Postup : 2013/0264(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0169/2014

Předložené texty :

A7-0169/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0280

ZPRÁVA     ***I
PDF 1326kWORD 884k
11. 3. 2014
PE 522.958v02-00 A7-0169/2014

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

(COM(2013)0547 – C7–0230/2013 – 2013/0264(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Diogo Feio

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

(COM(2013)0547 – C7–0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0547),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0230/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. února 2014(1),

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(2),

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0169/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu / svou předsedkyni, aby předal / předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Směrnice 2007/64/ES byla přijata v prosinci 2007 na základě návrhu Komise z prosince 2005. Od té doby došlo na trhu pro malé platby k významným technickým inovacím, rychlému nárůstu počtu elektronických a mobilních plateb a vzniku nových druhů platebních služeb.

(2) Směrnice 2007/64/ES byla přijata v prosinci 2007 na základě návrhu Komise z prosince 2005. Od té doby došlo na trhu pro malé platby k významným technickým inovacím, rychlému nárůstu počtu elektronických a mobilních plateb a vzniku nových druhů platebních služeb, jež představují výzvu pro současný rámec.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Přezkum právního rámce Unie o platebních službách a zejména analýza dopadu směrnice 2007/64/ES a konzultace k zelené knize Komise „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“24 prokázaly, že v návaznosti na vývoj trhu se objevily velké výzvy, pokud jde o právní úpravu. V důležitých oblastech platebního trhu, zejména platbách kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu, na různých stranách vnitrostátních hranic často stále ještě panuje značná nejednotnost. Na řadu inovativních platebních produktů nebo služeb se působnost směrnice 2007/64/ES zcela nebo z velké části nevztahuje. Kromě toho se v několika případech ukázalo, že působnost směrnice 2007/64/ES a zejména vynětí některých prvků z její působnosti, například některých činností souvisejících s platbami, na něž se nevztahují obecná pravidla, je vzhledem k vývoji trhu příliš nejednoznačná, příliš obecná nebo jednoduše zastaralá. Z toho vznikla v určitých oblastech právní nejistota, potenciální bezpečnostní rizika v platebním řetězci a nedostatečná ochrana spotřebitele. Ukázalo se, že inovativní a snadno použitelné digitální platební služby se obtížně zavádějí do provozu a že nabízet jejich prostřednictvím spotřebitelům a maloobchodníkům v Unii účinné, vhodné a bezpečné platební metody není snadné.

(3) Přezkum právního rámce Unie o platebních službách a zejména analýza dopadu směrnice 2007/64/ES a konzultace k zelené knize Komise „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“24 prokázaly, že v návaznosti na vývoj trhu se objevily velké výzvy, pokud jde o právní úpravu. V důležitých oblastech platebního trhu, zejména platbách kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu, na různých stranách vnitrostátních hranic často stále ještě panuje značná nejednotnost. Na řadu inovativních platebních produktů nebo služeb se působnost směrnice 2007/64/ES zcela nebo z velké části nevztahuje. Kromě toho se v několika případech ukázalo, že působnost směrnice 2007/64/ES a zejména vynětí některých prvků z její působnosti, například některých činností souvisejících s platbami, na něž se nevztahují obecná pravidla, je vzhledem k vývoji trhu příliš nejednoznačná, příliš obecná nebo jednoduše zastaralá. Z toho vznikla v určitých oblastech právní nejistota, potenciální bezpečnostní rizika v platebním řetězci a nedostatečná ochrana spotřebitele. Ukázalo se, že inovativní, bezpečné a snadno použitelné digitální platební služby se obtížně zavádějí do provozu a že nabízet jejich prostřednictvím spotřebitelům a maloobchodníkům v Unii účinné, vhodné a bezpečné platební metody není snadné. Představuje to široký pozitivní potenciál, který je třeba soustavněji využívat.

__________________

__________________

24 COM(2012) 941 final.

24 COM(2012) 941 final.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k rozvoji digitální ekonomiky je klíčové zřízení integrovaného jednotného trhu elektronických plateb, aby spotřebitelé, obchodníci a společnosti měli zajištěn přístup ke všem výhodám vnitřního trhu.

(4) Vzhledem k rozvoji digitální ekonomiky je klíčové zřízení bezpečného integrovaného jednotného trhu elektronických plateb, aby byl podpořen růst ekonomiky Unie a aby spotřebitelé, obchodníci a společnosti měli možnost volby a využívali transparentnosti platebních služeb, a měli tak zajištěn přístup ke všem výhodám vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Je třeba přijmout nová pravidla, která zaplní mezery v právních předpisech a zároveň zaručí jejich větší srozumitelnost a jednotné uplatňování právního rámce v celé Unii. Měly by být zaručeny rovné podmínky pro provozování činnosti jak stávajících, tak i nových hráčů na trhu, aby tržní podíl nových způsobů placení vzrostl a zároveň byla při použití těchto platebních služeb v celé Unii zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Uživatelům platebních služeb by nová pravidla měla přinést nižší ceny, větší výběr a větší transparentnost platebních služeb.

(5) Je třeba přijmout nová pravidla, která zaplní mezery v právních předpisech a zároveň zaručí jejich větší srozumitelnost a jednotné uplatňování právního rámce v celé Unii. Měly by být zaručeny rovné podmínky pro provozování činnosti jak stávajících, tak i nových hráčů na trhu, aby tržní podíl nových způsobů placení vzrostl a zároveň byla při použití těchto platebních služeb v celé Unii zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Tím by měl být zefektivněn celý platební systém a uživatelům platebních služeb by nová pravidla měla přinést nižší ceny, větší výběr a větší transparentnost platebních služeb, přičemž by zároveň měla být posílena důvěra spotřebitelů v harmonizovaný trh plateb.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) dosáhne významného milníku v roce 2014, kdy dojde k migraci vnitrostátních úhrad a inkasa v eurech na úhrady a inkasa kompatibilní se SEPA. Budování integrovaného, konkurenčního, inovativního a rovného trhu pro maloobchodní platby v eurech v eurozóně by mělo pokračovat, aby tak bylo dosaženo skutečného vnitřního trhu platebních služeb v Unii. Toto probíhající budování by mělo být podpořeno posílením správy pod vedením Evropské centrální banky (ECB). K dosažení tohoto cíle by mělo přispět oznámení ECB o vytvoření Evropské rady pro malé platby (ERPB) jakožto nástupce Rady pro systém SEPA. Složení ERPB zohledňující větší vyváženost mezi zájmy na straně nabídky a poptávky na platebním trhu by mělo zajistit účinné poradenství ohledně orientace projektu SEPA v budoucnu a případných překážek, jež tomuto projektu stojí v cestě, způsobů k jejich překonávání i k posílení inovací, hospodářské soutěže a integrace malých plateb v eurech v Unii. Mělo by se počítat s účastí Komise jako pozorovatele, která by zajistila, aby cíle, složení a fungování ERPB přispěly k podpoře projektu SEPA.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V posledních letech vzrostla bezpečnostní rizika související s elektronickými platbami, které jsou technicky složitější, jejich objem celosvětově nepřetržitě roste a také vznikají nové druhy platebních služeb. Jelikož bezpečné a zabezpečené platební služby jsou zásadní podmínkou pro dobře fungující trh platebních služeb, měli by být uživatelé platebních služeb před takovými riziky přiměřeně chráněni. Protože platební služby mají zásadní význam pro udržení klíčových hospodářských a společenských činností, považují se poskytovatelé platebních služeb, jako jsou úvěrové instituce, za tržní subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady [pls insert number of NIS Directive after adoption] o bezpečnosti sítí a informací25.

(6) V posledních letech vzrostla bezpečnostní rizika související s elektronickými platbami, které jsou technicky složitější, jejich objem celosvětově nepřetržitě roste a také vznikají nové druhy platebních služeb. Jelikož bezpečné a zabezpečené platební služby jsou zásadní podmínkou pro dobře fungující trh platebních služeb, měli by být uživatelé platebních služeb před takovými riziky přiměřeně chráněni. Protože platební služby mají zásadní význam pro udržení klíčových hospodářských a společenských činností, považují se poskytovatelé platebních služeb, jako jsou úvěrové instituce, za tržní subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady [pls insert number of NIS Directive after adoption] o bezpečnosti sítí a informací25. Při zpracování osobních údajů pro účely této směrnice by měly být splněny požadavky stanovené v článcích 16 a 17 směrnice 95/46/ES.

__________________

__________________

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady XXXX/XX/EU ze dne [date] týkajících se opatření zaručujících vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí a informací v Unii (Úř. věst. L x, s. x).

25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady XXXX/XX/EU ze dne [date] týkajících se opatření zaručujících vysokou společnou úroveň bezpečnosti sítí a informací v Unii (Úř. věst. L x, s. x).

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Kromě obecných opatření, která mají být podle směrnice [pls insert number of NIS Directive after adoption] přijata na úrovni jednotlivých členských států, by se bezpečnostní rizika spojená s platebními transakcemi měla řešitna úrovni poskytovatelů platebních služeb. Bezpečnostní opatření poskytovatelů platebních služeb musí být úměrná příslušným bezpečnostním rizikům. Měl by být zřízen mechanismus pravidelného podávání zpráv, jehož prostřednictvím by poskytovatelé platebních služeb každoročně podávali příslušným orgánům aktuální informace o zjištěných bezpečnostních rizicích a (dalších) opatřeních přijatých v reakci na tato rizika. Dále, aby se zajistilo, že škody vzniklé jiným poskytovatelům platebních služeb a platebním systémům, jako je vážné narušení platebního systému, a škody vzniklé uživatelům budou minimální, musí mít poskytovatelé platebních služeb povinnost jakýkoliv závažný bezpečnostní incident bez zbytečného odkladu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví.

(7) Kromě obecných opatření, která mají být podle směrnice [pls insert number of NIS Directive after adoption] přijata na úrovni jednotlivých členských států, by se bezpečnostní rizika spojená s výběrem technického systému pro platební transakce měla řešitna úrovni poskytovatelů platebních služeb a na jejich náklady a odpovědnost. Bezpečnostní opatření poskytovatelů platebních služeb musí být úměrná příslušným bezpečnostním rizikům pro jejich klienty. Měl by být zřízen mechanismus pravidelného podávání zpráv, jehož prostřednictvím by poskytovatelé platebních služeb nejméně třikrát ročně podávali příslušným orgánům aktuální informace o zjištěných bezpečnostních rizicích a (dalších) opatřeních přijatých v reakci na tato rizika za účelem jejich snížení. Dále, aby se zajistilo, že škody vzniklé jiným poskytovatelům platebních služeb a platebním systémům, jako je vážné narušení platebního systému, a škody vzniklé uživatelům budou minimální, musí mít poskytovatelé platebních služeb povinnost jakýkoliv závažný bezpečnostní incident bez zbytečného odkladu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví, který by měl zveřejňovat výroční zprávu o bezpečnosti digitálních platebních služeb v Unii.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Aby spotřebitelé porozuměli svým právům a povinnostem podle této směrnice, měli by být jasně a srozumitelně informováni. Komise by proto měla do dvou let od vstupu této směrnice v platnost vytvořit pro spotřebitele uživatelsky vstřícný elektronický leták jasně a srozumitelně vypočítávající práva a povinnosti spotřebitelů stanovené touto směrnicí a příslušnými právními předpisy Unie o platebních službách. Tyto informace by měly být uveřejněny na internetových stránkách Komise, Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (EBA) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/20101a a na stránkách vnitrostátních regulačních orgánů pro bankovní sektor. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zpřístupnili leták v původním formátu bezplatně všem svým stávajícím a novým klientům, a to v elektronické podobě na svých internetových stránkách a v tištěné podobě na svých pobočkách, u svých zástupců a externích subjektů, které pro ně vykonávají určitou činnost.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Revidovaný právní rámec pro platební služby doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [XX/XX/XX]26. Toto nařízení zavádí pravidla pro účtování vícestranných a dvoustranných mezibankovních poplatků za všechny spotřebitelské debetní a kreditní karetní transakce a elektronické a mobilní platby na základě těchto transakcí a omezuje používání určitých obchodních pravidel v souvislosti s karetními transakcemi. Účelem tohoto nařízení je ještě více urychlit vytvoření účinného integrovaného trhu pro platby založené na kartě.

(8) Revidovaný právní rámec pro platební služby doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [XX/XX/XX]26. Toto nařízení zavádí pravidla pro účtování vícestranných a dvoustranných mezibankovních poplatků za všechny spotřebitelské debetní a kreditní karetní transakce a elektronické a mobilní platby na základě těchto transakcí, čímž odstraňuje důležitou bariéru mezi bankovními trhy jednotlivých zemí, a omezuje používání určitých obchodních pravidel v souvislosti s karetními transakcemi. Účelem tohoto nařízení je ještě více urychlit vytvoření účinného integrovaného trhu pro platby založené na kartě.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [XX/XX/XX] ze dne [date] o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartě (Úř. věst. L x, s. x).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [XX/XX/XX] ze dne [date] o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartě (Úř. věst. L x, s. x).

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Aby se zabránilo uplatňování různých přístupů v různých členských státech na úkor spotřebitelů, měla by se ustanovení o transparentnosti a požadavcích na informace pro poskytovatele platebních služeb v této směrnici vztahovat také na transakce, u nichž se poskytovatel platebních služeb plátce nebo příjemce nachází v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a druhý poskytovatel platebních služeb mimo EHP. Rovněž by bylo vhodné rozšířit platnost ustanovení o transparentnosti a o poskytování informací na transakce probíhající v jakékoliv měně mezi poskytovateli platebních služeb, kteří se nacházejí na území EHP.

(9) Aby se zabránilo uplatňování různých přístupů v různých členských státech na úkor spotřebitelů, měla by se ustanovení o transparentnosti a požadavcích na informace pro poskytovatele platebních služeb a o právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním a užíváním platebních služeb v této směrnici vztahovat také na transakce, u nichž se poskytovatel platebních služeb plátce nebo příjemce nachází v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a druhý poskytovatel platebních služeb mimo EHP. Na základě přezkumu Komise a případně na základě jejího legislativního návrhu by se mělo použití této směrnice na tyto transakce rozšířit rovněž tak, aby zahrnovalo hlavní části ustanovení o právech a povinnostech při poskytování a používání platebních služeb. Rovněž by bylo vhodné rozšířit platnost ustanovení o transparentnosti a o poskytování informací na transakce probíhající v jakékoliv měně mezi poskytovateli platebních služeb, kteří se nacházejí na území EHP.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Definice platebních služeb by měla být z technologického hlediska neutrální a zohledňovat budoucí vývoj nových druhů platebních služeb a zároveň zajišťovat rovné provozní podmínky pro stávající a nové poskytovatele platebních služeb.

(10) Definice platebních služeb, platebních protokolů a norem by měly být z technologického hlediska neutrální a zohledňovat budoucí vývoj nových druhů platebních služeb a zároveň zajišťovat rovné bezpečné provozní podmínky pro stávající a nové poskytovatele platebních služeb.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Zpětná vazba z trhu ukazuje, že platební činnosti spadající do výjimky týkající se omezené sítě často zahrnují obrovské objemy a hodnoty plateb a nabízejí spotřebitelům stovky nebo tisíce různých produktů a služeb, což neodpovídá účelu výjimky pro omezené sítě, jak ji stanoví směrnice 2007/64/ES. To implikuje vyšší rizika a nulovou právní ochranu pro uživatele platebních služeb, zejména pro spotřebitele, a jasné nevýhody pro tržní subjekty podléhající této právní úpravě. K omezení těchto rizik je nutné přesněji popsat, co je to omezená síť, v souladu se směrnicí 2009/110/ES. O použití platebního prostředku v rámci takové omezené sítě by se proto mělo uvažovat tehdy, pokud jej lze použít buď pouze k nákupu zboží a služeb v konkrétní prodejně či řetězci prodejen, nebo pouze k nákupu omezeného sortimentu zboží nebo služeb bez ohledu na geografickou polohu prodejního místa. Tyto prostředky by mohly zahrnovat zákaznické platební karty, karty pro odběr pohonných hmot, členské platební karty, karty používané ve veřejné dopravě, stravenky nebo poukazy na služby, které někdy podléhají zvláštní dani nebo pracovněprávním předpisům a jejichž účelem je podpořit používání těchto prostředků k naplnění cílů sociálněprávních předpisů. Pokud se z tohoto zvláštního prostředku stane všeobecně používaný prostředek, nemělo by se vynětí z oblasti působnosti této směrnice dále uplatňovat. Nástroje, které mohou být použity k nákupu v obchodech stanoveného okruhu prodejců, by neměly být vyňaty z oblasti působnosti této směrnice, neboť takové nástroje jsou většinou určeny pro síť poskytovatelů služeb, která průběžně roste. Vynětí z působnosti by mělo platit ve spojení s oznamovací povinností potenciálních poskytovatelů platebních služeb týkající se činností spadajících pod definici omezené sítě.

(12) Zpětná vazba z trhu ukazuje, že platební činnosti spadající do výjimky týkající se omezené sítě často zahrnují obrovské objemy a hodnoty plateb a nabízejí spotřebitelům stovky nebo tisíce různých produktů a služeb, což neodpovídá účelu výjimky pro omezené sítě, jak ji stanoví směrnice 2007/64/ES. To implikuje vyšší rizika a nulovou právní ochranu pro uživatele platebních služeb, zejména pro spotřebitele, a jasné nevýhody pro tržní subjekty podléhající této právní úpravě. K omezení těchto rizik je nutné přesněji popsat, co je to omezená síť, v souladu se směrnicí 2009/110/ES. O použití platebního prostředku v rámci takové omezené sítě by se proto mělo uvažovat tehdy, pokud jej lze použít buď pouze k nákupu zboží a služeb u konkrétního maloobchodníka či v maloobchodním řetězci, nebo pouze k nákupu omezeného sortimentu zboží nebo služeb bez ohledu na geografickou polohu prodejního místa. Tyto prostředky by mohly zahrnovat zákaznické platební karty, karty pro odběr pohonných hmot, členské platební karty, karty používané ve veřejné dopravě, parkovací lístky, stravenky nebo poukazy na služby, které někdy podléhají zvláštní dani nebo pracovněprávním předpisům a jejichž účelem je podpořit používání těchto prostředků k naplnění cílů sociálněprávních předpisů. Pokud se z tohoto zvláštního prostředku stane všeobecně používaný prostředek, nemělo by se vynětí z oblasti působnosti této směrnice dále uplatňovat. Nástroje, které mohou být použity k nákupu v obchodech stanoveného okruhu prodejců, by neměly být vyňaty z oblasti působnosti této směrnice, neboť takové nástroje jsou většinou určeny pro síť poskytovatelů služeb, která průběžně roste. Vynětí z působnosti by mělo platit ve spojení s oznamovací povinností potenciálních poskytovatelů platebních služeb týkající se činností spadajících pod definici omezené sítě.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Z působnosti směrnice 2007/64/ES jsou vyňaty určité platební transakce prováděné pomocí telekomunikačních zařízení nebo informačních technologií, pokud provozovatel sítě nejen jedná jako zprostředkovatel prodeje digitálního zboží a služeb prostřednictvím daného zařízení, ale k danému zboží či službám navíc nabízí přidanou hodnotu. Tato výjimka zejména umožňuje platby prostřednictvím mobilního telefonu hrazené v rámci vyúčtování za služby mobilního operátora, které přispívají k rozvoji nových obchodních modelů založených na prodejích digitálního obsahu nízké hodnoty, počínaje vyzváněcími tóny a službou premium SMS. Zpětná vazba z trhu nijak nenaznačuje, že by se tato platební metoda, kterou spotřebitelé považují za spolehlivou a vhodnou pro platby nízké hodnoty, rozvinula v obecně rozšířenou službu zprostředkování plateb. Vzhledem k nejednoznačné formulaci stávající výjimky se však toto pravidlo v různých členských státech aplikuje různě. V důsledku toho chybí právní jistota pro operátory a spotřebitele a v některých případech vznikají další služby spočívající ve zprostředkování platby, aby bylo možné uplatnit výjimku z působnosti směrnice 2007/64/ES. Je proto vhodné rozsah působnosti směrnice zúžit. Výjimka by měla být zaměřená konkrétně na mikroplatby za digitální obsah, jako jsou vyzváněcí tóny, tapety, hudba, hry, videaaplikace. Výjimka by měla platit pouze pro platební služby poskytované jako doplňkové ke službám elektronických komunikací (tj. hlavnímu předmětu činnosti daného operátora).

(13) Z působnosti směrnice 2007/64/ES jsou vyňaty určité platební transakce prováděné pomocí telekomunikačních zařízení nebo informačních technologií, pokud provozovatel sítě nejen jedná jako zprostředkovatel prodeje digitálního zboží a služeb prostřednictvím daného zařízení, ale k danému zboží či službám navíc nabízí přidanou hodnotu. Tato výjimka zejména umožňuje platby prostřednictvím mobilního telefonu hrazené v rámci vyúčtování za služby mobilního operátora, které přispívají k rozvoji nových obchodních modelů založených na prodejích digitálního obsahu nízké hodnoty, počínaje vyzváněcími tóny a službou premium SMS. Zpětná vazba z trhu nijak nenaznačuje, že by se tato platební metoda, kterou spotřebitelé považují za spolehlivou a vhodnou pro platby nízké hodnoty, rozvinula v obecně rozšířenou službu zprostředkování plateb. Vzhledem k nejednoznačné formulaci stávající výjimky se však toto pravidlo v různých členských státech aplikuje různě. V důsledku toho chybí právní jistota pro operátory a spotřebitele a v některých případech vznikají další služby spočívající ve zprostředkování platby, aby bylo možné uplatnit výjimku z působnosti směrnice 2007/64/ES. Je proto vhodné negativní působnost směrnice zúžit. Aby nebyly platební činnosti v širším měřítku ponechány neregulovány, měla by výjimka být zaměřená konkrétně na mikroplatby za digitální obsah, jako jsou vyzváněcí tóny, tapety, hudba, hry, videaaplikace. Výjimka by měla platit pouze pro platební služby poskytované jako doplňkové ke službám elektronických komunikací (tj. hlavnímu předmětu činnosti daného operátora).

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Z působnosti směrnice 2007/64/ES jsou vyňati poskytovatelé technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by v kterémkoli okamžiku převáděné peněžní prostředky přecházely do jejich držby. Typickým příkladem služeb, kterých se týká tato výjimka, je zpracování a uchovávání údajů, služby na ochranu soukromí a informační technologie. Tato výjimka se tedy vztahuje rovněž na vývoj technických řešení plateb pro poskytovatele platebních služeb (někdy nazývaných „digitální peněženka“), obvykle jde o zpřístupnění jejich platebních služeb na mobilních zařízeních nebo na zařízeních IT.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Poskytovatelé služeb, kteří chtějí využít výjimku podle směrnice 2007/64/ES, často nekonzultují s příslušnými orgány, zda jejich činnost spadá do působnosti uvedené směrnice, či nikoliv, a spoléhají na vlastní úsudek. Zdá se, že některé výjimky mohly poskytovatele platebních služeb vést k tomu, že své obchodní modely upravili tak, aby jimi nabízené platební služby nespadaly do působnosti směrnice. To mohlo vést ke zvýšení rizika pro uživatele platebních služeb a k rozdílným podmínkám pro poskytovatele platebních služeb v rámci vnitřního trhu. Poskytovatelé služeb by proto měli mít povinnost oznamovat určité své činnosti odpovědným orgánům, aby byl v rámci celého vnitřního trhu zajištěn jednotný výklad pravidel.

(15) Poskytovatelé služeb, kteří chtějí využít výjimku podle směrnice 2007/64/ES, často nekonzultují s příslušnými orgány, zda jejich činnost spadá do působnosti uvedené směrnice, či nikoliv, a spoléhají na vlastní úsudek. Zdá se, že některé výjimky mohly poskytovatele platebních služeb vést k tomu, že své obchodní modely upravili tak, aby jimi nabízené platební služby nespadaly do působnosti směrnice. To mohlo vést ke zvýšení rizika pro uživatele platebních služeb a k rozdílným podmínkám pro poskytovatele platebních služeb v rámci vnitřního trhu. Poskytovatelé služeb by proto měli mít povinnost oznamovat své činnosti odpovědným orgánům, aby byl v rámci celého vnitřního trhu zajištěn jednotný výklad pravidel.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Od přijetí směrnice 2007/64/ES se objevily nové druhy platebních služeb, zejména v oblasti internetových plateb. Především vznikli poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, kteří spotřebitelům a obchodníkům nabízejí tzv. služby iniciování platby, často aniž by finanční prostředky, které mají být převedeny, byly v jejich držení. Tyto služby umožňují provádět platby v rámci elektronického obchodování prostřednictvím softwarového mostu mezi internetovými stránkami obchodníka a platformou pro internetové bankovnictví spotřebitele s cílem iniciovat platby po internetu formou úhrad nebo inkas. Poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana nabízejí obchodníkům i spotřebitelům levnější způsob placení, než je platba kartou, a nabízejí spotřebitelům možnost nakupovat online i v případě, že nevlastní kreditní kartu. Jelikož se však na poskytovatele platebních služeb jednající jako třetí strana v současnosti nevztahuje směrnice 2007/64/ES, nejsou nutně pod dohledem příslušného orgánu ani se neřídí požadavky směrnice 2007/64/ES. To vyvolává řadu právních problémů v oblastech, jako je ochrana spotřebitele, bezpečnost, odpovědnost, jakož i hospodářská soutěž a ochrana údajů. Nová pravidla by tedy měla na tyto problémy reagovat.

(18) Od přijetí směrnice 2007/64/ES se objevily nové druhy platebních služeb, zejména v oblasti internetových plateb. Především vznikli poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, kteří spotřebitelům a obchodníkům nabízejí tzv. služby iniciování platby, často aniž by finanční prostředky, které mají být převedeny, byly v jejich držení. Tyto služby umožňují provádět platby v rámci elektronického obchodování prostřednictvím softwarového mostu mezi internetovými stránkami obchodníka a platformou pro internetové bankovnictví spotřebitele s cílem iniciovat platby po internetu formou úhrad nebo inkas. Poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana nabízejí obchodníkům i spotřebitelům levnější způsob placení, než je platba kartou, a nabízejí spotřebitelům možnost nakupovat online i v případě, že nevlastní platební kartu. Poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana mají rovněž slibný potenciál pro usnadnění přeshraničního elektronického obchodování na vnitřním trhu. Poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana rovněž představují závažný bezpečnostní problém pro zajištění integrity plateb a osobních údajů, jež jim plátci poskytují. Jelikož se však na poskytovatele platebních služeb jednající jako třetí strana v současnosti nevztahuje směrnice 2007/64/ES, nejsou nutně pod dohledem příslušného orgánu ani se neřídí požadavky směrnice 2007/64/ES. To vyvolává řadu právních problémů v oblastech, jako je ochrana spotřebitele, bezpečnost, odpovědnost, jakož i hospodářská soutěž a ochrana údajů. Nová pravidla by tedy měla náležitě řešit všechny tyto problémy a zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, kteří působí v Unii, byli držiteli licence nebo byli zapsáni v rejstříku a podléhali dohledu jako platební instituce.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Poukazování peněz je jednoduchá platební služba založená na tom, že plátce poskytne hotovost poskytovateli platebních služeb, který příslušnou částku poukáže např. prostřednictvím komunikační sítě příjemci nebo jinému poskytovateli platebních služeb, jenž jedná jménem příjemce. V některých členských státech poskytují supermarkety, obchodníci a další maloobchodníci veřejnosti obdobnou službu umožňující platby za veřejné služby a placení dalších pravidelných účtů za domácnost. S těmito službami určenými k placení účtů by se mělo nakládat jako s poukazováním peněz, nepovažují-li příslušné orgány tuto činnost za jinou platební službu.

(19) Poukazování peněz je jednoduchá platební služba založená na tom, že plátce poskytne hotovost poskytovateli platebních služeb, který příslušnou částku poukáže např. prostřednictvím komunikační sítě příjemci nebo jinému poskytovateli platebních služeb, jenž jedná jménem příjemce. V některých členských státech poskytují bankomaty, supermarkety, obchodníci a další maloobchodníci veřejnosti obdobnou službu umožňující platby za veřejné služby a placení dalších pravidelných účtů za domácnost. S těmito službami určenými k placení účtů by se mělo nakládat jako s poukazováním peněz, nepovažují-li příslušné orgány tuto činnost za jinou platební službu.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Aby byl dokončen vnitřní trh plateb a bylo zajištěno, že napomáhá rozvíjejícímu se elektronickému obchodu a hospodářskému růstu, je důležité umožnit potenciálním novým účastníkům trhu a současným poskytovatelům platebních služeb alternativy k platbám kartou, s cílem rozvinout a posílit jejich služby pro spotřebitele a maloobchodníky. Orgán EBA proto v úzké spolupráci s ECB do dvou let od vstupu této směrnice v platnost vypracuje komplexní posouzení proveditelnosti a potřeby zavést požadavek, aby IBAN, jak jej vymezuje čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 260/2012, nebo podobný identifikátor byl na debetních kartách a jiných příslušných platebních nástrojích k dispozici v elektronicky čitelném formátu. Toto posouzení zohlední pravidla pro předcházení podvodům a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Poskytovatelé platebních služeb by pro poskytování jedné nebo více platebních služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, vždy měli mít platební účty používané výhradně pro platební transakce. Pro poskytování platebních služeb musí mít platební instituce přístup k platebním účtům. Členské státy by měly zajistit, aby byl takový přístup poskytován způsobem přiměřeným oprávněným cílům, jimž má sloužit.

(27) Poskytovatelé platebních služeb by pro poskytování jedné nebo více platebních služeb, na něž se vztahuje tato směrnice, vždy měli mít platební účty používané výhradně pro platební transakce. Pro poskytování platebních služeb musí mít platební instituce přístup k platebním účtům. Členské státy by měly zajistit, aby byl takový přístup nediskriminační a byl poskytován způsobem přiměřeným oprávněným cílům, jimž má sloužit. I když by se mohlo jednat pouze o základní přístup, měl by být dostatečně široký k tomu, aby mohly platební instituce poskytovat své služby bez překážek a účinně. Poplatky za tento přístup by neměly být nepřiměřené nebo odporující základním obchodním praktikám.

Odůvodnění

Platební účty jsou ve společnosti velmi důležitou součástí základní infrastruktury. Subjekty poskytující účty by měly být samozřejmě schopny tak činit na komerčním základě, avšak ohledně toho, jak provozují svou obchodní činnost, musí existovat určitá omezení. Není přípustné, aby svou pravomoc spočívající v zajištění přístupu na trh používaly k tomu, aby bránily jiným subjektům v činnosti tím, že by omezovaly přístup nebo vyžadovaly nadměrně vysoké poplatky. Vzhledem k řadě takových incidentů je zapotřebí jasně stanovit, že nediskriminační přístup k účtům musí být zajištěn pro všechny poskytovatele platebních služeb.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Celkově se fungování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za udělování povolení platebním institucím, vykonávání kontrol a za rozhodování o odnětí povolení ukázalo jako uspokojivé. Spolupráce mezi příslušnými orgány by však měla být posílena, pokud jde o výměnu informací, a také o jednotné uplatňování a výklad směrnice v případech, kdy chce oprávněná platební instituce na základě práva na usazování nebo práva volného pohybu služeb (tzv. „passportingu“) poskytovat platební služby v jiném než ve svém domovském členském státě. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) by měl být vyzván k přípravě pokynů ke spolupráci a výměně dat.

(29) Celkově se fungování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za udělování povolení platebním institucím, vykonávání kontrol a za rozhodování o odnětí povolení ukázalo jako uspokojivé. Spolupráce mezi příslušnými orgány by však měla být posílena, pokud jde o výměnu informací, a také o jednotné uplatňování a výklad směrnice v případech, kdy chce oprávněná platební instituce na základě práva na usazování nebo práva volného pohybu služeb (tzv. „passportingu“) poskytovat platební služby v jiném než ve svém domovském členském státě. Orgán EBA by měl po konzultaci s poradní skupinou ustavenou pro účely provádění této směrnice v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010 a zastupující mimo jiné zúčastněné strany, jež jsou činné mimo bankovní odvětví, připravit pokyny ke spolupráci a výměně dat.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Pro zvýšení transparentnosti platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení příslušného orgánu nebo jsou zapsány do rejstříku příslušného orgánu, včetně jejich zástupců nebo poboček, by měl orgán EBA zřídit internetový portál sloužící jako evropské elektronické přístupové místo propojující rejstříky jednotlivých členských států. Cílem těchto opatření by mělo být podpořit lepší spolupráci mezi příslušnými orgány.

(30) Pro zvýšení transparentnosti platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení příslušného orgánu nebo jsou zapsány do rejstříku příslušného orgánu, včetně jejich zástupců nebo poboček, by měl orgán EBA zřídit internetový portál sloužící jako evropské elektronické přístupové místo propojující rejstříky jednotlivých členských států. Cílem těchto opatření by mělo být podpořit lepší spolupráci mezi příslušnými orgány a plně přispět ke vzniku platebního prostředí podporujícího hospodářskou soutěž, inovace a bezpečnost ku prospěchu všech zúčastněných stran, a zejména spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Ačkoliv tato směrnice stanoví soubor minimálních pravomocí, jež by odpovědné orgány měly mít, pokud jde o dohled nad platebními institucemi, tyto pravomoci by měly být vykonávány s ohledem na základní práva, včetně práva na soukromí. V souvislosti s výkonem těchto pravomocí, které mohou významně zasáhnout do práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a komunikací, by členské státy měly mít přiměřené a účinné záruky proti zneužití a svévolnému jednání, v případě potřeby například ve formě povolení předem vydaného soudním orgánem dotčeného členského státu.

(32) Ačkoliv tato směrnice stanoví soubor minimálních pravomocí, jež by odpovědné orgány měly mít, pokud jde o dohled nad platebními institucemi, tyto pravomoci by měly být vykonávány s ohledem na základní práva, včetně práva na soukromí. V souvislosti s výkonem těchto pravomocí, které mohou významně zasáhnout do práva na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a komunikací, by členské státy měly mít přiměřené a účinné záruky proti zneužití a svévolnému jednání, v případě potřeby například ve formě povolení předem vydaného soudním orgánem dotčeného členského státu, aniž by tím byla dotčena kontrola ze strany nezávislého orgánu (vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů) podle čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Je nezbytné, aby každý poskytovatel platebních služeb měl přístup ke službám v oblasti technické infrastruktury platebních systémů. Tento přístup by však měl splňovat odpovídající požadavky, aby byla zajištěna integrita a stabilita těchto systémů. Každý poskytovatel platebních služeb žádající o účast v platebním systému by měl účastníkům platebního systému předložit důkaz o tom, že jeho vnitřní mechanismy jsou dostatečně odolné vůči všem druhům rizika. Tyto platební systémy obvykle zahrnují např. čtyřstranné karetní systémy a hlavní systémy pro zpracování bankovních převodů a inkas. Aby bylo možné zajistit rovné zacházení v rámci celé Unie a stejně tak i mezi různými kategoriemi poskytovatelů platebních služeb v souladu s podmínkami jejich licencí, je třeba objasnit pravidla týkající se přístupu k poskytování platebních služeb a přístupu k platebním systémům.

(34) Je nezbytné, aby každý poskytovatel platebních služeb měl přístup ke službám v oblasti technické infrastruktury platebních systémů. Tento přístup by však měl splňovat odpovídající požadavky, aby byla zajištěna integrita a stabilita těchto systémů. Každý poskytovatel platebních služeb žádající o účast v platebním systému by měl nést riziko vlastní volby systému a účastníkům platebního systému předložit důkaz o tom, že jeho vnitřní mechanismy jsou dostatečně odolné vůči všem druhům rizika a podvodnému zneužití třetí stranou v důsledku volby operačního systému. Tyto platební systémy obvykle zahrnují např. čtyřstranné karetní systémy a hlavní systémy pro zpracování bankovních převodů a inkas. Aby bylo možné zajistit rovné zacházení v rámci celé Unie a stejně tak i mezi různými kategoriemi poskytovatelů platebních služeb v souladu s podmínkami jejich licencí, je třeba objasnit pravidla týkající se přístupu k poskytování platebních služeb a přístupu k platebním systémům.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Tato směrnice by měla blíže určit povinnosti poskytovatelů platebních služeb ohledně poskytování informací uživatelům platebních služeb, kteří by měli o platebních službách vždy obdržet stejné vysoce srozumitelné informace, aby na jejich základě mohli učinit informované rozhodnutí a mohli si volně vybrat kdekoli v Unii. V zájmu transparentnosti by měla tato směrnice stanovit harmonizované požadavky, které mají uživatelům platebních služeb zajistit nezbytnépostačující informace týkající se jak smlouvy o platebních službách, tak platebních transakcí. Aby jednotný trh platebních služeb hladce fungoval, měly by mít členské státy možnost přijmout pouze ustanovení o informacích, která jsou stanovena v této směrnici.

(41) Tato směrnice by měla blíže určit povinnosti poskytovatelů platebních služeb ohledně poskytování informací uživatelům platebních služeb, kteří by měli o platebních službách vždy obdržet stejné vysoce srozumitelné informace, aby na jejich základě mohli učinit informované rozhodnutí založené na porovnání podmínek různých poskytovatelů (zejména pokud jde o strukturu poplatků) a mohli si volně vybrat kdekoli v Unii. V zájmu transparentnosti by měla tato směrnice stanovit harmonizované požadavky, které mají uživatelům platebních služeb zajistit nezbytné, postačující a srozumitelné informace týkající se jak smlouvy o platebních službách, tak platebních transakcí. Aby jednotný trh platebních služeb hladce fungoval, měly by mít členské státy možnost přijmout pouze ustanovení o informacích, která jsou stanovena v této směrnici a ve směrnici 95/46/ES a nařízení ES č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Požadované informace by měly být přiměřené potřebám uživatelů a měly by být sdělovány ve standardním formátu. Požadavky na informace v případě jednorázové platební transakce by se však měly lišit od požadavků v případě rámcové smlouvy, která zahrnuje řadu platebních transakcí.

(43) Požadované informace by měly být přiměřené potřebám uživatelů a měly by být sdělovány ve standardním a jasném formátu, čímž se zvýší jejich účinnost. Požadavky na informace v případě jednorázové platební transakce by se však měly lišit od požadavků v případě rámcové smlouvy, která zahrnuje řadu platebních transakcí.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Tato směrnice by měla stanovit právo spotřebitele obdržet zdarma relevantní informace před tím, než bude zavázán jakoukoli smlouvou o platebních službách. Spotřebitel by měl mít možnost vyžádat si předběžné informace i rámcovou smlouvu zdarma na papíře kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, aby mohl porovnat služby poskytovatelů platebních služeb a jejich podmínky a v případě jakéhokoliv sporu si ověřit svá smluvní práva a povinnosti. Tato ustanovení by měla být v souladu se směrnicí 2002/65/ES. Ustanovení této směrnice, která se týkají výslovně bezplatných informací, by neměla znamenat, že lze zpoplatnit poskytování informací spotřebitelům podle jiných platných směrnic.

(46) Tato směrnice by měla stanovit právo spotřebitele obdržet zdarma relevantní informace před tím, než bude zavázán jakoukoli smlouvou o platebních službách. Spotřebitel by měl mít možnost vyžádat si předběžné informace i rámcovou smlouvu zdarma na papíře kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, aby mohl porovnat služby poskytovatelů platebních služeb a jejich podmínky a v případě jakéhokoliv sporu si ověřit svá smluvní práva a povinnosti, čímž by byla zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Tato ustanovení by měla být v souladu se směrnicí 2002/65/ES. Ustanovení této směrnice, která se týkají výslovně bezplatných informací, by neměla znamenat, že lze zpoplatnit poskytování informací spotřebitelům podle jiných platných směrnic.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) V zájmu usnadnění mobility klientů by spotřebitelé měli mít možnost po uplynutí jednoho roku rámcovou smlouvu bezplatně ukončit. Dohodnutá výpovědní lhůta by neměla být pro spotřebitele delší než jeden měsíc a pro poskytovatele platebních služeb kratší než dva měsíce. Touto směrnicí by neměla být dotčena povinnost poskytovatele platebních služeb vypovědět smlouvu o platebních službách za výjimečných okolností, vyplývající z jiných příslušných právních předpisů Unie nebo členských států, jako jsou např. právní předpisy o praní peněz a financování terorismu, jakákoli opatření zaměřená na zmrazení finančních prostředků ani veškerá konkrétní opatření související s prevencí a vyšetřováním trestné činnosti.

(49) V zájmu usnadnění mobility klientů by spotřebitelé měli mít možnost rámcovou smlouvu bezplatně ukončit. Dohodnutá výpovědní lhůta by neměla být pro spotřebitele delší než jeden měsíc a pro poskytovatele platebních služeb kratší než tři měsíce. Touto směrnicí by neměla být dotčena povinnost poskytovatele platebních služeb vypovědět smlouvu o platebních službách za výjimečných okolností, vyplývající z jiných příslušných právních předpisů Unie nebo členských států, jako jsou např. právní předpisy o praní peněz a financování terorismu, jakákoli opatření zaměřená na zmrazení finančních prostředků ani veškerá konkrétní opatření související s prevencí a vyšetřováním trestné činnosti.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) Je nezbytné zavést kritéria, na jejichž základě má být poskytovatelům platebních služeb jednajícím jako třetí strana povolen přístup k informacím o dostupnosti peněžních prostředků na účtu uživatele platebních služeb vedeném u jiného poskytovatele platebních služeb a použití takových informací. Jak poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, tak poskytovatelé platebních služeb spravující účet uživatele platební služby by měli zejména splňovat požadavky na nutnou ochranu údajů a bezpečnostní požadavky stanovené nebo uvedené v této směrnici nebo obsažené v pokynech EBA. Plátci by měli k přístupu poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana k jejich účtu dát výslovný souhlas a být řádně informováni o rozsahu takového přístupu. Aby se mohli rozvíjet i jiní poskytovatelé platebních služeb, kteří nemohou přijímat vklady, je nutné, aby jim úvěrové instituce poskytovaly informace o dostupnosti peněžních prostředků v případě, že plátce dal souhlas s postoupením těchto informací poskytovateli platebních služeb, který je vydavatelem daného platebního prostředku.

(51) Je nezbytné zavést kritéria, na jejichž základě má být poskytovatelům platebních služeb jednajícím jako třetí strana povolen přístup k informacím o dostupnosti peněžních prostředků na účtu uživatele platebních služeb vedeném u jiného poskytovatele platebních služeb a použití takových informací. Jak poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, tak poskytovatelé platebních služeb spravující účet uživatele platební služby by měli zejména splňovat požadavky na nutnou ochranu údajů a bezpečnostní požadavky stanovené nebo uvedené v této směrnici nebo obsažené v prováděcích technických normách EBA. Orgán EBA by měl tyto prováděcí technické normy vypracovat po konzultaci s poradní skupinou uvedenou v bodě odůvodnění 29. Plátci by měli být jednoznačně informováni v případě, že využívají poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, a měli by k přístupu poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana k jejich účtu dát výslovný souhlas a být řádně informováni o rozsahu takového přístupu. Kromě poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana jsou na trhu i další vydavatelé platebního prostředku jednající jako třetí strana, kteří stejně jako poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana nemohou přijímat vklady, kteří však na rozdíl od poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana budují své obchodní modely na vydávání platebních prostředků založených na kartě. Aby se mohli rozvíjet i tito vydavatelé platebního prostředku jednající jako třetí strana, je nutné, aby jim poskytovatelé platebních služeb spravující účet poskytovali informace o dostupnosti peněžních prostředků v případě, že plátce dal souhlas s tím, aby jim byly tyto informace postoupeny. Aby byl zajištěn volný přístup na trh ze strany poskytovatelů inovativních platebních služeb, neměla by být požadována žádná smlouva ani dohoda mezi poskytovatelem platebních služeb spravujícím účet a poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51a) V zájmu usnadnění inovací a zachování rovných podmínek by od poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana nemělo být požadováno, aby uzavírali smluvní vztahy s poskytovateli platebních služeb spravujícími účet v rámci služeb iniciování platby nebo služeb informování o účtu. Po poskytovatelích platebních služeb jednajících jako třetí strana by mělo být požadováno pouze, aby plnily obecný legislativní rámec a rámec dohledu.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) V případě neautorizované platební transakce by částka takové transakce měla být plátci neprodleně vrácena. V zájmu ochrany plátce před jakýmkoliv znevýhodněním by den valuty připsání vrácené částky neměl být pozdější než den, kdy byla příslušná částka z jeho účtu odepsána. Aby byl uživatel platebních služeb motivován k nahlášení každé krádeže nebo ztráty platebního prostředku bez zbytečného odkladu svému poskytovateli a aby se tak snížilo riziko neautorizovaných platebních transakcí, měl by uživatel nést odpovědnost pouze za velmi omezenou částku, s výjimkou případů, kdy se uživatel platebních služeb dopustil podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti. V tomto kontextu se k zajištění jednotné a vysoké úrovně ochrany uživatele v rámci Unie jeví jako adekvátní částka 50 EUR. Jakmile navíc uživatel poskytovateli platebních služeb oznámí, že jeho platební prostředek mohl být zneužit, neměla by být na uživateli požadována úhrada žádných dalších ztrát vyplývajících z neoprávněného použití daného prostředku. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost poskytovatelů platebních služeb za technické zabezpečení jejich vlastních produktů.

(54) V případě neautorizované platební transakce by částka takové transakce měla být do jednoho pracovního dne plátci vrácena. V zájmu ochrany plátce před jakýmkoliv znevýhodněním by den valuty připsání vrácené částky neměl být pozdější než den, kdy byla příslušná částka z jeho účtu odepsána. Pokud to již není technicky možné, plátce by měl získat náhradu také za ztrátu úroku. Aby byl uživatel platebních služeb motivován k nahlášení každé krádeže nebo ztráty platebního prostředku bez zbytečného odkladu svému poskytovateli a aby se tak snížilo riziko neautorizovaných platebních transakcí, měl by uživatel nést odpovědnost pouze za velmi omezenou částku, s výjimkou případů, kdy se uživatel platebních služeb dopustil podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti. V tomto kontextu se k zajištění jednotné a vysoké úrovně ochrany uživatele v rámci Unie jeví jako adekvátní částka 50 EUR. Jakmile navíc uživatel poskytovateli platebních služeb oznámí, že jeho platební prostředek mohl být zneužit, neměla by být na uživateli požadována úhrada žádných dalších ztrát vyplývajících z neoprávněného použití daného prostředku. Touto směrnicí není dotčena odpovědnost poskytovatelů platebních služeb za technické zabezpečení jejich vlastních produktů.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Tato směrnice by měla stanovit pravidla pro vracení prostředků, která by chránila spotřebitele v případě, že provedená platební transakce překračuje částku, kterou bylo možné rozumně očekávat. Aby nedošlo k finančnímu znevýhodnění plátce, je nutné zajistit, aby dnem valuty připsání vrácené částky byl vždy nejpozději den, kdy byla odpovídající částka z jeho účtu odepsána. V případě inkas by poskytovatelé platebních služeb měli mít možnost nabídnout svým zákazníkům ještě příznivější podmínky, podle nichž by zákazníci měli mít bezpodmínečné právo na vrácení prostředků ze všech sporných platebních transakcí. Toto bezpodmínečné právo na vrácení prostředků zaručující nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele však není odůvodněné v případech, kdy obchodník již plnění ze smlouvy poskytl a příslušné zboží nebo služby již byly spotřebovány. V případech, kdy uživatel požaduje vrácení peněžních prostředků z platební transakce, by se práva na vrácení peněžních prostředků neměla dotknout odpovědnosti plátce vůči příjemci vyplývající ze vztahu, na jehož základě byla transakce provedena, např. za zboží nebo služby, jež byly objednány, spotřebovány nebo oprávněně vyúčtovány, ani oprávnění uživatele zrušit platební příkaz.

(57) Tato směrnice by měla stanovit pravidla pro vracení prostředků, která by chránila spotřebitele v případě, že provedená platební transakce překračuje částku, kterou bylo možné rozumně očekávat. Aby nedošlo k finančnímu znevýhodnění plátce, je nutné zajistit, aby dnem valuty připsání vrácené částky byl vždy nejpozději den, kdy byla odpovídající částka z jeho účtu odepsána. Pokud to již není technicky možné, plátce by měl získat náhradu také za ztrátu úroku. V případě inkas by poskytovatelé platebních služeb měli mít možnost nabídnout svým zákazníkům ještě příznivější podmínky, podle nichž by zákazníci měli mít bezpodmínečné právo na vrácení prostředků ze všech sporných platebních transakcí. V případech, kdy uživatel požaduje vrácení peněžních prostředků z platební transakce, by se práva na vrácení peněžních prostředků neměla dotknout odpovědnosti plátce vůči příjemci vyplývající ze vztahu, na jehož základě byla transakce provedena, např. za zboží nebo služby, jež byly objednány, spotřebovány nebo oprávněně vyúčtovány, ani oprávnění uživatele zrušit platební příkaz.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63) Různá praxe jednotlivých států týkající se poplatků za použití určitého platebního prostředku (dále jen „příplatky“) vedla v Unii ke vzniku extrémně heterogenního platebního trhu a pro spotřebitele se stala zdrojem nejasností, zejména v oblasti elektronického obchodování a přeshraničních operací. Obchodníci z členských států, kde jsou příplatky povoleny, nabízí produkty a služby v členských státech, kde jsou zakázány, a přesto v takovém případě spotřebiteli příplatek účtují. Dalším silným důvodem pro revizi praxe účtování příplatků je nařízení (EU) č. xxx/rrrr, které zavádí pravidla pro vícestranné mezibankovní poplatky za platby založené na kartě. Jelikož mezibankovní poplatky jsou hlavním faktorem, který většinu plateb kartou prodražuje, a příplatky se prakticky omezují jen na platby založené na kartě, měla by pravidla pro mezibankovní poplatky doprovázet revize pravidel pro účtování příplatků. V zájmu podpory transparentnosti nákladů a používání těch nejefektivnějších platebních prostředků by členské státy a poskytovatelé platebních služeb neměli příjemci bránit v tom, aby od plátce požadoval poplatek za použití konkrétního platebního prostředku, přičemž musí být řádně zohledněna ustanovení směrnice 2011/83/EU. Právo příjemce požadovat příplatek by se však mělo vztahovat pouze na platební prostředky, u nichž nejsou mezibankovní poplatky upraveny. Tímto způsobem by se platby nasměrovaly k těm nejlevnějším způsobům placení.

(63) Různá praxe jednotlivých států týkající se poplatků za použití určitého platebního prostředku (dále jen „příplatky“) vedla v Unii ke vzniku extrémně heterogenního platebního trhu a pro spotřebitele se stala zdrojem nejasností, zejména v oblasti elektronického obchodování a přeshraničních operací. Obchodníci z členských států, kde jsou příplatky povoleny, nabízí produkty a služby v členských státech, kde jsou zakázány, a přesto v takovém případě spotřebiteli příplatek účtují. Existují i četné případy obchodníků, kteří účtují spotřebitelům příplatek, který je mnohem vyšší než náklady, jež obchodník v souvislosti s použitím konkrétního platebního nástroje nese. Dalším silným důvodem pro revizi praxe účtování příplatků je nařízení (EU) č. xxx/rrrr, které zavádí pravidla pro vícestranné mezibankovní poplatky za platby založené na kartě. Jelikož mezibankovní poplatky jsou hlavním faktorem, který většinu plateb kartou prodražuje, a příplatky se prakticky omezují jen na platby založené na kartě, měla by pravidla pro mezibankovní poplatky doprovázet revize pravidel pro účtování příplatků. V zájmu zlepšení fungování platebního trhu Unie, snížení možnosti uvedení spotřebitele v omyl a skoncování s praxí účtovat nadměrné poplatky by členské státy měly zakázat účtování nadměrných poplatků tím, že příjemci důsledně zabrání v tom, aby od plátce požadoval poplatek za použití konkrétního platebního prostředku.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(66) Aby se mohli uživatelé platebních služeb rozhodnout, potřebují být bezpodmínečně obeznámeni se skutečnými náklady a poplatky spojenými s platebními službami. Používání netransparentních metod tvorby cen by proto nemělo být dovoleno, neboť se všeobecně uznává, že tyto metody uživatelům velmi znesnadňují zjištění skutečné ceny platební služby. Zejména je třeba zamezit valutování v neprospěch uživatele.

(66) Pro posílení důvěry spotřebitelů v harmonizovaný platební trh a aby se mohli uživatelé platebních služeb rozhodnout, potřebují být bezpodmínečně obeznámeni se skutečnými náklady a poplatky spojenými s platebními službami. Používání netransparentních metod tvorby cen by proto nemělo být dovoleno, neboť se všeobecně uznává, že tyto metody uživatelům velmi znesnadňují zjištění skutečné ceny platební služby. Zejména je třeba zamezit valutování v neprospěch uživatele.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68) Poskytovatel platebních služeb plátce by měl nést odpovědnost za správné provedení platby, mimo jiné zejména odpovědnost za celou částku platební transakce a lhůtu pro její provedení, jakož i plnou odpovědnost za jakékoli selhání dalších stran v platebním řetězci až po účet příjemce. V důsledku této odpovědnosti by poskytovatel platebních služeb plátce měl v případě, že poskytovateli platebních služeb příjemce nebyla částka v plné výši připsána nebo byla připsána pozdě, opravit příslušnou platební transakci nebo vrátit bez zbytečného odkladu příslušnou částku transakce plátci, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné nároky, které lze uplatnit v souladu s vnitrostátním právem. Vzhledem k odpovědnosti poskytovatele platebních služeb by plátce ani příjemce neměli nést žádné náklady související s nesprávnou platbou. Členské státy by měly zajistit, aby v případě neprovedení nebo vadného či opožděného provedení platebních transakcí byl den valuty opravných plateb prováděných poskytovateli platebních služeb vždy stejný jako den valuty v případě správně provedené platby.

(68) Poskytovatel platebních služeb plátce, který je poskytovatelem platebních služeb spravujícím účet, nebo případně poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana, by měl nést odpovědnost za správné provedení platby, mimo jiné zejména odpovědnost za celou částku platební transakce a lhůtu pro její provedení, jakož i plnou odpovědnost za jakékoli selhání dalších stran v platebním řetězci až po účet příjemce. V důsledku této odpovědnosti by poskytovatel platebních služeb plátce měl v případě, že poskytovateli platebních služeb příjemce nebyla částka v plné výši připsána nebo byla připsána pozdě, opravit příslušnou platební transakci nebo vrátit bez zbytečného odkladu příslušnou částku transakce plátci téhož dne, kdy se poskytovatel platebních služeb dozvěděl o chybě, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné nároky, které lze uplatnit v souladu s vnitrostátním právem. Vzhledem k odpovědnosti poskytovatele platebních služeb by plátce ani příjemce neměli nést žádné náklady související s nesprávnou platbou. Členské státy by měly zajistit, aby v případě neprovedení nebo vadného či opožděného provedení platebních transakcí byl den valuty opravných plateb prováděných poskytovateli platebních služeb vždy stejný jako den valuty v případě správně provedené platby. Odpůrci bezpodmínečné refundace zdůrazňují riziko jejího zneužití ze strany spotřebitelů. V zemích, ve kterých spotřebitelé mohou bezpodmínečné refundace využívat, neexistují žádné důkazy o zneužívání tohoto práva. Jakékoli zneužití by mohlo být potrestáno obnovením žádosti o platbu ze strany příjemce, vícenáklady hrazenými stranou, která tuto R-transakci způsobila, zařazením spotřebitele na černou listinu nebo tím, že danému spotřebiteli bude prostřednictvím zrušení příslušné smlouvy zakázáno tuto službu využívat, přičemž odvolání platby by nezbavovalo povinnosti uhradit spotřebované zboží.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) V zájmu usnadnění účinného předcházení podvodům a boje proti podvodům v celé Unii je třeba přijmout úpravu týkající se účinné výměny údajů mezi poskytovateli platebních služeb, jimž by mělo být umožněno shromažďování, zpracovávání a výměna osobních údajů o osobách zapojených do platebních podvodů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES37, vnitrostátní předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200138, se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely této směrnice.

(71) Poskytování platebních služeb může zahrnovat zpracovávání osobních údajů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES37, vnitrostátní předpisy, kterými se provádí směrnice 95/46/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200138, se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely této směrnice.

__________________

__________________

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst L 8, 12.1.2001, s.1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst L 8, 12.1.2001, s.1).

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 72 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(72a) Povinnostmi oznamování bezpečnostních incidentů nejsou dotčeny povinnosti oznamování jiných incidentů stanovené v jiných legislativních aktech, zejména požadavky související s porušením povinnosti ochrany osobních údajů stanovené ve směrnici 2002/58/ES a v nařízení (EU) č. [všeobecné nařízení o ochraně údajů] a požadavky týkající se oznamování bezpečnostních incidentů předpokládané ve směrnici …/…/EU [směrnici o bezpečnosti sítí a informací].

Odůvodnění

Na základě návrhu evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(74) Aniž je dotčeno právo klientů podat žalobu k soudu, měly by členské státy zajistit snadno přístupné a nenákladné mimosoudní řešení sporů mezi poskytovateli platebních služeb a spotřebiteli, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v této směrnici. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/200840 stanoví, že ochranu spotřebitele, kterou mu poskytují kogentní ustanovení právních předpisů země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, nesmí narušovat žádné smluvní podmínky týkající se rozhodného práva. V zájmu účinného a efektivního způsobu řešení sporů by členské státy měly zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli účinný postup pro podávání a řešení stížností spotřebitelů, který by spotřebitelé mohli použít před tím, než bude spor postoupen k soudnímu či mimosoudnímu řízení. V rámci postupu pro podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené časové lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele platebních služeb na stížnost spotřebitele.

(74) Aniž je dotčeno právo klientů podat žalobu k soudu, měly by členské státy zajistit vytvoření a uplatňování snadno přístupných, nezávislých, nestranných, transparentních a účinných postupů pro mimosoudní řešení sporů mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb, jež vyplývají z práv a povinností stanovených v této směrnici. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/200840 stanoví, že ochranu spotřebitele, kterou mu poskytují kogentní ustanovení právních předpisů země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště, nesmí narušovat žádné smluvní podmínky týkající se rozhodného práva. V zájmu účinného a efektivního způsobu řešení sporů by členské státy měly zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli účinný postup pro podávání a řešení stížností, který by uživatelé platebních služeb mohli použít před tím, než bude spor postoupen k soudnímu či mimosoudnímu řízení. V rámci postupu pro podávání stížností by měly být stanoveny krátké a jasně vymezené časové lhůty pro zaslání odpovědi poskytovatele platebních služeb na stížnost spotřebitele.

__________________

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s.6).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s.6).

Odůvodnění

Nároky na mimosoudní postupy by měly být přísné. Mimosoudní řízení a postupy řešení stížností nemusí být nutně k dispozici pouze spotřebitelům, ale mohly by sloužit i jiným uživatelům platebních služeb.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 74 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(74a) S ohledem na závazek ECB ustavit Evropskou radu pro malé platby (ERPB) a předsedat jí a na svůj závazek aktivně se zapojit do ERPB by Komise měla zajistit, aby řízení systému SEPA bylo po vstupu této směrnice v platnost posíleno bez zbytečného odkladu. Měla by zajistit, aby se metoda Unie uplatňovala, pokud je to možné, a současně by měla usilovat o vlastní odpovědnost zúčastněných subjektů na straně nabídky a poptávky prostřednictvím aktivního zapojení, konzultací a plné transparentnosti. Zejména poskytovatelé a uživatelé platebních služeb by měli být zastoupeni rovnocenným způsobem, který zajišťuje aktivní zapojení zúčastněných stran, přispívá k dostatečné informovanosti koncových uživatelů o procesu SEPA a sleduje jeho uplatňování.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80) Při zajišťování jednotného uplatňování této směrnice by se Komise měla moci spolehnout na odborné znalosti a podporu EBA, jehož úkolem by mělo být vypracovat pokyny a připravit regulační technické normy pro bezpečnostní aspekty platebních služeb, a na spolupráci mezi členskými státy v oblasti poskytování služeb a usazování platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení, v jiných členských státech. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat tyto regulační technické normy. Tyto konkrétní úkoly jsou plně v souladu s úlohou a povinnostmi EBA definovanými v nařízení (EU) č. 1093/2010, kterým byl orgán EBA zřízen.

(80) Při zajišťování jednotného uplatňování této směrnice by se Komise měla moci spolehnout na odborné znalosti a podporu EBA, jehož úkolem by mělo být připravit prováděcí technické normy pro bezpečnostní aspekty platebních služeb, a na spolupráci mezi členskými státy v oblasti poskytování služeb a usazování platebních institucí, jimž bylo uděleno povolení, v jiných členských státech. Pokud se tyto prováděcí technické normy dotýkají bezpečnostních aspektů plateb, měl by orgán EBA zohlednit rovněž doporučení přijatá Evropským fórem pro bezpečnost malých plateb (SecurePay Forum) ohledně bezpečnosti plateb prostřednictvím internetu a služeb přístupu k platebním účtům. Při plnění těchto požadavků by měl orgán EBA konzultovat s poradní skupinou uvedenou v bodě odůvodnění 29. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat tyto prováděcí technické normy. Tyto konkrétní úkoly jsou plně v souladu s úlohou a povinnostmi EBA definovanými v nařízení (EU) č. 1093/2010, kterým byl orgán EBA zřízen.

Odůvodnění

Nezbytné pro vytvoření rovných podmínek pro bezpečnostní a kontrolní opatření.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(80a) Aby platební služby fungovaly bezproblémově a aby byl plně rozvinut potenciál širšího projektu SEPA, je zásadní, aby všechny zúčastněné strany, a zejména uživatelé, včetně spotřebitelů, byly úzce zapojeny a mohly bezezbytku naplňovat svou úlohu. Vytvoření řídícího orgánu SEPA je sice díky lepšímu zastoupení zúčastněných stran z hlediska řízení SEPA a dalších platebních služeb krokem vpřed, rozhodování o platebních službách je však prostřednictvím Evropské rady pro platby (EPC) stále orientováno na stranu nabídky, a zejména na evropské banky. Je proto nezbytné, aby Komise přezkoumala mimo jiné složení EPC, vzájemnou interakci mezi EPC a celkovou strukturou řízení, například Radou EPA, a úlohu této celkové struktury. Pokud přezkum Komise potvrdí, že jsou zapotřebí další iniciativy ke zlepšení řízení systému SEPA, Komise by případně měla předložit legislativní návrh.

Odůvodnění

Když bylo v roce 2012 dosaženo dohody ohledně nařízení o SEPA, Evropská komise prohlásila, že analyzuje struktury Evropské rady pro platby (EPC) a případně předloží návrhy na reformu této instituce, která je orientována na zájmy bankovního sektoru. Dosud se záměry Komise ohledně této reformy v žádném návrhu nezhmotnily. Je proto nezbytné prohlášení Komise zmínit s cílem podpořit budoucí reformní úsilí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(83a) Zásady vzájemného uznávání a dohledu domovského členského státu vyžadují, aby příslušné orgány členského státu odejmuly nebo nevydaly povolení, pokud faktory, jako je obsah obchodních plánů, zeměpisné rozšíření nebo skutečně prováděná činnost, jasně ukazují, že se platební instituce rozhodla pro právní systém jednoho členského státu za účelem vyhnout se přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá provádět nebo již provádí větší část své činnosti. Platební instituce by měla být povolena v členském státě, v němž má své sídlo nebo případně své ústředí, pokud podle právních předpisů daného členského státu nemá sídlo. Členské státy by navíc měly vyžadovat, aby se ústředí platební instituce vždy nalézalo v jejím domovském členském státě a aby tam skutečně vykonávalo činnost.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se stávajícím zněním bodu odůvodnění 31 směrnice o trzích finančních nástrojů, na němž je také založen. Jeho cílem je, aby v Unii nedocházelo k arbitrážím.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přezkoumá uplatňování tohoto odstavce. Na základě tohoto přezkumu do …* vypracuje legislativní návrh a případně rozšíří použití jiných ustanovení hlavy IV, než je článek 78, na platební transakce, kdy sídlo v Evropské unii má pouze jeden z poskytovatelů platebních služeb, a to ve vztahu k těm částem platební transakce, které jsou prováděny v Unii, je-li to technicky proveditelné.

 

________________

 

* OJ please insert date: two years after the date of entry into force of this Directive.

Odůvodnění

Bylo by velmi vhodné, aby se na transakce, kdy pouze jeden z poskytovatelů platebních služeb má sídlo v Evropské unii (tzv. „one-leg transactions“), vztahovala větší část hlavy IV. Avšak vzhledem k tomu, že není jasné, co je v této souvislosti technicky proveditelné a co není, by bylo vhodné toto rozšíření založit na podrobném zkoumání.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) platební transakce spočívající v neprofesionálním shromažďování a doručování hotovosti v rámci neziskové nebo charitativní činnosti;

(d) platební transakce spočívající v neziskovém shromažďování a zpracovávání darů v rámci charitativní činnosti prováděné povolenou organizací;

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) služby poskytované poskytovateli technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by v kterémkoli okamžiku převáděné peněžní prostředky přecházely do jejich držby, včetně zpracování a uchovávání údajů, svěřenských služeb a služeb na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosti, poskytování informačních technologií a komunikačních sítí a poskytování a údržby terminálů a zařízení využívaných v oblasti platebních služeb, s výjimkou služeb iniciování platby a služeb informování o účtu;

(j) služby poskytované poskytovateli technických služeb, kteří podporují poskytování platebních služeb, aniž by v kterémkoli okamžiku převáděné peněžní prostředky přecházely do jejich držby, včetně zpracování a uchovávání údajů, svěřenských služeb a služeb na ochranu soukromí, ověřování údajů a totožnosti, poskytování informačních technologií a komunikačních sítí a bezpečných kanálů a poskytování a údržby terminálů a zařízení využívaných v oblasti platebních služeb, s výjimkou služeb iniciování platby a služeb informování o účtu;

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) služby založené na specifických nástrojích, které jsou určené k uspokojení konkrétních potřeb a které lze použít pouze omezeným způsobem, neboť držiteli specifického nástroje umožňují pořídit zboží nebo služby pouze v prostorách vydavatele nebo v rámci omezené sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní dohody s profesionálním vydavatelem, nebo proto, že je lze použít pouze k pořízení omezeného sortimentu zboží nebo služeb;

k) služby založené na specifických nástrojích, které jsou určené k uspokojení konkrétních potřeb a které lze použít pouze omezeným způsobem, neboť držiteli specifického nástroje umožňují pořídit zboží nebo služby pouze jednoho vydavatele nebo v rámci omezené sítě poskytovatelů služeb na základě přímé obchodní dohodyvydavatelem, nebo proto, že je lze použít pouze k pořízení omezeného sortimentu zboží nebo služeb;

 

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) nástroje platné pouze v jediném členském státě a regulované zvláštním sociálním nebo daňovým rámcem, které se poskytují na žádost podniku nebo veřejného subjektu a jež zahrnují právo jednotlivce obdržet zboží nebo služby nesměnitelné za peníze od dodavatelů, kteří mají obchodní dohodu s vydavatelem;

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l. platební transakce prováděné poskytovateli sítí nebo služeb elektronické komunikace, přičemž transakce jsou prováděny pro účastníky sítě nebo služby a za účelem nákupu digitálního obsahu jakožto doplňkové služby ke službám elektronických komunikací, a to bez ohledu na zařízení, které se k nákupu nebo spotřebě obsahu použije, a za předpokladu, že hodnota každé jednotlivé platební transakce nepřesahuje 50 EUR a souhrnná hodnota platebních transakcí za každý jeden zúčtovací měsíc nepřesahuje 200 EUR;

l. platební transakce prováděné poskytovateli sítí nebo služeb elektronické komunikace, kteří vystupují ve funkci zprostředkovatele, a platební transakce, které jsou doplňkem hlavního předmětu činnosti daného poskytovatele, přičemž transakce jsou prováděny pro účastníky sítě nebo služby a za účelem nákupu digitálního obsahu nebo služeb, a to bez ohledu na zařízení, které se k nákupu nebo spotřebě digitálního obsahu nebo služeb použije, a za předpokladu, že hodnota každé jednotlivé platební transakce nepřesahuje 20 EUR a souhrnná hodnota platebních transakcí za každý jeden kalendářní měsíc nepřesahuje 100 EUR;

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. „uživatelem platebních služeb“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí;

12. „uživatelem platebních služeb“ fyzická nebo právnická osoba, která využívá platební službu jakožto plátce, příjemce nebo obojí, avšak s výjimkou poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, v konkrétním případě, kdy jedná jménem jiného uživatele platebních služeb;

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. „platebním příkazem“ jakýkoli pokyn vydaný plátcem nebo příjemcem poskytovateli platebních služeb, jímž žádá o provedení platební transakce;

18. „platebním příkazem“ jakýkoli pokyn vydaný plátcem nebo příjemcem poskytovateli platebních služeb, ať už je tento pokyn vydán přímo, nebo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, jímž žádá o provedení platební transakce;

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

21. „ověřením“ postup, který poskytovateli platebních služeb umožňuje ověřit totožnost uživatele konkrétního platebního prostředku, včetně využití jeho osobních bezpečnostních prvků nebo kontroly osobního dokladu totožnosti;

21. „ověřením“ postupy, které poskytovateli platebních služeb umožňují ověřit platnost využití konkrétního platebního prostředku, včetně využití osobních bezpečnostních údajů uživatele nebo kontroly osobního dokladu totožnosti, nebo identifikovat spolupracujícího poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana;

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22. „silným ověřením klienta“ postup potvrzení totožnosti fyzické nebo právnické osoby za použití dvou a více navzájem nezávislých prvků z kategorie znalost, držení a inherence, kdy nesplněním jednoho z nich není ovlivněna spolehlivost ostatních; postup je navržen tak, aby byla chráněna důvěrnost ověřovacích údajů;

22. „silným ověřením klienta“ postup ověření platnosti platebního prostředku za použití dvou a více navzájem nezávislých prvků z kategorie znalost (tj. něco, co uživatel ví), držení (něco, co má v držení pouze uživatel) a inherence (to, čím uživatel je), kdy nesplněním jednoho z nich není ovlivněna spolehlivost ostatních; postup je navržen tak, aby byla chráněna důvěrnost ověřovacích údajů;

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

26. „platebním prostředkem“ jakékoli personalizované zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb a používaný k iniciování platebního příkazu;

26. „platebním prostředkem“ jakékoli personalizované zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb a používaný uživatelem platebních služeb k iniciování platebního příkazu;

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

32. „službou iniciování platby“ platební služba umožňující přístup k platebnímu účtu, kterou poskytuje poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana a která umožňuje aktivní účast plátce na iniciování platby nebo využití softwaru poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, případně použití platebního nástroje plátcem či příjemcem k předání bezpečnostních údajů plátce poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet;

32. „službou iniciování platby“ platební služba umožňující přístup k platebnímu účtu, kdy je platební příkaz na žádost plátce iniciován poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana, z platebního účtu plátce vedeného u poskytovatele platebních služeb spravujícího účet;

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

33. „službou informování o účtu“ platební služba, v rámci které jsou uživateli platebních služeb poskytovány konsolidované a uživatelsky přívětivé informace o jednom a více platebních účtech uživatele platebních služeb vedených u jednoho a více poskytovatelů platebních služeb spravujících účet;

33. „službou informování o účtu“ služba poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana na žádost uživatele platebních služeb s cílem poskytnout konsolidované informace o jednom nebo více platebních účtech uživatele platebních služeb vedených u jednoho nebo více poskytovatelů platebních služeb;

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38a. „osobními bezpečnostními údaji“ informace používané k potvrzení totožnosti fyzické nebo právnické osoby;

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38b. „vydavatelem platebních prostředků jednajícím jako třetí strana“ poskytovatel platebních služeb spravující jiné záležitosti než účet provozující podnikatelskou činnost uvedenou v bodě 3 nebo 5 přílohy I;

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38c. „úhradou“ vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba za účelem připsání částky na platební účet příjemce prostřednictvím platební transakce nebo řady platebních transakcí z platebního účtu plátce provedených na základě pokynů plátce poskytovatelem platebních služeb, u něhož má plátce veden platební účet;

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 38 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38d. „citlivými údaji o platbách“ údaje, které je možné použít k podvodu, s výjimkou jména majitele účtu a čísla účtu, které zahrnují údaje umožňující iniciovat platební příkaz, údaje používané k ověření, údaje používané k žádosti o zaslání platebních prostředků nebo nástrojů ověření zákazníkovi a údaje parametry a software, které by, pokud by došlo k jejich změně, mohly ovlivnit schopnost oprávněné strany ověřovat platební transakce, autorizovat elektronické požadavky nebo spravovat účet;

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 38 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

38e. „nabytím platební transakce“ platební služba, kterou přímo či nepřímo zajišťuje poskytovatel platebních služeb, jenž s příjemcem uzavřel smlouvu ohledně přijetí a zpracování platebních transakcí příjemce iniciovaných platebním prostředkem plátce, jež vede k převodu peněžních prostředků příjemci; služba může zahrnovat zajišťování ověření, povolení a dalších služeb v souvislosti s řízením finančních toků příjemci bez ohledu na to, zda poskytovatel platebních služeb drží peněžní prostředky jménem příjemce;

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) popis postupu pro sledování, zaznamenávání a omezování přístupu k citlivým údajům o platbách a ke klíčovým logickým a fyzickým zdrojům;

g) popis postupu pro sledování, zaznamenávání a omezování přístupu k citlivým údajům o platbách;

Odůvodnění

Zmínku o logických a fyzických zdrojích lze odstranit, jelikož byla odstraněna i ze směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) popis vnitřních kontrolních mechanismů, které žadatel zavedl ke splnění povinností souvisejících s praním peněz a financováním terorismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES45 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/200646;

k) v případě platebních institucí, které podléhají povinnostem souvisejícím s praním peněz a financováním terorismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES45 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/200646, popis vnitřních kontrolních mechanismů, které žadatel zavedl ke splnění těchto povinností;

__________________

__________________

45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).

45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 5. – odst. 3 a – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Orgán EBA po konzultaci s poradní skupinou zřízenou v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1093/2010, jež zastupuje všechny zúčastněné strany, včetně těch, jež jsou činné mimo bankovní odvětví, vypracuje návrh regulačních technických norem, ve kterých upřesní, které informace je třeba poskytnout příslušným orgánům v žádosti o autorizaci platební instituce, včetně požadavků stanovených v písmenech a), b), c), e), g), h), i) a j) odstavce 1.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 5. – odst. 3 a – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

EBA předloží tento návrh regulačních technických norem Komisi do …

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 5. – odst. 3 a – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme návrh regulačních technických norem uvedený v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy nebo příslušné orgány vyžadují, aby platební instituce, která provádí jakékoli platební služby a která se současně zabývá jinými obchodními činnostmi uvedenými v čl. 17 odst. 1 písm. c), chránila peněžní prostředky, které obdržela od uživatelů platebních služeb nebo prostřednictvím jiného poskytovatele platebních služeb za účelem provedení platebních transakcí, tímto způsobem:

1. Členské státy nebo příslušné orgány vyžadují, aby platební instituce, která poskytuje jakoukoli platební službu uvedenou v příloze I nebo provozuje obchodní činnost uvedenou v čl. 17 odst. 1 písm. c), chránila peněžní prostředky, které obdržela od uživatelů platebních služeb nebo prostřednictvím jiného poskytovatele platebních služeb za účelem provedení platebních transakcí, tímto způsobem:

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) tyto peněžní prostředky nesmějí být nikdy směšovány s peněžními prostředky jakékoli fyzické nebo právnické osoby jiné, než jsou uživatelé platebních služeb, jejichž jménem jsou peněžní prostředky drženy, a pokud tyto peněžní prostředky platební instituce stále drží a na konci pracovního dne následujícího po dni, kdy byly tyto prostředky přijaty, dosud nebyly doručeny příjemci nebo převedeny jinému poskytovateli platebních služeb, uloží se tyto peněžní prostředky na samostatný účet vedený u úvěrové instituce nebo se investují do bezpečných, likvidních aktiv s nízkým rizikem určených příslušnými orgány domovského členského státu; tyto peněžní prostředky musí být v souladu s vnitrostátním právem a v zájmu daných uživatelů platebních služeb chráněny před nároky jiných věřitelů platební instituce, zejména v případě platební neschopnosti;

a) tyto peněžní prostředky nesmějí být nikdy směšovány s peněžními prostředky jakékoli fyzické nebo právnické osoby jiné, než jsou uživatelé platebních služeb, jejichž jménem jsou peněžní prostředky drženy, a pokud tyto peněžní prostředky platební instituce stále drží a na konci pracovního dne následujícího po dni, kdy byly tyto prostředky přijaty, dosud nebyly doručeny příjemci nebo převedeny jinému poskytovateli platebních služeb, uloží se tyto peněžní prostředky poté na samostatný účet vedený u úvěrové instituce nebo se investují do bezpečných, likvidních aktiv s nízkým rizikem určených příslušnými orgány domovského členského státu; tyto peněžní prostředky musí být v souladu s vnitrostátním právem a v zájmu daných uživatelů platebních služeb chráněny před nároky jiných věřitelů platební instituce, zejména v případě platební neschopnosti;

Odůvodnění

Ujasnění pořadí událostí.

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Platební instituce, jež musí mít podle vnitrostátních právních předpisů svého domovského členského státu sídlo, musí mít své ústředí v tomtéž členském státě, v němž má své sídlo.

3. Platební instituce, jež musí mít podle vnitrostátních právních předpisů svého domovského členského státu sídlo, musí mít své ústředí v tomtéž členském státě, v němž má své sídlo a v němž skutečně provozuje svou obchodní činnost.

Odůvodnění

Vztahuje se k bodu odůvodnění 13 stávající směrnice o trzích finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané platební instituci pouze v případě, že tato platební instituce:

1. Příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané platební instituci pouze tehdy, pokud se na instituci vztahuje některý z následujících případů:

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) by při pokračování svého podnikání v oblasti platebních služeb představovala hrozbu pro stabilitu platebního systému nebo ohrožovala důvěru v něj;

d) by při pokračování svého podnikání v oblasti platebních služeb představovala hrozbu pro stabilitu platebního systému nebo ohrožovala důvěru v něj; nebo

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Rejstřík také odhalí a odůvodní každé odnětí povolení, které provedly příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Orgán EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky na přístup k informacím obsaženým ve veřejných rejstřících uvedených v článku 13 na úrovni Unie. Své návrhy regulačních technických norem EBA předloží Komisi do [...within two years of the date of entry into force of this Directive].

4. Orgán EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky na přístup k informacím obsaženým ve veřejných rejstřících uvedených v článku 13 na úrovni Unie po konzultaci poradní skupiny uvedené v čl. 5 odst. 3a.

 

Své návrhy regulačních technických norem EBA předloží Komisi do [...within two years of the date of entry into force of this Directive].

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zabývají-li se platební instituce poskytováním jedné nebo více platebních služeb, mohou mít pouze platební účty používané výhradně pro platební transakce. Členské státy zajistí, aby byl přístup k těmto platebním účtům přiměřený.

2. Zabývají-li se platební instituce poskytováním jedné nebo více platebních služeb, mohou mít platební účty používané výhradně pro platební transakce. Členské státy zajistí, aby byl platebním institucím zajištěn přístup ke službám úvěrových institucí v oblasti platebních a depozitních účtů na objektivním, nediskriminačním a přiměřeném základě. Tento přístup je natolik rozsáhlý, aby platebním institucím umožňoval poskytovat platební služby bez jakýchkoli překážek a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Existuje-li na území členského státu více než jeden příslušný orgán pro záležitosti spadající do této hlavy, zajistí tento členský stát jejich úzkou spolupráci, která jim umožní účinně plnit své úkoly. Totéž platí v případech, kdy orgány příslušné pro záležitosti spadající do této hlavy nejsou příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad úvěrovými institucemi.

3. Pokud orgánem příslušným pro záležitosti spadající do této hlavy není příslušný orgán odpovědný za dohled nad úvěrovými institucemi, zajistí členské státy jejich úzkou spolupráci, která jim umožní účinně plnit jejich úkoly.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) požadovat po platební instituci, aby poskytla veškeré údaje potřebné pro tuto kontrolu;

a) požadovat po platební instituci, aby poskytla veškeré údaje potřebné pro tuto kontrolu na základě formálního rozhodnutí, v němž je stanoven právní základ a účel požadavku, druh požadovaných informací a časová lhůta, do níž mají být tyto informace poskytnuty;

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Veškeré žádosti o informace nebo dokumenty, které podávají příslušné orgány členských států, se podávají na základě rozhodnutí, v němž je stanoven právní základ, účel požadavku, druh požadovaných informací nebo dokumentů, časová lhůta pro jejich poskytnutí a období, po které musí být tyto informace nebo dokumenty uchovávány.

Odůvodnění

Tento návrh je založen na stanovisku evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány jednotlivých členských států spolupracují mezi sebou navzájem a případně s Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států, EBA a dalšími relevantními příslušnými orgány určenými podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, jež se vztahují na poskytovatele platebních služeb.

1. Příslušné orgány jednotlivých členských států spolupracují mezi sebou navzájem a případně s Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států, EBA a dalšími relevantními příslušnými orgány určenými podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, jež se vztahují na poskytovatele platebních služeb. Pokud tyto orgány zpracovávají osobní údaje, měly by upřesnit, za jakým konkrétním účelem, a uvést příslušný právní základ právních předpisů Unie.

Odůvodnění

Na základě stanoviska evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) Europolem coby donucovacím orgánem Unie odpovědným za podporu a koordinaci společného postupu policejních orgánů členských států v boji proti organizované a jiné závažné trestné činnosti a terorismu, včetně padělání eura, padělání peněz a jiných platebních prostředků.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Orgán EBA má mandát k zahájení a prosazování závazné mediace k urovnávání sporů mezi příslušnými orgány, které vzniknou v souvislosti s výměnou informací.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy neukládají platebním institucím Unie, které chtějí poskytovat platební služby v hostitelském členském státě, žádné dodatečné požadavky, jež by se nevztahovaly i na platební instituce povolené v hostitelském členském státě.

Odůvodnění

Cílem je zajistit rovné podmínky v celé Evropě.

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány si navzájem poskytují všechny podstatné nebo relevantní informace, zejména v případě porušení nebo podezření na porušení právních předpisů ze strany zástupce, pobočky nebo externího subjektu poskytujícího outsourcing. V tomto ohledu příslušné orgány na žádost sdělí všechny relevantní informace a z vlastního podnětu předají všechny podstatné informace.

3. Příslušné orgány si navzájem poskytují všechny podstatné nebo relevantní informace, zejména v případě porušení nebo podezření na porušení právních předpisů ze strany zástupce, pobočky nebo externího subjektu poskytujícího outsourcing. V tomto ohledu příslušné orgány na žádost sdělí všechny relevantní informace a z vlastního podnětu předají všechny podstatné informace. Pokud jde o zadržování osobních údajů, nepřekročí uchovávání osobních údajů příslušnými orgány období deseti let. Uchovávání osobních údajů je v každém případě v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Odůvodnění

Na základě stanoviska EIOÚ.

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Orgán EBA vydá pokyny pro příslušné orgány v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 o prvcích, které je třeba zvážit při rozhodování o tom, zda ohlášená činnost, kterou má platební instituce v úmyslu poskytovat v jiném členském státě podle odstavce 1 tohoto článku, odpovídá výkonu práva usazování nebo volnému pohybu služeb. Tyto pokyny budou vydány do […within two years of the date of entry into force of this Directive].

5. Orgán EBA vydá pokyny pro příslušné orgány v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 o prvcích, které je třeba zvážit při rozhodování o tom, zda ohlášená činnost, kterou má platební instituce v úmyslu poskytovat v jiném členském státě podle odstavce 1 tohoto článku, odpovídá výkonu práva usazování nebo volnému pohybu služeb. Tyto pokyny budou vydány do […within 12 months of the date of entry into force of this Directive].

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 27 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) průměrná celková měsíční částka platebních transakcí provedených dotyčnou osobou, včetně všech zástupců, za něž tato osoba nese plnou odpovědnost, za předchozích dvanáct měsíců nepřesahuje 1 milion EUR. Toto kritérium se posuzuje na základě celkové částky platebních transakcí předpokládaných v obchodním plánu této osoby, pokud příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu;

a) průměrná celková měsíční částka platebních transakcí provedených nebo iniciovaných dotyčnou osobou, včetně všech zástupců, za něž tato osoba nese plnou odpovědnost, za předchozích dvanáct měsíců nepřesahuje 1 milion EUR. Toto kritérium se posuzuje na základě celkové částky platebních transakcí předpokládaných v obchodním plánu této osoby, pokud příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu;

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby byly jednotlivcům poskytnuty příslušné informace o zpracovávání osobních údajů v souladu s vnitrostátními ustanoveními, kterými se provádí články 10 a 11 směrnice 95/46/ES, a s článkem 11 nařízení (ES) č. 45/2001.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případech, kdy si poskytovatel platebních služeb může účtovat poplatky za poskytování informací v souladu s odstavcem 2, tyto poplatky musí být přiměřené a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb.

3. V případech, kdy si poskytovatel platebních služeb může účtovat poplatky za poskytování informací v souladu s odstavcem 2, tyto poplatky musí být rozumné a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří svůj platební účet převedou, obdrželi od předchozího poskytovatele služeb na požádání a za přiměřený poplatek informace o transakcích provedených na bývalém platebním účtu zaznamenané na trvalém nosiči.

Odůvodnění

Po převodu účtu k jinému poskytovateli platebních služeb mohou být výpisy bývalého poskytovatele platebních služeb potřeba z různých důvodů, např. při žádosti o úvěr, pronájmu bydlení, poskytování dodatečných informací při daňové kontrole. Vzhledem k rozvoji bankovních účtů online mohou mít spotřebitelé přístup pouze k elektronickým bankovním výpisům a nemají vždy možnost stáhnout si transakce za několik let dozadu.

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že důkazní břemeno nese poskytovatel platebních služeb, který musí prokázat, že splnil požadavky na informace stanovené v této hlavě.

Členské státy stanoví, že důkazní břemeno nese poskytovatel platebních služeb, který musí prokázat, že splnil požadavky na informace stanovené v této hlavě.

Odůvodnění

V tomto případě je rozumné jasně stanovit, že důkazní břemeno nese vždy poskytovatel platebních služeb. V případě poskytovatelů platebních služeb je snadné a logické, aby odpovídali za to, jaké kroky v souvislosti s informováním učinili či neučinili, zatímco pro uživatele platebních služeb je často složité či nemožné dokázat, že neobdrželi informace, na něž měli právo. Zejména pokud je uživatelem spotřebitel, je nerealistické, aby byla zátěž přenesena na uživatele.

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby před tím, než je uživatel platebních služeb vázán jakoukoli smlouvou nebo nabídkou upravující jednorázovou platební službu, poskytovatel platebních služeb poskytl uživateli platebních služeb snadný přístup k informacím a podmínkám uvedeným v článku 38. Na žádost uživatele platebních služeb poskytne poskytovatel platebních služeb informace a podmínky na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Tyto informace a podmínky musí být formulovány jasně a srozumitelně pomocí snadno pochopitelných slov v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

1. Členské státy vyžadují, aby před tím, než je uživatel platebních služeb vázán jakoukoli smlouvou nebo nabídkou upravující jednorázovou platební službu, poskytovatel platebních služeb poskytl uživateli platebních služeb snadný přístup k informacím a podmínkám uvedeným v článku 38 ohledně jeho vlastních služeb. Na žádost uživatele platebních služeb poskytne poskytovatel platebních služeb informace a podmínky na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Tyto informace a podmínky musí být formulovány jasně a srozumitelně pomocí snadno pochopitelných slov v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy požadují, aby v případě, že je platební příkaz iniciován poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana, tento poskytovatel uživateli platebních služeb zpřístupnil informace a podmínky uvedené v článku 38. Tyto informace a podmínky jsou formulovány jasně a srozumitelně v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě služeb iniciování platby poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana poskytl plátci informace o nabízené službě a kontaktní údaje na poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana.

2. Členské státy zajistí, aby v případě služeb iniciování platby poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana poskytl plátci před iniciováním platby tyto jasné a soudržné informace:

 

a) kontaktní údaje a registrační číslo poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana a název příslušného orgánu dohledu;

 

b) případně maximální časovou lhůtu pro postup iniciování platby;

 

c) veškeré poplatky, které má uživatel platebních služeb uhradit poskytovateli platebních služeb jednajícímu jako třetí strana a případně rozpis částek veškerých poplatků;

 

d) případně skutečný nebo referenční směnný kurz, který bude použit.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Čl. 39 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana na žádost plátce iniciuje platební příkaz, poskytne nebo zpřístupní plátci a případně příjemci bezprostředně po iniciování tyto údaje:

Jestliže poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana na žádost plátce iniciuje platební příkaz, poskytne plátci a případně příjemci jasným a jednoznačným způsobem bezprostředně po iniciování tyto údaje:

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Čl. 39 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) potvrzení úspěšného iniciování platebního příkazu u poskytovatele platebních služeb spravujícího účet plátce;

a) potvrzení úspěšného iniciování platební transakce u poskytovatele platebních služeb spravujícího účet plátce;

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) případnou částku veškerých poplatků za platební transakci, případně včetně jejich rozpisu.

d) případnou částku veškerých poplatků, které je třeba zaplatit poskytovateli plateb jednajícímu jako třetí strana za platební transakci, tyto poplatky je třeba rozepsat jednotlivě.

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tímto článkem nejsou dotčeny povinnosti v oblasti ochrany údajů, které se vztahují na poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana a na příjemce.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice

Čl. 41 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ihned po přijetí platebního příkazu poskytovatel platebních služeb plátce způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 1 poskytne nebo zpřístupní plátci tyto údaje:

Ihned po přijetí platebního příkazu poskytovatel platebních služeb spravující účet způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 1 poskytne nebo zpřístupní plátci tyto údaje ohledně jeho vlastních služeb:

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice

Čl. 42 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ihned po provedení platební transakce poskytovatel platebních služeb příjemce způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 1 poskytne nebo zpřístupní příjemci všechny tyto údaje:

Ihned po provedení platební transakce poskytovatel platebních služeb příjemce způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 1 poskytne nebo zpřístupní příjemci všechny tyto údaje ohledně jeho vlastních služeb, pokud má tyto údaje osobně k dispozici:

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dříve, než se uživatel platebních služeb zaváže jakoukoli rámcovou smlouvou nebo nabídkou, poskytl poskytovatel platebních služeb uživateli platebních služeb na papíře nebo jiném trvalém nosiči informace a podmínky uvedené v článku 45. Tyto informace a podmínky musí být formulovány jasně a srozumitelně pomocí snadno pochopitelných slov v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

1. Členské státy požadují, aby dříve, než se uživatel platebních služeb zaváže jakoukoli rámcovou smlouvou nebo nabídkou, poskytovatel platebních služeb zpřístupnil nebo na žádost uživatele platebních služeb poskytl na papíře nebo jiném trvalém nosiči informace a podmínky uvedené v článku 45. Tyto informace a podmínky musí být formulovány jasně a srozumitelně pomocí snadno pochopitelných slov v úředním jazyce členského státu, ve kterém je platební služba nabízena, nebo v jiném jazyce, na němž se strany dohodnou.

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice

Čl. 45 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

а) popis hlavních vlastností platební služby, která má být poskytnuta;

а) jasný popis hlavních vlastností platební služby, která má být poskytnuta;

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice

Čl. 45 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) forma a postup udělení souhlasu s iniciováním nebo provedením platební transakce a zrušení tohoto souhlasu podle článků 57 a 71;

c) forma a postup udělení souhlasu s iniciováním platebního příkazu nebo provedením platební transakce a zrušení tohoto souhlasu podle článků 57 a 71;

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice

Čl. 45 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) bylo-li tak dohodnuto, informace o tom, že změny podmínek podle článku 47 se považují uživatelem platebních služeb za přijaté, pokud uživatel platebních služeb poskytovateli platebních služeb před navrhovaným dnem jejich účinnosti neoznámí, že tyto změny nepřijímá;

a) bylo-li tak dohodnuto, s výjimkou případů, kdy je změna jasně a jednoznačně příznivější pro uživatele platebních služeb podle čl. 47 odst. 2, informace o tom, že změny podmínek podle článku 47 se považují uživatelem platebních služeb za přijaté, pokud uživatel platebních služeb poskytovateli platebních služeb před navrhovaným dnem jejich účinnosti neoznámí, že tyto změny nepřijímá, vzhledem k tomu, že tato oznámení nejsou účinná v případě, kdy je změna pro uživatele platebních služeb jasně a jednoznačně příznivější;

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Veškeré změny rámcové smlouvy, jakož i informací a podmínek uvedených v článku 45 navrhne poskytovatel platebních služeb způsobem stanoveným v čl. 44 odst. 1, a to nejpozději dva měsíce před navrhovaným dnem použitelnosti těchto změn.

1. Veškeré změny rámcové smlouvy, které nejsou jasně a jednoznačně příznivější pro uživatele platebních služeb, jakož i informací a podmínek uvedených v článku 45 navrhne poskytovatel platebních služeb způsobem stanoveným v čl. 44 odst. 1 nejpozději dva měsíce před navrhovaným dnem použitelnosti těchto změn.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů mohou být uplatněny okamžitě a bez oznámení za předpokladu, že toto právo bylo dohodnuto v rámcové smlouvě a že změny jsou založeny na referenčních úrokových sazbách nebo směnných kurzech dohodnutých podle čl. 45 odst. 3 písm. b) a c). Uživatel platebních služeb musí být o jakékoli změně úrokové sazby informován při nejbližší příležitosti způsobem stanoveným v čl. 44 odst. 1, pokud se strany nedohodly na zvláštní četnosti nebo způsobu poskytování nebo zpřístupňování informací. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů, které jsou pro uživatele platebních služeb příznivější, však mohou být uplatněny i bez oznámení.

2. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů mohou být uplatněny okamžitě a bez oznámení za předpokladu, že toto právo bylo dohodnuto v rámcové smlouvě a že změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů jsou založeny na referenčních úrokových sazbách nebo směnných kurzech dohodnutých podle čl. 45 odst. 3 písm. b) a c). Uživatel platebních služeb musí být o jakékoli změně úrokové sazby informován při nejbližší příležitosti způsobem stanoveným v čl. 44 odst. 1, pokud se strany nedohodly na zvláštní četnosti nebo způsobu poskytování nebo zpřístupňování informací. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů, které jsou pro uživatele platebních služeb příznivější, a změny rámcové smlouvy, které jsou pro uživatele platebních služeb jasně a jednoznačně příznivější, však mohou být uplatněny i bez oznámení.

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vypovězení rámcové smlouvy, která byla uzavřena na dobu delší než dvanáct měsíců nebo na dobu neurčitou, nepodléhá po uplynutí dvanácti měsíců žádným poplatkům na straně uživatele platebních služeb. Ve všech ostatních případech jsou poplatky za vypovězení přiměřené a odpovídají nákladům.

2. Vypovězení rámcové smlouvy nepodléhá žádným poplatkům na straně uživatele platebních služeb.

Odůvodnění

Poplatky za zrušení účtu představují překážku pro převody účtů. Poskytovatelé platebních služeb by neměli spotřebitelům účtovat poplatky za vypovězení rámcové smlouvy. V některých členských státech nemohou poskytovatelé platebních služeb spotřebitelům účtovat poplatky za převod účtu. Britští a rakouští poskytovatelé služby převodu účtů v současné době neúčtují spotřebitelům za převod žádné poplatky a ve Velké Británii neexistuje poplatek pro spotřebitele, kteří zruší svůj účet do dvanácti měsíců od jeho zřízení. V Itálii neplatí spotřebitelé poplatky za zrušení účtu.

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rámcová smlouva může obsahovat podmínku, že informace uvedené v odstavci 1 se poskytují nebo zpřístupňují pravidelně nejméně jednou měsíčně a dohodnutým způsobem, který plátci umožňuje dané informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

2. Rámcová smlouva obsahuje podmínku, že informace uvedené v odstavci 1 se poskytují nebo zpřístupňují pravidelně nejméně jednou měsíčně bezplatně a dohodnutým způsobem, který plátci umožňuje dané informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy však mohou požadovat, aby poskytovatelé platebních služeb informace poskytovali jednou měsíčně bezplatně na papíře.

3. Členské státy však mohou požadovat, aby poskytovatelé platebních služeb informace poskytovali jednou měsíčně bezplatně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) referenční údaje umožňující příjemci identifikovat platební transakci, a je-li to vhodné, plátce a veškeré údaje předané spolu s platební transakcí;

a) referenční údaje umožňující příjemci identifikovat platební transakci a plátce a veškeré údaje předané spolu s platební transakcí;

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy však mohou požadovat, aby poskytovatelé platebních služeb informace poskytovali jednou měsíčně bezplatně na papíře.

3. Členské státy však mohou požadovat, aby poskytovatelé platebních služeb informace poskytovali jednou měsíčně bezplatně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice

Čl. 52 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li služba konverze měny nabídnuta před iniciováním platební transakce a je-li tato služba konverze měny nabídnuta v místě prodeje nebo příjemcem, strana, jež plátci službu konverze měny nabízí, sdělí plátci veškeré poplatky, jakož i směnný kurz, který bude při konverzi u platební transakce použit.

Je-li služba konverze měny nabídnuta před iniciováním platební transakce a je-li tato služba konverze měny nabídnuta u bankomatu, v místě prodeje nebo příjemcem, strana, jež plátci službu konverze měny nabízí, sdělí plátci veškeré poplatky, jakož i směnný kurz, který bude při konverzi u platební transakce použit.

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud poskytovatel platebních služeb nebo třetí osoba za použití určitého platebního prostředku požaduje poplatek, poskytovatel platebních služeb o tom uživatele platebních služeb informuje před iniciováním platební transakce.

vypouští se

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud má poskytovatel platebních služeb nárok přenést náklady třetích stran na plátce, není plátce povinen je uhradit, pokud mu celá částka nebyla oznámena předtím, než platební transakci inicioval.

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel platebních služeb nesmí uživateli platebních služeb účtovat žádné poplatky za plnění svých informačních povinností ani za nápravná a preventivní opatření podle této hlavy, není-li v čl. 70 odst. 1, čl. 71 odst. 5 a čl. 79 odst. 2 stanoveno jinak. Na těchto poplatcích se uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnou s tím, že tyto poplatky musí být přiměřené a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb.

1. Poskytovatel platebních služeb nesmí uživateli platebních služeb účtovat žádné poplatky za plnění svých informačních povinností ani za nápravná a preventivní opatření podle této hlavy, není-li v čl. 70 odst. 1, čl. 71 odst. 5 a čl. 79 odst. 2 stanoveno jinak. Na těchto poplatcích se uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnou s tím, že tyto poplatky musí být přiměřené a odpovídat skutečným nákladům poskytovatele platebních služeb. Na vyžádání zveřejní poskytovatel platebních služeb skutečné náklady na platební transakci.

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poskytovatel platebních služeb nebrání příjemci v tom, aby od plátce požadoval poplatek, nabídl mu slevu nebo jej jiným způsobem motivoval k tomu, aby daný platební prostředek použil. Účtované poplatky však nesmějí překročit náklady příjemce na používání konkrétního platebního prostředku.

3. Poskytovatel platebních služeb nebrání příjemci v tom, aby od plátce požadoval poplatek, nabídl mu slevu nebo jej jiným způsobem motivoval k tomu, aby daný platební prostředek použil. Účtované poplatky však nepřekročí přímé náklady příjemce na používání konkrétního platebního prostředku.

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice

Čl. 55 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Bez ohledu na odstavec 4 mohou členské státy stanovit, aby příjemce nepožadoval žádný poplatek za používání jakéhokoli platebního prostředku.

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Souhlas s provedením platební transakce nebo řady platebních transakcí se uděluje formou dohodnutou mezi plátcem a poskytovatelem platebních služeb. Souhlas může být rovněž udělen přímo nebo nepřímo prostřednictvím příjemce. Souhlas s provedením platební transakce je třeba zvážit i v případě, kdy plátce autorizuje poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana k iniciování platební transakce s poskytovatelem platebních služeb spravujícím účet.

2. Souhlas s provedením platební transakce nebo řady platebních transakcí (včetně inkasa) se uděluje formou dohodnutou mezi plátcem a poskytovatelem platebních služeb. Souhlas může být rovněž udělen přímo nebo nepřímo prostřednictvím příjemce. Souhlas s provedením platební transakce je třeba zvážit i v případě, kdy plátce autorizuje poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana k iniciování platební transakce s poskytovatelem platebních služeb spravujícím účet vlastněný plátcem.

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice

Čl. 58 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup k informacím o platebním účtu a jejich používání poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana

Přístup k informacím o platebním účtu a jejich používání poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana a vydavateli platebního prostředku jednajícími jako třetí strana

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí plátci právo využít poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana k získání platebních služeb umožňujících přístup k platebním účtům podle bodu 7 přílohy I.

1. Členské státy zajistí plátci za předpokladu, že je majitelem platebního účtu přístupného prostřednictvím elektronického bankovnictví, právo využít autorizovaného poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana k získání platebních služeb umožňujících přístup k platebním účtům podle bodu 7 přílohy I. Členské státy zajistí plátci právo využít autorizovaného vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana k získání platebního prostředku umožňujícího platební transakce.

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Poskytovatel platebních služeb spravující účet nezamítne přístup podle tohoto článku poskytovateli platebních služeb jednajícímu jako třetí strana ani vydavateli platebního prostředku jednajícímu jako třetí strana, pokud byl autorizován provést konkrétní platbu jménem plátce za předpokladu, že plátce udělí výslovný souhlas v souladu s článkem 57.

Pozměňovací návrh   117

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Příjemci, kteří nabízejí plátcům možnost využít poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana nebo vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana, poskytnou plátci jednoznačné informace o tomto poskytovateli platebních služeb jednajícím jako třetí strana, včetně jeho registračního čísla a názvu jeho příslušného orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh   118

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění)

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh   119

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby osobní bezpečnostní prvky uživatele platebních služeb nebyly přístupné jiným osobám;

a) zajistit, aby osobní bezpečnostní údaje uživatele platebních služeb nebyly přístupné jiným osobám;

Pozměňovací návrh   120

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) jednoznačně prokázat svou totožnost poskytovateli či poskytovatelům platebních služeb spravujícím účet majitele účtu;

b) při každém iniciování platby nebo shromažďování informací o účtu jednoznačně prokázat svou totožnost poskytovateli či poskytovatelům platebních služeb spravujícím účet majitele účtu;

Pozměňovací návrh   121

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) neskladovat citlivé údaje o platbách ani osobní bezpečnostní údaje uživatele platební služby.

c) neskladovat osobní bezpečnostní údaje uživatele platební služby.

Pozměňovací návrh   122

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) nepoužívat údaje pro jiné účely, než výslovně požadoval plátce.

Pozměňovací návrh   123

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud plátce udělí vydavateli platebního prostředku jednajícímu jako třetí strana, který tento platební prostředek plátci poskytl, souhlas se získáním informací o tom, zda je na konkrétním platebním účtu plátce dostatek peněžních prostředků k provedení konkrétní platební transakce, poskytovatel platebních služeb spravující účet v případě konkrétního platebního účtu tyto informace poskytne vydavateli platebního prostředku jednajícímu jako třetí strana bezprostředně po přijetí platebního příkazu plátce. Informace o tom, zda je k dispozici dostatek peněžních prostředků, by měly být podány ve formě jednoduché odpovědi „ano“ či „ne“, a nikoli ve formě výpisu z účtu, v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   124

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Poskytovatelé platebních služeb spravující účet musí s platebními příkazy předanými prostřednictvím služeb poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana nakládat tak, aniž by se dopouštěli jakékoli diskriminace z jiných než objektivních důvodů, pokud jde o dobu provedení a prioritu platebních příkazů, které jim předal přímo sám plátce.

4. Poskytovatelé platebních služeb spravující účet musí s platebními příkazy předanými prostřednictvím služeb poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana nebo vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana nakládat tak, aniž by se dopouštěli jakékoli diskriminace z jiných než objektivních důvodů, zejména pokud jde o dobu provedení a prioritu nebo poplatky v souvislosti s platebními příkazy, které jim předal přímo sám plátce.

Pozměňovací návrh   125

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana nejsou povinni uzavírat smluvní vztahy s poskytovateli platebních služeb spravujícími účet v rámci služeb iniciování platby nebo služeb informování o účtu.

Odůvodnění

Pokud by vztahy mezi poskytovateli platebních služeb jednajícími jako třetí strana a poskytovateli platebních služeb spravujícími účet měly být založeny na smlouvách, mnoha poskytovatelům platebních služeb jednajícím jako třetí strana by to pravděpodobně blokovalo činnost nebo by jim to v činnosti bránilo. Inovace a konkurence, jež poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana začali přinášet na trh, by byly pravděpodobně potlačeny. Z hlediska společnosti by proto bylo mnohem racionálnější, aby vztahy mezi poskytovateli platebních služeb jednajícími jako třetí strana a poskytovateli platebních služeb spravujícími účet byly založeny výhradně na obecném legislativním rámci a rámci dohledu.

Pozměňovací návrh   126

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy zajistí, aby, jakmile zákazníkův poskytovatel platebních služeb spravující účet vytvoří a uplatňuje společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci vůči poskytovatelům platebních služeb jednajícím jako třetí strana podle článku 94a, mohl uživatel platebních služeb využívat nejbezpečnější a nejmodernější technologická řešení při iniciování elektronických platebních transakcí prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana.

Odůvodnění

Rozhodnutí začlenit poskytovatele platebních služeb jednající jako třetí strana do oblasti působnosti revidované směrnice o platebních službách je také nezbytné pro zajištění rovných podmínek na trhu platebních služeb. Do dnešního dne neexistují žádné vážné bezpečnostní incidenty týkající se poskytovatelů platebních služeb jednajících jako třetí strana, jedná se však ještě o relativně malý specifický segment trhu a jakmile dosáhne významných objemů platebních transakcí, může potenciálně přilákat podvodníky. Návrh vychází z podnětu Evropské organizace spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   127

Návrh směrnice

Článek 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 59

vypouští se

Přístup k informacím o platebnímu účtu a jejich používání vydavatelem platebního prostředku jednajícím jako třetí strana

 

1. Členské státy zajistí plátci právo využít vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana k získání služeb platebních karet.

 

2. Pokud plátce udělí vydavateli platebního prostředku jednajícímu jako třetí strana, který tento platební prostředek plátci poskytl, souhlas se získáním informací o tom, zda je na konkrétním platebním účtu plátce dostatek peněžních prostředků k provedení konkrétní platební transakce, poskytovatel platebních služeb spravující účet v případě konkrétního platebního účtu tyto informace poskytne vydavateli platebního prostředku jednajícímu jako třetí strana bezprostředně po přijetí platebního příkazu plátce.

 

3. Poskytovatelé platebních služeb spravující účet musí s platebními příkazy předanými prostřednictvím služeb vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana nakládat tak, aniž by se dopouštěli jakékoli diskriminace z jiných než objektivních důvodů, pokud jde o dobu provedení a prioritu platebních příkazů, které jim předal přímo sám plátce.

 

Pozměňovací návrh   128

Návrh směrnice

Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. a) platí, že jakmile uživatel platebních služeb platební prostředek obdrží, podnikne zejména veškerá přiměřená opatření na ochranu svých osobních bezpečnostních prvků. Povinná obezřetnost uživatelů platebních služeb nesmí bránit v použití jakéhokoli platebního prostředku a služby, které jsou podle této směrnice povoleny.

2. Pro účely odst. 1 písm. a) platí, že jakmile uživatel platebních služeb platební prostředek obdrží, podnikne zejména veškerá přiměřená opatření na ochranu svých osobních bezpečnostních údajů. Povinná obezřetnost uživatelů platebních služeb nesmí bránit v použití jakéhokoli platebního prostředku a služby, které jsou podle této směrnice povoleny.

Pozměňovací návrh   129

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zajistit, aby osobní bezpečnostní prvky platebního prostředku nebyly přístupné nikomu jinému než uživateli platebních služeb, který je oprávněn daný platební prostředek používat, aniž jsou tím dotčeny povinnosti uživatele platebních služeb stanovené v článku 61;

a) zajistit, aby osobní bezpečnostní údaje platebního prostředku byly skutečně bezpečné a nebyly přístupné nikomu jinému než uživateli platebních služeb, který je oprávněn daný platební prostředek používat, aniž jsou tím dotčeny povinnosti uživatele platebních služeb stanovené v článku 61;

Pozměňovací návrh   130

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel platebních služeb nese riziko spojené se zasláním platebního prostředku plátci nebo se zasláním jakýchkoli osobních bezpečnostních prvků tohoto prostředku.

2. Poskytovatel platebních služeb nese riziko spojené se zasláním platebního prostředku plátci nebo se zasláním jakýchkoli osobních bezpečnostních údajů tohoto prostředku.

Pozměňovací návrh   131

Návrh směrnice

Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 65 odst. 2 a čl. 80 odst. 1, uživatel platebních služeb získá nápravu od poskytovatele platebních služeb spravujícího účet podle odstavce 1 tohoto článku, i pokud je do transakce zapojen poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana.

2. Pokud se uživatel platebních služeb rozhodl využít poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, informuje jej o tom a oznámí to poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet. Uživatel platebních služeb získá nápravu od poskytovatele platebních služeb spravujícího účet v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 80 odst. 1.

Pozměňovací návrh   132

Návrh směrnice

Čl. 63 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Uživatel platebních služeb oznámí svému poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet každý incident, o němž ví a který se uživatele dotýká v souvislosti s využíváním poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana nebo vydavatele platebního prostředku jednajícího jako třetí strana. Poskytovatel platebních služeb spravující účet oznámí vnitrostátním příslušným orgánům veškeré vzniklé incidenty. Vnitrostátní příslušné orgány poté následují postupy stanovené orgánem EBA v úzké spolupráci s ECB, jak je uvedeno v článku 85.

Pozměňovací návrh   133

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby v případě, kdy uživatel platebních služeb popírá, že autorizoval provedenou platební transakci, nebo tvrdí, že platební transakce nebyla provedena správně, musel poskytovatel platebních služeb, a je-li do transakce zapojen a připadá-li to v úvahu, poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana prokázat, že platební transakce byla ověřena, přesně zaznamenána, zanesena do účetnictví a že nebyla ovlivněna selháním techniky ani jinou chybou.

1. Členské státy požadují, aby v případě, kdy uživatel platebních služeb popírá, že autorizoval provedenou platební transakci, nebo tvrdí, že platební transakce nebyla provedena správně, musel poskytovatel platebních služeb, a je-li do transakce zapojen, poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana prokázat, že platební transakce byla ověřena, přesně zaznamenána, zanesena do účetnictví a že nebyla ovlivněna selháním techniky ani jinou chybou.

Odůvodnění

Je-li zapojen, měl by poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana vždy nést odpovědnost za prokázání toho, že „platební transakce byla ověřena, přesně zaznamenána, zanesena do účetnictví a že nebyla ovlivněna selháním techniky ani jinou chybou“. Odkaz na „připadá-li to v úvahu“ by mohl vést k situacím, v nichž by odpovědnost poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana byla nejasná.

Pozměňovací návrh   134

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud platební transakce byla iniciována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, spočívá na tomto poskytovateli důkazní břemeno k prokázání toho, že platební transakce nebyla ovlivněna selháním techniky ani jinými chybami spojenými s platební službou, za niž odpovídá.

Pokud uživatel platební služby iniciuje platební transakci prostřednictvím poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, spočívá na tomto poskytovateli důkazní břemeno k prokázání toho, že platební transakce byla ověřena, přesně zaznamenána a nebyla ovlivněna selháním techniky ani jinými chybami spojenými s platební službou, za niž odpovídá.

Pozměňovací návrh   135

Návrh směrnice

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud uživatel platební služby popírá, že autorizoval provedenou platební transakci nebo použil platební prostředek zaznamenaný poskytovatelem platebních služeb a případně poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana, nepostačuje to samo o sobě k prokázání toho, že plátce danou platební transakci autorizoval ani že jednal podvodně nebo že úmyslně či z důvodu hrubé nedbalosti nesplnil jednu nebo více povinností podle článku 61.

2. Pokud uživatel platební služby popírá, že autorizoval provedenou platební transakci nebo použil platební prostředek zaznamenaný poskytovatelem platebních služeb a případně poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana, nepostačuje to samo o sobě k prokázání toho, že plátce danou platební transakci autorizoval ani že jednal podvodně nebo že úmyslně či z důvodu hrubé nedbalosti nesplnil jednu nebo více povinností podle článku 61. V takovém případě se pouhé domněnky bez dalších podpůrných důkazů nad rámec zaznamenaného použití platebního prostředků nepovažují za použitelný důkaz proti uživateli plateb. Poskytovatel platebních služeb, a v náležitých případech i poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana, musí předložit podpůrné důkazy dosvědčující podvod nebo hrubou nedbalost ze strany plátce.

Pozměňovací návrh   136

Návrh směrnice

Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 63, členské státy zajistí, aby v případě neautorizované platební transakce poskytovatel platebních služeb plátce okamžitě vrátil plátci částku ve výši neautorizované platební transakce a případně uvedl platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo. Tím se rovněž zajistí, aby dnem valuty částky připsané na platební účet plátce byl nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.

1. Aniž je dotčen článek 63, členské státy zajistí, aby v případě neautorizované platební transakce poskytovatel platebních služeb plátce do 24 hodin poté, co transakci zjistil nebo byl o ní informován, vrátil plátci částku ve výši neautorizované platební transakce a případně uvedl platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo. Tím se rovněž zajistí, aby dnem valuty částky připsané na platební účet plátce byl nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.

Pozměňovací návrh   137

Návrh směrnice

Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud je do transakce zapojen poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana, poskytovatel platebních služeb spravující účet částku neautorizované platební transakce vrátí a případně uvede platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo. Poskytovatel platebních služeb spravující účet může od poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana požadovat finanční náhradu.

2. Pokud je do transakce zapojen poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana, poskytovatel platebních služeb spravující účet částku neautorizované platební transakce vrátí a případně uvede platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k neautorizované platební transakci nedošlo. Pokud poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana nemůže prokázat, že za neautorizovanou platební transakci nenese odpovědnost, poskytne do jednoho pracovního dne poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet náhradu za přiměřené náklady, které mu vznikly v důsledku vrácení prostředků plátci, a to včetně částky neautorizované platební transakce.

Pozměňovací návrh   138

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 65 může být plátce povinen nést ztrátu do maximální výše 50 EUR plynoucí z neautorizovaných platebních transakcí, která vyplývá z použití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo ze zneužití platebního prostředku.

Odchylně od článku 65 může být plátce povinen nést ztrátu do maximální výše 50 EUR či odpovídající částky v jiné národní měně plynoucí z neautorizovaných platebních transakcí, která vyplývá z použití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo ze zneužití platebního prostředku. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl plátce zjistit před provedením platby.

Pozměňovací návrh   139

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci poradní skupiny uvedené v čl. 5 odst. 3a vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 pokyny určené poskytovatelům platebních služeb ohledně výkladu a praktickém používaní pojmu „hrubá nedbalost“ v tomto kontextu. Tyto pokyny se vydají do [vložte datum – dvanáct měsíců od vstupu této směrnice v platnost] a podle potřeby se pravidelně aktualizují.

Odůvodnění

V současnosti se pojem „hrubá nedbalost“ vykládá a používá v jednotlivých členských státech velmi nejednotně. Tento stav je negativním faktorem v přeshraničních činnostech a je na vnitřním trhu nepřijatelný. Pokyny orgánu EBA a proces jejich tvorby by byly vhodným způsobem zlepšování soudržnosti.

Pozměňovací návrh   140

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V případech, kdy plátce nejednal podvodně nebo s úmyslem nesplnit své povinnosti podle článku 61, mohou členské státy snížit odpovědnost podle odstavce s přihlédnutím zejména k povaze osobních bezpečnostních prvků platebního prostředku a k okolnostem, za nichž k jeho ztrátě, odcizení nebo zneužití došlo.

Pozměňovací návrh   141

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Plátce nenese žádné finanční důsledky vyplývající z použití ztraceného, odcizeného nebo zneužitého platebního prostředku, pokud výslednou neautorizovanou platbu umožnila metoda nebo bezpečnostní mezera, která byla známá a zdokumentována, a poskytovatel platebních služeb nezlepšil bezpečnostní systémy tak, aby další útoky tohoto druhu skutečně zablokoval, s výjimkou případu, kdy sám plátce jednal podvodně.

Pozměňovací návrh   142

Návrh směrnice

Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost poskytovatele platebních služeb spočívá důkazní břemeno k prokázání toho, že tyto podmínky byly splněny, na plátci.

Na žádost poskytovatele platebních služeb poskytne plátce věcné skutečnosti týkající se těchto podmínek.

Odůvodnění

Komise z ne zcela zřejmého důvodu navrhla změnit situaci výrazně ve prospěch příjemce. Nezdá se být vhodné, aby plátce zcela nesl důkazní břemeno, zejména pokud je plátce spotřebitelem. Vyváženější řešením by bylo zachovat znění stávající směrnice o platebních službách.

Pozměňovací návrh   143

Návrh směrnice

Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vrácené peněžní prostředky odpovídají částce provedené platební transakce v plné výši. To znamená, že dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   144

Návrh směrnice

Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě inkasa plátce bezpodmínečné právo na vrácení peněžních prostředků ve lhůtách stanovených v článku 68, s výjimkou případů, kdy příjemce již splnil smluvní povinnosti a kdy plátce již přijal služby nebo již spotřeboval zboží. Na žádost poskytovatele platebních služeb příjemce spočívá důkazní břemeno k prokázání toho, že podmínky uvedené ve třetím pododstavci byly splněny, na příjemci.

Členské státy zajistí, že kromě práva uvedeného v odstavci 1 v případě inkasa plátce bezpodmínečné právo na vrácení peněžních prostředků ve lhůtách stanovených v článku 68.

Odůvodnění

Zkušenosti ukázaly, že u inkasa funguje bezpodmínečné právo na vrácení v praxi velmi dobře. Takové systémy jsou účinné a nejsou známky toho, že by toho právo bylo zneužíváno. Bylo by proto smysluplné, aby se toto právo stalo na vnitřním trhu pravidlem. Kromě toho by nebylo vhodné, nechat poskytovatele platebních služeb posuzovat, zda byly související smluvní povinnosti splněny či nikoli. Toto posouzení by nemělo být úkolem poskytovatelů platebních služeb.

Pozměňovací návrh   145

Návrh směrnice

Čl. 67 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Vrácené peněžní prostředky odpovídají částce provedené platební transakce v plné výši. Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu. Vrácením finančních prostředků by související právní nárok příjemce měl zůstat nezměněn.

Pozměňovací návrh   146

Návrh směrnice

Čl. 67 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Členské státy mohou svým poskytovatelům platebních služeb umožnit, aby nabízeli výhodnější práva na vrácení prostředků v souladu s jejich inkasními systémy za předpokladu, že jsou pro plátce výhodnější.

Odůvodnění

Cílem je umožnit členským státům poskytovat vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, než je navrženo v této směrnici.

Pozměňovací návrh   147

Návrh směrnice

Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 67 a

 

Platební transakce, jejichž výše není předem známa

 

1. U platebních transakcí, jejichž výše není v době nákupu známá, určí členské státy maximální výši peněžních prostředků, které mohou být na platebním účtu plátce blokovány, a maximální dobu, po kterou může příjemce tyto prostředky blokovat.

 

2. Příjemce je před provedením platební transakce povinen informovat plátce o tom, zda budou prostředky přesahující částku nákupu na jeho platebním účtu blokovány.

 

3. Jsou-li prostředky přesahující částku nákupu na platebním účtu plátce blokovány, tuto informaci sdělí plátci jeho poskytovatel platebních služeb ve výpisu z účtu.

Pozměňovací návrh   148

Návrh směrnice

Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby plátce mohl požádat o vrácení peněžních prostředků autorizované platební transakce iniciované příjemcem nebo jeho prostřednictvím podle článku 67, a to ve lhůtě osmi týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu.

1. Členské státy zajistí, aby plátce mohl požádat o vrácení peněžních prostředků autorizované platební transakce iniciované příjemcem nebo jeho prostřednictvím podle článku 67, a to ve lhůtě nejméně osmi týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z účtu.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby členské státy mohly platnost práva na vrácení finančních prostředků v případě inkasa rozšířit na více než 8 osm týdnů, což je limit stanovený ve směrnici o platebních službách II.

Pozměňovací návrh   149

Návrh směrnice

Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby okamžikem přijetí byl okamžik, kdy poskytovatel platebních služeb plátce obdrží platební příkaz předaný přímo plátcem nebo jeho jménem poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana anebo nepřímo příjemcem či jeho prostřednictvím. Připadne-li okamžik přijetí na den, který není pro poskytovatele platebních služeb plátce dnem pracovním, má se za to, že platební příkaz byl přijat následující pracovní den. Poskytovatel platebních služeb může stanovit uzávěrku ke konci pracovního dne, po jejímž uplynutí se všechny přijaté platební příkazy považují za platební příkazy přijaté následující pracovní den.

1. Členské státy zajistí, aby okamžikem přijetí byl okamžik, kdy poskytovatel platebních služeb plátce obdrží platební příkaz předaný přímo plátcem nebo jeho jménem poskytovatelem platebních služeb jednajícím jako třetí strana anebo nepřímo příjemcem či jeho prostřednictvím. Okamžik přijetí nesmí nastat později než odečtení částky z účtu plátce. Připadne-li okamžik přijetí na den, který není pro poskytovatele platebních služeb plátce dnem pracovním, má se za to, že platební příkaz byl přijat následující pracovní den. Poskytovatel platebních služeb může stanovit uzávěrku ke konci pracovního dne, po jejímž uplynutí se všechny přijaté platební příkazy považují za platební příkazy přijaté následující pracovní den.

Odůvodnění

Okamžik přijetí pro účely článku 74 nesmí nastat později než odečtení částky z účtu. Toto ustanovení brání velkým provozovatelům zneužívat svou tržní sílu k tomu, aby nutili příjemce k ujednáním, kdy mohou peněžní částky zadržovat delší dobu. Takové zneužití zvyšuje náklady na přijetí plateb kartou, které nakonec nesou spotřebitelé. Vychází z návrhu organizace BEUC.

Pozměňovací návrh   150

Návrh směrnice

Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud poskytovatel platebních služeb odmítne provést platební příkaz, toto odmítnutí, a pokud možno důvody tohoto odmítnutí a postup pro opravu jakýchkoli faktických chyb, které k tomuto odmítnutí vedly, se oznamují uživateli platebních služeb, nezakazují-li to jiné příslušné právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

1. Pokud poskytovatel platebních služeb, včetně případně poskytovatele platebních služeb jednajícího jako třetí strana, odmítne provést platební příkaz nebo iniciovat platební transakci, toto odmítnutí, a pokud možno důvody tohoto odmítnutí a postup pro opravu jakýchkoli faktických chyb, které k tomuto odmítnutí vedly, se oznamují uživateli platebních služeb, nezakazují-li to jiné příslušné právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh   151

Návrh směrnice

Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rámcová smlouva může obsahovat podmínku, že poskytovatel platebních služeb si za toto oznámení může účtovat poplatek, je-li odmítnutí objektivně opodstatněno.

Poskytovatel platebních služeb neúčtuje uživateli platebních služeb za toto oznámení žádný poplatek.

Odůvodnění

Oznámení o odmítnutí platebního příkazu by mělo být považováno za základní standardní informaci pro uživatele a mělo by být proto poskytováno bez poplatků.

Pozměňovací návrh   152

Návrh směrnice

Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tento oddíl se vztahuje i na jiné platební transakce, pokud se uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb nedohodou jinak, s výjimkou článku 78, který není dispozitivní. Pokud se však uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnou na delší lhůtě, než jaká je stanovena v článku 74, nesmí tato lhůta pro platební transakce uvnitř Unie překročit čtyři pracovní dny od okamžiku přijetí podle článku 69.

2. Tento oddíl se vztahuje i na jiné platební transakce, pokud se uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb nedohodou jinak, s výjimkou článku 78, který není dispozitivní. Pokud se však uživatel platebních služeb a poskytovatel platebních služeb dohodnou na delší lhůtě, než jaká je stanovena v článku 74, nesmí tato lhůta pro platební transakce uvnitř Unie překročit čtyři pracovní dny nebo lhůtu povolenou jinými právními závazky podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie od okamžiku přijetí podle článku 69.

Odůvodnění

Stanovení lhůty není nutné a může vést k omezením nebo porušením jiných opatření pro předcházení podvodům.

Pozměňovací návrh   153

Návrh směrnice

Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy po poskytovateli platebních služeb plátce požadují, aby zajistil, že od okamžiku přijetí podle článku 69 je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne. U platebních transakcí iniciovaných na papíře mohou být tyto lhůty prodlouženy o další pracovní den.

1. Členské státy po poskytovateli platebních služeb plátce požadují, aby zajistil, že od okamžiku přijetí podle článku 69 je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne. U platebních transakcí iniciovaných na papíře může být tato lhůta prodloužena o další pracovní den.

