Процедура : 2013/0377(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0171/2014

Внесени текстове :

A7-0171/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.31
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0426

ДОКЛАД     ***I
PDF 766kWORD 310k
12.3.2014
PE 527.990v02-00 A7-0171/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

(COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Владимир Уручев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

(COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0769),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0393/2013),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 февруари 2014 г.(1),

–       след консултация с Комитета на регионите,

–       като взе предвид член 55 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0171/2014),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В делегираните актове, които трябва да се приемат в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да предвиди, както за процесите по управление на единици в първия период на задължения по Протокола от Киото, периодично нетно уравняване, при което се предприема прехвърляне на предписани емисионни единици с цел отразяване на нетните прехвърляния на квоти на Съюза, включително прехвърляне на квоти за емисии с трети държави, участващи в СТЕ на ЕС, които не са част от споразумението за съвместно изпълнение (напр. Норвегия и Лихтенщайн).

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Съответните международни правила за отчитане на емисиите и на напредъка към изпълнението на задълженията следва да бъдат приети на следващата посветена на климата конференция в Лима през декември 2014 г. Следователно Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и третите държави, за да допринесе за гарантиране на официалното приемане на правилата за отчитане по Протокола от Киото на конференцията в Лима, посветена на климата. Резултатът от тези правила следва да бъде взет под внимание при прилагането на регистъра на Съюза и делегираните актове, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Изменение/замяна на изменение 5 (съображение 5б) от докладчика.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) В резултат на значителни намаления на емисиите на парникови газове в Съюза, които се дължат на политиките в областта на климата, както и на икономическите обстоятелства, ще има значителен излишък от предписани емисионни единици, сертифицирани единици редуцирани емисии и единици редуцирани емисии в отчетите на Съюза и държавите членки за втория период на задължения по Протокола от Киото. Съгласно Решение 1/CMP.8, което изисква страните да преразгледат до 2014 г. задълженията си за намаление на емисиите за втория период на задължения, Съюзът и държавите членки следва да анулират определен брой единици, за да се приведат в съответствие с предвидените реални емисии, и най-малко с икономически ефективна траектория на националните емисии с оглед постигането на целта на Съюза за 2050 г. по отношение на климата.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се установят съгласувани правила за гарантиране техническо изпълнение на Протокола от Киото в Съюза след 2012 г., да се даде възможност за ефективното функциониране на съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия и да се гарантира съответствието му с функционирането на СТЕ на ЕС и с Решението за разпределяне на усилията на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира тяхната съгласуваност с международно приетите правила за отчитане, с условията за съвместното изпълнение, определени в Решение [...], и със съответното законодателство на Съюза,

(6) С цел да се установят съгласувани правила за гарантиране техническо изпълнение на Протокола от Киото в Съюза след 2012 г., да се даде възможност за ефективното функциониране на съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия и да се гарантира съответствието му с функционирането на СТЕ на ЕС и с Решението за разпределяне на усилията на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да гарантира едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета, както и тяхната съгласуваност с международно приетите правила за отчитане, с условията за съвместното изпълнение, определени в Решение на Съвета относно ратифицирането на изменението от Доха към Протокола от Киото, и със съответното законодателство на Съюза,

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

През декември 2012 г. на конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата 192-те страни по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата приеха изменение на Протокола.

Изменението от Доха установява втори период на задължения по Протокола от Киото, започващ на 1 януари 2013 г. и завършващ на 31 декември 2020 г., с правно обвързващи задължения за намаляване на емисиите, съгласно които Европейският съюз, неговите държави членки и Исландия поемат ангажимент за ограничаване на средните си годишни емисии на парникови газове в годините от 2013 г. до 2020 г. до 80 % от емисиите си през базовата година (в повечето случаи 1990 г.).

Наред с това, изменението от Доха въвежда следните промени в Протокола от Киото: на първо място, включването на нов газ (азотен трифлуорид); на второ място, амбициозен механизъм за опростена процедура, за да се даде възможност на дадена страна да адаптира своя ангажимент, като увеличи амбициите си по време на периода на задължения; на трето място, разпоредба, която автоматично регулира целта на дадена страна, за да се предотврати нарастване на емисиите ѝ за периода от 2013 г. до 2020 г. над средните ѝ емисии за годините от 2008 г. до 2010 г.

Конференцията в Доха по въпросите на изменението на климата прие също така и Решения 1/CMP.8 и 2/CMP.8 относно техническото изпълнение на ангажиментите, свързани с отчитането и управлението на единиците по Протокола от Киото през втория период на задължения и прехода от първия към втория период на задължения.

Следователно изпълнението на Протокола от Киото след 2012 г. изисква изготвянето на набор от правила за техническо изпълнение за Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия.

Цел

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета предвижда основата за приемане на необходимите технически правила, за да се гарантира изпълнението на Протокола от Киото в Европейския съюз след 2012 г., да се позволи ефективното функциониране на съвместното изпълнение на ангажиментите на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия и да се гарантира привеждането му в съответствие с действието на СТЕ на ЕС и Решението за разпределяне на усилията. Тези правила следва да регулират редица въпроси, включително:

-          процесите по управление на единици като трансакции с единици по Протокола от Киото (отпускане, прехвърляне, придобиване, анулиране, изтегляне, пренасяне, замяна или промяна на срока на валидност) в националните регистри на Европейския съюз, държавите членки и Исландия и между тези регистри;

-          процесите на отчитане, свързани с прехода от първия към втория период на задължения, в това число пренасяне на неизползвани предписани емисионни единици, сертифицирани единици редуцирани емисии и единици редуцирани емисии от първия към втория период на задължения;

-          създаването и поддържането на резерв за излишък от предходен период и на резерв за периода на задължения за всеки член на споразумението за съвместно изпълнение;

-          отчитане на „дела от приходите“ вследствие на издаването на единици редуцирани емисии и първото международно прехвърляне на предписани емисионни единици във втория период на задължения.

Правни аспекти

Делегираният акт съгласно член 290 от ДФЕС допълва съществените разпоредби, като уточнява съдържанието им и регулира допълнителни подробности. Той се различава от акта за изпълнение, който предвижда еднакви условия за изпълнение на законодателството на Съюза от държавите членки.

Изискванията по отношението на отчитането по Протокола от Киото, които трябва да се прилагат след 2012 г., са в голяма степен основани на международно договорени правила. Тези правила се изпълняват не само индивидуално от държавите членки, но се отнасят в еднаква степен и за Европейския съюз като цяло, с което се предвижда задължение за институциите на ЕС.

Делегираните актове, предвидени в настоящия регламент, няма да водят до хармонизирането на прилагането на никоя от действащите съществени разпоредби, както е предвидено в член 290 от ДФЕС, а по-скоро ще установяват допълнителни специфични технически подробности във връзка с прилагането на Протокола от Киото след 2012 г.

Следователно, за да може да бъде създадена действаща система от регистри, с която да се прилагат новите изисквания за отчитането и управлението на единици във втория период на задължения по Протокола от Киото, е необходимо да се оправомощи Комисията да приема необходимите делегирани актове.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия. Той счита, че то предоставя необходимото правно основание за приемане на техническите правила за осигуряване на ефективното изпълнение на Протокола от Киото в Европейския съюз след 2012 г.

Докладчикът би желал да подчертае следните аспекти, които следва да бъдат отразени в предложението на Комисията:

Справяне с проблеми, свързани с неясноти или корекции

Нивата на емисиите/количествата, определени за всяка държава членка (и Исландия), се основават на Решението за разпределяне на усилията (Решение 406/2009) и обхващат всички източници и поглътители на територията на съответната държава членка, обхванати от Протокола от Киото, с изключение на източници, включени в СТЕ на ЕС.

Нивото на емисии /предписаното количество на ЕС покрива емисиите в държавите членки и Исландия от източници, включени в СТЕ на ЕС, които също са в обхвата на Протокола от Киото.

Тъй като тези предписани количества на държавите членки са определени в предложението за решение на Съвета относно ратифицирането на изменението от Доха към Протокола от Киото, всички неясноти или корекции в определението на единно предписано количество засягат единствено предписаното количество на ЕС. Използването на евентуален излишък или справянето с евентуален дефицит в предписаното количество на Съюза, например вследствие на процедурата за преглед от експерти на ООН, ще трябва да се осъществява посредством делегирани актове.

Международни правила, които все още не са официално приети

Съответните международни правила за отчитане на емисиите и на напредъка към постигането на ангажиментите за втория период на задължения по Протокола от Киото бяха договорени по същество, макар и без да бъдат официално приети, във Варшава през ноември 2013 г. В очакване на решаването на две спорни разпоредби, тяхното приемане следва да се осъществи на следващата конференция в Лима, посветена на климата, през декември 2014 г. Тъй като договорената по същество част от тези правила беше обявена за приключена от всички страни с ангажимент за втория период на задължения по Протокола от Киото, липсата на официално приемане на тези правила не следва да възпрепятства Съюза, неговите държави членки или Исландия да пристъпят към тяхното изпълнение в съответното си законодателство. Въпреки това Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и третите държави, за да се допринесе за гарантиране на официалното приемане на системата за отчитане на Протокола от Киото на конференцията в Лима, посветена на климата. Всяка съществена промяна в правилата следва да бъде отразена в делегираните актове, предвидени в настоящия регламент.

Нетно уравняване

Както за процесите по управление на единици в първия период на задължения по Протокола от Киото, следва да се предвиди периодично нетно уравняване, при което се предприема прехвърляне на предписани емисионни единици с цел отразяване на нетните прехвърляния на квоти на ЕС, включително прехвърляне на квоти за емисии с трети държави, участващи в СТЕ на ЕС, които не са част от споразумението за съвместно изпълнение (напр. Норвегия и Лихтенщайн). Това следва да се извършва посредством делегирани актове, приети в съответствие с настоящия регламент.

Заключения

Докладчикът счита, че обхватът на предложението за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови на равнището на Съюза отразява необходимостта от изготвяне и приемане на конкретни и последователни правила, за да се гарантира техническото изпълнение на Протокола от Киото в Съюза след 2012 г., да се осигури ефективното функциониране на съвместното изпълнение на задълженията на Съюза, неговите държави членки и Исландия и да се гарантира привеждането му в съответствие с действието на СТЕ на ЕС и Решението за споделяне на усилията.

Докладчикът счита, че официалното влизане в сила на изменение от Доха е сред приоритетните цели за Европейския съюз, тъй като Протоколът от Киото има решаващ принос в глобалните усилия за овладяване на изменението на климата.

Поради това, с оглед на горепосочените съображения, докладчикът предлага компетентната комисия и Европейския парламент да приемат предложението на Комисията, без ненужно забавяне и не по-късно от края на настоящия парламентарен мандат.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

Позовавания

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.11.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.2.2014

 

 

 

Дата на приемане

10.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

5

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

13.3.2014

Правна информация - Политика за поверителност