Pranešimas - A7-0169/2014Pranešimas
A7-0169/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB

11.3.2014 - (COM(2013) 0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Diogo Feio


Procedūra : 2013/0264(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0169/2014

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB

(COM(2013) 0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0547),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0230/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 5 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0169/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) remiantis 2005 m. gruodžio mėn. Komisijos pasiūlymu, Direktyva 2007/64/EB priimta 2007 m. gruodžio mėn. Nuo to laiko mažmeninių mokėjimų rinkoje įdiegta svarbių techninių inovacijų, greitai išaugo elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu atliekamų mokėjimų skaičius ir rinkoje atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų;

(2) remiantis 2005 m. gruodžio mėn. Komisijos pasiūlymu, Direktyva 2007/64/EB priimta 2007 m. gruodžio mėn. Nuo to laiko mažmeninių mokėjimų rinkoje įdiegta svarbių techninių inovacijų, greitai išaugo elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu atliekamų mokėjimų skaičius ir rinkoje atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų, todėl kyla uždavinių, susijusių su galiojančia sistema;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjungos teisinės mokėjimo paslaugų sistemos peržiūra, o konkrečiai Direktyvos 2007/64/EB poveikio analizė ir konsultacijos dėl Komisijos žaliosios knygos „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“24 parodė, kad dėl pokyčių atsirado svarbių su reglamentavimu susijusių uždavinių. Svarbios mokėjimų rinkos sritys, visų pirma mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu, dažnai tebėra susiskaidžiusios palei valstybių sienas. Daugeliui novatoriškų mokėjimo produktų ar paslaugų Direktyva 2007/64/EB visiškai arba didele dalimi netaikoma. Be to, paaiškėjo, kad Direktyvos 2007/64/EB taikymo sritis ir visų pirma elementai, kuriems ji netaikoma, pvz., bendrosios taisyklės netaikomos tam tikrai su mokėjimu susijusiai veiklai, keletu atvejų pernelyg dviprasmiški, pernelyg bendro pobūdžio arba tiesiog pasenę, palyginti su pokyčiais rinkoje. Todėl susidarė teisinis netikrumas, mokėjimo grandinėje kyla galima saugumo rizika ir tam tikrose srityse neužtikrinama pakankama vartotojų apsauga. Praktiškai sunku įsitvirtinti novatoriškoms ir paprastoms naudoti skaitmeninėms mokėjimo paslaugoms ir jas teikiant Sąjungoje užtikrinti vartotojams ir mažmenininkams veiksmingus, patogius ir saugius mokėjimo metodus;

(3) Sąjungos teisinės mokėjimo paslaugų sistemos peržiūra, o konkrečiai Direktyvos 2007/64/EB poveikio analizė ir konsultacijos dėl Komisijos žaliosios knygos „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“24 parodė, kad dėl pokyčių atsirado svarbių su reglamentavimu susijusių uždavinių. Svarbios mokėjimų rinkos sritys, visų pirma mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu, dažnai tebėra susiskaidžiusios palei valstybių sienas. Daugeliui novatoriškų mokėjimo produktų ar paslaugų Direktyva 2007/64/EB visiškai arba didele dalimi netaikoma. Be to, paaiškėjo, kad Direktyvos 2007/64/EB taikymo sritis ir visų pirma elementai, kuriems ji netaikoma, pvz., bendrosios taisyklės netaikomos tam tikrai su mokėjimu susijusiai veiklai, keletu atvejų pernelyg dviprasmiški, pernelyg bendro pobūdžio arba tiesiog pasenę, palyginti su pokyčiais rinkoje. Todėl susidarė teisinis netikrumas, mokėjimo grandinėje kyla galima saugumo rizika ir tam tikrose srityse neužtikrinama pakankama vartotojų apsauga. Praktiškai sunku įsitvirtinti novatoriškoms, saugioms ir paprastoms naudoti skaitmeninėms mokėjimo paslaugoms ir jas teikiant Sąjungoje užtikrinti vartotojams ir mažmenininkams veiksmingus, patogius ir saugius mokėjimo metodus. Tai turi didelį teigiamą potencialą, kuris turi būti tinkamiau panaudotas;

__________________

__________________

24 COM(2012) 941 final.

24 COM(2012) 941 final.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) kad vartotojai, prekiautojai ir bendrovės pasinaudotų visais vidaus rinkos privalumais, turint omenyje skaitmeninės ekonomikos plėtrą, labai svarbu sukurti integruotą bendrąją elektroninių mokėjimų rinką;

(4) kad būtų skatinamas Sąjungos ekonomikos augimas ir vartotojai, prekiautojai ir bendrovės turėtų mokėjimo priemonių pasirinkimą ir skaidrumą, kad galėtų pasinaudoti visais vidaus rinkos privalumais, turint omenyje skaitmeninės ekonomikos plėtrą, labai svarbu sukurti integruotą bendrąją saugių elektroninių mokėjimų rinką;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant panaikinti reglamentavimo spragas reikėtų numatyti naujas taisykles, o kartu numatyti daugiau teisinio aiškumo ir užtikrinti nuoseklų teisės aktų sistemos taikymą visoje Sąjungoje. Tiek esamiems, tiek naujiems rinkos dalyviams reikėtų garantuoti lygiavertes veiklos sąlygas, taip palengvinti galimybes naujoms mokėjimo priemonėms plėsti rinką ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą naudojantis tomis mokėjimo paslaugomis visoje Sąjungoje. Dėl to turėtų mažėti išlaidos bei kainos mokėjimo paslaugų vartotojams ir išaugti mokėjimo paslaugų pasirinkimas ir skaidrumas;

(5) siekiant panaikinti reglamentavimo spragas reikėtų numatyti naujas taisykles, o kartu suteikti daugiau teisinio aiškumo ir užtikrinti nuoseklų teisės aktų sistemos taikymą visoje Sąjungoje. Tiek esamiems, tiek naujiems rinkos dalyviams reikėtų garantuoti lygiavertes veiklos sąlygas, taip palengvinti galimybes naujoms mokėjimo priemonėms plėsti rinką ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą naudojantis tomis mokėjimo paslaugomis visoje Sąjungoje. Dėl to turėtų būti skatinamas veiksmingumas visoje mokėjimo sistemoje ir turėtų mažėti išlaidos bei kainos mokėjimo paslaugų vartotojams ir išaugti mokėjimo paslaugų pasirinkimas ir skaidrumas, kartu turėtų būti stiprinamas vartotojų pasitikėjimas suderinta mokėjimų rinka;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) svarbus bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) etapas prasidės 2014 m., kai nacionaliniai kredito pervedimai ir tiesioginės debeto operacijos eurais bus pakeistos SEPA suderintais kredito pervedimais ir tiesioginėmis debeto operacijomis. Reikia toliau kurti integruotą, konkurencingą, novatorišką ir vienodas sąlygas sudarančią rinką, skirtą mažmeniniams mokėjimams eurais euro zonoje siekiant tikros bendrosios mokėjimo paslaugų rinkos Sąjungoje. Šį rinkos kūrimą turėtų papildyti sustiprintas valdymas vadovaujant Europos Centriniam Bankui (ECB). ECB paskelbė apie mažmeninių mokėjimų eurais valdybos (angl. ERPB), kuri pakeis SEPA tarybą, įsteigimą; tai turėtų padėti lengviau pasiekti šį tikslą. Įsteigus ERPB, atsižvelgiant į geresnę mokėjimo paslaugų rinkos pasiūlos ir paklausos interesų pusiausvyrą, turėtų būti užtikrintos veiksmingos konsultacijos dėl būsimos SEPA projekto krypties ir galimų kliūčių jį įgyvendinant, šių kliūčių šalinimo būdų ir metodų, kuriais Sąjungoje skatinamos inovacijos, konkurencija ir integracija mažmeninių mokėjimų eurais srityje. Siekiant užtikrinti, kad ERPB savo funkcijomis, sudėtimi ir veikla prisidėtų prie SEPA projekto skatinimo, turėtų būti numatytas Komisijos dalyvavimas stebėtojos teisėmis;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) pastaruoju metu dėl didesnio techninio elektroninių mokėjimų sudėtingumo, pasaulio mastu nuolat augančio elektroninių mokėjimų skaičiaus ir naujoviškų mokėjimo paslaugų atsiradimo išaugo su elektroniniais mokėjimais susijusi saugumo rizika. Kadangi saugios mokėjimo paslaugos yra ypač svarbi tinkamai veikiančios mokėjimo paslaugų rinkos sąlyga, mokėjimo paslaugų vartotojai turėtų būti tinkamai apsaugoti nuo tokios rizikos. Mokėjimo paslaugos yra būtinos gyvybiškai svarbiai ekonominei ir visuomeninei veiklai palaikyti, todėl mokėjimo paslaugų teikėjai, pvz., kredito įstaigos, yra laikomi rinkos dalyviais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [po priėmimo įterpti TIS direktyvos numerį]25 3 straipsnio 8 punktą;

(6) pastaruoju metu dėl didesnio techninio elektroninių mokėjimų sudėtingumo, pasaulio mastu nuolat augančio elektroninių mokėjimų skaičiaus ir naujoviškų mokėjimo paslaugų atsiradimo išaugo su elektroniniais mokėjimais susijusi saugumo rizika. Kadangi saugios mokėjimo paslaugos yra ypač svarbi tinkamai veikiančios mokėjimo paslaugų rinkos sąlyga, mokėjimo paslaugų vartotojai turėtų būti tinkamai apsaugoti nuo tokios rizikos. Mokėjimo paslaugos yra būtinos gyvybiškai svarbiai ekonominei ir visuomeninei veiklai palaikyti, todėl mokėjimo paslaugų teikėjai, pvz., kredito įstaigos, yra laikomi rinkos dalyviais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos [po priėmimo įrašyti TIS direktyvos numerį]25 3 straipsnio 8 punktą. Tvarkant asmens duomenis šios direktyvos tikslais turėtų būti laikomasi Direktyvos 95/46/EB 16 ir 17 straipsniuose nustatytų saugumo reikalavimų;

__________________

__________________

25 [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva XXXX/XX/ES dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L x, p. x).

25 [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva XXXX/XX/ES dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L x, p. x).

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) be bendrų priemonių, kurių pagal Direktyvą [po priėmimo įterpti TIS direktyvos numerį] reikia imtis valstybių narių lygmeniu, su mokėjimo operacijomis susijusios saugumo rizikos klausimas turėtų būti sprendžiamas ir mokėjimo paslaugų teikėjų lygmeniu. Saugumo priemonės, kurių turėtų imtis mokėjimo paslaugų teikėjai, turi būti proporcingos atitinkamai saugumo rizikai. Reikėtų nustatyti reguliaraus ataskaitų teikimo mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kompetentingoms institucijoms kartą per metus teiktų atnaujintą informaciją apie jų saugumo rizikos vertinimą ir (papildomas) priemones, kurių imtasi reaguojant į tą riziką. Be to, siekiant užtikrinti, kad žala kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams bei mokėjimo sistemoms, pvz., didelis mokėjimo sistemos sutrikimas, ir vartotojams būtų minimali, labai svarbu, kad mokėjimo paslaugų teikėjai būtų įpareigoti nepagrįstai nedelsdami apie didelius saugumo incidentus pranešti Europos bankininkystės institucijai;

(7) be bendrų priemonių, kurių pagal Direktyvą [po priėmimo įrašyti TIS direktyvos numerį] reikia imtis valstybių narių lygmeniu, su techninės sistemos, kuria siūlomos mokėjimo operacijos, pasirinkimu susijusios saugumo rizikos klausimas turėtų būti sprendžiamas ir mokėjimo paslaugų teikėjų lygmeniu, taip pat jų sąnaudomis ir atsakomybe. Saugumo priemonės, kurių turėtų imtis mokėjimo paslaugų teikėjai, turi būti proporcingos atitinkamai saugumo rizikai, kurią patiria jų klientai. Reikėtų nustatyti reguliaraus ataskaitų teikimo mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kompetentingoms institucijoms ne rečiau kaip tris kartus per metus teiktų atnaujintą informaciją apie jų saugumo rizikos vertinimą ir (papildomas) priemones, kurių imtasi mažinant tą riziką. Be to, siekiant užtikrinti, kad žala kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams bei mokėjimo sistemoms, pvz., didelis mokėjimo sistemos sutrikimas, ir vartotojams būtų minimali, labai svarbu, kad mokėjimo paslaugų teikėjai būtų įpareigoti nepagrįstai nedelsdami apie didelius saugumo incidentus pranešti Europos bankininkystės institucijai, kuri turėtų skelbti metinę skaitmeninių mokėjimo paslaugų saugumo Sąjungoje ataskaitą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) vartotojams turi būti teikiama aiški ir išsami informacija, kad jie suvoktų savo teises ir pareigas pagal šią direktyvą. Todėl per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija turėtų parengti vartotojui patogų naudoti elektroninį informacinį bukletą, kuriame būtų pateikta aiškiai ir lengvai suprantama informacija apie vartotojų teises ir pareigas pagal šią direktyvą ir susijusius Sąjungos teisės aktus dėl mokėjimo paslaugų. Ši informacija turėtų būti skelbiama Komisijos, Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (EBI), įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/20101a, ir nacionalinių bankų reguliavimo institucijų interneto svetainėse. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai autentiško formato informacinį bukletą nemokamai pateiktų visiems esamiems ir naujiems klientams elektroniniu būdu jų interneto svetainėse ir popierine forma jų filialų, tarpininkų ir išorės subjektų, kuriems perduodamas veiklos vykdymas, įstaigose;

 

_________________

 

1a 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) peržiūrėtą mokėjimo paslaugų reglamentavimo sistemą papildo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [XX/XX/XX]26. Tuo reglamentu įvedamos taisyklės dėl daugiašalių ir dvišalių tarpbankinių mokesčių taikymo už visas vartotojų debeto bei kredito kortele atliekamas operacijas ir tomis operacijomis grindžiamus mokėjimus, atliekamus elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu, taip pat nustatomi tam tikrų veiklos vykdymo taisyklių taikymo kortele atliekamoms operacijoms apribojimai. Tuo reglamentu siekiama toliau spartinti veiksmingos integruotos mokėjimų kortele rinkos įgyvendinimą;

(8) persvarstytą mokėjimo paslaugų reglamentavimo sistemą papildo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [XX/XX/XX]26. Tuo reglamentu įvedamos taisyklės dėl daugiašalių ir dvišalių tarpbankinių mokesčių taikymo už visas vartotojų debeto bei kredito kortele atliekamas operacijas ir tomis operacijomis grindžiamus mokėjimus, atliekamus elektroniniu būdu bei mobiliuoju telefonu, taip pašalinant svarbią kliūtį tarp nacionalinių mokėjimų rinkų, taip pat nustatomi tam tikrų veiklos vykdymo taisyklių taikymo kortele atliekamoms operacijoms apribojimai. Tuo reglamentu siekiama toliau spartinti veiksmingos integruotos mokėjimų kortele rinkos įgyvendinimą;

__________________

__________________

26 [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. [XX/XX/XX] dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L x, p. x).

26 [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. [XX/XX/XX] dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (OL L x, p. x).

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekiant išvengti valstybių narių požiūrio skirtumų, kurie būtų žalingi vartotojams, šioje direktyvoje mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytos nuostatos dėl skaidrumo ir informavimo reikalavimai taip pat turėtų būti taikomi operacijoms, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo buvimo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), o kito mokėjimo paslaugų teikėjo buvimo vieta yra ne EEE. Be to, tikslinga nuostatas dėl skaidrumo ir informavimo taikyti ir operacijoms visomis valiutomis, kurias tarpusavyje atlieka EEE esantys mokėjimo paslaugų teikėjai;

(9) siekiant išvengti valstybių narių požiūrių skirtumų, kurie būtų žalingi vartotojams, šioje direktyvoje mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytos skaidrumo nuostatos ir informavimo reikalavimai, taip pat su mokėjimo paslaugų teikimu ir naudojimusi jomis susijusių teisių ir pareigų skaidrumo nuostatos ir informavimo reikalavimai turėtų būti taikomi operacijoms, kai mokėtojo arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo buvimo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), o kito mokėjimo paslaugų teikėjo buvimo vieta yra ne EEE. Remiantis Komisijos atlikta peržiūra ir, jei tinkama, pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, šios direktyvos taikymo tokioms operacijoms sritis taip pat turėtų būti išplėsta įtraukiant didžiąją dalį nuostatų dėl teisių ir pareigų, susijusių su mokėjimo paslaugų teikimu ir naudojimusi jomis. Be to, tikslinga nuostatas dėl skaidrumo ir informavimo taikyti ir operacijoms visomis valiutomis, kurias tarpusavyje atlieka EEE esantys mokėjimo paslaugų teikėjai;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) mokėjimo paslaugų apibrėžtis turėtų būti technologiškai neutrali ir sudaryti sąlygas toliau plėtoti naujų rūšių mokėjimo paslaugas kartu užtikrinant lygiavertes veiklos sąlygas tiek esamiems, tiek naujiems mokėjimo paslaugų teikėjams;

(10) mokėjimo paslaugų apibrėžtys, mokėjimo protokolai ir standartai turėtų būti technologiškai neutralūs ir sudaryti sąlygas toliau plėtoti naujų rūšių mokėjimo paslaugas kartu užtikrinant lygiavertes saugias veiklos sąlygas tiek esamiems, tiek naujiems mokėjimo paslaugų teikėjams;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) rinkos dalyvių atsiliepimai rodo, kad vykdant mokėjimo veiklą, kuriai taikoma riboto tinklo išimtis, atliekama dažnai didžiulės apimties bei vertės mokėjimų ir vartotojams siūloma šimtai ar tūkstančiai produktų ir paslaugų, o tai neatitinka Direktyvoje 2007/64/EB numatytos riboto tinklo išimties tikslo. Tai reiškia, kad mokėjimo paslaugų vartotojams, visų pirma vartotojams, didėja rizika ir neužtikrinama teisinė apsauga, o reglamentuojamiems rinkos dalyviams atsiranda aiškių trūkumų. Tai rizikai apriboti būtina tiksliau apibūdinti ribotą tinklą vadovaujantis Direktyva 2009/110/EB. Taigi, turėtų būti laikoma, kad mokėjimo priemonė naudojama tokiame ribotame tinkle, jeigu ji gali būti naudojama tik prekėms ir paslaugoms konkrečioje parduotuvėje arba parduotuvių tinkle įsigyti arba riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, nepriklausomai nuo geografinės pardavimo vietos. Tokios priemonės galėtų apimti parduotuvių korteles, kuro korteles, narystės korteles, viešojo transporto korteles, maisto kuponus ar konkrečių paslaugų kuponus, kuriems kartais taikoma speciali teisinė mokesčių ar darbo srities sistema, skirta skatinti naudoti tokias priemones siekiant įgyvendinti socialiniuose teisės aktuose nustatytus tikslus. Kai tokia specialiam tikslui skirta priemonė tampa priemone, skirta bendram tikslui, išimtis, pagal kurią leidžiama nukrypti nuo šios direktyvos taikymo srities, nebetaikoma. Neturėtų būti nukrypstama nuo šios direktyvos taikymo srities tokių priemonių, kurios gali būti naudojamos pirkiniams išvardytų pardavėjų parduotuvėse, atžvilgiu, nes paprastai tokios priemonės yra skirtos naudoti paslaugų teikėjų tinkle, kuris nuolat plečiasi. Išimtis turėtų būti taikoma kartu su galimų mokėjimo paslaugų teikėjų pareiga pranešti apie veiklą, kuriai taikoma riboto tinklo apibrėžtis;

(12) rinkos dalyvių atsiliepimai rodo, kad vykdant mokėjimo veiklą, kuriai taikoma riboto tinklo išimtis, dažnai atliekama didžiulės apimties bei vertės mokėjimų ir vartotojams siūloma šimtai ar tūkstančiai produktų ir paslaugų, o tai neatitinka Direktyvoje 2007/64/EB numatytos riboto tinklo išimties tikslo. Tai reiškia, kad mokėjimo paslaugų vartotojams, visų pirma vartotojams, didėja rizika ir neužtikrinama teisinė apsauga, o reglamentuojamiems rinkos dalyviams atsiranda aiškių trūkumų. Tai rizikai apriboti būtina tiksliau apibūdinti ribotą tinklą vadovaujantis Direktyva 2009/110/EB. Taigi, turėtų būti laikoma, kad mokėjimo priemonė naudojama tokiame ribotame tinkle, jeigu ji gali būti naudojama tik prekėms ir paslaugoms iš konkretaus mažmeninio prekiautojo arba mažmeninių prekiautojų tinklo įsigyti arba riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti, nepriklausomai nuo geografinės pardavimo vietos. Tokios priemonės galėtų apimti parduotuvių korteles, kuro korteles, narystės korteles, viešojo transporto korteles, automobilių stovėjimo aikštelių bilietus, maisto kuponus ar konkrečių paslaugų kuponus, kuriems kartais taikoma speciali teisinė mokesčių ar darbo srities sistema, skirta skatinti naudoti tokias priemones siekiant įgyvendinti socialiniuose teisės aktuose nustatytus tikslus. Kai tokia specialiam tikslui skirta priemonė tampa priemone, skirta bendram tikslui, išimtis, pagal kurią leidžiama nukrypti nuo šios direktyvos taikymo srities, nebetaikoma. Neturėtų būti nukrypstama nuo šios direktyvos taikymo srities tokių priemonių, kurios gali būti naudojamos pirkiniams išvardytų pardavėjų parduotuvėse, atžvilgiu, nes paprastai tokios priemonės yra skirtos naudoti paslaugų teikėjų tinkle, kuris nuolat plečiasi. Išimtis turėtų būti taikoma kartu su galimų mokėjimo paslaugų teikėjų pareiga pranešti apie veiklą, kuriai taikoma riboto tinklo apibrėžtis;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) į Direktyvos 2007/64/EB taikymo sritį neįtrauktos tam tikros mokėjimo operacijos, atliekamos naudojant telekomunikacijų ar informacinių technologijų prietaisus, kai tinklo operatorius ne tik veikia kaip tarpininkas tiekiant prekes ir teikiant paslaugas tuo prietaisu, bet ir sukuria tų prekių ar paslaugų pridėtinę vertę. Visų pirma ši išimtis sudaro sąlygas perkamų prekių ar paslaugų (pradedant skambučio melodijomis ir didesnio tarifo SMS paslaugomis) kainą tiesiogiai įtraukti į operatoriaus teikiamą sąskaitą už telefoną – tai padeda kurti naujus verslo modelius, grindžiamus mažos vertės skaitmeninio turinio pardavimu. Iš rinkos dalyvių atsiliepimų nematyti, kad šis mokėjimo metodas, kuriuo vartotojai pasitiki kaip patogiu mažos ribos neviršijantiems mokėjimams atlikti, būtų išsivystęs į bendro pobūdžio mokėjimų tarpininkavimo paslaugą. Tačiau dėl dviprasmiškos dabartinės išimties formuluotės ši taisyklė valstybėse narėse įgyvendinta skirtingai. Tai reiškia, kad operatoriams bei vartotojams neužtikrinamas teisinis tikrumas ir kai kuriais atvejais Direktyva 2007/64/EB buvo netaikoma kitoms mokėjimų tarpininkavimo paslaugoms. Todėl tikslinga apriboti tos direktyvos taikymo sritį. Išimtis turėtų būti orientuota konkrečiai į labai mažus mokėjimus už skaitmeninį turinį, pvz., skambučio melodijas, ekrano paveikslėlius, muziką, žaidimus, vaizdo medžiagą arba programėles. Reikalavimai turėtų būti netaikomi tik mokėjimo paslaugoms, kurios teikiamos kaip elektroninių ryšių paslaugų (t. y. atitinkamo operatoriaus pagrindinės veiklos) papildomos paslaugos;

