Betänkande - A7-0168/2014Betänkande
A7-0168/2014

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

11.3.2014 - (18116/2013 – C7‑0091/2014 – 2013/0423(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Roberta Metsola

Förfarande : 2013/0423(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0168/2014
Ingivna texter :
A7-0168/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(18116/2013 – C7‑0091/2014 – 2013/0423(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (18116/2013),

–       med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i det europeiska stödkontoret för asylfrågor (18115/2013),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 74 och 78.1 och 78.2 samt artikel 218 punkt 6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0091/2014),

–       med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0168/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt medlemsstaternas och Furstendömet Liechtensteins regeringar och parlament Europaparlamentets ståndpunkt.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mariya Gabriel, Ana Gomes, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andrés Perelló Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Richard Ashworth, Zdravka Bušić, Krzysztof Lisek, Csaba Sándor Tabajdi, Tadeusz Zwiefka