Процедура : 2013/0264(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0169/2014

Внесени текстове :

A7-0169/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0280

ДОКЛАД     ***I
PDF 1510kWORD 902k
11.3.2014
PE 522.958v02-00 A7-0169/2014

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

(COM(2013)0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Диогу Фейо

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

(COM(2013)0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0547),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0230/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейската централна банка от 5 февруари 2014 г.(1),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 декември 2013 г.(2),

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0169/2014),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Директива 2007/64/ЕО бе приета през декември 2007 г. въз основа на предложение на Комисията от декември 2005 г. Оттогава насам на пазара на плащания на дребно настъпиха значителни технически иновации в резултат на бързото нарастване на броя на електронните и мобилни плащания и появата на нови видове платежни услуги.

(2) Директива 2007/64/ЕО беше приета през декември 2007 г. въз основа на предложение на Комисията от декември 2005 г. Оттогава насам на пазара на плащания на дребно настъпиха значителни технически иновации в резултат на бързото нарастване на броя на електронните и мобилни плащания и появата на нови видове платежни услуги, поставящи предизвикателства пред настоящата уредба.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Прегледът на правната уредба на Съюза относно платежните услуги, по-специално анализът на въздействието на Директива 2007/64/ЕО и допитването във връзка със зелената книга на Комисията „Към картови, интернет и мобилни плащания“24 през 2012 г. показват, че развитието на услугите поражда значителни предизвикателства от гледна точка на нормативната уредба. Важни области на пазара на плащания, по-специално плащанията с карта, интернет и мобилните плащания все още често са фрагментирани според националните особености. Много новаторски платежни продукти или услуги не попадат изцяло или в голямата си част в обхвата на Директива 2007/64/ЕО. Освен това обхватът на Директива 2007/64/ЕО, и по-специално елементите, които са освободени от обхвата — като например изключването от общите правила на някои свързани с плащане дейности — се оказват в някои случаи прекалено объркващи, прекалено общи или просто остарели предвид развитието на пазара. Това поражда правна несигурност, потенциални рискове за сигурността по платежната верига и липса на защита на потребителите в определени области. Оказва се, че е трудно да се въведат новаторски и удобни за използване цифрови платежни услуги, които да осигурят на потребителите и търговците на дребно в Съюза ефективни, удобни и сигурни платежни методи.

(3) Прегледът на правната уредба на Съюза относно платежните услуги, по-специално анализът на въздействието на Директива 2007/64/ЕО и допитването във връзка със зелената книга на Комисията „Към картови, интернет и мобилни плащания“24 показват, че развитието на услугите поражда значителни предизвикателства от гледна точка на нормативната уредба. Важни области на пазара на плащания, по-специално плащанията с карта, интернет и мобилните плащания все още често са фрагментирани според националните особености. Много новаторски платежни продукти или услуги не попадат изцяло или в голямата си част в обхвата на Директива 2007/64/ЕО. Освен това обхватът на Директива 2007/64/ЕО, и по-специално елементите, които са освободени от обхвата — като например изключването от общите правила на някои свързани с плащане дейности — се оказват в някои случаи прекалено объркващи, прекалено общи или просто остарели предвид развитието на пазара. Това поражда правна несигурност, потенциални рискове за сигурността по платежната верига и липса на защита на потребителите в определени области. Оказва се, че е трудно да се въведат новаторски, сигурни и удобни за използване цифрови платежни услуги, които да осигурят на потребителите и търговците на дребно в Съюза ефективни, удобни и сигурни платежни методи. Има голям положителен потенциал в тази област, който трябва да бъде използван по-последователно.

__________________

__________________

COM(2012)0941 окончателен.

COM(2012)0941 окончателен.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Създаването на интегриран единен пазар за електронни плащания е от решаващо значение, за да могат потребителите, търговците и дружествата да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар предвид развитието на цифровата икономика.

(4) Създаването на интегриран единен пазар за сигурни електронни плащания е от решаващо значение, за да се подпомогне растежът на икономиката на Съюза и да могат потребителите, търговците и дружествата да се ползват с избор и прозрачност на платежните услуги, за да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар предвид развитието на цифровата икономика.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел отстраняване на пропуските в регулаторната уредба, следва да бъдат предвидени нови правила, като същевременно се осигури повече правна яснота и последователно прилагане на законодателството в целия Съюз. Следва да се гарантира, че съществуващите и новите участници на пазара работят при еднакви условия, което ще позволи новите начини на плащане да достигнат до по-широк пазар и ще се осигури високо равнище на защита на потребителите при използването на тези платежни услуги в целия Съюз. Това следва да доведе до намаляване на разходите и цените за ползвателите на платежните услуги и до по-голям избор и прозрачност на платежните услуги.

(5) С цел отстраняване на пропуските в регулаторната уредба, следва да бъдат предвидени нови правила, като същевременно се осигури повече правна яснота и последователно прилагане на законодателството в целия Съюз. Следва да се гарантира, че съществуващите и новите участници на пазара работят при еднакви условия, което ще позволи новите начини на плащане да достигнат до по-широк пазар и ще се осигури високо равнище на защита на потребителите при използването на тези платежни услуги в целия Съюз. Това следва да генерира ефективност в платежната система като цяло и следва да доведе до намаляване на разходите и цените за ползвателите на платежните услуги и до по-голям избор и прозрачност на платежните услуги, като същевременно се укрепи доверието на потребителите на хармонизирания пазар на плащанията.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Единната зона за плащания в евро (SEPA) ще достигне важен етап през 2014 г., когато ще се осъществи миграцията на националните кредитни преводи и директни дебити в евро към кредитни преводи и директни дебити, съответстващи на изискванията на SEPA. Изграждането на интегриран, конкурентен и иновативен пазар за плащанията на дребно в евро в еврозоната с равнопоставени условия на конкуренция следва да бъде продължено, за да се постигне един истински вътрешен пазар на платежните услуги в Съюза. Това продължаващо изграждане следва да бъде подкрепено чрез засилено управление под ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ). Обявеното от ЕЦБ създаване на съвета за плащания на дребно в евро (СПДЕ) като правоприемник на Съвета на SEPA, следва да спомогне за постигането на тази цел и да го улесни. Съставът на СПДЕ, в който се постига по-добър баланс между интересите на представляващите двете страни на пазара на плащания, т.е. предлагането и търсенето, следва да осигурява ефективни съвети по отношение на ориентацията на проекта за SEPA в бъдеще и потенциалните пречки пред неговото реализиране, начините за справяне с тях и начините за насърчаване на иновациите, конкуренцията и интегрирането в областта на плащанията на дребно в евро в Съюза. Следва да се предвиди участието на Комисията като наблюдател, за да се гарантира, че задачите, съставът и функционирането на СПДЕ допринасят за насърчаването на проекта за SEPA.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) През последните години се увеличиха рисковете за сигурността, свързани с електронните плащания, което се дължи на по-голямата техническа сложност на електронните плащания, постоянно нарастващите обеми на електронни плащания в световен мащаб и на новите видове платежни услуги. Безопасността и сигурността на платежни услуги са задължително условие за доброто функциониране на пазара на платежни услуги, като ползвателите на платежни услуги следва да бъдат защитени по подходящ начин срещу подобни рискове. Платежните услуги са от решаващо значение за поддържането на жизнено важни икономически и социални дейности и поради това доставчиците на платежни услуги, като кредитните институции, са определени като участници на пазара съгласно член 3, параграф 8 от Директива (моля да се впише номерът на Директивата за мрежовата и информационната сигурност след нейното приемане) на Европейския парламент и на Съвета25.

(6) През последните години се увеличиха рисковете за сигурността, свързани с електронните плащания, което се дължи на по-голямата техническа сложност на електронните плащания, постоянно нарастващите обеми на електронни плащания в световен мащаб и на новите видове платежни услуги. Безопасността и сигурността на платежни услуги са задължително условие за доброто функциониране на пазара на платежни услуги, като ползвателите на платежни услуги следва да бъдат защитени по подходящ начин срещу подобни рискове. Платежните услуги са от решаващо значение за поддържането на жизнено важни икономически и социални дейности и поради това доставчиците на платежни услуги, като кредитните институции, са определени като участници на пазара съгласно член 3, параграф 8 от Директива (моля да се впише номерът на Директивата за мрежовата и информационната сигурност след нейното приемане) на Европейския парламент и на Съвета25. При обработването на лични данни за целите на настоящата директива следва да се спазват изискванията за сигурност, предвидени в членове 16 и 17 от Директива 95/46/ЕО.

__________________

__________________

25Директива XXXX/XX/EU на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (OВ L x, стp x).

25Директива XXXX/XX/EU на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (OВ L x, стp x).

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В допълнение към предвидените в Директива [моля да се впише номерът на Директивата за мрежовата и информационната сигурност след нейното приемане] общи мерки, които трябва да бъдат предприети на равнището на държавите членки, рисковете за сигурността, свързани с платежните трансакции, следва да бъдат отстранени на нивото на доставчиците на платежни услуги. Мерките за сигурност, които доставчиците на платежни услуги трябва да предприемат, трябва да бъдат пропорционални на съответните рискове за сигурността. Следва да се въведе изискване за редовно докладване, с което да се гарантира, че доставчиците на платежни услуги предоставят на компетентните органи на годишна основа актуална информация относно оценката на техните рискове за сигурността и (допълнителните) мерки, които те са предприели в отговор на тези рискове. Освен това, за да се гарантира че щетите за други доставчици на платежни услуги и платежни системи – като например значително смущение във функционирането на съответната платежна система, и за потребителите са сведени до минимум, е важно доставчиците на платежни услуги да бъдат задължени да докладват на Европейския банков орган без необосновано забавяне сериозни инциденти, свързани със сигурността.

(7) В допълнение към предвидените в Директива [моля да се впише номерът на Директивата за мрежовата и информационната сигурност след нейното приемане] общи мерки, които трябва да бъдат предприети на равнището на държавите членки, рисковете за сигурността, свързани с избора на техническа система за предоставяне на платежните трансакции, следва да бъдат отстранени на нивото на доставчиците на платежни услуги за тяхна сметка и на тяхна отговорност. Мерките за сигурност, които доставчиците на платежни услуги трябва да предприемат, трябва да бъдат пропорционални на съответните рискове за сигурността за техните клиенти. Следва да се въведе изискване за редовно докладване, с което да се гарантира, че доставчиците на платежни услуги предоставят на компетентните органи поне три пъти годишно актуална информация относно оценката на техните рискове за сигурността и допълнителните мерки, които те са предприели в отговор на тези рискове, с оглед тяхното намаляване. Освен това, за да се гарантира, че щетите за други доставчици на платежни услуги и платежни системи – като например значително смущение във функционирането на съответната платежна система, и за потребителите са сведени до минимум, е важно доставчиците на платежни услуги да бъдат задължени да докладват на Европейския банков орган без необосновано забавяне сериозни инциденти, свързани със сигурността, който всяка година следва да публикува доклад относно сигурността на цифровите платежни услуги в Съюза.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) За да могат потребителите да разберат своите права и задължения съгласно настоящата директива, те следва да бъдат информирани по ясен и разбираем начин. Поради това в срок до две години след влизането в сила на директивата Комисията следва да изготви удобна за ползване от потребителите електронна брошура, в която по ясен и лесноразбираем начин се описват правата и задълженията на потребителите съгласно настоящата директива и съответното законодателство на Съюза в областта на платежните услуги. Тази информация следва да бъде публикувана на уебсайтовете на Комисията, Европейския надзорен орган (Европейския банков орган, „ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета1a, както и на уебсайтовете на националните банкови регулаторни органи. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги безплатно ще предоставят брошурата в нейния оригинален формат на разположение на всички свои съществуващи и нови клиенти по електронен път на своите уебсайтове, както и на хартиен носител в своите клонове, при своите представители и външни изпълнители.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стp. 12).

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Преработената регулаторна уредба на платежните услуги беше допълнена от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета26. С него се въвеждат правила относно начисляването на многостранни и двустранни обменни такси за всички операции с потребителски дебитни и кредитни карти и за електронните и мобилните плащания, извършвани посредством тези операции, както и ограничения върху използването на някои бизнес правила по отношение на картовите операции. Целта на регламента е да ускори още повече изграждането на ефективен интегриран пазар за картови плащания.

(8) Преработената регулаторна уредба на платежните услуги беше допълнена от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета26. С него се въвеждат правила относно начисляването на многостранни и двустранни обменни такси за всички операции с потребителски дебитни и кредитни карти и за електронните и мобилните плащания, извършвани посредством тези операции, като по този начин се премахва важна бариера между националните пазари на плащания, както и ограничения върху използването на някои бизнес правила по отношение на картовите операции. Целта на регламента е да ускори още повече изграждането на ефективен интегриран пазар за картови плащания.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕС) № [XX/XX/xx/] на Европейския парламент и на Съвета [дата] относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L x, стр. x).

26 Регламент (ЕС) № [XX/XX/xx/] на Европейския парламент и на Съвета [дата] относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ L x, стр. x).

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) С цел да се избегне използването на различни подходи в различните държави членки в ущърб на потребителите, предвидените в настоящата директива разпоредби за прозрачността и изискванията относно предоставянето на информация от доставчиците на платежни услуги следва да се прилагат и за трансакциите, при които доставчикът на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането се намира в рамките на Европейското икономическо пространство (по-нататък „ЕИП“), а другият доставчик на платежни услуги се намира извън ЕИП. Също така е целесъобразно да се разшири прилагането на разпоредбите за прозрачността и изискванията за предоставяне на информация, така че да обхване трансакциите във всички валути между доставчици на платежни услуги, които се намират в рамките на ЕИП.

(9) С цел да се избегне използването на различни подходи в различните държави членки в ущърб на потребителите, предвидените в настоящата директива разпоредби за прозрачността и изискванията относно предоставянето на информация от доставчиците на платежни услуги и за правата и задълженията във връзка с предоставянето и използването на платежни услуги, следва да се прилагат и за трансакциите, при които доставчикът на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането се намира в рамките на Европейското икономическо пространство (по-нататък „ЕИП“), а другият доставчик на платежни услуги се намира извън ЕИП. Въз основа на преглед, извършен от Комисията и, по целесъобразност - законодателно предложение, прилагането на настоящата директива за такива трансакции също следва да се разшири, така че да обхване по-голямата част от разпоредбите относно правата и задълженията по отношение на предоставянето и използването на платежни услуги. Също така е целесъобразно да се разшири прилагането на разпоредбите за прозрачността и изискванията за предоставяне на информация, така че да обхване трансакциите във всички валути между доставчици на платежни услуги, които се намират в рамките на ЕИП.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Определението на понятието „платежни услуги“ следва да бъде неутрално от технологична гледна точка и да дава възможност за бъдещо разработване на нови видове платежни услуги, като същевременно се гарантират еднакви оперативни условия както за съществуващите, така и за новите доставчици на платежни услуги.

(10) Определенията на понятията „платежни услуги“, „платежни протоколи“ и „стандарти“ следва да бъдат неутрални от технологична гледна точка и да дават възможност за бъдещо разработване на нови видове платежни услуги, като същевременно се гарантират еднакви сигурни оперативни условия както за съществуващите, така и за новите доставчици на платежни услуги.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Обратната информация от пазара показва, че платежните дейности, обхванати от освобождаването за ограничена мрежа, често са свързани със значителни по обем и размер плащания и предлагат на потребителите стотици или хиляди различни продукти и услуги, което не отговаря на целта на освобождаването за ограничената мрежа, както е предвидено в Директива 2007/64/ЕО. Това означава по-големи рискове и липса на каквато и да била правна защита за ползвателите на платежни услуги, особено за потребителите и очевидни недостатъци за регулираните участници на пазара. За ограничаването на тези рискове е нужно определението на понятието „ограничена мрежа“ да се прецизира в съответствие с Директива 2009/110/EО. Даден платежен инструмент следва да се смята за използван в рамките на такава ограничена мрежа, ако може да се използва само или за закупуване на стоки и услуги в конкретен магазин или верига от магазини, или за ограничен набор от стоки или услуги, независимо от географското разположение на мястото на продажбата. Тези инструменти биха могли да включват карти от верига магазини, карти за бензиностанции, членски карти, карти за обществения транспорт и ваучери за храна или ваучери за специфични услуги, които понякога са предмет на специални данъчни или трудовоправни разпоредби, чиято цел е да насърчава използването на такива инструменти за постигането на целите на социалното законодателство. Когато такъв инструмент със специфична цел се превърне в инструмент с общо предназначение, изключването от обхвата на настоящата директива следва да не се прилага повече. Инструменти, които могат да бъдат използвани за покупки в магазини на свързани търговци, следва да не се изключват от обхвата на настоящата директива, тъй като такива инструменти обикновено са предназначени за непрекъснато разрастваща се мрежа от доставчици на услуги. Освобождаването следва да се прилага в комбинация със задължението за уведомяване за дейностите, попадащи в обхвата на определението за ограничена мрежа.

(12) Обратната информация от пазара показва, че платежните дейности, обхванати от освобождаването за ограничена мрежа, често са свързани със значителни по обем и размер плащания и предлагат на потребителите стотици или хиляди различни продукти и услуги, което не отговаря на целта на освобождаването за ограничената мрежа, както е предвидено в Директива 2007/64/ЕО. Това означава по-големи рискове и липса на каквато и да била правна защита за ползвателите на платежни услуги, особено за потребителите и очевидни недостатъци за регулираните участници на пазара. За ограничаването на тези рискове е нужно определението на понятието „ограничена мрежа“ да се прецизира в съответствие с Директива 2009/110/EО. Даден платежен инструмент следва да се смята за използван в рамките на такава ограничена мрежа, ако може да се използва само или за закупуване на стоки и услуги от конкретен търговец на дребно или верига за продажби на дребно, или за ограничен набор от стоки или услуги, независимо от географското разположение на мястото на продажбата. Тези инструменти биха могли да включват карти от верига магазини, карти за бензиностанции, членски карти, карти за обществения транспорт и билети за паркиране, ваучери за храна или ваучери за специфични услуги, които понякога са предмет на специални данъчни или трудовоправни разпоредби, чиято цел е да насърчава използването на такива инструменти за постигането на целите на социалното законодателство. Когато такъв инструмент със специфична цел се превърне в инструмент с общо предназначение, изключването от обхвата на настоящата директива следва да не се прилага повече. Инструменти, които могат да бъдат използвани за покупки в магазини на свързани търговци, следва да не се изключват от обхвата на настоящата директива, тъй като такива инструменти обикновено са предназначени за непрекъснато разрастваща се мрежа от доставчици на услуги. Освобождаването следва да се прилага в комбинация със задължението за уведомяване за дейностите, попадащи в обхвата на определението за ограничена мрежа.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Определени платежни трансакции, извършвани посредством далекосъобщителни или информационни технологични устройства, са освободени от обхвата на Директива 2007/64/ЕО, когато мрежовият оператор действа не само като посредник при предоставянето на цифрови стоки и услуги чрез въпросното устройство, но също така добавя стойност към тези стоки или услуги. По-специално това изключение позволява т.нар. директно фактуриране при оператора за онлайн услуги или директни покупки на сметката за мобилния телефон (първите от които бяха тоновете при позвъняване и услугите с добавена стойност (premium SMS-services) и допринася за развитието на нови бизнес модели, които се основават на продажба на цифрово съдържание с ниска стойност. Липсват доказателства от пазара, че този метод на плащане, ползващ се с доверието на потребителите, тъй като се смята за удобен за малки по размер плащания, се е развил в обща платежна посредническа услуга. Поради неясната формулировка на това освобождаване обаче правилото се прилага по различен начин в държавите членки. Това води до липсата на правна сигурност за операторите и потребителите, а понякога до искания и други платежни посреднически услуги да бъдат освободени от прилагането на Директива 2007/64/ЕО. Следователно е уместно да се прецизира обхватът на посочената директива. Освобождаването следва да се съсредоточи най-вече върху микроплащанията за цифрово съдържание, като например тонове при позвъняване, фонови изображения, музика, игри, видео или приложения. Освобождаването следва да се прилага само по отношение на платежни услуги, предоставяни като спомагателни услуги към електронните съобщителни услуги (т.е. основната дейност на съответния оператор).

(13) Определени платежни трансакции, извършвани посредством далекосъобщителни или информационни технологични устройства, са освободени от обхвата на Директива 2007/64/ЕО, когато мрежовият оператор действа не само като посредник при предоставянето на цифрови стоки и услуги чрез въпросното устройство, но също така добавя стойност към тези стоки или услуги. По-специално това изключение позволява т.нар. директно фактуриране при оператора за онлайн услуги или директни покупки на сметката за мобилния телефон (първите от които бяха тоновете при позвъняване и услугите с добавена стойност (premium SMS-services) и допринася за развитието на нови бизнес модели, които се основават на продажба на цифрово съдържание с ниска стойност. Липсват доказателства от пазара, че този метод на плащане, ползващ се с доверието на потребителите, тъй като се смята за удобен за малки по размер плащания, се е развил в обща платежна посредническа услуга. Поради неясната формулировка на това освобождаване обаче правилото се прилага по различен начин в държавите членки. Това води до липсата на правна сигурност за операторите и потребителите, а понякога до искания и други платежни посреднически услуги да бъдат освободени от прилагането на Директива 2007/64/ЕО. Следователно е уместно да се прецизират изключенията от обхвата на посочената директива. За да не се оставят нерегулирани мащабните платежни дейности, освобождаването следва да се съсредоточи върху микроплащанията за цифрово съдържание, като например тонове при позвъняване, фонови изображения, музика, игри, видео или приложения. Освобождаването следва да се прилага само по отношение на платежни услуги, предоставяни като спомагателни услуги към електронните съобщителни услуги (т.е. основната дейност на съответния оператор).

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Директива 2007/64/ЕО изключва от своя обхват доставчиците на технически услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги, без да влизат в нито един момент във владение на средствата по превода. Типичните услуги, които попадат в обхвата на това изключение, са обработката и съхранението на данни, услугите за защита на личния живот и предоставянето на информационни технологии (ИТ). В настоящия си вид изключението обхваща също така разработването на технически платежни решения за доставчиците на платежни услуги (понякога наричани „цифрови портфейли“), чрез които обикновено се дава достъп до техните платежни услуги на мобилно или ИТ устройство.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Доставчиците на услуги, които искат да се възползват от освобождаването съгласно Директива 2007/64/ЕО, често не се консултират с компетентните органи за това, дали техните дейности са обхванати или са освободени от разпоредбите на директивата, като вместо това разчитат на собствената си преценка. Изглежда някои доставчици на платежни услуги са използвали някои освобождавания, за да променят стопанските си модели, така че предлаганите от тях платежни дейности да попаднат извън обхвата на посочената директива. Това може да доводе до увеличаване на рисковете за ползвателите на платежни услуги и неравнопоставени условия за доставчиците на платежни услуги на вътрешния пазар. Доставчиците на услуги следва да бъдат задължени да уведомяват компетентните органи относно някои дейности, за да се гарантира еднакво тълкуване на правилата в целия вътрешен пазар.

(15) Доставчиците на услуги, които искат да се възползват от освобождаването съгласно Директива 2007/64/ЕО, често не се консултират с компетентните органи за това, дали техните дейности са обхванати или са освободени от разпоредбите на директивата, като вместо това разчитат на собствената си преценка. Изглежда някои доставчици на платежни услуги са използвали някои освобождавания, за да променят стопанските си модели, така че предлаганите от тях платежни дейности да попаднат извън обхвата на посочената директива. Това може да доводе до увеличаване на рисковете за ползвателите на платежни услуги и неравнопоставени условия за доставчиците на платежни услуги на вътрешния пазар. Доставчиците на услуги следва да бъдат задължени да уведомяват компетентните органи относно своите дейности, за да се гарантира еднакво тълкуване на правилата в целия вътрешен пазар.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) След приемането на Директива 2007/64/ЕО се появиха нови видове платежни услуги, особено в областта на плащанията по интернет. По-специално се появиха трети страни доставчици, които предлагат на потребителите и търговците т.нар. услуги по иницииране на плащане, често без да участват в притежаването на средствата, които ще бъдат прехвърлени. Тези услуги улесняват плащанията при електронната търговия, като създават софтуерен мост между уебсайта на търговеца и платформата за онлайн банкиране на потребителя с цел да се инициират плащания по интернет въз основа на кредитни преводи или директни дебити. Третите страни доставчици предлагат евтина алтернатива на картовите плащания както за търговците, така и за потребителите и предоставят на потребителите възможност да пазаруват онлайн, дори ако не притежават кредитна карта. Тъй като обаче третите страни доставчици понастоящем са извън обхвата на Директива 2007/64/ЕО, те не подлежат непременно на надзора на компетентен орган и не спазват изискванията на Директива 2007/64/ЕО. Това повдига редица правни въпроси, като например въпроси относно защитата на потребителите, сигурността и отговорността, конкуренцията и защитата на данни. Следователно новите правила трябва да уредят тези въпроси.

(18) След приемането на Директива 2007/64/ЕО се появиха нови видове платежни услуги, особено в областта на плащанията по интернет. По-специално се появиха трети страни доставчици, които предлагат на потребителите и търговците т.нар. услуги по иницииране на плащане, често без да участват в притежаването на средствата, които ще бъдат прехвърлени. Тези услуги улесняват плащанията при електронната търговия, като създават софтуерен мост между уебсайта на търговеца и платформата за онлайн банкиране на потребителя с цел да се инициират плащания по интернет въз основа на кредитни преводи или директни дебити. Третите страни доставчици предлагат евтина алтернатива на картовите плащания както за търговците, така и за потребителите и предоставят на потребителите възможност да пазаруват онлайн, дори ако не притежават разплащателна карта. Третите страни доставчици също имат обещаващ потенциал, когато става въпрос за улесняване на трансграничната електронна търговия на вътрешния пазар. Третите страни доставчици също така пораждат значителни предизвикателства в областта на сигурността за опазването на интегритета на плащанията и личните данни, които им се предоставят от платците. Тъй като обаче третите страни доставчици понастоящем са извън обхвата на Директива 2007/64/ЕО, те не подлежат непременно на надзора на компетентен орган и не спазват изискванията на Директива 2007/64/ЕО. Това повдига редица правни въпроси, като например въпроси относно защитата на потребителите, сигурността и отговорността, конкуренцията и защитата на данни. Следователно новите правила следва да отговарят адекватно на всички тези предизвикателства и да гарантират, че третите страни доставчици, които упражняват дейност в Съюза, са лицензирани или регистрирани и върху тях се осъществява надзор като върху платежни институции.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Наличният паричен превод е проста платежна услуга, основаваща се обикновено на пари в наличност, предоставени от платеца на доставчика на платежни услуги, който превежда съответната сума, например посредством комуникационна мрежа, на получателя на плащането или на друг доставчик на платежни услуги, който действа от името на получателя. В някои държави членки супермаркети, търговци и други търговци на дребно предоставят на обществеността сходна услуга, даваща възможност за плащане на комунални и други обичайни разходи на домакинствата. Тези услуги за плащане на сметки следва да се разглеждат като налични парични преводи, освен когато компетентните органи преценят, че дейността попада в друга категория платежни услуги.

(19) Наличният паричен превод е проста платежна услуга, основаваща се обикновено на пари в наличност, предоставени от платеца на доставчика на платежни услуги, който превежда съответната сума, например посредством комуникационна мрежа, на получателя на плащането или на друг доставчик на платежни услуги, който действа от името на получателя. В някои държави членки терминални устройства АТМ (банкомати), супермаркети, търговци и други търговци на дребно предоставят на обществеността сходна услуга, даваща възможност за плащане на комунални и други обичайни разходи на домакинствата. Тези услуги за плащане на сметки следва да се разглеждат като налични парични преводи, освен когато компетентните органи преценят, че дейността попада в друга категория платежни услуги.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) За да се завърши изграждането на вътрешния пазар на плащания и за да се гарантира, че той води до засилена електронна търговия и до икономически растеж, е важно да се даде възможност на потенциалните нови участници и на сегашните доставчици на платежни услуги да използват алтернативи на картовите разплащания, с цел да се развият и засилят техните услуги за потребителите и търговците на дребно. Следователно в срок до две години след влизане в сила на настоящата директива ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, представя всеобхватна оценка на приложимостта и приемливостта на въвеждането на изискване, според което IBAN, съгласно определението в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012, или друг сходен идентификатор да стане достъпен в електронно четима форма на дебитните карти или на други платежни инструменти, по целесъобразност. Оценката взема под внимание правилата относно предотвратяването на измамите и защитата на данните.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Когато предоставят една или повече от платежните услуги, включени в настоящата директива, доставчиците на платежни услуги следва винаги да разполагат с платежни сметки, използвани единствено за платежни трансакции. За да могат платежните институции да предоставят платежни услуги, е необходимо те да имат достъп до платежни сметки. Държавите членки следва да гарантират, че такъв достъп се предоставя по начин, който да отговаря на легитимната цел, изискваща такъв достъп.

(27) Когато предоставят една или повече от платежните услуги, включени в настоящата директива, доставчиците на платежни услуги следва винаги да разполагат с платежни сметки, използвани единствено за платежни трансакции. За да могат платежните институции да предоставят платежни услуги, е необходимо те да имат достъп до платежни сметки. Държавите членки следва да гарантират, че такъв достъп е недискриминационен и се предоставя по начин, който да отговаря на легитимната цел, изискваща такъв достъп. Въпреки че достъпът може да бъде основен, той винаги следва да бъде достатъчно широк, за да даде възможност на платежната институция да предостави своите услуги безпрепятствено и ефективно. Таксите за такъв достъп не следва да бъдат прекомерни или несъответстващи на стандартната търговска практика.

Обосновка

Платежните сметки представляват изключително важна част от базовата инфраструктура в обществото. Въпреки че участниците, предоставящи сметки, следва да бъдат в състояние да правят това с търговска цел, трябва да има основни ограничения по отношение на начина, по който те извършват своята стопанска дейност. Не е допустимо те да използват своята позиция на осигуряващи достъп до пазара, за да блокират други участници, като им отказват достъп или изискват от тях да заплащат прекомерни такси. Предвид наличието на подобни инциденти е необходимо да се уточни, че на всички доставчици на платежни услуги трябва да бъде предоставен недискриминационен достъп до сметки.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Като цяло практиката показва, че сътрудничеството между компетентните национални органи, които отговарят за издаването на лиценз на платежните институции, осъществяват текущ контрол и вземат решение за отнемане на тези лицензи, е задоволително. Въпреки това сътрудничеството между компетентните органи следва да се засили, както по отношение на обменяната информация, така и на съгласуваното прилагане и тълкуване на директивата в случаите, когато лицензирана платежна институция желае да предоставя платежни услуги също и в държава членка, различна от държавата членка по произход, като упражнява правото си на установяване и свободата на предоставяне на услуги („упражняване на дейност в ЕИП по силата на един лиценз“). От Европейския банков орган (ЕБО) следва да се изиска да изготви набор от насоки относно сътрудничеството и обмена на информация.

(29) Като цяло практиката показва, че сътрудничеството между компетентните национални органи, които отговарят за издаването на лиценз на платежните институции, осъществяват текущ контрол и вземат решение за отнемане на тези лицензи, е задоволително. Въпреки това сътрудничеството между компетентните органи следва да се засили, както по отношение на обменяната информация, така и на съгласуваното прилагане и тълкуване на директивата в случаите, когато лицензирана платежна институция желае да предоставя платежни услуги също и в държава членка, различна от държавата членка по произход, като упражнява правото си на установяване и свободата на предоставяне на услуги („упражняване на дейност в ЕИП по силата на един лиценз“). След провеждане на консултации с консултативна комисия, създадена за целите на прилагането на настоящата директива в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010 и представляваща, наред с другото, участници извън банковия сектор, ЕБО следва да изготви набор от насоки относно сътрудничеството и обмена на информация.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) За да се увеличи прозрачността на платежните институции, лицензирани или регистрирани от компетентните органи, включително на техните представители и клонове, ЕБО следва да създаде уеб портал, който да служи за европейска точка за електронен достъп, чрез която да се изгради връзка между националните регистри. Тези мерки следва да имат за цел да допринесат за засилване на сътрудничеството между компетентните органи.

(30) За да се увеличи прозрачността на платежните институции, лицензирани или регистрирани от компетентните органи, включително на техните представители и клонове, ЕБО следва да създаде уеб портал, който да служи за европейска точка за електронен достъп, чрез която да се изгради връзка между националните регистри. Тези мерки следва да имат за цел да допринесат за засилване на сътрудничеството между компетентните органи, като допринесат изцяло за установяването на среда за плащания, която насърчава конкуренцията, иновациите и сигурността в полза на всички заинтересовани страни и в частност на потребителите.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Въпреки че настоящата директива определя минималния набор от правомощия, с които трябва да се ползват компетентните органи, когато упражняват надзор на спазването от платежните институции на съответните изисквания, тези правомощия трябва да се упражняват при съблюдаване на основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот. За упражняването на тези правомощия, които могат да доведат до сериозна намеса в правото на зачитане на личния и семейния живот, жилището и тайната на съобщенията, държавите членки следва да разполагат с адекватни и ефективни предпазни мерки срещу злоупотреби или пристрастност, например при необходимост чрез предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка.

(32) Въпреки че настоящата директива определя минималния набор от правомощия, с които трябва да се ползват компетентните органи, когато упражняват надзор на спазването от платежните институции на съответните изисквания, тези правомощия трябва да се упражняват при съблюдаване на основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот. Без да се засяга контролът на независим орган (национален орган за защита на данните) съгласно член 8, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз, за упражняването на тези правомощия, които могат да доведат до сериозна намеса в правото на зачитане на личния и семейния живот, жилището и тайната на съобщенията, държавите членки следва да разполагат с адекватни и ефективни предпазни мерки срещу злоупотреби или пристрастност, например при необходимост чрез предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) За всеки доставчик на платежни услуги е от съществено значение да има достъп до услугите на техническите инфраструктури на платежните системи. Такъв достъп oбаче следва да бъде подчинен на определени изисквания, за да се осигури целостта и стабилността на тези системи. Всеки доставчик на платежни услуги, който заявява желание за участие в платежна система, трябва да докаже на участниците в платежната система, че неговата вътрешна организация е достатъчно стабилна, за да понесе всякакви рискове. Обикновено такива платежни системи включват например четиристранните картови системи, както и основни системи за обработка на кредитни преводи и директни дебити. С цел да се гарантира равнопоставеност в целия Съюз между различните категории лицензирани доставчици на платежни услуги според условията на техния лиценз, е необходимо да се изяснят правилата относно достъпа до предоставяне на платежни услуги и достъпа до платежни системи.

(34) За всеки доставчик на платежни услуги е от съществено значение да има достъп до услугите на техническите инфраструктури на платежните системи. Такъв достъп oбаче следва да бъде подчинен на определени изисквания, за да се осигури целостта и стабилността на тези системи. Всеки доставчик на платежни услуги, който заявява желание за участие в платежна система, следва да носи риска от собствения си избор на система и да докаже на участниците в платежната система, че неговата вътрешна организация е достатъчно стабилна, за да понесе всякакви рискове и злоупотреби чрез измама от трета страна поради избора на операционни системи. Обикновено такива платежни системи включват например четиристранните картови системи, както и основни системи за обработка на кредитни преводи и директни дебити. С цел да се гарантира равнопоставеност в целия Съюз между различните категории лицензирани доставчици на платежни услуги според условията на техния лиценз, е необходимо да се изяснят правилата относно достъпа до предоставяне на платежни услуги и достъпа до платежни системи.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) С настоящата директива следва да се определят задълженията на доставчиците на платежни услуги във връзка с предоставянето на информация на ползвателите на платежни услуги, които следва да получават ясна висококачествена информация за платежните услуги, за да могат да вземат добре информирани решения и да избират свободно между всички доставчици в рамките на Съюза. От съображения за прозрачност с настоящата директива следва да се определят хармонизираните изисквания, необходими, за да се гарантира, че ползвателите на платежни услуги са получили нужната и достатъчна информация както по отношение на договора за платежни услуги, така и по отношение на платежните трансакции. С цел да се насърчи гладкото функциониране на единния пазар на платежни услуги държавите членки следва да имат възможност да приемат само предвидените в настоящата директива разпоредби относно информацията.

(41) С настоящата директива следва да се определят задълженията на доставчиците на платежни услуги във връзка с предоставянето на информация на ползвателите на платежни услуги, които следва да получават ясна висококачествена информация за платежните услуги, за да могат да вземат добре информирани решения въз основа на сравнение между условията на различните доставчици (по-специално във връзка със структурата на таксите) и да избират свободно между всички доставчици в рамките на Съюза. От съображения за прозрачност с настоящата директива следва да се определят хармонизираните изисквания, необходими, за да се гарантира, че ползвателите на платежни услуги са получили нужната, достатъчна и разбираема информация както по отношение на договора за платежни услуги, така и по отношение на платежните трансакции. С цел да се насърчи гладкото функциониране на единния пазар на платежни услуги държавите членки следва да имат възможност да приемат само предвидените в настоящата директива, както и в Директива 95/46/ЕО и Регламент ЕО № 45/2001, разпоредби относно информацията.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Изискваната информация следва да отговаря на потребностите на ползвателите и да се съобщава по стандартен начин. Въпреки това изискванията за информация при еднократна платежна трансакция следва да се различават от изискванията при рамков договор, предвиждащ изпълнението на поредица от платежни трансакции.

(43) Изискваната информация следва да отговаря на потребностите на ползвателите и да се съобщава по стандартен и ясен начин, за да се повиши ефективността. Въпреки това изискванията за информация при еднократна платежна трансакция следва да се различават от изискванията при рамков договор, предвиждащ изпълнението на поредица от платежни трансакции.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) Настоящата директива следва също така да предвиди правото на потребителя да получава безплатно необходимата информация, преди да бъде обвързан с договор за платежни услуги. Потребителят следва да може да поиска предварителната информация, както и рамковият договор да бъдат предоставени безплатно на хартиен носител, по всяко време на договорните отношения, така че да има възможност да сравни услугите и условията на различни доставчици на платежни услуги и в случай на спор да провери своите права и задължения по договора. Тези разпоредби следва да са съвместими с Директива 2002/65/ЕО. Изричните разпоредби в настоящата директива относно безплатната информация не следва да водят до налагането на такси за предоставяне на информация на потребителите по силата на други приложими директиви.

(46) Настоящата директива следва също така да предвиди правото на потребителя да получава безплатно необходимата информация, преди да бъде обвързан с договор за платежни услуги. Потребителят следва да може да поиска предварителната информация, както и рамковият договор да бъдат предоставени безплатно на хартиен носител, по всяко време на договорните отношения, така че да има възможност да сравни услугите и условията на различни доставчици на платежни услуги и в случай на спор да провери своите права и задължения по договора, като по този начин се поддържа високо ниво на защита на потребителите. Тези разпоредби следва да са съвместими с Директива 2002/65/ЕО. Изричните разпоредби в настоящата директива относно безплатната информация не следва да водят до налагането на такси за предоставяне на информация на потребителите по силата на други приложими директиви.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) С цел улесняване на мобилността на клиентите следва да е възможно потребителите на платежни услуги да прекратяват рамковия договор след една година, без да заплащат такси за това. Срокът за предизвестието за потребителите следва да бъде не по-дълъг от един месец, а за доставчиците на платежни услуги — не по-кратък от два месеца. Настоящата директива не следва да засяга задължението на доставчика на платежни услуги да прекрати договора за платежни услуги при изключителни обстоятелства, произтичащи от други разпоредби на законодателството на Съюза или на националното законодателство, като законодателството в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и всички действия, целящи замразяването на средства, или специални мерки, свързани с предотвратяването и разследването на престъпления.

(49) С цел улесняване на мобилността на клиентите следва да е възможно потребителите на платежни услуги да прекратяват рамковия договор, без да заплащат такси за това. Срокът за предизвестието за потребителите следва да бъде не по-дълъг от един месец, а за доставчиците на платежни услуги — не по-кратък от три месеца. Настоящата директива не следва да засяга задължението на доставчика на платежни услуги да прекрати договора за платежни услуги при изключителни обстоятелства, произтичащи от други разпоредби на законодателството на Съюза или на националното законодателство, като законодателството в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и всички действия, целящи замразяването на средства, или специални мерки, свързани с предотвратяването и разследването на престъпления.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) Необходимо е да се определят критерии, според които трети страни доставчици имат правото на достъп и ползване на информацията за наличните средства по сметката на ползвателя на платежните услуги, държана от друг доставчик на платежни услуги. По-специално както третата страна доставчик, така и доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката на ползвателя на платежни услуги, следва да спазват необходимите изисквания за защита на данните и изискванията за сигурност, посочени в настоящата директива или включени в насоките на ЕБО. Платците следва да дават изричното си съгласие на третата страна доставчик за достъп до тяхната платежна сметка и да бъдат информирани относно степента на този достъп. За да се даде възможност за развитие на други доставчици на платежни услуги, които не могат да получават депозити, е необходимо кредитните институции да им предоставят информацията относно наличието на средства, ако платецът е дал съгласие тази информация да се съобщава на доставчика на платежни услуги, който е издал платежния инструмент.

(51) Необходимо е да се определят критерии, според които трети страни доставчици имат правото на достъп и ползване на информацията за наличните средства по сметката на ползвателя на платежните услуги, държана от друг доставчик на платежни услуги. По-специално както третата страна доставчик, така и доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката на ползвателя на платежни услуги, следва да спазват необходимите изисквания за защита на данните и изискванията за сигурност, посочени в настоящата директива или включени в техническите стандарти за изпълнение на ЕБО. ЕБО следва да разработи тези технически стандарти за изпълнение след провеждане на консултации с консултативната комисия, посочена в съображение 29. Платците следва да бъдат информирани по недвусмислен начин, когато използват трета страна доставчик, и следва да дават изричното си съгласие на третата страна доставчик за достъп до тяхната платежна сметка и да бъдат информирани относно степента на този достъп. Освен третите страни доставчици на пазара има и други трети страни, които издават платежни инструменти, които, както третите страни доставчици, не могат да получават депозити, но за разлика от тях изграждат моделите си на стопанска дейност въз основа на издаване на платежни инструменти, свързани с карти. За да се даде възможност за развитието на тези трети страни, които издават платежни инструменти, е необходимо доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметка да им предоставят информацията относно наличието на средства, ако платецът е дал съгласие тази информация да им се съобщава. За да се гарантира свободният достъп до пазара на иновативни доставчици на платежни услуги, не следва да се изисква договор или споразумение между доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка, и трета страна доставчик.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51a) За да се улеснят иновациите и поддържането на равнопоставени условия на конкуренция, от третите страни доставчици не следва да се изисква да встъпват в договорни отношения с доставчици на платежни услуги, обслужващи сметка, в контекста на услуги по иницииране на плащане или по предоставяне на информация за сметка. Третите страни доставчици следва само да бъдат задължени да спазват общата законодателна и надзорна уредба.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) В случай на неразрешена платежна трансакция платецът следва да има право на незабавно възстановяване на размера на съответната трансакция. С цел да се предотвратят всякакви неизгоди за платеца, вальорът на заверяване на сметката при възстановяването не следва да бъде по-късно от датата, на която съответната сума е била дебитирана. С оглед насърчаване на ползвателите на платежни услуги да уведомяват доставчика без неоснователно забавяне за кражба или загуба на платежен инструмент, намалявайки по този начин риска от неразрешени платежни трансакции, ползвателят следва да носи отговорност само до силно ограничен размер, освен ако ползвателят на платежни услуги е действал с цел измама или при груба небрежност. В този контекст сумата от 50 EUR изглежда подходяща, за да се гарантира хармонизирано и високо ниво на защита на потребителя в рамките на Съюза. Освен това, след като ползвателите са уведомили доставчика на платежни услуги, че съществува опасност да бъде злоупотребено с платежния им инструмент, от ползвателя не следва да се изисква да покрива допълнителни загуби, произтичащи от неразрешена употреба на този инструмент. Настоящата директива не следва да засяга отговорността на доставчиците на платежни услуги за техническата сигурност на собствените им продукти.

(54) В случай на неразрешена платежна трансакция платецът следва да има право на възстановяване на размера на съответната трансакция в рамките на един работен ден. С цел да се предотвратят всякакви неизгоди за платеца, вальорът на заверяване на сметката при възстановяването не следва да бъде по-късно от датата, на която съответната сума е била дебитирана. В случай че това вече не е технически възможно, платецът следва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви. С оглед насърчаване на ползвателите на платежни услуги да уведомяват доставчика без неоснователно забавяне за кражба или загуба на платежен инструмент, намалявайки по този начин риска от неразрешени платежни трансакции, ползвателят следва да носи отговорност само до силно ограничен размер, освен ако ползвателят на платежни услуги е действал с цел измама или при груба небрежност. В този контекст сумата от 50 EUR изглежда подходяща, за да се гарантира хармонизирано и високо ниво на защита на потребителя в рамките на Съюза. Освен това, след като ползвателите са уведомили доставчика на платежни услуги, че съществува опасност да бъде злоупотребено с платежния им инструмент, от ползвателя не следва да се изисква да покрива допълнителни загуби, произтичащи от неразрешена употреба на този инструмент. Настоящата директива не следва да засяга отговорността на доставчиците на платежни услуги за техническата сигурност на собствените им продукти.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Настоящата директива следва да установи правилата за възстановяване на средства с цел защита на потребителите, когато размерът на изпълнената платежна трансакция надвишава разумно предвидимия размер. С цел да се предотврати възникването на финансови щети за платеца, следва да бъде гарантирано, че вальорът на заверяване на сметката при възстановявания на средства е не по-късно от датата, на която съответната сума е била дебитирана. В случай на директни дебити доставчиците на платежни услуги следва да могат да предоставят дори по-благоприятни условия на своите клиенти, които от своя страна следва да имат безусловно право на възстановяване на средства на всяка оспорена платежна трансакция. Все пак това безусловно право на възстановяване на средства, което гарантира най-високо равнище на защита на потребителите, не е оправдано, когато търговецът вече е изпълнил договора и съответната стока или услуга вече е била консумирана. Когато ползвателят предяви претенция за възстановяване на средства по платежна трансакция, правото на възстановяване не следва да засяга отговорността на платеца спрямо получателя на плащането по основното правоотношение, например при поръчани, потребени или законно фактурирани стоки или услуги, нито правата на ползвателя за отмяна на платежното нареждане.

(57) Настоящата директива следва да установи правилата за възстановяване на средства с цел защита на потребителите, когато размерът на изпълнената платежна трансакция надвишава разумно предвидимия размер. С цел да се предотврати възникването на финансови щети за платеца, следва да бъде гарантирано, че вальорът на заверяване на сметката при възстановявания на средства е не по-късно от датата, на която съответната сума е била дебитирана. В случай че това вече не е технически възможно, платецът следва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви. В случай на директни дебити доставчиците на платежни услуги следва да могат да предоставят дори по-благоприятни условия на своите клиенти, които от своя страна следва да имат безусловно право на възстановяване на средства на всяка оспорена платежна трансакция. Когато ползвателят предяви претенция за възстановяване на средства по платежна трансакция, правото на възстановяване не следва да засяга отговорността на платеца спрямо получателя на плащането по основното правоотношение, например при поръчани, потребени или законно фактурирани стоки или услуги, нито правата на ползвателя за отмяна на платежното нареждане.

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63) Различните национални практики в областта на събиране на такси за използването на даден платежен инструмент (по-нататък „начисляване на допълнителни такси“) са довели до драстични различия на пазара на плащания в Съюза и причиняват объркване сред потребителите, особено в условията на електронната и трансграничната търговия. Търговците, които се намират в държави членки, в които начисляването на такси е разрешено, предлагат продукти и услуги в държави членки, в които това е забранено, но въпреки това начисляват такса на потребителите. Освен това сериозна причина за преразглеждане на практиките по начисляване на такси е фактът, че с Регламент (ЕС) № XXX/гггг се установяват правила за многостранни обменни такси при плащания, свързани с карти. Тъй като обменните такси са основният елемент, който оскъпява повечето картови плащания, а начисляването на такси на практика се ограничава до картовите плащания, правилата за обменните такси следва да бъдат придружени от преразглеждане на правилата за начисляването на такси. С цел насърчаване на прозрачността на разходите и използването на най-ефективните платежни инструменти държавите членки и доставчиците на платежни услуги не следва да възпрепятстват получателя на плащането да иска от платеца да заплати такса за използването на специфичен платежен инструмент, при надлежно спазване на разпоредбите на член 19 от Директива 2011/83/ЕС. Въпреки това правото на получателя на плащането да начисли допълнителна такса следва да се прилага само за платежните инструменти, за които обменните такси не са регулирани. Това следва да действа като механизъм за ориентиране към най-евтиния начин за плащания.

(63) Различните национални практики в областта на събиране на такси за използването на даден платежен инструмент (по-нататък „начисляване на допълнителни такси“) са довели до драстични различия на пазара на плащания в Съюза и причиняват объркване сред потребителите, особено в условията на електронната и трансграничната търговия. Търговците, които се намират в държави членки, в които начисляването на такси е разрешено, предлагат продукти и услуги в държави членки, в които това е забранено, но въпреки това начисляват такса на потребителите. Съществуват също и много примери за търговци, начислили допълнителни такси на потребителите на нива, които са много по-високи от тези на направените от страна на търговеца разходи за използването на конкретен платежен инструмент. Освен това сериозна причина за преразглеждане на практиките по начисляване на такси е фактът, че с Регламент (ЕС) № XXX/гггг се установяват правила за многостранни обменни такси при плащания, свързани с карти. Тъй като обменните такси са основният елемент, който оскъпява повечето картови плащания, а начисляването на такси на практика се ограничава до картовите плащания, правилата за обменните такси следва да бъдат придружени от преразглеждане на правилата за начисляването на такси. С цел насърчаване на функционирането на пазара на плащания на Съюза, намаляване на объркването на потребителите и прекратяване на практиката за начисляване на прекомерни допълнителни такси държавите членки следва да забранят начисляването на допълнителни такси чрез последователно възпрепятстване на получателя на плащането да иска от платеца да заплаща такса за използването на специфичен платежен инструмент.

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(66) За да могат ползвателите на платежни услуги да направят своя избор, е важно да знаят какви са реалните разходи и такси за платежните услуги. Съответно не следва да се допуска използване на непрозрачни методи на ценообразуване, тъй като е всеизвестно, че тези методи значително затрудняват ползвателите при установяването на реалната цена на платежната услуга. По-конкретно не следва да се разрешава използването на вальор, който е в ущърб на ползвателя.

(66) За да се укрепи доверието на потребителите на хармонизирания пазар на плащания и да могат ползвателите на платежни услуги да направят своя избор, е важно да знаят какви са реалните разходи и такси за платежните услуги. Съответно не следва да се допуска използване на непрозрачни методи на ценообразуване, тъй като е всеизвестно, че тези методи значително затрудняват ползвателите при установяването на реалната цена на платежната услуга. По-конкретно не следва да се разрешава използването на вальор, който е в ущърб на ползвателя.

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 68

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(68) Доставчикът на платежни услуги на платеца следва да носи отговорност за точното изпълнение на плащането, включително за цялата сума на платежната трансакция и за срока на изпълнение, както и пълна отговорност за неизпълнение от страна на други лица по платежната верига до сметката на получателя. Вследствие на тази отговорност, в случай че сметката на доставчика на платежни услуги на получателя не е заверена или е заверена със закъснение с цялата сума, доставчикът на платежни услуги на платеца следва да коригира платежната трансакция или своевременно да възстанови на платеца съответната сума от трансакцията, без да се засягат други претенции, които могат да бъдат предявени съгласно националното право. Поради отговорността, която носи доставчикът на платежни услуги, платецът или получателят на плащането не следва да поемат разходите, свързани с неправилното плащане. Държавите членки следва да гарантират, че в случай на неизпълнение, неправилно или късно изпълнение на платежни трансакции вальорът на коригиращото плащане, извършено от доставчиците на платежни услуги, винаги съвпада с вальора на правилното изпълнение.

(68) Доставчикът на платежни услуги на платеца, който може да е доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, или, по целесъобразност, трета страна доставчик, следва да носи отговорност за точното изпълнение на плащането, включително за цялата сума на платежната трансакция и за срока на изпълнение, както и пълна отговорност за неизпълнение от страна на други лица по платежната верига до сметката на получателя. Вследствие на тази отговорност, в случай че сметката на доставчика на платежни услуги на получателя не е заверена или е заверена със закъснение с цялата сума, доставчикът на платежни услуги на платеца следва да коригира платежната трансакция или своевременно да възстанови на платеца съответната сума от трансакцията в деня, в който доставчикът на платежни услуги е разбрал за грешката, без да се засягат други претенции, които могат да бъдат предявени съгласно националното право. Поради отговорността, която носи доставчикът на платежни услуги, платецът или получателят на плащането не следва да поемат разходите, свързани с неправилното плащане. Държавите членки следва да гарантират, че в случай на неизпълнение, неправилно или късно изпълнение на платежни трансакции вальорът на коригиращото плащане, извършено от доставчиците на платежни услуги, винаги съвпада с вальора на правилното изпълнение. Противниците на безусловното право на възстановяване на средства подчертават риска от злоупотреби от страна на потребителите. Няма доказателства за злоупотреби с това право от държави, в които потребителите се ползват с безусловно право на възстановяване на средства. Всяка злоупотреба би могла да се наказва, като получателят на плащането представи отново искане за плащане, допълнителните разходи се заплащат от страната, извършила тази погрешна трансакция, потребителят бъде вписан в черен списък или получи забрана да използва услугата чрез отмяна на основното правоотношение, както и ако обратното изтегляне на плащане не освобождава от задължението за плащане за потребените стоки.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71) С цел ефективното предотвратяване на измамите и борбата срещу измамите при плащания в Съюза следва да се предвидят разпоредби за ефективен обмен на данни между доставчиците на платежни услуги, които следва да имат право да събират, обработват и обменят лични данни за лица, участващи в измами при плащания. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета37, националните правила, с които се транспонира Директива 95/46/ЕО, и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета38 са приложими към обработката на лични данни за целите на настоящата директива.

(71) Предоставянето на платежни услуги може да наложи обработване на лични данни. Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета37, националните правила, с които се транспонира Директива 95/46/ЕО, и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета38 са приложими към обработката на лични данни за целите на настоящата директива.

__________________

__________________

37 Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на личността във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

37 Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на личността във връзка с обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

38 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

38 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 72 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(72a) Задълженията за докладване на инциденти, свързани със сигурността, не засягат останалите задължения за докладване на инциденти, въведени с други законодателни актове, по-конкретно изискванията, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, съдържащи се в Директива 2002/58/ЕО, в Регламент (ЕС) № [общ регламент относно защитата на данните] и в изискванията за уведомяване за инциденти, свързани със сигурността, планирани съгласно Директива .../.../ЕС [директива за мрежовата и информационната сигурност].

Обосновка

Текстът се основава на предложение от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение  37

Предложение за директива

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74) Без да се засяга правото на потребителите да предявяват искове по съдебен ред, държавите членки следва да гарантират, че съществуват лесно достъпни и ефективни способи за извънсъдебно разрешаване на спорове между доставчиците на платежни услуги и потребителите, произтичащи от предвидените в настоящата директива права и задължения. Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета40 предвижда, че защитата, с която се ползват потребителите по силата на задължителните правни норми на държавата, в която пребивават обичайно, не може да бъде намалена посредством договорни уговорки относно приложимото право. С оглед изграждането на ефикасна и ефективна процедура за решаване на спорове е уместно държавите членки да гарантират, че доставчиците на платежни услуги имат ефективна процедура за разглеждане на жалби от потребителите, която техните потребители могат да използват, преди въпросът да бъде отнесен за извънсъдебно или съдебно решение. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът на платежни услуги следва да отговори на жалбоподателя.

(74) Без да се засяга правото на потребителите да предявяват искове по съдебен ред, държавите членки следва да гарантират, че са установени и се поддържат лесно достъпни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове между доставчиците на платежни услуги и ползвателите на платежни услуги, произтичащи от предвидените в настоящата директива права и задължения. Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета40 предвижда, че защитата, с която се ползват потребителите по силата на задължителните правни норми на държавата, в която пребивават обичайно, не може да бъде намалена посредством договорни уговорки относно приложимото право. С оглед изграждането на ефикасна и ефективна процедура за решаване на спорове е уместно държавите членки да гарантират, че доставчиците на платежни услуги имат ефективна процедура за разглеждане на жалби, която ползвателите на техните платежни услуги могат да използват, преди въпросът да бъде отнесен за извънсъдебно или съдебно решение. Процедурата за разглеждане на жалби следва да включва кратки и ясно определени срокове, в рамките на които доставчикът на платежни услуги следва да отговори на жалбоподателя.

__________________

__________________

40 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I), ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

40 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I), ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

Обосновка

Изискванията към извънсъдебните процедури следва да бъдат строги. Извънсъдебните процедури и процедурите за разглеждане на жалби не следва непременно да са на разположение само на потребителите, а биха могли да са на разположение и на други ползватели на платежни услуги.

Изменение  38

Предложение за директива

Съображение 74 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(74a) Предвид ангажимента на ЕЦБ да създаде и да председателства СПДЕ и ангажимента на Комисията да участва активно в СПДЕ, Комисията следва да гарантира, че управлението на SEPA ще бъде укрепено без неоснователно забавяне след влизането в сила на настоящата директива. Тя следва да гарантира прилагането на метода на Съюза, доколкото е възможно, и същевременно да насърчава ангажираността на заинтересованите страни, представляващи пазарното търсене и предлагане, чрез активно участие, консултации и пълна прозрачност. По-конкретно, доставчиците и ползвателите на платежни услуги следва да бъдат представлявани равнопоставено, като се гарантира активното участие на заинтересованите страни, съдейства се за информиране в достатъчна степен на крайните ползватели относно процеса на реализиране на SEPA и се осъществява мониторинг на прилагането на този процес.

Изменение  39

Предложение за директива

Съображение 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80) За да се осигури последователно прилагане на настоящата директива, Комисията следва да може да разчита на експертните познания и подкрепата на ЕБО, на когото следва да бъде възложено разработването на насоки и регулаторни технически стандарти, свързани със сигурността на платежните услуги, със сътрудничеството между държавите членки в контекста на предоставянето на услуги и на установяването на лицензирани платежни институции в други държави членки. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези регулаторни технически стандарти. Тези специфични задачи са изцяло в съответствие с ролята и отговорностите на ЕБО, определени в Регламент (ЕС) № 1093/201, по силата на които е създаден органът.

(80) За да се осигури последователно прилагане на настоящата директива, Комисията следва да може да разчита на експертните познания и подкрепата на ЕБО, на когото следва да бъде възложено разработването на технически стандарти за изпълнение, свързани със сигурността на платежните услуги, със сътрудничеството между държавите членки в контекста на предоставянето на услуги и на установяването на лицензирани платежни институции в други държави членки. Когато техническите стандарти за изпълнение засягат аспекти, свързани със сигурността на плащанията, ЕБО също така взема предвид препоръките, приети от Европейския форум за сигурността на плащанията на дребно (SecurePay — форум за сигурни плащания), по отношение на сигурността на плащанията по интернет и услугите за достъп до платежни сметки. Когато изпълнява тези изисквания ЕБО следва да проведе консултации с консултативната комисия, посочена в съображение 29. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези технически стандарти за изпълнение. Тези специфични задачи са изцяло в съответствие с ролята и отговорностите на ЕБО, определени в Регламент (ЕС) № 1093/201, по силата на които е създаден органът.

Обосновка

Необходимо е да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция по отношение на мерките за сигурност и контрол.

Изменение  40

Предложение за директива

Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(80a) За да може платежните услуги да се осъществяват безпроблемно и за да бъде разгърнат пълният потенциал на проекта за SEPA в по-широк смисъл, е от съществено значение всички заинтересовани страни и по-специално ползвателите, включително потребителите, да участват активно и да могат да играят пълноценна роля. Въпреки че създаването на ръководен орган на SEPA представлява крачка напред в управлението на SEPA и на други платежни услуги поради подобреното представителство на заинтересованите страни, вземането на решения относно платежните услуги все още е едностранно насочено към доставчиците, и по-конкретно към европейските банки чрез Европейския платежен съвет (ЕПС). Поради това от съществено значение е Комисията да разгледа, inter alia, състава на ЕПС, взаимодействието между ЕПС и по-висша управленска структура като съвета на зоната за плащания в евро, както и ролята на тази по-висша структура. Комисията следва, по целесъобразност, да представи законодателно предложение, ако оценката ѝ потвърди необходимостта от допълнителни инициативи за подобряване на управлението на SEPA.

Обосновка

Когато беше постигнато споразумение относно регламента за SEPA през 2012 г., Европейската комисия заяви намерение да анализира структурите на Европейския платежен съвет (ЕПС) и евентуално да представи предложения за неговата реформа, за да предприеме мерки във връзка с тази институция, която едностранно защитава интересите на банковия сектор. Досега идеите на Комисията за такава реформа не са се материализирали в предложение. Поради това е необходимо да се направи позоваване на декларацията на Комисията, за да се насърчат бъдещите усилия за осъществяване на реформа.

Изменение  41

Предложение за директива

Съображение 83 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(83a) Принципите на взаимно признаване и на надзор от страна на държавата членка по произход изискват компетентните органи на държавите членки да отнемат или да отказват издаването на лиценз, в случай че фактори като съдържанието на програмите за дейността, географското разпределение или действително осъществяваните дейности сочат по ясен начин, че платежната институция е приела правната система на една държава членка с цел заобикаляне на по-строгите стандарти, които са в сила в друга държава членка, на чиято територия платежната институция възнамерява да осъществява или вече осъществява по-голямата част от своите дейности. Платежната институция следва да получи лиценз в държавата членка, в която се намира седалището или главното ѝ управление, ако съгласно националното законодателство няма седалище. Освен това държавите членки следва да изискват главното управление на дадена платежна институция винаги да бъде разположено в държавата членка по произход и тя реално да осъществява дейност там.

Обосновка

Това изменение е в съответствие с настоящия текст на съображение 31 от ДПФИ и се основава на него. Целта е да се възпрепятства арбитражът в Съюза.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията прави преглед на прилагането на настоящия параграф. До ...* тя представя по целесъобразност и въз основа на този преглед законодателно предложение, разширяващо приложението на разпоредбите на дял IV, с изключение на член 78, върху платежни трансакции, при които само един от доставчиците на платежни услуги се намира в рамките на Съюза, по отношение на тези части от платежните трансакции, които се извършват в Съюза, когато това е технически осъществимо.

 

________________

 

* ОВ, моля въведете дата: две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Обосновка

Би било много разумно по-голямата част от дял IV да се прилага за еднопосочните трансакции. Тъй като обаче не е ясно какво е технически осъществимо и какво не е в това отношение, би имало смисъл подобно разширяване да се основе на подробен преглед.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) платежните трансакции, свързани със събирането или доставката на пари в наличност, извършвани не по занятие, а в рамките на дейност с нестопанска цел или на благотворителна дейност;

г) платежните трансакции, свързани със събирането и обработването на дарения с нестопанска цел в рамките на благотворителна дейност, осъществявана от организация, получила лиценз;

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) услугите, предоставяни от доставчици на технически услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги, без да влизат в нито един момент във владение на средствата по превода, включително обработката и съхранението на данни, доверителните услуги или услугите за защита на личния живот, установяването на автентичността на данни и образувания, предоставянето на информационни технологии (ИТ) и съобщителни мрежи, предоставянето и поддръжката на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключението на услугите по иницииране на плащане и услугите по предоставяне на информация за сметка;

й) услугите, предоставяни от доставчици на технически услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги, без да влизат в нито един момент във владение на средствата по превода, включително обработката и съхранението на данни, доверителните услуги или услугите за защита на личния живот, установяването на автентичността на данни и образувания, предоставянето на информационни технологии (ИТ) и съобщителни мрежи и сигурни канали, предоставянето и поддръжката на терминали и устройства, използвани за платежни услуги, с изключението на услугите по иницииране на плащане и услугите по предоставяне на информация за сметка;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) услугите, основаващи се на специални инструменти, предназначени за посрещането на конкретни нужди и които могат да бъдат използвани само по ограничен начин, тъй като държателят на специалния инструмент може да закупи стоки или услуги само в помещенията на издателя на инструмента или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги по силата на пряк търговски договор с професионален издател, или защото специалните инструменти могат да се използват само за придобиване на ограничен набор от стоки или услуги;

к) услугите, основаващи се на специални инструменти, предназначени за посрещането на конкретни нужди и които могат да бъдат използвани само по ограничен начин, тъй като държателят на специалния инструмент може да закупи стоки или услуги само на един издател на инструмента или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги по силата на пряк търговски договор с издател, или защото специалните инструменти могат да се използват само за придобиване на ограничен набор от стоки или услуги;

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка) инструмент, валиден само в една държава членка и регулиран от конкретна социална или данъчна уредба, който е предоставен по искане на предприятие или публичен субект, даващ право на едно лице да получава стоки или услуги от доставчици, които имат търговско споразумение с издателя на инструмента, и който не може да бъде разменен за пари;

 

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) платежните трансакции, извършвани от даден доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги, когато трансакцията се предоставя на абонат на мрежата или услугата и за закупуване на цифрово съдържание, като спомагателни услуги към електронните съобщителни услуги, независимо от устройството, използвано за закупуване или потребление на съдържанието, при условие че стойността на всяка еднократна платежна трансакция не надвишава 50 EUR и общата стойност на платежните трансакции през всеки отчетен месец не превишава 200 EUR;

л) платежните трансакции, извършвани от даден доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги в качеството му на посредник, и платежните транскации, които са спомагателни за същинската стопанска дейност на доставчика, когато трансакцията се предоставя на абонат на мрежата или услугата и за закупуване на цифрово съдържание или услуги, независимо от устройството, използвано за закупуване или потребление на цифровото съдържание или услуга, при условие че стойността на всяка еднократна платежна трансакция не надвишава 20 EUR и общата стойност на платежните трансакции през всеки календарен месец не превишава 100 EUR;

Изменение  48

Предложение за директива

Член 4 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12. „ползвател на платежни услуги“ означава физическо или юридическо лице, което се ползва от платежната услуга в качеството си на платец или получател на плащането, или и в двете качества;

12. „ползвател на платежни услуги“ означава физическо или юридическо лице, което се ползва от платежната услуга в качеството си на платец, получател на плащането или и в двете качества, но с изключение на трета страна доставчик на платежни услуги в специалното й качество на действаща от името на друг ползвател на платежни услуги;

Изменение  49

Предложение за директива

Член 4 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

18. „платежно нареждане“ означава всяко нареждане от платеца или получателя на плащането към доставчика на платежни услуги за извършването на платежна трансакция;

18. „платежно нареждане“ означава всяко нареждане от платеца или получателя на плащането към доставчика на платежни услуги, независимо дали е инициирано директно или чрез трета страна доставчик на платежни услуги, за извършването на платежна трансакция;

Изменение  50

Предложение за директива

Член 4 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

21. „удостоверяване на автентичността“ означава процедура, която позволява на доставчика на платежна услуга да провери самоличността на потребителя на конкретен платежен инструмент, включително използването на неговите персонализирани защитни характеристики или проверката на персонализирани документи за самоличност;

21. „удостоверяване на автентичността“ означава процедури, които позволяват на доставчика на платежна услуга да провери валидността на използването на конкретен платежен инструмент, включително използването на персонализираните сертификати за сигурност на потребителя или проверката на персонализирани документи за самоличност, или да удостовери взаимодействаща трета страна доставчик на платежни услуги;

Изменение  51

Предложение за директива

Член 4 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22. „задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента“ означава процедура за утвърждаване на идентификацията на физическо или юридическо лице чрез използването на два или повече елемента, категоризирани като знания, притежание и принадлежност, които са независими, така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е проектирана по начин, който защитава поверителността на данните за удостоверяване;

22. „задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента“ означава процедура за проверка на валидността на платежен инструмент чрез използването на два или повече елемента, категоризирани като знания (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и принадлежност (нещо, което характеризира ползвателя), които са независими, така че нарушаването на един елемент не влияе на надеждността на останалите, а процедурата е проектирана по начин, който защитава поверителността на данните за удостоверяване;

Изменение  52

Предложение за директива

Член 4 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

26. „платежен инструмент“ означава персонализирано(и) устройство(а) и/или набор от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани с цел подаване на платежно нареждане;

26. „платежен инструмент“ означава персонализирано(и) устройство(ва) и/или набор от процедури, договорени между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с цел подаване на платежно нареждане;

Изменение  53

Предложение за директива

Член 4 – точка 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

32. „услуга по иницииране на плащане“ означава платежна услуга, която позволява достъп до платежна сметка, осигурена от трета страна доставчик на платежни услуги, като платецът може да участва активно в инициирането на плащането или в софтуера на третата страна доставчик на платежни услуги, или платежните инструменти могат да бъдат използвани от платеца или получателя на плащането, за да предаде на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, информацията относно платеца;

32. „услуга по иницииране на плащане“ означава платежна услуга, която позволява достъп до платежна сметка, когато е инициирана платежна трансакция от трета страна доставчик на платежни услуги по искане на платеца, от платежна сметка, държана от платеца при доставчик на платежни услуги, обслужващ сметки;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 4 – точка 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

33. „услуга по предоставяне на информация за сметка“ означава платежна услуга, при която консолидирана и удобна за ползване от потребителите информация се предоставя на ползвателя на платежни услуги за една или няколко платежни сметки, държани от ползвателя на платежни услуги при един или повече доставчици на платежни услуги, обслужващи сметка;

33. „услуга по предоставяне на информация за сметка“ означава услуга, предоставена от трета страна доставчик на платежни услуги по искане на ползвателя на платежни услуги, за осигуряване на консолидирана информация за една или няколко платежни сметки, държани от ползвателя на платежни услуги при един или повече различни доставчици на платежни услуги;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 4 – точка 38 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38a. „персонализирани сертификати за сигурност“ означава информация, използвана за удостоверяване на идентичността на физическо или юридическо лице;

Изменение  56

Предложение за директива

Член 4 – точка 38 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38б. „трета страна, издаваща платежни инструменти“ означава доставчик на платежни услуги, който не обслужва сметки и който осъществява стопанските дейности, посочени в точка 3 или точка 5 от приложение I;

Изменение  57

Предложение за директива

Член 4 – точка 38 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38в. „кредитен превод“ означава национална или трансгранична платежна услуга за кредитиране на платежна сметка на получателя на плащането с платежна трансакция или поредица от платежни трансакции от платежна сметка на платеца чрез доставчика на платежни услуги, който държи платежната сметка на платеца, въз основа на нареждане, дадено от платеца;

Изменение  58

Предложение за директива

Член 4 – точка 38 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38г. „чувствителни данни за плащанията“ означава данни, които биха могли да бъдат използвани за извършване на измама, с изключение на името на притежателя на сметката и номера на сметката, включително данните, даващи възможност за подаване на платежно нареждане, данните, използвани за установяване на автентичността, данните, използвани за нареждане на платежни инструменти или за инструменти за установяване на автентичността, които да бъдат изпратени на клиенти, както и данни, параметри и софтуер, които, ако бъдат променени, могат да засегнат възможността на легитимната страна да проверява платежните трансакции, да разрешава електронни мандати или да контролира сметката;

Изменение  59

Предложение за директива

Член 4 – точка 38 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

38д. „получаване на платежна трансакция“ означава платежна услуга, предоставяна пряко или непряко от доставчик на платежни услуги, договарящ се с получател на плащане да приема и обработва платежни трансакции на получателя на плащането, инициирани от платежен инструмент на платеца, което води до прехвърляне на средства към получателя на плащането; услугата може да включва предоставяне на услуги по удостоверяване на автентичността, разрешаване и други услуги, свързани с управлението на финансовите потоци към получателя, независимо от това дали доставчикът на платежни услуги държи средствата от името на получателя;

Изменение  60

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) описание на процеса за наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията и важни логически и физически ресурси;

ж) описание на процеса за наблюдение, проследяване и ограничаване на достъпа до чувствителни данни за плащанията;

Обосновка

Позоваването на важните логически и физически ресурси може да се премахне, както беше премахнато от Директивата за МИС.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) описание на механизмите за вътрешен контрол, установени от заявителя в изпълнение на задълженията му по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета46;

к) за платежните институции, обект на задълженията по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризъм съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета45 и Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета46 описание на механизмите за вътрешен контрол, установени от заявителя в изпълнение на тези задължения;

__________________

__________________

45 Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

45 Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

46 Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (OВ L 345, 8.12.2006 г., стp.1).

46 Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (OВ L 345, 8.12.2006 г., стp.1).

Изменение  62

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 a – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. След провеждане на консултации с консултативна комисия, създадена в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, която представлява всички заинтересовани страни, включително осъществяващите дейност извън банковия сектор, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които се уточнява информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи в заявлението за издаване на лиценз на платежните институции, включително изискванията, предвидени в букви а), б), в), д), ж), з), и) и й) от първия параграф.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 a – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ЕБО представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти в срок до ...

Изменение  64

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3 a – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията приема посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

 

Изменение  65

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки или компетентните органи изискват от платежната институция, която предоставя платежни услуги и същевременно извършва други стопански дейности по член 17, параграф 1, буква в), да прилага защитни мерки по отношение на средствата, получени от ползвателите на платежни услуги или от друг доставчик на платежни услуги, за изпълнението на платежни трансакции, по един от следните начини:

1. Държавите членки или компетентните органи изискват от платежната институция, която предоставя някоя от платежните услуги, посочени в приложение I, или извършва стопанска дейност по член 17, параграф 1, буква в), да прилага защитни мерки по отношение на средствата, получени от ползвателите на платежни услуги или от друг доставчик на платежни услуги, за изпълнението на платежни трансакции, по един от следните начини:

Изменение  66

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) средствата не се смесват със средствата на което и да е физическо или юридическо лице, различно от ползвателите на платежни услуги, от името на които се държат средствата, и когато тези средства се държат от платежната институция и все още не са предадени на получателя на плащането или не са преведени на друг доставчик на платежни услуги до края на работния ден, следващ деня, в който са получени, те се депозират в отделна сметка в кредитна институция или се инвестират в сигурни, ликвидни и нискорискови активи, определени от компетентните органи на държавата членка по произход; и средствата са защитени в съответствие с националното законодателство на държавите членки в интерес на ползвателите на платежни услуги срещу претенции на други кредитори на платежната институция, по-конкретно в случай на неплатежоспособност;

а) средствата не се смесват със средствата на което и да е физическо или юридическо лице, различно от ползвателите на платежни услуги, от името на които се държат средствата, и когато тези средства се държат от платежната институция и все още не са предадени на получателя на плащането или не са преведени на друг доставчик на платежни услуги до края на работния ден, следващ деня, в който са получени, те се депозират след този момент в отделна сметка в кредитна институция или се инвестират в сигурни, ликвидни и нискорискови активи, определени от компетентните органи на държавата членка по произход; и средствата са защитени в съответствие с националното законодателство на държавите членки в интерес на ползвателите на платежни услуги срещу претенции на други кредитори на платежната институция, по-конкретно в случай на неплатежоспособност;

Обосновка

Уточнява последователността във времето.

Изменение  67

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Седалището на платежната институция, която съгласно националното законодателство на държавата членка по произход трябва да има главно управление, се намира в същата държава членка, в която се намира главното управление.

3. Седалището на платежната институция, която съгласно националното законодателство на държавата членка по произход трябва да има главно управление, се намира в същата държава членка, в която се намира главното управление и в която платежната институция в действителност извършва своята стопанска дейност.

Обосновка

Свързано със съображение (13) от текста на ДПФИ, която е в сила към момента.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи могат да отнемат издадения на платежната институция лиценз за извършване на дейност само когато институцията спада към един от следните случаи:

1. Компетентните органи могат да отнемат издадения на платежната институция лиценз за извършване на дейност само когато институцията спада към някой от следните случаи:

Изменение  69

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) би могла да застраши стабилността на платежната система или доверието в нея при продължаване на дейността си по предоставяне на платежни услуги;

г) би могла да застраши стабилността на платежната система или доверието в нея при продължаване на дейността си по предоставяне на платежни услуги; или

Изменение  70

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Регистърът също така установява и посочва основанията за всеки отнет от компетентните органи лиценз.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи техническите изисквания за достъп на равнището на Съюза до информацията, съдържаща се в публичните регистри, посочени в член 13. ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на […две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

4. След провеждане на консултации с консултативната комисия, посочена в член 5, параграф 3а, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи техническите изисквания за достъп на равнището на Съюза до информацията, съдържаща се в публичните регистри, посочени в член 13.

 

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на […две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение  72

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато платежните институции извършват дейности по предоставяне на една или повече платежни услуги, те могат да държат само платежни сметки, използвани единствено за платежни трансакции. Държавите членки гарантират, че достъпът до тези платежни сметки не надхвърля целите на платежните услуги.

2. Когато платежните институции извършват дейности по предоставяне на една или повече платежни услуги, те могат да държат платежни сметки, използвани единствено за платежни трансакции. Държавите членки гарантират, че на платежните институции е предоставен достъп до услугите, свързани с платежните и депозитните сметки на кредитните институции, на обективна, недискриминационна и пропорционална основа. Този достъп е достатъчно широк, за да даде възможност на платежните институции да предоставят платежни услуги свободно и ефективно.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато на територията на държава членка съществува повече от един орган, компетентен по уредените в настоящия дял въпроси, държавата членка гарантира, че тези органи работят в тясно сътрудничество, така че да могат ефективно да изпълняват функциите си. Същото важи и в случаите, когато органите, които са компетентни по уредените в настоящия дял въпроси, не са компетентните органи за надзора на кредитни институции.

3. Когато органът, който е компетентен по уредените в настоящия дял въпроси, не е компетентният орган, отговорен за надзора върху кредитните институции, държавата членка гарантира, че тези органи работят в тясно сътрудничество, така че да могат ефективно да изпълняват функциите си.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да изискват от платежните институции да предоставят всякаква информация, необходима за наблюдение на спазването на изискванията;

а) да изискват от платежните институции да предоставят всякаква информация, необходима за наблюдение на спазването на изискванията, посредством официално решение, посочващо правното основание и целта на искането, каква информация се изисква, както и крайния срок за предоставяне на информацията;

Изменение  75

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Всяко искане за предоставяне на информация или документи, направено от компетентните органи на държавите членки, се прави въз основа на решение, определящо правното основание на решението, целта на искането, подробности относно изискваната информация или документи, както и срокът за предоставяне и съхранение на конкретната информация или документи.

 

Обосновка

Настоящото предложение се основава на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение  76

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи в различните държави членки си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, ЕБО, както и с други съответни компетентни органи, определени съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство, приложимо по отношение на доставчиците на платежни услуги

1. Компетентните органи в различните държави членки си сътрудничат помежду си и, когато е целесъобразно, с Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, ЕБО, както и с други съответни компетентни органи, определени съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство, приложимо по отношение на доставчиците на платежни услуги В случай че тези органи обработват лични данни, те уточняват конкретната цел и посочват приложимото правно основание от правото на Съюза.

Обосновка

Въз основа на становище на ЕНОЗД.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) Европол, в качеството му на правоприлагащата агенция на Съюза, която е компетентна за подпомагането и координирането на общ подход между компетентните полицейски органи на държавите членки в борбата с организираната престъпност, с други сериозни престъпления и с тероризма, включително фалшифицирането на еврото, подправянето на пари и други платежни средства.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. ЕБО притежава правомощието да започне и да насърчава провеждането на медиация, резултатите от която имат задължителен характер, с цел уреждане на спорове между компетентните органи, които са породени от обмена на информация.

Обосновка

Това изменение се основава на становище на Европейския банков орган (ЕБО).

Изменение  79

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки не налагат на платежна институция на Съюза, която желае да предоставя платежни услуги в приемаща държава членка, допълнителни изисквания, които не се прилагат за лицензираните платежни институции в приемащата държава членка.

Обосновка

Целта е да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция на територията на Европа.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентните органи си предоставят взаимно всяка съществена и/или подходяща информация, по-специално в случай на нарушения или предполагаеми нарушения от страна на представител, клон или подизпълнител. В тази връзка компетентните органи предоставят при поискване всякаква подходяща информация и по своя инициатива съобщават цялата съществена информация.

3. Компетентните органи си предоставят взаимно всяка съществена и/или подходяща информация, по-специално в случай на нарушения или предполагаеми нарушения от страна на представител, клон или подизпълнител. В тази връзка компетентните органи предоставят при поискване всякаква подходяща информация и по своя инициатива съобщават цялата съществена информация. При запазване на лични данни срокът за тяхното съхранение от компетентните органи не надхвърля десет години. Във всеки случай съхраняването на лични данни е в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Обосновка

Въз основа на становището на ЕНОЗД.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. ЕБО издава насоки за компетентните органи съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 относно елементите, които трябва да се вземат предвид, когато вземат решение дали дейността, която платежната институция е съобщила, че възнамерява да предоставя в друга държава членка съгласно параграф 1 от настоящия член, би представлявала упражняване на правото на установяване или свобода на предоставяне на услуги. Тези насоки се издават в рамките на [… две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

5. ЕБО издава насоки за компетентните органи съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 относно елементите, които трябва да се вземат предвид, когато вземат решение дали дейността, която платежната институция е съобщила, че възнамерява да предоставя в друга държава членка съгласно параграф 1 от настоящия член, би представлявала упражняване на правото на установяване или свобода на предоставяне на услуги. Тези насоки се издават в рамките на [… дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение  82

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) за предходните дванадесет месеца средната стойност на общата сума на платежните трансакции, извършени от съответното лице, включително от представител, за когото лицето носи неограничена отговорност, не надвишава 1 милиона EUR месечно. Това изискване се оценява въз основа на заложената в бизнес плана обща сума на платежните трансакции, освен ако компетентните органи изискат планът да бъде променен;

а) за предходните дванадесет месеца средната стойност на общата сума на платежните трансакции, извършени или инициирани от съответното лице, включително от представител, за когото лицето носи неограничена отговорност, не надвишава 1 милион евро месечно. Това изискване се оценява въз основа на заложената в бизнес плана обща сума на платежните трансакции, освен ако компетентните органи изискат планът да бъде променен;

Изменение  83

Предложение за директива

Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки гарантират, че гражданите са надлежно информирани относно обработването на лични данни в съответствие с националните разпоредби за транспониране на член 10 и член 11 от Директива 95/46/ЕО и на член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако доставчикът на платежни услуги има право да наложи такси за предоставяне на информация в съответствие с параграф 2, те трябва да бъдат подходящи и да съответстват на действителните разходи на доставчика на платежни услуги.

3. Ако доставчикът на платежни услуги има право да наложи такси за предоставяне на информация в съответствие с параграф 2, те трябва да бъдат с разумен размер и да съответстват на действителните разходи на доставчика на платежни услуги.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки гарантират, че при поискване потребителите, които прехвърлят своите платежни сметки, могат да получат от прехвърлящия доставчик на платежни услуги, при заплащане на такса с разумен размер, трансакциите, които са извършени по предходната платежна сметка, записани на траен носител.

Обосновка

В случай на прехвърляне на платежна сметка при друг доставчик на платежни услуги банковите извлечения по сметката при предходния доставчик на платежни услуги може да са необходими по редица причини (например кандидатстване за кредит, наемане на жилище, предоставяне на придружаваща информация при проверки, свързани с данъка върху доходите). С развитието на банковите сметки в интернет клиентите може да имат достъп единствено до банкови извлечения в електронен формат и не винаги имат възможност да изтеглят трансакции, извършени в продължение на няколко години.

Изменение  86

Предложение за директива

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да предвидят, че доставчикът на платежни услуги носи отговорността да докаже, че изпълнява предвидените в настоящия дял изисквания за предоставяне на информация.

Държавите членки предвиждат, че доставчикът на платежни услуги носи отговорността да докаже, че изпълнява предвидените в настоящия дял изисквания за предоставяне на информация.

Обосновка

Разумният подход в конкретния случай е да се изясни, че отговорността на доказването неизменно се носи от доставчика на платежни услуги. Докато за доставчика на платежни услуги е лесно да докаже ясно това, което е свършил или не във връзка с предоставянето на информация, то за ползвателя на платежни услуги често пъти е трудно или невъзможно да докаже, че не е получил информация, на която е имал право. По-конкретно, ако ползвателят е потребител, не е реалистично отговорността да се носи от ползвателя.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват, преди ползвателят на платежни услуги да е обвързан с договор или предложение за еднократна платежна услуга, доставчикът на платежни услуги да осигури на разположение на ползвателя на платежни услуги по леснодостъпен начин информацията и условията, посочени в член 38. По искане на ползвателя на платежни услуги доставчикът на платежни услуги предоставя информацията и условията на хартиен или друг дълготраен носител. Информацията и условията се дават под формата на разбираем текст и в ясен и достъпен формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на всеки друг език, уговорен между страните.

1. Държавите членки изискват, преди ползвателят на платежни услуги да е обвързан с договор или предложение за еднократна платежна услуга, доставчикът на платежни услуги да осигури на разположение на ползвателя на платежни услуги по леснодостъпен начин информацията и условията, посочени в член 38, по отношение на собствените си услуги. По искане на ползвателя на платежни услуги доставчикът на платежни услуги предоставя информацията и условията на хартиен или друг дълготраен носител. Информацията и условията се дават под формата на разбираем текст и в ясен и достъпен формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на всеки друг език, уговорен между страните.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 37 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки изискват, когато платежното нареждане е подадено от трета страна доставчик на платежни услуги, тя да осигури на разположение на ползвателя на платежни услуги информацията и условията, посочени в член 38. Информацията и условията се дават в ясен и разбираем формат и на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на всеки друг език, уговорен между страните.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че при услуги по иницииране на плащане третата страна доставчик на платежни услуги предоставя на платеца информация за предлаганите услуги и информация за връзка с третата страна доставчик на платежни услуги.

2. Държавите членки гарантират, че при услуги по иницииране на плащане третата страна доставчик на платежни услуги предоставя на платеца — преди инициирането — следната ясна и изчерпателна информация:

 

а) информацията за връзка и регистрационния номер на третата страна доставчик на платежни услуги и името на компетентния надзорен орган;

 

б) когато е приложимо, максималния срок за процедурата по иницииране на плащане;

 

в) всички възможни такси, дължими от ползвателя на платежни услуги на третата страна доставчик на платежни услуги, и когато е приложимо, разбивката им по стойност;

 

г) когато е приложимо, действащия или референтен обменен курс, който ще се прилага.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 39 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато трета страна доставчик на платежни услуги инициира платежно нареждане по искане на платеца, тя предоставя или дава на разположение на платеца и, когато е приложимо, на получателя на плащането, незабавно след инициирането следните данни:

Когато трета страна доставчик на платежни услуги инициира платежно нареждане по искане на платеца, тя предоставя на платеца и, когато е приложимо, на получателя на плащането, незабавно след инициирането, по ясен и недвусмислен начин, следните данни:

Изменение  91

Предложение за директива

Член 39 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) потвърждение на успешното иницииране на платежното нареждане пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца;

а) потвърждение на успешното иницииране на платежната трансакция пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на платеца;

Изменение  92

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) когато е приложимо, размера на всички такси за платежната трансакция и, когато е приложимо, разбивка за тях.

 

г) когато е приложимо, размера на всички такси, дължими на третата страна доставчик на платежни услуги за платежната трансакция, които са отделно обособени.

Изменение  93

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият член не засяга задълженията за защита на данните, приложими за третата страна доставчик на платежни услуги и получателя на плащането.

Изменение  94

Предложение за директива

Член 41 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Незабавно след получаването на платежното нареждане доставчикът на платежни услуги на платеца му предоставя или осигурява на разположение следната информация по начина, предвиден в член 37, параграф 1:

Незабавно след получаването на платежното нареждане доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, предоставя или осигурява на разположение на платеца следната информация по отношение на собствените си услуги по начина, предвиден в член 37, параграф 1:

Изменение  95

Предложение за директива

Член 42 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Веднага след изпълнението на платежната трансакция доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането предоставя или осигурява на разположение на получателя на плащането следната информация по начина, предвиден в член 37, параграф 1:

Веднага след изпълнението на платежната трансакция доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането предоставя или осигурява на разположение на получателя на плащането следната информация по отношение на собствените си услуги, когато самият той разполага пряко с такава информация, по начина, предвиден в член 37, параграф 1:

Изменение  96

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват от доставчика на платежни услуги да предостави на ползвателя на платежни услуги на хартиен или друг дълготраен носител информацията и условията, посочени в член 45, в разумен срок преди обвързването на ползвателя на платежни услуги с рамков договор или предложение за такъв. Информацията и условията се дават под формата на разбираем текст и в ясен и достъпен формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на всеки друг език, уговорен между страните.

1. Държавите членки изискват от доставчика на платежни услуги да осигури на разположение или, при поискване от ползвателя на платежни услуги, да предостави на ползвателя на платежни услуги на хартиен или друг дълготраен носител информацията и условията, посочени в член 45, в разумен срок преди обвързването на ползвателя на платежни услуги с рамков договор или предложение за такъв. Информацията и условията се дават под формата на разбираем текст и в ясен и достъпен формат на официалния език на държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на всеки друг език, уговорен между страните.

Изменение  97

Предложение за директива

Член 45 – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) описание на основните характеристики на платежната услуга, която се предоставя;

а) ясно описание на основните характеристики на платежната услуга, която се предоставя;

Изменение  98

Предложение за директива

Член 45 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) формата и реда за даване на съгласието за иницииране или изпълнение на платежната трансакция и оттеглянето на това съгласие в съответствие с членове 57 и 71;

в) формата и реда за даване на съгласието за подаване на платежното нареждане или изпълнение на платежната трансакция и оттеглянето на това съгласие в съответствие с членове 57 и 71;

Изменение  99

Предложение за директива

Член 45 – точка 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) ако е договорено — информация, че ползвателят на платежни услуги ще се счита за приел промените в условията в съответствие с член 47, освен ако той е уведомил доставчика на платежни услуги, че не приема тези промени преди датата, на която е предложено те да влязат в сила;

а) ако е договорено — освен когато промяната е ясно и недвусмислено по-благоприятна за ползвателите на платежни услуги съгласно член 47, параграф 2 — информация, че ползвателят на платежни услуги ще се счита за приел промените в условията в съответствие с член 47, освен ако той е уведомил доставчика на платежни услуги, че не приема тези промени преди датата, на която е предложено те да влязат в сила, като подобно уведомление не поражда ефект, когато промяната е ясно и недвусмислено по-благоприятна за ползвателите на платежни услуги;

Изменение  100

Предложение за директива

Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички промени в рамковия договор, както и информацията и условията, посочени в член 45, се предлагат от доставчика на платежни услуги по начина, определен в член 44, параграф 1, и не по-късно от два месеца преди датата, на която е предложено да влязат в сила.

1. Всички промени в рамковия договор, които не са ясно и недвусмислено по-благоприятни за ползвателите на платежни услуги, както и информацията и условията, посочени в член 45, се предлагат от доставчика на платежни услуги по начина, определен в член 44, параграф 1, не по-късно от два месеца преди датата, на която е предложено да влязат в сила.

Изменение  101

Предложение за директива

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Промените в лихвените проценти или обменните курсове могат да се прилагат незабавно и без предизвестие, ако рамковият договор предвижда това право и промените се основават на референтния лихвен процент или обменен курс, уговорени в съответствие с член 45, параграф 3, букви б) и в). Ползвателят на платежни услуги бива информиран за всяка промяна в лихвения процент при първа възможност и по начина, определен в член 44, параграф 1, освен ако страните са договорили определена периодичност или начин, по който информацията трябва да се предостави или да се осигури на разположение. При все това промените в лихвения процент или обменния курс, които са по-благоприятни за ползвателите на платежни услуги, могат да бъдат прилагани без предизвестие.

2. Промените в лихвените проценти или обменните курсове могат да се прилагат незабавно и без предизвестие, ако рамковият договор предвижда това право и промените в лихвените проценти или обменните курсове се основават на референтния лихвен процент или обменен курс, уговорени в съответствие с член 45, параграф 3, букви б) и в). Ползвателят на платежни услуги бива информиран за всяка промяна в лихвения процент при първа възможност и по начина, определен в член 44, параграф 1, освен ако страните са договорили определена периодичност или начин, по който информацията трябва да се предостави или да се осигури на разположение. При все това промените в лихвения процент или обменния курс, които са по-благоприятни за ползвателите на платежни услуги, и промените в рамковия договор, които са ясно и недвусмислено по-благоприятни за ползвателите на платежни услуги, могат да бъдат прилагани без предизвестие.

Изменение  102

Предложение за директива

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Прекратяването на рамков договор, който е сключен за определен срок, надвишаващ 12 месеца, или на безсрочен договор не предполага заплащане на такси от ползвателя на платежни услуги след изтичането на срока от 12 месеца. Във всички останали случаи таксите за прекратяване на договора са подходящи и съобразени с разходите.

2. Прекратяването на рамков договор не предполага заплащане на такси от ползвателя на платежни услуги.

Обосновка

Таксите за закриване на сметка представляват пречка пред прехвърлянето на сметки. Доставчиците на платежни услуги не следва да налагат такси на потребителите за прекратяването на рамков договор. В някои държави членки доставчиците на платежни услуги нямат право да налагат такси на клиентите си за промяна на услугата. Понастоящем в Обединеното кралство и в Австрия не се налага заплащането на такси за промяна на услугата, а в Обединеното кралство не се налагат такси на клиентите, които закриват своите сметки в срок от 12 месеца след тяхното разкриване. В Италия потребителите не заплащат такси при закриване на сметка.

Изменение  103

Предложение за директива

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Рамковият договор може да включва условието информацията, посочена в параграф 1, да се предоставя или осигурява на разположение периодично поне веднъж месечно и по уговорен начин, който позволява на платеца да съхранява и да възпроизвежда информацията в непроменен вид.

2. Рамковият договор включва условието информацията, посочена в параграф 1, да се предоставя или осигурява на разположение периодично поне веднъж месечно, безплатно и по уговорен начин, който позволява на платеца да съхранява и да възпроизвежда информацията в непроменен вид.

Изменение  104

Предложение за директива

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Въпреки това държавите членки могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информацията на хартиен носител веднъж месечно.

3. Въпреки това държавите членки могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информацията на хартиен носител или друг дълготраен носител веднъж месечно.

Изменение  105

Предложение за директива

Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) справка, даваща възможност на получателя на плащането да идентифицира платежната трансакция и, когато е целесъобразно — платеца, както и всякаква информация, предадена при платежната трансакция;

а) справка, даваща възможност на получателя на плащането да идентифицира платежната трансакция и платеца, както и всякаква информация, предадена при платежната трансакция;

Изменение  106

Предложение за директива

Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Въпреки това държавите членки могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информацията на хартиен носител веднъж месечно.

3. Въпреки това държавите членки могат да изискат от доставчиците на платежни услуги да предоставят безплатно информацията на хартиен носител или друг дълготраен носител веднъж месечно.

Изменение  107

Предложение за директива

Член 52 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се предлага услуга по валутно конвертиране преди инициирането на платежната трансакция и когато тази услуга по валутно конвертиране се предлага на мястото на продажбата или от получателя на плащането, страната, предлагаща на платеца услугата по валутно конвертиране, му съобщава всички такси, както и обменния курс, който ще използва за конвертиране на платежната трансакция.

Когато се предлага услуга по валутно конвертиране преди инициирането на платежната трансакция и когато тази услуга по валутно конвертиране се предлага на банкомат, на мястото на продажбата или от получателя на плащането, страната, предлагаща на платеца услугата по валутно конвертиране, му съобщава всички такси, както и обменния курс, който ще използва за конвертиране на платежната трансакция.

Изменение  108

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато доставчик на платежни услуги или трета страна изисква такса за използването на даден платежен инструмент, той информира за това ползвателя на платежни услуги преди инициирането на платежната трансакция.

заличава се

Изменение  109

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато доставчик на платежни услуги има право да прехвърля на платеца разходи на трета страна, платецът не е длъжен да ги заплати, освен в случай че е бил уведомен за пълния им размер преди инициирането на платежната трансакция.

Изменение  110

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доставчикът на платежни услуги не може да налага такси на ползвателя на платежни услуги за изпълнение на задълженията си за предоставяне на информация или за предприемане на коригиращи и предпазни мерки по настоящия дял, освен когато в член 70, параграф 1, член 71, параграф 5 и член 79, параграф 2 е предвидено друго. Тези такси се договарят между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и са подходящи и съответстват на действителните разходи на доставчика на платежни услуги.

1. Доставчикът на платежни услуги не може да налага такси на ползвателя на платежни услуги за изпълнение на задълженията си за предоставяне на информация или за предприемане на коригиращи и предпазни мерки по настоящия дял, освен когато в член 70, параграф 1, член 71, параграф 5 и член 79, параграф 2 е предвидено друго. Тези такси се договарят между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги и са подходящи и съответстват на действителните разходи на доставчика на платежни услуги. При поискване доставчикът на платежни услуги оповестява действителните разходи за платежната трансакция.

Изменение  111

Предложение за директива

Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Доставчикът на платежни услуги не възпрепятства получателя на плащането да начисли на платеца такса, да му предложи отстъпка или по друг начин да го ориентира към използването на даден платежен инструмент. Всички приложими такси обаче не може да надвишават разходите, направени от получателя на плащането за използването на конкретния платежен инструмент.

3. Доставчикът на платежни услуги не възпрепятства получателя на плащането да начисли на платеца такса, да му предложи отстъпка или по друг начин да го ориентира към използването на даден платежен инструмент. Всички приложими такси обаче не надвишават преките разходи, направени от получателя на плащането за използването на конкретния платежен инструмент.

Изменение  112

Предложение за директива

Член 55 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Независимо от разпоредбите на параграф 4, държавите членки могат да предвидят, че получателят на плащането не начислява никакви такси за използването на платежен инструмент.

Изменение  113

Предложение за директива

Член 57 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съгласието за изпълнение на платежната трансакция или на поредица от платежни трансакции се дава по договорения между платеца и доставчика на платежни услуги начин. Съгласието може да бъде предоставено също така пряко или непряко чрез получателя. Счита се също, че е дадено съгласие за изпълнение на платежната трансакция, когато платецът упълномощи трета страна доставчик на платежни услуги да инициира платежната транскация чрез доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката.

2. Съгласието за изпълнение на платежната трансакция или на поредица от платежни трансакции (включително директен дебит) се дава по договорения между платеца и доставчика на платежни услуги начин. Съгласието може да бъде предоставено също така пряко или непряко чрез получателя. Счита се също, че е дадено съгласие за изпълнение на платежната трансакция, когато платецът упълномощи трета страна доставчик на платежни услуги да инициира платежна трансакция чрез доставчик на платежни услуги, обслужващ сметката, чийто титуляр е платецът.

Изменение  114

Предложение за директива

Член 58 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп и използване на информацията за платежната сметка от трета страна доставчик на платежни услуги

Достъп и използване на информацията за платежната сметка от трета страна доставчик на платежни услуги и от трета страна, издаваща платежни инструменти

Изменение  115

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че платецът има право да се възползва от трета страна доставчик на платежни услуги, за да получи платежни услуги, даващи възможност за достъп до платежни сметки, както е посочено в точка 7 от приложение I.

1. Държавите членки гарантират, че платецът, при условие че е титуляр на платежна сметка, до която е възможен достъп чрез онлайн банкиране, има право да използва лицензирана трета страна доставчик на платежни услуги, за да получи платежни услуги, даващи възможност за достъп до платежни сметки, както е посочено в точка 7 от приложение I. Държавите членки гарантират, че платецът има право да използва лицензирана трета страна, издаваща платежни инструменти, за да получи платежен инструмент, който позволява платежни трансакции.

Изменение  116

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, не отказва достъп по смисъла на настоящия член на третата страна доставчик на платежни услуги или на третата страна, издаваща платежни инструменти, когато тя е упълномощена да извърши конкретно плащане от името на платеца, при условие че платецът изрично е дал своето съгласие в съответствие с член 57.

Изменение  117

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Получателите на плащането, които предлагат на платците възможност за използване на трети страни доставчици на платежни услуги или трети страни, издаващи платежни инструменти, недвусмислено предоставят на платците информация относно тези трети страни доставчици на платежни услуги, включително регистрационния им номер и името на компетентния надзорен орган.

Изменение  118

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато платецът е възложил на трета страна доставчик на платежни услуги да предоставя платежни услуги съгласно параграф 1, доставчикът има следните задължения:

Не се отнася до българския текст.

Изменение  119

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да гарантира, че персонализираните защитни характеристики на ползвателя на платежни услуги не са достъпни за други лица;

a) да гарантира, че персонализираните сертификати за сигурност на ползвателя на платежни услуги не са достъпни за други лица;

Изменение  120

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да удостоверява ясно автентичността си пред доставчика(ците) на платежни услуги, обслужващ(и) сметката на титуляра.

б) всеки път, когато се инициира плащане или се събира информация за сметката, да удостоверява ясно автентичността си пред доставчика(ците) на платежни услуги, обслужващ(и) сметката на титуляра.

Изменение  121

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) да не съхранява чувствителни данни за плащанията или персонализирани сертификати за сигурност на ползвателя на платежни услуги.

в) да не съхранява персонализирани сертификати за сигурност на ползвателя на платежни услуги.

Изменение  122

Предложение за директива

Член 58 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) да не използва данните за цели, различни от тези, които са изрично поискани от платеца.

Изменение  123

Предложение за директива

Член 58 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Когато платецът е дал съгласие трета страна, издаваща платежен инструмент, която е предоставила платежен инструмент на платеца, да получи информация за наличието на достатъчно средства за конкретна платежна трансакция по конкретна платежна сметка на платеца, доставчикът на платежни услуги, обслужващ конкретната платежна сметка, предоставя такава информация на третата страна, издаваща платежния инструмент, незабавно след получаването на платежното нареждане на платеца. Информацията за наличието на достатъчно средства следва да съдържа обикновен отговор с „да“ или „не“, а не извлечение на салдото по сметката, в съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Изменение  124

Предложение за директива

Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, третират платежните нареждания, предавани чрез услугите на трета страна доставчик на платежни услуги, по същия начин както платежни нареждания, получени пряко от самия платец, освен в случай на обективни причини от гледна точка на времето и приоритета при изпълнението.

4. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, третират платежните нареждания, предавани чрез услугите на трета страна доставчик на платежни услуги или трета страна, издаваща платежни инструменти, по същия начин както платежни нареждания, получени пряко от самия платец, освен в случай на обективни причини, по-специално от гледна точка на времето и приоритета при изпълнението или таксите.

Изменение  125

Предложение за директива

Член 58 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. От третите страни доставчици на платежни услуги не се изисква да встъпват в договорни отношения с доставчици на платежни услуги, обслужващи сметките, в контекста на услуги по иницииране на плащане или по предоставяне на информация за сметка.

Обосновка

Ако отношенията между третите страни доставчици и доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, се основават на договори, дейността на много от третите страни доставчици най-вероятно би била блокирана или възпрепятствана. Това вероятно би довело до спиране на иновациите и конкуренцията, които третите страни доставчици започнаха да въвеждат на пазара. Следователно от обществена гледна точка би било много по-рационално да се гарантира, че отношенията между третите страни доставчици и доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, се изграждат единствено на базата на обща законодателна и надзорна рамка.

Изменение  126

Предложение за директива

Член 58 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите членки гарантират, че веднага след като общите и сигурни отворени стандарти на комуникация бъдат установени и започнат да се прилагат от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на потребителя, към трети страни доставчици на платежни услуги съгласно член 94а, ползвателят на платежни услуги може да използва най-сигурното и съвременно технологично решение за инициирането на електронни платежни трансакции чрез трети страни доставчици на платежни услуги.

Обосновка

Решението за включване на трети страни доставчици в обхвата на преразгледаната директива относно платежните услуги е от съществено значение също и за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция на пазара на платежни услуги. До момента няма сериозни инциденти, свързани със сигурността, в които участват трети страни доставчици, но все пак това е относително малка пазарна ниша, която би могла да привлече измамници, след като достигне значителни обеми на платежните трансакции. Изменението се основава на предложение от Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение  127

Предложение за директива

Член 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 59

заличава се

Достъп и използване на информацията за платежната сметка от трети страни, издаващи платежни инструменти

 

1. Държавите членки гарантират, че платецът има право да използва трета страна, издаваща платежни инструменти, за да получи услуги по плащане с карта.

 

2. Ако платецът е дал съгласие трета страна, издаваща платежен инструмент, която е предоставила платежен инструмент на платеца, да получи информация за наличието на достатъчно средства за конкретна платежна трансакция по посочената платежна сметка на платеца, доставчикът на платежни услуги, обслужващ конкретната платежна сметка, предоставя такава информация на третата страна, издаваща платежния инструмент, незабавно след получаването на платежното нареждане на платеца.

 

3. Доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, третират платежните нареждания, предавани чрез услугите на трета страна, издаваща платежни инструменти, по същия начин както платежни нареждания, получени пряко от самия платец, освен в случай на обективни причини от гледна точка на времето и приоритета при изпълнението.

 

Изменение  128

Предложение за директива

Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1, буква а) ползвателят на платежни услуги предприема по-специално всички разумни действия за запазване на неговите персонализирани защитни характеристики веднага щом получи платежния инструмент. Задължението на ползвателите на платежни услуги за полагане на грижи не възпрепятстват използването на платежен инструмент и услуги, разрешени съгласно настоящата директива.

2. За целите на параграф 1, буква а) ползвателят на платежни услуги предприема по-специално всички разумни действия за запазване на неговите персонализирани сертификати за сигурност, веднага щом получи платежния инструмент. Задължението на ползвателите на платежни услуги за полагане на грижи не възпрепятстват използването на платежен инструмент и услуги, разрешени съгласно настоящата директива.

Изменение  129

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да гарантира, че персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент не са достъпни за лица, различни от ползвателя на платежни услуги, който има право да използва платежния инструмент, без да се засягат задълженията на ползвателя на платежни услуги, посочени в член 61;

a) да гарантира, че персонализираните сертификати за сигурност на платежния инструмент са действително сигурни и не са достъпни за лица, различни от ползвателя на платежни услуги, който има право да използва платежния инструмент, без да се засягат задълженията на ползвателя на платежни услуги, посочени в член 61;

Изменение  130

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Доставчикът на платежни услуги носи риска, свързан с изпращането на платежен инструмент на платеца или с изпращането на неговите персонализирани защитни характеристики.

2. Доставчикът на платежни услуги носи риска, свързан с изпращането на платежен инструмент на платеца или с изпращането на неговите персонализирани сертификати за сигурност.

Изменение  131

Предложение за директива

Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато участва трета страна доставчик на платежни услуги, ползвателят на платежни услуги също може да очаква доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, да направи корекция по силата на параграф 1 от настоящия член, без да се засягат разпоредбите на член 65, параграф 2 и член 80, параграф 1.

2. Когато ползвателят на платежни услуги е избрал да използва трета страна доставчик на платежни услуги, ползвателят на платежни услуги я информира и уведомява доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката. Ползвателят на платежни услуги получава корекция от доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, по силата на параграф 1 от настоящия член, без да се засягат разпоредбите на член 80, параграф 1.

Изменение  132

Предложение за директива

Член 63 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Ползвателят на платежни услуги докладва на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, за всички инциденти, които са му известни и които го засягат в контекста на използването на трета страна доставчик на платежни услуги или трета страна, издаваща платежни инструменти. Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, уведомява компетентните национални органи за всички възникнали инциденти. В такъв случай компетентните национални органи следват процедурата, установена от ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, както е посочено в член 85.

Изменение  133

Предложение за директива

Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато ползвател на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна трансакция или твърди, че платежната трансакция не е изпълнена правилно, доставчикът на платежни услуги и — ако такава участва и е целесъобразно — третата страна доставчик на платежни услуги трябва да докажат, че автентичността на платежната трансакция е била установена, платежната регистрация е точно регистрирана, осчетоводена и не е повлияна от техническа неизправност или от друга нередност.

1. Когато ползвател на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна трансакция или твърди, че платежната трансакция не е изпълнена правилно, доставчикът на платежни услуги и — ако такава участва — третата страна доставчик на платежни услуги трябва да докажат, че автентичността на платежната трансакция е била установена, платежната регистрация е точно регистрирана, осчетоводена и не е повлияна от техническа неизправност или от друга нередност.

Обосновка

Третата страна доставчик, ако такава участва, следва винаги да носи отговорност да докаже, че „автентичността на платежната трансакция е била установена, платежната регистрация е точно регистрирана, осчетоводена и не е повлияна от техническа неизправност или от друга нередност“. Позоваването на целесъобразността може да доведе до ситуации, при които отговорността на третата страна доставчик не е ясна.

Изменение  134

Предложение за директива

Член 64 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако платежната трансакция е била инициирана чрез трета страна доставчик на платежни услуги, тя носи отговорността да докаже, че платежната трансакция не е засегната от техническа неизправност или друга нередност, свързана с платежните услуги, за които тя отговаря.

Ако ползвателят на платежни услуги инициира платежната трансакция чрез трета страна доставчик на платежни услуги, тя носи отговорността да докаже, че автентичността на платежната трансакция е била установена, че платежната трансакция е точно регистрирана и не е засегната от техническа неизправност или друга нередност, свързана с платежните услуги, за които тя отговаря.

Изменение  135

Предложение за директива

Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато ползвателят на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна трансакция, използването на платежен инструмент, регистрирано от доставчика на платежни услуги, включително по целесъобразност от трета страна доставчик на платежна услуга, само по себе си не е достатъчно да докаже, че платежната трансакция е била разрешена от платеца или че платецът е действал с цел измама, или не е изпълнил умишлено или поради груба небрежност едно или повече от задълженията си по член 61.

2. Когато ползвателят на платежни услуги отрича да е разрешавал изпълнена платежна трансакция, използването на платежен инструмент, регистрирано от доставчика на платежни услуги, включително по целесъобразност от трета страна доставчик на платежна услуга, само по себе си не е достатъчно да докаже, че платежната трансакция е била разрешена от платеца или че платецът е действал с цел измама, или не е изпълнил умишлено или поради груба небрежност едно или повече от задълженията си по член 61. В такъв случай само предположения, без допълнително подкрепящо доказателство освен регистрираното използване на платежния инструмент, не се считат за допустими доказателства срещу ползвателя на платежни услуги. Доставчикът на платежни услуги, включително третата страна доставчик, по целесъобразност, представя подкрепящи доказателства, за да докаже измама или груба небрежност от страна на платеца.

Изменение  136

Предложение за директива

Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на член 63 държавите членки гарантират, че в случай на неразрешена платежна трансакция доставчикът на платежни услуги на платеца незабавно възстановява на платеца сумата на неразрешената платежна трансакция и, когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в положението, в което тя би била, ако не е била изпълнена неразрешената платежна трансакция. Те също така гарантират, че вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.

1. Без да се засягат разпоредбите на член 63, държавите членки гарантират, че в случай на неразрешена платежна трансакция доставчикът на платежни услуги на платеца възстановява на платеца в рамките на 24 часа от момента, когато е забелязал или е бил уведомен за трансакцията, сумата на неразрешената платежна трансакция и, където е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в положението, в което тя би била, ако не е била изпълнена неразрешената платежна трансакция. Те също така гарантират, че вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.

Изменение  137

Предложение за директива

Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако участва трета страна доставчик на платежни услуги, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, възстановява сумата на неразрешената платежна трансакция и, когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала, ако неразрешената платежна трансакция не е била изпълнена. Възможно е третата страна доставчик на платежни услуги да дължи финансова компенсация на доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката.

2. Ако участва трета страна доставчик на платежни услуги, доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, възстановява сумата на неразрешената платежна трансакция и, когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала, ако неразрешената платежна трансакция не е била изпълнена. Ако третата страна доставчик на платежни услуги не може да докаже, че не носи отговорност за неразрешената платежна трансакция, в рамките на един работен ден тя компенсира доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката, за всички разумни разходи, понесени в резултат на възстановяването на сумата на платеца, включително сумата по неразрешената платежна трансакция.

Изменение  138

Предложение за директива

Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от разпоредбите на член 65 платецът може да бъде задължен да понесе загуби, свързани с неразрешени платежни трансакции, в максимален размер до 50 EUR, произтичащи от използването на изгубен или откраднат платежен инструмент или от незаконното присвояване на платежен инструмент.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 65 платецът може да бъде задължен да понесе загуби, свързани с неразрешени платежни трансакции, в максимален размер до 50 EUR или равностойността им в друга национална валута, произтичащи от използването на изгубен или откраднат платежен инструмент или от незаконното присвояване на платежен инструмент. Тази разпоредба не се прилага, ако загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежен инструмент не е могло да бъде установено от платеца преди плащането.

Изменение  139

Предложение за директива

Член 66 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след провеждане на консултации с консултативната комисия, посочена в член 5, параграф 3а, издава насоки, предназначени за доставчиците на платежни услуги, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, относно тълкуването и практическото използване на понятието „груба небрежност“ в този контекст. Тези насоки се издават в срок до [да се впише дата — дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива] и се актуализират редовно по целесъобразност.

Обосновка

В момента понятието „груба небрежност“ се тълкува и използва по много несъгласуван начин в различните държави членки. Това състояние на нещата е негативен фактор при трансграничните дейности и не е приемливо в рамките на вътрешния пазар. Насоките на ЕБО, както и процесът за тяхното разработване, биха били подходящ начин за подобряване на съгласуваността.

Изменение  140

Предложение за директива

Член 66 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Когато платецът не е действал чрез измама, нито е допуснал умишлено неизпълнение на задълженията си по член 61, държавите членки могат да ограничат отговорността по параграф 1, като отчетат по-специално естеството на персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент и обстоятелствата, при които той е загубен, откраднат или незаконно присвоен.

Изменение  141

Предложение за директива

Член 66 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Платецът не понася никакви финансови последици, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, ако произтеклото от това неразрешено плащане е станало възможно в резултат на метод или пробив в сигурността, който вече е бил известен и документиран, и ако доставчикът на платежни услуги не е укрепил системите за сигурност с цел да блокира ефективно последващи атаки от този вид, с изключение на случаите, когато платецът е действал с цел измама.

Изменение  142

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на доставчика на платежни услуги платецът носи отговорността да докаже наличието на такива условия.

По искане на доставчика на платежни услуги платецът предоставя данни във връзка с такива условия.

Обосновка

Тук Комисията, по неясни причини, предлага балансът да се наклони силно в полза на получателя на плащането. Не звучи разумно цялата доказателствена тежест да бъде поета от платеца, особено ако платецът е потребител. По-балансирано решение е да се запази формулировката от съществуващата директива относно платежните услуги.

Изменение  143

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възстановяването на средствата включва цялата сума на извършената платежна трансакция. Това включва условието, че вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.

заличава се

Изменение  144

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При директни дебити платецът има безусловно право на възстановяване на средствата в рамките на сроковете, определени в член 68, освен когато получателят на плащането вече е изпълнил договорните задължения и услугите вече са били получени или стоките са били употребени от платеца. По искане на доставчика на платежни услуги получателят на плащането носи отговорността да докаже, че описаните в трета алинея условия са изпълнени.

Държавите членки гарантират, че в допълнение към правото, посочено в параграф 1, при директни дебити платецът има безусловно право на възстановяване на средствата в рамките на сроковете, определени в член 68.

Обосновка

Практиката показва, че безусловното право на възстановяване при директни дебити работи добре в практиката. Подобни системи са ефективни и няма данни за злоупотреби с това право. Следователно има смисъл те да се превърнат в стандарт за вътрешния пазар. В допълнение, би било доста неразумно да се иска от доставчиците на платежни услуги да оценяват дали основни договорни отношения са изпълнени или не. Това не трябва да е задача на доставчиците на платежни услуги.

Изменение  145

Предложение за директива

Член 67 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Възстановяването на средствата включва цялата сума на извършената платежна трансакция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана. Извършването на възстановяване на плащане само по себе си не променя основната правна претенция на получателя на плащането.

Изменение  146

Предложение за директива

Член 67 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. Държавите членки могат да позволят на своите доставчици на платежни услуги да предлагат по-благоприятни права за възстановяване на средства в съответствие с техните схеми за директен дебит, при условие че те са по-благоприятни за платеца.

Обосновка

С цел да се позволи на държавите членки да предоставят по-високо равнище на защита на потребителите в сравнение с предложеното в настоящата директива.

Изменение  147

Предложение за директива

Член 67 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 67 a

 

Платежни трансакции, чиято сума не е предварително известна

 

1. За платежните трансакции, чиято сума не е известна в момента на покупката, държавите членки определят максималния размер на средствата, които могат да бъдат блокирани от платежната сметка на платеца, и максималния срок, за който тези средства могат да бъдат блокирани от получателя на плащането.

 

2. Към получателя на плащането има изискване да информира платеца преди извършването на трансакцията, ако средства, надвишаващи сумата на покупката, ще бъдат блокирани от платежната сметка на платеца.

 

3. Ако средства, надвишаващи сумата на покупката, са били блокирани от платежната сметка на платеца, информацията за това се предоставя на платеца от неговия доставчик на платежни услуги в извлечението по сметката.

Изменение  148

Предложение за директива

Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че платецът може да поиска предвиденото в член 67 възстановяване на средства по разрешена платежна трансакция, инициирана от или чрез получателя на плащането, в рамките на осем седмици от датата, на която сметката е задължена.

1. Държавите членки гарантират, че платецът може да поиска предвиденото в член 67 възстановяване на средства по разрешена платежна трансакция, инициирана от или чрез получателя на плащането, в рамките на минимум осем седмици от датата, на която сметката е задължена.

Обосновка

С цел да се гарантира, че някои държави членки могат да продължат да разширяват правото на възстановяване на средства при директен дебит след изтичането на срока от 8 седмици, установен от настоящата директива ІІ относно платежните услуги.

Изменение  149

Предложение за директива

Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че моментът на получаване е моментът, в който платежното нареждане, подадено пряко от платеца или от негово име от трета страна доставчик на платежни услуги или инициирано непряко от или чрез получателя на плащането, е получено от доставчика на платежни услуги на платеца. Ако моментът на получаване не е работен ден за доставчика на платежни услуги на платеца, платежното нареждане се счита за получено на следващия работен ден. Доставчикът на платежни услуги може да определи краен срок близо до края на работния ден, след който всяко получено платежно нареждане се счита за получено на следващия работен ден.

1. Държавите членки гарантират, че моментът на получаване е моментът, в който платежното нареждане, подадено пряко от платеца или от негово име от трета страна доставчик на платежни услуги или инициирано непряко от или чрез получателя на плащането, е получено от доставчика на платежни услуги на платеца. Моментът на получаване не може да бъде по-късен от момента на задължаване на сметката на платеца. Ако моментът на получаване не е работен ден за доставчика на платежни услуги на платеца, платежното нареждане се счита за получено на следващия работен ден. Доставчикът на платежни услуги може да определи краен срок близо до края на работния ден, след който всяко получено платежно нареждане се счита за получено на следващия работен ден.

Обосновка

Моментът на получаване за целите на член 74 не може да бъде по-късен от момента на задължаване на сметката на платеца. Подобна разпоредба е необходима, за да се попречи на големи купувачи да злоупотребяват със своята пазарна сила и да „договарят“ с получателите на плащането възможността да задържат средствата за продължителни периоди от време. Подобна злоупотреба увеличава разходите за приемане на плащания с карти, които в крайна сметка се поемат от потребителите. Въз основа на предложение на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC).

Изменение  150

Предложение за директива

Член 70 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако доставчикът на платежни услуги откаже да изпълни платежно нареждане, ползвателят на платежни услуги бива уведомен за отказа и по възможност за причините за него, както и за процедурата за поправяне на фактическите грешки, довели до този отказ, освен ако това е забранено от други приложими разпоредби на законодателството на Съюза или на националното законодателство.

1. Ако доставчикът на платежни услуги, включително, когато е приложимо, третата страна доставчик на платежни услуги, откаже да изпълни платежно нареждане или да инициира платежна трансакция, ползвателят на платежни услуги бива уведомен за отказа и по възможност за причините за него, както и за процедурата за поправяне на фактическите грешки, довели до този отказ, освен ако това е забранено от други приложими разпоредби на законодателството на Съюза или на националното законодателство.

Изменение  151

Предложение за директива

Член 70 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Рамковият договор може да включва условие, че доставчикът на платежни услуги може да начислява такса за такова уведомление, ако отказът е обективно обоснован.

Доставчикът на платежни услуги не начислява такса на ползвателя на платежни услуги за такова уведомление.

Обосновка

Уведомлението за отказ следва да се разглежда като основна стандартна информация за потребителя и следователно да се предоставя безплатно.

Изменение  152

Предложение за директива

Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящият раздел се прилага за други платежни трансакции, освен ако между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги е договорено друго, с изключение на случая по член 78, в който страните нямат свобода на договаряне. Въпреки това, когато ползвателят на платежни услуги и доставчикът на платежни услуги се договорят за по-дълъг от определения в член 74 срок за платежни трансакции в рамките на Съюз, този срок не може да надвишава 4 работни дни след момента на получаване на платежното нареждане в съответствие с член 69.

2. Настоящият раздел се прилага за други платежни трансакции, освен ако между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги е договорено друго, с изключение на случая по член 78, в който страните нямат свобода на договаряне. Въпреки това, когато ползвателят на платежни услуги и доставчикът на платежни услуги се договорят за по-дълъг от определения в член 74 срок за платежни трансакции в рамките на Съюз, този срок не може да надвишава 4 работни дни или друг срок по силата на други правни задължения, уредени от националното законодателство и законодателството на Съюза, след момента на получаване на платежното нареждане в съответствие с член 69.

Обосновка

Не е необходимо да се указва срок, тъй като това предполага възможни ограничения или несъответствия с други мерки за предотвратяване на измамите.

Изменение  153

Предложение за директива

Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват доставчикът на платежни услуги на платеца да гарантира, че след момента на получаване на платежното нареждане в съответствие с член 69, платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя на плащането се заверява със сумата на платежната трансакция най-късно до края на следващия работен ден. Тези срокове могат да се удължават с още един работен ден за инициирани на хартиен носител платежни трансакции.

1. Държавите членки изискват доставчикът на платежни услуги на платеца да гарантира, че след момента на получаване на платежното нареждане в съответствие с член 69, платежната сметка на доставчика на платежни услуги на получателя на плащането се заверява със сумата на платежната трансакция най-късно до края на следващия работен ден. Този срок може да се удължава с още един работен ден за инициирани на хартиен носител платежни трансакции.

Изменение  154

Предложение за директива

Член 79 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Държавите членки гарантират, че, в случай на неуспешен опит за възстановяване на средства в съответствие с параграф 3, доставчикът на платежни услуги на погрешно адресирания получател на плащането е длъжен да предостави цялата необходима информация на платеца, за да може той да се свърже с получателя на средствата, и, ако е необходимо, да внесе съдебен иск за тяхното повторно събиране.

Изменение  155

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато доставчикът на платежни услуги на платеца или трета страна доставчик на платежни услуги носи отговорност по първа или втора алинея, съответният доставчик на платежни услуги своевременно възстановява на платеца сумата на неизпълнената или погрешно изпълнена платежна трансакция и, когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала при отсъствие на погрешно изпълнена платежна трансакция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.

Когато доставчикът на платежни услуги на платеца или трета страна доставчик на платежни услуги носи отговорност по първа или втора алинея, съответният доставчик на платежни услуги своевременно възстановява на платеца сумата на неизпълнената или погрешно изпълнена платежна трансакция и, когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала при отсъствие на погрешно изпълнена платежна трансакция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана. В случай че това вече не е технически възможно, платецът трябва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви.

Изменение  156

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При неизпълнена или погрешно изпълнена платежна трансакция, за която платежното нареждане е подадено от платеца, доставчикът на платежни услуги, независимо от отговорността по настоящия параграф, при поискване незабавно полага усилия за проследяване на платежната трансакция и уведомява платеца за резултата. Това се извършва безплатно за платеца.

При неизпълнена или погрешно изпълнена платежна трансакция, за която платежното нареждане е подадено от платеца, доставчикът на платежни услуги на платеца, независимо от отговорността по настоящия параграф, при поискване незабавно полага усилия за проследяване на платежната трансакция и уведомява платеца за резултата. Това се извършва безплатно за платеца.

Изменение  157

Предложение за директива

Член 80 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на член 63, член 79, параграфи 2 и 3 и член 83, когато платежно нареждане е подадено от или чрез получателя на плащането, доставчикът на платежни услуги носи отговорност пред получателя на плащането за точното предаване на платежното нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца в съответствие с член 74, параграф 3. Когато доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност по настоящата алинея, той незабавно предава наново съответното платежно нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца. В случай, че платежната трансакция се извършва със закъснение, вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя на плащането със сумата на трансакцята е не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 63, член 79, параграфи 2 и 3 и член 83, когато платежно нареждане е подадено от или чрез получателя на плащането, доставчикът на платежни услуги носи отговорност пред получателя на плащането за точното предаване на платежното нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца в съответствие с член 74, параграф 3. Когато доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност по настоящата алинея, той незабавно предава наново съответното платежно нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца. В случай че платежната трансакция се извършва със закъснение, вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя на плащането със сумата на трансакцията е не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение. В случай че това вече не е технически възможно, платецът трябва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви.

Изменение  158

Предложение за директива

Член 80 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, без да се засягат разпоредбите на член 63, член 79, параграфи 2 и 3 и член 83, доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност пред получателя на плащането за изпълнение на платежната трансакция в съответствие със задълженията си по член 78. Когато доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност по настоящата алинея, той гарантира, че сумата на платежната трансакция е на разположение на получателя на плащането незабавно след като сметката на доставчика на платежни услуги на получателя е заверена с тази сума. Платежната сметка на получателя на плащането се заверява със сумата на трансакцията с вальор не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение.

Освен това, без да се засягат разпоредбите на член 63, член 79, параграфи 2 и 3 и член 83, доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност пред получателя на плащането за изпълнение на платежната трансакция в съответствие със задълженията си по член 78. Когато доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането носи отговорност по настоящата алинея, той гарантира, че сумата на платежната трансакция е на разположение на получателя на плащането незабавно след като сметката на доставчика на платежни услуги на получателя е заверена с тази сума. Платежната сметка на получателя на плащането се заверява със сумата на трансакцията с вальор не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение. В случай че това вече не е технически възможно, платецът трябва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви.

Изменение  159

Предложение за директива

Член 80 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на неизпълнена или погрешно изпълнена платежна трансакция, за която доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането не носи отговорност по първа и втора алинеи, доставчикът на платежни услуги на платеца носи отговорност пред платеца. Когато доставчикът на платежни услуги на платеца носи такава отговорност, по целесъобразност и без неоснователно забавяне той възстановява на платеца сумата на неизпълнената или погрешно изпълнена платежна трансакция и възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала при отсъствие на погрешно изпълнена платежна трансакция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана.

В случай на неизпълнена или погрешно изпълнена платежна трансакция, за която доставчикът на платежни услуги на получателя на плащането не носи отговорност по първа и втора алинеи, доставчикът на платежни услуги на платеца носи отговорност пред платеца. Когато доставчикът на платежни услуги на платеца носи такава отговорност, по целесъобразност и без неоснователно забавяне той възстановява на платеца сумата на неизпълнената или погрешно изпълнена платежна трансакция и възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което същата би се намирала при отсъствие на погрешно изпълнена платежна трансакция. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сумата е била дебитирана. В случай че това вече не е технически възможно, платецът трябва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви.

Изменение  160

Предложение за директива

Член 80 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай, че платежната трансакция се извършва със закъснение, платецът може да реши, че вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя на плащането със сумата на трансакцията е не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение.

В случай че платежната трансакция се извършва със закъснение, платецът може да реши, че вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя на плащането със сумата на трансакцията е не по-късно от датата, на която сметката е трябвало да бъде заверена в случай на правилно изпълнение. В случай че това вече не е технически възможно, платецът трябва да бъде компенсиран също и за загубата на лихви.

Изменение  161

Предложение за директива

Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато отговорността на доставчик на платежни услуги по член 80 се поема от друг доставчик на платежни услуги или посредник, този доставчик на платежни услуги или посредник изплаща на първия доставчик на платежни услуги обезщетение за всички претърпени загуби или заплатени съгласно член 80 суми. Това включва обезщетение, когато някой от доставчиците на платежни услуги не успее да използва задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента.

1. Когато отговорността на доставчик на платежни услуги по членове 65 и 80 се поема от друг доставчик на платежни услуги или посредник, този доставчик на платежни услуги или посредник изплаща на първия доставчик на платежни услуги обезщетение за всички претърпени загуби или заплатени съгласно членове 65 и 80 суми. Това включва обезщетение, когато някой от доставчиците на платежни услуги не успее да използва задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента.

Изменение  162

Предложение за директива

Член 82 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. ЕБО притежава правомощието да започне и да насърчава провеждането на медиация, резултатите от която имат задължителен характер, с цел уреждане на спорове между компетентните органи, които са породени от упражняването на предоставените в настоящия член права.

Обосновка

Настоящото изменение се основава на становище на Европейския банков орган (ЕБО).

Изменение  163

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко обработване на лични данни за целите на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, националните правила, които транспонират Директива 95/46/ЕО, и Регламент (ЕО) № 45/2001.

1. Държавите членки разрешават обработването на лични данни от платежни системи и доставчици на платежни услуги, когато това е необходимо, за да се гарантира предотвратяването, разследването и разкриването на платежни измами. Обработването на такива лични данни се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, националните правила, които транспонират Директива 95/46/ЕО, и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Изключението за използването на лични данни от доставчиците на платежни услуги им дава правна сигурност, когато обработват такива данни за заявените цели.

Изменение  164

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. При обработването на лични данни за целите на настоящата директива се спазват принципите на необходимост, пропорционалност, ограничаване в рамките на целта и пропорционален срок на запазване на данните.

Изменение  165

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. По-специално, всеки доставчик, представител или ползвател, който обработва лични данни, следва да има достъп до, да обработва и да запазва единствено личните данни, които са необходими за изпълнението на неговите платежни услуги.

Изменение  166

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Принципът за защита на неприкосновеността на личния живот още при проектирането/по подразбиране е заложен във всички системи за обработване на данни, които се разработват и използват в рамките на настоящата директива;

Изменение  167

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Документите, посочени в член 5, буква й), наред с другото, определят също и мерките, целящи спазването на принципите на сигурност и поверителност и прилагането на принципа за защита на неприкосновеността на личния живот още при проектирането и за защита на неприкосновеността на личния живот по подразбиране.

Изменение  168

Предложение за директива

Член 84 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д. Разработването на стандарти и гарантирането на оперативна съвместимост за целите на настоящата директива се основава на оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот, която дава възможност за установяване на рисковете, свързани с всеки от наличните технически варианти, и на средствата за защита, които могат да бъдат въведени, за да се сведат до минимум заплахите за защитата на данните.

Изменение  169

Предложение за директива

Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на доставчиците на платежни услуги се прилагат разпоредбите на Директива [ОП, моля въведете номера на директивата след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност] и по-специално предвидените в членове 14 и 15 от нея изисквания за управление на риска и докладване на инциденти.

1. Доставчиците на платежни услуги установяват рамка с подходящи смекчаващи мерки и механизми за контрол с цел управление на операционните рискове, включително рисковете за сигурността, свързани с платежните услуги, които те предоставят. Като част от тази рамка доставчиците на платежни услуги установяват и поддържат ефективни процедури за управление на инциденти, включително установяването и класификацията на сериозни инциденти.

Изменение  170

Предложение за директива

Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът по член 6, параграф 1 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност] без неоправдано забавяне информира компетентния орган в държавата членка по произход и ЕБО относно получените от доставчиците на платежни услуги уведомления за инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност.

2. Доставчиците на платежни услуги без неоправдано забавяне уведомяват компетентния орган в държавата членка по произход на доставчика на платежни услуги за всички сериозни операционни инциденти, включително инциденти, свързани със сигурността.

Изменение  171

Предложение за директива

Член 85 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. След получаване на уведомлението компетентният орган в държавата членка по произход без неоправдано забавяне предоставя съответната информация за инцидента на ЕБО.

Обосновка

За съгласуваност и за да се предвиди възможността да не бъде налична съответна информация, която да бъде споделяна.

Изменение  172

Предложение за директива

Член 85 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. След получаване на уведомлението и, ако е целесъобразно, ЕБО уведомява компетентните органи в другите държави членки.

3. След получаване на уведомлението ЕБО, в сътрудничество с компетентния орган в държавата членка по произход, оценява значението на инцидента и въз основа на оценката уведомява компетентните органи в другите държави членки.

Изменение  173

Предложение за директива

Член 85 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Националният компетентен орган действа превантивно, ако е необходимо, и за да защити непосредствената безопасност на финансовата система.

Изменение  174

Предложение за директива

Член 85 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В допълнение към разпоредбите на член 14, параграф 4 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност], когато инцидентът във връзка със сигурността може да засегне финансовите интереси на ползвателите на платежни услуги, обслужвани от доставчика на платежни услуги, той незабавно уведомява за инцидента ползвателите на предоставяните от него платежни услуги и ги информира за възможни смекчаващи мерки, които те могат да предприемат от своя страна за смекчаване на неблагоприятното въздействие на инцидента.

4. Когато инцидентът във връзка със сигурността може да засегне финансовите интереси на ползвателите на платежни услуги, обслужвани от доставчика на платежни услуги, той незабавно уведомява за инцидента ползвателите на предоставяните от него платежни услуги и ги информира за всички налични смекчаващи мерки, които те могат да предприемат от своя страна за смекчаване на неблагоприятното въздействие на инцидента.

Изменение  175

Предложение за директива

Член 85 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след провеждане на консултации с консултативната комисия, посочена в член 5, параграф 3а, разработва насоки за определяне на рамката за уведомяване за сериозните инциденти, посочени в предходните параграфи. Насоките определят обхвата и обработването на информацията, която следва да бъде предоставена, включително критериите за определяне на значението на инцидентите и стандартни образци за уведомяване, за да се гарантира съгласуван и ефективен процес на уведомяване.

Изменение  176

Предложение за директива

Член 85 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги редовно предоставят данни за измами, свързани с различни платежни средства, на националните компетентни органи и на ЕБО.

Изменение  177

Предложение за директива

Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на разплащателни услуги предоставят ежегодно на органа, определен съгласно член 6, параграф 1 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност], актуализирана информация относно оценката на операционните рискове и свързаните със сигурността рискове във връзка с предоставяните от тях платежни услуги и относно адекватността на смекчаващите мерки и механизмите за контрол, прилагани в отговор на тези рискове. Органът, определен съгласно член 6, параграф 1 от Директива [ОП, моля въведете номер на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност], без неоправдано забавяне предава копие от тази информация на компетентния орган в държавата членка по произход.

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги предоставят ежегодно на компетентния орган актуализирана и изчерпателна информация относно оценката на операционните рискове и свързаните със сигурността рискове във връзка с предоставяните от тях платежни услуги и относно адекватността на смекчаващите мерки и механизмите за контрол, прилагани в отговор на тези рискове.

Изменение  178

Предложение за директива

Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност] ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, разработва насоки за установяването, прилагането и мониторинга на мерките за сигурност, включително процесите на сертифициране, когато е необходимо. За целта, наред с другото, се вземат предвид стандартите и/или спецификациите, публикувани от Комисията съгласно член 16, параграф 2 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност].

2. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, разработва технически стандарти за изпълнение за установяването, прилагането и мониторинга на мерките за сигурност, включително процесите на сертифициране, когато е необходимо. За целта, наред с другото, се вземат предвид стандартите и/или спецификациите, публикувани от Комисията, както и препоръките на Евросистемата на ЕЦБ относно сигурността на плащанията по интернет в рамките на форума за сигурността на плащанията (SecuRePay).

 

ЕБО представя на Комисията проектите на технически стандарти за изпълнение в срок до ...*

 

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Обосновка

Позоваване на сигурността на плащанията (SecuRePay), за да се избегне регулаторно припокриване. Препоръките на ЕЦБ ще влязат в сила през февруари 2015 г.

Изменение  179

Предложение за директива

Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, преразглеждането на насоките редовно, поне веднъж на две години.

3. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, преразглежда посочените в параграф 2 технически стандарти за изпълнение редовно, поне веднъж на две години.

Изменение  180

Предложение за директива

Член 86 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат членове 14 и 15 от Директива [ОП, моля въведете номера на директивата, след като бъде приета] [Директива за мрежовата и информационната сигурност] ЕБО издава насоки, които да са в помощ на доставчиците на платежни услуги при установяването на сериозни инциденти и обстоятелствата, при които платежната институция е задължена да уведоми за свързания със сигурността инцидент. Тези насоки се издават в рамките на [да се впише дата — две години от датата на влизане в сила на настоящата директива].

4. ЕБО координира споделянето на информация в областта на операционните рискове и свързаните със сигурността рискове, които се асоциират с платежните услуги, с компетентните органи и ЕЦБ.

Изменение  181

Предложение за директива

Член 87 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато доставчикът на разплащателни услуги предоставя услугите, посочени в точка 7 от приложение I, той удостоверява собствената си автентичност пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на титуляра.

2. Когато доставчикът на платежни услуги предоставя услугите, посочени в точка 7 от приложение I, той удостоверява собствената си автентичност пред доставчика на платежни услуги, обслужващ сметката на титуляра, в съответствие с общите и сигурни отворени стандарти на комуникация съгласно определението в член 94а.

Изменение  182

Предложение за директива

Член 87 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. ЕБО, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и в тясно сътрудничество с ЕЦБ, издава насоки, предназначени за посочените в член 1, параграф 1 от настоящата директива доставчици на платежни услуги, относно най-съвременните методи за удостоверяване на автентичността на клиента и относно освобождаването от изискването за извършване на задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента. Тези насоки се издават в срок до (да се впише дата — две години от датата на влизане в сила на настоящата директива) и се актуализират редовно по целесъобразност.

3. ЕБО, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след провеждане на консултации с ЕНОЗД и консултативната комисия, посочена в член 5, параграф 3а, издава насоки, предназначени за посочените в член 1, параграф 1 от настоящата директива доставчици на платежни услуги, относно това как трети страни доставчици на платежни услуги да удостоверяват автентичността си пред доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, относно най-съвременните методи за удостоверяване на автентичността на клиента и относно освобождаването от изискването за извършване на задълбочено удостоверяване на автентичността на клиента. Тези насоки влизат в сила преди крайния срок за транспониране на настоящата директива и се актуализират редовно по целесъобразност.

Изменение  183

Предложение за директива

Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че съществуват процедури, които позволяват на ползвателите на платежни услуги и другите заинтересовани лица, включително сдружения на потребители, да подават пред компетентните органи жалби срещу извършени от доставчици на платежни услуги предполагаеми нарушения на настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че съществуват процедури, които позволяват на ползвателите на платежни услуги и другите заинтересовани лица, включително сдружения на потребители, да подават пред компетентните органи или органите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) жалби срещу извършени от доставчици на платежни услуги предполагаеми нарушения на настоящата директива.

Обосновка

За да се отчете фактът, че не всички компетентни органи разглеждат жалби.

Изменение  184

Предложение за директива

Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки определят компетентни органи, които да гарантират и контролират действителното спазване на настоящата директива. Компетентните органи предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на разпоредбите. Те са независими от доставчиците на платежни услуги. Те са компетентни органи по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1039/2010.

1. Държавите членки определят компетентни органи, които да гарантират и контролират действителното спазване на настоящата директива. Компетентните органи предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на разпоредбите. Те са независими от доставчиците на платежни услуги. Те са компетентни органи съгласно определението в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Изменение  185

Предложение за директива

Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Посочените в параграф 1 органи притежават всички правомощия, необходими за изпълнението на задълженията си. Когато повече от един компетентен орган е оправомощен да гарантира и контролира действителното спазване на настоящата директива, държавите членки гарантират, че тези органи работят в тясно сътрудничество за ефективното изпълнение на функциите си.

2. Посочените в параграф 1 органи притежават всички правомощия и ресурси, необходими за изпълнението на задълженията си.

Изменение  186

Предложение за директива

Член 89 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. ЕБО, след провеждане на консултации с ЕЦБ, издава насоки, предназначени за компетентните органи, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, относно процедурите за подаване на жалби, които ще се вземат под внимание, за да се гарантира спазването на съответните разпоредби по силата на настоящата директива съгласно посоченото в параграф 1 по-горе. Тези насоки се издават в срок до ... * [да се впише дата — две години от датата на влизане в сила на настоящата директива] и се актуализират редовно по целесъобразност.

Изменение  187

Предложение за директива

Член 90 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги въвеждат адекватни и ефективни процедури за разрешаване на потребителски жалби, чрез които да се разглеждат жалбите на ползвателите на платежни услуги по отношение на правата и задълженията, произтичащи от настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги въвеждат и прилагат адекватни и ефективни процедури за разрешаване на потребителски жалби, чрез които да се разглеждат жалбите на ползвателите на платежни услуги по отношение на правата и задълженията, произтичащи от настоящата директива, и наблюдават изпълнението на задълженията им в това отношение.

Изменение  188

Предложение за директива

Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват от доставчиците на платежни услуги да направят всичко възможно да отговорят писмено на жалбите на ползвателите на платежни услуги, като разглеждат в подходящи срокове всички повдигнати въпроси и най-късно в срок от 15 работни дни. В извънредни ситуации, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика на платежни услуги, той трябва да изпрати предварителен отговор, в който ясно се посочват причините за закъснението на отговора на жалбата, както и сроковете, в които потребителят ще получи окончателен отговор. Този срок не може в никакъв случай да надвишава още 30 работни дни.

2. Държавите членки изискват от доставчиците на платежни услуги да направят всичко възможно да отговорят писмено на жалбите на ползвателите на платежни услуги, като разглеждат в подходящи срокове всички повдигнати въпроси и най-късно в срок от 15 работни дни. В извънредни ситуации, ако отговорът не може да бъде даден в срок от 15 работни дни по причини извън контрола на доставчика на платежни услуги, той трябва да изпрати предварителен отговор, в който ясно се посочват причините за закъснението на отговора на жалбата, както и сроковете, в които потребителят ще получи окончателен отговор. Този срок не може в никакъв случай да надвишава още 15 работни дни. Когато дадена държава членка разполага с по-всеобхватни процедури за разглеждане на жалби, ръководени от националния компетентен орган, могат да се прилагат правилата на държавата членка.

Обосновка

Процедурата за даване на отговор на жалби не трябва да бъде прекалено продължителна. Дори и в изключителни случаи 15+15 работни дни следва да бъдат достатъчни.

Изменение  189

Предложение за директива

Член 90 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Информацията по параграф 2 се предоставя по лесно разбираем, пряк, ясно указан и постоянно достъпен начин на уебсайта на доставчика на платежни услуги, ако такъв съществува, в рамките на общите условия на договора между доставчика на платежни услуги и потребителя на платежни услуги, както и във фактурите и квитанциите, свързани с тези договори. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена допълнителна информация за съответния субект, отговорен за извънсъдебното разрешаване на спорове, и условията за неговото сезиране.

4. Информацията по параграф 3 се предоставя по ясен, разбираем и лесно достъпен начин на уебсайта на търговеца, ако такъв съществува и, ако е приложимо, в рамките на общите условия на договора за продажба или договорите за услуги между търговеца и потребителя.

Обосновка

Настоящата разпоредба не се ограничава до предмета на директивата за алтернативно разрешаване на спорове, тъй като тя се отнася до фактури и разписки. Добавянето на допълнително изискване за предоставяне на тази информация във всички разписки и фактури би могло да е в тежест за малките предприятия и непрактично за предприятията, които използват редица различни схеми за АРС, отразяващи набора от стоки и услуги, които те продават.

Изменение  190

Предложение за директива

Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че съгласно приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза са установени адекватни и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения, като за целта използват съществуващите органи, когато това е целесъобразно. Държавите членки гарантират, че такива процедури са приложими спрямо доставчиците на платежни услуги и че те също така обхващат дейностите на назначените представители.

1. Държавите членки гарантират, че съгласно приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза са установени адекватни, независими, безпристрастни, прозрачни и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения, като за целта използват съществуващите компетентни органи, когато това е целесъобразно. Държавите членки гарантират, че такива процедури са приложими и достъпни както за ползвателите на платежни услуги, така и за доставчиците на платежни услуги и че те също така обхващат дейностите на назначените представители.

Изменение  191

Предложение за директива

Член 91 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги са членове на един или повече органи за АРС.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове (Директива за АРС за потребители).

Изменение  192

Предложение за директива

Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват от органите, посочени в параграф 1, да си сътрудничат за разрешаването на трансгранични спорове във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения.

2. Държавите членки изискват от органите, посочени в параграф 1, да си сътрудничат за разрешаването на трансгранични спорове във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения. Държавите членки гарантират, че тези органи имат достатъчен капацитет за участие в такова трансгранично сътрудничество по адекватен и ефективен начин.

Обосновка

Доста често срещано явление е тези извънсъдебни органи да са силни от национална гледна точка, но слаби по отношение на трансгранични въпроси. За да функционира гладко вътрешният пазар, трябва да се засили трансграничният капацитет.

Изменение  193

Предложение за директива

Член 92 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. ЕБО издава насоки за прилагане на санкциите, посочени в параграф 2, и гарантира, че те са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение  194

Предложение за директива

Заглавие 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

Изменение  195

Предложение за директива

Член 93 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 93a

 

Технически стандарти

 

ЕБО разработва регулаторни технически стандарти с цел определяне на условията за прилагане на изискванията за собствен капитал в членове 7 и 8 и на изискванията за защитни мерки в член 9.

Обосновка

Настоящото изменение се основава на становище на Европейския банков орган (ЕБО).

Изменение  196

Предложение за директива

Член 94 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 93, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 93, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца, след като са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  197

Предложение за директива

Член 94 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 94a

 

Общи и сигурни отворени стандарти на комуникация

 

1. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ и след провеждане на консултации с консултативната комисия, посочена в член 5, параграф 3а, разработва проекти на регулаторни технически стандарти под формата на общи и сигурни отворени стандарти на комуникация с цел определяне на начина, по който доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, и третите страни доставчици на платежни услуги или трети страни, издаващи платежни инструменти, ще комуникират помежду си.

 

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до ...* [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

 

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

 

2. Общите и сигурни отворени стандарти на комуникация, посочени в параграф 1, включват технически и функционални спецификации за предаването на информация и се фокусират върху оптимизирането на сигурността и ефикасността в комуникацията.

 

3. Въз основа на разпоредбите в членове 58 и 87, общите и сигурни отворени стандарти на комуникация по-конкретно определят начина, по който третите страни доставчици на платежни услуги ще удостоверяват автентичността си пред доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, и начина, по който доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметката, ще уведомяват и информират третите страни доставчици на платежни услуги.

 

4. ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, гарантира, че общите и сигурни отворени стандарти на комуникация се разработват след подходящи консултации с всички заинтересовани страни на пазара на платежни услуги, включително осъществяващите дейност извън банковия сектор.

 

5. Държавите членки гарантират, че общите и сигурни отворени стандарти на комуникация се използват от доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметките, третите страни доставчици на платежни услуги и третите страни, издаващи платежни инструменти.

 

6. Общите и сигурни отворени стандарти на комуникация подлежат на редовен преглед, за да се отчетат иновациите и техническото развитие.

 

7. Настоящият член не изключва прилагането на други задължения, определени в настоящата директива.

Изменение  198

Предложение за директива

Член 94 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 94б

 

1. ЕБО публикува на своя уебсайт списък с всички лицензирани доставчици на платежни услуги в рамките на Съюза.

 

2. В този списък са посочени всички лицензирани доставчици на платежни услуги, чиято регистрация е отменена, както и причините за нейното отменяне.

 

3. Всички доставчици на платежни услуги предлагат на своите уебсайтове директни препратки към уебсайта на компетентния орган на държавата членка по произход, на който са посочени всички лицензирани доставчици на платежни услуги.

Изменение  199

Предложение за директива

Член 94 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 94в

 

Задължение за информиране на потребителите за техните права

 

1. В срок до ... * [две години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията, след провеждане на обществена консултация относно проект за брошура, изготвя удобна за ползване от потребителите електронна брошура, в която по ясен и лесноразбираем начин се описват правата на потребителите съгласно настоящата директива и съответното законодателство на Съюза.

 

2. Брошурата, посочена в параграф 1, се предоставя на всички потребители в Съюза и на други заинтересовани страни, като се публикува на уебсайтовете на Комисията, ЕБО и националните банкови регулаторни органи, а изтеглянето и прехвърлянето ѝ на други уебсайтове се осъществява по лесен начин. Комисията информира държавите членки, доставчиците на платежни услуги и сдруженията на потребителите за публикуването на брошурата.

 

3. Всички доставчици на платежни услуги гарантират, че брошурата е предоставена в своя оригинален формат на всички потребители, включително лица, които не са клиенти, по електронен път на техните уебсайтове, както и на хартиен носител в техните клонове, при техните представители и подизпълнители.

 

В тези клонове и в офисите на представителите и на подизпълнителите е изложен следният ясно четлив надпис, който съдържа следния ясно видим за потребителите текст: „Помолете на гишето да Ви предоставят текста, определящ Вашите права като ползвател на платежни услуги“.

 

На техните уебсайтове е показан следният ясно видим надпис: „Натиснете тук за повече информация относно Вашите права като ползвател на платежни услуги“. Доставчиците на платежни услуги гарантират също така, че тази информация е лесно достъпна за техните клиенти по всяко време чрез техните онлайн сметки, когато има такива.

 

4. Брошурата се предоставя по-конкретно по електронен път или на хартиен носител, когато клиентът сключи договор, независимо от вида му, а на съществуващите към датата на публикуване на брошурата клиенти – чрез уведомяването им в едногодишен срок от публикуването на брошурата от Комисията.

 

5. Всички доставчици на платежни услуги предлагат на своите уебсайтове директни препратки към уебсайта на компетентния орган, на който са посочени всички лицензирани доставчици на платежни услуги.

 

6. Доставчиците на платежни услуги не начисляват на клиентите си такси за предоставянето на информация по настоящия член.

 

7. По отношение на незрящите лица и на лицата с увредено зрение, разпоредбите на този член се прилагат с използване на подходящи алтернативни средства.

Изменение  200

Предложение за директива

Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато държава членка използва някоя от предвидените в параграф 1 възможности, тя информира Комисията за това, както и за всички последващи промени. Комисията оповестява информацията на уебсайт или по друг леснодостъпен начин.

2. Когато държава членка използва някоя от предвидените в параграф 1 възможности, тя информира Комисията за това, както и за всички последващи промени. Комисията оповестява информацията на уебсайт или по друг леснодостъпен начин и същевременно уведомява Европейския парламент за това.

Изменение  201

Предложение за директива

Член 96 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок до ...* Комисията представя доклад, по целесъобразност придружен от законодателно предложение, относно въздействието от включването на тристранните схеми в обхвата на разпоредбите относно достъпа до платежни системи, като се вземат предвид по-конкретно равнището на конкуренцията и пазарният дял на картовите схеми.

 

____________

 

* ОВ, моля въведете дата: две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ (18.12.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

(COM(2013)0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

Докладчик по становище: Димитър Стоянов

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за Директива има за цел да спомогне за развитието на европейски пазар за електронни плащания поради факта, че цифровата икономика измества традиционната търговия и потребителите променят платежните си навици. То се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Информацията, събрана благодарение на много мнения и коментари от заинтересовани страни, показва необходимостта от нормативни изменения на съществуващата правна уредба, за да може тя по-добре да отговаря на нуждите на ефективния европейски пазар на плащания и да спомогне за създаването на условия за плащане, които благоприятстват конкуренцията, новаторството и сигурността.

С оглед необходимостта от правна яснота и хармонизирани конкурентни условия действащата уредба за платежните услуги следва да бъде актуализирана и допълнена, да бъдат въведени правила, които да увеличават прозрачността, иновациите и сигурността в областта на платежните услуги на дребно и да подобряват съгласуваността между националните правила.

Според извършената от Комисията оценка на въздействието, в която се анализират потенциалните последици от липсата на интегриран европейски пазар на плащания, се наблюдават проблеми, които имат последствия за потребителите, търговците, новите доставчици на платежни услуги и пазара на платежни услуги като цяло.

Възможностите за подобряване на положението са чрез установяване на равнопоставени условия за лоялна конкуренция между утвърдени и нови доставчици на картови, интернет и мобилни плащания; чрез повишаване на ефикасността, прозрачността и избора на платежни инструменти за ползвателите на платежни услуги; чрез гарантиране на високо ниво на защита на потребителите на платежни услуги.

Предложената нова директива съдържа няколко промени на съществуващата Директива за платежни услуги и някои нови задължения за държавите членки, като позволява известна свобода на действие по отношение на начина, по който тези задължения се транспонират в националното законодателство.

Приложимите принципи, правила, процеси и стандарти трябва да бъдат синхронизирани между всички държави членки с цел да се постигнат правна сигурност и равнопоставеност за всички участници на пазара.

Целите на предложението са в пълно съответствие с политиките на Съюза в областта на изграждането на ефективен вътрешен пазар на платежни услуги, на защитата на лични данни, административните санкции и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Член 4 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

25. „представител“ означава физическо или юридическо лице, което действа от името на платежна институция при предоставяне на платежни услуги;

25. „представител“ означава физическо или юридическо лице, което действа от името и за сметка на платежна институция при предоставяне на платежни услуги;

Изменение  2

Предложение за директива

Член 4 – точка 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

28. „дълготраен носител“ означава всеки инструмент, който позволява на ползвателя на платежни услуги да съхранява информация, адресирана лично до ползвателя на платежната услуга, по начин, достъпен за последващи справки и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

28. „дълготраен носител“ означава всеки инструмент, който позволява на ползвателя на платежни услуги да съхранява информация, която е адресирана лично до ползвателя на платежната услуга, по начин, който е лесно достъпен за ползвателя на платежната услуга за последващи справки и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация;

Изменение  3

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) програма на дейностите, в която се посочва по-специално видът на предвижданите платежни услуги;

а) програма на дейностите, в която се посочват всички видове на предвижданите платежни услуги;

Изменение  4

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) описание на процедурата, чрез която се наблюдава, обработва и проследява свързан със сигурността инцидент и свързани със сигурността жалби на клиенти, като процедурата включва механизъм за докладване на инциденти предвид установените в член 86 задължения на платежната институция да предоставя информация;

е) описание на процедурата, чрез която се наблюдава, обработва, проследява и разрешава свързан със сигурността инцидент и свързани със сигурността жалби на клиенти, като процедурата включва механизъм за докладване на инциденти предвид установените в член 86 задължения на платежната институция да предоставя информация;

Изменение  5

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) описание на принципите и определенията, прилагани при събирането на статистически данни за резултатите от работата, трансакциите и измамите.

i) описание на принципите и определенията, прилагани при събирането на статистически данни за резултатите от работата, трансакциите и измамите, които следва да са в съответствие с приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) в случаите, когато средствата на ползвателите на платежни услуги трябва да се използват за срочно плащане или за директен дебит и преди приключването на срочното или автоматичното плащане е открито съдебно производство срещу ползвателя на средствата, в резултат на което средствата са замразени, средствата, държани от платежната институция, не могат да бъдат блокирани, ако срочното платежно нареждане или директният дебит са наредени преди произнасянето на съдебното решение за замразяване на средствата.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки гарантират, че потребителите, които ползват услугата по прехвърляне на платежна сметка, получават при поискване и срещу разумна такса от прехвърлящите доставчици на платежни услуги информация за извършени предишни трансакции на дълготраен носител.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да предвидят, че доставчикът на платежни услуги носи отговорността да докаже, че изпълнява предвидените в настоящия дял изисквания за предоставяне на информация.

Доставчикът на платежни услуги носи доказателствената тежест за изпълнението на изискванията за информация, предвидени в настоящия дял.

Обосновка

Доказателствената тежест при неспазване на изискванията за предоставяне на информация относно платежните услуги трябва да се носи от доставчика на платежни услуги. Държавите членки не би следвало да имат възможност да предвиждат други опции.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 45 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) описание на основните характеристики на платежната услуга, която се предоставя;

а) ясно описание на основните характеристики на платежната услуга, която се предоставя;

Изменение  10

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да гарантира, че персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент не са достъпни за лица, различни от ползвателя на платежни услуги, който има право да използва платежния инструмент, без да се засягат задълженията на ползвателя на платежни услуги, посочени в член 61;

а) да гарантира сигурността на персонализираните защитни характеристики на платежния инструмент и това, че те не са достъпни за лица, различни от ползвателя на платежни услуги, който има право да използва платежния инструмент, без да се засягат задълженията на ползвателя на платежни услуги, посочени в член 61;

Изменение  11

Предложение за директива

Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от разпоредбите на член 65 платецът може да бъде задължен да понесе загуби, свързани с неразрешени платежни трансакции, в максимален размер до 50 EUR, произтичащи от използването на изгубен или откраднат платежен инструмент или от незаконното присвояване на платежен инструмент.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 65 платецът може да бъде задължен да понесе загуби, свързани с неразрешени платежни трансакции, в максимален размер до 50 EUR или равностойността им, произтичащи от използването на изгубен или откраднат платежен инструмент или от незаконното присвояване на платежен инструмент.

Обосновка

Посочената сума е определена само в евро, следва да се вземат предвид държавите членки с различна валута и следва да се приеме еквивалентната сума във валутата на държавата членка, тъй като обменните курсове се променят ежедневно.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 66 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 66а

 

Платежни трансакции, при които сумата по трансакцията не е предварително известна

 

1. При извършване на платежни трансакции, чиято сума не е известна в момента на покупката, държавите членки следва да определят разумен максимален размер на средства, които биха могли да бъдат блокирани от платежната сметка на платеца, и максимален период от време, в който тези средства ще бъдат блокирани от получателя на плащането.

 

2. Получателят на плащането е задължен да информира платеца преди извършването на платежната трансакция, ако средства, надвишаващи сумата на покупката, ще бъдат блокирани от платежната сметка на платеца.

 

3. Ако средства, надвишаващи сумата на покупката, са блокирани от платежната сметка на платеца, доставчикът на платежни услуги трябва да информира платеца за това в извлечението по сметката му.

Обосновка

В редица случаи, когато крайната цена на предоставяната услуга не е известна в момента на сключване на сделката, търговците на дребно като фирми за отдаване на коли под наем, хотели и други, блокират за продължителни периоди от време по-големи от необходимите суми от кредитната или дебитна карта на платеца. Подобни практики гарантират плащането на търговеца, но потребителят не бива информиран преди извършване на платежната трансакция нито от търговеца, нито от доставчика на платежни услуги.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 89 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на нарушение или съмнение за нарушение на разпоредбите на националното законодателство, прието съгласно дялове III и IV от настоящата директива, компетентни по смисъла на параграф 1 от настоящия член са органите на държавата членка по произход на доставчика на платежни услуги, с изключение на представителите и клоновете, действащи при условията на правото на установяване, за които компетентни са органите на приемащата държава членка.

3. В случай на нарушение или съмнение за нарушение на разпоредбите на националното законодателство, прието съгласно дялове III и IV от настоящата директива, компетентни по смисъла на параграф 1 от настоящия член са органите на приемащата държава членка на доставчика на платежни услуги.

Обосновка

Контрол върху текущите дейности на доставчиците на платежни услуги ще трябва да се извършва от компетентните власти на приемащата държава, тъй като те са в най-добра позиция да извършат тази дейност. Властите на приемащата държава ще трябва да могат да действат директно, когато доставчикът на платежни услуги не спазва задълженията и отговорностите си.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че доставчиците на платежни услуги въвеждат адекватни и ефективни процедури за разрешаване на потребителски жалби, чрез които да се разглеждат жалбите на ползвателите на платежни услуги по отношение на правата и задълженията, произтичащи от настоящата директива.

1. Държавите членки гарантират и следят дали доставчиците на платежни услуги въвеждат и прилагат адекватни и ефективни процедури за разрешаване на потребителски жалби, чрез които да се разглеждат жалбите на ползвателите на платежни услуги по отношение на правата и задълженията, произтичащи от настоящата директива, и наблюдават изпълнението на задълженията им в това отношение.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 90 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Информацията по параграф 2 се предоставя по лесно разбираем, пряк, ясно указан и постоянно достъпен начин на уебсайта на доставчика на платежни услуги, ако такъв съществува, в рамките на общите условия на договора между доставчика на платежни услуги и потребителя на платежни услуги, както и във фактурите и квитанциите, свързани с тези договори. В информацията се съдържат указания къде може да бъде намерена допълнителна информация за съответния субект, отговорен за извънсъдебното разрешаване на спорове, и условията за неговото сезиране.

4. Информацията, посочена в параграф 1, се предоставя по ясен, разбираем и леснодостъпен начин на уебсайта на търговеца, ако такава съществува, и където е приложимо – в рамките на общите условия по договорите за продажби или услуги между търговеца и потребителя.

Обосновка

Предложената формулировка излиза извън формулировката на Директивата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), като добавя изисквания за предоставяне на информация за всички квитанции и фактури, което би могло да представлява тежест за МСП. Най-добре е тук да се използва формулировката от член 13, параграф 2 от Директивата за АРС.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че съгласно приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза са установени адекватни и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения, като за целта използват съществуващите органи, когато това е целесъобразно. Държавите членки гарантират, че такива процедури са приложими спрямо доставчиците на платежни услуги и че те също така обхващат дейностите на назначените представители.

1. Държавите членки гарантират, че съгласно приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза са установени адекватни и ефективни извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и за разрешаване на спорове между ползвателите на платежни услуги и доставчиците на платежни услуги във връзка с произтичащите от настоящата директива права и задължения, като за целта използват съществуващите компетентни органи, когато това е целесъобразно. Държавите членки гарантират, че такива процедури са приложими и достъпни както за ползвателите на платежни услуги, така и за доставчиците на платежни услуги и че те също така обхващат дейностите на назначените представители.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 92 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. ЕБО издава насоки за прилагане на санкциите, посочени в параграф 2, и гарантира, че те са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 94 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 93, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 93, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца, след като са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Необходимо е срокът за отправяне на възражение да се увеличи, за да могат Парламентът и Съветът да се запознаят в дълбочина с предложения делегиран акт и да преценят дали приемането му в такъв вид е целесъобразно и правилно.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 95 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато държава членка използва някоя от предвидените в параграф 1 възможности, тя информира Комисията за това, както и за всички последващи промени. Комисията оповестява информацията на уебсайт или по друг леснодостъпен начин.

2. Когато държава членка използва някоя от предвидените в параграф 1 възможности, тя информира Комисията за това, както и за всички последващи промени. Комисията оповестява информацията на уебсайт или по друг леснодостъпен начин и уведомява своевременно Парламента за нея.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Платежните услуги на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

8.10.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

8.10.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Димитър Стоянов

14.10.2013

Разглеждане в комисия

26.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Димитър Стоянов, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Платежните услуги на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.7.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

8.10.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

8.10.2013

IMCO

8.10.2013

JURI

8.10.2013

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

25.9.2013

IMCO

25.9.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Diogo Feio

10.9.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Дата на приемане

20.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen

Дата на внасяне

12.3.2014

Правна информация - Политика за поверителност