Postup : 2013/0377(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0171/2014

Predkladané texty :

A7-0171/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0426

SPRÁVA     ***I
PDF 609kWORD 170k
12.3.2014
PE 527.990v02-00 A7-0171/2014

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Vladimir Urutchev

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

(COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2013)0769),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0393/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. februára 2014(1),

–       po porade s Výborom regiónov,

–       so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0171/2014),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V delegovaných aktoch, ktoré sa majú prijať v súlade s týmto nariadením, by Komisia v rámci postupu spravovania jednotiek v prvom záväznom období Kjótskeho protokolu mala predvídať pravidelné vykonávanie čistého zúčtovania, pričom prevod AAU sa vykonáva tak, aby odrážal čistý prevod kvót Únie vrátane prevodu emisných kvót s tretími krajinami zúčastnenými v EU ETS, ktoré nie sú signatármi dohody o spoločnom plnení (napr. Nórsko a Lichtenštajnsko).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Príslušné medzinárodné pravidlá upravujúce účtovanie emisií a pokrok v plnení záväzkov by sa mali prijať na ďalšej konferencii o zmene klímy, ktorá sa bude konať v Lime v decembri 2014. Komisia by preto mala spolupracovať s členskými štátmi a tretími krajinami s cieľom prispieť k formálnemu prijatiu účtovných pravidiel Kjótskeho protokolu na konferencii o zmene klímy v Lime. Vykonávanie registra Únie a delegované akty stanovené v tomto nariadení by mali odrážať tieto výsledné pravidlá.

Odôvodnenie

Pozmeňuje/ nahrádza PN 5 (odôvodnenie 5b) spravodajcu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Z dôvodu výrazného zníženia emisií skleníkových plynov v Únii, a to vďaka politikám v oblasti klímy ako aj hospodárskym okolnostiam, bude na druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu na účtoch Únie a členských štátov výrazný nadbytok AAU, CER (certifikovaných znížení emisií) a ERU. Podľa rozhodnutia 1/CMP 8, ktoré prikazuje stranám, aby opätovne preskúmali svoje záväzky na znižovanie emisií v druhom záväznom období, by mali Únia a členské štáty zrušiť niekoľko jednotiek, aby sa ich počet zladil s predpokladanými skutočnými emisiami, a prinajmenšom súhlasil s trajektóriou pre vnútroštátne emisie, ktorá by bola nákladovo efektívna a smerovala k dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti klímy na rok 2050.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na zabezpečenie technického vykonávania Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, umožniť účinné fungovanie spoločného plnenia záväzkov Únie, jej členských štátov a Islandu a zabezpečiť jeho zladenie s fungovaním EU ETS a rozhodnutí o spoločnom úsilí by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia by pri príprave a zostavovaní delegovaných aktov mala zabezpečiť ich konzistenciu s medzinárodne dohodnutými požiadavkami účtovania, podmienkami spoločného plnenia záväzkov stanovenými v rozhodnutí […] a príslušnými právnymi predpismi Únie,

(6) S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na zabezpečenie technického vykonávania Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, umožniť účinné fungovanie spoločného plnenia záväzkov Únie, jej členských štátov a Islandu a zabezpečiť jeho zladenie s fungovaním EU ETS a rozhodnutí o spoločnom úsilí by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia by pri príprave a zostavovaní delegovaných aktov mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade, ako aj ich konzistenciu s medzinárodne dohodnutými požiadavkami účtovania, podmienkami spoločného plnenia záväzkov stanovenými v rozhodnutí Rady o ratifikácii dohody z Dauhy ku Kjótskemu protokolu a príslušnými právnymi predpismi Únie,

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Všetkých 192 strán Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy na konferencii o zmene klímy v Dauhe v decembri 2012 prijalo zmenu protokolu.

Zmenou z Dauhy sa stanovuje druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu, ktoré sa začína 1. januára 2013 a končí sa 31. decembra 2020, s právne záväznými záväzkami na zníženie emisií, podľa ktorých sú Európska únia, jej členské štáty a Island zaviazané obmedziť svoje priemerné ročné emisie skleníkových plynov v rokoch 2013 až 2020 na 80 % objemu emisií ich základného roka (zväčša rok 1990).

Zmenou z Dauhy sa okrem toho zavádzajú nasledujúce zmeny Kjótskeho protokolu: po prvé, zaradenia nového plynu fluoridu dusitého, po druhé, mechanizmu ambícií, ktorým sa ustanovuje zjednodušený postup umožňujúci zmluvnej strane upraviť svoj záväzok zvýšením svojich ambícií počas záväzného obdobia, a po tretie, ustanovenia, ktorým sa automaticky upravuje cieľ zmluvnej strany, aby sa zabránilo nárastu jej emisií v rokoch 2013 – 2020 nad jej priemerný objem emisií z rokov 2008 – 2010.

Na konferencii o zmene klímy v Dauhe boli tiež prijaté rozhodnutia 1/CMP.8 a 2/CMP.8 o technickom vykonávaní záväzkov týkajúcich sa účtovania a spravovania kjótskych jednotiek počas druhého záväzného obdobia a pri prechode z prvého do druhého záväzného obdobia.

Vykonávanie Kjótskeho protokolu po roku 2012 si vyžaduje vypracovanie súboru pravidiel vykonávania z technického hľadiska pre Európsku úniu, jej členské štáty a Island.

Cieľ

Návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady sa poskytuje základ pre prijatie technických pravidiel potrebných na vykonávanie Kjótskeho protokolu v Európskej únii po roku 2012, umožňuje sa účinné fungovanie spoločného plnenia záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu, a zabezpečuje sa jeho zladenie s fungovaním systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami (EU ETS) a rozhodnutím o spoločnom úsilí. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na celý rad záležitostí vrátane:

-          postupov spravovania jednotiek, ako sú transakcie kjótskych jednotiek (vydávanie, prevod, nadobudnutie, zrušenie, vyradenie, prenesenie, nahradenie alebo zmeny dátumu uplynutia ich platnosti) vo vnútroštátnych registroch Európskej únie, jej členských štátov a Islandu a medzi týmito registrami;

-          postupov účtovania súvisiacich s prechodom z prvého na druhé záväzné obdobie vrátane prenesenia nadbytku AAU, CER a ERU z prvého do druhého záväzného obdobia;

-          vytvorenia a vedenia rezervy nadbytku z predchádzajúceho obdobia (PPSR) a rezervy záväzného obdobia (CPR) pre každého člena dohody o spoločnom plnení záväzkov;

-          účtovania alebo „podielov z tržby“ uplatňovaných pri vydávaní ERU a pri prvom medzinárodnom prenose AAU v druhom záväznom období.

Právne prvky návrhu

Podľa článku 290 ZFEÚ delegované akty dopĺňajú podstatné pravidlá tým, že špecifikujú ich podstatu a regulujú ďalšie podrobnosti. Odlišujú sa od vykonávacích aktov, ktorými sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania právnych predpisov Únie členskými štátmi.

Požiadavky Kjótskeho protokolu týkajúce sa účtovania, ktoré sa majú vykonávať po roku 2012, sú do veľkej miery založené na medzinárodne dohodnutých pravidlách. Tieto pravidlá nevykonávajú len členské štáty samotné a vzťahujú sa aj na Európsku úniu ako takú, čo znamená, že sa nimi ukladajú povinnosti inštitúciám EÚ.

Ako sa stanovuje v článku 290 ZFEÚ, delegovanými aktmi plánovanými v tomto nariadení sa neharmonizuje vykonávanie žiadnych podstatných pravidiel, ale stanovujú sa v nich ďalšie konkrétne technické podrobnosti vykonávania Kjótskeho protokolu po roku 2012.

S cieľom vytvoriť účinný systém registrov, v ktorom by sa realizovali nové požiadavky na účtovanie a spravovanie jednotiek v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu je preto potrebné poskytnúť Komisii právomoc na prijatie potrebných delegovaných aktov.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie. Je presvedčený, že poskytuje potrebný právny základ pre prijatie technických pravidiel na zabezpečenie účinného vykonávania Kjótskeho protokolu v Európskej únii po roku 2012.

Spravodajca by chcel zdôrazniť nasledujúce aspekty, ktoré by sa mali premietnuť v návrhu Komisie:

Riešenie nepresností a zmien

Úrovne emisií/sumy pridelené jednotlivým členským štátom (a Islandu) vychádzajú z rozhodnutia o spoločnom úsilí (rozhodnutie 406/2009) a zahŕňajú všetky zdroje a záchyty na území daného členského štátu, ktoré sú zahrnuté do Kjótskeho protokolu, s výnimkou zdrojov zahrnutých do systému EU ETS.

Úroveň emisií a množstvo pridelené EÚ zahŕňa emisie v členských štátoch a na Islande zo zdrojov, ktoré sú zaradené do systému EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami a zároveň patria do rozsahu pôsobnosti Kjótskeho protokolu.

Keďže v návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii dohody z Dauhy ku Kjótskemu protokolu sú stanovené množstvá pridelené členským štátom, akékoľvek nepresnosti alebo zmeny vo vymedzení spoločne prideleného množstva sa budú týkať len množstva prideleného EÚ. Využívanie akéhokoľvek nadbytku alebo riešenie prípadného schodku v množstve prideleného EÚ, ktoré môžu vzniknúť, napríklad v dôsledku postupu odborného preskúmania OSN, bude potrebné riešiť prostredníctvom delegovaných aktov.

Medzinárodné pravidlá, ktoré ešte neboli formálne prijaté

Príslušné medzinárodné pravidlá upravujúce účtovanie emisií a pokrok v plnení záväzkov v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu boli v zásade dohodnuté, aj keď neboli formálne prijaté vo Varšave v novembri 2013. Až do vyriešenia dvoch sporných ustanovení by k ich prijatiu malo dôjsť až na ďalšej konferencii o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v decembri 2014 v Lime. Keďže všetky strany so záväzkom v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu vyhlásili, že považujú v zásade dohodnutú časť týchto medzinárodných pravidiel za uzavretú, neexistencia formálneho prijatia týchto pravidiel by preto nemala Európskej únii, jej členským štátom alebo Islandu brániť v transponovaní týchto pravidiel do domáceho právneho poriadku. Komisia však napriek tomu spolupracuje s členskými štátmi a tretími krajinami s cieľom prispieť k formálnemu prijatiu účtovných pravidiel Kjótskeho protokolu na konferencii o zmene klímy, ktorá sa bude konať v Lime. Delegované akty stanovené v tomto nariadení by mali odrážať akúkoľvek zásadnú zmenu týchto pravidiel.

Vykonávanie čistého zúčtovania

V rámci postupu spravovania jednotiek v prvom záväznom období Kjótskeho protokolu by sa pre druhé záväzné obdobie malo predvídať pravidelné vykonávanie čistého zúčtovania, pričom prevod AAU sa vykonáva tak, aby odrážal čistý prevod kvót EÚ vrátane prevodu emisných kvót s tretími krajinami zúčastnenými v EU ETS, ktoré nie sú signatármi dohody o spoločnom plnení (napr. Nórsko a Lichtenštajnsko). Touto problematikou by sa mali zaoberať delegované akty, ktoré sa majú prijať v súlade s týmto nariadením.

Závery

Spravodajca sa domnieva, že rozsah pôsobnosti navrhovanej zmeny nariadenia (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov v EÚ v plnej miere poukazuje na potrebu vypracovania a prijatia osobitných a jednotných pravidiel s cieľom zabezpečiť technické vykonávanie Kjótskeho protokolu v Únii po roku 2012, umožniť účinné fungovanie spoločného plnenia záväzkov Únie, jej členských štátov a Islandu a zabezpečiť jeho zladenie s fungovaním systému EU ETS a rozhodnutím o spoločnom úsilí.

Spravodajca vníma formálne nadobudnutie platnosti zmeny z Dauhy ako jeden z prioritných cieľov Európskej únie, keďže Kjótsky protokol predstavuje kľúčový prínos v celosvetovom úsilí na riešenie zmeny klímy.

Vzhľadom na uvedené úvahy preto spravodajca odporúča, aby gestorský výbor a Európsky parlament prijali návrh Komisie bez zbytočného odkladu a najneskôr do konca súčasného volebného obdobia.


POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

Referenčné čísla

COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)

Dátum predloženia v EP

6.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

17.12.2013

ITRE

27.11.2013

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Vladimir Urutchev

18.12.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.2.2014

 

 

 

Dátum prijatia

10.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

5

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Dátum predloženia

13.3.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia