SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu

11.3.2014 - (COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain


Postup : 2013/0265(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0167/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu

(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0550),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0241/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013[1]

–   zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. februára 2014[2],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0167/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. Vzhľadom na škodlivosť výmenných poplatkov pre maloobchodníkov a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú alebo už boli dokončené právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť úrovní výmenných poplatkov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov medzi týmito poplatkami. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.

__________________

__________________

21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.

21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Platobné karty sú najčastejšie používaným elektronickým platobným nástrojom pri maloobchodných nákupoch. Integrácia trhu s platobnými kartami v Únii však ešte zďaleka nie je dokončená, keďže mnohé platobné riešenia sa nemôžu rozvíjať za štátnymi hranicami alebo sa novým poskytovateľom s pôsobnosťou v celej Únii bráni vo vstupe na trh. Nedostatočná integrácia trhu sa v súčasnosti prejavuje vyššími cenami a menším výberom platobných služieb pre spotrebiteľov a maloobchodníkov, ako aj obmedzenejšími príležitosťami na využívanie výhod vnútorného trhu. Z uvedeného dôvodu je potrebné odstrániť prekážky účinného fungovania kartového trhu vrátane mobilných a internetových platieb založených na kartových transakciách, ktoré ešte stále bránia rozvoju plne integrovaného trhu.

(8) Platobné karty sú najčastejšie používaným elektronickým platobným nástrojom pri maloobchodných nákupoch. Integrácia trhu s platobnými kartami v Únii však ešte zďaleka nie je dokončená, keďže mnohé platobné riešenia sa nemôžu rozvíjať za štátnymi hranicami alebo sa novým poskytovateľom s pôsobnosťou v celej Únii bráni vo vstupe na trh. Na plné využívanie výhod vnútorného trhu je potrebné odstrániť prekážky integrácie nových možností platenia kartami vrátane mobilných a internetových platieb založených na kartových transakciách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V snahe umožniť účinné fungovanie vnútorného trhu by sa malo propagovať a zjednodušiť používanie elektronických platieb v prospech maloobchodníkov a spotrebiteľov. Karty a iné elektronické platby sa môžu používať viacúčelovejším spôsobom vrátane možnosti platiť online, aby sa mohli využiť výhody vnútorného trhu a elektronického obchodu, pričom elektronické platby navyše zabezpečujú maloobchodníkom aj potenciálne bezpečné platby. Platby kartou a platby viazané na kartu namiesto používania platieb v hotovosti by preto mohli byť pre maloobchodníkov a spotrebiteľov prínosné za predpokladu, že poplatky za používanie platobných systémov budú stanovené na ekonomicky efektívnej úrovni a zároveň budú prispievať k inováciám a vstupu nových subjektov na trh.

(9) V snahe umožniť účinné fungovanie vnútorného trhu by sa malo propagovať a zjednodušiť používanie elektronických platieb v prospech maloobchodníkov a spotrebiteľov. Karty a iné elektronické platby sa môžu používať viacúčelovejším spôsobom vrátane možnosti platiť online, aby sa mohli využiť výhody vnútorného trhu a elektronického obchodu, pričom elektronické platby navyše zabezpečujú maloobchodníkom aj potenciálne bezpečné platby. Platby kartou a platby viazané na kartu namiesto používania platieb v hotovosti by preto mohli byť pre maloobchodníkov a spotrebiteľov prínosné za predpokladu, že poplatky za používanie platobných systémov budú stanovené na ekonomicky efektívnej úrovni a zároveň budú prispievať k spravodlivej hospodárskej súťaži, inováciám a vstupu nových subjektov na trh.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Jedným z hlavných postupov brániacich fungovaniu vnútorného trhu platieb kartou a platieb viazaných na kartu je rozšírené ukladanie výmenných poplatkov, ktoré vo väčšine členských štátov nepodliehajú žiadnym právnym predpisom. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré sa zvyčajne uplatňujú medzi poskytovateľmi platobných služieb prijímajúcimi kartu a poskytovateľmi platobných služieb vydávajúcimi kartu, ktorí patria do určitého režimu platobných kariet. Výmenné poplatky sú hlavnou súčasťou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú do celkových cien tovaru a služieb. Zdá sa, že hospodárska súťaž medzi režimami platobných kariet je v praxi väčšinou zameraná na presvedčenie čo najväčšieho počtu vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb (napr. bánk), aby vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie k vyšším, nie nižším výmenným poplatkom na trhu, čo je v rozpore s cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom hospodárstve. Regulovaním výmenných poplatkov by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.

(10) Vo väčšine členských štátov nepodliehajú výmenné poplatky žiadnym právnym predpisom, ale skôr rozhodnutiam vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré zvyčajne uhrádzajú poskytovatelia platobných služieb prijímajúcich kartu poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu, ktorí patria do príslušného režimu. Výmenné poplatky sú hlavnou zložkou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú, rovnako ako všetky ich ostatné náklady, do celkových cien tovaru a služieb. Dôsledným uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže na výmenné poplatky by sa znížili náklady pre spotrebiteľov, a tak zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V súčasnosti existujúca široká škála výmenných poplatkov a ich výška bráni tomu, aby na trh vstúpili „noví“ účastníci s pôsobnosťou v celej Únii, ktorí by fungovali na základe obchodných modelov s nižšími výmennými poplatkami, čo je na úkor možných úspor z rozsahu a sortimentu a s tým spojenej výslednej efektívnosti. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na maloobchodníkov a spotrebiteľov a bráni inováciám. Skutočnosť, že účastníci s pôsobnosťou v celej Únii by museli ponúknuť vydávajúcim bankám minimálne najvyššiu úroveň výmenného poplatku existujúceho na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, takisto vedie k pretrvávajúcej fragmentácii trhu. Existujúce domáce režimy s nižšími alebo nulovými výmennými poplatkami môžu byť takisto donútené opustiť trh vzhľadom na tlak, ktorý vyvíjajú banky s cieľom získať vyššie príjmy z výmenných poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia a obchodníci čelia obmedzenému výberu, vyšším cenám a nižšej kvalite platobných služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii je obmedzená. Maloobchodníci navyše nemôžu prekonať problém rozdielov v poplatkoch tak, že by využili služby prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky v iných členských štátoch. Osobitné pravidlá uplatňované platobnými režimami vyžadujú uplatňovanie výmenného poplatku „miesta predaja“ (krajina maloobchodníka) pre každú platobnú transakciu. To bráni prijímajúcim bankám v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby cezhranične. Rovnako to bráni aj maloobchodníkom v znižovaní ich platobných nákladov v prospech spotrebiteľov.

(11) V súčasnosti existujúca široká škála výmenných poplatkov a ich výška bráni tomu, aby na trh vstúpili „noví“ účastníci s pôsobnosťou v celej Únii, ktorí by fungovali na základe obchodných modelov s nižšími výmennými poplatkami alebo bez výmenných poplatkov, čo je na úkor možných úspor z rozsahu a sortimentu a s tým spojenej výslednej efektívnosti. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na maloobchodníkov a spotrebiteľov a bráni inováciám. Skutočnosť, že účastníci s pôsobnosťou v celej Únii by museli ponúknuť vydávajúcim bankám minimálne najvyššiu úroveň výmenného poplatku existujúceho na trhu, na ktorý chcú vstúpiť, takisto vedie k pretrvávajúcej fragmentácii trhu. Existujúce domáce režimy s nižšími alebo nulovými výmennými poplatkami môžu byť takisto donútené opustiť trh vzhľadom na tlak, ktorý vyvíjajú banky s cieľom získať vyššie príjmy z výmenných poplatkov. V dôsledku toho spotrebitelia a obchodníci čelia obmedzenému výberu, vyšším cenám a nižšej kvalite platobných služieb, zatiaľ čo ich schopnosť používať platobné služby s pôsobnosťou v celej Únii je obmedzená. Maloobchodníci navyše nemôžu prekonať problém rozdielov v poplatkoch tak, že by využili služby prijímania kariet, ktoré ponúkajú banky v iných členských štátoch. Osobitné pravidlá uplatňované medzinárodnými režimami platobných kariet vyžadujú, na základe ich politík v oblasti udeľovania územných povolení, uplatňovanie výmenného poplatku „miesta predaja“ (krajina maloobchodníka) pre každú platobnú transakciu. To bráni prijímateľom v tom, aby úspešne ponúkali svoje služby cezhranične. Rovnako to môže tiež brániť maloobchodníkom v znižovaní ich platobných nákladov v prospech spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie sa riadi postupným prístupom. V prvom kroku je potrebné prijať opatrenia na zjednodušenie cezhraničného vydávania a prijímania transakcií prostredníctvom platobnej karty. Tým, že sa obchodníkom umožní, aby si zvolili prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), a že sa uloží maximálna úroveň cezhraničných výmenných poplatkov pre cezhranične prijímané transakcie, by sa mala zaistiť potrebná právna zrozumiteľnosť. Okrem toho by povolenia na vydávanie alebo prijímanie platobných nástrojov mali byť platné v rámci Únie bez zemepisných obmedzení. Týmito opatreniami by sa zjednodušilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov.

(15) S cieľom uľahčiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov sa toto nariadenia uplatňuje na cezhraničné a vnútroštátne vydávanie a prijímanie transakcií prostredníctvom platobnej karty. Ak si obchodníci budú môcť zvoliť prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), čo bude uľahčené uložením rovnakej maximálnej úrovne domácich i cezhraničných výmenných poplatkov pre prijímané transakcie a zákazom udeľovania územných povolení, malo by byť možné zaistiť potrebnú právnu zrozumiteľnosť a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi systémami platobných kariet.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov, ktoré sú platné pre prvú fázu tohto nariadenia. Ustanovenia týkajúce sa týchto transakcií by preto mali rýchlo nadobudnúť účinnosť, vďaka čomu sa vytvoria príležitosti pre maloobchodníkov, aby mohli hľadať lacnejšie cezhraničné služby prijímania, a budú sa stimulovať domáce bankové komunity alebo režimy, aby znížili svoje poplatky za prijímanie.

(16) V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov. S cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu služieb prijímania by sa mali ustanovenia týkajúce sa cezhraničných a vnútroštátnych transakcií uplatňovať súčasne a v rámci primeranej lehoty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia s prihliadnutím na náročnosť a zložitosť migrácie systémov platobných kariet, ktorú si toto nariadenie vyžaduje.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V prípade domácich transakcií je nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa po uplynutí dvojročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali stropy pre výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové transakcie rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky, t. j. cezhraničné aj domáce platby.

(17) Je však nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by po uplynutí ročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali stropy pre výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové transakcie zahŕňať všetky cezhraničnédomáce platby.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zjednodušiť cezhraničné prijímanie by sa na všetky (cezhraničné aj domáce) transakcie so „spotrebiteľskými“ debetnými kartami a platobné transakcie viazané na kartu mal vzťahovať maximálny výmenný poplatok 0,20 % a na všetky (cezhraničné aj domáce) transakcie so spotrebiteľskými kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na takéto karty by sa mal vzťahovať maximálny výmenný poplatok 0,30 %.

(18) Všetky transakcie s debetnými kartami a platobné transakcie viazané na kartu by mali mať maximálny výmenný poplatok 0,2 % a na všetky transakcie s kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na takéto karty by mali mať maximálny výmenný poplatok 0,3 %.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Z posúdenia vplyvu vyplýva, že zákaz výmenných poplatkov za transakcie uskutočňované s debetnou kartou by bol prospešný z hľadiska prijímania kariet, používania kariet a rozvoja jednotného trhu a vytváral by viac výhod pre obchodníkov a spotrebiteľov ako strop nastavený na akejkoľvek vyššej úrovni. Okrem toho by sa zabránilo negatívnemu vplyvu na vnútroštátne systémy s veľmi nízkymi alebo nulovými výmennými poplatkami za inkasnú transakciu v podobe vyššieho stropu v dôsledku cezhraničného rozšírenia alebo nových subjektov vstupujúcich na trh, ktoré zvyšujú úroveň poplatkov na úroveň stropu. Zákaz výmenných poplatkov za transakcie uskutočňované s debetnou kartou rieši tiež hrozbu zavedenia modelu výmenných poplatkov do nových, inovatívnych platobných služieb, ako sú mobilné a online systémy.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) V súlade so základnými zásadami vnútorného trhu by prijímatelia mali mať možnosť poskytovať svoje služby obchodníkom v celej Únii uplatňujú multilaterálne výmenné poplatky, ktoré sa uplatňujú na ich domácom trhu. Nemali by na cezhraničné transakcie uplatňovať vyššie multilaterálne výmenné poplatky, ako uplatňujú na vnútroštátne transakcie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Transakcie s platobnou kartou sa všeobecne vykonávajú na základe dvoch hlavných obchodných modelov, takzvaných režimov platobných kariet s tromi účastníkmi (držiteľ karty – prijímajúci a vydávajúci režim – obchodník) a režimov platobných kariet so štyrmi účastníkmi (držiteľ karty – vydávajúca banka – prijímajúca banka – obchodník). Mnohé platobné kartové režimy so štyrmi účastníkmi využívajú explicitný výmenný poplatok, ktorý je väčšinou mnohostranný. Výmenné poplatky (poplatky, ktoré hradia prijímajúce banky, aby stimulovali vydávanie kariet a ich používania) sú v režimoch platobných kariet s tromi účastníkmi implicitné. S cieľom uznať existenciu implicitných výmenných poplatkov a prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých by sa mali režimy platobných kariet s tromi účastníkmi, ktoré používajú poskytovateľov platobných služieb ako vydavateľov alebo prijímateľov, považovať za režimy platobných kariet so štyrmi účastníkmi a riadiť sa rovnakými pravidlami, pričom transparentnosť a ostatné opatrenia týkajúce sa obchodných pravidiel by sa mali uplatňovať na všetkých poskytovateľov.

(22) Transakcie s platobnou kartou sa všeobecne vykonávajú na základe dvoch hlavných obchodných modelov, takzvaných režimov platobných kariet s tromi účastníkmi (držiteľ karty – prijímajúci a vydávajúci režim – obchodník) a režimov platobných kariet so štyrmi účastníkmi (držiteľ karty – vydávajúca banka – prijímajúca banka – obchodník). Mnohé platobné kartové režimy so štyrmi účastníkmi využívajú explicitný výmenný poplatok, ktorý je väčšinou mnohostranný. Výmenné poplatky (poplatky, ktoré hradia prijímajúce banky, aby stimulovali vydávanie kariet a ich používania) sú v režimoch platobných kariet s tromi účastníkmi implicitné. S cieľom uznať existenciu implicitných výmenných poplatkov a prispieť k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých by sa mali režimy platobných kariet s tromi účastníkmi, ktoré používajú poskytovateľov platobných služieb ako vydavateľov alebo prijímateľov, považovať za režimy platobných kariet so štyrmi účastníkmi a riadiť sa rovnakými pravidlami, pričom transparentnosť a ostatné opatrenia týkajúce sa obchodných pravidiel by sa mali uplatňovať na všetkých poskytovateľov. Režimy s tromi účastníkmi by mali prijímať transakcie vykonané s použitím ich kariet od akéhokoľvek prijímateľa na základe všeobecných noriem pre transakcie s kartami a pravidiel prijímania porovnateľných s obchodnými pravidlami pre osobitné režimy s tromi účastníkmi a s výmennými stropmi v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Režimy s tromi účastníkmi budú v dôsledku presadzovania všeobecného prijímania pôsobiť ako režimy so štyrmi účastníkmi vo vzťahu k stropom multilaterálnych výmenných poplatkov a zvýšia konkurenciu, pokiaľ ide o služby prijímania.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb do režimu. Zohľadňované platby, stimuly a poplatky môžu byť priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií).

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet vrátane prípadných autorizačných poplatkov, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb do režimu a peňažné stimuly alebo ich ekvivalent prijatý držiteľom karty z režimu platobných kariet. Všetky platby, stimuly a poplatky, či už priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií). Pri kontrole, či dochádza k obchádzaniu tohto nariadenia upravujúceho maximálnu výšku výmenných poplatkov, sa do úvahy vezmú najmä zisky vydavateľov kariet, ktoré vyplývajú z osobitných programov uskutočňovaných spoločne vydavateľmi platobných kariet a režimami platobných kariet, ako aj príjmy zo spracovania, udeľovania povolení a iné poplatky, ktoré tvoria príjmy organizácií vydávajúcich karty.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Na účely účinného fungovania obmedzení pravidla rešpektovania všetkých kariet sú nevyhnutné určité informácie. Po prvé, príjemcovia platby by mali mať možnosť identifikovať všetky kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali byť rôzne kategórie identifikovateľné vizuálne a elektronicky na zariadení. Po druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný o prijatí svojho platobného prostriedku (svojich platobných prostriedkov) na danom predajnom mieste. Je potrebné, aby akékoľvek obmedzenie používania danej značky príjemca platby oznámil platiteľovi v rovnakom čase a za rovnakých podmienok ako informáciu o tom, že je určitá značka prijímaná.

(30) Príjemcovia platby a platitelia by mali mať možnosť identifikovať všetky kategórie kariet. Z toho dôvodu by mali byť rôzne kategórie identifikovateľné elektronicky a, v prípade platobných nástrojov viazaných na novo vydané karty, tiež vizuálne na zariadení alebo na platobnom termináli. Po druhé, aj platiteľ by mal byť informovaný o prijatí svojho platobného prostriedku (svojich platobných prostriedkov) na danom predajnom mieste.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a) Platba je dohoda medzi platiteľom a príjemcom. S cieľom zaručiť efektívnosť hospodárskej súťaže medzi značkami je dôležité, aby si platobnú aplikáciu mohli zvoliť používatelia a aby nebola predpísaná dodávateľským trhom vrátane systémov platobných kariet, poskytovateľov platobných služieb alebo spracovateľov. Takéto ustanovenie však nebráni tomu, aby platitelia a príjemcovia mohli nastaviť štandardnú voľbu aplikácie, ak je to technicky možné, za predpokladu, že táto voľba môže byť zmenená pri každej transakcii. Ak príjemca zvolí aplikáciu podporovanú obomi, používateľ by mal mať možnosť ju odmietnuť a zvoliť si inú aplikáciu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali v súlade s usmerneniami stanovenými Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) (EBA) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101a stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na transakcie s platobnými kartami uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na platobné transakcie viazané na kartu uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na platobné nástroje, ktoré sa môžu používať len v obmedzenej sieti určenej na plnenie konkrétnych potrieb prostredníctvom platobných nástrojov, ktoré sa môžu používať iba obmedzeným spôsobom, buď preto, že držiteľovi tohto špecifického nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa, v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na platobné nástroje, ktoré sa môžu používať len v obmedzenej sieti určenej na plnenie konkrétnych potrieb prostredníctvom platobných nástrojov, ktoré sa môžu používať iba obmedzeným spôsobom, buď preto, že držiteľovi tohto špecifického nástroja umožňujú nakupovať tovar alebo služby iba v priestoroch vydavateľa, v obmedzenej sieti poskytovateľov služieb na základe priamej obchodnej dohody s profesionálnym vydavateľom, alebo preto, že sa môžu používať iba na kúpu veľmi úzkeho sortimentu tovaru alebo služieb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) transakcie s komerčnými kartami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podnikové karty musia byť zahrnuté, pretože inak by ich spotrebitelia krížovo dotovali.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) výbery hotovosti z bankomatov a

(b) výbery hotovosti z bankomatov alebo transakcie iné, než je predaj tovaru alebo služieb a sumy vyplatené v hotovosti pri priehradke v priestoroch poskytovateľa platobných služieb, a

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) transakcie s kartami vydanými režimami platobných kariet s tromi účastníkmi.

(c) transakcie s kartami vydanými režimami platobných kariet s tromi účastníkmi, ak ich objem nepresahuje prahovú hodnotu stanovenú Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Článok 6 a 7 sa nevzťahuje na domáce režimy debetných kariet, ktoré pracujú s priemerným výmenným poplatkom alebo modelom čistej kompenzácie, ktorý je preukázateľne pod prahovou hodnotou podľa článku 3 a 4.

Odôvodnenie

Domáce nákladovo efektívne režimy debetných kariet, ktoré už dnes pracujú s hodnotou výmenných poplatkov pod prahovou hodnotou navrhovanou Komisiou (0,2 %), môžu byť vyňaté z obchodných pravidiel článkov 6 a 7, ak sa vnútroštátne orgány rozhodnú ich neuplatňovať. Posúdenie vplyvu Komisie, ktoré je sprievodným dokumentom nariadenia o multilaterálnych výmenných poplatkoch (s. 206), uvádza, že táto výnimka by bola relevantná len pre obmedzený počet členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je platobná transakcia s kartou vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladnému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá najneskôr do 48 po tom, ako bola transakcia schválená/iniciovaná;

(4) „transakcia prostredníctvom debetnej karty“ je platobná transakcia viazaná na kartu vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladnému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá okamžite po tom, ako bola transakcia zúčtovaná, ako aj transakcia s predplatnou kartou;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je platobná transakcia s kartou, ktorá je zúčtovaná za viac ako 48 hodín po schválení/iniciovaní transakcie;

(5) kreditná transakcia s kartou“ je transakcia viazaná na kartu, ktorá je stiahnutá za viac ako dva pracovné dni po schválení/iniciovaní transakcie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) „cezhraničná platobná transakcia“ je platobná transakcia s kartou alebo platobná transakcia viazaná na kartu iniciovaná platiteľom alebo príjemcom platby v prípade, že poskytovateľ platobných služieb platiteľaposkytovateľ platobných služieb príjemcu platby sú usadení v rôznych členských štátoch, alebo v prípade, že platobnú kartu vydal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb usadený v inom členskom štáte, než je miesto predaja;

(8) „cezhraničná platobná transakcia“ je platobná transakcia s kartou alebo platobná transakcia viazaná na kartu iniciovaná platiteľom alebo príjemcom platby v prípade, že poskytovateľ platobných služieb platiteľa alebo miesto predaja sa nachádzajú v inom členskom štáte ako poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby, alebo v prípade, že platobnú kartu vydal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb usadený v inom členskom štáte, než je miesto predaja vrátane prípadov, keď príjemca platby využíva služby prijímateľa, ktorý má sídlo v inom členskom štáte;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) „platobná karta“ je debetná alebo kreditná karta, ktorú môže držiteľ karty použiť na prístup ku svojim finančným prostriedkom alebo ktorá umožňuje držiteľovi karty vykonať platbu prostredníctvom sprostredkovania prijímateľa a ktorú príjemca prijíma s cieľom spracovať platobnú transakciu;

Odôvodnenie

Termín „platobná karta“ sa používa v návrhu viackrát, z dôvodu jasnosti je vhodné stanoviť jeho definíciu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) „režim platobných kariet“ je jednotný súbor pravidiel, postupov, noriem a/alebo vykonávacích usmernení na vykonávanie platobných transakcií v Únii a v členských štátoch, ktorý je oddelený od akejkoľvek infraštruktúry alebo platobného systému, ktorý zabezpečuje jeho fungovanie;

(13) platobný režim“ je jednotný súbor pravidiel, postupov, noriem a/alebo vykonávacích usmernení na vykonávanie platobných transakcií v Únii a v členských štátoch, ktorý je oddelený od akejkoľvek infraštruktúry alebo platobného systému, ktorý zabezpečuje jeho fungovanie;

Pozmeňujúci návrh                  28

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene držiteľa karty na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;

(15) „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene platiteľa na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet alebo vydá platobné karty s partnerom konajúcim pod spoločnou značkou alebo prostredníctvom zástupcu, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;

Odôvodnenie

Termín „platobná karta“ sa používa v návrhu viackrát, z dôvodu jasnosti je vhodné stanoviť jeho definíciu.

Pozmeňujúci návrh                  29

Návrh nariadenia

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výmenné poplatky za cezhraničné transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou

Výmenné poplatky za transakcie viazané na spotrebiteľské debetné alebo kreditné karty

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s debetnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie.

1. S účinnosťou od ...* poskytovatelia platobných služieb nesmú za debetné transakcie uskutočňované kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako je nižšia suma 7 eurocentov alebo 0,2 % hodnoty transakcie.

 

____________

 

* Ú. v. vložte dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.

2. S účinnosťou od ...* poskytovatelia platobných služieb nesmú za kreditné transakcie uskutočňované s kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.

 

____________

 

* Ú. v. vložte dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť nižšie stropy alebo opatrenia s rovnocenným zámerom alebo účinkom prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

vypúšťa sa

Výmenné poplatky za všetky transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou

 

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na debetnú kartu.

 

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na kreditnú kartu.

 

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca banka z režimu platobných kariet vo vzťahu k platobným transakciám alebo súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť výmenného poplatku.

Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme vydávajúci poskytovateľ platobnej služby vo vzťahu k platobným transakciám, považuje za súčasť výmenného poplatku.

 

Príslušné orgány musia brániť pokusom poskytovateľov platobných služieb obchádzať toto nariadenie vrátane vydávania platobných kariet v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Akékoľvek obmedzenia poskytovania služieb súvisiacich s platbami v režimoch platobných kariet pravidiel sú zakázané, pokiaľ nie je nediskriminačné a objektívne potrebné prevádzkovať platobný režim.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Cezhraničné transakcie

 

Výmenný poplatok uplatniteľný na cezhraničné transakcie je výmenný poplatok v krajine prijímateľa.

Odôvodnenie

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie fungovanie jednotného trhu je potrebné zabezpečiť, aby výmenným poplatkom uplatňovaným pre všetky transakcie bol výmenný poplatok členského štátu, v ktorom sa prijímateľ nachádza. To uľahčí hospodársku súťaž pod stropnými sadzbami, ak sa uplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Režimy platobných kariet musia umožniť, aby správy o autorizácii a zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou boli oddelené a spracované rôznymi spracovateľskými subjektmi.

2. Režimy platobných kariet a vydavatelia musia umožniť, aby správy o autorizácii a zúčtovaní jednotlivých transakcií kartou boli oddelené a spracované rôznymi spracovateľskými subjektmi. Pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení alebo iných dohodách, ktoré vedú k obmedzeniu slobodnej voľby spracovateľa, sú zakázané.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Spracovateľské subjekty v rámci Únie zabezpečia, aby bol ich systém technicky interoperabilný s inými systémami spracovateľských subjektov v rámci Únie prostredníctvom uplatňovania noriem vypracovaných medzinárodnými alebo európskymi normalizačnými orgánmi. Okrem toho spracovateľské subjekty nesmú prijať ani uplatňovať obchodné pravidlá, ktorými sa obmedzuje interoperabilita s inými spracovateľskými subjektmi v rámci Únie.

4. Do ...* spracovateľské subjekty v rámci Únie zabezpečia, aby bol ich systém technicky interoperabilný s inými systémami spracovateľských subjektov v rámci Únie prostredníctvom uplatňovania noriem vypracovaných medzinárodnými alebo európskymi normalizačnými orgánmi. Okrem toho spracovateľské subjekty nesmú prijať ani uplatňovať obchodné pravidlá, ktorými sa obmedzuje interoperabilita s inými spracovateľskými subjektmi v rámci Únie.

 

4a. EBA po konzultácii s poradným výborom uvedeným v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a s cieľom zaručiť súdržnú harmonizáciu tohto článku vypracuje regulačné technické normy, ktorými sa ustanovia požiadavky, ktoré majú platobné systémy, platobné režimy a spracovateľské subjekty dodržiavať v záujme zabezpečenia plne otvoreného a konkurencieschopného trhu spracovania kariet.

 

EBA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do ...**

 

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické normy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

 

Požiadavky uvedené v prvom pododseku nadobúdajú účinnosť ...*** a pravidelne sa podľa potreby aktualizujú.

 

________________

 

* Ú. v. vložte dátum: jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

 

** Ú. v. vložte dátum ...

 

*** Ú. v. vložte dátum: dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh                        39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b. Členské štáty môžu odchylne od článkov 1 až 4b a po konzultácii s Komisiou ustanoviť, že tento článok sa dočasne neuplatňuje na novo založené platobné systémy viazané na kartu.

Odôvodnenie

Je dôležité brať ohľad na novo vytvorené režimy platobných kariet, ktoré budú čeliť vysokým nákladom na podnikateľskú činnosť, ktoré nie sú primerané ich zraniteľnej pozícii na trhu v porovnaní s existujúcimi veľkými kartovými režimami. Takéto dočasné ustanovenie by pomohlo vybudovať účinné konkurenčné prostredie na trhu s platobnými transakciami viazanými na kartu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Akékoľvek pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení, ktoré bránia tomu, aby vydavateľ umiestnil dve alebo viac rozdielnych značiek platobných nástrojov na kartu alebo telekomunikačné, digitálne alebo IT zariadenie, sú zakázané.

1. Akékoľvek pravidlá uplatňované v rámci režimov a pravidlá obsiahnuté v dohodách o udeľovaní povolení alebo v opatreniach s rovnakým účinkom, ktoré bránia tomu, aby vydavateľ umiestnil dve alebo viac rozdielnych značiek platobných nástrojov na kartu alebo telekomunikačné, digitálne alebo IT zariadenie, sú zakázané.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu s poskytovateľom platobných služieb sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či bude mať dve alebo viac rôznych značiek platobných nástrojov na svojej karte, telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení. V dostatočnom časovom predstihu pred podpisom zmluvy musí poskytovateľ platobných služieb poskytnúť spotrebiteľovi jasné a objektívne informácie o všetkých dostupných platobných značkách a ich charakteristikách vrátane ich funkcií, nákladov a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Akékoľvek rozdiely v zaobchádzaní s vydavateľmi alebo prijímateľmi v pravidlách uplatňovaných v rámci režimov a v pravidlách obsiahnutých v dohodách o udeľovaní povolení, pokiaľ ide o spoločné označovanie na karte alebo telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení, musia byť objektívne zdôvodnené a nediskriminačné.

2. Akékoľvek rozdiely v zaobchádzaní s vydavateľmi alebo prijímateľmi v pravidlách uplatňovaných v rámci režimov a v pravidlách obsiahnutých v dohodách o udeľovaní povolení, pokiaľ ide o spoločné označovanie alebo rovnocenné spojenie rôznych značiek a aplikácií na karte alebo telekomunikačnom, digitálnom alebo IT zariadení, musia byť objektívne zdôvodnené a nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Režimy platobných kariet nesmú poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu ani poskytovateľom platobných služieb prijímajúcim kartu ukladať povinnosť, aby za transakcie, ktoré sa vykonajú s akýmkoľvek zariadením, na ktorom sa nachádza ich značka, no neuskutočnia sa prostredníctvom daného režimu, podávali správy a aby za ne platili poplatky, a nesmú im ukladať ani iné povinnosti s rovnakým cieľom alebo účinkom.

3. Režimy platobných kariet nesmú poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu ani poskytovateľom platobných služieb prijímajúcim kartu ukladať povinnosť, aby za transakcie, ktoré sa vykonajú s akýmkoľvek zariadením, na ktorom sa nachádza ich značka, no neuskutočnia sa prostredníctvom daného režimu, podávali správy a aby za ne platili poplatky, a nesmú im ukladať ani podobné povinnosti s rovnakým cieľom alebo účinkom.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Akékoľvek zásady, ktorými sa riadi smerovanie transakcií cez osobitný kanál alebo proces, a ďalšie technické a bezpečnostné normy a požiadavky, pokiaľ ide o nakladanie s kartou a telekomunikačným, digitálnym alebo IT zariadením, na ktorom je umiestnená viac ako jedna značka platobnej karty, musia byť nediskriminačné a uplatňovať sa nediskriminačným spôsobom.

4. Akékoľvek zásady alebo rovnocenné opatrenia, ktorými sa riadi smerovanie transakcií cez osobitný kanál alebo proces, a ďalšie technické a bezpečnostné normy a požiadavky, pokiaľ ide o nakladanie s kartou a telekomunikačným, digitálnym alebo IT zariadením, na ktorom je umiestnená viac ako jedna značka platobnej karty alebo jej ekvivalent, musia byť nediskriminačné a uplatňovať sa nediskriminačným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami.

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom a príjemcom platby v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami. Príjemcovia si ponechávajú možnosť inštalácie automatických mechanizmov v zariadení používaných v mieste predaja, ktoré vykonajú prioritnú voľbu pre konkrétnu značku alebo aplikáciu. Príjemcovia však nesmú brániť platiteľom v tom, aby zmenili automatickú prioritnú voľbu vykonanú príjemcom v jeho zariadení, pokiaľ ide o kategórie kariet alebo súvisiacich platobných nástrojov prijatých príjemcom platby.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet s rôznou výškou výmenných poplatkov, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb nesmú uplatňovať pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby akceptujúci karty a iné platobné nástroje vydané jedným vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb v rámci režimu platobných nástrojov zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné nástroje tej istej značky a/alebo kategórie vydané inými vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb v rámci rovnakého režimu, okrem prípadu, keď podliehajú rovnakému regulovanému výmennému poplatku.

1. Platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb nesmú uplatňovať pravidlo, ktorým sa príjemcovia platby akceptujúci karty a iné platobné nástroje vydané jedným vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb v rámci režimu platobných nástrojov zaväzujú, aby prijímali aj iné platobné nástroje tej istej značky a/alebo kategórie vydané inými vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb v rámci rovnakého režimu, okrem prípadu, keď podliehajú rovnakému výmennému poplatku, ktorý je okrem toho v súlade so stropmi stanovenými podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňovací návrh objasňuje, že obchodník, ktorý akceptuje platobnú kartu A s výmenným poplatkom nižším ako stanovený strop, je povinný prijímať platobné karty B iba vtedy, ak sa na ne vzťahuje rovnaký výmenný poplatok. Nestačí teda, že sa na obe platobné karty bude vzťahovať výmenný poplatok, ktorý je nižší ako stanovený strop. Obchodníkovi to takisto umožňuje stimulovať hospodársku súťaž medzi regulovanými stropmi tým, že danú platobnú kartu odmietne.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Vydávajúci poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby ich platobné nástroje boli viditeľne a elektronicky identifikovateľné, čím sa umožní príjemcom platby jednoznačne identifikovať, ktoré značky a kategórie predplatených, debetných, kreditných alebo komerčných kariet, alebo platieb viazaných na takéto karty si platiteľ vybral.

4. Do ... * vydávajúci poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby ich platobné nástroje boli elektronicky identifikovateľné, a v prípade ich novo vydaných platobných nástrojov viazaných na kartu aj viditeľne, identifikovateľné, čím sa umožní príjemcom platby a platiteľom jednoznačne identifikovať, ktoré značky a kategórie predplatených, debetných, kreditných alebo komerčných kariet, alebo platieb viazaných na takéto karty si platiteľ vybral.

 

________________

 

* Ú. v. vložte dátum: jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté pravidlá o poplatkoch, zníženiach alebo inom usmerňovaní stanovenom v článku 55 návrhu COM (2013)547 a v článku 19 smernice 2011/83/EÚ22 .

3. Odsekmi 1 a 2 tohto článku nie sú dotknuté pravidlá o poplatkoch, zníženiach alebo inom usmerňovaní stanovenom v článku 55 smernice 2014/.../EÚ (SPS) a v článku 19 smernice 2011/83/EÚ22.

__________________

__________________

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/ES z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov...

22 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že odkaz by nemal byť na pravidlá navrhované Komisiou, ale na konečné znenie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu poskytne poskytovateľ platobných služieb spotrebiteľovi jasné a objektívne pravidelné informácie o platobných vlastnostiach a poplatkoch za platby uplatňovaných na platobné transakcie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili ich uplatňovanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

1. Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. EBA môže vydať usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 s cieľom zaručiť, aby tieto sankcie boli účinné, primerané a odradzujúce.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány.

1. Členské štáty stanovia nezávislé, primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány. Poskytovatelia platobných služieb spolupracujú aspoň s jedným orgánom pre alternatívne riešenie sporov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty informujú o uvedených orgánoch Komisiu do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa uvedených orgánov bezodkladne informujú Komisiu.

2. Členské štáty informujú o uvedených orgánoch Komisiu do ... * [dva mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. O akejkoľvek následnej zmene týkajúcej sa uvedených orgánov bezodkladne informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovatelia platobných služieb zúčastňovali postupov sťažností podľa odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, ako aj miera vstupu nových účastníkovnových technológií na trh.

Do ...* Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, ako aj miera vstupu nových účastníkov, nových technológií a inovatívnych obchodných modelov na trh. Hodnotenie by malo vziať do úvahy najmä:

 

(a) vývoj poplatkov držiteľov kariet;

 

(b) úroveň hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi platobných kariet a režimami platobných kariet;

 

(c) vplyvy na náklady pre platiteľa a príjemcu platby;

 

(d) úrovne premietnutia zníženia úrovne výmenných poplatkov obchodníkmi;

 

(e) technické požiadavky a ich dôsledky na všetky zúčastnené strany;

 

(f) vplyv spoločného označovania na používateľskú jednoduchosť, najmä pre starších a iných zraniteľných používateľov.

 

Správu Komisie bude v prípade potreby nasledovať legislatívny návrh, ktorý môžu zahŕňať zmenu maximálneho stropu pre výmenné poplatky.

 

_______________

 

* Ú. v. vložte dátum: dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (13.2.2014)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu
(COM(2013)0550 – C7‑0241/2013 – 2013/0265(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Adam Bielan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Jedným z ukazovateľov hospodárskeho rozvoja krajiny je úroveň používania bezhotovostných transakcií na trhu. Štatistiky ukazujú, že rozvinuté krajiny sú taktiež lídrami v online platbách alebo vo vydávaní kariet a všetci občania majú prístup k rozličným finančným službám. Tieto krajiny aktívne podporujú používanie systémov platobných kariet pri kúpe tovarov a služieb online a zároveň rozširujú výber spotrebiteľov a prispievajú k dobre fungujúcemu hospodárstvu. Bezhotovostné transakcie hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní hospodárstva, pretože sú rýchle, bezpečné a inovatívne, jedným z kľúčových postupov, ktoré prekážajú dokončeniu integrovaného európskeho trhu je rozšírené používanie tzv. režimov zo štyrmi účastníkmi, ktoré sa na trh premieta existenciou tzv. multilaterálnych výmenných poplatkov (MVP). Ide o kolektívne dohodnuté medzibankové poplatky zvyčajne medzi prijímajúcimi poskytovateľmi platobných služieb a vydávajúcimi poskytovateľmi platobných služieb patriacimi do určitého režimu. Tieto výmenné poplatky uhrádzané prijímajúcimi poskytovateľmi platobných služieb sú súčasťou poplatkov, ktoré sa účtujú obchodníkom, a obchodníci ich zase presúvajú na spotrebiteľov. Vysoké výmenné poplatky uhrádzané obchodníkmi sa tak premietajú do vyšších konečných cien za tovar a služby. Treba konštatovať, že spotrebitelia si často nie sú vedomí poplatkov, ktoré platia obchodníci, a nevedia o mnohých stimuloch, ktorými ich vydavatelia motivujú k použitiu týchto platobných nástrojov, ktoré vytvárajú vysoké poplatky za vydávanie poskytovateľov platobných služieb. Výmenné poplatky takisto obmedzujú vstup na trh, pretože príjmy, ktoré z nich majú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb, slúžia ako minimálna hraničná hodnota na presvedčenie týchto vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby vydávali platobné karty alebo iné platobné nástroje, ako sú online a mobilné platobné riešenia, ponúkané novými účastníkmi trhu. Široká škála výmenných poplatkov v rámci vnútroštátnych a medzinárodných režimov platobných kariet spôsobuje fragmentáciu trhu a bráni maloobchodníkom a spotrebiteľom vo využívaní výhod vnútorného trhu.

Navrhované nariadenie zlepší podmienky fungovania a rozvoja vnútorného trhu s platbami. Prekážky brániace ďalšej integrácii vnútorného trhu s platbami, ktoré identifikovala Komisia, a vhodný prístup k riešeniu problému prispejú k pozitívnym vplyvom na hospodárstvo EÚ. Návrh je rozdelený do dvoch hlavných častí. V prvej časti sa zavádzajú pravidlá o výmenných poplatkoch. So zreteľom na tieto poplatky sa návrhom vytvára „regulovaná“ a „neregulovaná“ oblasť. Regulovaná oblasť sa skladá zo všetkých kartových transakcií, ktoré všeobecne využívajú spotrebitelia, a preto je pre maloobchodníkov ťažké odmietnuť ich, t. j. spotrebiteľské transakcie s debetnými a kreditnými kartami a platobné transakcie viazané na kartu. Neregulovaná oblasť pozostáva zo všetkých transakcií s platobnými kartami a platobných transakcií viazaných na takéto karty, ktoré patria mimo regulovaného priestoru, vrátane kariet vydaných režimami s tromi účastníkmi.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti je žiaduce, aby sa v EÚ vytvorili vhodné podmienky na rozvoj siete prijímania kariet, čo je nepochybne cieľom navrhovaného nariadenia o výmenných poplatkoch pre platobné transakcie viazané na kartu. Prijatie stropov úrovne výmenných poplatkov za vnútorné a cezhraničné transakcie platných v rámci celej Únie je nepochybne dôležitým krokom smerom ku zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, ako aj realizácii zásady voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu v EÚ s osobitným dôrazom na spotrebiteľa. Spravodajca síce uznáva myšlienku zavedenia stropov pre výmenné poplatky v kapitole II tohto nariadenia, obmedzuje však právo na zavedenie ďalších zmien článkov 3 a 4 navrhovaného nariadenia.

Je však nevyhnuté poskytnúť primerané prostriedky na zabezpečenie účinnosti navrhovaného nariadenia, ktoré zabránia obchádzaniu navrhovaného zákazu. Spravodajca je presvedčený, že v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou Komisiou v Digitálnej agende by sa toto nariadenie malo vzťahovať na platobné transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa transakcia vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných nástrojov a služieb, ktoré môžu byť offline, online alebo mobilné alebo vykonávané komerčnými kartami.

Trh s platobnými transakciami prechádza rýchlymi zmenami a spravodajca sa preto domnieva, že doložka o preskúmaní v článku 16 by sa mala skrátiť, aby mala Komisia a prípadne zákonodarcovia dostatok času na posúdenie uplatňovania tohto nariadenia s ohľadom na nový vývoj trhu, úroveň vstupu nových hráčov a novo dostupné technológie. Spravodajca by v tejto súvislosti chcel upozorniť, že inovatívne mobilné platby, ktoré sa objavujú na trhu, nie sú odôvodnene predmetom tohto nariadenia, a vývoj takýchto nástrojov by sa mal tiež preskúmať v správe uvedenej v článku 16.

Spravodajca sa domnieva, že novo vytvorené režimy platobných kariet, ktoré môžu byť vystavené vysokým nákladom na podnikateľskú činnosť, ktorá nie je primeraná zraniteľnému postaveniu na trhu v porovnaní s už existujúcimi významnými režimami kariet, by mali mať možnosť vyňatia z uplatňovania článku 7 nariadenia počas obmedzenej doby trvania v nadväznosti na rozhodnutie členského štátu a po konzultácii s Komisiou. Toto by pomohlo vytvoriť účinné konkurenčné prostredie na trhu s transakciami viazanými na kartu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. Vzhľadom na škodlivosť výmenných poplatkov pre maloobchodníkov a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.

(7) Vo viacerých členských štátoch21 sa pripravujú alebo už boli dokončené právne predpisy na regulovanie výmenných poplatkov, ktoré upravujú viacero otázok vrátane stropov pre výmenné poplatky na rôznych úrovniach, obchodníckych poplatkov, pravidiel rešpektovania všetkých kariet alebo opatrení na usmerňovanie spotrebiteľov. Existujúce administratívne rozhodnutia v niektorých členských štátoch sa výrazne líšia. Vzhľadom na škodlivosť výmenných poplatkov pre maloobchodníkov a spotrebiteľov sa predpokladá ďalšie zavádzanie regulačných opatrení na vnútroštátnej úrovni zamerané na úpravu úrovne alebo rozdielov týchto poplatkov. Tieto vnútroštátne opatrenia by pravdepodobne viedli k významným prekážkam brániacim dokončeniu vnútorného trhu v oblasti kartových, internetových a mobilných platieb viazaných na kartu, a v dôsledku toho by obmedzovali slobodu poskytovať služby.

__________________

__________________

21Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.

21 Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Jedným z hlavných postupov brániacich fungovaniu vnútorného trhu platieb kartou a platieb viazaných na kartu je rozšírené ukladanie výmenných poplatkov, ktoré vo väčšine členských štátov nepodliehajú žiadnym právnym predpisom. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré sa zvyčajne uplatňujú medzi poskytovateľmi platobných služieb prijímajúcimi kartu a poskytovateľmi platobných služieb vydávajúcimi kartu, ktorí patria do určitého režimu platobných kariet. Výmenné poplatky sú hlavnou súčasťou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú do celkových cien tovaru a služieb. Zdá sa, že hospodárska súťaž medzi režimami platobných kariet je v praxi väčšinou zameraná na presvedčenie čo najväčšieho počtu vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb (napr. bánk), aby vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie k vyšším, nie nižším výmenným poplatkom na trhu, čo je v rozpore s cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom hospodárstve. Regulovaním výmenných poplatkov by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.

(10) Jedným z hlavných postupov brániacich fungovaniu vnútorného trhu platieb kartou a platieb viazaných na kartu je rozšírené ukladanie výmenných poplatkov, ktoré vo väčšine členských štátov nepodliehajú žiadnym právnym predpisom. Výmenné poplatky sú medzibankové poplatky, ktoré zvyčajne uhrádzajú poskytovatelia platobných služieb prijímajúcich kartu poskytovateľom platobných služieb vydávajúcim kartu, ktorí patria do príslušného režimu. Výmenné poplatky sú hlavnou zložkou poplatkov, ktoré prijímajúci poskytovatelia platobných služieb účtujú obchodníkom za každú kartovú transakciu. Obchodníci následne tieto kartové náklady zahrnú do celkových cien tovaru a služieb. Zdá sa, že hospodárska súťaž medzi režimami platobných kariet je v praxi väčšinou zameraná na presvedčenie čo najväčšieho počtu vydávajúcich poskytovateľov platobných služieb (napr. bánk), aby vydávali ich karty, čo zvyčajne vedie k vyšším, nie nižším výmenným poplatkom na trhu, čo je v rozpore s cenovou disciplínou, ktorú zvyčajne zaisťuje hospodárska súťaž v trhovom hospodárstve. Regulovaním výmenných poplatkov by sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Toto nariadenie sa riadi postupným prístupom. V prvom kroku je potrebné prijať opatrenia na zjednodušenie cezhraničného vydávania a prijímania transakcií prostredníctvom platobnej karty. Tým, že sa obchodníkom umožní, aby si zvolili prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), a že sa uloží maximálna úroveň cezhraničných výmenných poplatkov pre cezhranične prijímané transakcie, by sa mala zaistiť potrebná právna zrozumiteľnosť. Okrem toho by povolenia na vydávanie alebo prijímanie platobných nástrojov mali byť platné v rámci Únie bez zemepisných obmedzení. Týmito opatreniami by sa zjednodušilo bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov.

(15) S cieľom uľahčiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu kartových, internetových a mobilných platieb v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov je potrebné prijať opatrenia na zjednodušenie cezhraničného vydávania a prijímania transakcií prostredníctvom platobnej karty. Tým, že sa obchodníkom umožní, aby si zvolili prijímateľa mimo vlastného členského štátu („cezhraničné prijímanie“), a že sa uloží maximálna úroveň výmenných poplatkov tak pre cezhranične ako aj pre vnútroštátne prijímané transakcie, by sa mala zaistiť potrebná právna zrozumiteľnosť. Okrem toho by povolenia na vydávanie alebo prijímanie platobných nástrojov mali byť platné v rámci Únie bez zemepisných obmedzení.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov, ktoré sú platné pre prvú fázu tohto nariadenia. Ustanovenia týkajúce sa týchto transakcií by preto mali rýchlo nadobudnúť účinnosť, vďaka čomu sa vytvoria príležitosti pre maloobchodníkov, aby mohli hľadať lacnejšie cezhraničné služby prijímania, a budú sa stimulovať domáce bankové komunity alebo režimy, aby znížili svoje poplatky za prijímanie.

(16) V dôsledku jednostranných opatrení a záväzkov prijatých v rámci konaní vo veci porušenia právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže sa mnohé cezhraničné transakcie s platobnou kartou v Únii už vykonávajú za dodržiavania maximálnych výmenných poplatkov. S cieľom spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu cezhraničných služieb by všetky ustanovenia týkajúce sa domácich a cezhraničných transakcií viazaných na karty mali vstúpiť do platnosti súčasne a do primeranej lehoty, aby sa umožnil dostatočný čas na prispôsobenie trhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) V prípade domácich transakcií je nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa po uplynutí dvojročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali stropy pre výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové transakcie rozšíriť tak, aby zahŕňali všetky, t. j. cezhraničné aj domáce platby.

(17) Je nutné zaviesť prechodné obdobie, aby sa poskytovateľom a režimom platobných služieb poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Z toho dôvodu by sa po uplynutí ročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť dokončenie vnútorného trhu pre platby viazané na kartu mali uplatňovať stropy pre výmenné poplatky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré vydávajúci poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal vydávajúci poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb do režimu. Zohľadňované platby, stimuly a poplatky môžu byť priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií).

(23) Je dôležité zabezpečiť, aby ustanovenia o výmenných poplatkoch, ktoré majú uhrádzať alebo účtovať poskytovatelia platobných služieb, neboli obchádzané alternatívnymi tokmi poplatkov uhrádzaných vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb. Aby sa tomu zabránilo, „čisté saldo“ poplatkov, ktoré poskytovateľ platobných služieb uhradí v prospech režimu a prijme od režimu platobných kariet, by sa malo považovať za výmenný poplatok. Pri výpočte výmenného poplatku na účely kontroly, či dochádza k obchádzaniu pravidiel, sa do úvahy vezme celková výška platieb alebo stimulov, ktoré prijal poskytovateľ platobných služieb od režimu platobných kariet v súvislosti s regulovanými transakciami, mínus poplatky hradené poskytovateľom platobných služieb do režimu. Zohľadňované platby, stimuly a poplatky môžu byť priame (t. j. na základe objemu alebo podľa transakcií) alebo nepriame (vrátane marketingových stimulov, bonusov, rabatov za splnenie určitých objemov transakcií alebo rôzne poplatky za spracovanie a licencie, ktoré nepredstavujú priamy príjem poskytovateľa platobných služieb). Zisky z programov vykonávaných spoločne vydavateľmi kariet a poskytovateľmi platobných služieb a zisky vydavateľov vyplývajúce z platobných transakcií viazaných na kartu vykonaných podľa dohody s iným vydavateľom kariet by mali byť takisto zahrnuté pri rozhodovaní o tom, či došlo k obchádzaniu ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spresnenie je vhodné z dôvodu jasnosti, keďže vydavateľ nie je vždy aj prijímateľ. Okrem toho by sa malo objasniť, na aké ďalšie čisté zisky sa uplatňuje ustanovenie článku 5.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Spotrebitelia si väčšinou nie sú vedomí poplatkov, ktoré platia obchodníci za platobný nástroj, ktorí využívajú. Rôzne motivačné praktiky, ktoré uplatňujú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb (ako sú cestovné poukážky, bonusy, rabaty, reverzné transakcie, poistenia zdarma atď.), zároveň usmerňujú spotrebiteľov, aby využívali platobné nástroje, ktoré vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb prinášajú vysoké príjmy z poplatkov. Aby sa tomu zabránilo, opatrenia, ktorými sa ukladajú obmedzenia výmenných poplatkov, by sa mali uplatňovať len na platobné karty, ktoré sa stali masovými výrobkami a ktoré obchodníci všeobecne ťažko odmietajú z dôvodu ich všeobecného vydávania a používania (t. j. spotrebiteľské debetné a kreditné karty). S cieľom zlepšiť účinné fungovanie trhu v neregulovaných častiach sektora a obmedziť presun obchodu z regulovaných do neregulovaných častí sektora je potrebné prijať súbor opatrení, ktoré okrem iného zahŕňajú oddelenie režimu od infraštruktúry, usmerňovanie platiteľa zo strany príjemcu platby a možnosť selektívneho prijímania platobných nástrojov zo strany príjemcu platby.

(24) Spotrebitelia si väčšinou nie sú vedomí poplatkov, ktoré platia obchodníci za platobný nástroj, ktorí využívajú. Rôzne motivačné praktiky, ktoré uplatňujú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb (ako sú cestovné poukážky, bonusy, rabaty, reverzné transakcie, poistenia zdarma atď.), zároveň usmerňujú spotrebiteľov, aby využívali platobné nástroje, ktoré vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb prinášajú vysoké príjmy z poplatkov. S cieľom zlepšiť účinné fungovanie trhu v neregulovaných častiach sektora je potrebné prijať súbor opatrení, ktoré okrem iného zahŕňajú oddelenie režimu od infraštruktúry, usmerňovanie platiteľa zo strany príjemcu platby a možnosť selektívneho prijímania platobných nástrojov zo strany príjemcu platby.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb a režimy platobných kariet príjemcom platby, aby na jednej strane prijímali všetky karty rovnakej značky (prvok „rešpektovania všetkých produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá vydala kartu (prvok „rešpektovania všetkých vydávajúcich subjektov“). Je v záujme spotrebiteľa, aby v prípade rovnakej kategórie kariet príjemca platby nemohol diskriminovať medzi vydavateľmi alebo držiteľmi karty a aby platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb mohli uložiť túto povinnosť príjemcom platby. Z toho dôvodu napriek tomu, že prvok „rešpektovania všetkých vydavateľov“ v rámci pravidla rešpektovania všetkých kariet je opodstatneným pravidlom v rámci systému platobných kariet, keďže bráni prijímateľom platby v tom, aby diskriminovali jednotlivé banky, ktoré vydali kartu, prvok „prijímania všetkých produktov“ je v zásade postup viazania, ktorý má účinok viazania prijímania kariet s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku „rešpektovania všetkých produktov“ z pravidla prijímania všetkých kariet by umožnilo obchodníkom, aby obmedzili výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na platobné karty s nízkymi (nižšími) poplatkami, z čoho by mali prospech aj spotrebitelia vďaka zníženým nákladom obchodníkov. Obchodníci prijímajúci debetné karty by potom neboli nútení prijímať aj kreditné karty a tí, ktorí prijímajú kreditné karty, by neboli nútení prijímať komerčné karty. V záujme ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti používať platobné karty čo najčastejšie by však obchodníci mali byť povinní prijímať všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému regulovanému výmennému poplatku. Výsledkom tohto obmedzenia by bolo konkurenčnejšie prostredie aj v prípade kariet, ktorých výmenné poplatky nie sú regulované týmto nariadením, keďže obchodníci by získali silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých tieto karty prijmú.

(29) Pravidlo rešpektovania všetkých kariet je dvojitá povinnosť, ktorú ukladajú vydávajúci poskytovatelia platobných služieb a režimy platobných kariet príjemcom platby, aby na jednej strane prijímali všetky karty rovnakej značky (prvok „rešpektovania všetkých produktov“) bez ohľadu na rôzne náklady týchto kariet a na druhej strane bez ohľadu na konkrétnu vydávajúcu banku, ktorá vydala kartu (prvok „rešpektovania všetkých vydávajúcich subjektov“). Je v záujme spotrebiteľa, aby v prípade rovnakej kategórie kariet príjemca platby nemohol diskriminovať medzi vydavateľmi alebo držiteľmi karty a aby platobné režimy a poskytovatelia platobných služieb mohli uložiť túto povinnosť príjemcom platby. Z toho dôvodu napriek tomu, že prvok „rešpektovania všetkých vydavateľov“ v rámci pravidla rešpektovania všetkých kariet je opodstatneným pravidlom v rámci systému platobných kariet, keďže bráni prijímateľom platby v tom, aby diskriminovali jednotlivé banky, ktoré vydali kartu, prvok „prijímania všetkých produktov“ je v zásade postup viazania, ktorý má účinok viazania prijímania kariet s nízkymi poplatkami na prijímanie kariet s vysokými poplatkami. Odstránenie prvku „rešpektovania všetkých produktov“ z pravidla prijímania všetkých kariet by umožnilo obchodníkom, aby obmedzili výber platobných kariet, ktoré prijímajú, na platobné karty s nízkymi (nižšími) poplatkami, z čoho by mali prospech aj spotrebitelia vďaka zníženým nákladom obchodníkov. Obchodníci prijímajúci debetné karty by potom neboli nútení prijímať aj kreditné karty. V záujme ochrany spotrebiteľa a jeho schopnosti používať platobné karty čo najčastejšie by však obchodníci mali byť povinní prijímať všetky karty, ktoré podliehajú rovnakému regulovanému výmennému poplatku.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.

(31) S cieľom zabezpečiť, aby bola možná náprava v prípade nesprávneho uplatnenia tohto nariadenia alebo v prípade výskytu sporov medzi používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy. Členské štáty by mali v súlade s usmerneniami stanovenými Európskym orgánom pre bankovníctvo stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie za porušenie tohto nariadenia, a mali by zabezpečiť, aby uvedené sankcie boli účinné, primerané a odrádzajúce a aby sa uplatňovali.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na transakcie s platobnými kartami uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.

1. Týmto nariadením sa stanovujú jednotné technické a obchodné požiadavky na transakcie viazané na kartu uskutočňované v rámci Únie, v prípade ktorých je poskytovateľ platobných služieb platiteľa, ako aj poskytovateľ platobných služieb príjemcu platby usadený v Únii.

Odôvodnenie

Musí sa objasniť znenie v súlade so zásadou technickej neutrality stanovenou v Digitálnej agende pre Európu a odôvodnení 21 by sa toto nariadenie malo vzťahovať na platobné transakcie viazané na použitie karty bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa transakcia vykonáva, a to aj pomocou maloobchodných platobných nástrojov a služieb, ktoré môžu byť offline, online alebo mobilné.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) transakcie s komerčnými kartami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje ekonomický dôvod na iné zaobchádzanie s komerčnými kartami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) transakcie s kartami vydanými režimami platobných kariet s tromi účastníkmi.

(c) transakcie s kartami vydanými v rámci režimov platobných kariet s tromi účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je platobná transakcia s kartou vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladnému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá najneskôr do 48 po tom, ako bola transakcia schválená/iniciovaná;

(4) „transakcia s debetnou kartou“ je platobná transakcia s kartou vrátane predplatených kariet spojených s prístupom k bežnému alebo vkladovému účtu, z ktorého je suma transakcie stiahnutá okamžite a v každom prípade najneskôr do dvoch pracovných dní po prijatí platobného príkazu vydavateľom;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je platobná transakcia s kartou, ktorá je zúčtovaná za viac ako 48 hodín po schválení/iniciovaní transakcie;

(5) „transakcia s kreditnou kartou“ je platobná transakcia s kartou, pri ktorej je suma transakcie stiahnutá do viac než dvoch pracovných dní po prijatí platobného príkazu vydavateľom;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) „komerčná karta“ je akákoľvek platobná karta vydaná pre podniky alebo subjekty verejného sektora, ktorá má obmedzené využitie na služobné výdavky zamestnancov alebo štátnych zamestnancov, alebo karta vydaná samostatne zárobkovo činným osobám vykonávajúcim podnikateľskú činnosť, ktorá má obmedzené využitie na služobné výdavky týchto samostatne zárobkovo činných osôb alebo ich zamestnancov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto vymedzenie nie je nutné, pretože na komerčné karty sa bude vzťahovať nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12 a) „platobná karta“ je každá platobná debetná alebo kreditná karta, ktorú môže držiteľ karty použiť na prístup ku svojim finančným prostriedkom alebo ktorá umožňuje držiteľovi karty vykonať platbu prostredníctvom sprostredkovania prijímateľa a ktorú príjemca prijíma s cieľom spracovať platobnú transakciu;

Odôvodnenie

Termín „platobná karta“ sa používa v návrhu viackrát, z dôvodu jasnosti je vhodné stanoviť jeho definíciu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene držiteľa karty na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;

(15) „režim platobných kariet s tromi účastníkmi“ je režim platobných kariet, v rámci ktorého sa uskutočňujú platby z platobného účtu vedeného režimom v mene platiteľa na platobný účet vedený režimom v mene príjemcu platby, ako aj transakcie viazané na kartu založené na rovnakej štruktúre. Keď režim platobných kariet s tromi účastníkmi vydá povolenie iným poskytovateľom platobných služieb na vydávanie a/alebo prijímanie platobných kariet alebo vydá platobné karty s partnerom konajúcim pod spoločnou značkou alebo prostredníctvom zástupcu, považuje sa za režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výmenné poplatky za cezhraničné transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou

Výmenné poplatky za cezhraničné a domáce platobné transakcie viazané na spotrebiteľské debetné alebo kreditné karty

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s debetnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie.

1. S účinnosťou od uplynutia jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú v prípade transakcií viazaných na debetnú kartu ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú za cezhraničné transakcie uskutočňované s kreditnou kartou ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.

2. S účinnosťou od uplynutia jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú v prípade transakcií viazaných na kreditnú kartu ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť nižšie stropy alebo opatrenia s rovnocenným zámerom alebo účinkom prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov.

Odôvodnenie

Strop pre multilaterálne výmenné poplatky by nemal v súčasných vnútroštátnych režimoch alebo pre nových účastníkov na trhu s nižšími multilaterálnymi výmennými poplatkami viesť k ich zvýšeniu na úroveň stropu. Navrhovaný strop by nemal poškodiť dobre fungujúce vnútroštátne trhy, čo by malo opäť len nepriaznivý vplyv na spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výmenné poplatky za cezhraničné transakcie so spotrebiteľskou debetnou alebo kreditnou kartou

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,2 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na debetnú kartu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S účinnosťou od uplynutia dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poskytovatelia platobných služieb nesmú ponúkať ani vyžadovať výmenný poplatok za jednotlivú transakciu ani inú dohodnutú náhradu s rovnocenným zámerom alebo účinkom vo výške viac ako 0,3 % hodnoty transakcie v prípade transakcií viazaných na kreditnú kartu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme vydávajúca banka z režimu platobných kariet vo vzťahu k platobným transakciám alebo súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť výmenného poplatku.

Na účely uplatňovania stropov uvedených v článku 3 a článku 4 sa akákoľvek čistá kompenzácia, ktorú prijme poskytovateľ platobných služieb z režimu platobných kariet vo vzťahu k platobným transakciám alebo súvisiacim činnostiam, považuje za súčasť výmenného poplatku. Prijímateľovi by sa mala účtovať len suma stanovená v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo objasniť, aby sa v režimoch platobných kariet zabránilo rastúcim poplatkom, ako napr. za udeľovanie licencií, povolení atď., ktoré by sa následne preniesli na maloobchodníkov a spotrebiteľov,

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Členské štáty môžu odchylne a po konzultácii s Komisiou ustanoviť, že tento článok sa dočasne neuplatňuje na novo založené platobné systémy viazané na kartu.

Odôvodnenie

Je dôležité brať ohľad na novo vytvorené režimy platobných kariet, ktoré budú čeliť vysokým nákladom na podnikateľskú činnosť, ktoré nie sú primerané ich zraniteľnej pozícii na trhu v porovnaní s existujúcimi veľkými kartovými režimami. Takéto dočasné ustanovenie by pomohlo vybudovať účinné konkurenčné prostredie na trhu s platobnými transakciami viazanými na kartu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu s poskytovateľom platobných služieb musí mať spotrebiteľ možnosť rozhodnúť sa, či potrebuje dve alebo viac rôznych značiek platobných nástrojov na jeho karte, telekomunikačnom, digitálnom alebo počítačovom zariadení, alebo ich nepotrebuje. Pred podpisom zmluvy poskytovateľ platobných služieb poskytne spotrebiteľovi jasné a objektívne informácie o platobných značkách, ktoré sú k dispozícii, a o ich vlastnostiach v súvislosti s používaním, funkciami, nákladmi a bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami.

6. Režimy platobných kariet, vydavatelia, prijímatelia, obchodníci a poskytovatelia infraštruktúry na obsluhu platobných kariet nesmú vkladať automatické mechanizmy, softvér alebo zariadenia do platobného nástroja alebo vybavenia použitého na mieste predaja, ktorým sa obmedzuje výber aplikácie platiteľom v prípade používania platobného nástroja označeného viacerými značkami.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.

1. Prijímatelia ponúkajú a účtujú príjemcom platby obchodnícke poplatky, ktoré sú samostatne stanovené pre jednotlivé kategórie a jednotlivé značky platobných kariet s rôznou výškou výmenných poplatkov, pokiaľ obchodníci písomne nepožiadajú prijímajúcich poskytovateľov platobných služieb, aby účtovali spojené obchodnícke poplatky.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Akékoľvek zníženie výmenných poplatkov podľa článkov 3 a 4 tohto nariadenia, alebo o ktorom rozhodli príslušné orgány podľa článku 13, musí byť sprevádzané prinajmenšom rovnakým znížením poplatkov za služby obchodníkov, ktoré uhrádzajú prijímatelia prijímajúcim poskytovateľom platobných služieb.

Odôvodnenie

Toto nariadenie nebude mať žiadny vplyv, pokiaľ sa prijímateľom nepodarí preniesť zníženie výmenných poplatkov na obchodníkov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Zmluvy medzi prijímateľmi a príjemcami platby môžu obsahovať ustanovenie o tom, že informácie uvedené v prvom pododseku odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne, a to najmenej raz mesačne, dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje príjemcom platby ukladať a reprodukovať informácie v nezmenenej podobe.

2. Zmluvy medzi prijímateľmi a príjemcami platby obsahujú ustanovenie o tom, že informácie uvedené v prvom pododseku odseku 1 sa poskytujú alebo sprístupňujú pravidelne, a to najmenej raz mesačne, dohodnutým spôsobom, ktorý umožňuje príjemcom platby ukladať a reprodukovať informácie v nezmenenej podobe.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Pri vstupe do zmluvného vzťahu poskytne poskytovateľ platobných služieb spotrebiteľovi jasné a objektívne pravidelné informácie o platobných vlastnostiach a poplatkoch za platby uplatňovaných na platobné transakcie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Európsky orgán pre bankovníctvo je zodpovedný za vydávanie usmernení o účinných, primeraných a odradzujúcich sankciách

Odôvodnenie

Je dôležité, aby všetky členské štáty išli rovnakým smerom, pokiaľ ide o ustanovenie pravidiel pre ukladanie sankcií za porušenie tohto nariadenia, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány.

1. Členské štáty stanovia nezávislé, primerané a účinné mimosúdne postupy sťažností a nápravy v súvislosti s urovnávaním sporov, ktoré vznikli na základe tohto nariadenia medzi príjemcami platby a ich poskytovateľmi platobných služieb. Na tieto účely členské štáty určia existujúce orgány, ak je to vhodné, alebo zriadia nové orgány.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Poskytovatelia platobných služieb musia spolupracovať s jedným alebo viacerými orgánmi pre alternatívne riešenie sporov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, ako aj miera vstupu nových účastníkov a nových technológií na trh.

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe Komisie sa predovšetkým preskúma primeranosť úrovní výmenných poplatkov a mechanizmov usmerňovania, ako napríklad poplatkov, pričom sa zohľadní využívanie a náklady rôznych platobných prostriedkov, miera vstupu nových účastníkov a nových technológií na trh a vplyv implicitných výmenných poplatkov uplatnených v rámci režimov platobných kariet s tromi účastníkmi na fungovanie vnútorného trhu a, ak je to potrebné, predloží legislatívny návrh s cieľom zmierniť možné súvisiace nepriaznivé účinky.

Odôvodnenie

Je nutné, aby Komisia posúdila prvé vplyvy nariadenia na trh s platbami skôr než po štyroch rokoch, pretože trh podlieha rýchlemu vývoju.

Poplatky za platby s tromi účastníkmi môžu byť veľké, ďaleko presahujúce tie, ktoré sa uplatňujú na platobné karty so štyrmi účastníkmi. Je preto nevyhnutné skúmať ich vplyv na transakcie na vnútornom trhu a potrebu prijať právne predpisy v tejto oblasti.

POSTUP

Názov

Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu

Referenčné čísla

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

8.10.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Adam Bielan

25.9.2013

Prerokovanie vo výbore

27.11.2013

23.1.2014

10.2.2014

 

Dátum prijatia

11.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Eduard-Raul Hellvig, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Christian Engström

POSTUP

Názov

Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu

Referenčné čísla

COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD)

Dátum predloženia v EP

24.7.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

8.10.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Pablo Zalba Bidegain

10.9.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Dátum prijatia

20.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen

Dátum predloženia

11.3.2014