(13) į Direktyvos 2007/64/EB taikymo sritį neįtrauktos tam tikros mokėjimo operacijos, atliekamos naudojant telekomunikacijų ar informacinių technologijų prietaisus, kai tinklo operatorius ne tik veikia kaip tarpininkas tiekiant prekes ir teikiant paslaugas tuo prietaisu, bet ir sukuria tų prekių ar paslaugų pridėtinę vertę. Visų pirma ši išimtis sudaro sąlygas perkamų prekių ar paslaugų (pradedant skambučio melodijomis ir didesnio tarifo SMS paslaugomis) kainą tiesiogiai įtraukti į operatoriaus teikiamą sąskaitą už telefoną – tai padeda kurti naujus verslo modelius, grindžiamus mažos vertės skaitmeninio turinio pardavimu. Iš rinkos dalyvių atsiliepimų nematyti, kad šis mokėjimo metodas, kuriuo vartotojai pasitiki kaip patogiu mažos ribos neviršijantiems mokėjimams atlikti, būtų išsivystęs į bendro pobūdžio mokėjimų tarpininkavimo paslaugą. Tačiau dėl dviprasmiškos dabartinės išimties formuluotės ši taisyklė valstybėse narėse įgyvendinta skirtingai. Tai reiškia, kad operatoriams bei vartotojams neužtikrinamas teisinis tikrumas ir kai kuriais atvejais Direktyva 2007/64/EB buvo netaikoma kitoms mokėjimų tarpininkavimo paslaugoms. Todėl tikslinga apriboti tos direktyvos netaikymo sritį. Kad didelio masto mokėjimo veikla neliktų nereglamentuota, išimtis turėtų būti orientuota į labai mažus mokėjimus už skaitmeninį turinį, pvz., skambučio melodijas, ekrano paveikslėlius, muziką, žaidimus, vaizdo medžiagą arba programėles. Reikalavimai turėtų būti netaikomi tik mokėjimo paslaugoms, kurios teikiamos kaip elektroninių ryšių paslaugų (t. y. atitinkamo operatoriaus pagrindinės veiklos) papildomos paslaugos;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Direktyva 2007/64/EB netaikoma techninių paslaugų teikėjams, kurie užtikrina mokėjimo paslaugų teikimą, bet niekada neįgyja pervedamų lėšų. Tipinės paslaugos, kurioms netaikoma ši direktyva, yra duomenų tvarkymo ir saugojimo, privatumo apsaugos paslaugos ir informacinių technologijų (IT) paslaugos. Direktyva taip pat netaikoma techniniams mokėjimo paslaugų teikėjams skirtiems mokėjimo paslaugų sprendimams, kai tie sprendimai (kartais daroma nuoroda į skaitmenines pinigines) suteikia galimybę naudotis mokėjimo paslaugoms mobiliuosiuose arba IT prietaisuose;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) paslaugų teikėjai, norintys pasinaudoti Direktyvos 2007/64/EB reikalavimų netaikymu, dažnai nesikonsultuoja su valdžios institucijomis, ar jų veiklai ta direktyva taikoma, ar netaikoma, bet remiasi savo pačių vertinimu. Panašu, kad mokėjimo paslaugų teikėjai pasinaudojo kai kuriomis išimtimis tam, kad performuotų verslo modelius ir jų siūloma mokėjimo veikla nepatektų į tos direktyvos taikymo sritį. Dėl to gali padidėti rizika mokėjimo paslaugų vartotojams ir vidaus rinkoje gali susidaryti nevienodos sąlygos mokėjimo paslaugų teikėjams. Todėl paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti kompetentingoms institucijoms pranešti apie tam tikrą veiklą, siekiant užtikrinti vienodą taisyklių aiškinimą visoje vidaus rinkoje;

(15) paslaugų teikėjai, norintys pasinaudoti Direktyvos 2007/64/EB reikalavimų netaikymu, dažnai nesikonsultuoja su valdžios institucijomis, ar jų veiklai ta direktyva taikoma, ar netaikoma, bet remiasi savo pačių vertinimu. Panašu, kad mokėjimo paslaugų teikėjai pasinaudojo kai kuriomis išimtimis tam, kad performuotų verslo modelius ir jų siūloma mokėjimo veikla nepatektų į tos direktyvos taikymo sritį. Dėl to gali padidėti rizika mokėjimo paslaugų vartotojams ir vidaus rinkoje gali susidaryti nevienodos sąlygos mokėjimo paslaugų teikėjams. Todėl paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigoti kompetentingoms institucijoms pranešti apie savo veiklą, siekiant užtikrinti vienodą taisyklių aiškinimą visoje vidaus rinkoje;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) nuo Direktyvos 2007/64/EB priėmimo atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų, ypač mokėjimų internetu srityje. Visų pirma išsivystė paslaugas teikiančios trečiosios šalys, kurios vartotojams ir prekiautojams siūlo vadinamąsias mokėjimo inicijavimo paslaugas, o tai darydamos dažnai neįgyja pervedamų lėšų. Tos paslaugos padeda lengviau atlikti e. prekybos mokėjimus, nes tarp prekiautojo interneto svetainės ir vartotojo internetinės bankininkystės platformos sukuriamas programinės įrangos tiltas, kad būtų inicijuoti mokėjimai internetu remiantis kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operacijomis. Paslaugas teikiančios trečiosios šalys siūlo pigią mokėjimų kortele alternatyvą tiek prekiautojams, tiek vartotojams ir vartotojams suteikia galimybę apsipirkti internetu net ir tuomet, jei jie neturi kredito kortelių. Tačiau kadangi šiuo metu paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims Direktyva 2007/64/EB netaikoma, jas nebūtinai prižiūri kompetentinga institucija ir jos nebūtinai laikosi Direktyvos 2007/64/EB reikalavimų. Dėl to kyla įvairių teisinių klausimų dėl, pvz., vartotojų apsaugos, saugumo ir atsakomybės, taip pat konkurencijos ir duomenų apsaugos. Todėl tie klausimai turėtų būti sprendžiami naujomis taisyklėmis;

(18) nuo Direktyvos 2007/64/EB priėmimo atsirado naujų rūšių mokėjimo paslaugų, ypač mokėjimų internetu srityje. Visų pirma išsivystė paslaugas teikiančios trečiosios šalys, kurios vartotojams ir prekiautojams siūlo vadinamąsias mokėjimo inicijavimo paslaugas, o tai darydamos dažnai neįgyja pervedamų lėšų. Tos paslaugos padeda lengviau atlikti e. prekybos mokėjimus, nes tarp prekiautojo interneto svetainės ir vartotojo internetinės bankininkystės platformos sukuriamas programinės įrangos tiltas, kad būtų inicijuoti mokėjimai internetu remiantis kredito pervedimo arba tiesioginio debeto operacijomis. Paslaugas teikiančios trečiosios šalys siūlo pigią mokėjimų kortele alternatyvą tiek prekiautojams, tiek vartotojams, ir vartotojams suteikia galimybę apsipirkti internetu net ir tuomet, kai jie neturi mokėjimo kortelių. Paslaugas teikiančios trečiosios šalys taip pat turi daug galimybių tarptautinei elektroninei prekybai vidaus rinkoje palengvinti. Paslaugas teikiančios trečiosios šalys taip pat susiduria su svarbiais saugumo uždaviniais apsaugant mokėjimų vientisumą ir asmens duomenis, kuriuos joms pateikia mokėtojai. Tačiau kadangi šiuo metu paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims Direktyva 2007/64/EB netaikoma, jas nebūtinai prižiūri kompetentinga institucija ir jos nebūtinai laikosi Direktyvos 2007/64/EB reikalavimų. Dėl to kyla įvairių teisinių klausimų dėl, pvz., vartotojų apsaugos, saugumo ir atsakomybės, taip pat konkurencijos ir duomenų apsaugos. Todėl visi tie uždaviniai turėtų būti tinkamai sprendžiami priėmus naujas taisykles ir turėtų būti užtikrinama, kad Sąjungoje veikiančios ir paslaugas teikiančios trečiosios šalys turėtų licenciją ar būtų registruotos ir prižiūrimos kaip mokėjimų įstaigos;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) pinigų perlaida yra paprasta mokėjimo paslauga, paprastai grindžiama grynaisiais pinigais, kuriuos mokėtojas perduoda mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris perveda atitinkamą sumą, pavyzdžiui, pasinaudodamas ryšių tinklu, gavėjui arba kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, veikiančiam gavėjo vardu. Kai kuriose valstybėse narėse prekybos centrai, prekiautojai ir kiti mažmenininkai teikia visuomenei atitinkamą paslaugą sudarydami sąlygas sumokėti komunalinius mokesčius ir apmokėti kitas įprastas namų ūkio sąskaitas. Šios sąskaitų apmokėjimo paslaugos turėtų būti laikomos pinigų perlaida, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos mano, kad tokia veikla yra kita mokėjimo paslauga;

(19) pinigų perlaida yra paprasta mokėjimo paslauga, paprastai grindžiama grynaisiais pinigais, kuriuos mokėtojas perduoda mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris perveda atitinkamą sumą, pavyzdžiui, pasinaudodamas ryšių tinklu, gavėjui arba kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, veikiančiam gavėjo vardu. Kai kuriose valstybėse narėse bankai per bankomatus, prekybos centrai, prekiautojai ir kiti mažmenininkai teikia visuomenei atitinkamą paslaugą sudarydami sąlygas sumokėti komunalinius mokesčius ir apmokėti kitas įprastas namų ūkio sąskaitas. Šios sąskaitų apmokėjimo paslaugos turėtų būti laikomos pinigų perlaida, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos mano, kad tokia veikla yra kita mokėjimo paslauga;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) siekiant baigti kurti mokėjimo paslaugų vidaus rinką ir užtikrinti, kad ji padėtų skatinti elektroninę prekybą ir ekonomikos augimą, svarbu sudaryti sąlygas galimiems naujiems dalyviams ir dabartiniams mokėjimo paslaugų teikėjams naudoti alternatyvas mokėjimo kortelėms siekiant plėtoti ir skatinti jų paslaugų teikimą vartotojams ir mažmenininkams. Todėl EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos pateikia išsamų įvertinimą, ar įmanoma ir pageidaujama nustatyti reikalavimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 260/2012 2 straipsnio 15 dalyje, kad IBAN arba kitas panašus elektroniniu būdu nuskaitomas identifikatorius atitinkamai būtų pateikiamas ant debeto kortelių ir kitų atitinkamų mokėjimo priemonių. Vertinime turi būti atsižvelgta į taisykles, susijusias su sukčiavimo prevencija ir duomenų apsauga;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) mokėjimo paslaugų teikėjai, teikdami vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, visuomet turėtų turėti mokėjimo sąskaitas, skirtas tik mokėjimo operacijoms. Kad mokėjimo įstaigos galėtų teikti mokėjimo paslaugas, joms būtina turėti galimybę naudotis mokėjimo sąskaitomis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ši galimybė būtų teikiama proporcingai teisėtam tikslui, kuriuo ketinama ja pasinaudoti;

(27) mokėjimo paslaugų teikėjai, teikdami vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, visuomet turėtų turėti mokėjimo sąskaitas, skirtas tik mokėjimo operacijoms. Kad mokėjimo įstaigos galėtų teikti mokėjimo paslaugas, joms būtina turėti galimybę naudotis mokėjimo sąskaitomis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ši galimybė būtų teikiama nediskriminuojant ir proporcingai teisėtam tikslui, kuriuo ketinama ja pasinaudoti. Net jei prieiga būtų ribota, ji visada turėtų būti pakankamai plataus masto, kad mokėjimo įstaiga galėtų nevaržomai ir veiksmingai teikti savo paslaugas. Mokesčiai, taikomi suteikiant tokią prieigą, turėtų būti pagrįsti arba atitikti standartinę verslo praktiką;

Pagrindimas

Mokėjimo sąskaitos yra labai svarbi pagrindinės infrastruktūros dalis visuomenėje. Nors sąskaitas teikiantys subjektai, be abejonės, turėtų turėti galimybę užsiimti šia veikla komerciniais tikslais, jų verslui turi būti taikoma keletas pagrindinių apribojimų. Nepriimtina, kad jie naudotųsi turimais prieigos įgaliojimais tam, kad neleistų dalyvauti kitiems subjektams, atsisakydami suteikti jiems prieigą arba reikalaudami pernelyg didelių mokesčių. Kadangi jau buvo keletas tokių atvejų, būtina paaiškinti, kad visiems mokėjimo paslaugų teikėjams turi būti suteikta nediskriminacinė galimybė naudotis sąskaitomis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) apskritai patirtis parodė, kad nacionalinių kompetentingų institucijų, atsakingų už leidimų išdavimą mokėjimo įstaigoms, už kontrolės vykdymą ir už sprendimų dėl tų leidimų panaikinimo priėmimą, tarpusavio bendradarbiavimas vyksta tinkamai. Tačiau kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą tiek dėl informacijos, kuria keičiamasi, tiek dėl nuoseklaus direktyvos taikymo ir aiškinimo reikėtų sustiprinti tais atvejais, kai leidimą turinti mokėjimo įstaiga naudodamasi įsisteigimo teise arba paslaugų teikimo laisve norėtų mokėjimo paslaugas teikti ir kitoje valstybėje narėje, kuri nėra jos buveinės valstybė narė (angl. passporting). Europos bankininkystės institucijos (EBI) reikėtų prašyti parengti bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis gaires;

(29) apskritai patirtis parodė, kad nacionalinių kompetentingų institucijų, atsakingų už leidimų išdavimą mokėjimo įstaigoms, už kontrolės vykdymą ir už sprendimų dėl tų leidimų panaikinimo priėmimą, tarpusavio bendradarbiavimas vyksta tinkamai. Tačiau kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą tiek dėl informacijos, kuria keičiamasi, tiek dėl nuoseklaus direktyvos taikymo ir aiškinimo reikėtų sustiprinti tais atvejais, kai leidimą turinti mokėjimo įstaiga naudodamasi įsisteigimo teise arba paslaugų teikimo laisve norėtų mokėjimo paslaugas teikti ir kitoje valstybėje narėje, kuri nėra jos buveinės valstybė narė (angl. passporting). EBI, pasikonsultavusi su patariamąja grupe, įsteigta šios direktyvos įgyvendinimo tikslais pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010 ir atstovaujančia, be kita ko, ne bankų sektoriuje veikiantiems suinteresuotiesiems subjektams, turėtų parengti bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis gaires.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) siekiant didinti informacijos apie kompetentingų institucijų leidimą turinčias arba registruotas mokėjimo įstaigas, įskaitant jų tarpininkus ir filialus, skaidrumą, EBI turėtų būti sukurtas interneto portalas, kuris būtų elektroninės prieigos punktas – nacionalinių registrų jungtis. Šiomis priemonėmis reikėtų siekti sustiprinti kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą;

(30) siekiant didinti informacijos apie kompetentingų institucijų leidimą turinčias arba registruotas mokėjimo įstaigas, įskaitant jų tarpininkus ir filialus, skaidrumą, EBI turėtų būti sukurtas interneto portalas, kuris būtų elektroninės prieigos punktas – nacionalinių registrų jungtis. Šiomis priemonėmis reikėtų siekti sustiprinti kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, visapusiškai prisidedant prie mokėjimų aplinkos, kurioje skatinama konkurencija, inovacijos ir saugumas visų suinteresuotųjų subjektų ir ypač vartotojų naudai;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) nors šioje direktyvoje nustatomi minimalūs įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turėtų turėti, kad prižiūrėtų, ar mokėjimo įstaigos laikosi reikalavimų, naudojantis šiais įgaliojimais reikia laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų gyvenimą. Kad būtų galima naudotis tais įgaliojimais, kai dėl to gali būti labai pažeidžiama teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, būsto neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, valstybės narės turėtų įdiegti tinkamas ir veiksmingas apsaugos nuo piktnaudžiavimo ar savivalės priemones, pvz., kai tinka, reikalavimą gauti išankstinį atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos leidimą;

(32) nors šioje direktyvoje nustatomi minimalūs įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turėtų turėti, kad prižiūrėtų, ar mokėjimo įstaigos laikosi reikalavimų, naudojantis šiais įgaliojimais reikia laikytis pagrindinių teisių, įskaitant teisę į privatų gyvenimą. Nepažeidžiant nepriklausomos institucijos (nacionalinės duomenų apsaugos institucijos) vykdomos kontrolės pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 3 dalį, kad būtų galima naudotis tais įgaliojimais, kai dėl to gali būti labai pažeidžiama teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, būsto neliečiamybę ir komunikacijos slaptumą, valstybės narės turėtų įdiegti tinkamas ir veiksmingas apsaugos nuo piktnaudžiavimo ar savivalės priemones, pvz., kai tinka, reikalavimą gauti išankstinį atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos leidimą;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) būtina, kad kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas galėtų naudotis mokėjimo sistemų techninės infrastruktūros paslaugomis. Tačiau tokiam naudojimuisi turėtų būti taikomi atitinkami reikalavimai, kad būtų užtikrintas tų sistemų vientisumas ir stabilumas. Kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas, prašantis dalyvauti mokėjimo sistemoje, mokėjimo sistemos dalyviams turėtų pateikti įrodymus, kad jo vidaus tvarka yra pakankamai tvirta kovoti su visų rūšių rizika. Paprastai tokios mokėjimo sistemos apima, pvz., keturšales kortelių sistemas bei pagrindines sistemas, kuriose apdorojami kredito pervedimai ir tiesioginio debeto pervedimai. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodo požiūrio principą į skirtingų kategorijų leidimą turinčius mokėjimo paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į jų licencijoje nurodytas sąlygas, būtina aiškiai išdėstyti taisykles, susijusias su galimybe teikti mokėjimo paslaugas ir naudotis mokėjimo sistemomis;

(34) būtina, kad kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas galėtų naudotis mokėjimo sistemų techninės infrastruktūros paslaugomis. Tačiau tokiam naudojimuisi turėtų būti taikomi atitinkami reikalavimai, kad būtų užtikrintas tų sistemų vientisumas ir stabilumas. Kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas, prašantis dalyvauti mokėjimo sistemoje, turėtų prisiimti riziką dėl sistemos pasirinkimo ir mokėjimo sistemos dalyviams turėtų pateikti įrodymus, kad jo vidaus tvarka yra pakankamai tvirta kovoti su visų rūšių rizika ir su nesąžiningu trečiosios šalies naudojimusi dėl operacinių sistemų pasirinkimo. Paprastai tokios mokėjimo sistemos apima, pvz., keturšales kortelių sistemas bei pagrindines sistemas, kuriose apdorojami kredito pervedimai ir tiesioginio debeto pervedimai. Siekiant visoje Sąjungoje užtikrinti vienodo požiūrio principą į skirtingų kategorijų leidimą turinčius mokėjimo paslaugų teikėjus, atsižvelgiant į jų licencijoje nurodytas sąlygas, būtina aiškiai išdėstyti taisykles, susijusias su galimybe teikti mokėjimo paslaugas ir naudotis mokėjimo sistemomis;

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) šioje direktyvoje turėtų būti nurodytos mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos, susijusios su informacijos teikimu mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie turėtų gauti tokią pačią aiškiai išdėstytą informaciją apie mokėjimo paslaugas, kad galėtų priimti sprendimus remdamiesi išsamia informacija ir laisvai rinktis Sąjungos teritorijoje. Siekiant skaidrumo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatomi būtini suderinti reikalavimai, reikalingi užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojams būtų suteikta reikiama ir pakankama informacija apie mokėjimo paslaugų sutartį ir mokėjimo operacijas. Siekiant skatinti sklandų bendros rinkos mokėjimo paslaugų veikimą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė priimti tik šioje direktyvoje nustatytas su informavimu susijusias nuostatas;

(41) šioje direktyvoje turėtų būti nurodytos mokėjimo paslaugų teikėjų pareigos, susijusios su informacijos teikimu mokėjimo paslaugų vartotojams, kurie turėtų gauti tokią pačią aiškiai išdėstytą informaciją apie mokėjimo paslaugas, kad galėtų priimti sprendimus remdamiesi išsamia informacija, grindžiama įvairių tiekėjų sąlygų palyginimu (visų pirma susijusių su mokesčių struktūra) ir laisvai rinktis Sąjungos teritorijoje. Siekiant skaidrumo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatomi būtini suderinti reikalavimai, reikalingi užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojams būtų suteikta reikiama, pakankama ir išsami informacija apie mokėjimo paslaugų sutartį ir mokėjimo operacijas. Siekiant skatinti sklandų bendros rinkos mokėjimo paslaugų veikimą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė priimti tik šioje direktyvoje nustatytas su informavimu susijusias nuostatas, taip pat nuostatas pagal Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą EB Nr. 45/2001;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) reikalaujama informacija turėtų atitikti vartotojų poreikius ir būti perduodama standartiniu formatu. Tačiau informavimo apie vieno mokėjimo operaciją reikalavimai turėtų skirtis nuo reikalavimų, keliamų bendrajai sutarčiai, pagal kurią numatoma vykdyti pasikartojančias mokėjimo operacijas;

(43) reikalaujama informacija turėtų atitikti vartotojų poreikius ir būti perduodama standartiniu ir aiškiu formatu, kad būtų skatinamas veiksmingumas. Tačiau informavimo apie vieno mokėjimo operaciją reikalavimai turėtų skirtis nuo reikalavimų, keliamų bendrajai sutarčiai, pagal kurią numatoma vykdyti pasikartojančias mokėjimo operacijas;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) šioje direktyvoje turėtų būti numatyta vartotojo teisė nemokamai gauti atitinkamą informaciją prieš įsipareigojant mokėjimo paslaugų sutartimi. Vartotojas taip pat turėtų galėti prašyti nemokamai iš anksto pateikti informaciją ir bendrąją sutartį popieriuje bet kuriuo sutartinių santykių metu, kad galėtų palyginti mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugas ir jų sąlygas bei iškilus ginčui patikrinti savo sutartines teises ir pareigas. Tos nuostatos turėtų atitikti Direktyvą 2002/65/EB. Aiškios šios direktyvos nuostatos dėl nemokamo informavimo neturėtų reikšti, kad leidžiama imti mokesčius už informacijos teikimą vartotojams pagal kitas taikomas direktyvas;