Pozměňovací návrh   154

Návrh směrnice

Čl. 79 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy zajistí, aby v případě neúspěšného pokusu o vrácení peněžních prostředků v souladu s odstavcem 3, poskytovatel platebních služeb chybně zadaného příjemce platby měl povinnost poskytnout plátci veškeré potřebné informace s cílem kontaktovat příjemce peněžních prostředků a případně uplatnit právní nárok na vrácení peněžních prostředků.

Pozměňovací návrh   155

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud odpovědnost podle prvního nebo druhého pododstavce nese poskytovatel platebních služeb plátce nebo poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana, vrátí příslušný poskytovatel platebních služeb bez zbytečného odkladu částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce plátci a případně uvede platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo. Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.

Pokud odpovědnost podle prvního nebo druhého pododstavce nese poskytovatel platebních služeb plátce nebo poskytovatel platebních služeb jednající jako třetí strana, vrátí příslušný poskytovatel platebních služeb bez zbytečného odkladu částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce plátci a případně uvede platební účet, z nějž byla částka odepsána, zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo. Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu. Pokud to již není technicky možné, plátce získá náhradu také za ztrátu úroku.

Pozměňovací návrh   156

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud byl platební příkaz iniciován plátcem, vynaloží poskytovatel platebních služeb v případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce bez ohledu na odpovědnost podle tohoto odstavce na požádání okamžité úsilí ke zpětnému vysledování platební transakce a informuje plátce o výsledku. Tato služba je plátci poskytnuta zdarma.

Pokud byl platební příkaz iniciován plátcem, vynaloží poskytovatel platebních služeb plátce v případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce bez ohledu na odpovědnost podle tohoto odstavce na požádání okamžité úsilí ke zpětnému vysledování platební transakce a informuje plátce o výsledku. Tato služba je plátci poskytnuta zdarma.

Pozměňovací návrh   157

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Je-li platební příkaz iniciován příjemcem nebo jeho prostřednictvím, pak aniž jsou dotčena ustanovení článku 63, čl. 79 odst. 2 a 3 a článku 83, nese poskytovatel platebních služeb vůči tomuto příjemci odpovědnost za správné předání platebního příkazu poskytovateli platebních služeb plátce v souladu s čl. 74 odst. 3. Pokud odpovědnost podle tohoto pododstavce nese poskytovatel platebních služeb příjemce, předá neprodleně dotyčný platební příkaz znovu poskytovateli platebních služeb plátce. V případě opožděného předání platebního příkazu nastává den valuty příslušné částky připsané na platební účet příjemce nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení.

2. Je-li platební příkaz iniciován příjemcem nebo jeho prostřednictvím, pak aniž jsou dotčena ustanovení článku 63, čl. 79 odst. 2 a 3 a článku 83, nese poskytovatel platebních služeb vůči tomuto příjemci odpovědnost za správné předání platebního příkazu poskytovateli platebních služeb plátce v souladu s čl. 74 odst. 3. Pokud odpovědnost podle tohoto pododstavce nese poskytovatel platebních služeb příjemce, předá neprodleně dotyčný platební příkaz znovu poskytovateli platebních služeb plátce. V případě opožděného předání platebního příkazu nastává den valuty příslušné částky připsané na platební účet příjemce nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení. Pokud to již není technicky možné, plátce získá náhradu také za ztrátu úroku.

Pozměňovací návrh   158

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 63, čl. 79 odst. 2 a 3 a článku 83, nese poskytovatel platebních služeb příjemce navíc vůči tomuto příjemci odpovědnost za zpracování platební transakce v souladu se svými povinnostmi podle článku 73. Pokud poskytovatel platebních služeb příjemce nese odpovědnost podle tohoto pododstavce, zajistí, aby částka platební transakce byla příjemci k dispozici neprodleně poté, co byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce. Den valuty částky připsané na platební účet příjemce nastává nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 63, čl. 79 odst. 2 a 3 a článku 83, nese poskytovatel platebních služeb příjemce navíc vůči tomuto příjemci odpovědnost za zpracování platební transakce v souladu se svými povinnostmi podle článku 73. Pokud poskytovatel platebních služeb příjemce nese odpovědnost podle tohoto pododstavce, zajistí, aby částka platební transakce byla příjemci k dispozici neprodleně poté, co byla připsána na účet poskytovatele platebních služeb příjemce. Den valuty částky připsané na platební účet příjemce nastává nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení. Pokud to již není technicky možné, plátce získá náhradu také za ztrátu úroku.

Pozměňovací návrh   159

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce, za niž poskytovatel platebních služeb příjemce nenese odpovědnost podle prvního a druhého pododstavce, nese odpovědnost vůči plátci poskytovatel platebních služeb plátce. Pokud odpovědnost v tomto smyslu nese poskytovatel platebních služeb plátce, vrátí řádně a bez zbytečného odkladu částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce příjemci a platební účet, z nějž byla tato částka odepsána, uvede zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo. Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu.

V případě neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce, za niž poskytovatel platebních služeb příjemce nenese odpovědnost podle prvního a druhého pododstavce, nese odpovědnost vůči plátci poskytovatel platebních služeb plátce. Pokud odpovědnost v tomto smyslu nese poskytovatel platebních služeb plátce, vrátí řádně a bez zbytečného odkladu částku neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce příjemci a platební účet, z nějž byla tato částka odepsána, uvede zpět do stavu, v jakém by byl, kdyby k nesprávně provedené platební transakci nedošlo. Dnem valuty částky připsané na platební účet plátce je nejpozději den, kdy byla tato částka odepsána z účtu. Pokud to již není technicky možné, plátce získá náhradu také za ztrátu úroku.

Pozměňovací návrh   160

Návrh směrnice

Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě opožděného provedení platební transakce může plátce rozhodnout, že den valuty částky připsané na platební účet příjemce nastal nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení.

V případě opožděného provedení platební transakce může plátce rozhodnout, že den valuty částky připsané na platební účet příjemce nastal nejpozději dnem, kdy měl den valuty této částky nastat v případě správného provedení. Pokud to již není technicky možné, plátce získá náhradu také za ztrátu úroku.

Pozměňovací návrh   161

Návrh směrnice

Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Lze-li odpovědnost poskytovatele platebních služeb podle článku 80 přičíst jinému poskytovateli platebních služeb nebo zprostředkovateli, odškodní tento poskytovatel platebních služeb nebo zprostředkovatel prvně jmenovaného poskytovatele platebních služeb za všechny ztráty nebo částky uhrazené podle článku 80. Toto odškodnění se vztahuje i na případy, kdy některý z poskytovatelů platebních služeb nepoužije silné ověření klienta.

1. Lze-li odpovědnost poskytovatele platebních služeb podle článků 65 a 80 přičíst jinému poskytovateli platebních služeb nebo zprostředkovateli, odškodní tento poskytovatel platebních služeb nebo zprostředkovatel prvně jmenovaného poskytovatele platebních služeb za všechny ztráty nebo částky uhrazené podle článků 65 a 80. Toto odškodnění se vztahuje i na případy, kdy některý z poskytovatelů platebních služeb nepoužije silné ověření klienta.

Pozměňovací návrh   162

Návrh směrnice

Čl. 82 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský orgán pro bankovnictví se pověří zahájením a prosazováním závazných jednání o urovnání sporů mezi příslušnými orgány, které vyplývají z uplatňování práv stanovených v tomto článku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Pozměňovací návrh   163

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré zpracování osobních údajů pro účely této směrnice se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES, s vnitrostátními předpisy, jimiž se směrnice 95/46/ES provádí do vnitrostátního práva, a s nařízením (ES) č. 45/2001.

1. Členské státy umožní zpracování osobních údajů platebními systémy a poskytovateli platebních služeb, je-li to nezbytné z důvodu předcházení platebním podvodům, jejich vyšetřování a odhalování. Zpracování těchto osobních údajů se provádí v souladu se směrnicí 95/46/ES, s vnitrostátními předpisy, jimiž se směrnice 95/46/ES provádí do vnitrostátního práva, a s nařízením (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Výjimka pro poskytovatele platebních služeb, pokud jde o využívání osobních údajů, dává poskytovatelům platebních služeb právní jistotu při zpracování těchto údajů pro uvedené účely.

Pozměňovací návrh   164

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Při zpracování osobních údajů pro účely této směrnice se dodržují zásady nutnosti, proporcionality, omezeného účelu a přiměřené lhůty uchovávání údajů.

Pozměňovací návrh   165

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Zejména by každý poskytovatel, zástupce nebo uživatel zpracovávající osobní údaje by měl získávat, zpracovávat a uchovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci jeho platebních služeb.

Pozměňovací návrh   166

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Ochrana soukromí již ve stádiu návrhu/standardní nastavení ochrany soukromí je součástí všech systémů zpracovávání osobních údajů vytvořených a používaných v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh   167

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d. V dokumentech uvedených v čl. 5 písm. j) by mimo jiné měla být uvedena opatření zaměřená na dodržování zásad bezpečnosti a důvěrnosti a měly by s v nich uplatňovat zásady ochrany soukromí už ve stádiu návrhu a standardní nastavení ochrany soukromí.

Pozměňovací návrh   168

Návrh směrnice

Čl. 84 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e. Vypracovávání norem a zajišťování interoperability pro účely této směrnice vycházejí z posouzení vlivů na soukromí, které by mělo umožnit určení rizik spojených s každou z dostupných technických možností a nápravných opatření, které by bylo možné zavést s cílem minimalizovat hrozby v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   169

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé platebních služeb podléhají ustanovením směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted], a zejména požadavkům na řízení rizik a hlášení incidentů stanoveným v článcích 14 a 15 uvedené směrnice.

1. Poskytovatelé platebních služeb stanoví rámec s příslušnými opatřeními určenými k minimalizaci rizik a kontrolními mechanismy s cílem řídit operační rizika, včetně bezpečnostních rizik, související s platebními službami, jež poskytují. Jako součást tohoto rámce poskytovatelé platebních služeb stanoví a zachovávají účinné postupy řízení incidentů, včetně odhalování a klasifikace závažných incidentů.

Pozměňovací návrh   170

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orgán jmenovaný podle čl. 6 odst. 1 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted] neprodleně uvědomí příslušný orgán v domovském členském státě a orgán EBA o oznámených bezpečnostních incidentech týkajících se sítí a informací, které od poskytovatelů platebních služeb obdrží.

2. Poskytovatelé platebních služeb neprodleně oznámí jakýkoli závažný provozní incident, včetně bezpečnostních incidentů, příslušnému orgánu v domovském členském státě poskytovatele platebních služeb.

Pozměňovací návrh   171

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Po obdržení oznámení příslušný orgán domovského členského státu bez zbytečného prodlení poskytne příslušné podrobnosti o incidentu Evropskému orgánu pro bankovnictví.

Odůvodnění

V zájmu ucelenosti a s cílem uvést možnost, že žádné relevantní podrobnosti není třeba sdílet.

Pozměňovací návrh   172

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poté, co orgán EBA oznámení obdrží, případně uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.

3. Poté, co orgán EBA oznámení obdrží, posoudí ve spolupráci s příslušným orgánem v domovském členském státě závažnost incidentu a na základě tohoto posouzení uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   173

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Vnitrostátní příslušný orgán jedná v případě potřeby preventivně s cílem chránit bezprostřední bezpečnost finančního systému.

Pozměňovací návrh   174

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Kromě ustanovení čl. 14 odst. 4 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted], a pokud bezpečnostní incident může mít dopad na finanční zájmy uživatelů platebních služeb daného poskytovatele platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen uvědomit o incidentu bez zbytečného odkladu své uživatele platebních služeb a informovat je o možných opatřeních ke zmírnění rizika, která mohou ke zmírnění nepříznivých účinků incidentu na své straně přijmout.

4. Pokud bezpečnostní incident může mít dopad na finanční zájmy uživatelů platebních služeb daného poskytovatele platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen uvědomit o incidentu bez zbytečného odkladu své uživatele platebních služeb a informovat je o všech dostupných opatřeních ke zmírnění rizika, která mohou ke zmírnění nepříznivých účinků incidentu na své straně přijmout.

Pozměňovací návrh   175

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci poradní skupiny uvedené v čl. 5 odst. 3a vypracuje směrnice, které vymezí rámec pro oznamování závažných incidentů uvedených v předchozích odstavcích. Směrnice vymezí rozsah oznamovaných informací a způsob zacházení s nimi, včetně kritérií závažnosti incidentů a standardních vzorů oznámení, s cílem zajistit ucelený a účinný oznamovací proces.

Pozměňovací návrh   176

Návrh směrnice

Čl. 85 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb pravidelně poskytovali údaje o podvodech souvisejících s různými platebními prostředky příslušným vnitrostátním orgánům a orgánu EBA.

Pozměňovací návrh   177

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb podali orgánu jmenovanému podle čl. 6 odst. 1 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted] jednou ročně aktualizované informace o posouzení operačních a bezpečnostních rizik spojených s platebními službami, které poskytují, a o přiměřenosti opatření ke zmírnění těchto rizik a kontrolních mechanismech zavedených v reakci na tato rizika. Orgán jmenovaný podle čl. 6 odst. 1 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted] předá bez zbytečného odkladu kopii těchto informací příslušnému orgánu v domovském členském státě.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb podali příslušnému orgánu jednou ročně aktualizované a úplné informace o posouzení operačních a bezpečnostních rizik spojených s platebními službami, které poskytují, a o přiměřenosti opatření ke zmírnění těchto rizik a kontrolních mechanismech zavedených v reakci na tato rizika.

Pozměňovací návrh   178

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted], orgán EBA v úzké spolupráci s ECB vytvoří pokyny k vypracování, provádění a sledování bezpečnostních opatření, v případě potřeby včetně procesů osvědčování. Mimo jiné zohlední normy a/nebo specifikace zveřejněné Komisí podle čl. 16 odst. 2 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted].

2. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB vytvoří prováděcí technické normy k vypracování, provádění a sledování bezpečnostních opatření, v případě potřeby včetně procesů osvědčování. Mimo jiné zohlední normy a/nebo specifikace zveřejněné Komisí ] a doporučení Eurosystému ECB pro bezpečnost internetových plateb v rámci fóra „SecuRePay“.

 

EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do ...*

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Odůvodnění

Odkaz na SecuRePay má zabránit regulačním přesahům. Doporučení ECB vstoupí v platnost v únoru 2015.

Pozměňovací návrh   179

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB tyto pokyny pravidelně, nejméně však jednou za dva roky přezkoumává.

3. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB tyto prováděcí technické normy uvedené v odstavci 2 pravidelně, nejméně však jednou za dva roky přezkoumává.

Pozměňovací návrh   180

Návrh směrnice

Čl. 86 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž jsou dotčeny články 14 a 15 směrnice [směrnice o bezpečnosti sítí a informací] [OP: please insert number of Directive once adopted], vydá orgán EBA pokyny, které poskytovatelům platebních služeb usnadní kvalifikovat významné incidenty a okolnosti, za nichž platební instituce musí bezpečnostní incident oznámit. Tyto pokyny se vydají do [insert date – two years of the date of entry into force of this Directive].

4. Orgán EBA koordinuje sdílení informací v oblasti operačních a bezpečnostních rizik spojených s platebními službami s příslušnými orgány a ECB.

Pozměňovací návrh   181

Návrh směrnice

Čl. 87 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud poskytovatel platebních služeb poskytuje služby uvedené v bodě 7 přílohy I, prokáže svou totožnost poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet majitele účtu.

2. Pokud poskytovatel platebních služeb poskytuje služby uvedené v bodě 7 přílohy I, prokáže svou totožnost poskytovateli platebních služeb spravujícímu účet majitele účtu v souladu se společnými a bezpečnými otevřenými normami pro komunikaci, jak jsou definovány v článku 94a.

Pozměňovací návrh   182

Návrh směrnice

Čl. 87 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 vydá orgán EBA v úzké spolupráci s ECB pro poskytovatele platebních služeb stanovené v čl. 1 odst. 1 této směrnice obecné pokyny týkající se nejmodernějších způsobů ověření klienta a výjimek z používání silného ověření klienta. Tyto pokyny se vydají do [insert date – two years from the date of entry into force of this Directive] a podle potřeby se pravidelně aktualizují.

3. V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 vydá orgán EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů a poradní skupinou uvedenou v čl. 5 odst. 3a pro poskytovatele platebních služeb stanovené v čl. 1 odst. 1 této směrnice obecné pokyny týkající se toho, jak poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana, prokáží poskytovatelům platebních služeb spravujícím účet svou totožnost, a nejmodernějších způsobů ověření klienta a výjimek z používání silného ověření klienta. Tyto pokyny vstoupí v platnost před konečným datem provedení této směrnice a podle potřeby se pravidelně aktualizují.

Pozměňovací návrh   183

Návrh směrnice

Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy, které uživatelům platebních služeb a jiným zúčastněným stranám, včetně sdružení spotřebitelů, umožní podávat příslušným orgánům stížnosti na údajné porušení této směrnice ze strany poskytovatelů platebních služeb.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy, které uživatelům platebních služeb a jiným zúčastněným stranám, včetně sdružení spotřebitelů, umožní podávat příslušným orgánům nebo orgánům pro alternativní řešení sporů stížnosti na údajné porušení této směrnice ze strany poskytovatelů platebních služeb.

Odůvodnění

Cílem je zohlednit skutečnost, že ne všechny příslušné orgány řeší stížnosti.

Pozměňovací návrh   184

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí příslušné orgány pro zajištění a sledování účinného souladu s touto směrnicí. Tyto příslušné orgány přijmou pro zajištění tohoto souladu veškerá nezbytná opatření. Tyto orgány jsou nezávislé na poskytovatelích platebních služeb. Jedná se o příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1039/2010.

1. Členské státy určí příslušné orgány pro zajištění a sledování účinného souladu s touto směrnicí. Tyto příslušné orgány přijmou pro zajištění tohoto souladu veškerá nezbytná opatření. Tyto orgány jsou nezávislé na poskytovatelích platebních služeb. Jedná se o příslušné orgány, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010;

Pozměňovací návrh   185

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou vybaveny veškerými pravomocemi nezbytnými pro plnění jejich povinností. Pokud je zajištěním a sledováním účinného souladu s touto směrnicí pověřen více než jeden příslušný orgán, členské státy zajistí, aby tyto orgány za účelem efektivního výkonu svých příslušných povinností úzce spolupracovaly.

2. Orgány uvedené v odstavci 1 jsou vybaveny veškerými pravomocemi a zdroji nezbytnými pro plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh   186

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Orgán EBA po konzultaci s ECB vydá pokyny určené příslušným orgánům v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 o postupech podávání stížností, které je třeba zohlednit za účelem zajištění souladu s příslušnými ustanoveními podle této směrnice, jak stanoví výše uvedený odstavec 1. Tyto pokyny se vydají do … * [insert date – two years from the date of entry into force of this Directive] a podle potřeby se pravidelně aktualizují.

Pozměňovací návrh   187

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli přiměřené a účinné postupy pro řešení stížností spotřebitelů za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a používali přiměřené a účinné postupy pro řešení stížností spotřebitelů za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice, a budou jejich konání v tomto ohledu monitorovat.

Pozměňovací návrh   188

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby poskytovatelé platebních služeb vynaložili veškeré možné úsilí k tomu, aby uživatelům platebních služeb zaslali v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti pracovních dnů písemnou odpověď, v níž se vyjádří ke všem nadneseným bodům. Ve výjimečných situacích, kdy nelze odpověď poskytnout do patnácti pracovních dnů z důvodů, které jsou mimo kontrolu poskytovatele platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen zaslat předběžnou odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení s odpovědí na stížnost a uvede lhůtu, do kdy spotřebitel obdrží odpověď konečnou. Tato lhůta nesmí v žádném případě přesáhnout dalších 30 pracovních dnů.

2. Členské státy požadují, aby poskytovatelé platebních služeb vynaložili veškeré možné úsilí k tomu, aby uživatelům platebních služeb zaslali v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti pracovních dnů písemnou odpověď, v níž se vyjádří ke všem nadneseným bodům. Ve výjimečných situacích, kdy nelze odpověď poskytnout do patnácti pracovních dnů z důvodů, které jsou mimo kontrolu poskytovatele platebních služeb, je poskytovatel platebních služeb povinen zaslat předběžnou odpověď, v níž podá jasné důvody prodlení s odpovědí na stížnost a uvede lhůtu, do kdy spotřebitel obdrží odpověď konečnou. Tato lhůta nesmí v žádném případě přesáhnout dalších 15 pracovních dnů. Pokud v členském státě existuje komplexnější postup řešení stížností řízený příslušným vnitrostátním orgánem, je možné uplatnit předpisy členského státu.

Odůvodnění

Postup odpovídání na stížnosti nesmí být příliš zdlouhavý. I ve výjimečných případech by mělo stačit 15 + 15 pracovních dní.

Pozměňovací návrh   189

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Informace podle odstavce 2 musí být uvedeny ve snadno, přímo, zřetelně a trvale přístupné formě na internetových stránkách poskytovatele platebních služeb, pokud tyto stránky existují, ve všeobecných podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb a na fakturách a stvrzenkách, jež se k těmto smlouvám vztahují. V těchto informacích je dále uvedeno, jakým způsobem lze získat další informace o subjektu pro mimosoudní zjednávání nápravy a o podmínkách jeho využití.

4. Informace stanovené v odstavci 3 musí být uvedeny na internetových stránkách obchodníka jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem, pokud tyto internetové stránky existují, a případně ve všeobecných podmínkách smluv o prodeji nebo službách uzavřených mezi obchodníkem a spotřebitelem.

Odůvodnění

Současné ustanovení jde v podrobnostech nad rámec směrnice o alternativním řešení sporů, jelikož se v něm uvádějí faktury a stvrzenky. Přidání dalšího požadavku na uvedení těchto informací na všech stvrzenkách a fakturách by mohlo být pro malé a střední podniky, které používají několik různých systémů alternativního řešení sporů odrážejících paletu zboží a služeb, které prodávají, zatěžující.

Pozměňovací návrh   190

Návrh směrnice

Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie, a je-li to vhodné, za využití stávajících orgánů byly zavedeny přiměřené a účinné mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem mimosoudního urovnání sporů mezi uživateli platebních služeb a poskytovateli platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto postupy byly použitelné na poskytovatele platebních služeb a aby se rovněž vztahovaly na činnosti jmenovaných zástupců.

1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie, a je-li to vhodné, za využití stávajících orgánů byly zavedeny přiměřené, nezávislé, nestranné, transparentní a účinné mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem mimosoudního urovnání sporů mezi uživateli platebních služeb a poskytovateli platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto postupy byly použitelné a dostupné jak pro uživatele, tak pro poskytovatele platebních služeb a aby se rovněž vztahovaly na činnosti jmenovaných zástupců.

 

Pozměňovací návrh   191

Návrh směrnice

Čl. 91 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb podléhali jednomu nebo více orgánům alternativního řešení sporů.

Odůvodnění

Sjednocení se směrnicí 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů (Směrnice o alternativním řešení sporů).

Pozměňovací návrh   192

Návrh směrnice

Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby orgány uvedené v odstavci 1 spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice.

2. Členské státy požadují, aby orgány uvedené v odstavci 1 spolupracovaly při řešení přeshraničních sporů, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto orgány měly dostatečnou kapacitu, aby se do takové přeshraniční spolupráce příslušným a efektivním způsobem zapojily.

Odůvodnění

Je poměrně běžné, že mimosoudní orgány jsou z vnitrostátního hlediska silné, jsou však slabé, pokud jde o přeshraniční záležitosti. Aby mohl interní trh hladce fungovat, je nutné posílit přeshraniční kapacity.

Pozměňovací návrh   193

Návrh směrnice

Čl. 92 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2а. Orgán EBA vydá pokyny týkající se sankcí uvedených v odstavci 2 a zajistí, aby byly účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh   194

Návrh směrnice

Hlava V

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A TECHNICKÉ NORMY

Pozměňovací návrh   195

Návrh směrnice

Článek 93 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 93a

 

Technické normy

 

Orgán EBA vypracuje regulační technické normy ke stanovení podmínek uplatňování požadavků na vlastní prostředky v článcích 7 a 8 a požadavků týkajících se ochrany peněžních prostředků v článku 9.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z příspěvku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

Pozměňovací návrh   196

Návrh směrnice

Čl. 94 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 93 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 93 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   197

Návrh směrnice

Článek 94 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 94a

 

Společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci

 

1. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB a po konzultaci s poradní skupinou uvedenou v čl. 5 odst. 3a vytvoří návrh regulačních technických norem ve formě Společných a bezpečných otevřených norem pro komunikaci, kterými stanoví, jak mají poskytovatelé platebních služeb spravující účet a poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana nebo vydavatelé platebního prostředku jednající jako třetí strana spolu navzájem komunikovat.

 

Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do ...* [12 months of the entry into force of this Directive].

 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

 

2. Společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci uvedené v odstavci 1 obsahují technické a funkční specifikace pro přenos informací a zaměřují se na optimalizaci bezpečnosti a účinnosti komunikace.

 

3. Společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci zejména určí, na základě ustanovení článků 58 a 87, jak poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana mají prokázat poskytovatelům platebních služeb spravujícím účet svou totožnost a jak poskytovatelé platebních služeb spravující účet mají uvědomit a informovat poskytovatele platebních služeb jednající jako třetí strana.

 

4. Orgán EBA v úzké spolupráci s ECB zajistí, aby byly společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci vytvořeny po náležité konzultaci se všemi zúčastněnými stranami na trhu platebních služeb, včetně zúčastněných stran působících mimo bankovní sektor.

 

5. Členské státy zajistí, aby společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci používali poskytovatelé platebních služeb spravující účet, poskytovatelé platebních služeb jednající jako třetí strana a vydavatelé platebních prostředků jednající jako třetí strana.

 

6. Společné a bezpečné otevřené normy pro komunikaci se pravidelně revidují s cílem zohlednit inovace a technický rozvoj.

 

7. Tento článek nebrání uplatnění jiných povinností stanovených v této směrnici.

Pozměňovací návrh   198

Návrh směrnice

Článek 94 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 94b

 

1. Orgán EBA zveřejní na své internetové stránce seznam všech poskytovatelů platebních služeb v rámci Unie, jimž bylo uděleno povolení.

 

2. Tento seznam uvádí všechny poskytovatele platebních služeb, jimž bylo uděleno povolení a jejichž registrace byla zrušena, spolu s důvodem tohoto zrušení.

 

3. Všichni poskytovatelé platebních služeb umístí na své internetové stránky přímý odkaz na internetové stránky příslušného domovského orgánu, které uvádějí seznam všech poskytovatelů platebních služeb, jimž bylo uděleno povolení.

Pozměňovací návrh   199

Návrh směrnice

Článek 94 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 94c

 

Povinnost informovat spotřebitele o jejich právech

 

1. Do…* [dvou let po vstupu této směrnice v platnost] Komise na základě veřejné konzultace o návrhu vytvoří uživatelsky vstřícný elektronický leták uvádějící jasným a snadno srozumitelným způsobem práva spotřebitelů podle této směrnice a souvisejících právních předpisů Unie.

 

2. Leták uvedený v odstavci 1 se zpřístupní všem spotřebitelům v Unii a dalším zainteresovaným stranám na internetových stránkách Komise, EBA a vnitrostátních bankovních regulátorů a bude snadné jej stáhnout a přenést na jiné internetové stránky. Komise informuje členské státy, poskytovatele platebních služeb a sdružení spotřebitelů o zveřejnění letáku.

 

3. Všichni poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby byl leták v původním formátu dostupný všem spotřebitelům, včetně těch, kteří nejsou jejich zákazníky, v elektronické podobě na jejich internetových stránkách a v tištěné podobě na jejich pobočkách, u jejich zástupců a externích subjektů, které pro ně vykonávají určitou činnost.

 

Na těchto pobočkách, u zástupců a externích subjektů bude vystaveno jasně čitelné oznámení zřetelně viditelné spotřebitelům obsahující tento text: „Požádejte u přepážky o dokument uvádějící vaše práva coby uživatele platebních služeb.“

 

Na jejich internetových stránkách bude zveřejněno toto jasně viditelné oznámení: „Kliknutím zde se dozvíte více o svých právech coby uživatele platebních služeb.“ Poskytovatelé platebních služeb také zajistí, aby tyto informace byly kdykoli snadno přístupné jejich zákazníkům prostřednictvím jejich on-line účtů, jsou-li tyto k dispozici.

 

4. Leták je především distribuován elektronicky nebo v tištěné podobě, pokud zákazník uzavře jakýkoli typ smlouvy; pokud je v den vydání letáku již zákazníkem, upozorní jej na něj Komise do jednoho roku od vydání letáku.

 

5. Všichni poskytovatelé platebních služeb umístí na své internetové stránky přímý odkaz na internetové stránky příslušného orgánu, které uvádějí seznam všech ověřených poskytovatelů platebních služeb.

 

6. Poskytovatelé platebních služeb neúčtují svým zákazníkům žádné poplatky za poskytování informací podle tohoto článku.

 

7. Při uplatnění tohoto článku na nevidomé a slabozraké osoby se použijí jiné vhodné prostředky.

Pozměňovací návrh   200

Návrh směrnice

Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát využije kteroukoli z možností uvedených v odstavci 1, informuje o tom, jakož i o jakýchkoli následných změnách Komisi. Komise zveřejní informace prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno dostupným způsobem.

2. Pokud členský stát využije kteroukoli z možností uvedených v odstavci 1, informuje o tom, jakož i o jakýchkoli následných změnách Komisi. Komise zveřejní informace prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno dostupným způsobem a současně o tom informuje Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   201

Návrh směrnice

Čl. 96 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do ... * předloží Komise zprávu, případně spolu s legislativním návrhem, o dopadu zahrnutí třístranných systémů do působnosti ustanovení týkajících se přístupu k platebním systémům, zejména s ohledem na úroveň konkurence a tržní podíl karetních systémů.

 

____________

 

* OJ please insert date: 2 years after the date of entry into force of this Directive.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (18. 12. 2013)

pro Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

(COM(2013)0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

Zpravodaj ke stanovisku: Dimitar Stoyanov

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh směrnice si klade za cíl podporovat další rozvoj trhu elektronických plateb v celé EU, vzhledem k tomu, že digitální ekonomika nahradila tradiční obchod, a vzhledem k tomu, že se mění platební zvyky spotřebitelů. Návrh se opírá o článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Informace získané díky mnoha názorům a připomínkám zúčastněných stran ukazují, že je třeba provést úpravy platného regulačního rámce, aby lépe splňoval potřeby účinného evropského platebního trhu a pomohl vytvářet platební prostředí, které usnadňuje hospodářskou soutěž, podporuje inovace a zajišťuje bezpečnost.

Vzhledem k potřebě právní jistoty a rovných podmínek hospodářské soutěže bude stávající rámec upravující platební služby aktualizován a doplněn o opatření ke zvýšení transparentnosti, podpoře inovací a zajištění bezpečnosti platebních služeb pro jednotlivce, jakož i zlepšení soudržnosti vnitrostátních předpisů.

Na základě posouzení dopadů, které provedla Komise, v němž analyzovala potenciální důsledky v případě, že by integrovaný evropský platební trh neexistoval, byly zjištěny problémy, které mají dopad na spotřebitele, obchodníky, nové poskytovatele platebních služeb a na trh platebních služeb jako celek.

Opatření pro zlepšení stávající situace spočívají v usnadnění vzniku rovných podmínek hospodářské soutěže pro současné i nové poskytovatele plateb kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu, ve zvýšení efektivity, transparentnosti a volitelnosti platebních prostředků pro uživatele platebních služeb a v zajištění vysoké úrovně ochrany uživatelů.

Navrhovaná nová směrnice obsahuje několik úprav stávající směrnice týkající se platebních služeb a některé nové povinnosti pro členské státy, přičemž jim je ponechán přiměřený prostor pro vlastní volbu, pokud jde o způsob, jakým tyto povinnosti provedou do vnitrostátních právních předpisů.

Platné zásady, pravidla, postupy a normy musí být mezi všemi členskými státy soudržné, aby byla všem subjektům na trhu zaručena právní jistota a rovné podmínky.

Cíle návrhu jsou plně v souladu s politikou EU, pokud jde o ochranu osobních údajů, správní sankce, boj proti praní peněz a financování terorismu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá příslušný Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti, aby do své zprávy zapracoval následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25. „zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba, která jménem platební instituce poskytuje platební služby;

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28. „trvalým nosičem“ nástroj, který uživateli platebních služeb umožňuje ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí využití po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje kopírování uložených informací beze změny;

28. „trvalým nosičem“ nástroj, který uživateli platebních služeb umožňuje ukládat informace určené jemu osobně, a to tak, aby byly snadno přístupné pro uživatele platebních služeb a způsobem vhodným pro jejich budoucí využití po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje kopírování uložených informací beze změny;

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

а) plán činností uvádějící zejména typ plánovaných platebních služeb;

а) plán činností uvádějící všechny typy plánovaných platebních služeb;

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

е) popis postupu pro sledování a řešení bezpečnostních incidentů a stížností zákazníků souvisejících s bezpečností a přijímání opatření v návaznosti na takové incidenty a stížnosti, včetně mechanismu pro oznamování incidentů zohledňujícího oznamovací povinnost platebních institucí podle článku 86;

е) popis postupu pro sledování, řešení a vyřizování bezpečnostních incidentů a stížností zákazníků souvisejících s bezpečností a přijímání opatření v návaznosti na takové incidenty a stížnosti, včetně mechanismu pro oznamování incidentů zohledňujícího oznamovací povinnost platebních institucí podle článku 86;

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) popis zásad a definic používaných pro sběr statistických dat ohledně výkonnosti, transakcí a podvodů;

i) popis zásad a definic používaných pro sběr statistických dat ohledně výkonnosti, transakcí a podvodů, které musí být v souladu s platným vnitrostátním právem a právem EU;

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) v případech, kdy mají být peněžní prostředky uživatelů platebních služeb použity k platebnímu příkazu s určitou splatností či k inkasní platbě, a před touto splatností či před stržením inkasa je proti uživateli zahájeno soudní řízení, které vede ke zmrazení jeho finančních prostředků, nesmějí být prostředky držené platební institucí blokovány, jestliže byl platební příkaz či příkaz k inkasu zadán před soudním rozhodnutím o zmrazení finančních prostředků.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3а. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří využívají služeb přenosu platebního účtu, na požádání získali od předchozích poskytovatelů platebních služeb informace o předchozích dokončených transakcích za přiměřenou cenu a na trvalém nosiči.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Článek 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že důkazní břemeno nese poskytovatel platebních služeb, který musí prokázat, že splnil požadavky na informace stanovené v této hlavě.

Důkazní břemeno nese poskytovatel platebních služeb, který musí prokázat, že splnil požadavky na informace stanovené v této hlavě.

Odůvodnění

Důkazní břemeno by měl v případě nesplnění požadavků na poskytování informací o platebních službách nést poskytovatel platebních služeb. Členské státy by neměly mít možnost stanovovat jiné alternativy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 45 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

а) popis hlavních vlastností platební služby, která má být poskytnuta;

а) jasný popis hlavních vlastností platební služby, která má být poskytnuta;

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

а) zajistit, aby osobní bezpečnostní prvky platebního prostředku nebyly přístupné nikomu jinému než uživateli platebních služeb, který je oprávněn daný platební prostředek používat, aniž jsou tím dotčeny povinnosti uživatele platebních služeb stanovené v článku 61;

а) zajistit, aby osobní bezpečnostní prvky platebního prostředku byly skutečně bezpečné a aby nebyly přístupné nikomu jinému než uživateli platebních služeb, který je oprávněn daný platební prostředek používat, aniž jsou tím dotčeny povinnosti uživatele platebních služeb stanovené v článku 61;

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 65 může být plátce povinen nést ztrátu do maximální výše 50 EUR plynoucí z neautorizovaných platebních transakcí, která vyplývá z použití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo ze zneužití platebního prostředku.

Odchylně od článku 65 může být plátce povinen nést ztrátu do maximální výše 50 EUR či odpovídající částky v jiné měně plynoucí z neautorizovaných platebních transakcí, která vyplývá z použití ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo ze zneužití platebního prostředku.

Odůvodnění

Uvedená částka je stanovená pouze v eurech; je třeba vzít v úvahu členské státy s jinou měnou a schválit odpovídající částku v měně daného členského státu, protože směnné kurzy se denně mění.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Článek 66 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 66a

 

Platební transakce, jejichž výše není předem známa

 

1. U platebních transakcí, jejichž výše není v době nákupu známa, by členské státy měly stanovit přiměřenou maximální výši peněžních prostředků, které mohou být na platebním účtu plátce blokovány, a maximální dobu, po kterou bude příjemce tyto prostředky blokovat.

 

2. Příjemce je před provedením platební transakce povinen informovat plátce o tom, zda budou prostředky přesahující částku při nákupu na jeho platebním účtu blokovány.

 

3. Jsou-li prostředky přesahující částku při nákupu blokovány na platebním účtu plátce, musí o tom poskytovatel platebních služeb plátce informovat na výpisu z účtu.

Odůvodnění

V mnoha případech není konečná cena poskytovaných služeb v době transakce známa a obchodníci, jako jsou půjčovny aut, hotely atd., na delší dobu blokují částky vyšší než ty, jež vyžaduje společnost, která kreditní či debetní kartu plátce vydala. Takovéto praktiky pro obchodníky představují záruku platby, spotřebitele o nich však před provedením platební transakce neinformuje ani obchodník, ani poskytovatel platebních služeb.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 89 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle hlav III a IV jsou příslušnými orgány podle odstavce 1 tohoto článku příslušné orgány domovského členského státu poskytovatele platebních služeb, s výjimkou zástupců činných a poboček provozovaných podle práva na usazování, u nichž těmito příslušnými orgány jsou příslušné orgány hostitelského členského státu.

3. V případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle hlav III a IV jsou příslušnými orgány podle odstavce 1 tohoto článku příslušné orgány hostitelského členského státu poskytovatele platebních služeb.

Odůvodnění

Sledování aktuálních operací poskytovatelů platebních služeb musí provádět příslušné orgány hostitelského členského státu, jelikož k tomu mají nejlepší předpoklady. Orgány hostitelského členského státu musí být schopny bezprostředně jednat v případě, že poskytovatel platebních služeb neplní své závazky a povinnosti.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli přiměřené a účinné postupy pro řešení stížností spotřebitelů za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb zavedli a používali přiměřené a účinné postupy pro řešení stížností spotřebitelů za účelem vyřizování stížností uživatelů platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice, a budou jejich konání v tomto ohledu monitorovat.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 90 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Informace podle odstavce 2 musí být uvedeny ve snadno, přímo, zřetelně a trvale přístupné formě na internetových stránkách poskytovatele platebních služeb, pokud tyto stránky existují, ve všeobecných podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb a na fakturách a stvrzenkách, jež se k těmto smlouvám vztahují. V těchto informacích je dále uvedeno, jakým způsobem lze získat další informace o subjektu pro mimosoudní zjednávání nápravy a o podmínkách jeho využití.

4. Informace podle odstavce 1 musí být uvedeny jasným, srozumitelným a snadno přístupným způsobem na internetových stránkách obchodníka, pokud tyto stránky existují, a případně ve všeobecných podmínkách smluv o prodeji nebo službách uzavřených mezi obchodníkem a spotřebitelem.

Odůvodnění

Navrhovaná formulace je obsáhlejší než formulace ve směrnici o alternativním řešení sporů (ADR), jelikož obsahuje také požadavky uvádět tyto informace na všech stvrzenkách a fakturách, což by mohlo pro malé a střední podniky představovat přílišnou zátěž. V tomto případě je nejlepší použít formulaci z čl. 13 odst. 2 směrnice ADR.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie, a je-li to vhodné, za využití stávajících orgánů byly zavedeny přiměřené a účinné mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem mimosoudního urovnání sporů mezi uživateli platebních služeb a poskytovateli platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto postupy byly použitelné na poskytovatele platebních služeb a aby se rovněž vztahovaly na činnosti jmenovaných zástupců.

1. Členské státy zajistí, aby v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy Unie, a je-li to vhodné, za využití stávajících příslušných orgánů byly zavedeny přiměřené a účinné mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy za účelem mimosoudního urovnání sporů mezi uživateli platebních služeb a poskytovateli platebních služeb, které se týkají práv a povinností vyplývajících z této směrnice. Členské státy zajistí, aby tyto postupy byly použitelné a dostupné jak pro uživatele, tak pro poskytovatele platebních služeb a aby se rovněž vztahovaly na činnosti jmenovaných zástupců.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 92 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2а. Orgán EBA vydá pokyny týkající se sankcí podle odstavce 2 a zajistí, aby byly účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 94 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 93 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 93 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Lhůtu pro vyslovení námitek proti navrženému aktu v přenesené pravomoci je nutno prodloužit, aby se s ním Evropský parlament a Rada mohly důkladně seznámit a posoudit, zda je jeho přijetí v této formě účelné a správné.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát využije kteroukoli z možností uvedených v odstavci 1, informuje o tom, jakož i o jakýchkoli následných změnách Komisi. Komise zveřejní informace prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno dostupným způsobem.

2. Pokud členský stát využije kteroukoli z možností uvedených v odstavci 1, informuje o tom, jakož i o jakýchkoli následných změnách Komisi. Komise zveřejní informace prostřednictvím internetových stránek nebo jiným snadno dostupným způsobem a zároveň o tom informuje Parlament.

POSTUP

Název

Platební služby na vnitřním trhu

Referenční údaje

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

8.10.2013

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Dimitar Stoyanov

14.10.2013

Projednání ve výboru

26.11.2013

 

 

 

Datum přijetí

17.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne


POSTUP

Název

Platební služby na vnitřním trhu

Referenční údaje

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Datum předložení EP

24.7.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

8.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE

8.10.2013

IMCO

8.10.2013

JURI

8.10.2013

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ITRE

25.9.2013

IMCO

25.9.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Diogo Feio

10.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Datum přijetí

20.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marta Andreasen

Datum předložení

12.3.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí