Postup : 2013/0305(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0172/2014

Předložené texty :

A7-0172/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2014 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0453

ZPRÁVA     ***I
PDF 938kWORD 548k
13. 3. 2014
PE 519.611v02-00 A7-0172/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Jacek Protasiewicz

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0619),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0272/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality Dolní sněmovnou a Sněmovnou lordů Spojeného království, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 20141,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0172/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Příslušné orgány veřejné moci v členských státech zavádějí různá omezující opatření týkající se těchto nových psychoaktivních látek s cílem odstranit rizika, která představují nebo mohou představovat při užívání. Jelikož nové psychoaktivní látky jsou často používány při výrobě různého zboží nebo jiných látek, které se používají k výrobě zboží, jako jsou léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla, čisticí prostředky, výrobky v technologicky vyspělých odvětvích, může mít omezení jejich přístupu k tomuto použití významný dopad na hospodářské subjekty a případně narušovat jejich obchodní činnosti na vnitřním trhu.

(3) Příslušné orgány veřejné moci v členských státech zavádějí různá omezující opatření týkající se těchto nových psychoaktivních látek s cílem odstranit rizika, která představují nebo mohou představovat při užívání. Jelikož nové psychoaktivní látky jsou často používány k vědeckému výzkumu a vývoji a při výrobě různého zboží nebo jiných látek, které se používají k výrobě zboží, jako jsou léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla, čisticí prostředkyvýrobky v technologicky vyspělých odvětvích, může mít omezení jejich přístupu k tomuto použití významný dopad na hospodářské subjekty a případně narušovat jejich obchodní činnosti na vnitřním trhu a může rovněž bránit udržitelnému vědeckému výzkumu a vývoji.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu, jejich rostoucí rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují na trhu, různá rizika, která mohou představovat v případě užití člověkem,rostoucí počet osob, které je užívají, zpochybňují schopnost orgánů veřejné moci účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování vnitřního trhu.

(4) Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu, jejich rostoucí rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují na trhu, různá rizika, která mohou představovat v případě užití člověkem, rostoucí počet osob, které je užívají, a nedostatečné znalosti a informovanost široké veřejnosti o rizicích spojených s jejich užíváním zpochybňují schopnost orgánů veřejné moci účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Omezující opatření se v jednotlivých členských státech značně liší, což znamená, že hospodářské subjekty, které nové psychoaktivní látky používají při výrobě různého zboží, musí v případě stejné nové psychoaktivní látky splňovat různé požadavky, jako je oznámení před vývozem, vývozní povolení nebo dovozní a vývozní licence. Rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států týkajícími se nových psychoaktivních látek proto narušují fungování vnitřního trhu kvůli vytváření překážek obchodu, roztříštění trhu, nedostatečné právní jasnosti a nerovným podmínkám pro hospodářské subjekty, což společnostem ztěžuje působení na vnitřním trhu.

(5) Vzhledem k tomu, že podmínky a okolnosti týkající se psychoaktivních látek se v jednotlivých členských státech liší, liší se také omezující opatření v jednotlivých členských státech, což znamená, že hospodářské subjekty, které nové psychoaktivní látky používají při výrobě různého zboží, musí v případě stejné nové psychoaktivní látky splňovat různé požadavky, jako je oznámení před vývozem, vývozní povolení nebo dovozní a vývozní licence. Rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států týkajícími se nových psychoaktivních látek by proto potenciálně mohly do určité míry narušit fungování vnitřního trhu kvůli vytváření překážek obchodu, roztříštění trhu, nedostatečné právní jasnosti a nerovným podmínkám pro hospodářské subjekty, což společnostem ztěžuje působení na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Omezující opatření nejenže vytvářejí překážky obchodu s novými psychoaktivními látkami, které již mají obchodní, průmyslové nebo vědecké použití, nýbrž mohou rovněž bránit vývoji těchto použití a hospodářským subjektům, které usilují o vývoj těchto použití, pravděpodobně vytvářejí překážky obchodu, jelikož jim k těmto novým psychoaktivním látkám ztěžují přístup.

(6) Omezující opatření by nejenže mohla vytvářet překážky obchodu s novými psychoaktivními látkami, které již mají obchodní, průmyslové nebo vědecké použití, ale mohla by rovněž bránit vývoji těchto použití a hospodářským subjektům, které usilují o vývoj těchto použití, pravděpodobně vytvářejí překážky obchodu, jelikož jim k těmto novým psychoaktivním látkám ztěžují přístup.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími opatřeními, která se vztahují na nové psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k přemisťování škodlivých nových psychoaktivních látek mezi členskými státy, což narušuje úsilí o omezení jejich dostupnosti pro spotřebitele a snižuje ochranu spotřebitele v Unii.

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími opatřeními, která se vztahují na nové psychoaktivní látky, ačkoli jsou legitimní, protože jsou reakcí na zvláštnosti každého členského státu, pokud jde o psychoaktivní látky, by mohly vést rovněž k přemisťování škodlivých nových psychoaktivních látek mezi členskými státy, což narušuje úsilí o omezení jejich dostupnosti pro spotřebitele a snižuje ochranu spotřebitele v Unii, pokud nebude posílena efektivní výměna informací a koordinace mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Takové rozdíly usnadňují nedovolené obchodování s těmito látkami ze strany zločinců, a zejména organizovaných zločineckých skupin.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Očekává se, že se tyto rozdíly budou zvětšovat, jelikož členské státy při řešení problematiky nových psychoaktivních látek uplatňují rozdílné přístupy. Překážky obchodu a roztříštění trhunedostatečná právní jasnost a nerovné podmínky se proto budou podle očekávání zvětšovat a dále narušovat fungování vnitřního trhu.

(8) Očekává se, že tyto rozdíly budou přetrvávat, jelikož členské státy při řešení výzev spojených s novými psychoaktivními látkami uplatňují rozdílné přístupy. Překážky obchodu, roztříštěnost trhu, nedostatečná právní jasnost a nerovné podmínky proto budou podle očekávání přetrvávat a budou dále narušovat fungování vnitřního trhu, pokud nebudou členské státy koordinovat svou činnost a účinněji spolupracovat.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Toto narušení fungování vnitřního trhu je třeba vyloučit a za tímto účelem by mělo být zajištěno sbližování pravidel týkajících se nových psychoaktivních látek, které vyvolávají obavy na úrovni Unie, a současně zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a spotřebitele.

(9) Pokud budou zjištěna narušení fungování vnitřního trhu, je třeba se jimi zabývat a za tímto účelem by mělo být zajištěno sbližování pravidel týkajících se nových psychoaktivních látek, které vyvolávají obavy na úrovni Unie, a současně zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví, bezpečnosti a spotřebitele a flexibilitu pro členské státy, aby mohly reagovat na místní situaci.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by se měly v Unii volně pohybovat, pokud jsou určeny pro obchodní a průmyslové použití a rovněž pro účely vědeckého výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla pro zavádění omezení tohoto volného pohybu.

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by se měly v Unii volně pohybovat, pokud jsou určeny pro obchodní a průmyslové použití a rovněž pro účely vědeckého výzkumu a vývoje, který zajišťují řádně pověřené osoby v zařízeních, jež jsou pod přímou kontrolou orgánů členských států nebo jež tyto orgány výslovně schválily.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Hodnocení rizik podle tohoto nařízení by se nemělo provádět v případě, je-li nová psychoaktivní látka předmětem hodnocení podle mezinárodního práva nebo je-li účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku.

(14) Hodnocení rizik podle tohoto nařízení by se nemělo provádět v případě, je-li nová psychoaktivní látka předmětem hodnocení podle mezinárodního práva nebo je-li účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, pokud nejsou na úrovni Unie k dispozici dostatečné údaje, z nichž by vyplývalo, že je zapotřebí, aby Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europol vypracovaly společnou zprávu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Některé nové psychoaktivní látky představují bezprostřední rizika pro veřejné zdraví a vyžadují bezodkladná opatření. Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto měla být do doby, než bude dokončeno hodnocení rizik, omezena.

(17) Některé nové psychoaktivní látky představují bezprostřední rizika pro veřejné zdraví a vyžadují bezodkladná opatření. Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto měla být omezena do doby, než bude dokončeno hodnocení rizik a než bude stanovena úroveň rizika, které představuje nová psychoaktivní látka, a než vstoupí v platnost případné rozhodnutí o zavedení trvalých tržních opatření.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Na úrovni Unie by neměla být zavedena omezující opatření týkající se nových psychoaktivních látek, které představují nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika.

(18) Na základě stávajících znalostí a předem vymezených kritérií by na úrovni Unie neměla být zavedena omezující opatření týkající se nových psychoaktivních látek, které představují nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, přičemž členské státy nicméně mohou zavést dodatečná opatření, která jsou považována za vhodná nebo nezbytná v závislosti na konkrétních rizicích, která tato látka představuje na jejich území, a s ohledem na vnitrostátní okolnosti a veškeré sociální, hospodářské, právní, správní nebo jiné faktory, které považují za významné.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Nové psychoaktivní látky, které představují mírná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by neměly být dodávány spotřebitelům.

(19) Na základě stávajících znalostí a předem vymezených kritérií by nové psychoaktivní látky, které představují mírná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, neměly být dodávány spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by neměly být dodávány na trh.

(20) Na základě stávajících znalostí a předem vymezených kritérií by nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, neměly být dodávány na trh.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Toto nařízení by mělo stanovit výjimky s cílem zajistit ochranu zdraví lidí a zvířat, usnadnit vědecký výzkum a vývoj a umožnit používání nových psychoaktivních látek v průmyslu za předpokladu, že nemohou být zneužity nebo zpětně získány.

(21) Toto nařízení by mělo stanovit výjimky s cílem zajistit ochranu zdraví lidí a zvířat, usnadnit vědecký výzkum a vývoj a umožnit používání nových psychoaktivních látek v průmyslu za předpokladu, že pravděpodobně nemají škodlivé účinky a nemohou být zneužity nebo zpětně získány.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření, jež zabrání přesunu nových psychoaktivních látek, které jsou používány pro účely výzkumu a vývoje nebo mají jakékoli jiné povolené použití, na nelegální trh.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Hlavní úlohu při výměně informací o nových psychoaktivních látkách a při hodnocení jejich zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik by mělo mít Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum EMCDDA“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 200618 .

(23) Hlavní úlohu při výměně a koordinaci informací o nových psychoaktivních látkách a při hodnocení jejich zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik by mělo mít Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum EMCDDA“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 200618. Vzhledem k tomu, že se očekává, že v rámci působnosti tohoto nařízení dojde k navýšení množství informací shromažďovaných a spravovaných centrem EMCDDA, měla by být naplánována a poskytnuta zvláštní podpora.

__________________

__________________

18 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

18 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách se ukázal jako užitečný kanál pro sdílení informací o nových psychoaktivních látkách, nových trendech v užívání kontrolovaných psychoaktivních látek a souvisejících varováních ohledně účinků na veřejné zdraví. Tento mechanismus by se měl dále posílit, aby mohl účinněji reagovat na rychlý výskyt a šíření nových psychoaktivních látek v Unii.

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách (dále jen „systém rychlého varování Evropské unie před novými psychoaktivními látkami“, EWS) se ukázal jako užitečný kanál pro sdílení informací o nových psychoaktivních látkách, nových trendech v užívání kontrolovaných psychoaktivních látek a souvisejících varováních ohledně účinků na veřejné zdraví. Tento mechanismus by měl být zachován a dále rozvíjen s cílem umožnit účinnější reakci na rychlý vznik a šíření nových psychoaktivních látek v celé Unii, a to především pokud se jedná o shromažďování a správu údajů o odhalení a určení nových psychoaktivních látek, nežádoucích účincích v souvislosti s jejich užíváním a zapojení zločineckých skupin na trhu prostřednictvím nové evropské databáze psychoaktivních látek (dále jen „Evropská databáze nových drog“). Sdělovací prostředky, zejména vědecké a lékařské publikace, mohou být důležitým zdrojem informací o případových studiích nežádoucích účinků. Za účelem zvýšení účinnosti podávání zpráv by centrum EMCDDA mělo monitorovat všechny nové psychoaktivní látky a zadávat tyto informace do Evropské databáze nových drog. Soubory údajů nezbytné pro fungování tohoto nařízení zahrnují údaje o odhalení a určení nových psychoaktivních látek, nežádoucích účincích spojených s jejich užíváním a účasti zločineckých skupin na trhu. Měl by být definován soubor základních údajů, který by měl být pravidelně přezkoumáván, aby bylo zajištěno, že odráží informace nezbytné pro účinné fungování tohoto nařízení. Podezření na závažné nežádoucí účinky, včetně fatálních, by mělo být sdělováno prostřednictvím urychleného hlášení.

Odůvodnění

Pro vědecké monitorování a analýzu rizik, která tyto látky mohou, ale nemusí představovat, je nezbytné zavést solidní informační systém. Znění navržené Komisí věnuje velkou pozornost regulačnímu systému (na konci procesu), ale zanedbává informační základnu, z níž rozhodnutí vychází. Tento bod odůvodnění obnovuje rovnováhu v textu mezi nutností mít spolehlivé důkazy a rozhodováním a je spojen s článkem 5 (Výměna informací), článkem 20 (Výzkum a analýza) a článkem 15 (Sledování).

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Aby mohly členské státy získávat a vyměňovat si informace o nových psychoaktivních látkách v Evropské unii a zároveň k nim mít simultánní přístup, měla by být Evropská databáze nových drog plně a trvale přístupná členským státům, centru EMCDDA, Europolu a Komisi.

Odůvodnění

Pro rychlé šíření informací o nových molekulách a směsích zjištěných na trhu je nezbytné, aby měly orgány v členských státech a instituce snadný a simultánní přístup k těmto informacím a aby mohly sdílet své znalosti. Evropská databáze nových drog je přínosná, pokud jde o rychlost systému.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24b) Centrum EMCDDA by mělo prostřednictvím systému pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách vydávat všem členským státům zdravotní výstrahy, pokud se na základě informací získaných o nové psychoaktivní látce zdá, že představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Tyto zdravotní výstrahy by měly také obsahovat informace týkající se preventivních a léčebných opatření a opatření ke snižování nepříznivých následků, která by mohla být přijata k odstranění rizika spojeného s touto látkou.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24c) V zájmu ochrany veřejného zdraví by měla být činnost systému včasného varování centra EMCDDA a Europolu dostatečně financována.

Odůvodnění

Návrh Komise nepočítá s podporou EU, pokud jde o zvládnutí očekávaného nárůstu množství a složitosti práce vykonávané centrem EMCDDA. Tento bod odůvodnění stanoví zásadu, že činnost systému rychlého varování Evropské unie před novými psychoaktivními látkami musí být dostatečně financována.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Pro účinné fungování postupů, jimiž se rozhoduje o omezení trhu s novými psychoaktivními látkami, mají zásadní význam informace členských států. Členské státy by proto měly pravidelně shromažďovat údaje o užívání nových psychoaktivních látek, souvisejících zdravotních, bezpečnostních a společenských problémech a politických reakcích v souladu s rámcem centra EMCDDA pro sběr údajů pro klíčové epidemiologické ukazatele a jiných důležitých údajů. Členské státy by měly tyto údaje sdílet.

(25) Pro účinné fungování postupů, jimiž se rozhoduje o omezení trhu s novými psychoaktivními látkami, mají zásadní význam informace od členských států. Členské státy by proto měly pravidelně sledovat situaci a shromažďovat údaje o zjištění a užívání veškerých nových psychoaktivních látek, souvisejících zdravotních, bezpečnostních a společenských problémech a politických reakcích v souladu s rámcem centra EMCDDA pro sběr údajů pro klíčové epidemiologické ukazatele a jiných relevantních údajů. Členské státy by měly tyto údaje sdílet, zejména s centrem EMCDDA, Europolem a Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Informace o nových psychoaktivních látkách, které poskytují a vyměňují si členské státy, mají zásadní význam pro jejich vnitrostátní zdravotní politiky, a to jak v oblasti protidrogové prevence, tak léčby uživatelů psychoaktivních drog v odvykacích centrech. Členské státy by měly účinně využívat všechny dostupné informace a sledovat vývoj v příslušné oblasti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Účinné reakci brání nedostatečná schopnost určit a předjímat výskyt a šíření nových psychoaktivních látek a nedostatečné důkazy o jejich zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích. Je proto třeba poskytnout podporu, včetně na úrovni Unie, k usnadnění spolupráce mezi centrem EMCDDA, výzkumnými ústavy a forenzními laboratořemi s příslušnými odbornými znalostmi, aby se zvýšila jejich schopnost hodnotit nové psychoaktivní látky a účinně se jimi zabývat.

(26) Účinné reakci brání nedostatečná schopnost určit a předjímat výskyt a šíření nových psychoaktivních látek a nedostatečné důkazy o jejich zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích. Je proto třeba poskytnout podporu a potřebné zdroje na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni k usnadnění pravidelné a systematické spolupráce mezi centrem EMCDDA, vnitrostátními kontaktními místy, zástupci z oblasti zdravotnictví a zástupci donucovacích orgánů na vnitrostátní i regionální úrovni, výzkumnými ústavy a forenzními laboratořemi s příslušnými odbornými znalostmi, aby se zvýšila jejich schopnost hodnotit nové psychoaktivní látky a účinně se jimi zabývat.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Je třeba poskytnout odpovídající záruky, např. anonymizaci údajů, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany osobních údajů, zejména v případě sběru a sdílení citlivých údajů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Vůči rizikům těchto nových látek, která jsou doposud jen málo známá, jsou obzvláště zranitelné děti a mladiství.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Při řešení rostoucího užívání nových psychoaktivních látek a jejich možných rizik jsou důležitá preventivní a léčebná opatření a opatření k snižování nepříznivých následků. Internet, který je jedním z důležitých distribučních kanálů, jejichž prostřednictvím se nové psychoaktivní látky prodávají, by se měl využívat k šíření informací o zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích, která tyto látky představují.

(29) Při řešení rostoucího užívání nových psychoaktivních látek a jejich možných rizik jsou důležitá preventivní a léčebná opatření a opatření napomáhající včasnému odhalení těchto látek, zásahu a omezování jejich rizik a nepříznivých následků. Členské státy by měly zlepšit dostupnost a účinnost programů prevence a zvyšovat povědomí o riziku užívání těchto látek a následcích, které s sebou jejich užívání nese. Za tímto účelem by preventivní opatření měla zahrnovat včasné odhalování těchto látek a intervenci, propagaci zdravých životních stylů a cílenou prevenci, zaměřenou rovněž na rodiny a komunity. Internet, který je jedním z důležitých a rychle se rozvíjejících distribučních kanálů, jejichž prostřednictvím se nové psychoaktivní látky propagují a prodávají, by se měl využívat k šíření informací o zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích, která tyto látky představují, a k prevenci jejich nesprávného užívání a zneužívání. Je klíčové zvyšovat povědomí dětí, dospívajících a mladých dospělých o těchto rizicích, a to i prostřednictvím informačních kampaní v rámci škol a dalších vzdělávacích zařízení.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Komise a členské státy by měly také podporovat vzdělávací a informační aktivity, iniciativy a kampaně zaměřené na zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika spojená s nesprávným užíváním nebo zneužíváním nových psychoaktivních látek.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie s ohledem na změny specifických kritérií týkajících se látek, které představují nízké, středně vysoké a závažné riziko. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech vyžadují závažné naléhavé důvody.

(32) Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí a vážných zdravotních následků nebo událostí vážně ohrožujících zdraví spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech vyžadují závažné naléhavé důvody.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Při uplatňování tohoto nařízení by měla Komise konzultovat odborníky členských států, příslušné agentury Unie, občanskou společnosthospodářské subjekty.

(33) Při uplatňování tohoto nařízení by měla Komise konzultovat odborníky členských států, příslušné agentury Unie (obzvláště centrum EMCDDA), občanskou společnost, hospodářské subjekty a veškeré další příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, včetně svobody podnikání, práva na vlastnictví a práva na účinnou právní ochranu,

(36) Toto nařízení respektuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně svobody podnikání, práva na vlastnictví, práva na přístup k preventivní zdravotní péči a práva na obdržení lékařské péče,

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „novou psychoaktivní látkou“ se rozumí přírodní nebo syntetická látka, která může v případě užití člověkem vyvolat stimulaci centrálního nervového systému nebo deprese vedoucí k halucinacím či poruchám motorických funkcí, myšlení, chování, vnímání, vědomí nebo nálady, která je určena k lidské spotřebě nebo která bude pravděpodobně užívána lidmi i v případě, že není k takovéto spotřebě určena, za účelem vyvolání jednoho či více výše zmíněných účinků a která není kontrolována podle Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 ani podle Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971; tento pojem se nevztahuje na alkohol, kofein a tabák ani na tabákové výrobky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků24;

a) „novou psychoaktivní látkou“ se rozumí přírodní nebo syntetická látka, která může v případě užití člověkem vyvolat stimulaci centrálního nervového systému nebo deprese vedoucí k halucinacím či poruchám motorických funkcí, myšlení, chování, vnímání, vědomí nebo nálady, ať již je určena k lidské spotřebě, či nikoli, za účelem vyvolání jednoho či více výše zmíněných účinků a která není kontrolována podle Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 ani podle Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971; tento pojem se nevztahuje na alkohol, kofein a tabák ani na tabákové výrobky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES24;

_________________________

__________________________

24 Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Unie nepřijala opatření k podrobení nové psychoaktivní látky omezení trhu podle tohoto nařízení, mohou členské státy přijmout technické předpisy týkající se této nové psychoaktivní látky podle směrnice 98/34/ES.

Pokud Unie nepřijala opatření k podrobení nové psychoaktivní látky omezení trhu podle tohoto nařízení nebo pokud Komise nepřijala omezující opatření podle článku 11, mohou členské státy přijmout technické předpisy týkající se této nové psychoaktivní látky podle směrnice 98/34/ES.

Členské státy neprodleně sdělí Komisi veškeré návrhy technických předpisů týkajících se nových psychoaktivních látek podle směrnice 98/34/ES.

Členské státy neprodleně sdělí Komisi veškeré návrhy technických předpisů týkajících se nových psychoaktivních látek podle směrnice 98/34/ES.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní kontaktní místa v rámci Evropské informační sítě o drogách a drogové závislosti (dále jen „síť Reitox“) a národní jednotky Europolu poskytují centru EMCDDA a Europolu dostupné informace o užívání, možných rizicích, výrobě, extrakci, dovozu, obchodu, distribuci, nedovoleném obchodu, obchodním a vědeckém použití látek, které se jeví jako nové psychoaktivní látky nebo směsi.

Pokud má členský stát k dispozici informace týkající se látek, které se jeví jako nové psychoaktivní látky nebo směsi, poskytnou vnitrostátní kontaktní místa v rámci Evropské informační sítě o drogách a drogové závislosti (dále jen „síť Reitox“) a národní jednotky Europolu centru EMCDDA a Europolu včas dostupné informace, které shromáždily, o zjištění a vymezení, užívání a jeho typech, vážných otravách či úmrtích, možných rizicích a úrovních toxicity, výrobě, extrakci, dovozu, obchodu, distribuci a jejích kanálech, nedovoleném obchoduobchodním a vědeckém použití těchto látek.

Centrum EMCDDA a Europol tyto informace neprodleně předávají síti Reitoxnárodním jednotkám Europolu.

Centrum EMCDDA a Europol tyto informace neprodleně předávají síti Reitox, národním jednotkám Europolu a Evropské agentuře pro léčivé přípravky.

 

Bude zachován a dále rozvíjen mechanismus výměny informací (dále jen „systém včasného varování“) s cílem umožnit účinnější reakci na rychlý vznik a šíření nových psychoaktivních látek v celé Unii, a to především pokud se jedná o informace, které se týkají shromažďování a správy údajů o odhalování a určování nových psychoaktivních látek.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol, nebo Komise domnívají, že předané informace o nové psychoaktivní látce, která byla oznámena několika členskými státy, vyvolávají obavy v celé Unii kvůli zdravotním, společenským a bezpečnostním rizikům, která může tato nová psychoaktivní látka představovat, vypracuje centrum EMCDDA a Europol o nové psychoaktivní látce společnou zprávu.

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol, nebo Komise domnívají, že předané informace o nové psychoaktivní látce, která byla oznámena několika členskými státy, vyvolávají obavy v celé Unii kvůli zdravotním, společenským a bezpečnostním rizikům, která může tato nová psychoaktivní látka představovat, nebo na základě odůvodněné žádosti dvou či více členských států vypracují centrum EMCDDA a Europol o nové psychoaktivní látce společnou zprávu.

2. Společná zpráva obsahuje tyto informace:

2. Společná zpráva obsahuje tyto informace:

a) povaha rizik, která nová psychoaktivní látka představuje v případě užití člověkem, a rozsah rizika pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1;

a) povaha rizik, která nová psychoaktivní látka představuje v případě užití člověkem, včetně jejího případného užití v kombinaci s jinými látkami, a rozsah rizika pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1;

b) chemická a fyzická identita nové psychoaktivní látky, metody a (jsou-li známy) chemické prekursory používané k její výrobě nebo extrakci a jiné nové psychoaktivní látky s podobnou chemickou strukturou, které se objevily;

b) chemická a fyzická identita nové psychoaktivní látky, metody a (jsou-li známy) chemické prekursory používané k její výrobě nebo extrakci a jiné nové psychoaktivní látky s podobnou chemickou strukturou, které se objevily nebo u nichž lze na základě vědeckého posouzení důvodně předpokládat, že se objeví;

c) obchodní a průmyslové použití nové psychoaktivní látky a rovněž její používání pro účely vědeckého výzkumu a vývoje;

c) obchodní a průmyslové použití nové psychoaktivní látky a rovněž její používání pro účely vědeckého výzkumu a vývoje;

d) používání nové psychoaktivní látky v humánním a veterinárním lékařství, včetně jako účinné látky v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku;

d) používání nové psychoaktivní látky v humánním a veterinárním lékařství, včetně jako účinné látky v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku;

e) účast zločineckých skupin na výrobě nové psychoaktivní látky, její distribuci nebo obchodu s touto látkou a případné používání nové psychoaktivní látky při výrobě omamných nebo psychotropních látek;

e) účast zločineckých skupin na výrobě nové psychoaktivní látky, její distribuci nebo obchodu s touto látkou a případné používání nové psychoaktivní látky při výrobě omamných nebo psychotropních látek;

f) to, zda je nová psychoaktivní látka v současnosti vyhodnocována nebo zda byla předmětem hodnocení ze strany systému Organizace spojených národů;

f) to, zda je nová psychoaktivní látka v současnosti vyhodnocována nebo zda byla předmětem hodnocení ze strany systému Organizace spojených národů;

g) to, zda se na novou psychoaktivní látku vztahují v členských státech nějaká omezující opatření;

g) to, zda se na novou psychoaktivní látku vztahují v členských státech nějaká omezující opatření;

h) jakákoli stávající preventivní a léčebná opatření zavedená k odstranění následků užívání nové psychoaktivní látky.

h) jakákoli stávající preventivní a léčebná opatření zavedená k odstranění následků užívání nové psychoaktivní látky.

3. Centrum EMCDDA a Europol požádají vnitrostátní kontaktní místa a národní jednotky Europolu o poskytnutí doplňkových informací o nové psychoaktivní látce. Tyto informace jsou poskytnuty do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

3. Centrum EMCDDA a Europol požádají vnitrostátní kontaktní místa a národní jednotky Europolu o poskytnutí doplňkových informací o nové psychoaktivní látce. Tyto informace jsou poskytnuty do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

4. Centrum EMCDDA a Europol požádají Evropskou agenturu pro léčivé přípravky o poskytnutí informací o tom, zda je v Unii nebo v některém členském státě nová psychoaktivní látka:

4. Centrum EMCDDA a Europol požádají Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, která by měla konzultovat vnitrostátní orgány členských států odpovědné za léčivé přípravky, o poskytnutí informací o tom, zda je v Unii nebo v některém členském státě nová psychoaktivní látka:

a) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci;

a) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci;

b) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který je předmětem žádosti o registraci;

b) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který je předmětem žádosti o registraci;

c) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci, příslušný orgán však tuto registraci pozastavil;

c) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci, příslušný orgán však tuto registraci pozastavil;

d) účinnou látkou v neregistrovaném léčivém přípravku v souladu s článkem 5 směrnice 2001/83/ES nebo ve veterinárním léčivém přípravku připraveném pro tento případ osobou, která je k tomu oprávněna na základě vnitrostátních právních předpisů, v souladu s čl. 10 písm. c) směrnice 2001/82/ES.

d) účinnou látkou v neregistrovaném léčivém přípravku v souladu s článkem 5 směrnice 2001/83/ES nebo ve veterinárním léčivém přípravku připraveném pro tento případ osobou, která je k tomu oprávněna na základě vnitrostátních právních předpisů, v souladu s čl. 10 písm. c) směrnice 2001/82/ES.

Členské státy poskytnou Evropské agentuře pro léčivé přípravky výše uvedené informace v případě, že je tato o ně požádá.

Členské státy bez zbytečného prodlení poskytnou Evropské agentuře pro léčivé přípravky výše uvedené informace v případě, že je tato o ně požádá.

Evropská agentura pro léčivé přípravky poskytne informace, které má k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti centra EMCDDA.

Evropská agentura pro léčivé přípravky poskytne informace, které má k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti centra EMCDDA.

5. Centrum EMCDDA požádá Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin o poskytnutí informací a údajů o nové psychoaktivní látce, které mají k dispozici. Centrum EMCDDA dodrží podmínky pro použití těchto informací, které mu sdělí Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, včetně podmínek týkajících se zabezpečení informací a údajů a ochrany důvěrných obchodních informací.

5. Centrum EMCDDA požádá Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin o poskytnutí informací a údajů o nové psychoaktivní látce, které mají k dispozici. Centrum EMCDDA dodrží podmínky pro použití těchto informací, které mu sdělí Evropská agentura pro chemické látky, ECDC a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, včetně podmínek týkajících se zabezpečení informací a údajů a ochrany důvěrných informací, včetně citlivých údajů nebo obchodních informací.

Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytnou informace a údaje, které mají k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

Evropská agentura pro chemické látky, ECDC a Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytnou informace a údaje, které mají k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

6. Centrum EMCDDA a Europol předloží Komisi společnou zprávu do osmi týdnů ode dne podání žádosti o doplňkové informace podle odstavce 3.

6. Centrum EMCDDA a Europol předloží Komisi společnou zprávu do osmi týdnů ode dne podání žádosti o doplňkové informace podle odstavce 3.

Pokud centrum EMCDDA a Europol získají informace o směsích nebo o několika nových psychoaktivních látkách s podobnou chemickou strukturou, předloží Komisi individuální společné zprávy do deseti týdnů ode dne podání žádosti o doplňkové informace podle odstavce 3.

Pokud centrum EMCDDA a Europol získají informace o směsích nebo o několika nových psychoaktivních látkách s podobnou chemickou strukturou, předloží Komisi individuální společné zprávy do deseti týdnů ode dne podání žádosti o doplňkové informace podle odstavce 3.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do čtyř týdnů od obdržení společné zprávy podle článku 6 může Komise centrum EMCDDA požádat, aby vyhodnotilo možná rizika, která představuje nová psychoaktivní látka, a aby vypracovalo zprávu o hodnocení rizik. Hodnocení rizik provádí vědecký výbor centra EMCDDA.

1. Do čtyř týdnů od obdržení společné zprávy podle článku 6 může Komise centrum EMCDDA požádat, aby vyhodnotilo možná rizika, která představuje nová psychoaktivní látka, a aby vypracovalo zprávu o hodnocení rizik. Hodnocení rizik provádí vědecký výbor centra EMCDDA.

2. Zpráva o hodnocení rizik obsahuje analýzu kritérií a informací uvedených v čl. 10 odst. 2, aby mohla Komise stanovit úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která nová psychoaktivní látka představuje.

2. Zpráva o hodnocení rizik obsahuje analýzu kritérií a informací uvedených v čl. 10 odst. 2, aby mohla Komise stanovit úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která nová psychoaktivní látka představuje.

3. Vědecký výbor centra EMCDDA posoudí rizika během zvláštního zasedání. Výbor může být rozšířen o nejvýše pět odborníků, kteří zastupují vědecké oblasti, které jsou důležité k zajištění vyváženého hodnocení rizik nové psychoaktivní látky. Ředitel centra EMCDDA tyto odborníky určí ze seznamu odborníků. Seznam odborníků schvaluje každé tři roky správní rada centra EMCDDA. Komise, centrum EMCDDA, Europol a Evropská agentura pro léčivé přípravky mají právo jmenovat vždy dva pozorovatele.

3. Vědecký výbor centra EMCDDA posoudí rizika během zvláštního zasedání. Výbor může být rozšířen o nejvýše pět odborníků, kteří zastupují vědecké oblasti, které jsou důležité k zajištění vyváženého hodnocení rizik nové psychoaktivní látky, včetně psychologa specializujícího se na závislost. Ředitel centra EMCDDA tyto odborníky určí ze seznamu odborníků. Seznam odborníků schvaluje každé tři roky správní rada centra EMCDDA. Evropský parlament, Rada, Komise, centrum EMCDDA, Europol a Evropská agentura pro léčivé přípravky mají právo jmenovat vždy dva pozorovatele.

4. Vědecký výbor centra EMCDDA provede hodnocení rizik na základě informací o rizicích látky a o jejím používání, včetně obchodního a průmyslového použití, které poskytnou členské státy, Komise, centrum EMCDDA, Europol, Evropská agentura pro léčivé přípravky, Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a na základě jakýchkoli jiných relevantních vědeckých důkazů. Vědecký výbor centra EMCDDA vezme v úvahu všechna stanoviska svých členů. Centrum EMCDDA poskytuje při tomto hodnocení rizik podporu a stanovuje informační potřeby, včetně cílených studií nebo testů.

4. Vědecký výbor centra EMCDDA provede hodnocení rizik na základě informací o rizicích látky a o jejím používání, jako jsou jeho formy a dávkování, včetně obchodního a průmyslového použití, které poskytnou členské státy, Komise, centrum EMCDDA, Europol, Evropská agentura pro léčivé přípravky, Evropská agentura pro chemické látky, ECDC a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a na základě jakýchkoli jiných relevantních vědeckých důkazů. Vědecký výbor centra EMCDDA vezme v úvahu všechna stanoviska svých členů. Centrum EMCDDA poskytuje při tomto hodnocení rizik podporu a stanovuje informační potřeby, včetně cílených studií nebo testů.

5. Centrum EMCDDA předloží Komisi zprávu o hodnocení rizik do dvanácti týdnů od obdržení žádosti Komise.

5. Centrum EMCDDA předloží Komisi zprávu o hodnocení rizik do dvanácti týdnů od obdržení žádosti Komise.

6. Na žádost centra EMCDDA může Komise prodloužit lhůtu pro provedení hodnocení rizik nejvýše o dvanáct týdnů, aby bylo možno provést další výzkum a sběr údajů. Centrum EMCDDA předloží Komisi žádost za tímto účelem do šesti týdnů ode dne zahájení hodnocení rizik. Pokud Komise do dvou týdnů od podání žádosti nevznese proti této žádosti námitky, lhůta pro hodnocení rizik se prodlouží.

6. Na žádost centra EMCDDA může Komise prodloužit lhůtu pro provedení hodnocení rizik nejvýše o dvanáct týdnů, aby bylo možno provést další výzkum a sběr údajů. Centrum EMCDDA předloží Komisi žádost za tímto účelem do šesti týdnů ode dne zahájení hodnocení rizik. Pokud Komise do dvou týdnů od podání žádosti nevznese proti této žádosti námitky, lhůta pro hodnocení rizik se prodlouží.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Hodnocení rizik se neprovádí v případě, je-li nová psychoaktivní látka v pokročilé fázi hodnocení v rámci systému Organizace spojených národů, a to jakmile výbor odborníků Světové zdravotnické organizace pro drogové závislosti zveřejnil svůj hodnotící posudek společně s písemným doporučením, s výjimkou případů, kdy se objeví podstatné informace, které jsou nové nebo které mají obzvláštní význam pro Unii a které nebyly systémem Organizace spojených národů vzaty v úvahu.

1. Hodnocení rizik se neprovádí v případě, je-li nová psychoaktivní látka v pokročilé fázi hodnocení v rámci systému Organizace spojených národů, a to jakmile výbor odborníků Světové zdravotnické organizace pro drogové závislosti zveřejnil svůj hodnotící posudek společně s písemným doporučením, s výjimkou případů, kdy se objeví podstatné a konkrétní informace, které jsou nové nebo které mají obzvláštní význam pro Unii a které nebyly systémem Organizace spojených národů vzaty v úvahu, což musí být uvedeno v hodnotící zprávě.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hodnocení rizik se neprovádí v případě, že nová psychoaktivní látka byla vyhodnocena v rámci systému Organizace spojených národů, bylo však rozhodnuto, že nebude zařazena na seznam Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 nebo Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1961, s výjimkou případů, kdy se objeví podstatné informace, které jsou nové nebo které mají obzvláštní význam pro Unii.

2. Hodnocení rizik se neprovádí v případě, že nová psychoaktivní látka byla vyhodnocena v rámci systému Organizace spojených národů, bylo však rozhodnuto, že nebude zařazena na seznam Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 nebo Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1961, s výjimkou případů, kdy se objeví podstatné a konkrétní informace, které jsou nové nebo které mají obzvláštní význam pro Unii, přičemž důvody se uvedou v hodnotící zprávě.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4. Hodnocení rizik se však provádí, jestliže jsou na úrovni Unie k dispozici dostatečné údaje, z nichž vyplývá, že je zapotřebí, aby centrum EMCDDA a Europol vypracovaly společnou zprávu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud Komise požádá o hodnocení rizik nové psychoaktivní látky podle čl. 7 odst. 1, zakáže prostřednictvím rozhodnutí dodávání nové psychoaktivní látky na trh pro spotřebitele, pokud podle stávajících informací tato látka představuje bezprostřední rizika pro veřejné zdraví, což je doloženo:

1. Pokud Komise požádá o hodnocení rizik nové psychoaktivní látky podle čl. 7 odst. 1, zakáže prostřednictvím rozhodnutí dodávání nové psychoaktivní látky na trh pro spotřebitele, pokud podle stávajících informací tato látka představuje bezprostřední rizika pro veřejné zdraví, což je doloženo:

a) nahlášenými případy úmrtí nebo vážnými zdravotními následky spojenými s užíváním nové psychoaktivní látky v několika členských státech, které souvisejí se závažnou akutní toxicitou nové psychoaktivní látky;

a) nahlášenými případy úmrtí nebo vážnými zdravotními následky spojenými s užíváním nové psychoaktivní látky – včetně případných kontraindikací ve vztahu k jiným látkám – v několika členských státech, které souvisejítoxicitou nové psychoaktivní látky;

b) prevalencí a formami užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, zejména četností, množstvím a způsobem podání, její dostupností pro spotřebitele a potenciálem k šíření, které naznačují značnou úroveň rizika.

b) prevalencí a formami užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, zejména četností, množstvím a způsobem podání, její dostupností pro spotřebitele a potenciálem k šíření, které naznačují značnou úroveň rizika.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

V řádně odůvodněných a naléhavých případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 19 odst. 3.

V řádně odůvodněných a naléhavých případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 19 odst. 3.

3. Omezení trhu obsažené v rozhodnutí podle odstavce 1 nepřesáhne období dvanácti měsíců.

3. Omezení trhu obsažené v rozhodnutí podle odstavce 1 nepřesáhne období dvanácti měsíců. Pokud úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která přináší nová psychoaktivní látka, odůvodňuje zavedení trvalých omezujících opatření, lze v případě, že trvalá omezující opatření nebyla zavedena, dočasné omezení trhu prodloužit o dalších 12 měsíců.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise stanoví úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik. Komise tak učiní na základě veškerých dostupných důkazů, zejména zprávy o hodnocení rizik.

1. Komise bez zbytečného prodlení stanoví úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik. Komise tak učiní na základě veškerých dostupných důkazů, zejména zprávy o hodnocení rizik.

2. Při stanovování úrovně rizika nové psychoaktivní látky vezme Komise v úvahu tato kritéria:

2. Při stanovování úrovně rizika nové psychoaktivní látky vezme Komise v úvahu tato kritéria:

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, zejména poškození, onemocnění a fyzické a duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, případnými kontraindikacemi ve vztahu k jiným látkám, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, zejména poškození, onemocnění, agresivitu a fyzické a duševní poruchy;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost, zejména její dopad na fungování ve společnosti, veřejný pořádek a trestnou činnost, organizovanou trestnou činnost spojenou s novou psychoaktivní látkou, nelegální zisky plynoucí z výroby nové psychoaktivní látky, obchodování s touto látkou a její distribuce a ekonomické náklady spojené se škodlivými společenskými následky;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost, zejména na základě jejího dopadu na fungování ve společnosti, veřejný pořádek a trestnou činnost, organizovanou trestnou činnost spojenou s novou psychoaktivní látkou, nelegální zisky plynoucí z výroby nové psychoaktivní látky, obchodování s touto látkou a její distribuce a ekonomické náklady spojené se škodlivými společenskými následky;

c) bezpečnostní rizika, zejména šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost, zejména na základě šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, vlivu fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla a vlivu výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí.

Komise vezme v úvahu rovněž prevalenci a formy užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, její dostupnost pro spotřebitele, potenciál k šíření, počet členských států, v nichž tato látka představuje zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, rozsah jejího obchodního a průmyslového použití a její používání pro účely vědeckého výzkumu a vývoje.

Komise vezme v úvahu rovněž prevalenci a formy užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, její dostupnost pro spotřebitele, potenciál k šíření, počet členských států, v nichž tato látka představuje zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, rozsah jejího obchodního a průmyslového použití a její používání pro účely vědeckého výzkumu a vývoje.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nízká rizika

Nízká rizika na úrovni Unie

Komise nepřijme omezující opatření týkající se nové psychoaktivní látky, pokud na základě existujících důkazů představuje celkově nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, zejména:

Komise nepřijme omezující opatření týkající se nové psychoaktivní látky, pokud na základě existujících důkazů a následujících kritérií představuje celkově nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika na úrovni Unie:

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou omezené, jelikož vyvolává méně závažná poškození a onemocnění a méně závažné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou nevýznamné;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou omezené, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek, trestná činnost spojená s novou psychoaktivní látkou je nízká, nelegální zisky plynoucí z výroby nové psychoaktivní látky, obchodování s touto látkou a její distribuce a související ekonomické náklady neexistují, nebo jsou zanedbatelné;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou omezené, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek, trestná činnost spojená s novou psychoaktivní látkou je nízká, nelegální zisky plynoucí z výroby nové psychoaktivní látky, obchodování s touto látkou a její distribuce a související ekonomické náklady neexistují, nebo jsou zanedbatelné;

c) bezpečnostní rizika jsou omezená, zejména nízké riziko šíření nemocí, včetně přenosu krví přenosných virů, neexistující nebo malý vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí je nízký.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou omezená, zejména s ohledem na nízké riziko šíření nemocí, včetně přenosu krví přenosných virů, neexistující nebo malý vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí je nízký.

 

V případě, že bylo rozhodnutí nepřijímat omezující opatření týkající se nové psychoaktivní látky, která je považována za látku představující nízké zdravotní, společenské a bezpečnostní riziko na úrovni Unie, přijato na základě částečného nebo úplného nedostatku důkazů, musí o tom být v jeho odůvodnění uvedena náležitá zmínka.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mírná rizika a trvalé omezení spotřebitelského trhu

Mírná rizika a trvalé omezení spotřebitelského trhu na úrovni Unie

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev dodávání nové psychoaktivní látky na trh spotřebitelům, pokud na základě existujících důkazů představuje celkově mírná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, zejména:

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev dodávání nové psychoaktivní látky na trh spotřebitelům, pokud na základě existujících důkazů a následujících kritérií představuje celkově mírná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika:

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou mírné, jelikož obvykle způsobuje poškození a nemoci, které nejsou smrtelné, a mírné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou mírné, jelikož obvykle způsobuje poškození a nemoci, které nejsou smrtelné, a mírné fyzické nebo duševní poruchy;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou mírné, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek, obtěžování okolí; trestná činnost a organizovaná trestná činnost spojená s danou látkou je ojedinělá, nelegální zisky a ekonomické náklady nejsou příliš vysoké;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou mírné, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek, obtěžování okolí; trestná činnost a organizovaná trestná činnost spojená s danou látkou je ojedinělá, nelegální zisky a ekonomické náklady nejsou příliš vysoké;

c) bezpečnostní rizika jsou mírná, zejména ojedinělé šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, a mírný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek narušení životního prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou mírná, zejména s ohledem na ojedinělé šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, a mírný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek narušení životního prostředí.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

 

3. Pokud z dostupných informací či důkazů vyplývá, že nová psychoaktivní látka, jež je předmětem rozhodnutí uvedeného v odstavci 1, představuje v daném členském státě vyšší úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, zejména kvůli způsobům či rozsahu užívání této látky nebo vzhledem ke specifickým rizikům, která tato látka přináší na území tohoto státu s ohledem na případné společenské, hospodářské, právní, správní či jiné faktory, mohou členské státy ponechat v platnosti nebo zavést přísnější opatření, jež zajistí vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.

 

4. Členský stát, jenž má v úmyslu ponechat v platnosti nebo zavést přísnější opatření týkající se nové psychoaktivní látky v souladu s odstavcem 3, neprodleně Komisi sdělí příslušné právní či správní předpisy a uvědomí ostatní členské státy.

 

5. Členský stát, jenž má v úmyslu zavést přísnější opatření týkající se nové psychoaktivní látky v souladu s odstavcem 3, neprodleně Komisi sdělí příslušné návrhy zákonů nebo právních či správních předpisů a uvědomí o nich také ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Závažná rizika a trvalé tržní omezení

Závažná rizika a trvalé omezení trhu na úrovni Unie

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev produkci nové psychoaktivní látky, její výrobu, dodávání na trh, včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, pokud na základě existujících důkazů představuje celkově závažná zdravotní, společenská a sociální rizika, zejména:

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev produkci nové psychoaktivní látky, její výrobu, dodávání na trh, včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, pokud na základě existujících důkazů a následujících kritérií představuje závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika:

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, ohrožují život, jelikož obvykle způsobuje smrt nebo smrtelné poškození, závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou vážné, jelikož obvykle způsobuje smrt nebo smrtelné poškození, závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou závažné, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek vedoucí k rušení veřejného pořádku, násilnému a protispolečenskému chování poškozujícímu uživatele, ostatní osoby a majetek; trestná činnost a organizovaná trestná činnost spojená s novou psychoaktivní látkou je systematická, nelegální zisky a ekonomické náklady jsou vysoké;

b) škodlivé společenské následky pro jednotlivce a společnost jsou závažné, zejména s ohledem na její dopad na fungování ve společnosti a veřejný pořádek vedoucí k rušení veřejného pořádku, násilnému a protispolečenskému chování poškozujícímu uživatele, ostatní osoby a majetek; trestná činnost a organizovaná trestná činnost spojené s novou psychoaktivní látkou jsou systematické povahy;

c) bezpečnostní rizika jsou závažná, zejména významné šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, závažný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek poškození životního prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou závažná, zejména s ohledem na významné šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, závažný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek poškození životního prostředí.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

2. Komise přijme rozhodnutí uvedené v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 19 odst. 2.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Přenesení pravomoci

 

Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a s cílem pozměnit kritéria uvedená v článcích 11, 12 a 13.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí uvedená v čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 nesmí bránit volnému pohybu nových psychoaktivních látek, které jsou účinnými látkami v léčivých přípravcích a veterinárních léčivých přípravcích, které získaly registraci, v Unii a jejich dodávání na trh spotřebitelům.

1. Rozhodnutí uvedená v čl. 9 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 nesmí bránit volnému pohybu nových psychoaktivních látek, které jsou účinnými látkami v léčivých přípravcích a veterinárních léčivých přípravcích, které získaly registraci, v Unii a jejich dodávání na trh spotřebitelům.

2. Rozhodnutí uvedená v čl. 13 odst. 1 nesmí bránit volnému pohybu v Unii a produkci, výrobě, zpracování, dodávání na trh včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, v případě nových psychoaktivních látek:

2. Rozhodnutí uvedená v čl. 13 odst. 1 nesmí bránit volnému pohybu v Unii a produkci, výrobě, zpracování, dodávání na trh včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, v případě nových psychoaktivních látek:

a) pro účely vědeckého výzkumu a vývoje;

a) pro účely vědeckého výzkumu a vývoje, který budou zajišťovat řádně pověřené osoby v zařízeních, jež jsou pod přímou kontrolou orgánů členských států nebo jež tyto orgány výslovně schválily;

b) pro použití povolené podle právních předpisů Unie;

b) pro použití povolené podle právních předpisů Unie;

c) které jsou účinnými látkami v léčivých přípravcích nebo veterinárních léčivých přípravcích, jež získaly registraci;

c) které jsou účinnými látkami v léčivých přípravcích nebo veterinárních léčivých přípravcích, jež získaly registraci;

d) pro použití při výrobě látek a výrobků, pokud jsou nové psychoaktivní látky ve stavu, v němž nemohou být zneužity nebo zpětně získány.

d) pro použití při výrobě látek a výrobků, pokud jsou nové psychoaktivní látky ve stavu, v němž nemohou být zneužity nebo zpětně získány, a pokud je množství každé použité látky uvedeno v informacích o látce nebo výrobku.

 

2a. Pro všechna povolená užití je u každé nové psychoaktivní látky a výrobku obsahujícího novou psychoaktivní látku přiložen návrh k použití, včetně výstrahy, upozornění a kontraindikací s jinými látkami, jež musí být z důvodu bezpečnosti uživatele uvedeny na štítku nebo v příbalovém letáku.

3. Rozhodnutí uvedená v čl. 13 odst. 1 mohou stanovit požadavky a podmínky vztahující se na produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, dodávání na trh včetně dovozu do Unie, přepravu a vývoz z Unie, pro použití uvedené v odstavci 2.

3. Rozhodnutí uvedená v čl. 13 odst. 1 mohou stanovit požadavky a podmínky vztahující se na produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, dodávání na trh včetně dovozu do Unie, přepravu a vývoz z Unie, pro použití uvedené v odstavci 2.

 

4. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, jež zabrání přesunu nových psychoaktivních látek, které jsou používány pro účely výzkumu a vývoje nebo mají jakékoli jiné povolené použití, na nelegální trh.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výzkum analýza

Výzkum, analýza, prevence a financování

Komise a členské státy podporují vypracovávání, sdílení a šíření informací a poznatků o nových psychoaktivních látkách. Činí tak usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, ostatními agenturami Unievědeckými a výzkumnými středisky.

1. Na úrovni Unie a členských států bude poskytována finanční podpora a nezbytné zdroje pro účely vypracování, sdílení a šíření informací a poznatků o nových psychoaktivních látkách. Komise a členské státy tak činí usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, dalšími agenturami Unie, vědeckými a výzkumnými středisky a dalšími subjekty s relevantními odbornými znalostmi a pravidelným poskytováním aktuálních informací o příslušných látkách těmto subjektům.

 

2. Komise a členské státy rovněž propagují a podporují výzkum, včetně aplikovaného výzkumu, v oblasti nových psychoaktivních látek a zajistí spolupráci a koordinaci mezi příslušnými sítěmi na vnitrostátní a unijní úrovni s cílem zlepšit pochopení této problematiky. Činí tak usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, dalšími agenturami Unie (zejména Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropskou agenturou pro chemické látky) a vědeckými a výzkumnými středisky. Důraz bude kladen na rozvoj forenzních a toxikologických kapacit, jakož i na zlepšování dostupnosti epidemiologických informací.

 

3. Členské státy podporují systémy prevence a společně s Komisí také opatření na zvyšování povědomí o rizicích psychoaktivních látek, jako jsou vzdělávací informační kampaně.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13a je svěřena Komisi na dobu deseti let ode dne (vstup tohoto nařízení v platnost). Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto desetiletého období. Toto přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o další období deseti let, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku nejpozději tři měsíce před koncem tohoto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 13a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 13a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrum EMCDDA a Europol předkládají každý rok zprávu o provádění tohoto nařízení.

1. Centrum EMCDDA a Europol každoročně předkládají Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům zprávu o provádění tohoto nařízení. Zprávy o provádění se zveřejní na internetových stránkách a budou zpřístupněny široké veřejnosti.

 

2. Komise do [pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům zprávu, případně doplněnou návrhem na odstranění zjištěných právních mezer vzniklých mezi nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061a, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a tímto nařízením, aby se zajistila řádná regulace psychotropních látek.

 

________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté co pět let posoudí Komise provádění, uplatňování a účinnost tohoto nařízení a zveřejní příslušnou zprávu.

Nejpozději do [pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté co pět let posoudí Komise provádění, uplatňování a účinnost tohoto nařízení a zveřejní příslušnou zprávu. Komise, centrum EMCDDA a Europol v této souvislosti provedou následné hodnocení rizik nových psychoaktivních látek.

 

Nejpozději do [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] vyhodnotí Komise situaci a v případě potřeby předloží návrh umožňující klasifikovat skupiny nových psychoaktivních látek s cílem bojovat proti obcházení platných právních předpisů prostřednictvím velmi omezených modifikací chemické struktury psychoaktivních látek.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nové psychoaktivní látky napodobují účinky kontrolovaných látek, ale nevztahují se na ně úmluvy OSN o drogách. Často mají obchodní a průmyslové použití a jsou rovněž zkoumány pro účely vědeckého výzkumu a vývoje. V případě užití člověkem mohou představovat zdravotní, společenská nebo bezpečnostní rizika. V posledních letech byl v některých členských státech zaznamenán rychlý nárůst jejich prodeje a spotřeby. Jsou k dispozici důkazy, které dokládají, že nové psychoaktivní látky obzvláště oblíbené u mladších věkových skupin. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011 s názvem „Přístup mládeže k drogám“ užilo tyto látky nejméně jednou za život 5 % mladých lidí v EU, přičemž nejvyššího počtu 16 % bylo dosaženo v Irsku a v Polsku, Lotyšsku a Spojeném království se tento počet blížil 10 %. V celé EU se v současnosti používá více než 300 nových psychoaktivních látek. V členských státech je v dnešní době každý týden oznámena jedna nová psychoaktivní látka.

Na rychlý výskyt a šíření těchto látek reagovaly členské státy nejrůznějšími způsoby, které jim jejich právní rámce nabízejí, jakož i snahou zavést různá kontrolní opatření vztahující se na jednotlivé látky nebo látky obdobné. Tato skutečnost může být překážkou pro náležité fungování jednotného trhu.

Komise ve svém sdělení s názvem „Na cestě k razantnější evropské reakci vůči drogám“, které bylo přijato v říjnu 2011, označila šíření nových psychoaktivních látek za jednu z nejnáročnějších záležitostí protidrogové politiky, která vyžaduje razantnější reakci EU. Rovněž je třeba poznamenat, že výroba nových psychoaktivních látek jako náhražek drog je podstatně levnější a podle zástupců donucovacích orgánů i jedním z největších problémů v boji EU proti organizovanému zločinu.

Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu EU, rostoucí rozmanitost jejich typů a souvisejících rizik, rychlost, s jakou se objevují, a rostoucí počet osob, které je užívají, to vše s sebou nese vysoké nároky na schopnost veřejných orgánů účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování legálního trhu.

Zpravodaj v této souvislosti vítá návrh Komise a domnívá se, že potřeba účinnějších a lépe koordinovaných opatření členských států a agentur EU v této oblasti je zcela zřejmá. Zpravodaj proto zdůrazňuje, že přesnější a přísnější harmonogram výměny informací a rychlejší rozhodovací proces, jakož i podrobnější klasifikace úrovně rizik, které mohou tyto látky představovat, jsou kromě jiných prvků přidanou hodnotou tohoto nařízení.

Toto nařízení nahradí rozhodnutí Rady 2005/387/SVV. Má zajistit, aby nebyl omezen obchod s novými psychoaktivními látkami, které mají průmyslové a obchodní využití, a aby se zlepšilo fungování tohoto trhu, současně má však také chránit zdraví a bezpečnost jednotlivců před škodlivými látkami, které jsou na úrovni EU považovány za rizikové.

K tomuto návrhu je připojen návrh směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.

Návrh nařízení má tyto hlavní prvky:

•          Výměna informací a dočasná omezení spotřebitelského trhu. – Tento návrh zřizuje účinný systém pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, které se objevují na trhu, včetně jejich obchodního a průmyslového použití, za účelem posuzování rizikovosti látek, jež jsou považovány za rizikové pro celou EU, a za účelem stažení takto rizikových látek z trhu.

•          Látky, u nichž existuje podezření, že představují bezprostřední riziko pro veřejné zdraví, budou ze spotřebitelského trhu dočasně staženy, dokud vědecký výbor Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum EMCDDA“) neposoudí jejich rizikovost. Jakmile bude toto hodnocení rizik provedeno, budou přijata opatření úměrná rizikům těchto látek.

•          U nových psychoaktivních látek, které představují nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by se na úrovni EU žádná omezující opatření neměla zavádět.

•          V případě látek představujících mírná rizika vydá Komise zákaz dodávání těchto látek na spotřebitelský trh. Tyto látky nemohou být prodávány spotřebitelům (s výjimkou výslovně povolených způsobů použití, například podle právních předpisů týkajících se léčivých přípravků), obchodování s těmito látkami pro obchodní a průmyslové účely a rovněž za účelem vědeckého výzkumu a vývoje je však povoleno.

•          Látky představující závažná rizika. – Komise zakáže v případě těchto látek produkci, výrobu, dodávání na trh, přepravu, dovoz nebo vývoz nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika. Látky, které představují závažná rizika, budou podléhat trvalému omezení, které se bude vztahovat na spotřebitelský i obchodní trh, a jejich užívání bude možné pouze pro výslovně povolené průmyslové a obchodní účely a rovněž pro vědecký výzkum a vývoj. Na tyto látky se budou mimoto vztahovat trestněprávní předpisy EU.

Zpravodaj považuje dočasné omezení trhu za důležitou novinku v rámci nového mechanismu, a jakmile bude Komisí zavedeno, mělo by zůstat v platnosti, dokud členské státy nezavedou trvalá opatření. Vzhledem k dynamice tohoto jevu a v zájmu účinnosti systému změnil zpravodaj ustanovení článku 9 tak, aby mezi dočasným omezením trhu a zavedením trvalých opatření případně nenastala žádná prodleva.

Pokud jde o články 11 a 12, zpravodaj zdůrazňuje, že členské státy by měly mít možnost zavést nebo ponechat v platnosti odpovídající opatření týkající se konkrétních rizik, které nové psychoaktivní látky představují na jejich území, bez ohledu na to, zda Komise danou látku klasifikuje jako látku s nízkou či mírnou rizikovostí na úrovni EU. Vnitrostátní technické předpisy, které překračují rámec opatření EU, by měly být sděleny Komisi. Vnitrostátní kontrolní systémy a kontrolní systém EU by měly být komplementární.

Zpravodaj se domnívá, že pro účely celkového posouzení úrovně rizik, které tyto látky představují, by měly být podrobné informace poskytovány hned v počátečních fázích tohoto procesu. Rovněž upozorňuje, že výměna informací by měla probíhat včas a měly by k ní být přizvány všechny strany, jež se ve své profesní činnosti setkávají s negativními účinky nových psychoaktivních látek. Z toho důvodu je třeba podpořit lepší a lépe finančně zajištěné shromažďování relevantních údajů a současně zajistit nejvyšší úroveň ochrany údajů.

V souvislosti se zohledňovanými kritérii zpravodaj upozorňuje, že způsoby užívání těchto látek, včetně jejich užití ve směsi nebo polyvalentního užívání drog, jsou důležitým faktorem pro určení rizik a uplatňování odpovídajících opatření, neboť právě nové psychoaktivní látky mohou být při souběžném užití škodlivé nebo smrtelné.

