Pranešimas - A7-0171/2014Pranešimas
A7-0171/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo

12.3.2014 - (COM(2013) 0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Vladimir Urutchev


Procedūra : 2013/0377(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0171/2014
Pateikti tekstai :
A7-0171/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo

(COM(2013) 0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0769),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0393/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0171/2014),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) deleguotuosiuose aktuose, kurie turi būti priimti pagal šį reglamentą, Komisija dėl vienetų tvarkymo procesų Kioto protokolo pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu turėtų numatyti grynąjį atsiskaitymą, kurį vykdant NNV perdavimai atliekami taip, kad atitiktų grynuosius Sąjungos apyvartinių taršos leidimų perdavimus, įskaitant apyvartinių taršos leidimų perdavimą ES ATLPS dalyvaujančioms trečiosioms šalims, kurios nėra bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo šalys (pvz., Norvegija ir Lichtenšteinas);

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) atitinkamos išmetamųjų teršalų apskaitą ir pažangą įgyvendinant įsipareigojimus reglamentuojančios tarptautinės taisyklės turėtų būti priimtos kitoje klimato kaitos konferencijoje, kuri vyks 2014 m. gruodžio mėn. Limoje. Taigi Komisija turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis siekdama užtikrinti, kad Limos klimato kaitos konferencijoje būtų oficialiai priimtos Kioto protokolo apskaitos taisyklės. Į šių taisyklių įgyvendinimo rezultatus turėtų būti atsižvelgta įgyvendinant Sąjungos registrą ir šiame reglamente numatytus deleguotuosius aktus;

Pagrindimas

Pakeičiamas pranešėjo pateiktas 5 pakeitimas (5b konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c) antruoju Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpiu dėl įgyvendinamos klimato politikos ir ekonominių aplinkybių Sąjungoje gerokai sumažėjus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui Sąjungos ir valstybių narių sąskaitoms teks nemenkas NNV, PTMV (patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų) ir TMV perteklius. Pagal Sprendimą 1/CMP.8, kuriame reikalaujama, kad šalys iki 2014 m. iš naujo peržiūrėtų savo antrojo įsipareigojimų laikotarpio mažinimo įsipareigojimus, Sąjunga ir valstybės narės turėtų panaikinti tam tikrą vienetų skaičių, kad jų skaičius būtų suderintas su prognozuojamu tikruoju išmetamųjų teršalų kiekiu ir mažiausiai su ekonomiškai efektyvaus vidaus išmetamųjų teršalų mažinimo perspektyva siekiant Sąjungos 2050 m. su klimato kaita susijusio tikslo;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto protokolo techninio įgyvendinimo Europos Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį. Rengdama ir rašydama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad jie derėtų su tarptautiniu mastu priimtais reikalavimais, bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo sąlygomis, nustatytomis Sprendime [...] ir atitinkamais Sąjungos teisės aktais,

(6) norint nustatyti nuoseklias Kioto protokolo techninio įgyvendinimo Europos Sąjungoje po 2012 m. taisykles, sudaryti sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį. Rengdama ir rašydama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai ir kad jie derėtų su tarptautiniu mastu priimtais reikalavimais, bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo sąlygomis, nustatytomis Tarybos sprendime dėl Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo, ir atitinkamais Sąjungos teisės aktais;

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2012 m. gruodžio mėn. Dohos klimato kaitos konferencijoje 192 Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo šalys priėmė Kioto protokolo pakeitimą.

Dohos pakeitimu nustatomas antrasis Kioto protokolo įsipareigojimų laikotarpis, prasidedantis 2013 m. sausio 1 d. ir pasibaigsiantis 2020 m. gruodžio 31 d. Jame kartu nustatyti išmetamų teršalų sumažinimo įpareigojimai, kurių laikydamosi Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandija per 2013‒2020 m. laikotarpį turi sumažinti savo vidutinį metinį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį iki 80 proc. bazinių metų (daugiausia 1990 m.) kiekio.

Be to, Dohos pakeitimu buvo padaryti šie Kioto protokolo pakeitimai: visų pirma, įtrauktos naujos dujos (azoto trifluoridas); antra, įvestas įsipareigojimų didinimo mechanizmas, pagal kurį taikoma supaprastinta procedūra, sudaranti šaliai galimybę koreguoti savo įsipareigojimą padidinant jį įsipareigojimų laikotarpiu, ir, trečia, įvesta nuostata, pagal kurią šalies tikslas automatiškai koreguojamas siekiant užtikrinti, kad jos išmetamų teršalų kiekis per 2013‒2020 m. laikotarpį neviršytų jos 2008‒2010 m. vidutinių išmetamų teršalų kiekių.

Dohos klimato kaitos konferencijoje taip pat priimti sprendimai 1/CMP.8 ir 2/CMP.8 dėl techninio įsipareigojimų, susijusių su Kioto vienetų apskaita ir valdymu antruoju įsipareigojimų laikotarpiu ir perėjimo iš pirmojo į antrąjį laikotarpį metu, įgyvendinimo.

Taigi siekiant užtikrinti Kioto protokolo įgyvendinimą po 2012 m., Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Islandija turi nustatyti techninio įgyvendinimo taisykles.

Tikslas

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nustatytas pagrindas būtinoms techninėms taisyklėms priimti siekiant užtikrinti Kioto protokolo įgyvendinimą Europos Sąjungoje po 2012 m., sudaryti sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo. Tose taisyklėse turėtų būti nustatyta daugelis dalykų, tarp jų:

–         vienetų tvarkymo procesas, kaip antai Kioto vienetų sandoriai (vienetų išdavimas, perdavimas, įsigijimas, panaikinimas, nurašymas, perkėlimas, pakeitimas ar galiojimo datos pakeitimas) Europos Sąjungos, nacionaliniuose valstybių narių ir Islandijos registruose bei tarp tokių registrų;

–         apskaitos procesai, susiję su perėjimu nuo pirmojo prie antrojo įsipareigojimų laikotarpio, įskaitant pirmojo įsipareigojimų laikotarpio NNV, PTMV ir TMV pertekliaus perkėlimą į antrąjį įsipareigojimų laikotarpį;

–         ankstesnio laikotarpio pertekliaus rezervo (ALPR) ir įsipareigojimų laikotarpio rezervo (ĮLR) kiekvienam bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo dalyviui sukūrimas ir tvarkymas;

–         pajamų mokesčio apskaita išdavus TMV ir pirmą kartą tarptautiniu mastu perdavus NNV antruoju įsipareigojimų laikotarpiu.

Teisiniai aspektai

Deleguotaisiais aktais pagal SESV 290 straipsnį papildomos esminės taisyklės išsamiau išdėstant jų esmę ir išsamiau reglamentuojant detales. Jie skiriasi nuo įgyvendinimo aktų, kuriais nustatomos vienodos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse sąlygos.

Kioto protokolo apskaitos reikalavimai, kurie turi būti įgyvendinami po 2012 m., daugiausia grindžiami tarptautiniu mastu sutartomis taisyklėmis. Šias taisykles įgyvendina ne tik valstybės narės, jos taip pat taikomos pačiai Europos Sąjungai, todėl atitinkamos prievolės tenka ES institucijoms.

Kaip numatyta SESV 290 straipsnyje, šiame pasiūlyme numatytais deleguotaisiais aktais nebūtų derinamas jau esamų taisyklių įgyvendinimas, – jais turėtų būti nustatytos papildomos konkrečios Kioto protokolo įgyvendinimo po 2012 m. techninės detalės.

Siekiant sukurti veiksmingą registrų sistemą, kuria būtų įgyvendinti nauji apskaitos ir vienetų tvarkymo Kioto protokolo antruoju įsipareigojimų laikotarpiu reikalavimai, būtina suteikti Komisijai įgaliojimus priimti reikalingus deleguotuosius aktus.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas Komisijos pasiūlymą vertina palankiai. Jis mano, kad jame nustatytas būtinas teisinis pagrindas techninėms taisyklėms priimti siekiant užtikrinti veiksmingą Kioto protokolo įgyvendinimą Europos Sąjungoje po 2012 m.

Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į Komisijos pasiūlymą:

Dėmesys neaiškumams ir korekcijoms

Kiekvienos valstybės narės (ir Islandijos) išmetamųjų teršalų kiekiai ir (arba) nustatytosios normos grindžiami Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo (Sprendimas 406/2009) ir taikomi visiems šaltiniams ir absorbentams tos valstybės narės teritorijoje, kuriems taikomas Kioto protokolas, išskyrus šaltinius, įtrauktus į ES ATLPS.

ES išmetamųjų teršalų kiekiai ir (arba) nustatytosios normos apima valstybių narių ir Islandijos išmetamųjų teršalų kiekius iš šaltinių, įtrauktų į ES ATLPS, kuriems taip pat taikomas Kioto protokolas.

Kadangi valstybių narių nustatytosios normos yra paskirtos pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo dėl Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo, bet kokie bendros nustatytosios normos apibrėžties neaiškumai ar korekcijos turės poveikį tik ES nustatytajai normai. Bet kokio perviršio naudojimo ar ES nustatytosios normos deficito, galinčio atsirasti, pvz., atliekant JT ekspertų peržiūrą, problemos sprendimo klausimas turėtų būti sprendžiamas deleguotaisiais aktais.

Oficialiai dar nepriimtos tarptautinės taisyklės

Dėl atitinkamų išmetamųjų teršalų apskaitą ir pažangą įgyvendinant Kioto protokolo antrojo įsipareigojimų laikotarpio įsipareigojimus reglamentuojančių tarptautinių taisyklių iš esmės sutarta, nors jos oficialiai nepriimtos, 2013 m. lapkričio mėn. Varšuvoje. Dar nepriimtas sprendimas dėl dviejų ginčytinų nuostatų, tačiau šios taisyklės turėtų būti priimtos 2014 m. gruodžio mėn. Limoje vyksiančioje klimato kaitos konferencijoje. Kadangi visos šalys, prisiėmusios antrojo įsipareigojimų laikotarpio įsipareigojimą, paskelbė, kad dėl šių tarptautinių taisyklių dalies yra iš esmės sutarta, dėl to, kad šios taisyklės nebuvo oficialiai priimtos, Europos Sąjungai, jos valstybėms narėms ar Islandijai neužkertamas kelias įtraukti jas į nacionalinę teisę. Vis dėlto Komisija turi bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis siekdama užtikrinti, kad Limos klimato kaitos konferencijoje būtų oficialiai priimtos Kioto protokolo apskaitos taisyklės. Dėl bet kokio reikšmingo šių taisyklių pakeitimo turėtų būti priimami deleguotieji aktai, numatyti šiame reglamente.

Grynasis atsiskaitymas

Dėl vienetų tvarkymo procesų Kioto protokolo pirmuoju įsipareigojimų laikotarpiu turėtų būti numatytas grynasis atsiskaitymas antruoju įsipareigojimų laikotarpiu, kurį vykdant NNV perdavimai atliekami taip, kad atitiktų grynuosius ES apyvartinių taršos leidimų perdavimus, įskaitant apyvartinių taršos leidimų perdavimą ES ATLPS dalyvaujančioms trečiosioms šalims, kurios nėra bendro įsipareigojimų vykdymo susitarimo šalys (pvz., Norvegija ir Lichtenšteinas). Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas deleguotaisiais aktais, kurie turi būti priimti pagal šį reglamentą.

Išvados

Pranešėjas mano, jog siūlomo Reglamento (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo dalinis pakeitimo taikymo sritis visiškai atitinka būtinybę parengti konkrečias ir nuoseklias taisykles siekiant užtikrinti techninį Kioto protokolo įgyvendinimą Sąjungoje po 2012 m., sudaryti sąlygas veiksmingai bendrai vykdyti Sąjungos, jos valstybių narių ir Islandijos įsipareigojimus ir užtikrinti, kad tai derėtų su ES ATLPS veikla ir Sprendimu dėl pastangų pasidalijimo.

Pranešėjas supranta, kad oficialus Dohos pakeitimo įsigaliojimas yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetinių tikslų, nes Kioto protokolas daro itin svarbų indėlį į pasaulio pastangas kovojant su klimato kaita.

Todėl, atsižvelgdamas į minėtąsias aplinkybes, pranešėjas siūlo atsakingajam komitetui ir Europos Parlamentui priimti Komisijos pasiūlymą be reikalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 dalinis keitimas dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo

Nuorodos

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

12.2.2014

 

 

 

Priėmimo data

10.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

5

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Pateikimo data

13.3.2014