Menettely : 2013/0377(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0171/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0171/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2014 - 7.31
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0426

MIETINTÖ     ***I
PDF 427kWORD 287k
12.3.2014
PE 527.990v02-00 A7-0171/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta

(COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Vladimir Urutchev

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta

(COM(2013)0769 – C7‑0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0769),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0393/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. helmikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       on kuullut alueiden komiteaa,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7-0171/2014),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Komission olisi tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttävissä delegoiduissa säädöksissä vahvistettava Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden yksiköiden hallinnointiprosesseja varten jaksoittainen nettoselvitys, jossa sallittuja päästömääräyksikköjä (AAU) siirretään unionin päästöoikeuksien nettosiirtoja vastaavasti, mukaan luettuina päästöoikeuksien siirrot sellaisten EU:n päästökauppajärjestelmään osallistuvien kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan sopimuksen jäseniä (esimerkiksi Norja ja Liechtenstein).

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Päästötilinpitoa ja sitoumusten täyttämistä koskevat kansainväliset säännöt on tarkoitus hyväksyä Limassa joulukuussa 2014 pidettävässä seuraavassa ilmastokokouksessa. Komission olisi siksi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa auttaakseen varmistamaan, että Kioton pöytäkirjan tilinpitosäännöt hyväksytään virallisesti Liman ilmastokonferenssissa. Sääntöjen tulokset olisi otettava huomioon tässä asetuksessa tarkoitettujen delegoitujen säädösten ja unionin rekisterin täytäntöönpanossa.

Perustelu

Tarkistuksella korvataan esittelijän esittämä tarkistus 5 (johdanto-osan kappale 5 b).

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c) Koska unionin kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi ilmastopolitiikan ja taloudellisen tilanteen johdosta, unionin ja jäsenvaltioiden tileille jää Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta varten huomattava sallittujen päästömääräyksiköiden (AAU), sertifioitujen päästövähennysten (CER) ja päästövähennysyksiköiden (ERU) ylijäämä. Päätöksellä 1/CMP.8 velvoitetaan osapuolet tarkistamaan viimeistään vuonna 2014 toista velvoitekautta koskevia vähentämissitoumuksiaan, ja sen mukaan unionin ja jäsenvaltioiden olisi peruttava tietty määrä yksikköjä mukauttaakseen niiden määrät arvioituihin todellisiin päästöihin ja vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi kustannustehokkaan kansallisen päästösuunnitelman avulla unionin vuoden 2050 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle täytäntöönpanolle Euroopan unionissa vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen johdonmukaisuus EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan ja taakanjakopäätöksen kanssa, olisi siirrettävä komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön kanssa,

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle täytäntöönpanolle Euroopan unionissa vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen johdonmukaisuus EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan ja taakanjakopäätöksen kanssa, olisi siirrettävä komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti, sekä säädösten johdonmukaisuus kansainvälisesti hyväksyttyjen tilinpitovaatimusten, neuvoston päätöksessä Kioton pöytäkirjaan tehdyn Dohan muutoksen ratifioinnista esitettyjen velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön kanssa,

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Johdanto

Dohassa joulukuussa 2012 pidetyssä ilmastonmuutoskonferenssissa ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 192 osapuolta hyväksyivät Kioton pöytäkirjaan tehtävän muutoksen.

Dohan muutoksella vahvistetaan Kioton pöytäkirjan mukainen toinen velvoitekausi, joka alkaa 1. tammikuuta 2013 ja päättyy 31. joulukuuta 2020 ja joka sisältää sitovia päästöjen vähennyssitoumuksia, joiden nojalla Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Islanti sitoutuvat vuosina 2013–2020 rajoittamaan keskimääräisiä vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttiin perusvuoden (yleensä vuosi 1990) päästöistään.

Lisäksi Dohan muutoksella muutettiin Kioton pöytäkirjaa seuraavasti: Ensinnäkin siihen sisällytettiin uusi kaasu (typpitrifluoridi). Toiseksi siihen liitettiin tavoitemekanismi, jonka avulla osapuolen on mahdollista yksinkertaistettua menettelyä käyttäen tarkistaa sitoumustaan ja tiukentaa tavoitteitaan velvoitekauden aikana. Kolmanneksi siihen sisällytettiin säännös, jolla osapuolen tavoitetta tarkistetaan automaattisesti sen estämiseksi, että osapuolen päästöt ylittävät kaudella 2013–2020 sen keskimääräiset päästöt vuosina 2008–2010.

Dohan ilmastonmuutoskonferenssissa hyväksyttiin myös päätökset 1/CMP.8 2/CMP.8, jotka koskevat Kioton yksiköiden tilinpitoon ja hallinnointiin toisella velvoitekaudella ja siirryttäessä ensimmäiseltä toiselle velvoitekaudelle liittyvien sitoumusten teknistä täytäntöönpanoa.

Kioton pöytäkirjan täytäntöönpano vuoden 2012 jälkeen edellyttää näin ollen, että laaditaan tiettyjä teknisiä täytäntöönpanosääntöjä Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja Islantia varten.

Tavoite

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimii perustana tarvittavien teknisten sääntöjen hyväksymiselle, jotta voidaan varmistaa Kioton pöytäkirjan täytäntöönpano unionissa vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteinen täyttäminen tehokkaasti ja varmistaa sen johdonmukaisuus EU:n päästökauppajärjestelmän ja taakanjakopäätöksen kanssa. Näissä säännöissä olisi käsiteltävä useita kysymyksiä, kuten:

–    yksiköiden hallinnointiprosessit, muun muassa Kioton yksiköihin liittyvät transaktiot (yksiköiden myöntäminen, siirtäminen, hankkiminen, mitätöiminen, poistaminen, siirtäminen seuraavalle velvoitekaudelle, korvaaminen tai voimassaolon päättymisen muuttaminen) Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja Islannin kansallisissa rekistereissä tai niiden välillä;

–    tilipitoprosessit, jotka liittyvät siirtymiseen ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle, mukaan lukien yli jääneiden sallittujen päästömääräyksiköiden (AAU), sertifioitujen päästövähennysten (CER) ja päästövähennysyksiköiden (ERU) siirtäminen ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle;

–    aiemman kauden ylijäämävarannon luominen ja ylläpito sekä velvoitekausivaranto kutakin velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan sopimuksen jäsentä varten;

–    tuoton osuuden (”share of proceeds”) huomioon ottaminen päästövähennysyksiköiden (ERU) myöntämisen ja sallittujen päästömääräyksiköiden (AAU) ensimmäisen kansainvälisen siirron jälkeen toisella velvoitekaudella.

Oikeudelliset näkökohdat

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen delegoitu säädös täydentää keskeisiä säännöksiä, koska siinä tarkennetaan säännöksen sisältöä ja säädetään yksityiskohdista. Se eroaa täytäntöönpanosäädöksestä, jossa säädetään unionin lainsäädännön yhdenmukaisesta lainsäädännöstä jäsenvaltioissa.

Vuoden 2012 jälkeen täytäntöön pantavat Kioton pöytäkirjan tilinpitovaatimukset perustuvat suurelta osin kansainvälisiin säännöksiin. Näitä säännöksiä eivät pane täytäntöön yksinomaan jäsenvaltiot, vaan niitä sovelletaan samalla tavoin itse Euroopan unioniin, mikä asettaa velvoitteita EU:n toimielimille.

Kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa säädetään, tässä ehdotuksessa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ei yhdenmukaistettaisi nykyisten keskeisten sääntöjen täytäntöönpanoa vaan säädettäisiin erityisistä teknisistä yksityiskohdista Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa varten vuoden 2012 jälkeen.

Jotta voidaan luoda tehokas rekisterijärjestelmä, jolla pannaan täytäntöön uudet yksiköiden tilinpitoa ja hallinnointia koskevat vaatimukset Kioton pöytäkirjan toisella velvoitekaudella, on siirrettävä komissiolle valta antaa tarvittavat delegoidut säädökset.

Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta. Hän katsoo, että se tarjoaa tarvittavan oikeusperustan teknisille säännöille, joilla voidaan varmistaa Kioton pöytäkirjan täytäntöönpano Euroopan unionissa vuoden 2012 jälkeen.

Esittelijä haluaisi korostaa seuraavia seikkoja, joita olisi käsiteltävä komission ehdotuksessa

Epäselvyydet ja mukautukset

Kullekin jäsenvaltiolle (ja Islannille) myönnetyt päästötasot/päästömäärät perustuvat taakanjakopäätökseen (päätös 406/2009) ja niihin sisältyvät kaikki kyseisen jäsenvaltion alueella olevat Kioton pöytäkirjassa mainitut päästölähteet ja nielut, lukuun ottamatta EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyviä lähteitä.

EU:n päästötaso / sallittu päästömäärä kattaa ne EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyvistä lähteistä aiheutuvat päästöt jäsenvaltioissa ja Islannissa, jotka kuuluvat myös Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan.

Koska jäsenvaltioiden sallitut päästömäärät on vahvistettu ehdotuksessa neuvoston päätökseksi Kioton pöytäkirjaa koskevan Dohan muutoksen ratifioinnista, yhteistä sallittua päästömäärää koskevat mahdolliset epäselvyydet ja mukautukset vaikuttavat vain EU:n sallittuun päästömäärään. EU:n sallitun päästömäärän ylijäämän käyttö tai mahdollisen alijäämän käsittely, mikä voi tulla kyseeseen esimerkiksi YK:n asiantuntijoiden suorittaman tarkastelun jälkeen, olisi toteutettava delegoiduilla säädöksillä.

Kansainväliset säännöt, joita ei ole vielä virallisesti hyväksytty

Päästötilinpitoa ja Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden sitoumusten täyttämistä koskevien kansainvälisten sääntöjen sisällöstä päätettiin Varsovassa marraskuussa 2013, mutta niitä ei hyväksytty virallisesti. Säännöt on tarkoitus hyväksyä seuraavassa ilmastokokouksessa Limassa joulukuussa 2014 edellyttäen, että kahdesta kiistellystä kohdasta päästään sopuun. Koska kaikki Kioton pöytäkirjan toiseen velvoitekauteen sitoutuneet osapuolet julistivat päättäneensä neuvottelut näiden kansainvälisten sääntöjen siitä osasta, jonka sisällöstä oli päästy sopimukseen, se tosiasia, että sääntöjä ei ole virallisesti hyväksytty, ei saisi estää Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita tai Islantia saattamasta niitä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission on kuitenkin tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa auttaakseen varmistamaan, että Kioton pöytäkirjan tilinpitosäännöt hyväksytään virallisesti Liman ilmastokonferenssissa. Sääntöjen sisältöä koskevien mahdollisten muutosten olisi käytävä ilmi tämän asetuksen mukaisesti annetuista delegoiduista säädöksistä.

Nettoselvitys

Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden yksiköiden hallinnointiprosesseja varten olisi säädettävä jaksoittaisesta nettoselvityksestä, jossa sallittuja päästömääräyksikköjä (AAU) siirretään unionin päästöoikeuksien nettosiirtoja vastaavasti, mukaan luettuina päästöoikeuksien siirrot sellaisten EU:n päästökauppajärjestelmään osallistuvien kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan sopimuksen jäseniä (esimerkiksi Norja ja Liechtenstein). Tämä olisi toteutettava tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyillä delegoiduilla säädöksillä.

Johtopäätökset

Esittelijä katsoo, että järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi unionin tasolla annettuun asetukseen (EU) N:o 525/2013 ehdotetun muutoksen laajuus kuvastaa täysimääräisesti tarvetta laatia ja hyväksyä erityiset ja johdonmukaiset säännöt, jotta varmistetaan Kioton pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano unionissa vuoden 2012 jälkeen, mahdollistetaan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden tehokas yhteinen täyttäminen ja varmistetaan sen johdonmukaisuus EU:n päästökauppajärjestelmän ja taakanjakopäätöksen kanssa.

Esittelijä pitää Dohan muutoksen virallista voimaantuloa yhtenä Euroopan unionin ensisijaisista tavoitteista, koska Kioton pöytäkirja edistää ratkaisevasti maailmanlaajuisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Esittelijä ehdottaa siksi yllä mainitut näkökohdat huomioon ottaen, että asiasta vastaava valiokunta ja Euroopan parlamentti hyväksyvät komission ehdotuksen tarpeettomitta viivästyksittä ja viimeistään ennen nykyisen vaalikauden päättymistä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta

Viiteasiakirjat

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.11.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.2.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

5

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.3.2014

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö