealhulgas eraldada süsteem ja infrastruktuur, tagada maksja juhtimine makse saaja poolt ja võimaldada makse saajal valikuliselt aktsepteerida makseviise.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Kõigi maksekaartide tunnustamise reegel on kahekordne kohustus, mille on kehtestatud makseteenuse pakkujad ja maksekaardisüsteemid makse saajatele ja mille kohaselt peavad makse saajad ühelt poolt vastu võtma kõiki sama kaubamärgi maksekaarte („kõigi toodete tunnustamise” element), olenemata kõnealuste maksekaartide erinevatest kuludest, ning teiselt poolt olenemata konkreetsest maksekaardi välja andnud pangast („kõigi väljaandjate tunnustamise” element”). See on tarbija huvides, et sama liiki kaartide puhul ei saa makse saaja diskrimineerida väljaandjate või kaardi valdajate vahel ning maksekaardisüsteemid ja makseteenuse pakkujad saavad selliseid kohustusi nende suhtes kehtestada. Kuigi kõigi maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi väljaandjate tunnustamise” element on maksekaardisüsteemis põhjendatud, kuna see takistab makse saajatel diskrimineerimast konkreetseid pankasid, kes on välja andnud kaarte, on „kõigi toodete tunnustamise” elemendi puhul peamiselt tegemist sidumisega, mille puhul seotakse madala tasuga kaartide vastuvõtmine kõrge tasuga kaartide vastuvõtmisega. Kõigi maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi toodete tunnustamise” elemendi kõrvaldamine võimaldaks kaubandusettevõtjatel piirata pakutavate maksekaartide valikut ainult madala(ma) kuluga maksekaartidega, mis võib kaubandusettevõtja väiksemate kulude kaudu olla kasulik ka tarbijatele. Kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu deebetkaarte, ei oleks sel juhul kohustatud vastu võtma ka krediitkaartide, ning kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu krediitkaarte, ei oleks kohustatud vastu võtma ärikliendi kaarte. Selleks et kaitsta tarbijat ning tema suutlikkust kasutada maksekaarte võimalikult sageli, peaksid kaubandusettevõtjad olema kohustatud vastu võtma kõiki maksekaarte, mille suhtes kohaldatakse sama reguleeritud vahendustasu. Selline piirang tagaks ka konkurentsitihedama keskkonna maksekaartide puhul, mille vahendustasu ei ole reguleeritud käesoleva määrusega, kuna kaubandusettevõtjad saaksid tugevama läbirääkimispositsiooni tingimuste üle, mille kohaselt nad selliseid kaarte vastu võtavad.

(29) Kõigi maksekaartide tunnustamise reegel on kahekordne kohustus, mille on kehtestatud makseteenuse pakkujad ja maksekaardisüsteemid makse saajatele ja mille kohaselt peavad makse saajad ühelt poolt vastu võtma kõiki sama kaubamärgi maksekaarte („kõigi toodete tunnustamise” element), olenemata kõnealuste maksekaartide erinevatest kuludest, ning teiselt poolt olenemata konkreetsest maksekaardi välja andnud pangast („kõigi väljaandjate tunnustamise” element”). See on tarbija huvides, et sama liiki kaartide puhul ei saa makse saaja diskrimineerida väljaandjate või kaardi valdajate vahel ning maksekaardisüsteemid ja makseteenuse pakkujad saavad selliseid kohustusi nende suhtes kehtestada. Kuigi kõigi maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi väljaandjate tunnustamise” element on maksekaardisüsteemis põhjendatud, kuna see takistab makse saajatel diskrimineerimast konkreetseid pankasid, kes on välja andnud kaarte, on „kõigi toodete tunnustamise” elemendi puhul peamiselt tegemist sidumisega, mille puhul seotakse madala tasuga kaartide vastuvõtmine kõrge tasuga kaartide vastuvõtmisega. Kõigi maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi toodete tunnustamise” elemendi kõrvaldamine võimaldaks kaubandusettevõtjatel piirata pakutavate maksekaartide valikut ainult madala(ma) kuluga maksekaartidega, mis võib kaubandusettevõtja väiksemate kulude kaudu olla kasulik ka tarbijatele. Kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu deebetkaarte, ei oleks sel juhul kohustatud vastu võtma ka krediitkaarte. Selleks et kaitsta tarbijat ning tema suutlikkust kasutada maksekaarte võimalikult sageli, peaksid kaubandusettevõtjad olema kohustatud vastu võtma kõiki maksekaarte, mille suhtes kohaldatakse sama reguleeritud vahendustasu.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid peaksid kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid, lähtudes Euroopa Pangandusjärelevalve suunistest, peaksid kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate maksekaarditehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate kaardipõhiste maksetehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas ja põhjenduses 21 sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega: „tuleks käesolevat määrust kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes sõltumata keskkonnast, kus tehing toimub, sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste abil tehtavad tehingud, mis võivad olla võrguvälised (off-line), internetipõhised või mobiilipõhised”.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ärikliendi kaartidega tehtavad tehingud;

välja jäetud

Selgitus

Ärikliendi kaartide erinev käsitlus ei ole majanduslikult põhjendatud.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) kolme osapoolega maksekaardisüsteemide väljaantud kaartidega tehtavad tehingud.

(c) kolme osapoolega maksekaardisüsteemide raames väljaantud kaartidega tehtavad tehingud.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) „deebetkaarditehing” — kaardimaksetehing, sealhulgas ka ettemaksekaardiga tehtav kaardimaksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kuni 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;

(4) „deebetkaarditehing” — kaardimaksetehing, sealhulgas ka ettemaksekaardiga tehtav kaardimaksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kohe ja mitte mingil juhul hiljem kui kahe tööpäeva jooksul pärast seda, kui väljaandja on võtnud vastu maksekäsundi;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) „krediitkaarditehing” — kaardimaksetehing, mille puhul tehing arveldatakse rohkem kui 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;

(5) „krediitkaarditehing” — kaardimaksetehing, mille puhul tehing debiteeritakse rohkem kui kaks tööpäeva pärast seda, kui väljaandja on võtnud vastu maksekäsundi;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „ärikliendi kaart” — ettevõtjatele või avaliku sektori üksustele väljastatud mis tahes maksekaart, mille kasutusala on piiratud töötajate või avalike teenistujate tegevuskulude tasumisega, või äritegevusega tegelevatele füüsilisest isikust ettevõtjatele väljastatud mis tahes kaart, mille kasutusala on piiratud kõnealuste füüsilisest isikust ettevõtjate või nende töötajate tegevuskulude tasumisega;

välja jäetud

Selgitus

Määratlus ei ole vajalik, sest määrus kehtib ärikliendi kaartidele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) „maksekaart” – igasugune maksekaart, nii deebet- kui ka krediitkaart, mis annab kaardi omanikule juurdepääsu oma rahale või võimaldab kaardi omanikul teha makset vastuvõtja kaudu ning mida makse saaja maksetehingu töötlemiseks aktsepteerib;

Selgitus

Maksekaardi mõistet kasutatakse ettepanekus mitu korda ja selguse huvides näib vajalik esitada selle määratlus.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” — maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed kaardi valdaja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;

(15) „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” — maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed maksja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, või annab maksekaarte välja kaubamärgi ühiskasutuse partneriga või agendi kaudu, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet- või krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi piiriüleste ja riigisiseste deebet- või krediitkaardipõhiste maksetehingute puhul

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste deebetkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

1. Ühe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad deebetkaardipõhiste maksetehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste krediitkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

2. Ühe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad krediitkaardipõhiste maksetehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriikidel on võimalik säilitada või kehtestada siseriiklike õigusaktidega madalamaid piirmäärasid või sarnase eesmärgi või mõjuga meetmeid.

Selgitus

Mitmepoolsete vahendustasude piirmäärad ei tohiks tuua kaasa seda, et madalamate mitmepoolsete vahendustasudega siseriiklikud süsteemid või uued turuletulijad peaksid tõstma vahendustasusid piirmäära tasemele. Kavandatav piirmäär ei tohiks kahjustada hästi toimivaid riiklikke turge, mis avaldaks tarbijatele üksnes kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi kõigi kaardiga tehtavate deebet- või krediiditehingute puhul

välja jäetud

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes deebetkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes krediitkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida väljaandev pank on saanud maksekaardisüsteemilt seoses maksetehingutega või nendega seotud toimingutega.

Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida makseteenuse pakkuja on saanud maksekaardisüsteemilt seoses maksetehingutega või nendega seotud toimingutega. Vastuvõtjalt tuleks võtta ainult käesoleva määruse sätete kohane summa.

Selgitus

Hoidmaks ära seda, et kaardimaksesüsteemid suurendavad tasusid näiteks litsentseerimise, volitamise jms eest, mis kantaks seejärel üle jaemüüjatele ja tarbijatele, tuleb määrust täpsustada.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Erandina ja pärast komisjoniga konsulteerimist võivad liikmesriigid ette näha, et piiratud aja jooksul ei kohaldata seda artiklit äsja loodud kaardipõhistele maksesüsteemidele.

Selgitus

Tähtis on meeles pidada uusi maksesüsteeme, mille äritegevuselt võidakse nõuda suurt tasu, mis ei ole proportsionaalne nende haavatava turupositsiooniga, võrreldes juba olemasolevate peamiste kaardisüsteemidega. Selline piiratud aja jooksul kehtiv säte aitaks luua tõhusat konkurentsi kaardipõhiste maksetehingute turul.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel antakse tarbijale võimalus otsustada, kas tal on või ei ole vaja oma kaardile, telekommunikatsiooni-, digitaalsele või infotehnoloogilisele seadmele kaht või enamat erinevat maksevahendi kaubamärki. Enne lepingu sõlmimist annab makseteenuse pakkuja tarbijale arusaadava ja objektiivse teabe saadaolevate makseteenuse kaubamärkide ning nende omaduste kohta, mis seonduvad kasutuse, funktsionaalsuse, maksumuse ja turvalisusega.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral.

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad, kaubandusettevõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid erinevate vahendustasude suurustega maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Mis tahes vahendustasude alandamisega käesoleva määruse artiklite 3 ja 4 kohaselt või artiklis 13 osutatud pädevate asutuste otsuse alusel peab kaasnema vähemalt samaväärne makseteenuse pakkuja poolt makse saajalt võetavate kaubandusettevõtja teenustasude alanemine.

Selgitus

Käesoleval määrusel ei ole mingit mõju, kui vastuvõtjad ei saa mingit kasu kaubandusettevõtjatelt nõutavate vahendustasude alanemisest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vastuvõtja ja makse saaja vaheline leping võib sisaldada tingimust, mille kohaselt tuleb lõike 1 esimeses lõigus osutatud teave esitada või teha kättesaadavaks korrapäraselt vähemalt kord kuus ja kokkulepitud viisil, mis võimaldab makse saajal teavet säilitada ja muutmata kujul taasesitada.

2. Vastuvõtja ja makse saaja vaheline leping sisaldab tingimust, mille kohaselt tuleb lõike 1 esimeses lõigus osutatud teave esitada või teha kättesaadavaks korrapäraselt vähemalt kord kuus ja kokkulepitud viisil, mis võimaldab makse saajal teavet säilitada ja muutmata kujul taasesitada.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel antakse tarbijale regulaarselt arusaadavat ja objektiivset teavet makse omaduste ja maksetehingute suhtes kohaldatavate tasude kohta.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa Pangandusjärelevalve vastutab tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi käsitlevate suuniste väljaandmise eest.

Selgitus

On oluline, et kõik liikmesriigid liiguksid käesoleva määruse rikkumiste suhtes kohaldatavaid karistusi käsitlevaid eeskirju kehtestades samas suunas, et tagada kõigile võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid.

1. Liikmesriigid kehtestavad sõltumatu, asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Makseteenuse pakkujad järgivad ühe või mitme vaidluste alternatiivse lahendamise asutuse otsust.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nelja aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule.

Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid, uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule ning kolme osapoolega maksekaardisüsteemides kasutavate kaudsete vahendustasude mõju siseturu toimimisele ja tehakse vajaduse korral õigusakti ettepanek, mille eesmärk on vähendada neid negatiivseid mõjusid.

Selgitus

On vajalik, et komisjon uuriks määruse esmast mõju makseturule enne nelja aasta möödumist, sest sel turul toimuvad kiired muudatused.

Kolme osapoolega maksesüsteemidega seotud vahendustasud võivad olla märkimisväärsed ning need võivad olla märgatavalt kõrgemad kui nelja osapoolega kaardimaksesüsteemide puhul. Seetõttu on vaja uurida nende mõju siseturul tehtavatele tehingutele ja sellekohase seadusandluse otstarbekust.

MENETLUS

Pealkiri

Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud

Viited

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

8.10.2013

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Adam Bielan

25.9.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Christian Engström

MENETLUS

Pealkiri

Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud

Viited

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.7.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Marta Andreasen

Esitamise kuupäev

11.3.2014