Eljárás : 2013/0377(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0171/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0171/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.31
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0426

JELENTÉS     ***I
PDF 541kWORD 324k
12.3.2014
PE 527.990v02-00 A7-0171/2014

az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Vladimir Urutchev

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0769),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0393/2013),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. február 26-i véleményére(1),

–       a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–       tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0171/2014),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az e rendelettel összhangban elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban a Bizottság a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakában alkalmazott egységkezelési folyamatokhoz hasonlóan időszakos nettó elszámolásról rendelkezik, amelynek keretében a kibocsátható mennyiségi egységek átruházásainak tükrözniük kell az uniós kibocsátási egységek nettó átruházásait, beleértve a kibocsátási egységeknek az EU ETS-ben részt vevő olyan harmadik országokkal folytatott átruházásait is, amelyek nem részes felei a közös teljesítésről szóló megállapodásnak (például Norvégia és Liechtenstein).

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A kibocsátások elszámolására és a kötelezettségvállalások teljesítése terén elért előrelépésekre vonatkozó nemzetközi szabályokat a következő, 2014 decemberében, Limában szervezett éghajlat-változási konferencián kell elfogadni. A Bizottságnak ezért a tagállamokkal és a harmadik országokkal együtt azon kell dolgoznia, hogy támogassa a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti elszámolási szabályok limai éghajlat-változási konferencián való hivatalos elfogadását. E szabályok eredményeinek az uniós kiotói jegyzék és az e rendeletben meghatározott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok végrehajtásában kell tükröződnie.

Indokolás

Az előadó módosítja/helyettesíti az 5. módosítást (5b preambulumbekezdés).

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) Az éghajlat-változási politikák, illetve a gazdasági körülmények eredményeként az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az Unióban tapasztalható jelentős csökkenése miatt a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Unió és a tagállamok jelentős kibocsátható mennyiségi egység- (AAU), igazolt kibocsátáscsökkentési egység- és (CER), kibocsátáscsökkentési egység-többlettel rendelkeznek majd. Az 1/CMP.8 határozat értelmében, amely előírja, hogy a felek 2014-re vizsgálják felül a második kötelezettségvállalási időszakra vállalt csökkentési kötelezettségeiket, az Uniónak és a tagállamoknak számos egységet törölniük kell, hogy igazodjanak az előirányzott tényleges kibocsátásokhoz, illetve legalább a 2050-es uniós éghajlati célkitűzés teljesítését célzó költséghatékony belső kibocsátási menetrendhez.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy következetes szabályok biztosítsák a Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtását az Európai Unióban 2012 után, valamint az Unió, a tagállamai és Izland által vállalt kötelezettségek közös teljesítésének hatékony végrehajtását és annak az EU ETS és a vállaláselosztási határozat működésével való összhangját, az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ezen jogi aktusok összhangban legyenek a nemzetközileg elfogadott elszámolási követelményekkel, a kötelezettségvállalások közös teljesítésének a […] határozatban rögzített feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

(6) Annak érdekében, hogy következetes szabályok biztosítsák a Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtását az Európai Unióban 2012 után, valamint az Unió, a tagállamai és Izland által vállalt kötelezettségek közös teljesítésének hatékony végrehajtását és annak az EU ETS és a vállaláselosztási határozat működésével való összhangját, az EUMSZ 290. cikkével összhangban a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell az idevágó dokumentumok Európai Parlament és Tanács számára való egyidejű, kellő időben történő és megfelelő továbbításáról, valamint arról, hogy e jogi aktusok összhangban legyenek a nemzetközileg elfogadott elszámolási követelményekkel, a kötelezettségvállalások közös teljesítésének a Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának megerősítéséről szóló tanácsi határozatban rögzített feltételeivel és az uniós jogszabályokkal,

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A 2012. decemberi dohai éghajlat-változási konferencián az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvet aláíró 192 fél elfogadta a jegyzőkönyv módosítását.

A „dohai módosítás” létrehozta a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakát, amely 2013. január 1-jétől 2020. december 31-ig tart, és amelyre nézve az Európai Unió és annak tagállamai, valamint Izland kötelezték magukat, hogy 2013 és 2020 között az üvegházhatásúgáz-kibocsátásuk átlagos éves szintjét a referenciaévi (általában az 1990-es) szint 80 %-ára csökkentik.

Ezzel párhuzamosan a dohai módosítás a következő pontokon módosította a Kiotói Jegyzőkönyvet: először is egy új gáz (nitrogén-trifluorid) felvétele; másodszor, egy egyszerűsített eljárást bevezető ambíciós mechanizmus, amellyel a részes felek a kötelezettségvállalási időszakon belül is kiigazíthatják kötelezettségvállalásukat, ha növelni kívánják ambíciójuk mértékét; harmadszor egy olyan rendelkezés, amely automatikusan kiigazítja a részes fél célértékét, nehogy a 2013-tól 2020-ig tartó időszakban nagyobb legyen az átlagos éves kibocsátása, mint a 2008-tól 2010-ig tartó időszakban volt.

A dohai éghajlat-változási konferencia emellett elfogadta az 1/CMP.8 és a 2/CMP.8 számú határozatot a kiotói egységeknek az első és a második kötelezettségvállalási időszak közötti átmenet, illetve a második kötelezettségvállalási időszak során való elszámolásával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségvállalások technikai végrehajtásáról.

A Kiotói Jegyzőkönyv 2012 utáni végrehajtása ezért az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra vonatkozó technikai végrehajtási szabályok megállapítását teszi szükségessé.

Célkitűzés

Az európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jelenti az alapját az ahhoz szükséges technikai módosítások elfogadásának, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása biztosítva legyen az Európai Unióban 2012 után, valamint hogy az Európai Unió, annak tagállamai és Izland által vállalt kötelezettségek közös teljesítése hatékonyan menjen végbe és összhangban legyen az EU ETS és a vállaláselosztási határozat működésével. Ezeknek a szabályoknak számos kérdésre ki kell terjedniük, többek között a következőkre:

-          egységkezelési folyamatok, például a kiotói egységekkel folytatott tranzakciók (kiadás, átruházás, megszerzés, törlés, megszüntetés, átvitel, helyettesítés és a lejárat módosítása) az Európai Unió, annak tagállamai és Izland kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeiben és azok között;

-          az első és a második kötelezettségvállalási időszak közötti átmenetre vonatkozó elszámolási folyamatok, többek között az első kötelezettségvállalási időszakból megmaradt AAU-k, CER-ek és ERU-k átvitele;

-          az előző kötelezettségvállalási időszakból megmaradt tartalék (PPSR) és a kötelezettségvállalási időszaki tartalék (CPR) létrehozása és fenntartása a közös teljesítési megállapodás valamennyi felének vonatkozásában;

-          az ERU-k kiadását és a második kötelezettségvállalási időszak során az AAU-k első nemzetközi átruházását követően a „nyereségrésszel” való elszámolás.

Jogi szempontok

Az EUMSZ 290. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a tárgy konkretizálása és a további részletek szabályozása révén kiegészítik az alapvető szabályokat. Az ilyen jogi aktusok eltérnek a végrehajtási aktusoktól, amelyek az uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtásának egységes feltételeiről rendelkeznek.

A Kiotói Jegyzőkönyv 2012 után végrehajtandó elszámolási követelményei nagyrészt nemzetközileg elfogadott szabályokon alapulnak. E szabályok végrehajtásáért nemcsak egyedül a tagállamok felelnek, hanem maga az Európai Unió is, ami kötelezettségeket ró az uniós intézményekre.

Az e rendeletben tervezett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja nem a jelenlegi alapvető szabályok végrehajtásának egységesítése, amint azt az EUMSZ 290. cikke előírja, hanem az, hogy további konkrét technikai részleteket határozzanak meg a Kiotói Jegyzőkönyv 2012 utáni végrehajtásához.

Ezért annak érdekében, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakára vonatkozó új elszámolási és egységkezelési követelmények végrehajtását szolgáló, hatékony kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket lehessen létrehozni, felhatalmazást kell adni a Bizottság számára a szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát. Véleménye szerint e javaslat biztosítja az ahhoz szükséges technikai módosítások elfogadásának jogalapját, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása biztosítva legyen az Európai Unióban 2012 után.

Az előadó a következő szempontokat kívánja hangsúlyozni, amelyeket a bizottsági javaslatnak is tükröznie kell:

Bizonytalanságok kezelése, kiigazítások

Az egyes tagállamokra (és Izlandra) vonatkozó kibocsátási szintek/kibocsátható mennyiségek a vállaláselosztási határozaton (406/2009/EK határozat) alapulnak és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) hatálya alá tartozó források kivételével a tagállamok területén található, a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó valamennyi forrásra és gáznyelőre kiterjednek.

Az uniós kibocsátási szint/kibocsátható mennyiség magában foglalja a tagállamok és Izland mindazon kibocsátásait, amelyek az EU ETS és a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartoznak

Mivel a Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának megerősítéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat megállapítja a tagállamok által kibocsátható mennyiségeket, a közösen kibocsátható mennyiség meghatározásával kapcsolatos bizonytalanságok, illetve e mennyiség kiigazítása kizárólag az Unió által kibocsátható mennyiséget érinti. A megmaradt egységek felhasználását vagy az Unió által kibocsátható mennyiség – például az ENSZ szakértői felülvizsgálati folyamatának eredményeként jelentkező – esetleges hiányának problémáját felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell rendezni.

A hivatalosan elfogadott nemzetközi szabályok hiánya

2013 novemberében Varsóban megállapodás született a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszaka tekintetében a kibocsátások elszámolására és a kötelezettségvállalások teljesítése terén elért előrelépések mérésére vonatkozó nemzetközi szabályok lényeges elemeiről, jóllehet e szabályokat hivatalosan nem fogadták el. E szabályok elfogadására várhatóan két vitás rendelkezés problémájának rendezését követően, a soron következő 2014. decemberi limai éghajlat-változási konferencián kerül sor. Mivel a részes felek a szabályok lényeges elemeiben való megállapodást lezártnak tekintették azzal, hogy kötelezettséget vállaltak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakára nézve, e szabályok hivatalos elfogadásának hiánya nem gátolhatja az Uniót, a tagállamait vagy Izlandot e szabályok hazai jogrendjükben való végrehajtásában. A Bizottságnak ugyanakkor a tagállamokkal és a harmadik országokkal együtt azon kell dolgoznia, hogy támogassa a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti elszámolási szabályok limai éghajlat-változási konferencián való hivatalos elfogadását. Az e rendeletben előirányzott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tükrözniük kell a szabályok lényeges módosítását.

Nettó elszámolás

A Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakában alkalmazott egységkezelési folyamatokhoz hasonlóan időszakos nettó elszámolásról kell rendelkezni, amelynek keretében a kibocsátható mennyiségi egységek átruházásainak tükrözniük kell az uniós kibocsátási egységek nettó átruházásait, beleértve a kibocsátási egységeknek az EU ETS-ben részt vevő olyan harmadik országokkal folytatott átruházásait is, amelyek nem részes felei a közös teljesítésről szóló megállapodásnak (például Norvégia és Liechtenstein). Ezt a kérdést az e rendelettel összhangban elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell rendezni.

Következtetések

Az előadó szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló 525/2013/EU rendelet javasolt módosításának hatálya teljes mértékben azt tükrözi, hogy különleges, koherens szabályok kidolgozására és elfogadására van szükség annak érdekében, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása biztosítva legyen az Európai Unióban 2012 után, valamint hogy az Unió, annak tagállamai és Izland által vállalt kötelezettségek közös teljesítése hatékonyan menjen végbe és összhangban legyen az EU ETS és a vállaláselosztási határozat működésével.

Az előadó az Európai Unió egyik kiemelt célkitűzésének tekinti a dohai módosítás hivatalos hatálybalépését, mivel a Kiotói Jegyzőkönyv jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás leküzdésére irányuló globális erőfeszítésekhez.

A fent kifejtettekre tekintettel ezért az előadó javaslata szerint az illetékes bizottságnak és az Európai Parlamentnek szükségtelen késedelem nélkül és legkésőbb a jelenlegi parlamenti ciklus végéig el kell fogadnia a bizottsági javaslatot.


ELJÁRÁS

Cím

Javaslat az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.11.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.2.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

5

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

13.3.2014

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat