MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain


Menettely : 2013/0265(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0167/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0167/2014
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0550),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0241/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 5. helmikuuta 2014 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0167/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Koska toimitusmaksut aiheuttavat haittaa vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan tai on jo saatettu päätökseen toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Jotta toimitusmaksujen tasot olisivat entistä johdonmukaisemmat, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.

__________________

__________________

21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.

21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Maksukortit ovat vähittäisostoissa yleisimmin käytetty sähköinen maksuväline. Unionin maksukorttimarkkinoiden yhdentyminen on kuitenkin pahasti kesken, koska monet maksusovellukset eivät voi levitä kansallisten rajojen ulkopuolelle tai uusilta unionin laajuisilta palveluntarjoajilta estetään pääsy markkinoille. Markkinoiden vähäinen yhdentyminen korottaa tällä hetkellä hintoja ja kaventaa kuluttajille ja vähittäiskauppiaille tarjottavaa maksupalveluvalikoimaa sekä rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntää sisämarkkinoita. Sen vuoksi on tarpeen poistaa korttimarkkinoiden, mukaan lukien korttitapahtumiin perustuvien mobiili- ja verkkomaksujen markkinoiden, tehokasta toimintaa haittaavat esteet, jotka jarruttavat edelleen täysin yhdentyneiden markkinoiden luomista.

(8) Maksukortit ovat vähittäisostoissa yleisimmin käytetty sähköinen maksuväline. Unionin maksukorttimarkkinoiden yhdentyminen on kuitenkin pahasti kesken, koska monet maksusovellukset eivät voi levitä kansallisten rajojen ulkopuolelle tai uusilta unionin laajuisilta palveluntarjoajilta estetään pääsy markkinoille. Jotta sisämarkkinoita voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti, on tarpeen poistaa uusien korttimaksuratkaisujen, mukaan lukien korttitapahtumiin perustuvien mobiili- ja verkkomaksujen, integroinnin esteet.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti, sähköisten maksutapojen käyttöä olisi edistettävä ja helpotettava vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien hyödyksi. Kortteja ja muita sähköisiä maksutapoja voidaan käyttää monipuolisemmin, mukaan lukien mahdollisuudet suorittaa maksuja verkossa, sisämarkkinoiden ja sähköisen kaupankäynnin hyödyntämiseksi, ja sähköiset maksutavat tarjoavat myös vähittäiskauppiaille mahdollisesti turvallisia maksutapoja. Korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen käyttö käteismaksujen sijaan voisi sen vuoksi hyödyttää vähittäiskauppiaita ja kuluttajia edellyttäen, että maksujärjestelmien käyttömaksut asetetaan taloudellisesti tehokkaalle tasolle, samalla kun se edistäisi innovaatiotoimintaa ja uusien toimijoiden markkinoillepääsyä.

(9) Jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti, sähköisten maksutapojen käyttöä olisi edistettävä ja helpotettava vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien hyödyksi. Kortteja ja muita sähköisiä maksutapoja voidaan käyttää monipuolisemmin, mukaan lukien mahdollisuudet suorittaa maksuja verkossa, sisämarkkinoiden ja sähköisen kaupankäynnin hyödyntämiseksi, ja sähköiset maksutavat tarjoavat myös vähittäiskauppiaille mahdollisesti turvallisia maksutapoja. Korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen käyttö käteismaksujen sijaan voisi sen vuoksi hyödyttää vähittäiskauppiaita ja kuluttajia edellyttäen, että maksujärjestelmien käyttömaksut asetetaan taloudellisesti tehokkaalle tasolle, samalla kun se edistäisi tervettä kilpailua, innovaatiotoimintaa ja uusien toimijoiden markkinoillepääsyä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Yksi merkittävimmistä korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista käytännöistä on toimitusmaksujen laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, joita sovelletaan yleensä korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn korttijärjestelmään kuuluvia kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Toimitusmaksut muodostavat suuriman osan maksuista, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Korttijärjestelmien välisen kilpailun päätarkoituksena näyttää käytännössä olevan mahdollisimman monien kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien (esimerkiksi pankkien) saaminen vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja tämä yleensä johtaa pikemminkin markkinoilla veloitettavien toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, mikä on ristiriidassa markkinataloudessa käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman hintakurivaikutuksen kanssa. Toimitusmaksujen säänteleminen parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

(10) Useimmissa jäsenvaltioissa toimitusmaksut eivät kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan, vaan kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät niitä koskevat päätökset. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, jotka siirretään yleensä korttitapahtumia vastaanottavilta maksupalveluntarjoajilta asiaankuuluvaan korttijärjestelmään kuuluvalle kortteja myöntävälle maksupalveluntarjoajalle. Toimitusmaksut ovat suurin osatekijä maksuissa, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset, kuten kaikki muutkin kustannuksensa, tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Kilpailusääntöjen johdonmukainen soveltaminen toimitusmaksuihin alentaisi tapahtumista kuluttajille aiheutuvia kustannuksia ja siten parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Toimitusmaksujen nykyinen suuri vaihtelu ja taso estävät uusien unionin laajuisten toimijoiden ilmaantumisen alempiin toimitusmaksuihin perustuvien liiketoimintamallien pohjalta, mikä on esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja tuotevarioinnista saataville eduille sekä niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin ja kuluttajiin sekä estää innovaatiotoimintaa. Koska unionin laajuisten toimijoiden olisi tarjottava kortteja myöntäville pankeille vähintään korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne merkitsee myös markkinoiden pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa olevat kotimaiset järjestelmät, jotka veloittavat alempia toimitusmaksuja tai eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös joutua poistumaan markkinoilta pankkien kohdistaessa niihin painetta saadakseen suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja heikentää niiden laatua, samalla kun kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat eivät voi välttää maksujen välisiä eroja hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden pankkien tarjoamia korttimaksujen hyväksymispalveluita. Maksujärjestelmien soveltamat erityissäännöt edellyttävät myyntipaikan (vähittäiskauppiaan kotimaan) toimitusmaksun soveltamista kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää korttitapahtumia vastaanottavia pankkeja tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti valtioiden rajojen yli. Se estää myös vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien hyödyksi.

(11) Toimitusmaksujen nykyinen suuri vaihtelu ja taso estävät uusien unionin laajuisten toimijoiden ilmaantumisen sellaisten liiketoimintamallien pohjalta, joissa veloitetaan alempia toimitusmaksuja tai ei veloiteta niitä lainkaan, mikä on esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja tuotevarioinnista saataville eduille sekä niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin ja kuluttajiin sekä estää innovaatiotoimintaa. Koska unionin laajuisten toimijoiden olisi tarjottava kortteja myöntäville pankeille vähintään korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne merkitsee myös markkinoiden pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa olevat kotimaiset järjestelmät, jotka veloittavat alempia toimitusmaksuja tai eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös joutua poistumaan markkinoilta pankkien kohdistaessa niihin painetta saadakseen suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja heikentää niiden laatua, samalla kun kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat eivät voi välttää maksujen välisiä eroja hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden pankkien tarjoamia korttimaksujen hyväksymispalveluita. Kansainvälisissä korttimaksujärjestelmissä sovelletut erityissäännöt edellyttävät näiden järjestelmien alueellisen toimilupapolitiikan mukaisesti myyntipaikan (vähittäiskauppiaan kotimaan) toimitusmaksun soveltamista kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää korttitapahtumien vastaanottajia tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti valtioiden rajojen yli. Se voi myös estää vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien hyödyksi.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa noudatetaan asteittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävät korttitapahtumien vastaanotto) ja asettamalla rajojen yli vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville rajatylittäville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne. Lisäksi maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Nämä toimenpiteet helpottaisivat kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi.

(15) Kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan helpottamiseksi kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi tätä asetusta sovelletaan kansalliseen ja rajatylittävään maksukorttien myöntämiseen ja maksukorttitapahtumien vastaanottoon. Jos kauppiaat voivat valita korttitapahtumien vastaanottajan oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävä korttitapahtumien vastaanotto), mitä edesauttavat saman enimmäistason asettaminen sekä kansallisille että rajatylittäville vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille sekä alueellisten toimilupien kielto, pitäisi olla mahdollista saada aikaan tarvittava oikeudellinen selkeys ja estää kilpailuvääristymiä korttimaksujärjestelmien välillä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo tämän asetuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellettavia toimitusmaksujen enimmäistasoja. Tämän vuoksi kyseisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan nopeasti, sillä ne tarjoavat vähittäiskauppiaille mahdollisuuden etsiä edullisempia korttitapahtumien vastaanottopalveluita valtioiden rajojen yli ja kannustavat kotimaisia pankkiyhteisöjä tai -järjestelmiä alentamaan maksuja, joita ne veloittavat korttitapahtumien vastaanotosta.

(16) Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo toimitusmaksujen enimmäistasoja. Jotta voidaan mahdollistaa terve kilpailu vastaanottopalvelujen markkinoilla, rajatylittäviin tapahtumiin ja kansallisiin tapahtumiin liittyviä säännöksiä olisi sovellettava samanaikaisesti ja kohtuullisessa ajassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, kun otetaan huomioon asetuksessa säädettyjen maksukorttijärjestelmien siirtymävaiheeseen liittyvät vaikeudet ja monimutkaisuus.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Kotimaan maksutapahtumille on tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta laajennettava koskemaan sekä rajatylittäviä että kotimaan maksuja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

(17) On kuitenkin tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetettujen enimmäistasojen olisi yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta katettava sekä rajatylittävät että kotimaan maksut korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän vastaanoton helpottamiseksi kaikista kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso olisi asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) luottokorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso 0,30 prosenttiin.

(18) Kaikista pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso olisi asetettava 0,2 prosenttiin ja kaikista rajatylittävistä luottokorttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavan toimitusmaksun enimmäistaso 0,3 prosenttiin.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Vaikutustenarvioinnista käy ilmi, että pankkikorttitapahtumien toimitusmaksujen kieltäminen olisi hyödyllistä korttimaksujen hyväksymiselle, korttien käyttämiselle ja sisämarkkinoiden kehittämiselle ja että se toisi kauppiaille ja kuluttajille enemmän hyötyjä kuin korkeammalle asetettu enimmäistaso. Sillä estettäisiin myös se, että korkeampi enimmäistaso vaikuttaisi haitallisesti kansallisiin järjestelmiin, joissa maksutapahtumien toimitusmaksut ovat pieniä tai niitä ei ole, kun rajatylittävä laajentuminen tai uudet markkinoille tulijat nostaisivat maksutasoja enimmäistasolle. Pankkikorttitapahtumien toimitusmaksujen kieltämisellä puututaan myös uhkaan toimitusmaksun siirtymisestä uusiin innovatiivisiin maksupalveluihin, esimerkiksi mobiili- ja verkkojärjestelmiin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Sisämarkkinoiden perusperiaatteiden mukaisesti korttitapahtumien vastaanottajien olisi voitava tarjota palvelujaan kauppiaille kaikkialla unionissa kansallisilla markkinoilla soveltamiensa monenvälisten toimitusmaksujen mukaisesti. Ne eivät saisi soveltaa rajatylittäviin tapahtumiin korkeampia monenvälisiä toimitusmaksuja kuin kansallisiin tapahtumiin.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Maksutapahtumat toteutetaan yleensä kahden pääasiallisen liiketoimintamallin perusteella, eli nk. kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – korttitapahtuman vastaanottava ja kortteja myöntävä järjestelmä – kauppias) tai neljän osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – kortteja myöntävä pankki – korttitapahtumia vastaanottava pankki – kauppias) perusteella. Monet neljän osapuolen maksukorttijärjestelmät käyttävät nimenomaista toimitusmaksua, joka on useimmiten monenvälinen. Kolmen osapuolen korttijärjestelmissä veloitettavat toimitusmaksut (maksut, joita korttitapahtumia vastaanottavat pankit maksavat tarjotakseen kannustimia korttien myöntämiseen ja käyttöön) ovat implisiittisiä. Implisiittisten toimitusmaksujen olemassaolon tunnustamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen edistämiseksi kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmät, jotka käyttävät maksupalveluntarjoajia korttien myöntäjinä tai korttitapahtumien vastaanottajina, olisi katsottava neljän osapuolen maksukorttijärjestelmiksi, ja niiden olisi noudatettava samoja sääntöjä, kun taas liiketoimintasääntöihin liittyviä avoimuutta lisääviä toimenpiteitä ja muita toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin palveluntarjoajiin.

(22) Maksutapahtumat toteutetaan yleensä kahden pääasiallisen liiketoimintamallin perusteella, eli nk. kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – korttitapahtuman vastaanottava ja kortteja myöntävä järjestelmä – kauppias) tai neljän osapuolen maksukorttijärjestelmien (kortinhaltija – kortteja myöntävä pankki – korttitapahtumia vastaanottava pankki – kauppias) perusteella. Monet neljän osapuolen maksukorttijärjestelmät käyttävät nimenomaista toimitusmaksua, joka on useimmiten monenvälinen. Kolmen osapuolen korttijärjestelmissä veloitettavat toimitusmaksut (maksut, joita korttitapahtumia vastaanottavat pankit maksavat tarjotakseen kannustimia korttien myöntämiseen ja käyttöön) ovat implisiittisiä. Implisiittisten toimitusmaksujen olemassaolon tunnustamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen edistämiseksi kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmät, jotka käyttävät maksupalveluntarjoajia korttien myöntäjinä tai korttitapahtumien vastaanottajina, olisi katsottava neljän osapuolen maksukorttijärjestelmiksi, ja niiden olisi noudatettava samoja sääntöjä, kun taas liiketoimintasääntöihin liittyviä avoimuutta lisääviä toimenpiteitä ja muita toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin palveluntarjoajiin. Kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmissä olisi hyväksyttävä maksutapahtumat, joissa käytetään niiden korttia miltä tahansa korttitapahtumien vastaanottajalta yleisten korttimaksutapahtumia koskevien sellaisten standardien ja vastaanottamista koskevien sääntöjen perusteella, jotka ovat verrattavissa tiettyjen kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien kauppiaita koskeviin sääntöihin, ja joissa toimitusmaksujen enimmäistaso on tämän asetuksen mukainen.

Perustelu

Yleisten vastaanottamista koskevien sääntöjen käyttöönotto kolmen osapuolen korttijärjestelmissä saisi ne toimimaan neljän osapuolen korttijärjestelmien lailla monenvälisten toimitusmaksujen enimmäistasojen osalta ja lisäisi kilpailua vastaanottopalvelujen osalta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka kortteja myöntävä maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut. Huomioon otettava maksut ja kannustimet voisivat olla suoria (ts. perustua lukumäärään tai olla tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset).

(23) On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, mukaan lukien mahdolliset lupamaksut, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka kortteja myöntävä maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut ja kortinhaltijan maksukorttijärjestelmästä saamat rahalliset kannustimet tai vastaavat. Kaikki maksut ja kannustimet riippumatta siitä, ovatko ne suoria (ts. perustuvat lukumäärään tai ovat tapahtumakohtaisia) vai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset) olisi otettava huomioon tässä arvioinnissa. Arvioitaessa, kierretäänkö tätä asetusta, jossa säädetään toimitusmaksujen enimmäismäärästä, olisi otettava erityisesti huomioon voitto, jonka maksukortin liikkeeseenlaskijat saavat maksukorttien liikkeeseenlaskijoiden ja korttijärjestelmien yhteisistä erityisohjelmista, ja korttijärjestelmät sekä tulot käsittely- ja toimilupamaksuista sekä muista korttijärjestöjen tuloihin kuuluvista maksuista.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Kaikkien korttien hyväksymistä koskevalle säännölle asetettujen rajoitusten tehokas toiminta edellyttää välttämättä tiettyjen tietojen antamista. Maksunsaajien olisi ensiksikin voitava tunnistaa eri korttilajit. Tämän vuoksi eri korttilajien olisi oltava tunnistettavissa korttien ulkonäön perusteella ja sähköisesti laitteessa. Lisäksi myös maksajalle olisi annettava tietoa maksuvälineen (-välineiden) hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä. On välttämätöntä, että maksunsaaja ilmoittaa maksajalle tietyn korttimerkin käyttöä koskevista rajoituksista samaan aikaan ja samoin ehdoin kuin ilmoittaessaan maksajalle tietyn korttimerkin hyväksymisestä.

(30) Maksunsaajien ja maksajien olisi voitava tunnistaa eri korttilajit. Tämän vuoksi eri korttilajien olisi oltava tunnistettavissa sähköisesti ja uusien myönnettyjen korttipohjaisten maksuvälineiden osalta myös ulkonäön perusteella laitteessa tai maksupäätteellä. Lisäksi myös maksajalle olisi annettava tietoa maksuvälineen (-välineiden) hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a) Maksu on maksajan ja maksunsaajan välinen sopimus. Tuotemerkkien välisen kilpailun tehokkuuden vuoksi on tärkeää, että käyttäjät tekevät maksusovelluksen valinnan eikä siitä määrätä tuotantoketjun alkupään markkinoilla kuten maksukorttijärjestelmillä tai maksupalveluntarjoajien tai maksujen käsittelijöiden toimesta. Tällainen järjestely ei saisi estää maksajia ja maksunsaajia ottamasta käyttöön, mikäli se on teknisesti mahdollista, automaattista sovelluksen valintaa sillä edellytyksellä, että valintaa voidaan muuttaa jokaisen tapahtuman yhteydessä. Jos maksunsaaja on valinnut kummankin tukeman sovelluksen, käyttäjän olisi voitava hylätä se ja valita toinen sovellus.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.

(31) Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/20101a perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, EPV) ohjeita seuraten annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja maksukorttitapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja korttipohjaisia maksutapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta maksuvälineisiin, joita voidaan käyttää vain rajallisessa verkossa, joka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämiseksi maksuvälineiden avulla ja jota voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa välineen ammattimaisen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla tai koska sitä voidaan käyttää vain rajallisen tavara- tai palveluvalikoiman hankkimiseen.

2. Tätä asetusta ei sovelleta maksuvälineisiin, joita voidaan käyttää vain rajallisessa verkossa, joka on suunniteltu tarkkaan määriteltyjen tarpeiden täyttämiseksi maksuvälineiden avulla ja jota voidaan käyttää vain rajallisesti, koska kyseisen erityisen välineen haltija voi käyttää sitä tavaroiden tai palveluiden hankkimiseen ainoastaan välineen myöntäjän tiloissa tai palveluntarjoajien rajallisessa verkossa välineen ammattimaisen myöntäjän kanssa tehdyn suoran kaupallisen sopimuksen nojalla tai koska sitä voidaan käyttää vain erittäin kapean tavara- tai palveluvalikoiman hankkimiseen.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yrityskorteilla toteutettavat maksutapahtumat;

Poistetaan.

Perustelu

Yrityskortit on sisällytettävä soveltamisalaan, koska muuten kuluttajat tukisivat ristiin yrityskortteja.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot; ja

b) pankkiautomaateista tehtävät käteisnostot tai pankkiautomaateilla suoritettavat tapahtumat tavaroiden tai palvelujen myyntiä lukuun ottamatta sekä käteisen maksaminen kassalla maksupalveluntarjoajan tiloissa; ja

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien myöntämillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat.

c) kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien myöntämillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat, jos niiden määrä ei ylitä komission asettamaa kynnysarvoa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäljempänä olevaa 6 ja 7 artiklaa ei sovelleta kotimaisiin pankkikorttijärjestelmiin, joissa käytetään keskimääräisen toimitusmaksun tai nettokorvauksen mallia, joka on todistettavasti alle 3 ja 4 artiklan kynnysarvon.

Perustelu

Kustannustehokkaat kotimaiset pankkikorttijärjestelmät, joissa jo tällä hetkellä käytetään toimitusmaksua, joka on alle komission ehdottaman kynnysarvon (0,2 prosenttia), voidaan vapauttaa 6 ja 7 artiklan liiketoimintasäännöistä, jos kansalliset viranomaiset päättävät olla osallistumatta. Monenvälisistä toimitusmaksuista annettuun komission asetukseen liitetyssä vaikutustenarvioinnissa (s. 206) todetaan, että tämä vapautus koskisi vain joitakin jäsenvaltioita.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) pankkikorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(4) kortilla suoritettavalla suoraveloitustapahtumalla ’ korttipohjaista maksutapahtumaa, joka liittyy käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun tapahtuma on hyväksytty, sekä rahakorttitapahtumaa;

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) luottokorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(5) kortilla suoritettavalla luottotapahtumalla’ korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa tapahtuma veloitetaan aikaisintaan kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(8) ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jossa maksukortin myöntää maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin myyntipiste;

(8) ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ maksajan tai maksunsaajan käynnistämää korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista maksutapahtumaa, jossa maksajan maksupalveluntarjoaja tai myyntipiste sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin maksunsaajan maksupalveluntarjoaja tai jossa maksukortin myöntää maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin myyntipiste, mukaan lukien tapaus, jossa maksunsaaja käyttää toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan korttitapahtumien vastaanottajan palveluja;

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) ’maksukortilla’ pankki- tai luottokorttia, joka oikeuttaa kortinhaltijan pääsemään käsiksi kortinhaltijan varoihin tai jonka avulla kortinhaltija voi suorittaa maksun korttitapahtumien vastaanottajan välityksellä ja jonka maksunsaaja hyväksyy maksutapahtuman käsittelyssä;

Perustelu

Käsitettä ’maksukortti’ käytetään ehdotuksessa useaan otteeseen, joten selvyyden vuoksi se olisi määriteltävä.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 13 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(13) maksukorttijärjestelmällä’ kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;

(13) maksujärjestelmällä’ kaikkialla unionissa ja jäsenvaltioiden sisällä toteutettavien maksutapahtumien toteuttamista koskevien sääntöjen, käytäntöjen, standardien ja/tai täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden yhtenäistä kokonaisuutta, joka on erillinen sellaisesta infrastruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan sen toimintaa;

Tarkistus                    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 15 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(15) ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;

(15) ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää maksajan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen tai myöntää maksukortteja co-branding ‑kumppanin kanssa tai agentin kautta, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;

Perustelu

Käsitettä ’maksukortti’ käytetään ehdotuksessa useaan otteeseen, joten selvyyden vuoksi se olisi määriteltävä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Kuluttajien pankki- tai luottokorttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä pankkikorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

1. Maksupalveluntarjoajat eivät … päivästä …kuuta …* alkaen saa tarjota eivätkä veloittaa kortilla maksettavista veloitustapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, joka on yli seitsemän eurosenttiä tai 0,2 prosenttia tapahtuman arvosta sen mukaan, kumpi näistä on pienempi summa.

 

____________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä luottokorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

2. Maksupalveluntarjoajat eivät … päivästä …kuuta …* alkaen saa tarjota eivätkä veloittaa kortilla suoritettavista luottotapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arvosta on yli 0,3 prosenttia.

 

____________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön avulla säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat enimmäistasot tai tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavat toimet.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

Poistetaan.

Kaikista kuluttajien pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

 

1. Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

 

2. Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään luottokorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

 

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5. Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin maksukorttijärjestelmältä saamat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin tai niihin liittyvään toimintaan, on katsottava osaksi toimitusmaksua.

Sovellettaessa 3 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja kortteja myöntävältä maksupalveluntarjoajalta saatavat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin, on katsottava osaksi toimitusmaksua.

 

Toimivaltaisten viranomaisten on estettävä kaikki maksupalveluntarjoajien yritykset tämän asetuksen säännösten kiertämiseksi, mukaan lukien maksukorttien myöntäminen kolmansissa maissa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Kaikki maksuihin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevat rajoitukset maksukorttijärjestelmien säännöissä on kiellettävä, jollei kyseessä ole syrjimätön ja maksukorttijärjestelmän toiminnan kannalta objektiivisesti tarpeellinen kielto.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Rajatylittävät tapahtumat

 

Rajatylittäviin tapahtumiin sovelletaan korttitapahtuman vastaanottajan maan toimitusmaksua.

Perustelu

Sisämarkkinoiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan takaamiseksi on varmistettava, että kaikkiin maksutapahtumiin sovelletaan sen jäsenvaltion toimitusmaksua, johon korttitapahtuman vastaanottaja on sijoittautunut. Tämän avulla edistetään kilpailua enimmäistasoja alhaisemmista toimitusmaksuista tilanteissa, joissa enimmäistasoa sovelletaan.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Maksukorttijärjestelmien on mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien erottaminen toisistaan ja se, että viestien käsittelystä vastaavat eri tahot.

2. Maksukorttijärjestelmien ja korttien myöntäjien on mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien erottaminen toisistaan ja se, että viestien käsittelystä vastaavat eri tahot. Käsittelijän valitsemisen vapauden rajoittamiseen johtavat järjestelmien ja toimilupasopimusten tai muiden sopimusten säännöt on kiellettävä.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen on varmistettava, että niiden järjestelmä on teknisesti yhteentoimiva muiden unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen järjestelmien kanssa, käyttämällä kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointielinten kehittämiä standardeja. Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään saa hyväksyä eivätkä soveltaa liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat yhteentoimivuutta unionin muiden käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.

4. Unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen on varmistettava ...* mennessä, että niiden järjestelmä on teknisesti yhteentoimiva muiden unionissa toimivien käsittelystä vastaavien tahojen järjestelmien kanssa, käyttämällä kansainvälisten tai eurooppalaisten standardointielinten kehittämiä standardeja. Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään saa hyväksyä eivätkä soveltaa liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat yhteentoimivuutta unionin muiden käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.

 

4 a. Kuultuaan asetuksen (EU) N:o 1093/2010 41 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa lautakuntaa ja varmistaakseen tämän artiklan johdonmukaisen yhdenmukaistamisen EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia vahvistaakseen vaatimukset, jotka maksujärjestelmien ja käsittelystä vastaavien tahojen on täytettävä täysin avoimien ja kilpailukykyisten korttimaksujen käsittelyn markkinoiden takaamiseksi.

 

EPV toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä …kuuta …**.

 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaatimukset tulevat voimaan viimeistään … päivänä ….kuuta ...***, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle tarpeen mukaan.

 

________________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

 

** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä ….

 

*** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus   39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa vastaperustetut korttipohjaiset maksujärjestelmät tämän artiklan soveltamisesta rajatuksi ajaksi poiketen siitä, mitä 1–4 b artiklassa säädetään, ja komission kuulemisen jälkeen.

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon vastaperustetut maksujärjestelmät, joiden liiketoimintaan kohdistuu korkeita kustannuksia, jotka ovat epäsuhtaisia, kun otetaan huomioon näiden järjestelmien heikompi markkina-asema verrattuna jo olemassa oleviin merkittäviin korttijärjestelmiin. Tällainen rajatuksi ajaksi vahvistettu säännös auttaisi luomaan toimivan kilpailuympäristön korttipohjaisten maksutapahtumien markkinoilla.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Järjestelmien säännöt ja toimilupasopimuksiin sisältyvät säännöt, jotka estävät korttien myöntäjää yhdistämästä kahta tai useampaa eri maksuvälinemerkkiä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on kiellettävä.

1. Järjestelmien säännöt ja toimilupasopimuksiin tai vaikutukseltaan vastaaviin menettelyihin sisältyvät säännöt, jotka estävät korttien myöntäjää yhdistämästä kahta tai useampaa eri maksuvälinemerkkiä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on kiellettävä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tehdessään sopimusta maksupalveluntarjoajan kanssa kuluttaja voi päättää ottaa kaksi eri maksuvälinemerkkiä tai useampia eri maksuvälinemerkkejä maksukortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle. Hyvissä ajoin ennen sopimuksen allekirjoittamista maksupalveluntarjoajan on annettava kuluttajalle selkeät ja objektiiviset tiedot kaikista saatavana olevista maksumerkeistä ja niiden ominaisuuksista, mukaan lukien niiden toimivuus, kustannukset ja turvallisuus.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Järjestelmien sääntöjen ja toimilupasopimuksiin sisältyvien sääntöjen, jotka mahdollistavat korttien myöntäjien tai korttitapahtumien vastaanottajien erilaisen kohtelun ja jotka koskevat maksuvälinemerkkien yhdistämistä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle, on oltava objektiivisesti perusteltuja ja syrjimättömiä.

2. Järjestelmien sääntöjen ja toimilupasopimuksiin sisältyvien sääntöjen, jotka mahdollistavat korttien myöntäjien tai korttitapahtumien vastaanottajien erilaisen kohtelun ja jotka koskevat erilaisten maksuvälinemerkkien tai sovellusten yhdistämistä kortti- tai televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle tai niiden vastaavaa yhteistoimintaa tällaisilla laitteilla, on oltava objektiivisesti perusteltuja ja syrjimättömiä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai muita tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.

3. Maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa raportointivaatimuksia, maksujen suorittamista koskevia velvoitteita tai samankaltaisia tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville ja korttitapahtumia vastaanottaville maksupalveluntarjoajille sellaisten tapahtumien osalta, jotka on toteutettu laitteella, jolla käsitellään niiden korttimerkkiä, mutta joissa on kyse tapahtumista, joissa ei käytetä niiden järjestelmää.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Reititysperiaatteiden, joiden tarkoituksena on ohjata tapahtumat tietyn kanavan tai prosessin kautta, ja muiden sellaisten teknisten ja turvastandardien ja vaatimusten, jotka koskevat useamman kuin yhden maksukorttimerkin käsittelyä kortti- tai televiestintälaitteella taikka digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella, on oltava syrjimättömiä, ja niitä on sovellettava syrjimättömästi.

4. Reititysperiaatteiden tai vastaavien toimenpiteiden, joiden tarkoituksena on ohjata tapahtumat tietyn kanavan tai prosessin kautta, ja muiden sellaisten teknisten ja turvastandardien ja vaatimusten, jotka koskevat useamman kuin yhden maksukorttimerkin tai vastaavan käsittelyä kortti- tai televiestintälaitteella taikka digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella, on oltava syrjimättömiä, ja niitä on sovellettava syrjimättömästi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä.

6. Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan ja maksunsaajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä. Maksunsaajilla säilyy mahdollisuus lisätä myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, joilla toteutetaan tietyn merkin tai sovelluksen ensisijaisvalinta. Maksunsaajat eivät kuitenkaan saa estää maksunsaajan hyväksymien kortti- tai maksuvälineluokkien osalta maksajan mahdollisuutta kumota maksunsaajan laitteellaan tekemä automaattinen ensisijaisvalinta.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri maksukorttilajien ja -merkkien osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri maksukorttilajien ja -merkkien – joissa toimitusmaksujen tasot ovat erilaisia – osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa säänneltyä toimitusmaksua.

1. Maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan maksuvälinejärjestelmän puitteissa myöntämiä kortteja ja muita maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat hyväksymään myös muiden kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien saman järjestelmän puitteissa myöntämät muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset maksuvälineet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksuvälineisiin sovelletaan samaa toimitusmaksua, joka lisäksi on tässä asetuksessa säädettyjen enimmäistasojen mukainen.

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään, että kauppias, joka hyväksyy maksukortti A:n, josta veloitetaan toimitusmaksu määrätyn enimmäistason puitteissa, on velvoitettu hyväksymään myös maksukortti B:n, johon sovelletaan tällöin täsmälleen samaa toimitusmaksua. Ei siis riitä, että kummastakin maksukortista peritään toimitusmaksu, joka ei ylitä enimmäistasoa. Näin kauppias voi myös tietystä maksukortista kieltäytymällä vauhdittaa kilpailua säänneltyjen enimmäistasojen puitteissa.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että niiden maksuvälineet ovat ulkonäkönsä perusteella ja elektronisesti tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, että maksunsaajat voivat tunnistaa yksiselitteisesti maksajan valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin perustuvat korttipohjaiset maksut.

4. Kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien on … päivään …kuuta …* mennessä varmistettava, että niiden maksuvälineet ovat elektronisesti tunnistettavissa ja että niiden äskettäin myönnetyt korttipohjaiset maksuvälineet ovat myös ulkonäkönsä perusteella tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, että maksunsaajat ja maksajat voivat tunnistaa yksiselitteisesti maksajan valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin perustuvat korttipohjaiset maksut.

 

________________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä olevat 1 ja 2 kohta eivät vaikuta direktiiviehdotuksen (COM(2013) 547) 55 artiklassa ja direktiivin 2011/83/EU22 19 artiklassa vahvistettuihin maksuja, alennuksia tai muuta ohjaamista koskeviin sääntöihin.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohta eivät vaikuta direktiivin 2014/…/EU [maksupalveludirektiivi] 55 artiklassa ja direktiivin 2011/83/EU22 19 artiklassa vahvistettuihin maksuja, alennuksia tai muuta ohjaamista koskeviin sääntöihin.

__________________

__________________

22 Kuluttajan oikeuksista 25 päivänä lokakuuta 2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU.

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta.

Perustelu

On tärkeää selventää, että viittauksen pitää osoittaa komission ehdottamien sääntöjen sijasta lopulliseen tekstiin.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kuluttajan tehdessä sopimusta maksupalveluntarjoajan kanssa hänelle on lisäksi annettava selkeitä ja puolueettomia määräajoin esitettäviä tietoja maksutapahtumiin sovellettavista maksuominaisuuksista ja hinnoista.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. EPV voi antaa ohjeita asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti varmistaakseen, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riippumattomat, asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä. Maksupalveluntarjoajien on liityttävä vähintään yhteen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava nämä elimet komissiolle tiedoksi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä näitä elimiä koskevat myöhemmät muutokset.

2. Jäsenvaltioiden on annettava nämä elimet komissiolle tiedoksi viimeistään ... päivänä …kuuta …* [kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta]. Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä näitä elimiä koskevat myöhemmät muutokset.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupalveluntarjoajat osallistuvat 1 kohdan mukaisiin valitusmenettelyihin.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian yleisyys.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta …* kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian ja innovatiivisten liiketoimintamallien yleisyys. Arvioinnissa olisi otettava erityisesti huomioon

 

a) kortinhaltijamaksujen käyttöönotto;

 

b) maksukorttien tarjoajien ja maksukorttijärjestelmien välisen kilpailun taso;

 

c) maksajalle ja maksunsaajalle aiheutuvat kustannusvaikutukset;

 

d) missä määrin kauppiaat siirtävät asiakkaalle toimitusmaksujen alenemisen;

 

e) tekniset vaatimukset ja niiden vaikutukset kaikkiin asianosaisiin;

 

f) yhdistelmäkorttien vaikutukset käyttäjäystävällisyyteen, erityisesti vanhusten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien käyttäjien osalta.

 

Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, johon voi sisältyä ehdotus toimitusmaksujen enimmäistason tarkistamisesta.

 

_______________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.2.2014)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Valmistelija: Adam Bielan

LYHYET PERUSTELUT

Ilman käteisrahaa suoritettavien maksutapahtumien osuus markkinoilla on yksi maan taloudellisen kehityksen indikaattoreista. Tilastojen mukaan kehittyneet maat ovat johtoasemassa myös verkkomaksuissa ja korttien myöntämisessä, ja kaikkien kansalaisten saatavilla on valikoima rahoituspalveluja. Kyseiset maat edistävät aktiivisesti maksukorttijärjestelmien käyttämistä tavaroiden ja palvelujen ostamiseen verkossa, ja ne lisäävät samalla kuluttajien valinnanvaraa ja edistävät talouden moitteetonta toimintaa. Ilman käteisrahaa suoritettavilla maksutapahtumilla on merkittävä rooli talouksien toiminnassa, koska ne ovat nopeita, turvallisia ja innovatiivisia. Yksi tärkeimmistä yhdentyneiden EU:n markkinoiden toteutumista haittaavista käytännöistä on neljän osapuolen korttijärjestelmien laaja käyttö, mikä näkyy markkinoilla nk. monenvälisinä toimitusmaksuina (Multilateral Interchange Fees, MIF). Nämä ovat yhteisesti sovittuja pankkien välisiä maksuja yleensä korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn järjestelmään kuuluvien kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Tällaiset korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien maksamat toimitusmaksut muodostavat osan palvelumaksuista, joita kyseiset palveluntarjoajat veloittavat kauppiailta. Kauppiaat siirtävät niiltä veloitetut maksut edelleen kuluttajien maksettaviksi. Kauppiaiden maksamat korkeat toimitusmaksut nostavat sen vuoksi tavaroiden ja palveluiden lopullisia hintoja. On otettava huomioon, että kuluttajat eivät usein tiedä kauppiaiden maksamista maksuista, ja samanaikaisesti maksuvälineiden myöntäjät käyttävät useita kannustimia, joilla kuluttajia ohjataan käyttämään sellaisia maksuvälineitä, joista kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat saavat korkeampia maksuja. Toimitusmaksut rajoittavat myös markkinoillepääsyä, sillä niistä kertyvät tulot kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille toimivat vähimmäiskynnysarvona, jotta kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää uusien tulokkaiden tarjoamia maksukortteja tai muita maksuvälineitä, kuten verkko- ja mobiilimaksusovelluksia. Kansallisissa ja kansainvälisissä maksukorttijärjestelmissä sovellettavissa toimitusmaksuissa on nykyisin suuria eroja, mikä aiheuttaa markkinoiden pirstoutumista ja estää vähittäiskauppiaita ja kuluttajia hyötymästä sisämarkkinoista.

Ehdotettu asetus parantaa maksupalvelujen sisämarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä. Komission havaitsemat maksupalvelujen sisämarkkinoiden laajemman yhdentymisen esteet ja asianmukainen lähestymistapa tämän ongelman ratkaisemiseksi auttavat edistämään myönteisiä talousvaikutuksia EU:ssa. Ehdotuksessa on kaksi pääosaa. Ensimmäinen osa sisältää toimitusmaksuja koskevat säännöt. Ehdotuksessa luodaan toimitusmaksujen osalta ”säännelty” ja ”sääntelemätön” alue. Säännelty alue kattaa kaikki korttitapahtumat, joissa käytetään kuluttajien keskuudessa yleisiä kortteja ja joita vähittäiskauppiaiden on sen vuoksi vaikea kieltäytyä hyväksymästä (kuluttajien pankki- ja luottokortit), ja lisäksi korttipohjaiset maksutapahtumat. Sääntelemätön alue kattaa kaikki sellaiset maksukorttitapahtumat ja niihin perustuvat korttipohjaiset maksutapahtumat, jotka jäävät säännellyn alueen ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa kolmen osapuolen järjestelmien myöntämät kortit.

Edellä mainitun valossa on toivottavaa, että luodaan asianmukaiset edellytykset korttien hyväksymistä koskevan verkoston kehittämiseksi EU:ssa. Tämä on epäilemättä korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavia toimitusmaksuja koskevan asetusehdotuksen tarkoitus. Union laajuisten enimmäistasojen hyväksyminen maan sisäisten tai rajat ylittävien tapahtumien toimitusmaksuille on ehdottomasti tärkeä askel kohti sisämarkkinoiden toiminnan parantamista sekä tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkumisen periaatteen toteutumista EU:ssa erityisesti kuluttajan kannalta. Vaikka valmistelija antaa tunnustusta tämän asetuksen II luvussa esitetylle toimitusmaksujen enimmäistasojen käyttöönotolle, hän varaa itsellään oikeuden tehdä uusia muutoksia ehdotetun asetuksen 3 ja 4 artiklaan.

On kuitenkin tärkeää, että otetaan käyttöön asianmukaiset keinot ehdotetun asetuksen tehokkuuden varmistamiseksi, jotta estetään esitetyn kiellon kiertäminen. Valmistelija on vahvasti sitä mieltä, että Euroopan digitaalistrategiassa vahvistetun teknologianeutraaliutta koskevan komission periaatteen mukaisesti tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin maksutapahtumiin riippumatta ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien vähittäiskaupassa käytettävät maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia välineitä ja palveluita, verkkovälineitä ja -palveluita tai yrityskorteilla toteutettavia maksutapahtumia.

Maksutapahtumien markkinat muuttuvat nopeasti, joten valmistelija katsoo, että 16 artiklassa tarkoitettua uudelleentarkasteluaikaa olisi lyhennettävä, jotta komissio ja tarvittaessa lainsäätäjät voivat tarkastella hyvissä ajoin tämän asetuksen soveltamista uusien markkinakehitysten sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian yleisyyden perusteella. Valmistelija haluaa kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että ehdotettu asetus ei perustellusti kata innovatiivisia mobiilimaksuja, joiden määrä lisääntyy markkinoilla, ja että tällaisia innovatiivisia välineitä olisi myös tarkasteltava 16 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa.

Lopuksi valmistelija katsoo, että vasta kehitetyt maksukorttijärjestelmät – joihin saatetaan soveltaa liiketoiminnalle korkeita maksuja, jotka eivät ole suhteessa niiden heikompaan markkina-asemaan verrattuna jo olemassa oleviin merkittäviin korttijärjestelmiin – olisi voitava jättää tämän asetuksen 7 artiklan soveltamisalan ulkopuolella rajoitetuksi ajaksi jäsenvaltion päätöksestä ja komission kuulemisen jälkeen. Tämä auttaisi luomaan toimivan kilpailuympäristön korttipohjaisten maksutapahtumien markkinoilla.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Koska toimitusmaksut aiheuttavat haittaa vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan parhaillaan tai on jo saatettu päätökseen toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille asetettavat enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat maksut, kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa hallinnollisissa päätöksissä on suurta vaihtelua. Koska toimitusmaksut aiheuttavat haittaa vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, kansallisella tasolla suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai niiden vaihtelevuutta koskevien uusien sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa Tällaiset kansalliset toimenpiteet muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle korttimaksujen sekä korttipohjaisten verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja haittaisivat sen vuoksi palveluiden tarjoamisen vapautta.

__________________

__________________

21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.

21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Yksi merkittävimmistä korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista käytännöistä on toimitusmaksujen laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, joita sovelletaan yleensä korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn korttijärjestelmään kuuluvia kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Toimitusmaksut muodostavat suuriman osan maksuista, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Korttijärjestelmien välisen kilpailun päätarkoituksena näyttää käytännössä olevan mahdollisimman monien kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien (esimerkiksi pankkien) saaminen vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja tämä yleensä johtaa pikemminkin markkinoilla veloitettavien toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, mikä on ristiriidassa markkinataloudessa käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman hintakurivaikutuksen kanssa. Toimitusmaksujen säänteleminen parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

(10) Yksi merkittävimmistä korttimaksujen ja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista käytännöistä on toimitusmaksujen laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu minkään lainsäädännön soveltamisalaan. Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä maksuja, jotka siirretään yleensä korttitapahtumia vastaanottavilta maksupalveluntarjoajilta tiettyyn korttijärjestelmään kuuluvalle kortteja myöntävälle maksupalveluntarjoajalle. Toimitusmaksut muodostavat suurimman osatekijän maksuissa, joita korttitapahtumia vastaanottavat maksupalveluntarjoajat veloittavat kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta. Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä korttikustannukset tavaroiden ja palveluiden tavanomaisiin hintoihin. Korttijärjestelmien välisen kilpailun päätarkoituksena näyttää käytännössä olevan mahdollisimman monien kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien (esimerkiksi pankkien) saaminen vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja tämä yleensä johtaa pikemminkin markkinoilla veloitettavien toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, mikä on ristiriidassa markkinataloudessa käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman hintakurivaikutuksen kanssa. Toimitusmaksujen säänteleminen parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa noudatetaan asteittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (rajatylittävät korttitapahtumien vastaanotto) ja asettamalla rajojen yli vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville rajatylittäville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne. Lisäksi maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Nämä toimenpiteet helpottaisivat kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi.

(15) Kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan helpottamiseksi kuluttajien ja vähittäiskauppiaiden hyödyksi on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan maksukorttien myöntämistä ja maksukorttitapahtumien vastaanottoa valtioiden rajojen yli. Antamalla kauppiaille mahdollisuus valita korttitapahtumien vastaanottaja oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta (korttitapahtumien rajatylittävä vastaanotto) ja asettamalla sekä rajojen yli että kotimaasta vastaanotetuista tapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille enimmäistaso pyritään saamaan aikaan tarvittava oikeudellisesti selkeä tilanne. Lisäksi maksuvälineiden myöntämistä tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo tämän asetuksen ensimmäisessä vaiheessa sovellettavia toimitusmaksujen enimmäistasoja. Tämän vuoksi kyseisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan nopeasti, sillä ne tarjoavat vähittäiskauppiaille mahdollisuuden etsiä edullisempia korttitapahtumien vastaanottopalveluita valtioiden rajojen yli ja kannustavat kotimaisia pankkiyhteisöjä tai ‑järjestelmiä alentamaan maksuja, joita ne veloittavat korttitapahtumien vastaanotosta.

(16) Kilpailuasioita koskevissa menettelyissä hyväksyttyjen yksipuolisten sitoumusten seurauksena monissa unionin rajatylittävissä korttimaksutapahtumissa noudatetaan jo toimitusmaksujen enimmäistasoja. Jotta voidaan mahdollistaa reilu kilpailu vastaanottopalvelujen markkinoilla, kaikkien kotimaisiin ja rajatylittäviin korttipohjaisiin tapahtumiin liittyvien säännösten olisi tultava voimaan samaan aikaan ja kohtuullisen ajan kuluessa siten, että markkinoiden sopeutumiseen on riittävästi aikaa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Kotimaan maksutapahtumille on tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi kuluttajien korttitapahtumista veloitettaville toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta laajennettava koskemaan sekä rajatylittäviä että kotimaan maksuja korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

(17) On tarpeen ottaa käyttöön siirtymäkausi, jotta maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot olisi otettava käyttöön yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta korttipohjaisten maksujen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka kortteja myöntävä maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään kortteja myöntävän maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut. Huomioon otettava maksut ja kannustimet voisivat olla suoria (ts. perustua lukumäärään tai olla tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset).

(23) On tärkeää varmistaa, ettei maksupalveluntarjoajien maksamia tai vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia säännöksiä kierretä kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille suoritettavien vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän välttämiseksi nettokorvaus, jonka maksukorttijärjestelmä maksaa maksupalveluntarjoajan suorittamista ja vastaanottamista maksuista, olisi katsottava toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun laskennassa olisi otettava huomioon niiden maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, jotka maksupalveluntarjoaja vastaanottaa maksukorttijärjestelmältä säännellyistä maksutapahtumista ja joista vähennetään maksupalveluntarjoajan järjestelmälle suorittamat maksut. Huomioon otettavat maksut ja kannustimet voisivat olla suoria (ts. perustua lukumäärään tai olla tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta myönnettävät alennukset tai erilaiset käsittely- ja lisenssimaksut, jotka eivät ole suoraa tuloa maksupalveluntarjoajalle). Lisäksi tarkasteltaessa, onko tämän asetuksen säännöksiä kierretty, olisi otettava huomioon korttien myöntäjien ja maksupalveluntarjoajien yhdessä toteuttamista ohjelmista saadut tulot sekä korttien myöntäjien toisen korttien myöntäjän kanssa sovitusti toteuttamista korttipohjaisista maksutapahtumista saamat tulot.

Perustelu

Täsmennystä tarvitaan selvyyden vuoksi, koska korttien myöntäjä ei aina ole korttitapahtumien vastaanottaja. Lisäksi olisi selvennettävä, mihin muuhun nettovoittoon 5 artiklan säännöstä sovelletaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Kuluttajat eivät aina ole tietoisia maksuista, joita kauppiaat suorittavat kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. Samaan aikaan monet kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien soveltamat kannustimet (kuten matkakupongit, hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden käyttöön, joista kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa korkeita maksuja. Tämän estämiseksi toimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia toimitusmaksuille, olisi sovellettava vain sellaisiin maksukortteihin, joista on tullut massatuotteita ja joita kauppiaiden on yleensä vaikea kieltäytyä vastaanottamasta niiden laajamittaisen myöntämisen ja käytön vuoksi (näitä ovat kuluttajien pankki- ja luottokortit). Markkinoiden toiminnan tehostamiseksi alan sääntelemättömissä osissa ja liiketoiminnan siirtymisen rajoittamiseksi alan säännellyistä osista sääntelemättömiin osiin on tarpeen ottaa käyttöön joitakin toimenpiteitä, mukaan lukien maksujärjestelmän ja infrastruktuurin erottaminen toisistaan, maksunsaajan maksajaan kohdistamat ohjaustoimet ja sen mahdollistaminen, että maksunsaaja voi valita maksuvälineet, jotka se hyväksyy.

(24) Kuluttajat eivät aina ole tietoisia maksuista, joita kauppiaat suorittavat kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. Samaan aikaan monet kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien soveltamat kannustimet (kuten matkakupongit, hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden käyttöön, joista kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa korkeita maksuja. Markkinoiden toiminnan tehostamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön joitakin toimenpiteitä, mukaan lukien maksujärjestelmän ja infrastruktuurin erottaminen toisistaan, maksunsaajan maksajaan kohdistamat ohjaustoimet ja sen mahdollistaminen, että maksunsaaja voi valita maksuvälineet, jotka se hyväksyy.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö on kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien ja maksukorttijärjestelmien maksunsaajille asettama kaksinkertainen velvoite, jonka mukaan maksunsaajien on hyväksyttävä kaikki saman tuotemerkin kortit (kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskeva osuus) riippumatta korttien välisistä kustannuseroista ja riippumatta siitä, mikä yksittäinen pankki on myöntänyt kyseisen kortin (kaikkien myöntäjien hyväksymistä koskeva osuus). On kuluttajien edun mukaista, ettei maksunsaaja voi kohdella korttien myöntäjiä tai kortinhaltijoita syrjivästi saman korttilajin osalta ja että maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat voivat asettaa tällaisen velvoitteen maksunsaajille. Vaikka kaikkien myöntäjien hyväksymistä koskeva osuus kaikkien korttien hyväksymistä koskevasta säännöstä on perusteltu sääntö maksukorttijärjestelmässä, koska se estää maksunsaajia syrjimästä kortteja myöntäviä yksittäisiä pankkeja, kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskevassa osuudessa on olennaisilta osin kyse kytkykaupasta, jonka vaikutuksesta edullisten korttien hyväksyminen kytketään kalliimpien korttien hyväksymiseen. Kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskevan osuuden poistaminen kaikkien korttien hyväksymistä koskevasta säännöstä antaisi kauppiaille mahdollisuuden rajata tarjoamansa maksukorttivalikoima vain edullisempiin maksukortteihin, mikä hyödyttäisi myös kuluttajia kauppiaille aiheutuvien kustannusten alenemisen myötä. Pankkikortteja hyväksyviä kauppiaita ei pakotettaisi hyväksymään myös luottokortteja eikä luottokortteja hyväksyviä kauppiaita hyväksymään yrityskortteja. Kuluttajien suojaamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla on tilaisuus käyttää maksukortteja mahdollisimman usein, kauppiaat olisi velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, joista veloitetaan samaa säänneltyä toimitusmaksua. Tällainen rajoitus lisäisi myös kilpailua sellaisten korttien osalta, joista veloitettavia toimitusmaksuja ei säännellä tämän asetuksen nojalla, sillä kauppiaat saisivat vahvemman neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, joilla ne hyväksyvät kyseiset kortit.

(29) Kaikkien korttien hyväksymistä koskeva sääntö on kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien ja maksukorttijärjestelmien maksunsaajille asettama kaksinkertainen velvoite, jonka mukaan maksunsaajien on hyväksyttävä kaikki saman tuotemerkin kortit (kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskeva osuus) riippumatta korttien välisistä kustannuseroista ja riippumatta siitä, mikä yksittäinen pankki on myöntänyt kyseisen kortin (kaikkien myöntäjien hyväksymistä koskeva osuus). On kuluttajien edun mukaista, ettei maksunsaaja voi kohdella korttien myöntäjiä tai kortinhaltijoita syrjivästi saman korttilajin osalta ja että maksujärjestelmät ja maksupalveluntarjoajat voivat asettaa tällaisen velvoitteen maksunsaajille. Vaikka kaikkien myöntäjien hyväksymistä koskeva osuus kaikkien korttien hyväksymistä koskevasta säännöstä on perusteltu sääntö maksukorttijärjestelmässä, koska se estää maksunsaajia syrjimästä kortteja myöntäviä yksittäisiä pankkeja, kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskevassa osuudessa on olennaisilta osin kyse kytkykaupasta, jonka vaikutuksesta edullisten korttien hyväksyminen kytketään kalliimpien korttien hyväksymiseen. Kaikkien tuotteiden hyväksymistä koskevan osuuden poistaminen kaikkien korttien hyväksymistä koskevasta säännöstä antaisi kauppiaille mahdollisuuden rajata tarjoamansa maksukorttivalikoima vain edullisempiin maksukortteihin, mikä hyödyttäisi myös kuluttajia kauppiaille aiheutuvien kustannusten alenemisen myötä. Pankkikortteja hyväksyviä kauppiaita ei pakotettaisi hyväksymään myös luottokortteja. Kuluttajien suojaamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla on tilaisuus käyttää maksukortteja mahdollisimman usein, kauppiaat olisi velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, joista veloitetaan samaa säänneltyä toimitusmaksua.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.

(31) Sen varmistamiseksi, että muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt. Jäsenvaltioiden olisi Euroopan pankkiviranomaisen ohjeita seuraten annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava, että nämä seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä sovelletaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja maksukorttitapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa toteutettuja korttipohjaisia maksutapahtumia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet unioniin.

Perustelu

Sanamuotoa on selvennettävä Euroopan digitaalistrategiassa ja johdanto-osan 21 kappaleessa vahvistetun, teknologianeutraaliutta koskevan komission periaatteen mukaisesti: ”tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin maksutapahtumiin riippumatta ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien vähittäiskaupassa käytettävät maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia välineitä ja palveluita taikka verkko- tai mobiilivälineitä ja -palveluita”.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yrityskorteilla toteutettavat maksutapahtumat;

Poistetaan.

Perustelu

Yrityskorttien erilaiseen käsittelyyn ei ole taloudellisia perusteluja.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmien myöntämillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat.

c) kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmissä myönnetyillä korteilla toteutettavat maksutapahtumat.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4) ’pankkikorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(4) ’pankkikorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö- tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan välittömästi ja joka tapauksessa enintään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun kortin myöntäjä on vastaanottanut maksutoimeksiannon;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(5) ’luottokorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(5) ’luottokorttitapahtumalla’ korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma veloitetaan yli kahden työpäivän kuluttua siitä, kun kortin myöntäjä on vastaanottanut maksutoimeksiannon;

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(6) ’yrityskortilla’ mitä tahansa yrityksille tai julkisyhteisöille tai julkisoikeudellisille laitoksille myönnettyjä maksukortteja, joiden käyttö on rajattu työntekijöiden tai virkamiesten työtehtäviin liittyviin kuluihin, tai liiketoimintaa harjoittaville itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville luonnollisille henkilöille myönnettäviä kortteja, joiden käyttö on rajattu itsenäisten ammatinharjoittajien tai heidän työntekijöidensä työtehtäviin liittyviin kuluihin;

Poistetaan.

Perustelu

Määritelmää ei tarvita, sillä asetus kattaa yrityskortit.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) ’maksukortilla’ pankki- tai luottokorttia, joka oikeuttaa kortinhaltijan pääsemään käsiksi kortinhaltijan varoihin tai jonka avulla kortinhaltija voi suorittaa maksun korttitapahtumien vastaanottajan välityksellä ja jonka maksunsaaja hyväksyy maksutapahtuman käsittelyssä;

Perustelu

Käsitettä ’maksukortti’ käytetään ehdotuksessa useaan otteeseen, joten selvyyden vuoksi se olisi määriteltävä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 15 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(15) ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;

(15) ’kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmällä’ maksukorttijärjestelmää, jossa maksut suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä pitää maksajan lukuun, maksutilille, jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja samaan rakenteeseen perustuvia korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan maksukorttien myöntämiseen ja/tai korttitapahtumien vastaanottamiseen tai myöntää maksukortteja yhteistyökumppanin kanssa tai välittäjän kautta, se katsotaan neljän osapuolen maksukorttijärjestelmäksi;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Kuluttajien rajatylittävistä ja kotimaisista pankki- tai luottokorttipohjaisista tapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä pankkikorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

1. Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa pankkikorttipohjaisista tapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kahden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa rajatylittävistä luottokorttitapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

2. Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa luottokorttipohjaisista tapahtumista tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on voitava kansallisen lainsäädännön avulla säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat enimmäistasot tai tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavat toimet.

Perustelu

Monenvälisten toimitusmaksujen enimmäistasot eivät saa johtaa siihen, että nykyiset jäsenvaltioiden sisäiset järjestelmät tai uudet tulokkaat, joilla monenväliset toimitusmaksut ovat matalammat, nostavat maksunsa enimmäistasolle. Ehdotettu enimmäistaso ei saisi vahingoittaa hyvin toimivia kansallisia markkinoita, sillä se heikentäisi kuluttajien asemaa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kaikista kuluttajien pankki- tai luottokorttitapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Poistetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

Poistetaan.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään luottokorttipohjaisesta tapahtumasta tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai muuta sovittua tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka osuus tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

Poistetaan.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin maksukorttijärjestelmältä saamat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin tai niihin liittyvään toimintaan, on katsottava osaksi toimitusmaksua.

Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja enimmäistasoja maksupalveluntarjoajan maksukorttijärjestelmältä saamat nettokorvaukset, jotka liittyvät maksutapahtumiin tai niihin liittyvään toimintaan, on katsottava osaksi toimitusmaksua. Korttitapahtumien vastaanottajalta olisi veloitettava ainoastaan tässä asetuksessa säädetty määrä.

Perustelu

Asetusta olisi selvennettävä, jotta voidaan estää maksukorttijärjestelmiä kasvattamasta maksuja, esimerkiksi lisensointi- ja lupamaksuja, jotka sitten siirrettäisiin vähittäiskauppiaille ja kuluttajille.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksellisesti ja komissiota kuultuaan, että tätä artiklaa ei sovelleta vasta perustettuun korttipohjaiseen maksujärjestelmään rajoitettuna aikana.

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon vasta kehitetyt maksujärjestelmät, joihin sovelletaan liiketoiminnalle korkeita maksuja, jotka eivät ole suhteessa niiden heikompaan markkina-asemaan verrattuna jo olemassa oleviin merkittäviin korttijärjestelmiin. Tällainen rajatuksi ajaksi vahvistettu säännös auttaisi luomaan toimivan kilpailuympäristön korttipohjaisten maksutapahtumien markkinoilla.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tehdessään sopimusta maksupalveluntarjoajan kanssa kuluttajalle on annettava mahdollisuus päättää, tarvitseeko hän kahta tai useampaa eri maksukorttimerkkiä korttiin, televiestintälaitteelle tai digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle. Ennen sopimuksen allekirjoittamista maksupalveluntarjoajan on annettava kuluttajalle selkeät ja objektiiviset tiedot saatavana olevista maksukorttimerkeistä ja niiden käyttöä, toimintaa, kustannuksia ja turvallisuutta koskevista ominaisuuksista.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä.

6. Maksukorttijärjestelmät, korttien myöntäjät, korttitapahtumien vastaanottajat, kauppiaat ja maksukorttien käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin tarjoajat eivät saa lisätä maksuvälineeseen tai myyntipisteessä käytettyyn laitteeseen automaattisia mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, joilla rajoitetaan maksajan mahdollisuutta valita haluamansa sovellus käyttäessään yhdistelmämaksuvälinettä.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri maksukorttilajien ja -merkkien osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on tarjottava maksunsaajille ja veloitettava maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta veloitettavat palvelumaksut toimitusmaksutasoltaan erilaisten eri maksukorttilajien ja -merkkien osalta, jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti maksutapahtumia vastaanottavia maksupalveluntarjoajia veloittamaan niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisiin toimitusmaksuihin tai 13 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten päättämiin toimitusmaksuihin mahdollisesti annettaviin alennuksiin on liityttävä vähintään vastaava alennus kauppiaalta veloitettavaan palvelumaksuun, jonka maksavat korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien vastaanottajat.

Perustelu

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta, jos korttitapahtumien vastaanottajat eivät siirrä toimitusmaksun alennusta kauppiaille.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Korttitapahtumien vastaanottajien ja maksunsaajien välisiin sopimuksiin voi sisältyä ehto, jonka mukaan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa ja sovitulla tavalla siten, että maksunsaaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.

2. Korttitapahtumien vastaanottajien ja maksunsaajien välisiin sopimuksiin on sisällyttävä ehto, jonka mukaan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tai asetettava saataville määräajoin vähintään kerran kuukaudessa ja sovitulla tavalla siten, että maksunsaaja voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen muuttumattomina.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tehdessään sopimusta maksupalvelujentarjoajan kanssa kuluttajalle on lisäksi annettava määräajoin selkeitä ja objektiivisia tietoja maksutapahtumiin sovellettavista maksuominaisuuksista ja hinnoista.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Euroopan pankkiviranomainen antaa ohjeet tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista.

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden kannalta olisi tärkeää, että tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten sääntöjen laatimisessa edetään samaan suuntaan ja siten varmistetaan yhtenäiset toimintaedellytykset.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riippumattomat, asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, tästä asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai perustettava uusia elimiä.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Maksupalveluntarjoajien on liityttävä yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian yleisyys.

Komissio antaa kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Komission kertomuksessa tarkastellaan erityisesti toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, kuten maksuja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset, uusien toimijoiden markkinoilletulo ja markkinoille tuotavan uuden teknologian yleisyys ja kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmissä veloitettavien implisiittisten toimitusmaksujen vaikutukset sisämarkkinoiden toimintaan, sekä tarvittaessa siinä esitetään säädösehdotus, jolla lievennetään tämän mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

Perustelu

On tärkeää, että komissio tutkii asetuksen ensimmäisiä vaikutuksia maksutapahtumien markkinoihin aikaisemmin kuin neljän vuoden päästä, sillä kyseiset markkinat muuttuvat nopeasti.

Kolmen osapuolen maksutapahtumista veloitettavat maksut saattavat olla huomattavan korkeita ja ylittää reilusti neljän osapuolen maksukortteihin sovellettavat maksut. Siksi on tarpeen tutkia niiden vaikutusta sisämarkkinoiden maksutapahtumiin ja tarvetta hyväksyä lainsäädäntöä tällä alalla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Viiteasiakirjat

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.10.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

8.10.2013

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Adam Bielan

25.9.2013

Valiokuntakäsittely

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Hyväksytty (pvä)

11.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Christian Engström

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut

Viiteasiakirjat

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.7.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

8.10.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marta Andreasen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.3.2014