BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

12.3.2014 - (COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Vladimir Urutchev


Procedure : 2013/0377(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0171/2014
Indgivne tekster :
A7-0171/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

(COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0769),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0393/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 26. februar 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–       efter høring af Regionsudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0171/2014),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) I de delegerede retsakter, der vedtages efter denne forordning, bør Kommissionen, hvad angår processerne for administrationen af enheder for Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, fastsætte en periodevis nettoregnskabsafslutning, hvor de tildelte enheder (AAU) noteres for at afspejle nettooverførsler af EU-emissionskvoter, herunder overførsel af emissionsrettigheder med tredjelande, der er en del af EU ETS, men som ikke er en del af den fælles opfyldelsesaftale (f.eks. Norge og Liechtenstein).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) De relevante internationale bestemmelser for beregning af emissioner og fremskridt med hensyn til opfyldelse af forpligtelserne bør vedtages på den næste klimakonference i Lima i december 2014. Kommissionen bør derfor arbejde sammen med medlemsstaterne og tredjelande for at sikre den formelle vedtagelse af Kyotoprotokollens bogføringsregler på klimakonferencen i Lima. Udfaldet heraf bør afspejles i gennemførelsen af EU-registret og i de delegerede retsakter, der er omtalt i denne forordning.

Begrundelse

Ændrer / erstatter AM 5 (betragtning 5b) ved ordføreren.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Efter betydelige reduktioner af drivhusgasemissionerne i Unionen som følge af klimapolitikker og den økonomiske situation vil der være et væsentligt overskud af AAU'er, CER'er (godkendte emissionsreduktioner) og ERU'er på Unionens og medlemsstaternes kontoer for Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode. I henhold til beslutning 1/CMP.8, ifølge hvilken parterne senest i 2014 skal revidere deres reduktionsforpligtelser for den anden forpligtelsesperiode, bør Unionen og dens medlemsstater annullere et antal emissionsenheder for at sikre tilpasning til de reelle emissioner og som minimum til et omkostningseffektivt nationalt udviklingsforløb for emissioner mod opfyldelse af Unionens klimamål for 2050.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at opnå et sæt sammenhængende regler til at sikre den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen i Unionen efter 2012, muliggøre en effektivt fungerende fælles opfyldelse af Unionens, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser og sikre tilpasning til driften af EU ETS og beslutningen om indsatsfordeling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for, at der er overensstemmelse med internationalt aftalte regnskabsmæssige krav, de betingelser for den fælles opfyldelse, der er fastsat i afgørelse [...] og relevant EU-lovgivning —

(6) For at opnå et sæt sammenhængende regler til at sikre den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen i Unionen efter 2012, muliggøre en effektivt fungerende fælles opfyldelse af Unionens, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser og sikre tilpasning til driften af EU ETS og beslutningen om indsatsfordeling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og behørig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet, samt at der er overensstemmelse med internationalt aftalte regnskabsmæssige krav, de betingelser for den fælles opfyldelse, der er fastsat i Rådets afgørelse om ratificeringen af Dohaændringen af Kyotoprotokollen og relevant EU-lovgivning —

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Indledning

På Doha-konferencen om klimaændringer i december 2012 nåede de 192 parter i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers Rammekonvention om klimaændringer til enighed om en ændring af protokollen.

Doha-ændringen fastsætter Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, som begyndte den 1. januar 2013 og slutter den 31. december 2020, med retligt bindende forpligtelser til emissionsreduktioner, ifølge hvilke Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Island forpligter sig til at reducere deres gennemsnitlige årlige emissioner af drivhusgasser i perioden fra 2013 til 2020 til 80 % af deres emissioner i referenceåret (som regel 1990).

Derudover resulterede Doha-ændringen i følgende ændringer i Kyotoprotokollen: For det første tilføjelsen af en ny gas (nitrogentrifluorid), for det andet, en ambitionsmekanisme, der indfører en forenklet procedure, som gør det muligt for en part at tilpasse sit tilsagn ved at hæve sit ambitionsniveau i en forpligtelsesperiode, og for det tredje tilpasses en parts mål automatisk gennem Doha-ændringen for at forhindre en forøgelse af emissioner for perioden 2013-2020, så de ikke overstiger de gennemsnitlige emissioner for årene 2008-2010.

Doha-konferencen om klimaændringer vedtog også Beslutning 1/CMP.8 og 2/CMP.8 om teknisk gennemførelse af forpligtelser vedrørende bogføring og forvaltning af Kyoto-enheder under den anden forpligtelsesperiode og i overgangsperioden fra den første til anden forpligtelsesperiode.

Gennemførelsen af Kyotoprotokollen efter 2012 kræver dermed, at der fastlægges en række tekniske gennemførelsesregler for Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Island.

Mål

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning udgør grundlaget for gennemførelsen af de nødvendige tekniske regler for at sikre gennemførelsen af Kyotoprotokollen i Den Europæiske Union efter 2012, en effektivt fungerende fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser og tilpasning til driften af EU ETS og beslutningen om indsatsfordeling. Disse regler bør behandle en række spørgsmål, herunder:

-          Processer for administration af enheder såsom transaktioner af Kyoto-enheder (udstedelse, overførsel, erhvervelse, annullering, tilbagetrækning, fremførsel, erstatning eller ændring af udløbsdatoen) i og mellem Den Europæiske Unions, medlemsstaternes og Islands nationale registre

-          Bogføringsprocesser for overgangen fra den første til den anden forpligtelsesperiode, herunder fremførsel af overskydende AAU'er, CER'er og ERU'er fra den første til den anden forpligtelsesperiode

-          Oprettelse og vedligeholdelse af en reserve for den foregående periodes overskud (PPSR) (previous period surplus reserve) og en reserve for forpligtelsesperioden (CPR) for hver deltager i aftalen om fælles opfyldelse

-          Den afgift, som lægges på udstedelse af ERU'er og den første internationale overførsel af AAU'er i den anden forpligtelsesperiode (share of proceeds).