(46) šioje direktyvoje turėtų būti numatyta vartotojo teisė nemokamai gauti atitinkamą informaciją prieš įsipareigojant mokėjimo paslaugų sutartimi. Vartotojas taip pat turėtų galėti prašyti nemokamai iš anksto pateikti informaciją ir bendrąją sutartį popieriuje bet kuriuo sutartinių santykių metu, kad galėtų palyginti mokėjimo paslaugų teikėjų paslaugas ir jų sąlygas bei iškilus ginčui patikrinti savo sutartines teises ir pareigas, taip būtų palaikomas aukštas vartotojų apsaugos lygis. Tos nuostatos turėtų atitikti Direktyvą 2002/65/EB. Aiškios šios direktyvos nuostatos dėl nemokamo informavimo neturėtų reikšti, kad leidžiama imti mokesčius už informacijos teikimą vartotojams pagal kitas taikomas direktyvas;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vartotojų mobilumui, vartotojams turėtų būti suteikta galimybė praėjus metams be mokesčio nutraukti bendrąją sutartį. Vartotojams neturėtų būti nustatomas ilgesnis kaip vieno mėnesio, o mokėjimo paslaugų teikėjams – trumpesnis kaip dviejų mėnesių – įspėjimo laikotarpis. Ši direktyva neturėtų daryti įtakos mokėjimo paslaugų teikėjo pareigai išskirtinėmis aplinkybėmis nutraukti mokėjimo paslaugų sutartį, kaip numatyta pagal kitus atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus, pvz., su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusius teisės aktus, taip pat bet kokiems veiksmams, kuriais siekiama įšaldyti lėšas, arba bet kokioms specialioms priemonėms, susijusioms su nusikaltimų prevencija bei tyrimu;

(49) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas klientų judumui, vartotojams turėtų būti suteikta galimybė be mokesčio nutraukti bendrąją sutartį. Vartotojams neturėtų būti nustatomas ilgesnis kaip vieno mėnesio, o mokėjimo paslaugų teikėjams – trumpesnis kaip trijų mėnesių – įspėjimo laikotarpis. Ši direktyva neturėtų daryti įtakos mokėjimo paslaugų teikėjo pareigai išskirtinėmis aplinkybėmis nutraukti mokėjimo paslaugų sutartį, kaip numatyta pagal kitus atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus, pvz., su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusius teisės aktus, taip pat bet kokiems veiksmams, kuriais siekiama įšaldyti lėšas, arba bet kokioms specialioms priemonėms, susijusioms su nusikaltimų prevencija bei tyrimu;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims būtų leidžiama susipažinti su informacija apie mokėjimo paslaugų vartotojo sąskaitoje, kuri yra kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, turimas lėšas ir tą informaciją naudoti. Visų pirma, tiek paslaugas teikianti trečioji šalis, tiek mokėjimo paslaugų teikėjas, tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą, turėtų laikytis būtinų duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų, kurie nustatyti arba nurodyti šioje direktyvoje arba įtraukti į EBI gaires. Mokėtojai turėtų duoti aiškų sutikimą, kad paslaugas teikianti trečioji šalis gautų prieigą prie jo mokėjimo sąskaitos ir tinkamai informuotų apie tos prieigos naudojimo mastą. Siekiant sudaryti sąlygas vystytis kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie negali priimti indėlių, būtina, kad kredito įstaigos teiktų jiems informaciją apie turimas lėšas, jei mokėtojas davė sutikimą, kad ši informacija būtų perduota mokėjimo priemonę išdavusiam mokėjimo paslaugų teikėjui;

(51) būtina nustatyti kriterijus, pagal kuriuos paslaugas teikiančioms trečiosioms šalims būtų leidžiama susipažinti su informacija apie mokėjimo paslaugų vartotojo sąskaitoje, kuri yra kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, turimas lėšas ir tą informaciją naudoti. Visų pirma, tiek paslaugas teikianti trečioji šalis, tiek mokėjimo paslaugų teikėjas, tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą, turėtų laikytis būtinų duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų, kurie nustatyti arba nurodyti šioje direktyvoje arba įtraukti į EBI techninius įgyvendinimo standartus. EBI turėtų parengti tuos techninius įgyvendinimo standartus pasikonsultavusi su 29 konstatuojamojoje dalyje minėta patariamąja grupe. Mokėtojai, kurie naudojasi trečiosios šalies paslaugomis, turėtų būti nedviprasmiškai informuoti ir turėtų duoti aiškų sutikimą, kad paslaugas teikianti trečioji šalis gautų prieigą prie jo mokėjimo sąskaitos ir tinkamai informuotų apie tos prieigos naudojimo mastą. Be paslaugas teikiančių trečiųjų šalių, rinkoje yra ir kitų mokėjimo priemones išduodančių trečiųjų šalių, kurios, kaip ir paslaugas teikiančios trečiosios šalys, negali priimti indėlių, bet, priešingai nei paslaugas teikiančios trečiosios šalys, grindžia savo verslo modelius kortele grindžiamų mokėjimo priemonių išdavimu. Siekiant sudaryti sąlygas vystytis šioms mokėjimo priemones išduodančioms trečiosioms šalims, būtina, kad sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai teiktų joms informaciją apie turimas lėšas, jei mokėtojas davė sutikimą, kad ši informacija būtų joms perduota. Siekiant užtikrinti laisvą prieigą prie inovatyvių mokėjimo paslaugų teikėjų rinkos, neturėtų būti reikalaujama sudaryti mokėtojo sąskaitą tvarkančio mokėjimo paslaugų teikėjo ir paslaugas teikiančios trečiosios šalies sutarties ar susitarimo;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51a) siekiant padidinti galimybes diegti inovacijas ir išlaikyti vienodas sąlygas, neturėtų būti reikalaujama, kad paslaugas teikiančios trečiosios šalys užmegztų sutartinius santykius su sąskaitą tvarkančiais mokėjimo paslaugų teikėjais dėl mokėjimo inicijavimo ar informacijos apie sąskaitą teikimo paslaugų. Paslaugas teikiančios trečiosios šalys turėtų tik laikytis bendrosios teisinės ir priežiūros sistemos;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) neautorizuotos mokėjimo operacijos atveju mokėtojui turėtų būti nedelsiant sugrąžinta atitinkamos operacijos suma. Kad mokėtojas išvengtų bet kokių nepatogumų, grąžintos sumos įskaitymo į sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada atitinkama suma nurašyta nuo sąskaitos. Siekiant paskatinti mokėjimo paslaugų vartotoją nepagrįstai nedelsiant pranešti paslaugų teikėjui apie mokėjimo priemonės vagystę arba praradimą ir taip sumažinti neautorizuotų mokėjimo operacijų riziką, vartotojas turėtų būti atsakingas tik už labai ribotą sumą, išskyrus mokėjimo paslaugų vartotojo sukčiavimo ar didelio neatsargumo atvejus. Šiuo atveju tinkama suma siekiant užtikrinti suderintą ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje yra 50 EUR. Be to, kai vartotojai praneša mokėjimo paslaugų teikėjui, kad jų mokėjimo priemonei galėjo kilti pavojus, nebeturėtų būti reikalaujama, kad vartotojai padengtų vėliau atsiradusius nuostolius, susijusius su neautorizuotu tos priemonės panaudojimu. Ši direktyva neturėtų daryti įtakos paslaugų teikėjo atsakomybei už techninį savo produktų saugumą;

(54) neautorizuotos mokėjimo operacijos atveju mokėtojui turėtų būti per vieną darbo dieną sugrąžinta atitinkamos operacijos suma. Kad mokėtojas išvengtų bet kokių nepatogumų, grąžintos sumos įskaitymo į sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada atitinkama suma nurašyta nuo sąskaitos. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turėtų būti kompensuota už prarastas palūkanas. Siekiant paskatinti mokėjimo paslaugų vartotoją nepagrįstai nedelsiant pranešti paslaugų teikėjui apie mokėjimo priemonės vagystę arba praradimą ir taip sumažinti neautorizuotų mokėjimo operacijų riziką, vartotojas turėtų būti atsakingas tik už labai ribotą sumą, išskyrus mokėjimo paslaugų vartotojo sukčiavimo ar didelio neatsargumo atvejus. Šiuo atveju tinkama suma siekiant užtikrinti suderintą ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje yra 50 EUR. Be to, kai vartotojai praneša mokėjimo paslaugų teikėjui, kad jų mokėjimo priemonei galėjo kilti pavojus, nebeturėtų būti reikalaujama, kad vartotojai padengtų vėliau atsiradusius nuostolius, susijusius su neautorizuotu tos priemonės panaudojimu. Ši direktyva neturėtų daryti įtakos paslaugų teikėjo atsakomybei už techninį savo produktų saugumą;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57) šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos grąžinimo taisyklės, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga tais atvejais, kai įvykdytos mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai būtų buvę galima tikėtis. Kad mokėtojas išvengtų finansinių nuostolių, reikia užtikrinti, kad grąžintos sumos įskaitymo į sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada atitinkama suma nurašyta nuo sąskaitos. Tiesioginio debeto atveju mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų galėti nustatyti dar palankesnes sąlygas savo klientams, kurie turėtų turėti besąlyginę teisę į bet kokių abejotinų mokėjimo operacijų sumų grąžinimą. Tačiau ši besąlyginė teisė į grąžinimą, kuria užtikrinama aukščiausio lygio vartotojų apsauga, nėra pagrįsta tuomet, kai prekiautojas jau įvykdė sutartį ir atitinkama prekė ar paslauga jau suvartota. Kai vartotojas pateikia reikalavimą grąžinti mokėjimo operacijos sumą, teisės į grąžinimą neturėtų turėti įtakos mokėtojo atsakomybei gavėjui, atsirandančiai pagal pagrindinius santykius, pavyzdžiui, dėl užsakytų, suvartotų arba teisėtai apmokestintų prekių ar paslaugų arba vartotojo teisėms atšaukti mokėjimo nurodymą;

(57) šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos grąžinimo taisyklės, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga tais atvejais, kai įvykdytos mokėjimo operacijos suma yra didesnė už sumą, kurios pagrįstai būtų buvę galima tikėtis. Kad mokėtojas išvengtų finansinių nuostolių, reikia užtikrinti, kad grąžintos sumos įskaitymo į sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada atitinkama suma nurašyta nuo sąskaitos. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turėtų būti kompensuota už prarastas palūkanas. Tiesioginio debeto atveju mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų galėti nustatyti dar palankesnes sąlygas savo klientams, kurie turėtų turėti besąlyginę teisę į bet kokių abejotinų mokėjimo operacijų sumų grąžinimą. Kai vartotojas pateikia reikalavimą grąžinti mokėjimo operacijos sumą, teisės į grąžinimą neturėtų turėti įtakos mokėtojo atsakomybei gavėjui, atsirandančiai pagal pagrindinius santykius, pavyzdžiui, dėl užsakytų, suvartotų arba teisėtai apmokestintų prekių ar paslaugų arba vartotojo teisėms atšaukti mokėjimo pavedimą;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63) dėl skirtingos mokesčių už naudojimąsi tam tikra mokėjimo priemone taikymo (toliau – pridėtinių mokesčių taikymas) praktikos Sąjungos mokėjimų rinka tapo be galo heterogeninė ir kyla painiavos vartotojams, visų pirma e. prekybos ir tarpvalstybinėmis aplinkybėmis. Valstybėse narėse, kuriose leidžiama taikyti pridėtinius mokesčius, esantys prekiautojai produktus ir paslaugas siūlo valstybėse narėse, kuriose tai draudžiama, ir šiuo atveju vis tiek ima pridėtinį mokestį iš vartotojo. Be to, tvirtas loginis pridėtinių mokesčių taikymo praktikos tikslinimo pagrindas grindžiamas tuo, kad Reglamentu (ES) Nr. xxx/yyyy nustatomos daugiašalių tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamus mokėjimus taisyklės. Kadangi pridėtiniai mokesčiai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma mokėjimų kortele brangūs, ir praktikoje jie taikomi tik mokėjimams kortele, be tarpbankinių mokesčių taisyklių nustatymo, reikėtų patikslinti pridėtinių mokesčių taikymo taisykles. Siekiant skatinti išlaidų skaidrumą ir efektyviausių mokėjimo priemonių naudojimą, valstybės narės ir mokėjimo paslaugų teikėjai neturėtų atimti galimybės, tinkamai atsižvelgiant į Direktyvoje 2011/83/ES išdėstytas nuostatas, gavėjui reikalauti, kad mokėtojas mokėtų mokestį už naudojimąsi konkrečia mokėjimo priemone. Tačiau gavėjo teisė reikalauti pridėtinio mokesčio turėtų būti taikoma tik toms mokėjimo priemonėms, su kuriomis susiję tarpbankiniai mokesčiai nereglamentuojami. Taip turėtų būti skatinama naudoti pigiausias mokėjimo priemones;

(63) dėl skirtingos mokesčių už naudojimąsi tam tikra mokėjimo priemone taikymo (toliau – pridėtinių mokesčių taikymas) praktikos Sąjungos mokėjimų rinka tapo be galo heterogeninė ir kyla painiavos vartotojams, visų pirma e. prekybos ir tarpvalstybiniu požiūriu. Valstybėse narėse, kuriose leidžiama taikyti pridėtinius mokesčius, esantys prekiautojai produktus ir paslaugas siūlo valstybėse narėse, kuriose tai draudžiama, ir šiuo atveju vis tiek ima pridėtinį mokestį iš vartotojo. Be to, galima pateikti daug pavyzdžių, kai prekiautojai ima iš vartotojų daug didesnį už prekiautojo patiriamas išlaidas pridėtinį mokestį už naudojimąsi konkrečia mokėjimo priemone. Be to, tvirtas loginis pridėtinių mokesčių taikymo praktikos tikslinimo pagrindas grindžiamas tuo, kad Reglamentu (ES) Nr. xxx/yyyy nustatomos daugiašalių tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamus mokėjimus taisyklės. Kadangi pridėtiniai mokesčiai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma mokėjimų kortele brangūs, ir praktikoje jie taikomi tik mokėjimams kortele, be tarpbankinių mokesčių taisyklių nustatymo, reikėtų patikslinti pridėtinių mokesčių taikymo taisykles. Siekiant skatinti Sąjungos mokėjimų rinkos veikimą, sumažinti painiavą vartotojams ir panaikinti pernelyg didelių pridėtinių mokesčių taikymo praktiką, valstybės narės turėtų uždrausti pridėtinių mokesčių taikymą ir jokiais atvejais neleisti gavėjams prašyti mokesčio iš mokėtojo už naudojimąsi konkrečia mokėjimo priemone;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(66) mokėjimo paslaugų vartotojams svarbu žinoti tikrąsias mokėjimo paslaugų sąnaudas ir mokesčius, kad galėtų pasirinkti. Taigi turėtų būti užkertamas kelias neskaidrių kainų nustatymo metodų taikymui, nes manoma, kad dėl tokių metodų vartotojams yra itin sudėtinga nustatyti realią mokėjimo paslaugos kainą. Ypač neturėtų būti leidžiamas mokėjimo įskaitymo datos keitimas vartotojo nenaudai;

(66) siekiant sustiprinti vartotojų pasitikėjimą suderinta mokėjimų rinka, mokėjimo paslaugų vartotojams svarbu žinoti tikrąsias mokėjimo paslaugų sąnaudas ir mokesčius, kad galėtų pasirinkti. Taigi turėtų būti užkertamas kelias neskaidrių kainų nustatymo metodų taikymui, nes manoma, kad dėl tokių metodų vartotojams yra itin sudėtinga nustatyti realią mokėjimo paslaugos kainą. Ypač neturėtų būti leidžiamas mokėjimo įskaitymo datos keitimas vartotojo nenaudai;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68) mokėjimo paslaugas mokėtojui teikiantis subjektas turėtų prisiimti atsakomybę už tinkamą mokėjimo įvykdymą, įskaitant visų pirma atsakomybę už visą mokėjimo operacijos sumą ir įvykdymo laikotarpį, bei visą atsakomybę už tai, kad kitos šalys mokėjimų grandinėje iki gavėjo sąskaitos neįvykdė savo pareigų. Prisiimdamas šią atsakomybę, tuo atveju, kai visa suma neįskaitoma arba tik pavėluotai įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų tinkamai įvykdyti mokėjimą arba nepagrįstai nedelsdamas grąžinti mokėtojui atitinkamą operacijos sumą, nedarant įtakos kitiems reikalavimams, kurie gali būti pateikti pagal nacionalinę teisę. Dėl mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybės su netinkamu mokėjimu susijusios sąnaudos neturėtų tekti mokėtojui arba gavėjui. Mokėjimo operacijų neįvykdymo, netinkamo arba pavėluoto įvykdymo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų taisomųjų mokėjimų įskaitymo data visuomet būtų ta pati kaip įskaitymo data tinkamo įvykdymo atveju;

(68) mokėjimo paslaugas mokėtojui teikiantis subjektas kaip sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas arba mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, kai tinkama, turėtų prisiimti atsakomybę už tinkamą mokėjimo įvykdymą, įskaitant visų pirma atsakomybę už visą mokėjimo operacijos sumą ir įvykdymo laikotarpį, bei visą atsakomybę už tai, kad kitos šalys mokėjimų grandinėje iki gavėjo sąskaitos neįvykdė savo pareigų. Prisiimdamas šią atsakomybę, tuo atveju, kai visa suma neįskaitoma arba tik pavėluotai įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų tinkamai įvykdyti mokėjimą arba nepagrįstai nedelsdamas grąžinti mokėtojui atitinkamą operacijos sumą tą pačią dieną, kai mokėjimo paslaugų teikėjas sužinojo apie klaidą, nedarant įtakos kitiems reikalavimams, kurie gali būti pateikti pagal nacionalinę teisę. Dėl mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybės su netinkamu mokėjimu susijusios sąnaudos neturėtų tekti mokėtojui arba gavėjui. Mokėjimo operacijų neįvykdymo, netinkamo arba pavėluoto įvykdymo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų taisomųjų mokėjimų įskaitymo data visuomet būtų ta pati kaip įskaitymo data tinkamo įvykdymo atveju. Nepritariantieji besąlyginei teisei į grąžinimą pabrėžia vartotojų piktnaudžiavimo riziką. Nėra įrodymų, kad valstybėse, kuriose vartotojai naudojasi besąlygine teise į grąžinimą, būtų ta teise piktnaudžiaujama. Už piktnaudžiavimą būtų galima bausti atnaujinant gavėjo reikalavimą sumokėti, o šalis, kuri sukėlė šią grąžinimo operaciją, turėtų apmokėti papildomas išlaidas, vartotojas būtų įtrauktas į juodąjį sąrašą arba jam būtų uždrausta naudotis paslauga nutraukiant pagrindinę sutartį, o mokėjimo susigrąžinimas neatleistų nuo pareigos sumokėti už suvartotas prekes;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71) siekiant užtikrinti veiksmingą sukčiavimo prevenciją ir kovoti su sukčiavimu atliekant mokėjimus visoje Sąjungoje, reikėtų įtraukti nuostatą, kad mokėjimo paslaugų teikėjai veiksmingai keistųsi duomenimis, kad jiems būtų leidžiama rinkti, tvarkyti ir keistis asmens duomenimis apie asmenis, susijusius su sukčiavimu mokėjimo metu. Asmens duomenų tvarkymui taikant šią direktyvą taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB37, nacionalinės taisyklės, kuriomis Direktyva 95/46/EB perkeliama į nacionalinę teisę, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200138;

(71) mokėjimo paslaugų teikimas gali apimti asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymui taikant šią direktyvą taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB bei nacionalinės taisyklės, kuriomis Direktyva 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200138 perkeliami į nacionalinę teisę;

__________________

__________________

37 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

37 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

38 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

38 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

72 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(72a) pareigos, susijusios su pranešimu apie saugumo incidentus, nepažeidžia kitų su pranešimu apie incidentus susijusių pareigų, apibrėžtų kituose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose, visų pirma su asmens duomenų pažeidimais susijusių reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2002/58/EB, Reglamente (ES) Nr. [Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas], taip pat su pranešimo apie saugumo incidentus susijusių reikalavimų, kuriuos planuojama nustatyti Direktyvoje .../.../ES [Direktyvoje dėl tinklo ir informacijos saugumo].

Pagrindimas

Remiamasi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pasiūlymu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74) nedarant įtakos vartotojų teisei iškelti bylą teisme, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų ir vartotojų konfliktai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų būtų sprendžiami lengvai prieinama ir ekonomiška ne teismo tvarka. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 593/200840 numatyta, kad šalies, kurioje yra vartotojų įprastinė gyvenamoji vieta, privalomomis taisyklėmis suteiktai apsaugai negalėtų būti pakenkta sutartinėmis sąlygomis dėl taikytinos teisės. Kiek tai susiję su efektyvios ir veiksmingos ginčų sprendimo procedūros nustatymu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų veiksmingą vartotojų skundų sprendimo procedūrą, kurios jų vartotojai gali imtis, prieš ginčą pateikiant spręsti ne teismo tvarka arba teisme. Skundų sprendimo procedūroje turėtų būti numatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų atsakyti į skundą;

(74) nedarant įtakos vartotojų teisei iškelti bylą teisme, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjų ir mokėjimo paslaugų vartotojų ginčai dėl šioje direktyvoje nustatytų teisių ir pareigų būtų sprendžiami nustatant ir taikant lengvai prieinamas, nepriklausomas, nešališkas, skaidrias ir veiksmingas neteismines procedūras. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 593/200840 numatyta, kad šalies, kurioje yra vartotojų įprastinė gyvenamoji vieta, privalomomis taisyklėmis suteiktai apsaugai negalėtų būti pakenkta sutartinėmis sąlygomis dėl taikytinos teisės. Kiek tai susiję su efektyvios ir veiksmingos ginčų sprendimo procedūros nustatymu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų veiksmingą skundų sprendimo procedūrą, kurios jų mokėjimo paslaugų naudotojai gali imtis, prieš ginčą pateikiant spręsti ne teismo tvarka arba teisme. Skundų sprendimo procedūroje turėtų būti numatyti trumpi ir aiškiai apibrėžti laikotarpiai, per kuriuos mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų atsakyti į skundą;

__________________

__________________

40 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (ROMA I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

40 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (ROMA I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

Pagrindimas

Reikalavimai, susiję su neteisminėmis procedūromis, turėtų būti griežti. Neteisminės ir skundų nagrinėjimo procedūros nebūtinai turėtų būti taikomos tik vartotojams; jos galėtų būti prieinamos ir kitiems mokėjimo paslaugų naudotojams.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

74 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(74a) atsižvelgiant į ECB įsipareigojimą įsteigti ERPB ir jai pirmininkauti, ir į Komisijos įsipareigojimą aktyviai dalyvauti ERPB veikloje, Komisija turėtų užtikrinti, kad įsigaliojus šiai direktyvai būtų nepagrįstai nedelsiant sustiprintas SEPA valdymas. Ji turėtų užtikrinti, kad, kai įmanoma, būtų taikomas Sąjungos metodas ir kartu būtų siekiama suinteresuotųjų subjektų atsakomybės tiek iš pasiūlos, tiek iš paklausos pusės – kad jie aktyviai dalyvautų, rengtų konsultacijas ir užtikrintų visišką skaidrumą. Ypač turėtų būti vienodomis sąlygomis atstovaujama mokėjimo paslaugų teikėjams ir vartotojams, užtikrinant aktyvų suinteresuotųjų subjektų įtraukimą, prisidedant prie pakankamo informacijos apie SEPA procesą teikimo galutiniams vartotojams ir kontroliuojant SEPA proceso įgyvendinimą;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(80) kad būtų užtikrintas nuoseklus šios direktyvos taikymas, Komisija turėtų turėti galimybę kliautis EBI kompetencija ir parama, o šiai institucijai turėtų būti pavesta užduotis parengti gaires ir techninius reguliavimo standartus, susijusius su mokėjimo paslaugų saugumo aspektais ir valstybių narių bendradarbiavimu, kai paslaugos teikiamos ir leidimus turinčios mokėjimo įstaigos steigiamos kitose valstybėse narėse. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti tuos techninius reguliavimo standartus. Tos specialios užduotys atitinka EBI vaidmenį ir atsakomybę, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo EBI įsteigta;

(80) kad būtų užtikrintas nuoseklus šios direktyvos taikymas, Komisija turėtų turėti galimybę kliautis EBI kompetencija ir parama, o šiai institucijai turėtų būti pavesta užduotis parengti techninius įgyvendinimo standartus, susijusius su mokėjimo paslaugų saugumo aspektais ir valstybių narių bendradarbiavimu, kai paslaugos teikiamos ir leidimus turinčios mokėjimo įstaigos steigiamos kitose valstybėse narėse. Kai tie techniniai įgyvendinimo standartai susiję su mokėjimų saugumo aspektais, EBI taip pat atsižvelgia į Europos forumo dėl mažmeninių mokėjimų saugumo („SecurePay“ forumo) priimtas rekomendacijas, susijusias su mokėjimų internetu saugumu ir galimybe naudotis mokėjimo sąskaitų paslaugomis. Įgyvendindama šiuos reikalavimus EBI turėtų konsultuotis su 29 konstatuojamojoje dalyje minėta patariamąja grupe. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti tuos techninius įgyvendinimo standartus. Tos specialios užduotys atitinka EBI vaidmenį ir atsakomybę, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo EBI įsteigta;

Pagrindimas

Būtina sudaryti vienodas sąlygas, susijusias su saugumo ir kontrolės priemonėmis.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(80a) siekiant užtikrinti sklandų mokėjimo paslaugų teikimą ir geriau pasinaudoti platesnio SEPA projekto teikiamomis galimybėmis, labai svarbu, kad visi suinteresuotieji subjektai ir ypač naudotojai, įskaitant vartotojus, aktyviai ir visapusiškai dalyvautų šiame procese. Nors SEPA valdymo institucijos įsteigimas reiškia pažangą SEPA valdymo ir tolesnių mokėjimo paslaugų teikimo srityje dėl didesnio suinteresuotųjų subjektų atstovavimo, sprendimų dėl mokėjimo paslaugų priėmimo procesui vis dar būdingas šališkumas pasiūlos klausimu ir, visų pirma, Europos bankų atžvilgiu Europos mokėjimų taryboje (EMT). Todėl labai svarbu, kad Komisija persvarstytų, be kita ko, EMT sudėtį, EMT ir visa apimančios valdymo struktūros, pvz., EMT tarybos, sąveiką ir šios visa apimančios struktūros vaidmenį. Jei Komisijai atlikus peržiūrą patvirtinama, kad reikia imtis papildomų iniciatyvų SEPA valdymui pagerinti, Komisija, kai tinkama, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pagrindimas

Kai 2012 m. buvo pasiektas susitarimas dėl SEPA reglamento, Europos Komisija pareiškė, kad ji išanalizuos Europos mokėjimų tarybos (EMT) struktūrą ir galbūt pateiks pasiūlymus dėl jos reformos, siekdama pertvarkyti šią instituciją, kuri yra šališka bankų sektoriaus interesų atžvilgiu. Iki šiol Komisijos idėjos nebuvo pateiktos jokiame pasiūlyme. Todėl būtina pateikti nuorodą į Komisijos pareiškimą siekiant paskatinti dėti pastangas dėl būsimos reformos.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(83a) pagal abipusio pripažinimo ir buveinės valstybės narės priežiūros principus reikalaujama, kad kompetentingos valstybių narių institucijos panaikintų jau išduotus leidimus arba jų neišduotų tada, kai veiklos programos turinys, geografinis pasiskirstymas ar faktinė veikla aiškiai rodo, kad mokėjimo įstaiga, siekdama išvengti galiojančių griežtesnių standartų toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje ji ketina veikti ar jau atlieka didžiąją dalį savo veiklos, pasirinko kitos valstybės narės teisinę sistemą. Mokėjimo įstaiga turėtų gauti leidimą valstybėje narėje, kurioje yra jos registruota buveinė, arba, jei pagal nacionalinę teisę ji neturi registruotos buveinės ‒ valstybėje narėje, kurioje yra jos pagrindinė buveinė. Be to, valstybės narės turėtų reikalauti, kad mokėjimo įstaigų pagrindinė buveinė visuomet būtų buveinės valstybėje narėje ir kad ji faktiškai veiktų šioje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka dabartinį Finansinių priemonių rinkų direktyvos (MIFID) 31 konstatuojamosios dalies tekstą ir yra juo grindžiamas. Siekiama užkirsti kelią arbitražui Sąjungoje.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija persvarsto šios dalies taikymą. Ji, remdamasi atlikta peržiūra, ne vėliau kaip ...* pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, jei tinkama, išplečia IV antraštinės dalies nuostatų (išskyrus 78 straipsnį) taikymo sritį mokėjimo operacijoms, kai tik vieno iš mokėjimo paslaugų teikėjų buvimo vieta yra Sąjungoje tų mokėjimo operacijos dalių, kurios atliekamos Sąjungoje, atžvilgiu, jei tai techniškai įmanoma.

 

________________

 

*OL prašome įrašyti datą: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Būtų itin pagrįsta taikyti didžiąją dalį IV antraštinės dalies nuostatų operacijoms, kai tik vieno iš mokėjimo paslaugų teikėjų buvimo vieta yra Sąjungoje. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nėra aišku, ką šiuo atžvilgiu įmanoma ar ko neįmanoma taikyti techniniu požiūriu, prieš išplečiant taikymo sritį vertėtų atlikti išsamią peržiūrą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) neprofesionaliam grynųjų pinigų rinkimui ir pristatymui, vykdant veiklą, kuria nesiekiama pelno, arba labdarą;

d) grynųjų pinigų rinkimui ne pelno tikslais ir dovanojamų lėšų tvarkymui, kai leidimą turinti organizacija vykdo labdaringą veiklą;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) paslaugoms, kurias teikia techninių paslaugų teikėjai, užtikrinantys mokėjimo paslaugų teikimą, bet niekada neįgyjantys pervedamų lėšų, įskaitant duomenų tvarkymą ir saugojimą, patikėjimo ir privatumo apsaugos paslaugas, duomenų ir subjekto autentiškumo patvirtinimą, informacinių technologijų (IT) ir ryšių tinklo suteikimą, mokėjimo paslaugoms teikti naudojamų terminalų ir prietaisų suteikimą bei techninę priežiūrą, išskyrus mokėjimo inicijavimo paslaugas ir informacijos apie sąskaitas paslaugas;

j) paslaugoms, kurias teikia techninių paslaugų teikėjai, užtikrinantys mokėjimo paslaugų teikimą, bet niekada neįgyjantys pervedamų lėšų, įskaitant duomenų tvarkymą ir saugojimą, patikėjimo ir privatumo apsaugos paslaugas, duomenų ir subjekto autentiškumo patvirtinimą, informacinių technologijų (IT) ir ryšių tinklo bei saugių kanalų suteikimą, mokėjimo paslaugoms teikti naudojamų terminalų ir prietaisų suteikimą bei techninę priežiūrą, išskyrus mokėjimo inicijavimo paslaugas ir informacijos apie sąskaitas paslaugas;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) paslaugoms, grindžiamoms konkrečiomis tiksliai apibrėžtiems poreikiams skirtomis priemonėmis, kurias galima naudoti tik tam tikru būdu dėl to, kad jos sudaro sąlygas konkrečios priemonės turėtojui įsigyti prekes ar paslaugas tik jos išdavėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu išdavėju, arba dėl to, kad jas galima naudoti tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms įsigyti;

k) paslaugoms, grindžiamoms konkrečiomis tiksliai apibrėžtiems poreikiams skirtomis priemonėmis, kurias galima naudoti tik tam tikru būdu dėl to, kad jos sudaro sąlygas konkrečios priemonės turėtojui įsigyti prekes ar paslaugas tik iš vieno išdavėjo arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su išdavėju, arba dėl to, kad jas galima naudoti tik tam tikroms siauro asortimento prekėms ar paslaugoms įsigyti;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka) priemonei, kuri galioja tik vienoje valstybėje narėje ir yra reglamentuojama konkrečios socialinės ar mokesčių sistemos, teikiama įmonės ar viešosios įstaigos prašymu ir suteikia teisę asmeniui gauti prekes ar paslaugas iš tiekėjų, sudariusių prekybos susitarimą su išdavėju, ir kuri negali būti iškeičiama į pinigus;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikėjų vykdomoms mokėjimo operacijoms, kai operacija tinklo ar paslaugos abonentui teikiama skaitmeniniam turiniui pirkti kaip elektroninių ryšių paslaugų papildoma paslauga, nepriklausomai nuo to, kokiu prietaisu naudojantis turinys perkamas arba vartojamas, jei vienos mokėjimo operacijos vertė neviršija 50 EUR, o bendra mokėjimo operacijų vertė neviršija 200 EUR per bet kurį sąskaitos pateikimo mėnesį;

l) elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikėjų kaip tarpininkų vykdomoms mokėjimo operacijoms ir mokėjimo operacijoms, kurias paslaugų teikėjas atlieka kaip pagrindinės veiklos papildomą paslaugą, kai operacija tinklo ar paslaugos abonentui teikiama skaitmeniniam turiniui ar paslaugai pirkti, nepriklausomai nuo to, kokiu prietaisu naudojantis skaitmeninis turinys perkamas arba vartojamas, jei vienos mokėjimo operacijos vertė neviršija 20 EUR, o bendra mokėjimo operacijų vertė neviršija 100 EUR per bet kurį kalendorinį mėnesį;

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12. mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi mokėjimo paslauga kaip mokėtojas ir (arba) kaip gavėjas;

12. mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi mokėjimo paslauga kaip mokėtojas ir (arba) kaip gavėjas; ši apibrėžtis netaikoma trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjui, veikiančiam kito mokėjimo paslaugų vartotojo vardu;

Pakeitimas                  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18. mokėjimo nurodymas – mokėtojo arba gavėjo nurodymas jo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją;

18. mokėjimo pavedimas – mokėtojo arba gavėjo tiesiogiai arba per mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį inicijuotas nurodymas jo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją;

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21. autentiškumo patvirtinimas – mokėjimo paslaugų teikėjo taikoma konkrečios mokėjimo priemonės vartotojo tapatybės tikrinimo procedūra, per kurią taip pat naudojami personalizuoti jos saugumo požymiai arba tikrinami personalizuoti tapatybės dokumentai;

21. autentiškumo patvirtinimas – mokėjimo paslaugų teikėjo taikomos konkrečios mokėjimo priemonės naudojimo galiojimo tikrinimo procedūros, per kurias taip pat naudojami vartotojo personalizuoti skiriamieji saugumo duomenys arba tikrinami personalizuoti tapatybės dokumentai, arba kurias vykdant nustatoma dalyvaujančios mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies tapatybė;

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22. griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas – fizinio arba juridinio asmens tapatybės patvirtinimo procedūra, grindžiama dviejų ar daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo, turėjimo ir būdingumo kategorijas ir yra nepriklausomi, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas, naudojimu, ir jos struktūra tokia, kad būtų užtikrintas autentiškumo patvirtinimo duomenų slaptumas;

22. griežtas kliento autentiškumo patvirtinimas – mokėjimo priemonės galiojimo patikrinimo procedūra, grindžiama dviejų ar daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo (informacija, kurią žino tik vartotojas), turėjimo (informacija, kurią turi tik vartotojas) ir būdingumo (informacija, kuri būdinga vartotojui) kategorijas ir yra nepriklausomi, nes vieną iš jų pažeidus nesumažėja kitų patikimumas, naudojimu, ir jos struktūra tokia, kad būtų užtikrintas autentiškumo patvirtinimo duomenų slaptumas;

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26. mokėjimo priemonė – personalizuota (-os) priemonė (-ės) ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas ir kurios naudojamos mokėjimo nurodymui inicijuoti;

26. mokėjimo priemonė – personalizuota (-os) priemonė (-ės) ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas ir kurios mokėjimo paslaugos vartotojo naudojamos mokėjimo pavedimui inicijuoti;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32. mokėjimo inicijavimo paslauga – su prieigos prie mokėjimo sąskaitos suteikimu susijusi mokėjimo paslauga, kurią teikia mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, kai mokėtojas gali aktyviai dalyvauti inicijuojant mokėjimą arba naudojant mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies programinę įrangą arba kai mokėtojas arba gavėjas gali naudodami mokėjimo priemones perduoti mokėtojo skiriamuosius duomenis sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui;

32. mokėjimo inicijavimo paslauga – su prieigos prie mokėjimo sąskaitos suteikimu susijusi mokėjimo paslauga, kai mokėjimo operaciją inicijuoja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis mokėtojo prašymu iš mokėtojo sąskaitos, kreipdamasi į sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33. informavimo apie sąskaitas paslauga – mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojui teikiama konsoliduota ir patogi naudoti informacija apie vieną ar kelias mokėjimo sąskaitas, kurias mokėjimo paslaugų vartotojas turi vieno ar kelių sąskaitą tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose;

33. informavimo apie sąskaitas paslauga – paslauga, kurią teikia mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis konsoliduotai informacijai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu teikti apie vieną ar kelias mokėjimo sąskaitas, kurias mokėjimo paslaugų vartotojas turi vieno ar kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 38 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a. personalizuoti skiriamieji saugumo duomenys ‒ tai duomenys, naudojami fizinio arba juridinio asmens tapatybei patvirtinti;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 38 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38b. mokėjimo priemones išduodanti trečioji šalis – sąskaitos netvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, vykdantis veiklą, nurodytą I priedo 3 arba 5 punkte;

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 38 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38c. kredito pervedimas – nacionalinė arba tarptautinė mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje mokėtojas turi mokėjimo sąskaitą, vadovaudamasis mokėtojo nurodymu, mokėjimo operacijos ar kelių mokėjimo operacijų lėšas iš mokėtojo mokėjimo sąskaitos perveda į gavėjo mokėjimo sąskaitą;

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 38 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38d. neskelbtini mokėjimo duomenys ‒ duomenys, kurie galėtų būti panaudoti sukčiavimui, išskyrus sąskaitos savininko vardą, pavardę ir sąskaitos numerį, įskaitant duomenis, kuriais remiantis inicijuojamas mokėjimo pavedimas, autentiškumo patvirtinimui naudojamus duomenis, mokėjimo arba autentiškumo patvirtinimo priemonių užsakymui naudojamus duomenis, kurie siunčiami klientams, taip pat duomenis, parametrus ir programinę įrangą, kurie, juos pakeitus, gali turėti įtakos teisėtam šalies gebėjimui patikrinti mokėjimo operacijas, autorizuoti elektroninius įgaliojimus ar kontroliuoti sąskaitą;

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 38 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38e. mokėjimo operacijos aptarnavimas ‒ mokėjimo paslauga, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai teikia mokėjimo paslaugų teikėjas, sudarantis sutartį su gavėju mokėtojo mokėjimo priemone inicijuotoms gavėjo mokėjimo operacijoms priimti ir apdoroti, kurią įvykdžius lėšos pervedamos gavėjui; paslauga gali apimti autentiškumo patvirtinimą, autorizaciją ir kitas gavėjui teikiamas paslaugas, susijusias su finansinių srautų valdymu, neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo paslaugų teikėjas laiko lėšas gavėjo vardu;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) nustatyto proceso, kurio metu stebima, fiksuojama ir ribojama prieiga prie neskelbtinų mokėjimo duomenų, taip pat loginių ir fizinių ypatingos svarbos išteklių aprašymą;

g) nustatyto proceso, kurio metu stebima, fiksuojama ir ribojama prieiga prie neskelbtinų mokėjimo duomenų, aprašymą;

Pagrindimas

Nuoroda į loginius ir fizinius ypatingos svarbos išteklius gali būti pašalinta, nes ji išbraukta iš TIS direktyvos.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos pareiškėjas yra įdiegęs siekdamas įvykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB45 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/200646, aprašymą;

k) mokėjimo įstaigų, kurios turi vykdyti pareigas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB45 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1781/200646, atveju – vidaus kontrolės mechanizmų, kuriuos pareiškėjas yra įdiegęs siekdamas įvykdyti šias pareigas, aprašymą;

__________________

__________________

45 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

45 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

46 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (OL L 345, 2006 12 8, p. 1).

46 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (OL L 345, 2006 12 8, p. 1).

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. EBI, pasikonsultavusi su patariamąja grupe, įsteigta pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 41 straipsnį ir atstovaujančia visiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant ne bankų sektoriuje veikiančius subjektus, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose būtų nurodyta informacija, kurią reikia pateikti kompetentingoms institucijoms prašyme išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigos veiklą, įskaitant reikalavimus, nurodytus 1 dalies a, b, c, e, g, h, i ir j punktuose.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ... .

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 a dalies 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija patvirtina pirmoje pastraipoje nurodytus reguliavimo standartų projektus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10‒14 straipsnius.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos reikalauja, kad mokėjimo įstaiga, kuri teikia kurią nors mokėjimo paslaugą ir tuo pačiu metu vykdo kitą veiklą, nurodytą 17 straipsnio 1 dalies c punkte, apsaugotų iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba per kitą mokėjimo paslaugų teikėją gautas visas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti vienu iš šių būdų:

1. Valstybės narės arba kompetentingos institucijos reikalauja, kad mokėjimo įstaiga, kuri teikia kurią nors mokėjimo paslaugą, nurodytą I priede, arba vykdo verslo veiklą, nurodytą 17 straipsnio 1 dalies c punkte, apsaugotų iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba per kitą mokėjimo paslaugų teikėją gautas visas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti vienu iš šių būdų:

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) lėšos niekada negali būti laikomos kartu su kitų fizinių arba juridinių asmenų, nesančių mokėjimo paslaugų vartotojais, kurių vardu tos lėšos laikomos, lėšomis ir, jei po lėšų gavimo dienos einančios darbo dienos pabaigoje jas vis dar turi mokėjimo įstaiga ir jos dar nėra pristatytos gavėjui ar nėra pervestos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, jos deponuojamos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje arba investuojamos į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą, kaip apibrėžta buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų; ir jos pagal nacionalinę teisę yra apsaugotos tų mokėjimo paslaugų vartotojų naudai tuo atveju, jei mokėjimo įstaigos kreditoriai pateiktų reikalavimų, visų pirma nemokumo atveju;

a) lėšos niekada negali būti laikomos kartu su kitų fizinių arba juridinių asmenų, nesančių mokėjimo paslaugų vartotojais, kurių vardu tos lėšos laikomos, lėšomis ir, jei po lėšų gavimo dienos einančios darbo dienos pabaigoje jas vis dar turi mokėjimo įstaiga ir jos dar nėra pristatytos gavėjui ar nėra pervestos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, tada jos deponuojamos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje arba investuojamos į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą, kaip apibrėžta buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų; ir jos pagal nacionalinę teisę yra apsaugotos tų mokėjimo paslaugų vartotojų naudai tuo atveju, jei mokėjimo įstaigos kreditoriai pateiktų reikalavimų, visų pirma nemokumo atveju;

Pagrindimas

Patikslinama laiko seka.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Mokėjimo įstaigos, kuri pagal jos buveinės valstybės narės nacionalinę teisę privalo turėti registruotą buveinę, pagrindinė buveinė turi būti toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra jos registruota buveinė.

3. Mokėjimo įstaigos, kuri pagal jos buveinės valstybės narės nacionalinę teisę privalo turėti registruotą buveinę, pagrindinė buveinė turi būti toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra jos registruota buveinė ir kurioje ji faktiškai vykdo verslo veiklą.

Pagrindimas

Nuostata susijusi su dabartinio MIFID direktyvos teksto 13 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos gali panaikinti mokėjimo įstaigai išduotą leidimą tik vienu iš toliau nurodytų atvejų, jei įstaiga:

1. Kompetentingos institucijos gali panaikinti mokėjimo įstaigai išduotą leidimą bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, jei įstaiga:

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) toliau vykdydama mokėjimo paslaugų teikimo veiklą galėtų kelti grėsmę mokėjimo sistemos stabilumui arba pasitikėjimui ja;

d) toliau vykdydama mokėjimo paslaugų teikimo veiklą galėtų kelti grėsmę mokėjimo sistemos stabilumui arba pasitikėjimui ja; arba

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Registre kiekvienu atveju taip pat nustatomos ir pateikiamos priežastys, kuriomis remdamosi kompetentingos institucijos panaikino leidimą.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato techninius reikalavimus dėl galimybės Sąjungos mastu susipažinti su 13 straipsnyje nurodytuose viešuosiuose registruose esančia informacija. EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [... per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

4. EBI, pasikonsultavusi su 5 straipsnio 3a dalyje nurodyta patariamąja grupe, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato techninius reikalavimus dėl galimybės Sąjungos mastu susipažinti su 13 straipsnyje nurodytuose viešuosiuose registruose esančia informacija.

 

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki [... per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai mokėjimo įstaigos teikia vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, jos gali turėti tik mokėjimo sąskaitas, skirtas išimtinai mokėjimo operacijoms. Valstybės narės užtikrina, kad galimybė naudotis tomis mokėjimo sąskaitomis būtų proporcinga.

2. Kai mokėjimo įstaigos teikia vieną ar daugiau mokėjimo paslaugų, jos gali turėti mokėjimo sąskaitas, skirtas išimtinai mokėjimo operacijoms. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo įstaigoms būtų suteikta galimybė naudotis kredito įstaigų mokėjimo ir indėlių sąskaitų tvarkymo paslaugomis laikantis objektyvumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Tokia prieiga turėtų būti pakankamai plataus masto, kad mokėjimo įstaiga galėtų nevaržomai ir veiksmingai teikti mokėjimo paslaugas.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu klausimams, kuriuos apima ši antraštinė dalis, spręsti valstybės narės teritorijoje yra daugiau negu viena kompetentinga institucija, tai valstybės narės užtikrina tų institucijų glaudų bendradarbiavimą, kad jos galėtų veiksmingai įvykdyti savo atitinkamas pareigas. Tai taikoma ir tais atvejais, kai institucijos, kompetentingos spręsti šioje antraštinėje dalyje numatytus klausimus, nėra kompetentingos institucijos, atsakingos už kredito įstaigų priežiūrą.

3. Jeigu klausimams, kuriuos apima ši antraštinė dalis, spręsti kompetentinga institucija nėra ta kompetentinga institucija, kuri yra atsakinga už kredito įstaigų priežiūrą, tai valstybės narės užtikrina tų institucijų glaudų bendradarbiavimą, kad jos galėtų veiksmingai įvykdyti savo atitinkamas pareigas.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) reikalauti, kad mokėjimo įstaiga pateiktų visą informaciją, kurios reikia stebint, ar laikomasi nuostatų;

a) reikalauti, kad mokėjimo įstaiga pateiktų visą informaciją, kurios reikia stebint, ar laikomasi nuostatų, priėmus oficialų sprendimą, kuriame nurodomas teisinis sprendimo pagrindas ir prašymo tikslas, taip pat kokią informaciją reikia pateikti ir šios informacijos pateikimo terminas.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Bet koks valstybių narių kompetentingos institucijos prašymas pateikti informaciją arba dokumentus turi būti pagrįstas sprendimu, kuriame nurodomas jo teisinis pagrindas, prašymo tikslas, kokią informaciją reikia pateikti ir informacijos arba dokumentų pateikimo ir saugojimo terminas.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas grindžiamas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomone.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir atitinkamais atvejais su Europos Centriniu Banku bei valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais, EBI ir kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

1. Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir atitinkamais atvejais su Europos Centriniu Banku bei valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais, EBI ir kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus. Jei šios institucijos tvarko asmens duomenis, jos turėtų tiksliai nurodyti, kokiu tikslu tai daro, ir pateikti atitinkamą teisinį pagrindą, kuris įtvirtintas Sąjungos teisės aktuose.

Pagrindimas

Remiamasi EDAPP nuomone.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) Europolu, kaip Sąjungos teisėsaugos agentūra, atsakinga už pagalbą ir bendro požiūrio koordinavimą tarp valstybių narių kompetentingų policijos įstaigų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kitais sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, įskaitant eurų padirbinėjimą, pinigų ir kitų mokėjimo priemonių klastojimą.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. EBI turi įgaliojimus pradėti ir skatinti privalomą tarpininkavimą sprendžiant ginčus, kylančius tarp kompetentingų institucijų dėl keitimosi informacija.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) pasiūlymu.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės Sąjungos mokėjimo įstaigai, kuri pageidauja teikti mokėjimo paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje, netaiko jokių papildomų reikalavimų, kurie nėra taikomi priimančiosios valstybės narės įgaliotoms mokėjimo įstaigoms.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visoje Europoje.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingos institucijos suteikia viena kitai visą esminę ir (arba) reikiamą informaciją, visų pirma tarpininko, filialo arba išorės subjekto, kuriam perduodamas veiklos vykdymas, įvykdytų ar įtariamų pažeidimų atveju. Šiuo atveju kompetentingos institucijos pagal prašymą perduoda visą atitinkamą informaciją ir savo iniciatyva perduoda visą esminę informaciją.

3. Kompetentingos institucijos suteikia viena kitai visą esminę ir (arba) reikiamą informaciją, visų pirma tarpininko, filialo arba išorės subjekto, kuriam perduodamas veiklos vykdymas, įvykdytų ar įtariamų pažeidimų atveju. Šiuo atveju kompetentingos institucijos pagal prašymą perduoda visą atitinkamą informaciją ir savo iniciatyva perduoda visą esminę informaciją. Asmens duomenų saugojimo atveju kompetentingos institucijos turi saugoti asmens duomenis ne ilgiau kaip dešimt metų. Visais atvejais asmens duomenys turi būti saugomi laikantis Direktyvos 95/46/EB.

Pagrindimas

Remiamasi EDAPP nuomone.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį EBI skelbia kompetentingoms institucijoms gaires dėl elementų, kuriuos reikia apsvarstyti priimant sprendimą, ar mokėjimo įstaigos veikla, apie kurią pranešama ir kurią ketinama vykdyti kitoje valstybėje narėje pagal šio straipsnio 1 dalį, atitiktų naudojimosi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas požymius. Tos gairės paskelbiamos iki [... per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį EBI skelbia kompetentingoms institucijoms gaires dėl elementų, kuriuos reikia apsvarstyti priimant sprendimą, ar mokėjimo įstaigos veikla, apie kurią pranešama ir kurią ketinama vykdyti kitoje valstybėje narėje pagal šio straipsnio 1 dalį, atitiktų naudojimosi įsisteigimo teise arba laisve teikti paslaugas požymius. Tos gairės paskelbiamos iki [... per 12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atitinkamo asmens, įskaitant tarpininkus, už kuriuos jis prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų mokėjimo operacijų sumos vidurkis neviršija 1 mln. EUR per mėnesį. Šis reikalavimas įvertinamas atsižvelgiant į jo verslo plane planuojamą mokėjimo operacijų bendrą sumą, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos reikalauja patikslinti šį planą;

a) atitinkamo asmens, įskaitant tarpininkus, už kuriuos jis prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėnesių įvykdytų arba inicijuotų mokėjimo operacijų sumos vidurkis neviršija 1 mln. EUR per mėnesį. Šis reikalavimas įvertinamas atsižvelgiant į jo verslo plane planuojamą mokėjimo operacijų bendrą sumą, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos reikalauja patikslinti šį planą;

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad asmenims būtų teikiama atitinkama informacija apie asmens duomenų tvarkymą pagal nacionalines nuostatas, kuriomis perkeliami Direktyvos 95/46/EB 10 ir 11 straipsniai ir Reglamento EB Nr. 45/2001 11 straipsnis.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti mokesčius už informavimą pagal 2 dalį, jie turi būti pagrįsti ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjo faktines išlaidas.

3. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai, kurie perkelia savo mokėjimo sąskaitą, pateikę prašymą gali už pagrįstą mokestį iš sąskaitą perkeliančio mokėjimo paslaugų teikėjo gauti patvariojoje laikmenoje įrašytą informaciją apie operacijas, kurios įvykdytos ankstesnėje mokėjimo sąskaitoje.

Pagrindimas

Perkeliant mokėjimo sąskaitą kitam mokėjimo paslaugų teikėjui gali būti reikalingas sąskaitos išrašas iš ankstesnio mokėjimo paslaugų teikėjo dėl įvairių priežasčių, pvz., kreipiantis dėl kredito, nuomojantis būstą, teikiant papildomą informaciją pajamų mokesčio kontrolės tikslais. Dėl internetinių banko sąskaitų plėtros vartotojai gali turėti galimybę gauti tik elektroninius banko išrašus, ir ne visada turi galimybę parsisiųsti informaciją apie kelerių metų laikotarpiu įvykdytas operacijas.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad įrodinėjimo pareiga tenka mokėjimo paslaugų teikėjui, ir jis turi įrodyti, kad įvykdė šioje antraštinėje dalyje nustatytus informavimo reikalavimus.

Valstybės narės nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka mokėjimo paslaugų teikėjui, ir jis turi įrodyti, kad įvykdė šioje antraštinėje dalyje nustatytus informavimo reikalavimus.

Pagrindimas

Šiuo atveju būtų pagrįsta paaiškinti, kad įrodymų našta tenka mokėjimo paslaugų teikėjui. Nors mokėjimo paslaugų teikėjui lengva ir paprasta atsiskaityti už tai, kokių jis veiksmų ėmėsi ar nesiėmė teikdamas informaciją, mokėjimo paslaugos vartotojui dažnai labai sunku ar netgi neįmanoma įrodyti, kad jis negavo tos informacijos, kurią turėjo gauti. Ypač tuo atveju, kai paslaugų naudotojas yra vartotojas, nėra realu perkelti naštą paslaugų vartotojui.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad iki mokėjimo paslaugų vartotojo įpareigojimo vieno mokėjimo operacijos sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjas lengvai prieinamu būdu sudarytų mokėjimo paslaugų vartotojui galimybę susipažinti su 38 straipsnyje nurodyta informacija ir sąlygomis. Mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo paslaugų teikėjas informaciją pateikia ir sąlygas nurodo popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną. Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.

1. Valstybės narės reikalauja, kad iki mokėjimo paslaugų vartotojo įpareigojimo vieno mokėjimo operacijos sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjas lengvai prieinamu būdu sudarytų mokėjimo paslaugų vartotojui galimybę susipažinti su 38 straipsnyje nurodyta informacija ir sąlygomis, susijusiomis su jo teikiamomis paslaugomis. Mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo paslaugų teikėjas informaciją pateikia ir sąlygas nurodo popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną. Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės reikalauja, kad tuo atveju, kai mokėjimo pavedimą inicijuoja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, ji suteikia galimybę mokėjimo paslaugų vartotojui susipažinti su informacija ir sąlygomis, kaip nurodyta 38 straipsnyje. Informacija ir sąlygos išdėstomos aiškia ir suprantama forma valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo inicijavimo paslaugų atveju mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis mokėtojui pateiktų informaciją apie siūlomą paslaugą ir informaciją ryšiams su mokėjimo paslaugas teikiančia trečiąja šalimi.

2. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo inicijavimo paslaugų atveju mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis prieš inicijuodama mokėjimą mokėtojui pateiktų šią aiškią ir išsamią informaciją:

 

a) mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies kontaktinius duomenis ir registracijos numerį, taip pat atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą;

 

b) jei taikoma, maksimalų terminą, per kurį turi būti atlikta mokėjimo inicijavimo procedūra;

 

c) visus galimus mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai mokėtinus mokesčius ir, kai taikoma, visų mokesčių sumų paskirstymą;

 

d) kai taikytina, faktinį arba bazinį valiutos keitimo kursą, kuris turi būti taikomas.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis mokėtojo prašymu inicijuoja mokėjimo nurodymą, mokėtojui ir, kai taikytina, gavėjui iškart po inicijavimo pateikia tokius duomenis arba sudaro sąlygas su jais susipažinti:

Kai mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis mokėtojo prašymu inicijuoja mokėjimo pavedimą, mokėtojui ir, kai taikytina, gavėjui iškart po inicijavimo aiškiai ir nedviprasmiškai pateikia tokius duomenis:

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patvirtinimą, kad mokėjimo nurodymas sėkmingai inicijuotas su mokėtojo sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju;

a) patvirtinimą, kad mokėjimo operacija sėkmingai inicijuota su mokėtojo sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju;

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kai taikytina, visų mokesčių už mokėjimo operaciją sumą, ir, kai taikytina, jos išskaidymą.

d) kai taikytina, visų mokesčių, mokėtinų paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai už mokėjimo operaciją, sumą, atskirai išskaidant tokius mokesčius.

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl direktyvos

39 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis straipsnis nepažeidžia duomenų apsaugos įpareigojimų, taikomų mokėjimo paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai ir gavėjui.

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavęs mokėjimo nurodymą, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 37 straipsnio 1 dalyje, mokėtojui nedelsdamas pateikia tokius duomenis arba sudaro sąlygas su jais susipažinti:

Gavęs mokėjimo pavedimą, sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 37 straipsnio 1 dalyje, mokėtojui nedelsdamas pateikia šiuos su jo teikiamomis paslaugomis susijusius duomenis (arba sudaro sąlygas su jais susipažinti):

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įvykdžius mokėjimo operaciją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 37 straipsnio 1 dalyje, gavėjui nedelsdamas pateikia visus šiuos duomenis arba sudaro sąlygas su jais susipažinti:

Įvykdžius mokėjimo operaciją, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 37 straipsnio 1 dalyje, gavėjui nedelsdamas pateikia, jeigu turi, visus šiuos su jo teikiamomis paslaugomis susijusius duomenis (arba sudaro sąlygas su jais susipažinti):

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad likus pakankamai laiko iki mokėjimo paslaugų vartotojo įpareigojimo bendrąja sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjas popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną suteiktų mokėjimo paslaugų vartotojui 45 straipsnyje nurodytą informaciją ir praneštų apie jame nurodytas sąlygas. Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.

1. Valstybės narės reikalauja, kad likus pakankamai laiko iki mokėjimo paslaugų vartotojo įpareigojimo bendrąja sutartimi arba oferta mokėjimo paslaugų teikėjas popieriuje arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną sudarytų sąlygas gauti arba mokėjimo paslaugų vartotojui paprašius suteiktų mokėjimo paslaugų vartotojui 45 straipsnyje nurodytą informaciją ir praneštų apie jame nurodytas sąlygas. Informacija ir sąlygos išdėstomos lengvai suprantamais žodžiais, aiškia ir suprantama forma, valstybės narės, kurioje siūloma mokėjimo paslauga, oficialia kalba arba kita kalba, dėl kurios susitarė šalys.

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

а) mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, pagrindinių savybių aprašymas;

а) aiškus mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, pagrindinių savybių aprašymas;

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sutikimo inicijuoti arba įvykdyti mokėjimo operaciją davimo ir tokio sutikimo panaikinimo pagal 57 ir 71 straipsnius forma bei procedūra;

c) sutikimo inicijuoti mokėjimo pavedimą arba įvykdyti mokėjimo operaciją davimo ir tokio sutikimo panaikinimo pagal 57 ir 71 straipsnius forma bei procedūra;

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jei susitarta, informacija, kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka su sąlygų pakeitimais pagal 47 straipsnį, jeigu iki siūlomos jų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjui jis nepraneš, kad su jais nesutinka;

a) jei susitarta, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra aiškiai ir nedviprasmiškai palankesnis mokėjimo paslaugų vartotojams pagal 47 straipsnio 2 dalį, informacija, kad laikoma, jog mokėjimo paslaugų vartotojas sutinka su sąlygų pakeitimais pagal 47 straipsnį, jeigu iki siūlomos jų įsigaliojimo dienos mokėjimo paslaugų teikėjui jis nepraneš, kad su jais nesutinka, tačiau toks pranešimas negalioja tuo atveju, kai pakeitimas yra aiškiai ir nedviprasmiškai palankesnis mokėjimo paslaugų vartotojams;

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visus bendrosios sutarties bei 45 straipsnyje nurodytos informacijos ir sąlygų pakeitimus mokėjimo paslaugų teikėjas pasiūlo tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 44 straipsnio 1 dalyje, ir ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki siūlomos jų taikymo datos.

1. Visus bendrosios sutarties bei 45 straipsnyje nurodytos informacijos ir sąlygų pakeitimus, kurie nėra aiškiai ir nedviprasmiškai palankesni mokėjimo paslaugų vartotojams, mokėjimo paslaugų teikėjas pasiūlo tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 44 straipsnio 1 dalyje, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki siūlomos jų taikymo datos.

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Palūkanų normų ar valiutos keitimo kursų pakeitimai gali būti taikomi nedelsiant ir be įspėjimo, jei tokia teisė nustatyta bendrojoje sutartyje ir jei pakeitimai grindžiami pagrindinėmis palūkanų normomis ar pagrindiniais valiutos keitimo kursais, dėl kurių susitarta pagal 45 straipsnio 3 dalies b ir c punktus. Mokėjimo paslaugų vartotojas informuojamas apie bet kokį palūkanų normos pakeitimą kuo anksčiau tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 44 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai šalys konkrečiai susitaria dėl informacijos pateikimo ar sąlygų su ja susipažinti sudarymo dažnumo ar būdo. Tačiau palūkanų normos ar valiutos keitimo kursų pakeitimai, kurie yra palankesni mokėjimo paslaugų vartotojui, gali būti taikomi be įspėjimo.

2. Palūkanų normų ar valiutos keitimo kursų pakeitimai gali būti taikomi nedelsiant ir be įspėjimo, jei tokia teisė nustatyta bendrojoje sutartyje ir jei palūkanų normų ar valiutos keitimo kursų pakeitimai grindžiami pagrindinėmis palūkanų normomis ar pagrindiniais valiutos keitimo kursais, dėl kurių susitarta pagal 45 straipsnio 3 dalies b ir c punktus. Mokėjimo paslaugų vartotojas informuojamas apie bet kokį palūkanų normos pakeitimą kuo anksčiau tokiu pačiu būdu, kaip numatyta 44 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai šalys konkrečiai susitaria dėl informacijos pateikimo ar sąlygų su ja susipažinti sudarymo dažnumo ar būdo. Tačiau palūkanų normos ar valiutos keitimo kursų pakeitimai, kurie yra palankesni mokėjimo paslaugų vartotojui, ir bendrosios sutarties pakeitimai, kurie yra aiškiai ir nedviprasmiškai palankesni mokėjimo paslaugų vartotojui, gali būti taikomi be įspėjimo.

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl direktyvos

48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nutraukdamas bendrąją sutartį, sudarytą ilgesniam nei 12 mėnesių ar neapibrėžtam laikotarpiui, praėjus 12 mėnesių mokėjimo paslaugų vartotojas nemoka jokių mokesčių. Visais kitais atvejais sutarties nutraukimo mokesčiai turi būti pagrįsti ir atitikti išlaidas.

2. Nutraukdamas bendrąją sutartį, mokėjimo paslaugų vartotojas nemoka jokių mokesčių.

Pagrindimas

Sąskaitos uždarymo mokesčiai yra kliūtis perkeliant sąskaitą kitam paslaugų teikėjui. Mokėjimo paslaugų teikėjai neturėtų taikyti mokesčių vartotojams už bendrosios sutarties nutraukimą. Kai kuriose valstybėse narėse mokėjimo paslaugų teikėjai negali taikyti mokesčių vartotojams už paslaugų teikėjo keitimą. Šiuo metu JK ir Austrijoje keičiant paslaugų teikėją vartotojams netaikomi jokie mokesčiai naudojantis šia paslauga, o JK nėra taikomas mokestis vartotojams, kurie uždaro savo sąskaitas per pirmus 12 mėnesių nuo atidarymo. Italijoje vartotojai nemoka mokesčių už sąskaitos uždarymą.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl direktyvos

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, jog 1 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti sudaromos reguliariai ne rečiau kaip kartą per mėnesį bei sutartu būdu, kad mokėtojas galėtų saugoti ir atkurti nepakitusią informaciją.

2. Bendrojoje sutartyje nustatoma sąlyga, jog 1 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta ar sąlygos su ja susipažinti nemokamai sudaromos reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį bei sutartu būdu, kad mokėtojas galėtų saugoti ir atkurti nepakitusią informaciją.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl direktyvos

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą per mėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje.

3. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą per mėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje arba kitoje patvariojoje laikmenoje.

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nuorodą, pagal kurią gavėjas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir atitinkamais atvejais mokėtoją, bei visą informaciją, perduotą atliekant mokėjimo operaciją;

a) nuorodą, pagal kurią gavėjas gali nustatyti mokėjimo operaciją ir mokėtoją, bei visą informaciją, perduotą atliekant mokėjimo operaciją;

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą per mėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje.

3. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kartą per mėnesį nemokamai pateiktų informaciją popieriuje arba kitoje patvariojoje laikmenoje.

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl direktyvos

52 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma iki mokėjimo operacijos inicijavimo ir jeigu ši valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma pardavimo vietoje arba ją siūlo gavėjas, valiutos perskaičiavimo paslaugą mokėtojui siūlanti šalis mokėtojui nurodo visus mokesčius ir valiutos keitimo kursą, kuris turi būti taikomas perskaičiuojant mokėjimo operacijos valiutą.

Jeigu valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma iki mokėjimo operacijos inicijavimo ir jeigu ši valiutos perskaičiavimo paslauga siūloma bankomate, pardavimo vietoje arba ją siūlo gavėjas, valiutos perskaičiavimo paslaugą mokėtojui siūlanti šalis mokėtojui nurodo visus mokesčius ir valiutos keitimo kursą, kuris turi būti taikomas perskaičiuojant mokėjimo operacijos valiutą.

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai už tam tikros mokėjimo priemonės naudojimą mokėjimo paslaugų teikėjas ar trečioji šalis pareikalauja mokesčio, ji mokėjimo paslaugų vartotoją apie tai informuoja iki mokėjimo operacijos inicijavimo.

Išbraukta.

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl direktyvos

53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas turi teisę perkelti trečiosios šalies išlaidas mokėtojui, mokėtojas neprivalo jų apmokėti, išskyrus atvejus, kai jis buvo informuotas apie visą išlaidų sumą prieš inicijuojant mokėjimo operaciją.

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti mokesčių už savo informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones pagal šią antraštinę dalį, išskyrus atvejus, kai 70 straipsnio 1 dalyje, 71 straipsnio 5 dalyje ir 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta kitaip. Mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas turi susitarti dėl šių mokesčių, kurie turi būti pagrįsti ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjo faktines išlaidas.

1. Mokėjimo paslaugų teikėjas negali iš mokėjimo paslaugų vartotojo imti mokesčių už savo informavimo pareigų vykdymą ar taisomąsias ir prevencines priemones pagal šią antraštinę dalį, išskyrus atvejus, kai 70 straipsnio 1 dalyje, 71 straipsnio 5 dalyje ir 79 straipsnio 2 dalyje nurodyta kitaip. Mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas turi susitarti dėl šių mokesčių, kurie turi būti pagrįsti ir atitikti mokėjimo paslaugų teikėjo faktines išlaidas. Gavęs prašymą mokėjimo paslaugų teikėjas nurodo faktines mokėjimo operacijos išlaidas.

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Mokėjimo paslaugų teikėjas netrukdo gavėjui iš mokėtojo reikalauti mokesčio, jam siūlyti nuolaidą ar kitaip jį skatinti naudoti tam tikrą mokėjimo priemonę. Tačiau taikomi mokesčiai neviršija gavėjo patiriamų išlaidų, susijusių su konkrečios mokėjimo priemonės naudojimu.

3. Mokėjimo paslaugų teikėjas netrukdo gavėjui iš mokėtojo reikalauti mokesčio, jam siūlyti nuolaidą ar kitaip jį skatinti naudoti tam tikrą mokėjimo priemonę. Tačiau taikomi mokesčiai neturi viršyti gavėjo tiesioginių patiriamų išlaidų, susijusių su konkrečios mokėjimo priemonės naudojimu.

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl direktyvos

55 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Nepaisant 4 dalies, valstybės narės gali nustatyti, kad gavėjas nereikalautų jokio mokesčio už mokėjimo priemonės naudojimą.

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją ar keletą mokėjimo operacijų duodamas mokėtojo ir mokėjimo paslaugų teikėjo sutarta forma. Sutikimas taip pat gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai duodamas per gavėją. Taip pat laikoma, kad sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją yra duotas, kai mokėtojas autorizuoja mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį inicijuoti mokėjimo operaciją su sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju.

2. Sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją ar keletą mokėjimo operacijų (įskaitant tiesioginio debeto operacijas) duodamas mokėtojo ir mokėjimo paslaugų teikėjo sutarta forma. Sutikimas taip pat gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai duodamas per gavėją. Taip pat laikoma, kad sutikimas įvykdyti mokėjimo operaciją yra duotas, kai mokėtojas autorizuoja mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį inicijuoti mokėjimo operaciją su sąskaitą tvarkančiu mokėjimo paslaugų teikėju, aptarnaujančiu mokėtojui priklausančią sąskaitą.

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies prieiga prie mokėjimo sąskaitos informacijos ir tos informacijos naudojimas

Mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies ir mokėjimo priemones išduodančios trečiosios šalies prieiga prie mokėjimo sąskaitos informacijos ir tos informacijos naudojimas

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad I priedo 7 punkte nurodytoms mokėjimo paslaugoms, kuriomis suteikiama galimybė naudotis mokėjimo sąskaitomis, gauti mokėtojas turėtų teisę pasitelkti mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad I priedo 7 punkte nurodytoms mokėjimo paslaugoms, kuriomis suteikiama galimybė naudotis mokėjimo sąskaitomis, gauti mokėtojas turėtų teisę pasitelkti leidimą turinčią mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, jei tas mokėtojas turi mokėjimo sąskaitą, kuria gali naudotis per internetinę bankininkystę. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo priemonių, kurios suteikia galimybę atlikti mokėjimo operacijas, paslaugoms gauti mokėtojas turėtų teisę pasitelkti mokėjimo priemones išduodančią leidimą turinčią trečiąją šalį.

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas negali atsisakyti suteikti šiame straipsnyje nurodytos prieigos mokėjimo paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai arba mokėjimo priemones išduodančiai trečiajai šaliai, kai jai buvo suteiktas leidimas atlikti konkretų mokėjimą mokėtojo vardu, jeigu mokėtojas duoda aiškų sutikimą pagal 57 straipsnį.

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Gavėjai, kurie siūlo mokėtojams galimybę pasitelkti mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį arba mokėjimo priemones išduodančią trečiąją šalį, privalo nedviprasmiškai suteikti mokėtojams informaciją apie tokią mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, įskaitant jos registracijos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą.

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai mokėtojas autorizuoja mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį teikti 1 dalyje nurodytas mokėjimo paslaugas, pastaroji turi šias pareigas:

2. Kai mokėtojas autorizuoja mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį teikti 1 dalyje nurodytas mokėjimo paslaugas, ji turi šias pareigas:

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrinti, kad mokėjimo paslaugos vartotojo personalizuotais saugumo požymiais negalėtų naudotis kitos šalys;

a) užtikrinti, kad mokėjimo paslaugos vartotojo personalizuotais skiriamaisiais saugumo duomenimis negalėtų naudotis kitos šalys;

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nedviprasmiškai patvirtinti savo tapatybę sąskaitos savininko sąskaitą tvarkančiam (-tiems) mokėjimo paslaugų teikėjui (-ams);

b) kiekvieną kartą, kai inicijuojamas mokėjimas ar renkama sąskaitos informacija, nedviprasmiškai patvirtinti savo tapatybę sąskaitos savininko sąskaitą tvarkančiam (-tiems) mokėjimo paslaugų teikėjui (-ams);

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) nelaikyti neskelbtinų mokėjimo duomenų arba personalizuotų skiriamųjų mokėjimo paslaugų vartotojo saugumo duomenų.

c) nelaikyti personalizuotų skiriamųjų mokėjimo paslaugų vartotojo saugumo duomenų.

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) nenaudoti šių duomenų kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriuos aiškiai nurodė mokėtojas.

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei mokėtojas davė sutikimą, kad mokėjimo priemones išduodanti trečioji šalis, kuri yra mokėtojui išdavusi mokėjimo priemonę, gautų informaciją, ar konkrečioje mokėtojo turimoje mokėjimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų konkrečiai mokėjimo operacijai įvykdyti, tą konkrečią mokėjimo sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, gavęs mokėtojo mokėjimo pavedimą, tokią informaciją nedelsdamas pateikia mokėjimo priemones išduodančiai trečiajai šaliai. Informacijoje apie tai, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų, turėtų būti pateiktas paprastas atsakymas „taip“ arba „ne“, o ne nurodomas sąskaitos likutis, kaip nurodyta Direktyvoje 95/46/EB.

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai per mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies tarnybas gautus mokėjimo nurodymus, jei nėra objektyvių priežasčių elgtis kitaip, vykdo nediskriminuodami įvykdymo laiko ir prioriteto atžvilgiu, palyginti su paties mokėtojo tiesiogiai pateiktais mokėjimo nurodymais.

4. Sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai per mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies arba mokėjimo priemones išduodančios trečiosios šalies tarnybas gautus mokėjimo pavedimus, jei nėra objektyvių priežasčių elgtis kitaip, vykdo nediskriminuodami, visų pirma įvykdymo laiko ir prioriteto ar mokesčių atžvilgiu, palyginti su paties mokėtojo tiesiogiai pateiktais mokėjimo pavedimais.

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Inicijuojant mokėjimus ar teikiant mokėjimo sąskaitos informacijos paslaugas mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys neprivalo užmegzti sutartinių santykių su sąskaitas tvarkančiais mokėjimo paslaugų teikėjais.

Pagrindimas

Jeigu mokėjimo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių ir sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų santykiai būtų grindžiami sutartimis, veikiausiai daugelio mokėjimo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių veikla būtų blokuojama arba apsunkinta. Tikriausiai atsirastų kliūčių mokėjimo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių pradėtoms teikti į rinką naujovėms ir konkurencijai. Todėl visuomenės labui žymiai tikslingiau būtų užtikrinti, kad mokėjimo paslaugas teikiančių trečiųjų šalių ir sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų santykiai būtų grindžiami tik bendra teisine ir priežiūros sistema.

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Valstybės narės užtikrina, kad kai tik bus parengti bendrieji ir saugūs atvirieji ryšių standartai ir mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies kliento mokėjimo sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas juos įgyvendins, kaip nurodyta 94a straipsnyje, mokėjimo paslaugų vartotojas, inicijuodamas elektroninio mokėjimo operacijas per mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, galės naudotis saugiausiu ir pažangiausiu technologiniu sprendimu.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas mokėjimo paslaugų rinkoje taip pat labai svarbu įtraukti į persvarstytos Mokėjimo paslaugų direktyvos taikymo sritį paslaugas teikiančias trečiąsias šalis. Iki šiol nebuvo rimtų su paslaugas teikiančiomis trečiosiomis šalimis susijusių saugumo incidentų, tačiau kol kas jos užima santykinai nedidelę rinkos dalį, o jeigu jų atliekamų svarbių mokėjimo operacijų apimtis smarkiai išaugtų, šios paslaugos galėtų sudominti sukčiautojus. Šis pasiūlymas grindžiamas Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

59 straipsnis

Išbraukta.

Mokėjimo priemones išduodančių trečiųjų šalių prieiga prie mokėjimo sąskaitos informacijos ir tos informacijos naudojimas

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo kortelių paslaugoms gauti mokėtojas turėtų teisę pasitelkti mokėjimo priemones išduodančią trečiąją šalį.

 

2. Jei mokėtojas davė sutikimą, kad mokėjimo priemones išduodanti trečioji šalis, kuri yra mokėtojui išdavusi mokėjimo priemonę, gautų informaciją, ar konkrečioje mokėtojo turimoje mokėjimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų konkrečiai mokėjimo operacijai įvykdyti, tą konkrečią mokėjimo sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, gavęs mokėtojo mokėjimo nurodymą, tokią informaciją nedelsdamas pateikia mokėjimo priemones išduodančiai trečiajai šaliai.

 

3. Sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai per mokėjimo priemones išduodančios trečiosios šalies tarnybas gautus mokėjimo nurodymus, jei nėra objektyvių priežasčių elgtis kitaip, vykdo nediskriminuodami įvykdymo laiko ir prioriteto atžvilgiu, palyginti su asmeniškai mokėtojo tiesiogiai pateiktais mokėjimo nurodymais.

 

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl direktyvos

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant 1 dalies a punkte nurodytų tikslų, mokėjimo paslaugų vartotojas iš karto, gavęs mokėjimo priemonę, visų pirma imasi visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų savo personalizuotus saugumo požymius. Mokėjimo paslaugų vartotojų apdairumo pareigos neturi trukdyti naudotis mokėjimo priemonėmis ir paslaugomis, kurios leidžiamos pagal šią direktyvą.

2. Siekiant 1 dalies a punkte nurodytų tikslų, mokėjimo paslaugų vartotojas iš karto, gavęs mokėjimo priemonę, visų pirma imasi visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų savo personalizuotus skiriamuosius saugumo duomenis. Mokėjimo paslaugų vartotojų apdairumo pareigos neturi trukdyti naudotis mokėjimo priemonėmis ir paslaugomis, kurios leidžiamos pagal šią direktyvą.

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) užtikrinti, kad mokėjimo priemonės personalizuotais saugumo požymiais negalėtų naudotis kitos šalys, o tik mokėjimo paslaugų vartotojas, turintis teisę naudoti mokėjimo priemonę, nedarant įtakos 61 straipsnyje numatytoms mokėjimo paslaugų vartotojo pareigoms;

a) užtikrinti, kad personalizuoti skiriamieji mokėjimo priemonės saugumo duomenys tikrai būtų patikimi ir kad jais negalėtų naudotis kitos šalys, o tik mokėjimo priemonės vartotojas, turintis teisę naudoti mokėjimo priemonę, nepažeidžiant 61 straipsnyje numatytų mokėjimo paslaugų vartotojo įsipareigojimų;

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Mokėjimo paslaugų teikėjui tenka mokėjimo priemonės siuntimo mokėtojui ar šios priemonės personalizuotų saugumo požymių siuntimo rizika.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjas prisiima mokėjimo priemonės siuntimo mokėtojui ar šios priemonės personalizuotų skiriamųjų saugumo duomenų siuntimo riziką.

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl direktyvos

63 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai vykdant operaciją dalyvauja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, mokėjimo paslaugų vartotojui sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas ištaisymą taip pat atlieka pagal šio straipsnio 1 dalį, nedarant įtakos 65 straipsnio 2 daliai ir 80 straipsnio 1 daliai.

2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas nusprendžia pasitelkti mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, mokėjimo paslaugų vartotojas praneša pastarajai ir informuoja sąskaitą tvarkantį mokėjimo paslaugų teikėją. Mokėjimo paslaugų vartotojui sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas ištaisymą atlieka pagal šio straipsnio 1 dalį, nepažeisdamas 80 straipsnio 1 dalies.

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl direktyvos

63 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Mokėjimo paslaugų vartotojas privalo pranešti mokėjimo sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui apie bet kokį jam žinomą incidentą, kuris turi įtakos mokėjimo paslaugų vartotojui, jam pasitelkus mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį arba mokėjimo priemones išduodančią trečiąją šalį. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas apie bet kokius įvykusius incidentus praneša kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Tada kompetentingos nacionalinės institucijos vykdo procedūras, kurias, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, nustatė EBI, kaip nurodyta 85 straipsnyje.

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl direktyvos

64 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad jei mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, tai mokėjimo paslaugų teikėjas ir atitinkamais atvejais mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, jei ji operacijoje dalyvauja, turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techninis sutrikimas arba kitas trūkumas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad jei mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, tai mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, jei ji operacijoje dalyvauja, turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techninis sutrikimas arba kitas trūkumas.

Pagrindimas

Jeigu dalyvauja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, ji visada turėtų įrodyti, kad „mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota, įrašyta į sąskaitas ir jos nepaveikė techninis sutrikimas arba kitas trūkumas“. Palikus teiginį „atitinkamais atvejais“ galėtų pasitaikyti atvejų, kai paslaugas teikiančios trečiosios šalies atsakomybė būtų neaiški.

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl direktyvos

64 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei mokėjimo operacija inicijuota per mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, tai jis ir turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos nepaveikė techninis sutrikimas arba kiti trūkumai, susiję su mokėjimo paslauga, už kurią jis atsako.

Jei mokėjimo paslaugų vartotojas inicijuoja mokėjimo operaciją per mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, tai jis ir turi įrodyti, kad mokėjimo operacijos autentiškumas buvo patvirtintas, ji buvo tinkamai užregistruota ir jos nepaveikė techninis sutrikimas arba kiti trūkumai, susiję su mokėjimo paslauga, už kurią jis atsako.

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl direktyvos

64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, mokėjimo paslaugų teikėjo, įskaitant atitinkamais mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad mokėtojas autorizavo mokėjimo operaciją ar kad mokėtojas veikė nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių savo pareigų pagal 61 straipsnį.

2. Kai mokėjimo paslaugų vartotojas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri yra įvykdyta, mokėjimo paslaugų teikėjo, įskaitant, atitinkamais atvejais, mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, užregistruotas mokėjimo priemonės naudojimas nebūtinai yra pakankamas įrodymas, kad mokėtojas autorizavo mokėjimo operaciją ar kad mokėtojas veikė nesąžiningai arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo neįvykdė vienos ar kelių savo pareigų pagal 61 straipsnį. Tokiu atveju vien prielaidos nesant kitų papildomų įrodymų be užregistruoto mokėjimo priemonės naudojimo negali būti laikomos tinkamais įrodymais prieš mokėjimo paslaugų vartotoją. Tam, kad būtų įrodytas mokėtojo nesąžiningumas arba didelis neatsargumas, mokėjimo paslaugų teikėjas, įskaitant atitinkamais atvejais mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, pateikia papildomų įrodymų.

 

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl direktyvos

65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, nedarant įtakos 63 straipsniui, neautorizuotos mokėjimo operacijos atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas nedelsdamas mokėtojui sugrąžintų neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkurtų mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Šiuo atveju taip pat užtikrinama, kad sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, nepažeidžiant 63 straipsnio, neautorizuotos mokėjimo operacijos atveju mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas per 24 valandas po to, kai sužinojo arba buvo informuotas apie operaciją, mokėtojui sugrąžintų neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkurtų mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Šiuo atveju taip pat užtikrinama, kad sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turėtų būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos.

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl direktyvos

65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai vykdant operaciją dalyvauja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Gali būti taikoma mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalies finansinė kompensacija sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui.

2. Kai vykdant operaciją dalyvauja mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis, sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas grąžina neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jei neautorizuota mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Jei mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis negali įrodyti, kad ji nėra atsakinga už neautorizuotą mokėjimo operaciją, ji per vieną darbo dieną kompensuoja sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui pagrįstas išlaidas, patirtas dėl sumos grąžinimo mokėtojui, įskaitant neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą.

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 65 straipsnio, mokėtojui gali tekti pareiga neviršijant 50 EUR maksimalios sumos padengti su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis susijusius nuostolius, patirtus dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo arba dėl neteisėto jos įgijimo.

Nukrypstant nuo 65 straipsnio, mokėtojui gali tekti pareiga neviršijant 50 EUR arba kitos šalies valiuta lygiavertės maksimalios sumos padengti su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis susijusius nuostolius, patirtus dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo arba dėl neteisėto jos įgijimo. Ši nuostata netaikoma, jeigu mokėtojas negalėjo pastebėti mokėjimo priemonės praradimo, vagystės arba neteisėto įsigijimo iki mokėjimo įvykdymo.

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir pasikonsultavusi su 5 straipsnio 3a dalyje nurodyta patariamąja grupe, pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį paskelbia mokėjimo paslaugų teikėjams skirtas gaires dėl didelio neatsargumo sąvokos aiškinimo ir praktinio naudojimo šiame kontekste. Tos gairės paskelbiamos ne vėliau kaip [įrašyti datą – dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir prireikus reguliariai atnaujinamos.

Pagrindimas

Šiuo metu didelio neatsargumo sąvokos aiškinimas ir naudojimas įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. Tokia padėtis trukdo vykdyti tarpvalstybinę veiklą ir yra nepriimtina vidaus rinkoje. EBI gairės ir jų rengimo procesas padėtų užtikrinti didesnį nuoseklumą.

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Tais atvejais, kai mokėtojas nei veikė nesąžiningai, nei tyčia, bet neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 61 straipsnį, valstybės narės gali sumažinti 1 dalyje nurodytą atsakomybę, atsižvelgdamos visų pirma į mokėjimo priemonės personalizuotų saugumo požymių pobūdį ir aplinkybes, kuriomis ji buvo prarasta, pavogta ar neteisėtai pasisavinta.

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Mokėtojas nepatiria jokių finansinių pasekmių, atsiradusių dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai pasisavintos mokėjimo priemonės, jeigu neautorizuotą mokėjimą buvo galima įvykdyti pasinaudojus metodu ar saugumo pažeidimu, kuris jau buvo žinomas ir patvirtintas dokumentais, o mokėjimo paslaugų teikėjas nepatobulino saugumo sistemų, kad tolesni tokio pobūdžio išpuoliai būtų efektyviai blokuojami, išskyrus atvejus, kai mokėtojas pats elgėsi nesąžiningai.

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu mokėtojas turi įrodyti, kad tokios sąlygos tenkinamos.

Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu mokėtojas pateikia faktinius duomenis, susijusius su šiomis sąlygomis.

Pagrindimas

Šiuo atveju be jokios akivaizdžios priežasties Komisija pasiūlė smarkiai pakreipti pusiausvyrą gavėjo naudai. Perkelti visą įrodinėjimo naštą vien tik mokėtojui nepriimtina, ypač tada, kai mokėtojas yra vartotojas. Nuoseklesnis sprendimas būtų palikti esamą galiojančios Mokėjimo paslaugų direktyvos formuluotę.

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grąžinama suma yra visa įvykdytos mokėjimo operacijos suma. Šiuo atveju tai reiškia ir tai, kad sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos.

Išbraukta.

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginio debeto atveju mokėtojas turi besąlygišką teisę į grąžinimą per 68 straipsnyje nustatytą laiką, išskyrus atvejus, kai gavėjas jau įvykdė sutartines pareigas ir paslaugos jau suteiktos mokėtojui arba prekės mokėtojo jau suvartotos. Mokėjimo paslaugų teikėjo prašymu gavėjas turi įrodyti, kad trečioje pastraipoje nurodytos sąlygos tenkinamos.

Valstybės narės užtikrina, kad be 1 dalyje nurodytos teisės tiesioginio debeto atveju mokėtojas turėtų besąlygišką teisę į grąžinimą per 68 straipsnyje nustatytą laiką.

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad besąlygiška teisė į grąžinimą tiesioginio debeto atveju praktikoje naudojamasi tinkamai. Tokios sistemos yra veiksmingos, be to, nėra įrodymų, kad šia teise būtų piktnaudžiaujama. Todėl būtų prasminga paversti ją vidaus rinkos norma. Be to, būtų labai neišmintinga reikalauti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai įvertintų, ar pagrindinės sutartinės prievolės buvo įvykdytos, ar ne. Tai neturi būti mokėjimo paslaugų teikėjo užduotis.

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Grąžinama suma yra visa įvykdytos mokėjimo operacijos suma. Sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos. Dėl paties mokėjimo grąžinimo nesikeičia gavėjo pagrindinis teisinis reikalavimas.

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Valstybės narės gali leisti savo mokėjimo paslaugų teikėjams, remdamosi jų tiesioginio debeto schemomis, pasiūlyti palankesnes teises į grąžinimą, jeigu jos naudingesnės mokėtojui.

Pagrindimas

Siekiama sudaryti galimybę valstybėms narėms taikyti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį nei tas, kuris siūlomas šioje direktyvoje.

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl direktyvos

67 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

67a straipsnis

 

Mokėjimo operacijos, kurių suma nežinoma iš anksto

 

1. Mokėjimo operacijų, kurių suma nežinoma pirkimo metu, atveju valstybės narės nustato didžiausią lėšų sumą, kurią galima blokuoti mokėtojo mokėjimo sąskaitoje, ir ilgiausią laikotarpį, per kurį gavėjas gali šias lėšas blokuoti.

 

2. Gavėjas turi prieš mokėjimo operaciją informuoti mokėtoją, jeigu mokėtojo sąskaitoje bus blokuojama suma, kuri yra didesnė nei pirkimo suma.

 

3. Jeigu mokėtojo sąskaitoje blokuojama suma yra didesnė nei pirkimo suma, mokėjimo paslaugų teikėjas pateikia šią informaciją mokėtojui savo sąskaitos išraše.

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl direktyvos

68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėtojas galėtų prašyti grąžinti gavėjo ar per jį inicijuotos autorizuotos mokėjimo operacijos sumą, kaip nurodyta 67 straipsnyje, per aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėtojas galėtų prašyti grąžinti gavėjo ar per jį inicijuotos autorizuotos mokėjimo operacijos sumą, kaip nurodyta 67 straipsnyje, bent aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos.

 

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad kai kurios valstybės narės galėtų toliau leisti pasinaudoti tiesioginio debeto grąžinimo teise ir praėjus MPD II nustatytam 8 savaičių terminui.

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl direktyvos

69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad gavimo momentu būtų laikomas momentas, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo nurodymą, kurį tiesiogiai inicijavo mokėtojas arba jo vardu veikianti mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis arba kuris netiesiogiai gautas iš gavėjo ar per gavėją. Jei gavimo momentas nėra mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas kitą darbo dieną. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti laiką besibaigiant darbo dienai, po kurio bet kuris gautas mokėjimo nurodymas laikomas gautu po jos einančią darbo dieną.

1. Valstybės narės užtikrina, kad gavimo momentu būtų laikomas momentas, kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas gauna mokėjimo pavedimą, kurį tiesiogiai inicijavo mokėtojas arba jo vardu veikianti mokėjimo paslaugas teikianti trečioji šalis arba kuris netiesiogiai gautas iš gavėjo ar per gavėją. Lėšų gavimo momentas negali būti vėlesnis už momentą, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos. Jei gavimo momentas nėra mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo diena, laikoma, kad mokėjimo pavedimas gautas kitą darbo dieną. Mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti laiką besibaigiant darbo dienai, po kurio bet kuris gautas mokėjimo pavedimas laikomas gautu po jos einančią darbo dieną.

Pagrindimas

74 straipsnyje lėšų gavimo momentas negali būti vėlesnis už momentą, kai lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos. Tokia nuostata yra būtina tam, kad dideli pirkėjai, piktnaudžiaudami savo rinkos galia, negalėtų „sutarti“ su gavėjais dėl galimybės laikyti pinigus ilgesnį laiką. Toks piktnaudžiavimas padidina mokėjimų kortelėmis išlaidas, kurios galiausiai tenka vartotojams. Grindžiama Europos vartotojų organizacijų asociacijos pasiūlymu.

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl direktyvos

70 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas atsisako vykdyti mokėjimo nurodymą, mokėjimo paslaugų vartotojui pranešama apie atsisakymą ir, jei įmanoma, apie atsisakymo priežastis ir visų faktinių klaidų, dėl kurių atsisakoma, ištaisymo procedūrą, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal kitus atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

1. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas, įskaitant, jei taikytina, mokėjimo paslaugas teikiančią trečiąją šalį, atsisako vykdyti mokėjimo pavedimą ar inicijuoti mokėjimo operaciją, mokėjimo paslaugų vartotojui pranešama apie atsisakymą ir, jei įmanoma, apie atsisakymo priežastis ir visų faktinių klaidų, dėl kurių atsisakoma, ištaisymo procedūrą, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal kitus atitinkamus Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl direktyvos

70 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrojoje sutartyje gali būti nustatyta sąlyga, kad mokėjimo paslaugų teikėjas gali imti mokestį už tokį pranešimą, jei atsisakymas yra objektyviai pagrįstas.

Mokėjimo paslaugų teikėjas neima mokesčio iš mokėjimo paslaugų vartotojo už tokį pranešimą.

Pagrindimas

Pranešimai dėl atsisakymo turėtų būti laikomi pagrindine standartine informacija vartotojui, todėl turėtų būti teikiami nemokamai.

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl direktyvos

73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas nesusitaria kitaip, šis skirsnis taikomas kitoms mokėjimo operacijoms, išskyrus 78 straipsnį, kuris nėra šalių dispozicijoje. Tačiau tuo atveju, jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio, nei nustatyta 74 straipsnyje, Sąjungos viduje atliekamų mokėjimo operacijų atveju toks laikotarpis neviršija 4 darbo dienų nuo gavimo momento pagal 69 straipsnį.

2. Jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir mokėjimo paslaugų teikėjas nesusitaria kitaip, šis skirsnis taikomas kitoms mokėjimo operacijoms, išskyrus 78 straipsnį, kuris nėra šalių dispozicijoje. Tačiau tuo atveju, jei mokėjimo paslaugų vartotojas ir jo mokėjimo paslaugų teikėjas susitaria dėl ilgesnio laikotarpio, nei nustatyta 74 straipsnyje, Sąjungos viduje atliekamų mokėjimo operacijų atveju toks laikotarpis neviršija 4 darbo dienų arba laikotarpio, kuris leidžiamas pagal kitus teisinius įpareigojimus, apibrėžtus nacionaliniuose ir Sąjungos teisės aktuose, nuo gavimo momento pagal 69 straipsnį.

Pagrindimas

Nustatytas laikotarpis yra nereikalingas, be to, gali varžyti kitas sukčiavimo prevencijos priemones arba jų neatitikti.

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl direktyvos

74 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrintų, jog po gavimo momento pagal 69 straipsnį mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Šie laikotarpiai gali būti pratęsti dar viena darbo diena popierine forma inicijuotų mokėjimo operacijų atveju.

1. Valstybės narės reikalauja, kad mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas užtikrintų, jog po gavimo momento pagal 69 straipsnį mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar viena darbo diena popierine forma inicijuotų mokėjimo operacijų atveju.

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl direktyvos

79 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, jei bandymas susigrąžinti lėšas pagal 3 dalį nepavyksta, gavėjo, kurio lėšos buvo neteisingai pervestos, mokėjimo paslaugų teikėjas privalo pateikti visą reikalingą informaciją mokėtojui, kad jis galėtų kreiptis į lėšų gavėją ir, jei reikia, pateikti teisinį ieškinį joms susigrąžinti.

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui arba mokėjimo paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai kyla atsakomybė pagal pirmą arba antrą pastraipą, atitinkamas mokėjimo paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos.

Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui arba mokėjimo paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai kyla atsakomybė pagal pirmą arba antrą pastraipą, atitinkamas mokėjimo paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir atitinkamais atvejais atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jei netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turi būti kompensuota už prarastas palūkanas.

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei mokėtojo inicijuoto mokėjimo nurodymo atveju mokėjimo operacija neįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, mokėjimo paslaugų teikėjas nepriklausomai nuo atsakomybės pagal šią dalį pareikalavus nedelsdamas imasi priemonių siekdamas atsekti mokėjimo operaciją ir praneša mokėtojui paieškos rezultatus. Mokestis už tai iš mokėtojo neimamas.

Jei mokėtojo inicijuoto mokėjimo pavedimo atveju mokėjimo operacija neįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas nepriklausomai nuo atsakomybės pagal šią dalį pareikalavus nedelsdamas imasi priemonių siekdamas atsekti mokėjimo operaciją ir praneša mokėtojui paieškos rezultatus. Mokestis už tai iš mokėtojo neimamas.

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Gavėjui ar per jį inicijavus mokėjimo nurodymą, mokėjimo paslaugų teikėjas, nedarant įtakos 63 straipsnio, 79 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 83 straipsnio nuostatoms, atsako gavėjui už tinkamą mokėjimo nurodymo perdavimą mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui pagal 74 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis nedelsdamas atitinkamą mokėjimo nurodymą perduoda mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui. Pavėluoto mokėjimo nurodymo perdavimo atveju sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai.

2. Gavėjui ar per jį inicijavus mokėjimo pavedimą, mokėjimo paslaugų teikėjas, nepažeidžiant 63 straipsnio, 79 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 83 straipsnio nuostatų, atsako gavėjui už tinkamą mokėjimo pavedimo perdavimą mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui pagal 74 straipsnio 3 dalies nuostatas. Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis nedelsdamas atitinkamą mokėjimo pavedimą perduoda mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjui. Pavėluoto mokėjimo pavedimo perdavimo atveju sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turi būti kompensuota už prarastas palūkanas.

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, nedarant įtakos 63 straipsnio, 79 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 83 straipsnio nuostatoms, atsako gavėjui už mokėjimo operacijos tvarkymą laikydamasis 78 straipsnyje nustatytų pareigų. Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma būtų pateikta gavėjui iš karto po to, kai ta suma įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą. Sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai.

Be to, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, nepažeidžiant 63 straipsnio, 79 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 83 straipsnio nuostatų, atsako gavėjui už mokėjimo operacijos tvarkymą laikydamasis 78 straipsnyje nustatytų pareigų. Kai gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra atsakingas pagal šią pastraipą, jis užtikrina, kad mokėjimo operacijos suma būtų pateikta gavėjui iš karto po to, kai ta suma įskaitoma į gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą. Sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turi būti kompensuota už prarastas palūkanas.

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos, už kurią gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas neatsako pagal pirmą ir antrą pastraipas, atveju mokėtojui atsako mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra šiuo atveju atsakingas, jis tinkamai ir nepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir kiekvienu atveju atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų, jei netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos.

Neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos, už kurią gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas neatsako pagal pirmą ir antrą pastraipas, atveju mokėtojui atsako mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas. Kai mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas yra šiuo atveju atsakingas, jis tinkamai ir nepagrįstai nedelsdamas grąžina mokėtojui neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir kiekvienu atveju atkuria mokėjimo sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jei netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta. Sumos įskaitymo į mokėtojo mokėjimo sąskaitą data turi būti ne vėlesnė nei data, kada ta suma nurašyta nuo sąskaitos. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turi būti kompensuota už prarastas palūkanas.

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl direktyvos

80 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pavėluoto mokėjimo operacijos įvykdymo atveju mokėtojas gali nuspręsti, kad sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data būtų ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai.

Pavėluoto mokėjimo operacijos įvykdymo atveju mokėtojas gali nuspręsti, kad sumos įskaitymo į gavėjo mokėjimo sąskaitą data būtų ne vėlesnė nei data, kurią suma turėjo būti įskaityta į sąskaitą, jei operacija būtų buvusi įvykdyta tinkamai. Jei to nebeįmanoma įvykdyti techniškai, mokėtojui taip pat turi būti kompensuota už prarastas palūkanas.

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl direktyvos

82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė pagal 80 straipsnį yra priskirtina kitam mokėjimo paslaugų teikėjui arba tarpininkui, tai tas kitas mokėjimo paslaugų teikėjas ar tarpininkas kompensuoja pirmojo mokėjimo paslaugų teikėjo patirtus nuostolius arba pagal 80 straipsnį sumokėtas sumas. Tai apima ir kompensaciją, kai kuris nors mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko griežto kliento autentiškumo patvirtinimo.

1. Kai mokėjimo paslaugų teikėjo atsakomybė pagal 65 ir 80 straipsnius yra priskirtina kitam mokėjimo paslaugų teikėjui arba tarpininkui, tai tas kitas mokėjimo paslaugų teikėjas ar tarpininkas kompensuoja pirmojo mokėjimo paslaugų teikėjo patirtus nuostolius arba pagal 65 ir 80 straipsnius sumokėtas sumas. Tai apima ir kompensaciją, kai kuris nors mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko griežto kliento autentiškumo patvirtinimo.

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl direktyvos

82 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. EBI įgaliojama pradėti ir skatinti privalomą tarpininkavimą, kad būtų išspręsti kompetentingų institucijų ginčai, kylantys dėl naudojimosi šiame straipsnyje suteiktomis teisėmis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBA) pasiūlymu.

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant šią direktyvą asmens duomenys tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB, nacionalinių taisyklių, kuriomis Direktyva 95/46/EB perkeliama į nacionalinę teisę, ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

1. Valstybės narės leidžia asmens duomenis tvarkyti mokėjimo sistemose ir mokėjimo paslaugų teikėjams, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti sukčiavimo atliekant mokėjimus prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Tokie asmens duomenys tvarkomi laikantis Direktyvos 95/46/EB, nacionalinių taisyklių, kuriomis Direktyva 95/46/EB perkeliama į nacionalinę teisę, ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

Pagrindimas

Išimtis dėl asmens duomenų naudojimo suteikia mokėjimo paslaugų teikėjams teisinio tikrumo, kai jie tvarko tokius duomenis išvardytais tikslais.

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Tvarkant asmens duomenis šios direktyvos įgyvendinimo tikslais laikomasi būtinumo, proporcingumo, tikslo ribojimo ir proporcingo duomenų saugojimo laikotarpio principų;

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. visų pirma bet kuris asmens duomenis tvarkantis paslaugų teikėjas, tarpininkas ar vartotojas turi turėti galimybę gauti, apdoroti ir saugoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini jo mokėjimo paslaugų efektyvumui užtikrinti;

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. sąvokos „privatumo apsauga visą ciklą“ ir „standartizuotoji privatumo apsauga“ įtraukiamos į visas duomenų tvarkymo sistemas, sukurtas ir naudojamas įgyvendinant šią direktyvą;

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. dokumentuose, nurodytuose 5 straipsnio j punkte, be kita ko, taip pat nustatomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti saugumo ir konfidencialumo principų laikymąsi ir privatumo apsaugos visą ciklą principo bei standartizuotosios privatumo apsaugos įgyvendinimą;

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl direktyvos

84 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e. Šioje direktyvoje numatyti standartų parengimui ir sąveikos užtikrinimui skirti veiksmai grindžiami poveikio privatumui vertinimu, kuris turi padėti nustatyti, kokios grėsmės gali būti susijusios su kiekviena iš techninių galimybių ir kokių esama priemonių, kurios galėtų būti įdiegtos siekiant kuo labiau sumažinti grėsmes duomenų apsaugai.

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Mokėjimo paslaugų teikėjams taikoma Direktyva [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] ir konkrečiai jos 14 ir 15 straipsniuose nustatyti rizikos valdymo ir pranešimo apie incidentus reikalavimai.

1. Mokėjimo paslaugų teikėjai nustato atitinkamų rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų sistemą, pagal kurią valdo operacinę riziką, įskaitant saugumo riziką, susijusią su jų teikiamomis mokėjimo paslaugomis. Kaip tos sistemos dalį, mokėjimo paslaugų teikėjai nustato ir naudoja veiksmingas incidentų tvarkymo procedūras, įskaitant didelių incidentų nustatymą ir klasifikaciją.

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 6 straipsnio 1 dalį paskirta institucija buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir EBI nepagrįstai nedelsdama praneša apie mokėjimo paslaugų teikėjų pateiktus pranešimus apie TIS incidentus.

2. Mokėjimo paslaugų teikėjai nepagrįstai nedelsdami praneša apie didelius operacinius incidentus, įskaitant saugumo incidentus, mokėjimo paslaugų teikėjo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Gavusi pranešimą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepagrįstai nedelsdama pateikia svarbius incidento duomenis EBI.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti nuoseklumą ir suteikti galimybę nesidalyti tam tikrais duomenimis.

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gavusi pranešimą, kai taikytina, EBI informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

3. Gavusi pranešimą, EBI, bendradarbiaudama su kompetentinga buveinės valstybės narės institucija, įvertina incidento reikšmę ir, remdamasi tuo vertinimu, informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas.

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nacionalinė kompetentinga institucija, jei būtina, imasi prevencinių veiksmų, kad būtų nedelsiant užtikrintas finansų sistemos saugumas.

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Be Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 14 straipsnio 4 dalies nuostatų, kai saugumo incidentas gali turėti poveikio mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo paslaugų vartotojų finansiniams interesams, nepagrįstai nedelsdamas jis praneša apie incidentą savo mokėjimo paslaugų vartotojams ir juos informuoja apie galimas rizikos mažinimo priemones, kurių jie patys gali imtis, kad sumažintų neigiamas incidento pasekmes.

4. Kai saugumo incidentas gali turėti poveikio mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo paslaugų vartotojų finansiniams interesams, nepagrįstai nedelsdamas jis praneša apie incidentą savo mokėjimo paslaugų vartotojams ir juos informuoja apie visas įmanomas rizikos mažinimo priemones, kurių jie patys gali imtis, kad sumažintų neigiamas incidento pasekmes.

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir pasikonsultavusi su 5 straipsnio 3a dalyje nurodyta patariamąja grupe, parengia gaires, nustatančias pranešimų apie ankstesnėse dalyse nurodytus didelius incidentus sistemą. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą pranešimų procedūrą, gairėse nurodoma teiktinos informacijos aprėptis ir traktavimas, įskaitant incidentų svarbos kriterijus ir standartinius pranešimų apie juos šablonus.

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl direktyvos

85 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir EBI reguliariai teiktų duomenis apie sukčiavimo atvejus, susijusius su skirtingomis mokėjimo priemonėmis.

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai institucijai, paskirtai pagal Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 6 straipsnio 1 dalį, kas metus teiktų atnaujintą informaciją apie operacinės ir saugumo rizikos, susijusios su jų teikiamomis mokėjimo paslaugomis, vertinimą ir reaguojant į tą riziką įgyvendintų rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų adekvatumą. Pagal Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 6 straipsnio 1 dalį paskirta institucija šios informacijos kopiją nepagrįstai nedelsdama perduoda buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai kompetentingai institucijai kas metus teiktų atnaujintą išsamią informaciją apie operacinės ir saugumo rizikos, susijusios su jų teikiamomis mokėjimo paslaugomis, vertinimą ir reaguojant į tą riziką įgyvendintų rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų adekvatumą.

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nedarant įtakos Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 14 ir 15 straipsniams, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, EBI parengia gaires dėl saugumo priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir stebėsenos, įskaitant atitinkamais atvejais sertifikavimo procesus. Ji atsižvelgia, inter alia, į standartus ir (arba) specifikacijas, kuriuos Komisija paskelbė pagal Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 16 straipsnio 2 dalį.

2. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, parengia saugumo priemonių nustatymo, įgyvendinimo ir stebėsenos, įskaitant atitinkamais atvejais sertifikavimo procesus, techninius įgyvendinimo standartus. Ji atsižvelgia, inter alia, į standartus ir (arba) specifikacijas, kuriuos paskelbė Komisija, taip pat į ECB Eurosistemos SecuRePay“ forumo rekomendacijas dėl interneto mokėjimų saugumo.

 

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip ...*.

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

Pagrindimas

Pateikta nuoroda į „SecuRePay“, kad būtų išvengta dubliavimosi. ECB rekomendacijos įsigalios 2015 m. vasarį.

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, EBI gaires reguliariai, bet ne rečiau kaip kas dvejus metus, peržiūri.

3. Glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, EBI 2 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus reguliariai, bet ne rečiau kaip kas dvejus metus, persvarsto.

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl direktyvos

86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nedarant įtakos Direktyvos [TIS direktyva] [Leidinių biuro prašoma įterpti direktyvos numerį, kai ji bus priimta] 14 ir 15 straipsniams, EBI paskelbia gaires, kurios padėtų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyti, kada incidentai yra dideli ir kokiomis aplinkybėmis mokėjimo įstaiga turi pranešti apie saugumo incidentą. Tos gairės paskelbiamos iki (įterpti datą – dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos).

4. EBI koordinuoja dalijimąsi informacija operacinės ir saugumo rizikos, susijusios su mokėjimo paslaugomis, srityje su kompetentingomis institucijomis ir ECB.

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl direktyvos

87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas teikia I priedo 7 punkte nurodytas paslaugas, jis patvirtina savo tapatybę sąskaitos savininko sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui.

2. Kai mokėjimo paslaugų teikėjas teikia I priedo 7 punkte nurodytas paslaugas, jis patvirtina savo tapatybę sąskaitos savininko sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui laikydamasis bendrųjų ir saugių atvirųjų ryšių standartų, kaip nurodyta 94a straipsnyje.

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl direktyvos

87 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, EBI paskelbia mokėjimo paslaugų teikėjams, nustatytiems šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje, skirtas gaires dėl moderniausio kliento autentiškumo patvirtinimo ir griežto kliento autentiškumo patvirtinimo naudojimo išimčių. Tos gairės paskelbiamos iki (įterpti datą – dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos) ir prireikus reguliariai atnaujinamos.

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnį, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir pasikonsultavusi su EDAPP bei 5 straipsnio 3a dalyje nurodyta patariamąja grupe, EBI paskelbia mokėjimo paslaugų teikėjams, nustatytiems šios direktyvos 1 straipsnio 1 dalyje, skirtas gaires dėl to, kaip mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys patvirtina savo tapatybę sąskaitą tvarkantiems mokėjimo paslaugų teikėjams, dėl moderniausio kliento autentiškumo patvirtinimo ir dėl griežto kliento autentiškumo patvirtinimo naudojimo išimčių. Šios gairės paskelbiamos prieš galutinį šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminą ir prireikus reguliariai atnaujinamos.

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl direktyvos

88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurtos procedūros, pagal kurias mokėjimo paslaugų vartotojai ir kitos suinteresuotos šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, galėtų kompetentingoms institucijoms pateikti skundus, jei įtaria, kad mokėjimo paslaugų teikėjai pažeidė šios direktyvos nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurtos procedūros, pagal kurias mokėjimo paslaugų vartotojai ir kitos suinteresuotos šalys, įskaitant vartotojų asociacijas, galėtų kompetentingoms institucijoms arba neteisminio ginčų sprendimo institucijoms pateikti skundus, jei įtaria, kad mokėjimo paslaugų teikėjai pažeidė šios direktyvos nuostatas.

Pagrindimas

Siekiama išaiškinti, kad ne visos kompetentingos institucijos nagrinėja skundus.

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios užtikrintų ir stebėtų veiksmingą šios direktyvos laikymąsi. Tos kompetentingos institucijos imasi visų priemonių, būtinų direktyvos laikymuisi užtikrinti. Jos yra nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Jos yra kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1039/2010 4 straipsnio 2 dalyje.

1. Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios užtikrintų ir stebėtų veiksmingą šios direktyvos laikymąsi. Tos kompetentingos institucijos imasi visų priemonių, būtinų direktyvos laikymuisi užtikrinti. Jos yra nepriklausomos nuo mokėjimo paslaugų teikėjų. Jos yra kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos institucijos turi visus savo pareigoms atlikti būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti yra įgaliota daugiau negu viena kompetentinga institucija, tai valstybės narės užtikrina tų institucijų glaudų bendradarbiavimą, kad jos galėtų veiksmingai vykdyti savo atitinkamas pareigas.

2. 1 dalyje nurodytos institucijos turi visus savo pareigoms atlikti būtinus įgaliojimus ir išteklius.

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. EBI, pasikonsultavusi su ECB, remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsniu paskelbia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires dėl skundų nagrinėjimo procedūrų, į kurias turi būti atsižvelgta siekiant užtikrinti atitiktį atitinkamoms šios direktyvos nuostatoms, kaip nurodyta 1 dalyje. Tos gairės paskelbiamos ne vėliau kaip ... * [įrašyti datą – dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir prireikus reguliariai atnaujinamos.

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų tinkamas ir veiksmingas vartotojų skundų sprendimo procedūras, skirtas mokėjimo paslaugų vartotojų skundams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų nagrinėti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų ir taikytų tinkamas ir veiksmingas vartotojų skundų sprendimo procedūras, skirtas mokėjimo paslaugų vartotojų skundams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų nagrinėti, ir stebi paslaugų teikėjų šioje srityje vykdomo darbo rezultatus.

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja mokėjimo paslaugų teikėjus dėti kuo daugiau pastangų, kad per tinkamą laiką ir ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų būtų raštu atsakyta į mokėjimo paslaugų vartotojų skundus ir visus juose iškeltus klausimus. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas negalėjo kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju tas terminas negali būti vėliau nei dar po 30 darbo dienų.

2. Valstybės narės reikalauja mokėjimo paslaugų teikėjus dėti kuo daugiau pastangų, kad per tinkamą laiką ir ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų būtų raštu atsakyta į mokėjimo paslaugų vartotojų skundus ir visus juose iškeltus klausimus. Išskirtiniais atvejais, jei dėl priežasčių, kurių mokėjimo paslaugų teikėjas negalėjo kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodęs atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju tas terminas negali būti vėliau nei dar po 15 darbo dienų. Kai valstybė narė taiko išsamesnes skundų nagrinėjimo procedūras, kurias nustato nacionalinė kompetentinga institucija, gali būti taikomos valstybės narės taisyklės.

Pagrindimas

Atsakymo į skundus procedūra neturi būti pernelyg ilga. Net išimtiniais atvejais turėtų pakakti 15+15 darbo dienų.

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jei tokia yra, mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų sutarties bendrosiose nuostatose ir su tokiomis sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose bei kvituose. Ją teikiant nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą neteisminio teisių gynimo subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

4. 3 dalyje nurodyta informacija teikiama aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinama forma komercinės veiklos subjekto interneto svetainėje, jei tokia yra, ir, jei taikoma, komercinės veiklos subjekto ir vartotojo prekių pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių bendrosiose nuostatose.

Pagrindimas

Ši nuostata viršija Alternatyvaus ginčų sprendimo direktyvos reikalavimus, nes joje daroma nuoroda į sąskaitas faktūras ir kvitus. Papildomas reikalavimas pateikti informaciją apie visas pajamas ir sąskaitas faktūras gali apsunkinti mažas įmones ir būti sudėtingas praktiškai taikyti įmonėms, kurios dėl prekių ir paslaugų, kurias parduoda, asortimento įvairovės naudoja daug įvairių alternatyvaus ginčų sprendimo sistemų.

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl direktyvos

91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos neteisminio skundų sprendimo ir teisių gynimo procedūros, skirtos mokėjimo paslaugų vartotojų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų ginčams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų spręsti, atitinkamais atvejais pasitelkiant esamas įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad tokios procedūros būtų taikomos mokėjimo paslaugų teikėjams ir kad jos taip pat būtų taikomos paskirtiems atstovams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus būtų nustatytos tinkamos, nepriklausomos, nešališkos, skaidrios ir veiksmingos neteisminio skundų sprendimo ir teisių gynimo procedūros, skirtos mokėjimo paslaugų vartotojų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų ginčams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų spręsti, atitinkamais atvejais pasitelkiant esamas kompetentingas įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad tokios procedūros būtų taikomos ir prieinamos tiek mokėjimo paslaugų naudotojams, tiek teikėjams, ir kad jos taip pat būtų taikomos paskirtiems atstovams.

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl direktyvos

91 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai priklausytų vienai arba daugiau alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų.

Pagrindimas

Suderinama su Direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (Direktyva dėl vartotojų alternatyvaus ginčų sprendimo).

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl direktyvos

91 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytos įstaigos bendradarbiautų spręsdamos tarpvalstybinius ginčus dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų.

2. Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytos įstaigos bendradarbiautų spręsdamos tarpvalstybinius ginčus dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų. Valstybės narės užtikrina, kad tos įstaigos turėtų pakankamai pajėgumų tinkamai ir veiksmingai dalyvauti vykdant tokį tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Paprastai tokios neteisminės įstaigos efektyviai veikia nacionaliniu mastu, bet yra nepakankamai veiksmingos sprendžiant tarpvalstybinius ginčus. Norint, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, turi būti stiprinami tarpvalstybiniai pajėgumai.

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl direktyvos

92 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2а. EBI parengia 2 dalyje nurodytų nuobaudų taikymo gaires ir užtikrina, kad tos nuobaudos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl direktyvos

V antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

DELEGUOTIEJI AKTAI

DELEGUOTIEJI AKTAI IR TECHNINIAI STANDARTAI

Pakeitimas  195

Pasiūlymas dėl direktyvos

93 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

93a straipsnis

 

Techniniai standartai

 

EBI parengia techninius reguliavimo standartus, kuriuose pateikiamos 7 ir 8 straipsniuose nurodytų nuosavų lėšų reikalavimų bei 9 straipsnyje nurodytų apsaugos reikalavimų taikymo sąlygos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBA) pasiūlymu.

Pakeitimas  196

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 93 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 93 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas  197

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

94a straipsnis

 

 

Bendrieji ir saugūs atvirieji ryšių standartai

 

1. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir pasikonsultavusi su 5 straipsnio 3a dalyje nurodyta patariamąja grupe, parengia techninių reguliavimo standartų projektus bendrųjų ir saugių atvirųjų ryšių standartų forma, siekdama nustatyti, kaip sąskaitą tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai ir mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys arba mokėjimo priemones išduodančios trečiosios šalys turėtų vieni su kitais bendradarbiauti.

 

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...* [12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

 

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

 

2. 1 dalyje nurodyti bendrieji ir saugūs atvirieji ryšių standartai apima informacijos teikimo technines ir funkcines specifikacijas ir jais siekiama optimizuoti ryšių saugumą ir veiksmingumą.

 

3. Bendruosiuose ir saugiuose atviruosiuose ryšių standartuose, remiantis 58 ir 87 straipsniais, visų pirma nurodoma, kaip mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys patvirtina savo tapatybę sąskaitą tvarkantiems mokėjimo paslaugų teikėjams ir kokiu būdu sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas praneša ir teikia informaciją paslaugas teikiančiai trečiajai šaliai.

 

4. EBI, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB, užtikrina, kad bendrieji ir saugūs atvirieji ryšių standartai būtų parengti tinkamai pasikonsultavus su visais mokėjimo paslaugų rinkos suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant ne bankų sektoriuje veikiančius subjektus.

 

5. Valstybės narės užtikrina, kad sąskaitas tvarkantys mokėjimo paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugas teikiančios trečiosios šalys ir mokėjimo priemones išduodančios trečiosios šalys naudotųsi bendraisiais ir saugiais atviraisiais ryšių standartais.

 

6. Bendrieji ir saugūs atvirieji ryšių standartai reguliariai persvarstomi, siekiant atsižvelgti į naujoves ir techninius pokyčius.

 

7. Šiuo straipsniu netrukdoma taikyti kitų šioje direktyvoje nurodytų įsipareigojimų.

Pakeitimas  198

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

94b straipsnis

 

1. EBI savo interneto svetainėje paskelbia visų leidimus turinčių ir Sąjungoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašą.

 

2. Tame sąraše nurodomi visi leidimus turintys mokėjimo paslaugų teikėjai, kurių registracija panaikinama, ir pateikiamos to panaikinimo priežastys.

 

3. Visi mokėjimo paslaugų teikėjai savo interneto svetainėse pateikia tiesiogines nuorodas į buveinės kompetentingos institucijos interneto svetainę, kurioje pateikiamas visų leidimus turinčių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas.

Pakeitimas  199

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

94c straipsnis

 

Prievolė informuoti vartotojus apie jų teises

 

1. Ne vėliau kaip ...* [dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija po viešų konsultacijų dėl projekto parengia vartotojui patogų naudoti elektroninį informacinį bukletą, kuriame būtų pateikta aiškiai ir lengvai suprantama informacija apie vartotojų teises pagal šią direktyvą ir susijusius Sąjungos teisės aktus.

 

2. 1 dalyje nurodytas informacinis bukletas turi būti prieinamas visiems vartotojams Sąjungoje ir kitoms suinteresuotosioms šalims Komisijos, EBI ir nacionalinių bankų reguliavimo institucijų interneto svetainėse ir turi būti lengvai parsisiunčiamas ir perkeliamas į kitas interneto svetaines. Komisija informuoja valstybes nares, mokėjimo paslaugų teikėjus ir vartotojų asociacijas apie informacinio bukleto paskelbimą.

 

3. Visi mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad autentiško formato informacinis bukletas būtų prieinamas visiems vartotojams, įskaitant ne klientus, elektroniniu būdu jų interneto svetainėse ir popierine forma jų filialų, tarpininkų ar išorės subjektų, kuriems perduodamas veiklos vykdymas, įstaigose.

 

Tose filialų, tarpininkų ir išorės subjektų įstaigose gerai matomoje vietoje vartotojams pateikiamas toks aiškiai įskaitomas pranešimas: „Prie langelio teiraukitės teksto, kuriame išdėstytos jūsų, kaip mokėjimo paslaugų vartotojo, teisės“.

 

Jų interneto svetainėse gerai matomoje vietoje turi būti pateikiamas toks pranešimas: „Spauskite čia, jei pageidaujate sužinoti savo, kaip mokėjimo paslaugų vartotojo, teises“. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat užtikrina, kad jų klientai galėtų bet kuriuo metu lengvai susipažinti su tokia informacija savo internetinėse sąskaitose, jeigu tokios yra.

 

4. Informacinis bukletas visų pirma platinamas elektroniniu būdu arba popieriuje, kai klientai sudaro bet kokios rūšies sutartį arba, jeigu klientai jau yra sudarę sutartį informacinio bukleto paskelbimo dieną, pranešant jiems per vienus metus nuo tada, kai informacinį bukletą paskelbia Komisija.

 

5. Visi mokėjimo paslaugų teikėjai savo interneto svetainėse pateikia tiesiogines nuorodas į kompetentingos institucijos interneto svetainę, kurioje pateikiamas visų sertifikuotų mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas.

 

6. Mokėjimo paslaugų teikėjai iš savo klientų nereikalauja mokesčio už informacijos teikimą pagal šį straipsnį.

 

7. Akliesiems ir silpnaregiams šio straipsnio nuostatos taikomos naudojant kitas tinkamas priemones.

Pakeitimas  200

Pasiūlymas dėl direktyvos

95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai valstybė narė naudojasi 1 dalyje nurodytomis galimybėmis, ji informuoja apie tai ir apie visus tolesnius pakeitimus Komisiją. Komisija paskelbia informaciją interneto svetainėje arba sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su ja kitu lengvai prieinamu būdu.

2. Kai valstybė narė naudojasi 1 dalyje nurodytomis galimybėmis, ji apie tai ir apie visus tolesnius pakeitimus informuoja Komisiją. Komisija paskelbia informaciją interneto svetainėje arba sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su ja kitu lengvai prieinamu būdu ir tuo pat metu apie tai informuoja Europos Parlamentą.

Pakeitimas  201

Pasiūlymas dėl direktyvos

96 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ne vėliau kaip ...* Komisija pateikia ataskaitą, jei reikia, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, dėl trišalių sistemų įtraukimo į šių nuostatų taikymo sritį poveikio prieigai prie mokėjimo sistemų, visų pirma atsižvelgiant į kortelių sistemų konkurencijos lygį ir užimamą rinkos dalį.

 

____________

 

*OL prašome įrašyti datą: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (18.12.2013)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB
(COM(2013) 0547 – C7‑0230/2013 – 2013/0264(COD))

Nuomonės referentas: Dimitar Stoyanov

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo direktyvos pasiūlymu siekiama sudaryti palankias sąlygas aktyvesniam ES elektroninių mokėjimų rinkos vystymuisi, nes skaitmeninė ekonomika palaipsniui išstumia tradicinę prekybą, o vartotojų mokėjimo įpročiai keičiasi. Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu.

Iš daug nuomonių ir komentarų, suinteresuotųjų šalių pateiktų renkant informaciją dėl pasiūlymo, aišku, jog būtina pakeisti esamą teisinę sistemą, kad ji labiau atitiktų veiksmingos ES mokėjimų rinkos poreikius ir padėtų kurti mokėjimų aplinką, kuri būtų palanki konkurencijai, skatintų inovacijas ir užtikrintų saugumą.

Atsižvelgiant į tai, kad reikalingas teisinis tikrumas ir vienodos konkurencijos sąlygos, dabartinė mokėjimo paslaugų reglamentavimo sistema bus atnaujinta ir papildyta nuostatomis, kuriomis siekiama padaryti mokėjimo paslaugas skaidresnes, sudaryti palankias sąlygas inovacijoms ir užtikrinti fizinių asmenų saugumą šioje srityje bei padidinti nacionalinių taisyklių nuoseklumą.

Komisijos atliktame poveikio vertinime, kuriuo remdamasi ji nagrinėjo galimas integruotos ES mokėjimų rinkos nebuvimo pasekmes, nustatytos problemos, kurios sukelia padarinių vartotojams, prekybininkams, naujų mokėjimo paslaugų teikėjams ir visai mokėjimo paslaugų rinkai.

Tokią padėtį galima pagerinti sudarant palankesnes sąlygas sąžiningai konkurencijai tarp esamų ir naujų mokėjimo kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu paslaugų teikėjų; didinant mokėjimo sprendimų veiksmingumą ir skaidrumą bei suteikiant mokėjimo paslaugų naudotojams galimybes rinktis sprendimus ir užtikrinant paslaugų naudotojams aukšto lygio apsaugą.

Siūlomoje naujoje direktyvoje numatyta keletas esamos mokėjimo paslaugų direktyvos pakeitimų ir tam tikros naujos valstybių narių pareigos, paliekant joms nemažą laisvę spręsti, kaip šias pareigas perkelti į nacionalinę teisę.

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir visų rinkos dalyvių lygybę, visose valstybėse narėse taikomi principai, taisyklės, procedūros ir standartai turi derėti.

Pasiūlymo tikslai visiškai atitinka Sąjungos politiką veiksmingos mokėjimo paslaugų vidaus rinkos kūrimo, asmens duomenų apsaugos, administracinių sankcijų ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu srityse.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25. tarpininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris teikdamas mokėjimo paslaugas veikia mokėjimo įstaigos vardu;

25. tarpininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris teikdamas mokėjimo paslaugas veikia mokėjimo įstaigos vardu ir sąskaita;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28. „patvarioji laikmena“ – priemonė, kuri suteikia galimybę mokėjimo paslaugų vartotojui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad su informacija būtų galima susipažinti ateityje, informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir kuri suteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti jos nepakeičiant;

28. „patvarioji laikmena“ – priemonė, kuri suteikia galimybę mokėjimo paslaugų vartotojui saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad ši informacija būtų lengvai prieinama mokėjimo paslaugų vartotojui ir kad su ja būtų galima susipažinti ateityje, informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir kuri suteikia galimybę saugomą informaciją atgaminti jos nepakeičiant;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

а) veiklos programą, kurioje visų pirma nurodoma numatomų mokėjimo paslaugų rūšis;

a) veiklos programą, kurioje nurodomos visos numatomų mokėjimo paslaugų rūšys;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

е) nustatytos procedūros, pagal kurią stebimi saugumo incidentai ir su saugumu susiję klientų skundai, į juos reaguojama ir imamasi tolesnių veiksmų, įskaitant pranešimo apie incidentus mechanizmą, kuriuo atsižvelgiama į 86 straipsnyje nustatytas mokėjimo įstaigos pranešimo pareigas, aprašymą;

е) nustatytos procedūros, pagal kurią stebimi saugumo incidentai ir su saugumu susiję klientų skundai, į juos reaguojama ir imamasi tolesnių veiksmų jiems išspręsti, įskaitant pranešimo apie incidentus mechanizmą, kuriuo atsižvelgiama į 86 straipsnyje nustatytas mokėjimo įstaigos pranešimo pareigas, aprašymą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) principų ir apibrėžčių, taikomų renkant veiklos rezultatų, operacijų ir sukčiavimo statistinius duomenis, aprašymą;

i) galiojančius nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus atitinkančių principų ir apibrėžčių, taikomų renkant veiklos rezultatų, operacijų ir sukčiavimo statistinius duomenis, aprašymą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) jeigu mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos turi būti naudojamos pagal terminuotus mokėjimo nurodymus arba tiesioginiu debetu ir prieš termino pabaigą arba automatinį mokėjimą lėšų vartotojui iškeliama byla, lėšos įšaldomos, mokėjimo įstaigų lėšos negali būti blokuotos, jeigu terminuotas mokėjimo nurodymas arba tiesioginis debetas išduotas prieš teismui priimant sprendimą lėšas įšaldyti.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3а. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai, besinaudojantys sąskaitos perkėlimo paslaugomis, paprašę iš keičiamų mokėjimo paslaugų teikėjų už prieinamą kainą, patvarioje laikmenoje gautų informaciją apie baigtas ankstesnes operacijas.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti, kad įrodinėjimo pareiga tenka mokėjimo paslaugų teikėjui, ir jis turi įrodyti, kad įvykdė šioje antraštinėje dalyje nustatytus informavimo reikalavimus.

Įrodinėjimo pareiga tenka mokėjimo paslaugų teikėjui, ir jis turi įrodyti, kad įvykdė šioje antraštinėje dalyje nustatytus informavimo reikalavimus.

Pagrindimas

Įrodinėjimo pareiga neatitikus informacijos apie mokėjimo paslaugų teikimą kriterijų turėtų tekti mokėjimo paslaugų teikėjui. Valstybės narės neturėtų turėti galimybės nustatyti kitų galimybių.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

45 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

а) mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, pagrindinių savybių aprašymas;

а) aiškus mokėjimo paslaugos, kuri bus teikiama, pagrindinių savybių aprašymas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

а) užtikrinti, kad mokėjimo priemonės personalizuotais saugumo požymiais negalėtų naudotis kitos šalys, o tik mokėjimo paslaugų vartotojas, turintis teisę naudoti mokėjimo priemonę, nedarant įtakos 61 straipsnyje numatytoms mokėjimo paslaugų vartotojo pareigoms;

а) užtikrinti, kad personalizuoti mokėjimo priemonės saugumo požymiai tikrai būtų patikimi, kad jais negalėtų naudotis kitos šalys, o tik mokėjimo priemonės vartotojas, turintis teisę naudoti mokėjimo priemonę, nepažeidžiant 61 straipsnį numatytų mokėjimo paslaugų vartotojo įsipareigojimų;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 65 straipsnio, mokėtojui gali tekti pareiga neviršijant 50 EUR maksimalios sumos padengti su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis susijusius nuostolius, patirtus dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo arba dėl neteisėto jos įgijimo.

Nukrypstant nuo 65 straipsnio, mokėtojui gali tekti pareiga neviršijant 50 EUR arba lygiavertės maksimalios sumos padengti su neautorizuotomis mokėjimo operacijomis susijusius nuostolius, patirtus dėl prarastos ar pavogtos mokėjimo priemonės panaudojimo arba dėl neteisėto jos įgijimo.

Pagrindimas

Suma nurodyta tik eurais, reikia atsižvelgti į valstybes nares, kurių valiuta skiriasi ir turėtų būti priimama lygiavertė suma tų valstybių narių valiuta, nes valiutos kursas keičiasi kiekvieną dieną.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

66 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

66a straipsnis

 

Mokėjimo operacijos, kurių suma nežinoma iš anksto

 

1. Mokėjimo operacijų, kurių suma nežinoma pirkimo metu, atveju valstybės narės turėtų nustatyti pagrįstą didžiausią lėšų sumą, kurią galima blokuoti mokėtojo mokėjimo sąskaitoje, ir ilgiausią laikotarpį, per kurį gavėjas gali šias lėšas blokuoti.

 

2. Gavėjas turi prieš mokėjimo operaciją informuoti mokėtoją, jeigu reikia mokėtojo sąskaitoje reikia blokuoti didesnę sumą negu mokėjimo suma.

 

3. Jeigu mokėtojo sąskaitoje blokuojama didesnė suma negu mokėjimo suma, mokėjimo paslaugų teikėjas turi apie tai informuoti mokėtoją savo sąskaitų ataskaitoje.

Pagrindimas

Daugeliu atveju galutinė paslaugų kaina sandorio metu nežinoma, o prekiautojai, pavyzdžiui, automobilių nuomos įmonės, viešbučiai ir t. t. ilgesniam laikui blokuoja didesnes sumas, nei tos, kurių pareikalaujama iš mokėtojo kredito ar debeto kortelių įmonių. Šia praktika užtikrinamas mokėjimas prekiautojui, tačiau vartotojui apie tai prieš atliekant mokėjimo operaciją nepraneša nei prekiautojas, nei mokėjimo paslaugų teikėjas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

89 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagal III ir IV antraštines dalis priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų pažeidimo ar įtariamo pažeidimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos yra mokėjimo paslaugų teikėjo buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, tačiau filialų ir tarpininkų, veikiančių naudojantis įsisteigimo teise, atveju – priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.

3. Pagal III ir IV antraštines dalis priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų pažeidimo ar įtariamo pažeidimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos yra mokėjimo paslaugų teikėjo priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Mokėjimo paslaugų teikėjų vykdomų mokėjimo operacijų priežiūrą turi vykdyti priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, nes jos labiausiai tam tinkamos. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos turi galėti imtis tiesioginių veiksmų, kai mokėjimo paslaugų teikėjas nesilaiko savo pareigų ir prievolių.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų tinkamas ir veiksmingas vartotojų skundų sprendimo procedūras, skirtas mokėjimo paslaugų vartotojų skundams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų nagrinėti.

1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų ir taikytų tinkamas ir veiksmingas vartotojų skundų sprendimo procedūras, skirtas mokėjimo paslaugų vartotojų skundams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų nagrinėti, ir stebi paslaugų teikėjų šioje srityje vykdomo darbo rezultatus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

90 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodyta informacija paprastai, tiesiogiai, aiškiai ir nuolat teikiama mokėjimo paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jei tokia yra, mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų sutarties bendrosiose nuostatose ir su tokiomis sutartimis susijusiose sąskaitose faktūrose bei kvituose. Ją teikiant nurodoma, kaip galima rasti daugiau informacijos apie atitinkamą neteisminio teisių gynimo subjektą ir kreipimosi į jį sąlygas.

4. 1 dalyje nurodyta informacija teikiama aiškiai, suprantamai ir turi būti lengvai prieinama komercinės veiklos subjekto interneto svetainėje, jei tokia yra, ir, jeigu taikoma, komercinės veiklos subjekto ir vartotojo prekių pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių bendrosiose nuostatose.

Pagrindimas

Siūloma formuluote siekiama daugiau nei Direktyvos dėl alternatyvus ginčų sprendimo pateikiamoje formuluotėje, nes numatomas reikalavimas pateikti informaciją apie visas sąskaitas ir sąskaitas faktūras, kurios gali būti našta MVĮ. Būtų geriau naudoti Direktyvos dėl alternatyvus ginčų sprendimo 13 straipsnio 2 dalies formuluotę.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

91 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos neteisminio skundų sprendimo ir teisių gynimo procedūros, skirtos mokėjimo paslaugų vartotojų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų ginčams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų spręsti, atitinkamais atvejais pasitelkiant esamas įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad tokios procedūros būtų taikomos mokėjimo paslaugų teikėjams ir kad jos taip pat būtų taikomos paskirtiems atstovams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamus nacionalinės ir Sąjungos teisės aktus būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos neteisminio skundų sprendimo ir teisių gynimo procedūros, skirtos mokėjimo paslaugų vartotojų ir jų mokėjimo paslaugų teikėjų ginčams dėl pagal šią direktyvą kylančių teisių ir pareigų spręsti, atitinkamais atvejais pasitelkiant esamas kompetentingas įstaigas. Valstybės narės užtikrina, kad tokios procedūros būtų taikomos ir prieinamos tiek mokėjimo paslaugų naudotojams, tiek teikėjams, ir kad jos taip pat būtų taikomos paskirtiems atstovams.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

92 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2а. EBI parengia gaires, susijusias su 2 dalyje nurodytomis sankcijomis, ir užtikrina, kad jos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

94 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 93 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 93 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Terminas, per kurį galima reikšti prieštaravimus, turi būti pratęstas, kad Parlamentas ir Taryba galėtų nuodugniai išnagrinėti deleguotąjį aktą ir įvertinti, ar jį priimti tokia forma tinkama ir teisinga.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

95 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai valstybė narė naudojasi 1 dalyje nurodytomis galimybėmis, ji informuoja apie tai ir apie visus tolesnius pakeitimus Komisiją. Komisija paskelbia informaciją interneto svetainėje arba sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su ja kitu lengvai prieinamu būdu.

2. Kai valstybė narė naudojasi 1 dalyje nurodytomis galimybėmis, ji informuoja apie tai ir apie visus tolesnius pakeitimus Komisiją. Komisija paskelbia informaciją interneto svetainėje arba sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su ja kitu lengvai prieinamu būdu ir tinkamu laiku apie tai informuoja Europos Parlamentą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2013) 0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.10.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

8.10.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Dimitar Stoyanov

14.10.2013

Svarstymas komitete

26.11.2013

 

 

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Silvia Costa, Jürgen Klute, Kay Swinburne

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje

Nuorodos

COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.7.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

8.10.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

8.10.2013

IMCO

8.10.2013

JURI

8.10.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

25.9.2013

IMCO

25.9.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Diogo Feio

10.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2013

17.12.2013

12.2.2014

 

Priėmimo data

20.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Fabrizio Bertot, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Emilie Turunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Marta Andreasen

Pateikimo data

12.3.2014