IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain


Postupak : 2013/0265(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0167/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0167/2014
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0550),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0241/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. prosinca 2013.[1],

–   uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 5. veljače 2014[2].,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A7-0167/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U nekoliko država članica u tijeku je priprema zakonodavstva21 namijenjenog reguliranju međubankovnih naknada kojim je obuhvaćen niz pitanja, poput gornjih granica za međubankovne naknade na različitim razinama, trgovačkih naknada, pravila o prihvaćanju svih kartica ili mjera za usmjeravanje. Postojeće administrativne odluke znatno se razlikuju u nekim državama članicama. S obzirom na štetu koju međubankovne naknade uzrokuju trgovcima na malo i potrošačima, očekuje se daljnje uvođenje regulatornih mjera na nacionalnoj razini u cilju rješavanja razina neusklađenosti tih naknada. Te bi nacionalne mjere vjerojatno dovele do znatnih prepreka uspostavi unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja utemeljenog na karticama, sprječavajući slobodu pružanja usluga.

(7) U nekoliko država članica21 u tijeku je ili je već dovršena priprema zakonodavstva namijenjenog reguliranju međubankovnih naknada kojim je obuhvaćen niz pitanja, poput gornjih granica za međubankovne naknade na različitim razinama, trgovačkih naknada, pravila o prihvaćanju svih kartica ili mjera za usmjeravanje. Postojeće administrativne odluke znatno se razlikuju u nekim državama članicama. Kako bi se razine međubankovne naknade učinilo dosljednijima, očekuje se daljnje uvođenje regulatornih mjera na nacionalnoj razini u cilju rješavanja razine neusklađenosti između tih naknada. Te bi nacionalne mjere vjerojatno dovele do znatnih prepreka uspostavi unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja utemeljenog na karticama, sprječavajući slobodu pružanja usluga.

__________________

__________________

21 Italija, Mađarska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina.

21 Italija, Mađarska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Platne kartice elektronički su platni instrument koji se najčešće koristi u maloprodaji. Međutim, integracija tržišta kartičnog platnog prometa Unije nije još ni približno privedena kraju jer se mnoga rješenja za plaćanje ne mogu razvijati izvan nacionalnih granica ili se novim paneuropskim pružateljima usluga sprječava ulazak na tržište. Nedostatak tržišne integracije trenutačno dovodi do viših cijena i manjeg izbora u području usluga platnog prometa za potrošače i trgovce na malo te do ograničenijih mogućnosti za iskorištavanje unutarnjeg tržišta. Stoga je potrebno ukloniti prepreke učinkovitom funkcioniranju kartičnog tržišta, uključujući mobilna i internetska plaćanja utemeljena na kartičnim transakcijama, što je i dalje prepreka uvođenju potpuno cjelovitog tržišta.

(8) Platne kartice elektronički su platni instrument koji se najčešće koristi u maloprodaji. Međutim, integracija tržišta kartičnog platnog prometa Unije nije još ni približno privedena kraju jer se mnoga rješenja za plaćanje ne mogu razvijati izvan nacionalnih granica ili se novim paneuropskim pružateljima usluga sprječava ulazak na tržište. U cilju potpunog iskorištavanja unutarnjeg tržišta potrebno je ukloniti prepreke uvođenju novih rješenja za kartično plaćanje, uključujući mobilna i internetska plaćanja utemeljena na kartičnim transakcijama.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, potrebno je upotrebu elektroničkog plaćanja unaprijediti i olakšati u korist trgovaca na malo i potrošača. Plaćanja karticama i druga elektronska plaćanja mogu se koristiti na raznovrsniji način, uključujući mogućnosti internetskog plaćanja kako bi se iskoristilo unutarnje tržište i e-trgovina, dok elektronska plaćanja trgovcima na malo omogućuju i potencijalno sigurna plaćanja. Stoga bi plaćanja karticama i plaćanja na temelju kartica umjesto gotovine mogli biti od koristi za trgovce na malo i potrošače, pod uvjetom da su naknade za upotrebu sustava platnog prometa utvrđene na gospodarski učinkovitoj razini, pridonoseći u isto vrijeme inovacijama i ulasku novih operatora na tržište.

(9) Kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta, potrebno je upotrebu elektroničkog plaćanja unaprijediti i olakšati u korist trgovaca na malo i potrošača. Plaćanja karticama i druga elektronska plaćanja mogu se koristiti na raznovrsniji način, uključujući mogućnosti internetskog plaćanja kako bi se iskoristilo unutarnje tržište i e-trgovina, dok elektronska plaćanja trgovcima na malo omogućuju i potencijalno sigurna plaćanja. Stoga bi plaćanja karticama i plaćanja na temelju kartica umjesto gotovine mogla biti od koristi za trgovce na malo i potrošače, pod uvjetom da su naknade za upotrebu sustava platnog prometa utvrđene na gospodarski učinkovitoj razini, pridonoseći u isto vrijeme poštenom tržišnom natjecanju, inovacijama i ulasku novih operatora na tržište.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Jedan od ključnih čimbenika koji ometaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta u plaćanju karticama i plaćanju na temelju kartica raširena je upotreba međubankovnih naknada koje u većini država članica ne podliježu nikakvim propisima. Međubankovne naknade su naknade među bankama, a primjenjuju ih obično pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja i pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji pripadaju određenom kartičnom sustavu. Međubankovne naknade glavni su dio naknada koje pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja naplaćuju trgovcima za svaku kartičnu transakciju. S druge strane, trgovci te troškove uključuju u opće cijene robe i usluga. Čini se da je u praksi cilj natjecanja među kartičnim sustavima uvjeriti što je više moguće pružatelja usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja (npr. banke) da izdaju svoje kartice, što obično dovodi do većih, a ne manjih naknada, za razliku od obično disciplinirajućeg učinka na cijene koje natjecanje ima u tržišnom gospodarstvu. Reguliranjem međubankovnih naknada poboljšalo bi se funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10) U većini država članica međubankovne naknade ne podliježu nikakvim propisima nego o njima odlučuju nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje. Međubankovne naknade su naknade među bankama koje se obično prenose s pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja na pružatelje usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji pripadaju relevantnom kartičnom sustavu. Međubankovne naknade glavna su sastavnica naknada koje pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja naplaćuju trgovcima za svaku kartičnu transakciju. S druge strane, trgovci te troškove, kao i sve svoje druge troškove, uključuju u opće cijene robe i usluga. Dosljednom primjenom pravila o tržišnom natjecanju na međubankovne naknade smanjili bi se troškovi transakcija za potrošače i time bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Trenutačna raznolikost međubankovnih naknada i njihova razina sprječavaju pojavu „novih” paneuropskih sudionika na temelju poslovnih modela s nižim međubankovnim naknadama, na štetu potencijalne ekonomije razmjera i ekonomije opsega i učinkovitosti koja iz njih proizlazi. To ima negativan utjecaj na trgovce na malo i potrošače te sprječava inovacije. Budući da bi paneuropski sudionici ako žele ući na tržište bankama izdavateljicama morali ponuditi barem najvišu razinu međubankovne naknade koja prevladava na tržištu, to također dovodi do neprekidne fragmentacije tržišta. Postojeći domaći sustavi s nižim međubankovnim naknadama ili bez međubankovnih naknada mogli bi također biti prisiljeni napustiti tržište zbog pritiska banaka da dobiju više prihode od međubankovnih naknada. Uslijed toga su potrošači i trgovci suočeni s ograničenim izborom, višim cijenama i nižom kvalitetom usluga platnog prometa, uz ograničenu mogućnost upotrebe paneuropskih rješenja za plaćanje. Osim toga, trgovci na malo ne mogu prevladati razlike u naknadama upotrebom usluga prihvaćanja kartica koje nude banke u drugim državama članicama. Posebnim pravilima koja se primjenjuju u sustavima plaćanja propisuje se primjena međubankovne naknade za „prodajno mjesto” (država trgovca na malo) pri svakoj platnoj transakciji. Time se banke prihvatiteljice sprječavaju u uspješnom nuđenju svojih usluga na prekograničnoj osnovi. Trgovce na malo također se sprječava u smanjivanju troškova plaćanja u korist potrošača.

(11) Trenutačna raznolikost međubankovnih naknada i njihova razina sprječavaju pojavu „novih” paneuropskih sudionika na temelju poslovnih modela s nižim međubankovnim naknadama ili bez međubankovnih naknada, na štetu potencijalne ekonomije razmjera i ekonomije opsega te učinkovitosti koja iz njih proizlazi. To ima negativan utjecaj na trgovce na malo i potrošače te sprječava inovacije. Budući da bi paneuropski sudionici ako žele ući na tržište bankama izdavateljicama morali ponuditi barem najvišu razinu međubankovne naknade koja prevladava na tržištu, što također dovodi do neprekidne fragmentacije tržišta. Postojeći domaći sustavi s nižim međubankovnim naknadama ili bez međubankovnih naknada mogli bi također biti prisiljeni napustiti tržište zbog pritiska banaka da dobiju više prihode od međubankovnih naknada. Uslijed toga su potrošači i trgovci suočeni s ograničenim izborom, višim cijenama i nižom kvalitetom usluga platnog prometa, uz ograničenu mogućnost upotrebe paneuropskih rješenja za plaćanje. Osim toga, trgovci na malo ne mogu prevladati razlike u naknadama upotrebom usluga prihvaćanja kartica koje nude banke u drugim državama članicama. Posebnim pravilima koja se primjenjuju u međunarodnim sustavima plaćanja karticama propisuje se, na temelju njihovih politika o teritorijalnim dozvolama, primjena međubankovne naknade za „prodajno mjesto” (država trgovca na malo) pri svakoj platnoj transakciji. Time se prihvatitelji sprječavaju u uspješnom nuđenju svojih usluga na prekograničnoj osnovi. Trgovce na malo time se također može spriječiti u smanjivanju troškova plaćanja u korist potrošača.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U ovoj se Uredbi slijedi postupan pristup. Kao prvi korak potrebno je poduzeti mjere za olakšavanje prekograničnog izdavanja i prihvaćanja transakcija platnim karticama. Potrebna pravna jasnoća omogućila bi se dopuštanjem trgovcima da odaberu prihvatitelja izvan vlastite države članice (prekogranično prihvaćanje”) i uvođenjem maksimalne razine prekograničnih međubankovnih naknada za prekogranične transakcije prihvaćanja. Osim toga, dozvole za izdavanje ili prihvaćanje platnih instrumenata trebale bi vrijediti bez geografskih ograničenja unutar Unije. Tim bi se mjerama olakšalo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja u korist potrošača i trgovaca na malo.

(15) Kako bi se olakšalo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za kartična, internetska i mobilna plaćanja, u korist potrošača i malih trgovaca, ova Uredba primjenjuje se na prekogranično i nacionalno izdavanje i prihvaćanje transakcija platnim karticama. Ako trgovci mogu odabrati prihvatitelja izvan vlastite države članice (prekogranično prihvaćanje), što se olakšava uvođenjem iste maksimalne razine domaćih i prekograničnih međubankovnih naknada za transakcije prihvaćanja i zabranom teritorijalnih dozvola, trebalo bi biti moguće osigurati potrebnu pravnu jasnoću i spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja među sustavima kartičnog plaćanja.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kao posljedica jednostranih obveza prihvaćenih u okviru postupaka tržišnog natjecanja, mnoge prekogranične platne transakcije karticama u Uniji već se provode uz uvažavanje maksimalnih međubankovnih naknada primjenjivih u prvoj fazi ove Uredbe. Stoga odredbe koje se odnose na navedene transakcije moraju brzo stupiti na snagu, omogućujući trgovcima na malo da preko granice potraže jeftinije usluge prihvaćanja i potičući domaće bankarske zajednice ili sustave na snižavanje naknada za prihvaćanje.

(16) Kao posljedica jednostranih obveza prihvaćenih u okviru postupaka tržišnog natjecanja, mnoge prekogranične platne transakcije karticama u Uniji već se provode uz uvažavanje maksimalnih međubankovnih naknada. Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje na tržištu usluga prihvaćanja, odredbe koje se odnose na prekogranične i nacionalne transakcije trebale bi se primjenjivati istovremeno i u razumnom roku nakon stupanja na snagu ove Uredbe, uzimajući u obzir poteškoće i složenosti premještanja sustava plaćanja karticama koje je propisano ovom Uredbom.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Za domaće transakcije nužno je prijelazno razdoblje kako bi se pružateljima usluga i sustavima platnog prometa pružilo dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve. Stoga nakon razdoblja od dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i kako bi se omogućila provedba unutarnjeg tržišta za plaćanja na temelju kartica, gornje granice međubankovnih naknada za transakcije potrošačkim karticama treba proširiti kako bi se obuhvatila sva prekogranična i domaća plaćanja.

(17) Međutim, potrebno je prijelazno razdoblje kako bi se pružateljima usluga i sustavima platnog prometa pružilo dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve. Stoga nakon razdoblja od jedne godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i kako bi se omogućila provedba unutarnjeg tržišta za plaćanja na temelju kartica, gornje granice međubankovnih naknada za transakcije potrošačkim karticama trebaju obuhvaćati sva prekogranična i domaća plaćanja.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Kako bi se olakšalo prekogranično prihvaćanje, sve (prekogranične i domaće) „potrošačke” transakcije debitnim karticama i platne transakcije na temelju kartica trebaju imati maksimalne međubankovne naknade od 0,20 %, a sve (prekogranične i domaće) potrošačke transakcije kreditnim karticama i platne transakcije na temelju kartica utemeljene na njima trebaju imati maksimalnu međubankovnu naknadu od 0,30 %.

(18) Sve transakcije debitnim karticama i platne transakcije na temelju kartica trebaju imati maksimalne međubankovne naknade od 0,2 %, a sve transakcije kreditnim karticama i platne transakcije na temelju kartica utemeljene na njima trebaju imati maksimalnu međubankovnu naknadu od 0,3 %.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a) Ocjena učinka pokazuje da bi zabrana međubankovnih naknada za transakcije debitnim karticama bila korisna za prihvaćanje kartica, korištenje kartica, razvoj jedinstvenog tržišta te da bi značila veće koristi za trgovce i potrošače od gornje granice postavljene na bilo koju višu razinu. Štoviše, njome bi se izbjegao negativni učinak koji bi na nacionalne sustave s vrlo niskim ili nepostojećim bankovnim naknadama za debitne transakcije imala viša gornja granica nastala zbog toga što su prekogranično širenje ili novi sudionici na tržištu razinu naknada povisili na gornju granicu. Zabranom međubankovnih naknada za transakcije debitnim karticama rješava se i prijetnja od izvoza modela međubankovne naknade u nove, inovativne platne usluge poput mobilnih ili internetskih sustava.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a) U skladu s osnovnim načelima unutarnjeg tržišta, prihvatitelji bi trebali moći pružati svoje usluge trgovcima diljem Unije primjenjujući višestrane međubankovne naknade koje primjenjuju na svoje nacionalno tržište. Oni ne bi trebali primjenjivati veće višestrane međubankovne naknade na prekogranične transakcije nego što primjenjuju na nacionalne transakcije.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Transakcije platnim karticama obično se provode na temelju dvaju glavnih poslovnih modela, takozvanih trostranih sustava platnih kartica (vlasnik kartice – sustav koji prihvaća i izdaje – trgovac) i četverostranih sustava platnih kartica (vlasnik kartice – banka izdavateljica – banka prihvatiteljica – trgovac). Mnogi četverostrani sustavi platnih kartica koriste se određenom međubankovnom naknadom, uglavnom višestranom. Međubankovne naknade (naknade koje plaćaju banke prihvatiteljice za poticanje izdavanja i upotrebe kartica) implicitne su u trostranim sustavima platnih kartica. Kako bi se uvažilo postojanje implicitnih međubankovnih naknada i pridonijelo stvaranju ujednačenih uvjeta, trostrani sustavi platnih kartica u kojima se pružatelji usluga platnog prometa koriste kao izdavatelji ili prihvatitelji trebalo bi promatrati na isti način kao četverostrane platnih kartica te bi se oni trebali pridržavati istih pravila, dok bi se istovremeno transparentnost i druge mjere koje se odnose na poslovna pravila trebali primjenjivati na sve pružatelje.

(22) Transakcije platnim karticama obično se provode na temelju dvaju glavnih poslovnih modela, takozvanih trostranih sustava platnih kartica (vlasnik kartice – sustav koji prihvaća i izdaje – trgovac) i četverostranih sustava platnih kartica (vlasnik kartice – banka izdavateljica – banka prihvatiteljica – trgovac). Mnogi četverostrani sustavi platnih kartica koriste se određenom međubankovnom naknadom, uglavnom višestranom. Međubankovne naknade (naknade koje plaćaju banke prihvatiteljice za poticanje izdavanja i upotrebe kartica) implicitne su u trostranim sustavima platnih kartica. Kako bi se uvažilo postojanje implicitnih međubankovnih naknada i pridonijelo stvaranju ujednačenih uvjeta, trostrani sustavi platnih kartica u kojima se pružatelji usluga platnog prometa koriste kao izdavatelji ili prihvatitelji trebalo bi promatrati na isti način kao četverostrane sustave platnih kartica te bi se oni trebali pridržavati istih pravila, dok bi se istovremeno transparentnost i druge mjere koje se odnose na poslovna pravila trebale primjenjivati na sve pružatelje. Trostrani sustavi trebali bi prihvatiti transakcije provedene uz pomoć njihovih kartica od bilo kojeg prihvatitelja na temelju općih standarda o kartičnim transakcijama i pravila o prihvaćanju usporedivima s trgovačkim pravilima za posebne trostrane sustave i s gornjim granicama za međubankovne naknade u skladu s ovom Uredbom.

Justification

Enforcing general acquiring on three party schemes will make them act as four party schemes in relation to MIF caps and will increase competition regarding acquiring services.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Važno je osigurati da se odredbe koje se odnose na međubankovne naknade koje plaćaju ili primaju pružatelji usluga platnog prometa ne zaobiđu alternativnim protokom naknada pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Kako bi se to izbjeglo, „neto naknadu” koju je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja platio i primio u okviru sustava platnih kartica treba smatrati međubankovnom naknadom. Pri izračunavanju međubankovne naknade, kako bi se provjerilo postoji li zaobilaženje, u obzir treba uzeti ukupan iznos plaćanja ili poticaja koje je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja primio iz sustava platnih kartica u pogledu reguliranih transakcija, umanjen za naknade koje je sustavu platio pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Plaćanja, poticaji i naknade koji se razmatraju mogu biti izravni (odnosno utemeljeni na obujmu ili povezani s određenom transakcijom) ili neizravni (uključujući poticaje za stavljanje na tržište, bonuse, popuste za određeni obujam transakcija).