Retlige aspekter

En delegeret retsakt i henhold til artikel 290 TEUF supplerer de væsentlige bestemmelser ved at indholdet præciseres og reguleringen bliver mere detaljeret. Den er forskellig fra en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 291 i TEUF, som skaber ensartede betingelser for gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne.

Kyotoprotokollens bogføringskrav, der skal gennemføres efter 2012, er i vid udstrækning baseret på internationalt vedtagne regler. Disse regler gennemføres ikke af medlemsstaterne alene, men gælder også for Den Europæiske Union, hvilket medfører forpligtelser for EU’s institutioner.

De delegerede retsakter i forbindelse med dette forslag vil ikke komme til at harmonisere gennemførelsen af eventuelle eksisterende væsentlige bestemmelser, som fastsat i artikel 290 i TEUF, men fastsætter i stedet yderligere specifikke tekniske detaljer for gennemførelsen af Kyotoprotokollen efter 2012.

For at oprette et effektivt registersystem, som gennemfører de nye krav til bogføring og forvaltning af enheder i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, er det derfor nødvendigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage de nødvendige delegerede retsakter.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Han mener, at det giver det nødvendige retsgrundlag for at kunne vedtage de tekniske regler for at sikre den effektive gennemførelse af Kyotoprotokollen i Den Europæiske Union efter 2012.

Ordføreren ønsker at fremhæve følgende aspekter, der bør afspejles i Kommissionens forslag:

Usikkerheder og justeringer

De emissionsniveauer/kvoter, der er tildelt medlemsstaterne (og Island), er baserede på beslutningen om indsatsfordeling (ESD) (Beslutning 406/2009) og dækker alle kilder og dræn på medlemsstaternes territorier, som det nævnes i Kyotoprotokollen, med undtagelse af kilder omfattet af EU ETS.

EU's emissionsniveauer/tildelte kvoter dækker emissioner i medlemsstaterne og Island fra kilder omfattet af EU ETS, der også er omfattet af Kyotoprotokollen.

Eftersom medlemsstaternes tildelte mængder er fastsat i forslaget til Rådets afgørelse om ratifikation af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen, vil enhver usikkerhed eller justering i forbindelse med den fælles tildelte mængde kun påvirke den mængde, der er tildelt Unionen. Anvendelsen af eventuelle overskud eller håndtering af eventuelle underskud, der måtte opstå i EU's tildelte mængde, for eksempel som følge af FN's ekspertundersøgelse, skal løses ved hjælp af delegerede retsakter.

Internationale regler er stadig ikke er formelt vedtaget

I november 2013 blev der i Warszawa opnået enighed om det væsentlige i de relevante internationale bestemmelser vedrørende beregning af emissioner og fremskridt med hensyn til opfyldelsen af forpligtelser i Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, men de blev ikke formelt vedtaget. Forudsat at der findes en løsning i forbindelse med to omstridte bestemmelser, forventes det, at ordningen vil blive vedtaget ved næste klimakonference i Lima i december 2014. Eftersom det væsentlige i den aftalte del af disse internationale regler blev erklæret for at være afsluttet af alle parter med en forpligtelse i Kyoto-protokollens anden forpligtelsesperiode, bør manglen på en formel vedtagelse af disse bestemmelser derfor ikke forhindre Unionen, medlemsstaterne eller Island i at fortsætte med gennemførelsen i den nationale lovgivning. Ikke desto mindre vil Kommissionen arbejde sammen med medlemsstaterne og tredjelande for at sikre den formelle vedtagelse af Kyotoprotokollens bogføringsregler ved klimakonferencen i Lima. Enhver væsentlig ændring i bestemmelserne skal fremgå af de delegerede retsakter, der er fastsat i denne forordning.

Nettoregnskabsafslutning

Hvad angår processerne for administrationen af enheder for Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode, bør der fastsættes en periodevis regnskabsafslutning, hvor overførsler af enheder (AAU) noteres for at afspejle nettooverførsler af EU-emissionskvoter, herunder overførsel af emissionsrettigheder med tredjelande, der er en del af EU ETS, men som ikke er en del af den fælles opfyldelsesaftale (f.eks. Norge og Liechtenstein). Dette bør behandles i de delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med denne forordning.

Konklusioner

Ordføreren mener, at omfanget af den foreslåede ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i EU til fulde afspejler behovet for at udarbejde og vedtage de specifikke og sammenhængende regler for at sikre den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen i Unionen efter 2012, en effektivt fungerende fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser og tilpasning til anvendelsen af EU ETS og beslutningen om indsatsfordeling.

Ordføreren opfatter den formelle ikrafttræden af Doha-ændringen som et af de prioriterede mål for Den Europæiske Union, eftersom Kyotoprotokollen er et vigtigt bidrag til den globale indsats for at håndtere klimaændringer.

På baggrund af ovennævnte betragtninger foreslår ordføreren derfor, at det korresponderende udvalg og Europa-Parlamentet vedtager Kommissionens forslag uden unødige forsinkelser og inden udgangen af den indeværende valgperiode.

PROCEDURE

Titel

Ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

Referencer

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Dato for høring af EP

6.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

12.2.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

5

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

13.3.2014