(23) Važno je osigurati da se odredbe koje se odnose na međubankovne naknade koje plaćaju ili primaju pružatelji usluga platnog prometa ne zaobiđu alternativnim protokom naknada pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Kako bi se to izbjeglo, „neto naknadu” koju je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja platio i primio u okviru sustava platnih kartica, uključujući moguće naknade za izdavanje odobrenja, treba smatrati međubankovnom naknadom. Pri izračunavanju međubankovne naknade, kako bi se provjerilo postoji li zaobilaženje, u obzir treba uzeti ukupan iznos plaćanja ili poticaja koje je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja primio iz sustava platnih kartica u pogledu reguliranih transakcija, umanjen za naknade koje je sustavu platio pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja te novčane poticaje ili ekvivalente koje vlasnik kartice primi od sustava platnih kartica. Sva plaćanja, poticaji i naknade, bilo izravni (odnosno utemeljeni na obujmu ili povezani s određenom transakcijom) ili neizravni (uključujući poticaje za stavljanje na tržište, bonuse, popuste za određeni obujam transakcija) trebalo bi razmotriti u sklopu ovog ocjenjivanja. Prilikom provjere zaobilaženja ove Uredbe kojom se predviđa najveći dozvoljeni iznos za međubankovne naknade, u obzir je osobito potrebno uzeti dobit izdavatelja platnih kartica koja proizlazi iz posebnih programa koje zajednički provode izdavatelji platnih kartica i sustavi platnih kartica, kao i prihode od naknada za provođenje transakcija, za licenciju i drugih naknada koje čine prihode kartičnih kuća.

 

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Neke su informacije neophodne u cilju djelotvornog ograničavanja pravila o prihvaćanju svih kartica. Primatelji plaćanja prvenstveno moraju imati na raspolaganju sredstva za identifikaciju različitih kategorija kartica. Stoga mora biti moguće na uređaju prepoznati različite kategorije kartica na vidljiv i elektronički način. Osim toga, i platitelja se na prodajnom mjestu treba obavijestiti o prihvaćanju njegova platnog instrumenta (njegovih platnih instrumenata). Nužno je da primatelj plaćanja platitelju najavi sva ograničenja upotrebe određene marke, u isto vrijeme i pod istim uvjetima kao i informacije da je određena marka prihvaćena.

(30) Primatelji plaćanja i platitelji trebali bi imati na raspolaganju sredstva za identifikaciju različitih kategorija kartica. Stoga treba biti moguće na uređaju ili na terminalu za plaćanje prepoznati različite kategorije kartica na elektronički način te za novoizdane platne instrumente na temelju kartica također i na vidljiv način. Osim toga, i platitelja se na prodajnom mjestu treba obavijestiti o prihvaćanju njegova platnog instrumenta (njegovih platnih instrumenata).

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30.a) Plaćanje je ugovor između platitelja i primatelja plaćanja. Kako bi se osiguralo da je tržišno natjecanje između marki učinkovito, važno je da korisnici sami odabiru aplikaciju za plaćanje, a ne da taj odabir nameće uzlazno tržište, koje obuhvaća sustave kartičnog plaćanja, pružatelje usluga platnog prometa ili izvršitelje obrade. Takav dogovor ne bi trebao spriječiti platitelje i primatelje plaćanja da postave unaprijed zadani odabir aplikacije, kada je to tehnički izvedivo, pod uvjetom da se taj odabir može promijeniti za svaku transakciju. Ako primatelj plaćanja odabere aplikaciju koju oboje podržavaju, korisnik bi trebao biti u mogućnosti odbiti taj odabir i odabrati drugu aplikaciju.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Kako bi se omogućio pravni lijek u slučaju nepropisne primjene ove Uredbe ili spora između korisnika i pružatelja usluga platnog prometa, države članice trebaju uspostaviti odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudsko rješavanje sporova. Države članice trebaju donijeti pravila o kaznama koje će se primijeniti u slučaju povrede ove Uredbe te osigurati da te kazne budu učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te da se primjenjuju.

(31) Kako bi se omogućio pravni lijek u slučaju nepropisne primjene ove Uredbe ili spora između korisnika i pružatelja usluga platnog prometa, države članice trebaju uspostaviti odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudsko rješavanje sporova. Države članice, prateći smjernice Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) („EBA”), osnovanog Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1a, trebaju donijeti pravila o kaznama koje će se primijeniti u slučaju povrede ove Uredbe te osigurati da te kazne budu učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te da se primjenjuju.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju Europskoga nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju ujednačeni tehnički i poslovni uvjeti za transakcije platnim karticama provedene unutar Unije u kojoj i pružatelj usluga platnog prometa platitelja i pružatelj usluga platnog prometa primatelja plaćanja imaju poslovni nastan.

1. Ovom se Uredbom utvrđuju ujednačeni tehnički i poslovni uvjeti za platne transakcije na temelju kartica provedene unutar Unije u slučajevima u kojima i pružatelj usluga platnog prometa platitelja i pružatelj usluga platnog prometa primatelja plaćanja imaju poslovni nastan u Uniji.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ova se Uredba ne odnosi na platne instrumente koji se mogu koristiti samo unutar ograničene mreže namijenjene rješavanju konkretnih potreba instrumentima plaćanja koji se koriste samo na ograničen način jer omogućuju određenom vlasniku instrumenta stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja, u okviru ograničene mreže pružateljâ usluga na temelju izravnog trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem ili zato što se mogu koristiti samo za stjecanje ograničenog izbora robe ili usluga.

2. Ova se Uredba ne odnosi na platne instrumente koji se mogu koristiti samo unutar ograničene mreže namijenjene rješavanju konkretnih potreba instrumentima plaćanja koji se koriste samo na ograničen način jer omogućuju određenom vlasniku instrumenta stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja, u okviru ograničene mreže pružateljâ usluga na temelju izravnog trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem ili zato što se mogu koristiti samo za stjecanje vrlo uskog izbora robe ili usluga.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) transakcije komercijalnim karticama,

Briše se.

Justification

Company cards need to be included, because otherwise consumers would cross-subsidise company cards.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) podizanje novca s bankomatâ i

(b) podizanje novca ili transakcije koje nisu prodaja dobara ili usluga obavljene na bankomatima i gotovinske isplate na šalteru u prostorima pružatelja usluga plaćanja; i

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) transakcije karticama koje su izdali trostrani sustavi platnih kartica.

(c) transakcije karticama koje su izdali trostrani sustavi platnih kartica kada njihov obujam ne premašuje prag koji je zadala Komisija;

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Članci 6. i 7. ne primjenjuju se na domaće sustave debitnih kartica koji rade s prosječnom međubankovnom naknadom ili modelom neto naknade koja je dokazivo ispod granične vrijednosti iz članaka 3. i 4.

Justification

Cost-efficient domestic debit card schemes that already today operate with an interchange fee level below the threshold proposed by the Commission (0.2 %) can be exempted from the business rules articles 6 and 7 if national authorities decide to opt out. The Commission’s impact assessment accompanying the Regulation on Multilateral Interchange Fees (p. 206) indicates that this exemption would be relevant to only a limited number of Member States.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „transakcija debitnom karticom” znači platna transakcija karticom, uključujući pretplaćene (prepaid) kartice povezane s tekućim ili depozitnim računom na kojem se transakcija tereti nakon manje od 48 sati ili 48 sati od odobrenja/pokretanja transakcije.

(4) debitna transakcija karticom” znači platna transakcija na temelju kartica povezana s tekućim ili depozitnim računom na teret kojeg se transakcija izvršava odmah nakon obračunavanja, kao i transakcija s pretplaćenom karticom;.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „transakcija kreditnom karticom” znači platna transakcija karticom pri kojoj se transakcija tereti poslije više od 48 sati nakon odobrenja/pokretanja transakcije;

(5) kreditna transakcija karticom” znači platna transakcija na temelju kartica koja se tereti najmanje dva radna dana nakon odobrenja/pokretanja transakcije.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „prekogranična platna transakcija” znači plaćanje karticama ili platna transakcija na temelju kartica koje pokreće platitelj ili primatelj plaćanja, a pružatelj usluge platnog prometa platitelja i pružatelj usluge platnog prometa primatelja plaćanja imaju poslovni nastan u različitim državama članicama ili platnu karticu izdaje pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji ima poslovni nastan u državi članici različitoj od one prodajnog mjesta;

(8) „prekogranična platna transakcija” znači plaćanje karticama ili platna transakcija na temelju kartica koje pokreće platitelj ili primatelj plaćanja, a pružatelj usluge platnog prometa platitelja ili prodajno mjesto imaju poslovni nastan u različitoj državi članici od one pružatelja usluga platnog prometa primatelja ili platnu karticu izdaje pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji ima poslovni nastan u državi članici različitoj od one prodajnog mjesta, uključujući slučajeve kada primatelj koristi usluge prihvatitelja koji je smješten u drugoj državi članici;

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a) „platna kartica” znači debitna ili kreditna kartica koja vlasniku kartice dopušta pristup sredstvima vlasnika kartice ili mu omogućava izvršavanje uplate uz posredovanje prihvatitelja i koju primatelj plaćanja prihvaća kako bi se obradila platna transakcija;

Justification

The term 'payment card' is used in the proposal on multiple occasions, for reasons of clarity it seems necessary to provide for such definition.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) „sustav platnih kartica” znači jedinstveni skup pravila, prakse, normi i/ili provedbenih smjernica za provođenje platnih transakcija diljem Unije i unutar država članica, koji je razdvojen od sve infrastrukture ili platnog sustava koji podržavaju njegovo funkcioniranje;

(13) platni sustav” znači jedinstveni skup pravila, praksi, normi i/ili provedbenih smjernica za provođenje platnih transakcija diljem Unije i unutar država članica, koji je razdvojen od sve infrastrukture ili platnog sustava koji podržavaju njegovo funkcioniranje;

Amandman               28

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) „trostrani sustav platnih kartica” znači sustav platnih kartica u kojem se plaćanja vrše s računa za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime vlasnika kartice na račun za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime primatelja plaćanja i transakcije na temelju kartica utemeljene na jednakoj strukturi. Kada trostrani sustav platnih kartica ovlasti druge pružatelje usluga platnog prometa za izdavanje i/ili prihvaćanje platnih kartica, to se smatra četverostranim sustavom platnih kartica;

(15) „trostrani sustav platnih kartica” znači sustav platnih kartica u kojem se plaćanja vrše s računa za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime platitelja na račun za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime primatelja plaćanja i transakcije na temelju kartica utemeljene na jednakoj strukturi. Kada trostrani sustav platnih kartica ovlasti druge pružatelje usluga platnog prometa za izdavanje i/ili prihvaćanje platnih kartica, ili izdaje platne kartice s partnerom za udruženu marku ili putem agenta, to se smatra četverostranim sustavom platnih kartica;

Justification

The term 'payment card' is used in the proposal on multiple occasions, for reasons of clarity it seems necessary to provide for such definition.

Amandman               29

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međubankovne naknade za prekogranične transakcije potrošačkim debitnim ili kreditnim karticama

Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju potrošačkih debitnih ili kreditnih kartica

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. S učinkom nakon dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa za prekogranične transakcije debitnim karticama ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,2 % vrijednosti transakcije.

1. S učinkom od ...*, pružatelji usluga platnog prometa za debitne transakcije karticama ne nude niti zahtijevaju međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi donji iznosa od 7 eurocenta ili 0,2 % vrijednosti transakcije.

 

____________

 

* SL unijeti datum: godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. S učinkom nakon dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa za prekogranične transakcije kreditnim karticama ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

2. S učinkom od ...*, pružatelji usluga platnog prometa za kreditne transakcije karticama ne nude niti zahtijevaju međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

 

____________

 

* SL unijeti datum: godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Države članice mogu održavati ili uvesti niže gornje granice ili mjere s jednakim ciljem ili učinkom preko nacionalnog zakonodavstva.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Briše se.

Međubankovne naknade za sve transakcije potrošačkim debitnim ili kreditnim karticama

 

1. S učinkom nakon dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa ni za koje transakcije na temelju debitnih kartica ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji u prosjeku prelazi 0,2 % vrijednosti transakcije.

 

2. S učinkom nakon dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa ni za koje transakcije na temelju kreditnih kartica ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

 

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Za potrebe primjene gornjih granica iz članka 3. i članka 4., sve neto naknade koje banka izdavateljica primi od sustava platnih kartica u vezi s platnim transakcijama ili povezanim aktivnostima, smatraju se dijelom međubankovne naknade.

Za potrebe primjene gornjih granica iz članka 3., sve neto naknade koje primi pružatelj usluga platnog prometa u vezi s platnim transakcijama smatraju se dijelom međubankovne naknade.

 

Nadležna tijela sprečavaju svaki pokušaj pružatelja usluga platnog prometa da zaobiđu ovu Uredbu, uključujući izdavanje platnih kartica u trećim zemljama.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Zabranjuje se svako ograničenje pružanja usluga povezanih s plaćanjem u pravilima za sustave platnih kartica, osim ako je ono nediskriminirajuće i objektivno je potrebno za rad platnog sustava.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Prekogranične transakcije

 

Za prekogranične transakcije mjerodavna međubankovna naknada jest ona od države prihvatitelja.

Justification

To allow the single market to operate most effectively, it is necessary to ensure that the interchange fee applied for all transactions is that of the member state in which the acquirer is situated. This will facilitate competition below capped rates where these are applicable.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Sustavi platnih kartica omogućuju razdvajanje odobrenja i poruka o obračunu pojedinačnih kartičnih transakcija i njihovu obradu od strane različitih izvršitelja obrade.

2. Sustavi platnih kartica i izdavatelji omogućuju razdvajanje odobrenja i poruka o obračunu pojedinačnih kartičnih transakcija i njihovu obradu od strane različitih izvršitelja obrade. Zabranjena su pravila sustava i pravila ugovora o licenciji ili drugih ugovora koja dovode do ograničenja slobode odabira izvršitelja obrade.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Izvršitelji obrade unutar Unije osiguravaju tehničku interoperabilnost svojeg sustava s ostalim sustavima izvršitelja obrade unutar Unije upotrebom normi koje donose europska tijela za normizaciju. Osim toga, izvršitelji obrade ne smiju donositi niti primjenjivati poslovna pravila kojima se ograničava interoperabilnost s drugim izvršiteljima obrade unutar Unije.

4. Do ...* izvršitelji obrade unutar Unije osiguravaju tehničku interoperabilnost svojeg sustava s ostalim sustavima izvršitelja obrade unutar Unije upotrebom normi koje donose europska tijela za normizaciju. Osim toga, izvršitelji obrade ne donose niti primjenjuju poslovna pravila kojima se ograničava interoperabilnost s drugim izvršiteljima obrade unutar Unije.

 

4.a Nakon savjetovanja sa savjetodavnim tijelom kao što je navedeno u članku 41. Uredbe (EU) br. 1093/2010a i kako bi se osiguralo dosljedno usklađivanje ovog članka, EBA razvija nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi koje moraju poštovati platni sustavi i izvršitelji obrade kako bi osigurali potpuno otvoreno i konkurentno tržište obrade kartica.

 

EBA podnosi Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do ...**

 

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

 

Zahtjevi iz prvog podstavka stupaju na snagu do ...*** i po potrebi se redovito ažuriraju.

 

________________

 

* SL unijeti datum: godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

 

** SL unijeti datum...

 

*** SL unijeti datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Amandman   39

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b Države članice mogu nakon savjetovanja s Komisijom osloboditi novo utemeljene sustave platnih transakcija na temelju kartica od primjenjivanja ovog članka na ograničeno vremensko razdoblje odstupanjem od članaka od 1. do 4.b.

Justification

It is important to remember newly created payment schemes, which will be exposed to high costs for their business activity, disproportional to their vulnerable market position against already existing major card schemes. Such provision, for a limited period of time would help to build effective competition environment on the market of card based payment transactions.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Zabranjuju se sva pravila sustava i pravila ugovora o licenciji kojima se izdavatelj ometa ili sprječava u povezivanju dviju različitih marki ili više različitih marki platnih instrumenata na kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju.

1. Zabranjuju se sva pravila sustava i pravila ugovora o licenciji ili mjere jednakog učinka kojima se izdavatelj ometa ili sprječava u povezivanju dviju različitih marki ili više različitih marki platnih instrumenata na kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Pri sklapanju ugovora s pružateljem usluga platnog prometa, korisnik može odlučiti imati dvije različite marke platnih instrumenata ili više njih na platnoj kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju. Pravodobno prije potpisivanja ugovora, pružatelj usluge platnog prometa korisniku pruža jasne i objektivne informacije o svim dostupnim markama plaćanja i njihovim značajkama, uključujući njihove funkcije, troškove i sigurnost.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Sve razlike u postupanju prema izdavateljima ili prihvatiteljima u pravilima sustava i pravilima ugovora o licenciji u vezi s povezivanjem marki na kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju moraju biti objektivno opravdane i nediskriminirajuće.

2. Sve razlike u postupanju prema izdavateljima ili prihvatiteljima u pravilima sustava i pravilima ugovora o licenciji u vezi s povezivanjem marki ili istovjetnom postojanju različitih marki ili aplikacija na kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju jesu objektivno opravdane i nediskriminirajuće.

 

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sustavi platnih kartica pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja kartice i ulozi prihvatitelja kartice ne smiju nametati obveze izvješćivanja, obveze plaćanja naknada ili druge obveze s istim ciljem ili učinkom za transakcije provedene bilo kojim uređajem na kojem postoji njihova marka u pogledu transakcija za koje se njihov sustav ne koristi.

3. Sustavi platnih kartica pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja kartice i ulozi prihvatitelja kartice ne nameću obveze izvješćivanja, obveze plaćanja naknada ili slične obveze s istim ciljem ili učinkom za transakcije provedene bilo kojim uređajem na kojem postoji njihova marka u pogledu transakcija za koje se njihov sustav ne koristi.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Sva načela usmjeravanja namijenjena usmjeravanju transakcija posebnim kanalom ili postupkom i druge tehničke i sigurnosne norme i uvjeti u pogledu postupanja s više marki platnih kartica koje se nalaze na jednoj kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju moraju biti nediskriminirajući i primjenjivati se na nediskriminirajući način.

4. Sva načela usmjeravanja ili jednakovrijedne mjere namijenjene usmjeravanju transakcija posebnim kanalom ili postupkom i druge tehničke i sigurnosne norme i uvjeti u pogledu postupanja s više marki platnih kartica ili ekvivalentom koji se nalaze na jednoj kartici, telekomunikacijskom, digitalnom ili IT uređaju nediskriminirajući su i primjenjuju se na nediskriminirajući način.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Sustavi platnih kartica, izdavatelji, prihvatitelji i pružatelji infrastrukture za postupanje s platnim karticama u platni instrument ili opremu koja se primjenjuje na prodajnom mjestu ne smiju ugrađivati automatske mehanizme, softver ili uređaje koji ograničavaju platiteljev izbor aplikacije pri upotrebi platnog instrumenta s povezanim markama.

6. Sustavi platnih kartica, izdavatelji, prihvatitelji i pružatelji infrastrukture za postupanje s platnim karticama u platni instrument ili na opremu koja se primjenjuje na prodajnom mjestu ne ugrađuju automatske mehanizme, softver ili uređaje koji ograničavaju platiteljev i primateljev izbor aplikacije pri upotrebi platnog instrumenta s povezanim markama. Primatelji plaćanja zadržavaju mogućnost da na opremu korištenu na prodajnom mjestu instaliraju automatske mehanizme koji rade prioritetni odabir pojedine marke ili aplikacije. Međutim, primatelji plaćanja ne sprječavaju platitelja da, za kategorije kartica ili povezanih platnih instrumenata koje je primatelj plaćanja prihvatio, zaobiđe automatski prioritetni odabir kojeg je primatelj uplate napravio na svojoj opremi.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prihvatitelji primateljima plaćanja nude i naplaćuju pojedinačno određene naknade koje se zaračunavaju trgovcima za različite kategorije i različite marke platnih kartica, osim ako trgovci od pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja pisanim putem zatraže naplatu „miješanih” naknada koje se zaračunavaju trgovcima.

1. Prihvatitelji primateljima plaćanja nude i naplaćuju pojedinačno određene naknade koje se zaračunavaju trgovcima za različite kategorije i različite marke platnih kartica s različitim razinama međubankovnih naknada, osim ako trgovci od pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja pisanim putem zatraže naplatu „miješanih” naknada koje se zaračunavaju trgovcima.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Platni sustavi i pružatelji usluga platnog prometa ne smiju primjenjivati ni jedno pravilo na temelju kojeg bi primatelji plaćanja koji prihvaćaju kartice i druge platne instrumente koje izdaje jedan pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja u okviru sustava platnih instrumenata bili dužni prihvatiti i druge platne instrumente iste marke i/ili kategorije koje izdaju drugi pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja u okviru istog sustava, osim ako podliježu istoj reguliranoj međubankovnoj naknadi.

1. Platni sustavi i pružatelji usluga platnog prometa ne primjenjuju ni jedno pravilo na temelju kojeg bi primatelji plaćanja koji prihvaćaju kartice i druge platne instrumente koje izdaje jedan pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja u okviru sustava platnih instrumenata bili dužni prihvatiti i druge platne instrumente iste marke i/ili kategorije koje izdaju drugi pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja u okviru istog sustava, osim ako podliježu istoj međubankovnoj naknadi koja je, štoviše, u skladu s gornjim granicama utvrđenima ovom Uredbom.

Justification

This Izmjena makes it clear that a merchant who accepts payment card A with an interchange payment below the cap imposed is required to accept payment card B only if exactly the same interchange payment applies to it. It is not enough, therefore, that both payment cards should entail an interchange payment below the imposed cap. This also enables the merchant to stimulate competition among the regulated caps by refusing a given payment card.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja osiguravaju vidljivost i elektroničku prepoznatljivost svojih platnih instrumenata, čime se primateljima plaćanja omogućuje da nedvosmisleno utvrde koje je marke i kategorije pretplaćenih, debitnih, kreditnih ili komercijalnih kartica ili plaćanja na temelju kartica odabrao platitelj.

4. Do ...* pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja osiguravaju elektroničku prepoznatljivost svojih platnih instrumenata i, u slučaju novo izdanih platnih instrumenata na temelju kartica, vidljivost, čime se primateljima plaćanja omogućuje da nedvosmisleno utvrde koje je marke i kategorije pretplaćenih, debitnih, kreditnih ili komercijalnih kartica ili plaćanja na temelju kartica odabrao platitelj.

 

________________

 

* SL unijeti datum: godinu dana nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanja pravila o naknadama, popustima ili drugim načinima usmjeravanja iz članka 55. prijedloga COM (2013)547 i članka 19. Direktive 2011/83/EU22.

3. Stavcima 1. i 2. ovog članka ne dovode se u pitanje pravila o naknadama, popustima ili drugim načinima usmjeravanja iz članka 55. Direktive 2014/.../EU [Direktiva o uslugama platnog prometa] i članka 19. Direktive 2011/83/EU22.

 

__________________

__________________

22 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača…

22 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Justification

It is important to clarify that the reference should not be to the rules proposed by the Commission, but to the final text.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Pri sklapanju ugovora s pružateljem usluga platnog prometa, potrošaču se također pružaju jasne i objektivne periodičke informacije o značajkama plaćanja i naknadama za plaćanje koje se primjenjuju na platne transakcije.

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Te sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

1. Države članice propisuju pravila o kaznama za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. EBA može izdati smjernice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 kako bi se osiguralo da su te kazne djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice utvrđuju odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudske pravne lijekove za rješavanje sporova koji proizlaze iz ove Uredbe između primatelja plaćanja i njihovih pružatelja usluga platnog prometa. U tu svrhu države članice prema potrebi imenuju postojeća tijela ili osnivaju nova tijela.

1. Države članice utvrđuju neovisan, odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudske pravne lijekove za rješavanje sporova koji proizlaze iz ove Uredbe između primatelja plaćanja i njihovih pružatelja usluga platnog prometa. U tu svrhu države članice prema potrebi imenuju postojeća tijela ili osnivaju nova tijela. Pružatelji usluga platnog prometa pristupaju barem jednom tijelu za alternativno rješavanje sporova.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice obavješćuju Komisiju o tim tijelima u roku od dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Bez odgađanja obavješćuju Komisiju o svim naknadnim promjenama u pogledu navedenih tijela.

2. Države članice obavješćuju Komisiju o tim tijelima u roku od ... *[dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe]. Bez odgađanja obavješćuju Komisiju o svim naknadnim promjenama u pogledu navedenih tijela.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Države članice osiguravaju da pružatelji usluga platnog prometa sudjeluju u žalbenim postupcima na temelju stavka 1.

Amandman  55

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće Komisije bit će posebno usredotočeno na prikladnost razina međubankovnih naknada i mehanizme usmjeravanja kao što su naknade, uzimajući u obzir upotrebu različitih načina plaćanja i njihov trošak te razinu ulaska na tržište novih sudionika i nove tehnologije.

Do ...*, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće Komisije posebno je usredotočeno na prikladnost razina međubankovnih naknada i mehanizme usmjeravanja kao što su naknade, uzimajući u obzir upotrebu različitih načina plaćanja i njihov trošak te razinu ulaska na tržište novih sudionika, nove tehnologije i inovativnih poslovnih modela na tržištu. U procjeni bi se posebno trebalo razmotriti sljedeće:

 

(a) razvoj naknada za vlasnike kartica;

 

(b) razina konkurencije među pružateljima i sustavima platnih kartica;

 

(c) utjecaji na troškove za platitelja i primatelja plaćanja;

 

(d) razina koristi trgovaca od smanjenja razina međubankovnih naknada;

 

(e) tehnički zahtjevi i njihove posljedice za sve uključene strane;

 

(f) učinci povezivanja marki na lakoću korištenja, posebno za starije i ostale ugrožene korisnike.

 

 

Nakon izvješća Komisije prema potrebi slijedi zakonodavni prijedlog koji može uključivati predloženu izmjenu maksimalne gornje granice za međubankovne naknade.

 

_______________

 

* SL unijeti datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

MIŠLJENJE oDBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (13.2.2014)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Adam Bielan

SHORT JUSTIFICATION

One of the indicators of a country's economic development is the level of non-cash transactions in the market. Statistics show that developed countries are also leaders in online payments or cards issuing and a variety of financial services is accessible for all citizens. These countries actively promote the use of payment card systems for buying goods and services on-line while making the consumers choice broader and contributing to a well-functioning economy. Cashless transactions play a crucial role in the functioning of economies because they are a quick, safe and innovative, One of the key practices hindering the achievement of an integrated European market is the widespread use of 'four party' schemes, which is translated in the market by the existence of so-called Multilateral Interchange Fees (MIFs). These are collectively agreed inter-bank fees usually between the acquiring payment service providers and the issuing payment service providers belonging to a certain scheme. Such interchange fees paid by acquiring payment service providers form part of the fees they charge to merchants, who in turn pass them on to consumers. Thus, high Interchange Fees paid by merchants result in higher final prices for goods and services. It needs to be noted that consumers are often unaware of the fees paid by the merchants and at the same time various incentives are used by issuers to encourage them towards the use of such payment instruments which generate higher fees for issuing payment service providers. Interchange fees also restrict market entry as their revenues for issuing payment service providers function as a minimum threshold to convince issuing payment service providers to issue payment cards or other payment instruments, such as online and mobile payment solutions, offered by new entrants. Finally, the variety of interchange fees applied within national and international payment card schemes gives rise to market fragmentation and prevents retailers and consumers from enjoying the benefits of the internal market.

The proposed regulation will improve the conditions for the functioning and development of the internal market in payments. Barriers identified by the Commission for further integration of the internal market in payments and appropriate approach to solve this problem will contribute to positive economic effects for the EU. The proposal is divided into two main parts. The first part introduces rules on interchange fees. With regard to such fees the proposal creates a 'regulated' and a 'non-regulated' area. The regulated area consists of all card transactions that are widely used by consumers and therefore difficult to refuse by retailers, i.e. consumer debit and credit card, and card based payment transactions. The non-regulated area consists of all payment card transactions and card based payment transactions based on those that fall outside the regulated area including cards issued by three party schemes.

In light of the above, it is desirable that adequate conditions for the development of card acceptance network be established within the EU, which is undoubtedly the aim of the proposed Regulation on interchange fees for card based payment transactions. Most certainly, the adoption of Union-wide caps on interchange fees for internal and cross-border transaction constitutes an important step towards improving the functioning of the internal market as well as the realisation of the principle of free movement of goods, persons, services and capital in the EU with a specific focus on the consumer. Although the Rapporteur acknowledges the idea of introduction of caps on interchange fees in Chapter II of this Regulation, he restricts himself the right to introduce further changes to articles 3 and 4 of the proposed Regulation.

However, it is essential that adequate means be provided to ensure the effectiveness of the proposed regulation, which will prevent the circumvention of the proposed prohibition. The Rapporteur is convinced that in line with Commission's principle of technological neutrality, as indicated in the Digital Agenda, this Regulation should apply to card based payment transactions regardless of the environment in which the transactions take place, including through retail payment instruments and services which can be off-line, on-line or transactions executed with commercial cards.

The market of payment transactions undergoes rapid changes, therefore the Rapporteur believes the review clause of article 16 should be shortened to allow to the Commission, and, if appropriate, to legislators a timely examination of the application of this Regulation taking into account new market developments, the level of entry of new players and newly accessible technologies. The Rapporteur wishes to draw attention in this respect to the fact that innovative mobile payments, which rise in the market are justifiably not covered by the proposed Regulation and the development of such innovative instruments should also be looked at in the report referred to in article 16.

Finally, the Rapporteur believes that newly created payment card schemes, which can be exposed to high costs for the business activity, not proportional to the vulnerable market position against already existing major card schemes, should have a possibility to be exempted from the application of Article 7 of this Regulation, for a limited period of time, following the decision of a Member State and after the consultation with the Commission. This would help to build effective competition environment in the market of card based payment transactions.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) U nekoliko država članica21 u tijeku je priprema zakonodavstva namijenjenog reguliranju međubankovnih naknada kojim je obuhvaćen niz pitanja, poput gornjih granica za međubankovne naknade na različitim razinama, trgovačkih naknada, pravila o prihvaćanju svih kartica ili mjera za usmjeravanje. Postojeće administrativne odluke znatno se razlikuju u nekim državama članicama. S obzirom na štetu koju međubankovne naknade uzrokuju trgovcima na malo i potrošačima, očekuje se daljnje uvođenje regulatornih mjera na nacionalnoj razini u cilju rješavanja razina neusklađenosti tih naknada. Te bi nacionalne mjere vjerojatno dovele do znatnih prepreka uspostavi unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja utemeljenog na karticama, sprječavajući slobodu pružanja usluga.

(7) U nekoliko država članica21 u tijeku je ili je već dovršena priprema zakonodavstva namijenjenog reguliranju međubankovnih naknada kojim je obuhvaćen niz pitanja, poput gornjih granica za međubankovne naknade na različitim razinama, trgovačkih naknada, pravila o prihvaćanju svih kartica ili mjera za usmjeravanje. Postojeće administrativne odluke znatno se razlikuju u nekim državama članicama. S obzirom na štetu koju međubankovne naknade uzrokuju trgovcima na malo i potrošačima, očekuje se daljnje uvođenje regulatornih mjera na nacionalnoj razini u cilju rješavanja razina neusklađenosti tih naknada. Te bi nacionalne mjere vjerojatno dovele do znatnih prepreka uspostavi unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja utemeljenog na karticama, sprječavajući slobodu pružanja usluga.

__________________

__________________

21 Italija, Mađarska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina.

21 Italija, Mađarska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Jedan od ključnih čimbenika koji ometaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta u plaćanju karticama i plaćanju na temelju kartica raširena je upotreba međubankovnih naknada koje u većini država članica ne podliježu nikakvim propisima. Međubankovne naknade su naknade među bankama, a primjenjuju ih obično pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja i pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji pripadaju određenom kartičnom sustavu. Međubankovne naknade glavni su dio naknada koje pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja naplaćuju trgovcima za svaku kartičnu transakciju. S druge strane, trgovci te troškove uključuju u opće cijene robe i usluga. Čini se da je u praksi cilj natjecanja među kartičnim sustavima uvjeriti što je više moguće pružatelja usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja (npr. banke) da izdaju svoje kartice, što obično dovodi do većih, a ne manjih naknada, za razliku od obično disciplinirajućeg učinka na cijene koje natjecanje ima u tržišnom gospodarstvu. Reguliranjem međubankovnih naknada poboljšalo bi se funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(10) Jedan od ključnih čimbenika koji ometaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta u plaćanju karticama i plaćanju na temelju kartica raširena je upotreba međubankovnih naknada koje u većini država članica ne podliježu nikakvim propisima. Međubankovne naknade su naknade među bankama koje se obično prenose s pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja koji pripadaju dotičnom kartičnom sustavu. Međubankovne naknade glavna su sastavnica naknada koje pružatelji usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja naplaćuju trgovcima za svaku kartičnu transakciju. S druge strane, trgovci te troškove uključuju u opće cijene robe i usluga. Čini se da je u praksi cilj natjecanja među kartičnim sustavima uvjeriti što je više moguće pružatelja usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja (npr. banke) da izdaju svoje kartice, što obično dovodi do većih, a ne manjih naknada, za razliku od obično disciplinirajućeg učinka na cijene koje natjecanje ima u tržišnom gospodarstvu. Reguliranjem međubankovnih naknada poboljšalo bi se funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U ovoj se Uredbi slijedi postupan pristup. Kao prvi korak potrebno je poduzeti mjere za olakšavanje prekograničnog izdavanja i prihvaćanja transakcija platnim karticama. Potrebna pravna jasnoća omogućila bi se dopuštanjem trgovcima da odaberu prihvatitelja izvan vlastite države članice („prekogranično prihvaćanje”) i uvođenjem maksimalne razine prekograničnih međubankovnih naknada za prekogranične transakcije prihvaćanja. Osim toga, dozvole za izdavanje ili prihvaćanje platnih instrumenata trebale bi vrijediti bez geografskih ograničenja unutar Unije. Tim bi se mjerama olakšalo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta u području kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja u korist potrošača i trgovaca na malo.

(15) Kako bi se olakšalo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za kartična, internetska i mobilna plaćanja u korist potrošača i malih trgovaca, potrebno je poduzeti mjere za olakšavanje prekograničnog izdavanja i prihvaćanja transakcija platnim karticama. Potrebna pravna jasnoća omogućila bi se dopuštanjem trgovcima da odaberu prihvatitelja izvan vlastite države članice („prekogranično prihvaćanje”) i uvođenjem iste maksimalne razine međubankovnih naknada za prekogranične i domaće transakcije prihvaćanja. Osim toga, dozvole za izdavanje ili prihvaćanje platnih instrumenata trebale bi vrijediti bez geografskih ograničenja unutar Unije.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kao posljedica jednostranih obveza prihvaćenih u okviru postupaka tržišnog natjecanja, mnoge prekogranične platne transakcije karticama u Uniji već se provode uz uvažavanje maksimalnih međubankovnih naknada primjenjivih u prvoj fazi ove Uredbe. Stoga odredbe koje se odnose na navedene transakcije moraju brzo stupiti na snagu, omogućujući trgovcima na malo da preko granice potraže jeftinije usluge prihvaćanja i potičući domaće bankarske zajednice ili sustave na snižavanje naknada za prihvaćanje.

(16) Kao posljedica jednostranih obveza prihvaćenih u okviru postupaka tržišnog natjecanja, mnoge prekogranične platne transakcije karticama u Uniji već se provode uz uvažavanje maksimalnih međubankovnih naknada. Kako bi se osiguralo ravnopravno tržišno natjecanje na tržištu usluga prihvaćanja, sve odredbe povezane s domaćim i prekograničnim transakcijama na temelju kartica trebale bi stupiti na snagu istovremeno i u razumnom roku kako bi se omogućilo dovoljno vremena za prilagodbu na tržištu.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Za domaće transakcije nužno je prijelazno razdoblje kako bi se pružateljima usluga i sustavima platnog prometa pružilo dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve. Stoga nakon razdoblja od dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i kako bi se omogućila provedba unutarnjeg tržišta za plaćanja na temelju kartica, gornje granice međubankovnih naknada za transakcije potrošačkim karticama treba proširiti kako bi se obuhvatila sva prekogranična i domaća plaćanja.

(17) Potrebno je uvesti prijelazno razdoblje kako bi se pružateljima usluga i sustavima platnog prometa pružilo dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve. Stoga nakon razdoblja od jedne godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i kako bi se omogućila provedba unutarnjeg tržišta za plaćanja na temelju kartica, treba primijeniti gornje granice međubankovnih naknada.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Važno je osigurati da se odredbe koje se odnose na međubankovne naknade koje plaćaju ili primaju pružatelji usluga platnog prometa ne zaobiđu alternativnim protokom naknada pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Kako bi se to izbjeglo, „neto naknadu” koju je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja platio i primio u okviru sustava platnih kartica treba smatrati međubankovnom naknadom. Pri izračunavanju međubankovne naknade, kako bi se provjerilo postoji li zaobilaženje, u obzir treba uzeti ukupan iznos plaćanja ili poticaja koje je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja primio iz sustava platnih kartica u pogledu reguliranih transakcija, umanjen za naknade koje je sustavu platio pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Plaćanja, poticaji i naknade koji se razmatraju mogu biti izravni (odnosno utemeljeni na obujmu ili povezani s određenom transakcijom) ili neizravni (uključujući poticaje za stavljanje na tržište, bonuse, popuste za određeni obujam transakcija).

(23) Važno je osigurati da se odredbe koje se odnose na međubankovne naknade koje plaćaju ili primaju pružatelji usluga platnog prometa ne zaobiđu alternativnim protokom naknada pružateljima usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Kako bi se to izbjeglo, „neto naknadu” koju je pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja platio i primio u okviru sustava platnih kartica treba smatrati međubankovnom naknadom. Pri izračunavanju međubankovne naknade, kako bi se provjerilo postoji li zaobilaženje, u obzir treba uzeti ukupan iznos plaćanja ili poticaja koje je pružatelj usluga platnog prometa primio iz sustava platnih kartica u pogledu reguliranih transakcija, umanjen za naknade koje je sustavu platio pružatelj usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Plaćanja, poticaji i naknade koji se razmatraju mogu biti izravni (odnosno utemeljeni na obujmu ili povezani s određenom transakcijom) ili neizravni (uključujući poticaje za stavljanje na tržište, bonuse, popuste za određeni obujam transakcija ili različite naknade za obradu i licenciranje koje ne predstavljaju izravan prihod pružatelja usluga platnog prometa). Nadalje, dobici koji proizlaze iz programa koje su zajednički proveli izdavatelji kartica i pružatelji usluga platnog prometa te dobit izdavatelja koja proizlazi iz transakcija na temelju kartica izvršenih u okviru sporazuma s drugim izdavateljem kartica također se trebaju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja mogućih zaobilaženja odredbi ove Uredbe.

Justification

The precision is useful for reasons of clarity as issuer is not always an acquirer. Moreover, it should be clarified what other net profits the provision of Article 5 applies to.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Potrošači često nisu upoznati s naknadama koje trgovci plaćaju za platni instrument kojim se koriste. U isto vrijeme niz poticajnih postupaka koje primjenjuju pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja (poput putničkih vaučera, bonusa, popusta, povrata, besplatnog osiguranja itd.) potrošače bi mogao usmjeriti na upotrebu platnih instrumenata koji dovode do visokih naknada za pružatelje usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. U cilju rješavanja navedenog, mjere kojima se uvode ograničenja međubankovnih naknada trebale bi se primjenjivati samo na platne kartice koje su postale masovni proizvod, pa ih trgovci obično nerado odbijaju zbog njihovog raširenog izdavanja i upotrebe (npr. potrošačke debitne i kreditne kartice). Kako bi se poboljšalo učinkovito funkcioniranje tržišta u nereguliranim dijelovima tog sektora i ograničio transfer poslovanja iz reguliranih u neregulirane dijelove sektora, nužno je donijeti niz mjera, uključujući razdvajanje sustava i infrastrukture i usmjeravanje platitelja od strane primatelja plaćanja te je primatelju plaćanja potrebno omogućiti selektivno prihvaćanje platnog instrumenta.

(24) Potrošači često nisu upoznati s naknadama koje trgovci plaćaju za platni instrument kojim se koriste. U isto vrijeme niz poticajnih postupaka koje primjenjuju pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja (poput putničkih vaučera, bonusa, popusta, povrata, besplatnog osiguranja itd.) potrošače bi mogao usmjeriti na upotrebu platnih instrumenata koji dovode do visokih naknada za pružatelje usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja. Kako bi se poboljšalo učinkovito funkcioniranje tržišta nužno je donijeti niz mjera, uključujući razdvajanje sustava i infrastrukture i usmjeravanje platitelja od strane primatelja plaćanja te je primatelju plaćanja potrebno omogućiti selektivno prihvaćanje platnog instrumenta.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Pravilo o prihvaćanju svih kartica dvostrana je obveza koju primateljima plaćanja nameću pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja i sustavi platnih kartica kako bi prihvaćali sve kartice iste marke (element „prihvaćanja svih proizvoda”), s jedne strane neovisno o različitim troškovima tih kartica, a s druge strane neovisno i od banke izdavateljice koja je izdala karticu (element „prihvaćanja svih izdavatelja”). U interesu je potrošača da za istu kategoriju kartica primatelj plaćanja ne može diskriminirati između izdavateljâ ili vlasnikâ kartice, a platni sustavi i pružatelji usluga platnog prometa mogu im izreći takvu obvezu. Stoga, iako je element „prihvaćanja svih izdavatelja” u okviru pravila o prihvaćanju svih kartica opravdano pravilo sustava kartičnog plaćanja jer sprječava diskriminaciju od strane primatelja plaćanja među pojedinim bankama koje su izdale karticu, element „prihvaćanja svih proizvoda” u načelu je praksa s učinkom povezivanja prihvaćanja kartica s niskim naknadama i prihvaćanja kartica s visokim naknadama. Ukidanjem elementa „prihvaćanja svih proizvoda” iz pravila o prihvaćanju svih kartica trgovcima bi se omogućilo da izbor platnih kartica koje nude suze na platne kartice niskih (nižih) troškova, što bi pogodovalo i potrošačima zbog nižih troškova trgovaca. U tom slučaju trgovci koji prihvaćaju debitne kartice ne bi bili prisiljeni prihvaćati kreditne kartice, a oni koji prihvaćaju kreditne kartice ne bi bili prisiljeni prihvaćati komercijalne kartice. Ipak, kako bi se zaštitili potrošači i njihova mogućnost što češće upotrebe platnih kartica, trgovci bi bili obvezni prihvatiti sve kartice koje podliježu istoj reguliranoj međubankovnoj naknadi. Takvo bi ograničenje dovelo i do konkurentnijeg okruženja za kartice s međubankovnim naknadama koje nisu regulirane u skladu s ovom Uredbom jer bi trgovci stekli veću pregovaračku snagu u pogledu uvjeta uz koje prihvaćaju takve kartice.

(29) Pravilo o prihvaćanju svih kartica dvostrana je obveza koju primateljima plaćanja nameću pružatelji usluga platnog prometa u ulozi izdavatelja i sustavi platnih kartica kako bi prihvaćali sve kartice iste marke (element „prihvaćanja svih proizvoda”), s jedne strane neovisno o različitim troškovima tih kartica, a s druge strane neovisno i od banke izdavateljice koja je izdala karticu (element „prihvaćanja svih izdavatelja”). U interesu je potrošača da za istu kategoriju kartica primatelj plaćanja ne može diskriminirati između izdavatelja ili vlasnika kartice, a platni sustavi i pružatelji usluga platnog prometa mogu im izreći takvu obvezu. Stoga, iako je element „prihvaćanja svih izdavatelja” u okviru pravila o prihvaćanju svih kartica opravdano pravilo sustava kartičnog plaćanja jer sprječava diskriminaciju od strane primatelja plaćanja među pojedinim bankama koje su izdale karticu, element „prihvaćanja svih proizvoda” u načelu je praksa s učinkom povezivanja prihvaćanja kartica s niskim naknadama i prihvaćanja kartica s visokim naknadama. Ukidanjem elementa „prihvaćanja svih proizvoda” iz pravila o prihvaćanju svih kartica trgovcima bi se omogućilo da izbor platnih kartica koje nude suze na platne kartice niskih (nižih) troškova, što bi pogodovalo i potrošačima zbog nižih troškova trgovaca. U tom slučaju trgovci koji prihvaćaju debitne kartice ne bi bili prisiljeni prihvaćati kreditne kartice. Ipak, kako bi se zaštitili potrošači i njihova mogućnost što češće upotrebe platnih kartica, trgovci bi bili obvezni prihvatiti sve kartice koje podliježu istoj reguliranoj međubankovnoj naknadi.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Kako bi se omogućio pravni lijek u slučaju nepropisne primjene ove Uredbe ili spora između korisnika i pružatelja usluga platnog prometa, države članice trebaju uspostaviti odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudsko rješavanje sporova. Države članice trebaju donijeti pravila o kaznama koje će se primijeniti u slučaju povrede ove Uredbe te osigurati da te kazne budu učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te da se primjenjuju.

(31) Kako bi se omogućio pravni lijek u slučaju nepropisne primjene ove Uredbe ili spora između korisnika i pružatelja usluga platnog prometa, države članice trebaju uspostaviti odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudsko rješavanje sporova. Države članice, prateći smjernice Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, trebaju donijeti pravila o kaznama koje će se primijeniti u slučaju povrede ove Uredbe te osigurati da te kazne budu učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te da se primjenjuju.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju ujednačeni tehnički i poslovni uvjeti za transakcije platnim karticama provedene unutar Unije u kojoj i pružatelj usluga platnog prometa platitelja i pružatelj usluga platnog prometa primatelja plaćanja imaju poslovni nastan.

1. Ovom se Uredbom utvrđuju ujednačeni tehnički i poslovni uvjeti za platne transakcije na temelju kartica provedene unutar Unije u kojoj i pružatelj usluga platnog prometa platitelja i pružatelj usluga platnog prometa primatelja plaćanja imaju poslovni nastan.

Justification

The wording needs to be clarified to be in line with Commission's principle of technological neutrality, as indicated in the Digital Agenda and in Recital 21, 'this Regulation should apply to card based payment transactions regardless of the environment in which this transaction takes place, including through retail payment instruments and services which can be off-line, on-line or mobile'.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) transakcije komercijalnim karticama,

Briše se.

Justification

There is no economic justification for different treatment of commercial cards.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) transakcije karticama koje su izdali trostrani sustavi platnih kartica.

(c) transakcije karticama koje su izdane u okviru trostranih sustava platnih kartica.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „transakcija debitnom karticom” znači platna transakcija karticom, uključujući pretplaćene (prepaid) kartice povezane s tekućim ili depozitnim računom na kojem se transakcija tereti nakon manje od 48 sati ili 48 sati od odobrenja/pokretanja transakcije.

(4) „transakcija debitnom karticom” znači platna transakcija karticom, uključujući pretplaćene (prepaid) kartice povezane s tekućim ili depozitnim računom na teret kojega se transakcija izvršava odmah i svakom slučaju ne dulje od dva radna dana nakon primitka platnog naloga od strane izdavatelja.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) „transakcija kreditnom karticom” znači platna transakcija karticom pri kojoj se transakcija tereti poslije više od 48 sati nakon odobrenja/pokretanja transakcije;

(5) „transakcija kreditnom karticom” znači platna transakcija karticom pri kojoj se transakcija stavlja na račun poslije više od dva radna dana nakon primitka platnog naloga od strane izdavatelja;

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „komercijalna kartica” znači svaka platna kartica izdana poduzetnicima ili subjektima javnog sektora čija je upotreba ograničena na poslovne troškove zaposlenika ili državnih službenika ili kartica koja se izdaje samozaposlenim fizičkim osobama koje se bave poslovnom djelatnošću, čija je upotreba ograničena na poslovne troškove navedenih samozaposlenih fizičkih osoba ili njihovih zaposlenika;

Briše se.

Justification

The definition is not necessary since commercial cards are to be covered by the Regulation.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a) „platna kartica” znači svaku platnu karticu - debitnu ili kreditnu - koja vlasniku kartice dopušta pristup sredstvima vlasnika kartice ili mu omogućava izvršavanje uplate uz posredovanje prihvatitelja i koju primatelj plaćanja prihvaća kako bi se obradila platna transakcija;

Justification

The term 'payment card' is used in the proposal on multiple occasions, for reasons of clarity it seems necessary to provide for such definition.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) „trostrani sustav platnih kartica” znači sustav platnih kartica u kojem se plaćanja vrše s računa za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime vlasnika kartice na račun za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime primatelja plaćanja i transakcije na temelju kartica utemeljene na jednakoj strukturi. Kada trostrani sustav platnih kartica ovlasti druge pružatelje usluga platnog prometa za izdavanje i/ili prihvaćanje platnih kartica, to se smatra četverostranim sustavom platnih kartica;

(15) „trostrani sustav platnih kartica” znači sustav platnih kartica u kojem se plaćanja vrše s računa za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime platitelja na račun za obavljanje platnog prometa koji sustav drži u ime primatelja plaćanja i transakcije na temelju kartica utemeljene na jednakoj strukturi. Kada trostrani sustav platnih kartica ovlasti druge pružatelje usluga platnog prometa za izdavanje i/ili prihvaćanje platnih kartica, ili izdaje platne kartice s partnerom za udruženu marku ili putem agenta, to se smatra četverostranim sustavom platnih kartica;

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međubankovne naknade za prekogranične transakcije potrošačkim debitnim ili kreditnim karticama

Međubankovne naknade za prekogranične i domaće platne transakcije na temelju potrošačkih debitnih ili kreditnih kartica

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. S učinkom nakon dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa za prekogranične transakcije debitnim karticama ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,2 % vrijednosti transakcije.

1. S učinkom nakon godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa ni za koje platne transakcije na temelju debitnih kartica ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,2 % vrijednosti transakcije.

 

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. S učinkom nakon dva mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa za prekogranične transakcije kreditnim karticama ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

2. S učinkom nakon godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa ni za koje platne transakcije na temelju kreditnih kartica ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Države članice mogu održavati ili uvesti niže gornje granice ili mjere s jednakim ciljem ili učinkom putem nacionalnog zakonodavstva.

Justification

The MIFs cap should not result in current domestic schemes or new entrants with lower MIFs to increase these to the level of the cap. The proposed cap should not harm well-functioning national markets which will only have a detrimental impact on consumers.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međubankovne naknade za sve transakcije potrošačkim debitnim ili kreditnim karticama

Briše se.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. S učinkom nakon dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa za transakcije debitnim karticama ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,2 % vrijednosti transakcije.

Briše se.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. S učinkom nakon dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, pružatelji usluga platnog prometa ni za koje transakcije na temelju kreditnih kartica ne smiju nuditi niti zahtijevati međubankovnu naknadu po transakciji ili drugu dogovorenu naknadu s odgovarajućim predmetom ili učinkom koji prelazi 0,3 % vrijednosti transakcije.

Briše se.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene gornjih granica iz članka 3. i članka 4., sve neto naknade koje banka izdavateljica primi od sustava platnih kartica u vezi s platnim transakcijama ili povezanim aktivnostima, smatraju se dijelom međubankovne naknade.

Za potrebe primjene gornjih granica iz članka 3. i članka 4., sve neto naknade koje pružatelj usluga plaćanja primi od sustava platnih kartica u vezi s platnim transakcijama ili povezanim aktivnostima, smatraju se dijelom međubankovne naknade. Izdavatelju treba naplatiti samo iznos koji je određen ovom Uredbom.

Justification

In order to prevent payment card schemes from increasing charges like licensing, authorisation etc. which would then be passed on to retailers and consumers, the regulation should be clarified.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Države članice mogu, iznimno i nakon savjetovanja s Komisijom, osigurati da se ovaj članak ne primjenjuje na novouspostavljene sustave plaćanja na temelju kartica tijekom ograničenog vremenskog razdoblja.

Justification

It is important to remember about the newly created payment schemes, which will be exposed to high costs for their business activity, unproportional to their vulnerable market position against already existing major card schemes. Such provision, for a limited period of time would help to build effective competition environment on the market of card based payment transactions.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Pri sklapanju ugovora s pružateljem usluga platnog prometa, korisnik ima mogućnost odluke jesu li mu potrebne dvije ili više različitih vrsta instrumenata za plaćanje na svojoj kartici, telekomunikacijskom, digitalnom uređaju ili uređaju informacijske tehnologije. Prije potpisivanja ugovora, pružatelj usluge platnog prometa korisniku pruža jasne i objektivne informacije o dostupnim markama plaćanja i njihovim značajkama u pogledu upotrebe, funkcija, troškova i sigurnosti.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Sustavi platnih kartica, izdavatelji, prihvatitelji i pružatelji infrastrukture za postupanje s platnim karticama u platni instrument ili opremu koja se primjenjuje na prodajnom mjestu ne smiju ugrađivati automatske mehanizme, softver ili uređaje koji ograničavaju platiteljev izbor aplikacije pri upotrebi platnog instrumenta s povezanim markama.

6. Sustavi platnih kartica, izdavatelji, prihvatitelji, trgovci i pružatelji infrastrukture za postupanje s platnim karticama u platni instrument ili opremu koja se primjenjuje na prodajnom mjestu ne smiju ugrađivati automatske mehanizme, softver ili uređaje koji ograničavaju platiteljev izbor aplikacije pri upotrebi platnog instrumenta s povezanim markama. Različito oblikovanje cijena

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prihvatitelji primateljima plaćanja nude i naplaćuju pojedinačno određene naknade koje se zaračunavaju trgovcima za različite kategorije i različite marke platnih kartica, osim ako trgovci od pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja pisanim putem zatraže naplatu „miješanih” naknada koje se zaračunavaju trgovcima.

1. Prihvatitelji primateljima plaćanja nude i naplaćuju pojedinačno određene naknade koje se zaračunavaju trgovcima za različite kategorije i različite marke platnih kartica s različitim razinama međubankovnih naknada, osim ako trgovci od pružatelja usluga platnog prometa u ulozi prihvatitelja pisanim putem zatraže naplatu „miješanih” naknada koje se zaračunavaju trgovcima.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Svako smanjivanje iznosa međubankovnih naknadi koje je provedeno u skladu s člancima 3. i 4. ove Uredbe ili koje su odlučile nadležne vlasti navedene u članku 13., mora biti popraćeno barem jednakim smanjenjem naknada koje se zaračunavaju trgovcima i koje naplaćuju pružatelji usluga platnog prometa u ulozi primatelja plaćanja.

Justification

This regulation will have no impact if acquirers fail to pass on interchange fee reductions to merchants.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ugovori između prihvatitelja i primatelja plaćanja mogu uključivati uvjet prema kojem se informacije iz prvog podstavka stavka 1. periodično pružaju ili stavljaju na raspolaganje barem jednom mjesečno i na dogovoreni način koji primatelju plaćanja omogućuje pohranu i reprodukciju nepromijenjenih informacija.

2. Ugovori između prihvatitelja i primatelja plaćanja uključuju uvjet prema kojem se informacije iz prvog podstavka stavka 1. periodično pružaju ili stavljaju na raspolaganje barem jednom mjesečno i na dogovoreni način koji primatelju plaćanja omogućuje pohranu i reprodukciju nepromijenjenih informacija.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Pri sklapanju ugovora s pružateljem usluga platnog prometa, potrošaču se također pružaju jasne i objektivne periodičke informacije o značajkama plaćanja i naknadama za plaćanje koje se primjenjuju na platne transakcije.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 14. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nadležno je za izdavanje smjernica za djelotvorne i razmjerne sankcije s učinkom odvraćanja

Justification

It would be important for all Member States to go in the same direction when laying down rules on the sanctions applicable to infringements of this Regulation in order to ensure level playing field.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice utvrđuju odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudske pravne lijekove za rješavanje sporova koji proizlaze iz ove Uredbe između primatelja plaćanja i njihovih pružatelja usluga platnog prometa. U tu svrhu države članice prema potrebi imenuju postojeća tijela ili osnivaju nova tijela.

1. Države članice utvrđuju neovisni, odgovarajući i učinkovit izvansudski žalbeni postupak i izvansudske pravne lijekove za rješavanje sporova koji proizlaze iz ove Uredbe između primatelja plaćanja i njihovih pružatelja usluga platnog prometa. U tu svrhu države članice prema potrebi imenuju postojeća tijela ili osnivaju nova tijela.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Pružatelji usluga platnog prometa imaju jedno ili više alternativnih tijela za rješavanje sporova.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Četiri godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće Komisije bit će posebno usredotočeno na prikladnost razina međubankovnih naknada i mehanizme usmjeravanja kao što su naknade, uzimajući u obzir upotrebu različitih načina plaćanja i njihov trošak te razinu ulaska na tržište novih sudionika i nove tehnologije.

Dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Uredbe. Izvješće Komisije bit će posebno usredotočeno na prikladnost razina međubankovnih naknada i mehanizme usmjeravanja kao što su naknade, uzimajući u obzir upotrebu različitih načina plaćanja i njihov trošak, razinu ulaska na tržište novih sudionika i nove tehnologije te utjecaj implicitnih međubankovnih naknada primijenjenih unutar trostranog sustava platnih kartica na funkcioniranje unutarnjeg tržišta te, ako je potrebno, predložit će zakonodavni prijedlog kojim će se nastojati smanjiti njihovi mogući negativni učinci.

Justification

It is necessary that the Commission examines the first impacts of the Regulation on the payment market sooner than after four years since this market undergoes rapid developments.

Three party payment fees can be substantial, far exceeding those applicable to four party payment cards. It is therefore necessary to investigate their impact on internal market transactions and the need to adopt legislation in this area.

POSTUPAK

Naslov

Interchange fees for card-based payment transactions

Referentni dokumenti

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

8.10.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

8.10.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Adam Bielan

25.9.2013

Razmatranje u odboru

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Datum usvajanja

11.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Christian Engström

POSTUPAK

Naslov

Međubankovne naknade za kartične transakcije

Referentni dokumenti

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.7.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

8.10.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Datum usvajanja

20.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Marta Andreasen

Datum podnošenja

11.3.2014