Aby byl zaručen přístup k psychoaktivním látkám pro povolené použití, měly by členské státy poskytnout nejvyšší záruky, aby tyto látky nebyly využívány k nezákonným činnostem.

V zájmu náležitého fungování tohoto nařízení je třeba na vnitrostátní i evropské úrovni poskytnout odpovídající prostředky. Při hodnocení provádění, uplatňování a účinnosti tohoto nařízení by Komise měla vzít tuto skutečnost v úvahu.

K vyřešení problému kontroly nejnebezpečnějších nových psychoaktivních látek na jednotném trhu je vhodná metoda Společenství, a bude-li řádně uplatňována, zajistí účinnou a strukturální reakci na problematiku nových psychoaktivních látek v EU.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (31. 1. 2014)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Navrhovatelka: Elena Oana Antonescu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nové psychoaktivní látky, které se mohou používat pro řadu obchodních a průmyslových účelů a rovněž pro vědecké účely, mohou v případě užití člověkem představovat zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika. Zdá se, že se užívání nových psychoaktivních látek v Evropě zvyšuje a že tyto látky užívají především mladí lidé. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011 s názvem „Přístup mládeže k drogám“ užilo tyto látky nejméně jednou za život 5 % mladých lidí v EU, přičemž nejvyššího počtu 16 % bylo dosaženo v Irsku a v Polsku, Lotyšsku a Spojeném království se tento počet blížil 10 %.

Užívání nových psychoaktivních látek může mít škodlivé účinky na zdraví a bezpečnost osob a může představovat rizika a zátěž pro společnost, jelikož může mít za následek násilné chování a trestnou činnost. Rychlé vznikání a šíření těchto látek vede vnitrostátní orgány k přijímání různých omezujících opatření. V minulých letech byly v členských státech různým omezujícím opatřením podrobeny stovky takovýchto látek nebo jejich směsí.

Komise ve svém sdělení s názvem „Na cestě k razantnější evropské reakci vůči drogám“, které bylo přijato v říjnu 2011, označila šíření nových psychoaktivních látek za jednu z nejnáročnějších záležitostí protidrogové politiky, která vyžaduje razantnější reakci EU.

Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu EU, rostoucí rozmanitost jejich typů a souvisejících rizik, rychlost, s jakou se objevují, a rostoucí počet osob, které je užívají, to vše s sebou nese vysoké nároky na schopnost veřejných orgánů účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování legálního trhu.

Vzhledem k rychlým změnám na tomto trhu, které vnitrostátní orgány nutí jednat, existuje v této souvislosti pádný důvod k tomu, aby ve vztahu k novým psychoaktivním látkám byly na úrovni EU podniknuty rychlejší, účinnější a přiměřenější kroky.

Navržené nařízení má nahradit rozhodnutí Rady 2005/387/SVV. Má zajistit, aby nebyl omezen obchod s novými psychoaktivními látkami, které mají průmyslové a obchodní využití, a aby se zlepšilo fungování tohoto trhu, současně má však také chránit zdraví a bezpečnost jednotlivců před škodlivými látkami, které jsou na úrovni EU považovány za rizikové.

K tomuto návrhu je připojen návrh směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.

Návrh nařízení má tyto hlavní prvky:

•  Výměna informací a dočasná omezení spotřebitelského trhu. – Tento návrh zřizuje účinný systém pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, které se objevují na trhu, včetně jejich obchodního a průmyslového použití, za účelem posuzování rizikovosti látek, jež jsou považovány za rizikové pro celou EU, a za účelem stažení takto rizikových látek z trhu.

•  Látky, u nichž existuje podezření, že představují bezprostřední riziko pro veřejné zdraví, budou ze spotřebitelského trhu dočasně staženy, dokud vědecký výbor Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum EMCDDA“) neposoudí jejich rizikovost. Jakmile bude toto hodnocení rizik provedeno, budou přijata opatření úměrná rizikům těchto látek.

•  U nových psychoaktivních látek, které představují nízká zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by se žádná omezující opatření neměla zavádět.

•  V případě látek představujících mírná rizika vydá Komise zákaz dodávání těchto látek na spotřebitelský trh. Tyto látky nemohou být prodávány spotřebitelům (s výjimkou výslovně povolených způsobů použití, například podle právních předpisů týkajících se léčivých přípravků), obchodování s těmito látkami pro obchodní a průmyslové účely a rovněž za účelem vědeckého výzkumu a vývoje je však povoleno.

•  Látky představující závažná rizika. – Komise zakáže v případě těchto látek produkci, výrobu, dodávání na trh, přepravu, dovoz nebo vývoz nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika. Látky, které představují závažná rizika, budou podléhat trvalému omezení, které se bude vztahovat na spotřebitelský i obchodní trh, a jejich užívání bude možné pouze pro výslovně povolené průmyslové a obchodní účely a rovněž pro vědecký výzkum a vývoj. Na tyto látky se budou mimoto vztahovat trestněprávní předpisy EU.

Navrhovatelka je toho názoru, že regulační zásahy jsou velmi důležité a že by je měly provázet další aktivity včetně výzkumu a monitorování psychoaktivních látek.

Za účelem řešení problému stále častějšího užívání nových psychoaktivních látek a s nimi souvisejících možných rizik by členské státy měly zlepšit dostupnost a účinnost programů prevence a zvyšovat povědomí o riziku užívání těchto látek a následcích, které s sebou jejich užívání nese.

Co se týče procesu výměny informací, který je popsán v článku 5 návrhu, je zpravodajka toho názoru, že informace, které bude podávat centrum EMCDDA a Europol, by se měly týkat rovněž odhalování a určování látek, které se jeví jako nové psychoaktivní látky či směsi, spotřebních vzorců, a měly by zahrnovat také informace o otravách bez následku smrti a úmrtích, k nimž došlo v důsledku požití těchto látek.

Navrhovatelka se dále domnívá, že kromě Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) by se na shromažďování údajů a informací o nových psychoaktivních látkách mělo podílet také Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Stupeň zdravotního, společenského a bezpečnostního rizika, které představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik, stanoví bez zbytečného prodlení Komise.

Při určování stupně zdravotního, společenského a bezpečnostního rizika, které představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik, by Komise měla brát v úvahu rovněž kontraindikace ve vztahu k jiným látkám.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Příslušné orgány veřejné moci v členských státech zavádějí různá omezující opatření týkající se těchto nových psychoaktivních látek s cílem odstranit rizika, která představují nebo mohou představovat při užívání. Jelikož nové psychoaktivní látky jsou často používány při výrobě různého zboží nebo jiných látek, které se používají k výrobě zboží, jako jsou léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla, čisticí prostředky, výrobky v technologicky vyspělých odvětvích, může mít omezení jejich přístupu k tomuto použití významný dopad na hospodářské subjekty a případně narušovat jejich obchodní činnosti na vnitřním trhu.

(3) Příslušné orgány veřejné moci v členských státech zavádějí různá omezující opatření týkající se těchto nových psychoaktivních látek s cílem odstranit rizika, která představují nebo mohou představovat při užívání. Jelikož nové psychoaktivní látky jsou často používány k vědeckému výzkumu a vývoji a při výrobě různého zboží nebo jiných látek, které se používají k výrobě zboží, jako jsou léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla, čisticí prostředky, výrobky v technologicky vyspělých odvětvích, může mít omezení jejich přístupu k tomuto použití významný dopad na hospodářské subjekty a případně narušovat jejich obchodní činnosti na vnitřním trhu a může rovněž bránit udržitelnému vědeckému výzkumu a vývoji.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu, jejich rostoucí rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují na trhu, různá rizika, která mohou představovat v případě užití člověkem,rostoucí počet osob, které je užívají, zpochybňují schopnost orgánů veřejné moci účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování vnitřního trhu.

(4) Stále větší počet nových psychoaktivních látek, které jsou dostupné na vnitřním trhu, jejich rostoucí rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují na trhu, různá rizika, která mohou představovat v případě užití člověkem, rostoucí počet osob, které je užívají, a nedostatečné znalosti a informovanost široké veřejnosti o rizicích spojených s jejich užíváním zpochybňují schopnost orgánů veřejné moci účinně reagovat v zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími opatřeními, která se vztahují na nové psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k přemisťování škodlivých nových psychoaktivních látek mezi členskými státy, což narušuje úsilí o omezení jejich dostupnosti pro spotřebitelesnižuje ochranu spotřebitele v Unii.

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími opatřeními, která se vztahují na nové psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k přemisťování škodlivých nových psychoaktivních látek mezi členskými státy, což narušuje úsilí o omezení jejich dostupnosti pro spotřebitele, snižuje ochranu spotřebitele v Unii a narušuje úsilí vynakládané v boji proti možným trestným činnostem a organizované trestné činnosti spojenými s jejich distribucí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Očekává se, že se tyto rozdíly budou zvětšovat, jelikož členské státy při řešení problematiky nových psychoaktivních látek uplatňují rozdílné přístupy. Překážky obchodu a roztříštění trhu a nedostatečná právní jasnost a nerovné podmínky se proto budou podle očekávání zvětšovat a dále narušovat fungování vnitřního trhu.

(8) Očekává se, že se tyto rozdíly budou zvětšovat, jelikož členské státy při řešení problematiky nových psychoaktivních látek uplatňují rozdílné přístupy. Překážky obchodu a roztříštění trhu a nedostatečná právní jasnost a nerovné podmínky se proto budou podle očekávání zvětšovat a dále narušovat fungování vnitřního trhu a ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by se měly v Unii volně pohybovat, pokud jsou určeny pro obchodní a průmyslové použití a rovněž pro účely vědeckého výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla pro zavádění omezení tohoto volného pohybu.

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by se měly v Unii volně pohybovat, pokud jsou určeny pro obchodní a průmyslové použití a rovněž pro účely vědeckého výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla pro zavádění omezení tohoto volného pohybu. Kromě toho je však třeba zabránit nedovolené distribuci těchto látek a směsí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Některé nové psychoaktivní látky představují bezprostřední rizika pro veřejné zdraví a vyžadují bezodkladná opatření. Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto měla být do doby, než bude dokončeno hodnocení rizik, omezena.

(17) Některé nové psychoaktivní látky představují bezprostřední rizika pro veřejné zdraví a vyžadují bezodkladná opatření. Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto měla být po dostatečně dlouhé období, než bude dokončeno hodnocení rizik, omezena.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách se ukázal jako užitečný kanál pro sdílení informací o nových psychoaktivních látkách, nových trendech v užívání kontrolovaných psychoaktivních látek a souvisejících varováních ohledně účinků na veřejné zdraví. Tento mechanismus by se měl dále posílit, aby mohl účinněji reagovat na rychlý výskyt a šíření nových psychoaktivních látek v Unii.

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách se ukázal jako užitečný kanál pro sdílení informací o nových psychoaktivních látkách, nových trendech v užívání kontrolovaných psychoaktivních látek a souvisejících varováních ohledně účinků na veřejné zdraví. Tento mechanismus by se měl dále posílit, aby mohl účinněji reagovat na rychlý výskyt a šíření nových psychoaktivních látek v Unii a zvýšit informovanost veřejnosti o rizicích spojených s jejich použitím k jakýmkoli jiným než obchodním, průmyslovým nebo vědeckým účelům.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) by mělo pro všechny členské státy vydávat v rámci systému rychlé výměny informací o psychoaktivních látkách zdravotní výstrahy, pokud se lze na základě získaných informací o nové psychoaktivní látce domnívat, že představuje riziko pro veřejné zdraví. Tyto zdravotní výstrahy by měly obsahovat informace o preventivních a léčebných opatřeních a opatřeních ke snižování nepříznivých následků, která lze přijmout za účelem omezování rizikovosti této látky.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Při řešení rostoucího užívání nových psychoaktivních látek a jejich možných rizik jsou důležitá preventivní a léčebná opatření a opatření k snižování nepříznivých následků. Internet, který je jedním z důležitých distribučních kanálů, jejichž prostřednictvím se nové psychoaktivní látky prodávají, by se měl využívat k šíření informací o zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích, která tyto látky představují.

(29) Při řešení rostoucího užívání nových psychoaktivních látek a jejich možných rizik jsou důležitá preventivní a léčebná opatření a opatření napomáhající včasnému odhalení těchto látek, intervenci a omezování jejich rizik a nepříznivých následků. Členské státy by měly zlepšit dostupnost a účinnost programů prevence a zvyšovat povědomí o riziku užívání těchto látek a následcích, které s sebou jejich užívání nese. Za tímto účelem by preventivní opatření měla zahrnovat včasné odhalování těchto látek a intervenci, propagaci zdravých životních stylů a cílenou prevenci, zaměřenou rovněž na rodiny a komunity. Internet, který je jedním z důležitých distribučních kanálů, jejichž prostřednictvím se nové psychoaktivní látky nabízejí a prodávají, by se měl využívat k šíření informací o zdravotních, společenských a bezpečnostních rizicích, která tyto látky představují, a k prevenci jejich nesprávného užívání a zneužívání.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Komise a členské státy by měly také podporovat vzdělávací a informační aktivity, iniciativy a kampaně zaměřené na zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika spojená s nesprávným užíváním nebo zneužíváním nových psychoaktivních látek.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech vyžadují závažné naléhavé důvody.

(32) Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud to v řádně odůvodněných případech souvisejících s rychlým nárůstem počtu nahlášených úmrtí a vážných zdravotních následků nebo událostí vážně ohrožujících zdraví spojených s užíváním dotyčné nové psychoaktivní látky v několika členských státech vyžadují závažné naléhavé důvody.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „novou psychoaktivní látkou“ se rozumí přírodní nebo syntetická látka, která může v případě užití člověkem vyvolat stimulaci centrálního nervového systému nebo deprese vedoucí k halucinacím či poruchám motorických funkcí, myšlení, chování, vnímání, vědomí nebo nálady, která je určena k lidské spotřebě nebo která bude pravděpodobně užívána lidmi i v případě, že není k takovéto spotřebě určena, za účelem vyvolání jednoho či více výše zmíněných účinků a která není kontrolována podle Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 ani podle Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971; tento pojem se nevztahuje na alkohol, kofein a tabák ani na tabákové výrobky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků24;

a) „novou psychoaktivní látkou“ se rozumí přírodní nebo syntetická látka, která může v případě užití člověkem vyvolat stimulaci centrálního nervového systému nebo deprese vedoucí k halucinacím či poruchám motorických funkcí, myšlení, chování, vnímání, vědomí nebo nálady bez ohledu na to, zda je nebo není určena k lidské spotřebě, za účelem vyvolání jednoho či více výše zmíněných účinků a která není kontrolována podle Jednotné úmluvy Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 ani podle Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971; tento pojem se nevztahuje na alkohol, kofein a tabák ani na tabákové výrobky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků24;

_____________

____________

24Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

24Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní kontaktní místa v rámci Evropské informační sítě o drogách a drogové závislosti (dále jen „síť Reitox“) a národní jednotky Europolu poskytují centru EMCDDA a Europolu dostupné informace o užívání, možných rizicích, výrobě, extrakci, dovozu, obchodu, distribuci, nedovoleném obchodu, obchodním a vědeckém použití látek, které se jeví jako nové psychoaktivní látky nebo směsi.

Vnitrostátní kontaktní místa v rámci Evropské informační sítě o drogách a drogové závislosti (dále jen „síť Reitox“) a národní jednotky Europolu poskytují centru EMCDDA a Europolu zavčas dostupné informace o odhalování a určování látek, spotřebních vzorcích, možných rizicích včetně informací o otravách bez následku smrti a úmrtích, výrobě, extrakci, dovozu, obchodu, distribuci, nedovoleném obchodu, obchodním a vědeckém použití látek, které se jeví jako nové psychoaktivní látky nebo směsi.

Centrum EMCDDA a Europol tyto informace neprodleně předávají síti Reitoxnárodním jednotkám Europolu.

Centrum EMCDDA a Europol tyto informace neprodleně předávají síti Reitox, národním jednotkám Europolu, Komisi a Evropské agentuře pro léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) chemická a fyzická identita nové psychoaktivní látky, metody a (jsou-li známy) chemické prekursory používané k její výrobě nebo extrakci a jiné nové psychoaktivní látky s podobnou chemickou strukturou, které se objevily;

b) chemická a fyzická identita nové psychoaktivní látky, metody a (jsou-li známy) chemické prekursory používané k její výrobě nebo extrakci a jakákoli jiná nová psychoaktivní látka nebo skupina látek s podobnou chemickou strukturou, které se objevily;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci, příslušný orgán však tuto registraci pozastavil;

c) účinnou látkou v léčivém přípravku nebo veterinárním léčivém přípravku, který získal registraci, příslušný orgán však tuto registraci pozastavil, zrušil nebo stáhl;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrum EMCDDA požádá Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin o poskytnutí informací a údajů o nové psychoaktivní látce, které mají k dispozici. Centrum EMCDDA dodrží podmínky pro použití těchto informací, které mu sdělí Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, včetně podmínek týkajících se zabezpečení informací a údajů a ochrany důvěrných obchodních informací.

Centrum EMCDDA požádá Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, Evropské středisko pro prevencikontrolu nemocí (ECDC) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin o poskytnutí informací a údajů o nové psychoaktivní látce, které mají k dispozici. Centrum EMCDDA dodrží podmínky pro použití těchto informací, které mu sdělí Evropská agentura pro chemické látky, Evropské středisko pro prevencikontrolu nemocí a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, včetně podmínek týkajících se zabezpečení informací a údajů a ochrany důvěrných obchodních informací.

Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytnou informace a údaje, které mají k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

Evropská agentura pro chemické látky, Evropské středisko pro prevencikontrolu nemocí a Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytnou informace a údaje, které mají k dispozici, do čtyř týdnů od obdržení žádosti.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vědecký výbor centra EMCDDA provede hodnocení rizik na základě informací o rizicích látky a o jejím používání, včetně obchodního a průmyslového použití, které poskytnou členské státy, Komise, centrum EMCDDA, Europol, Evropská agentura pro léčivé přípravky, Evropská agentura pro chemické látky a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a na základě jakýchkoli jiných relevantních vědeckých důkazů. Vědecký výbor centra EMCDDA vezme v úvahu všechna stanoviska svých členů. Centrum EMCDDA poskytuje při tomto hodnocení rizik podporu a stanovuje informační potřeby, včetně cílených studií nebo testů.

4. Vědecký výbor centra EMCDDA provede hodnocení rizik na základě informací o rizicích látky a o jejím používání, včetně obchodního a průmyslového použití, které poskytnou členské státy, Komise, centrum EMCDDA, Europol, Evropská agentura pro léčivé přípravky, Evropská agentura pro chemické látky, Evropské středisko pro prevencikontrolu nemocí a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a na základě jakýchkoli jiných relevantních vědeckých důkazů. Vědecký výbor centra EMCDDA vezme v úvahu všechna stanoviska svých členů. Centrum EMCDDA poskytuje při tomto hodnocení rizik podporu a stanovuje informační potřeby, včetně cílených studií nebo testů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nahlášenými případy úmrtí nebo vážnými zdravotními následky spojenými s užíváním nové psychoaktivní látky v několika členských státech, které souvisejí se závažnou akutní toxicitou nové psychoaktivní látky;

a) nahlášenými případy úmrtí nebo vážnými zdravotními následky spojenými s užíváním nové psychoaktivní látky v několika členských státech, které souvisejítoxicitou nové psychoaktivní látky;

Odůvodnění

Nové psychoaktivní látky mohou způsobovat úmrtí a vážné zdravotní následky, aniž by vykazovaly akutní toxicitu.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) prevalencí a formami užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, zejména četností, množstvím a způsobem podání, její dostupností pro spotřebitele a potenciálem k šíření, které naznačují značnou úroveň rizika.

b) prevalencí a formami užívání nové psychoaktivní látky v celé populaci a u určitých skupin, zejména četností, množstvím a způsobem podání, její dostupností pro spotřebitele a potenciálem k šíření, které naznačují mírnou nebo značnou úroveň rizika.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise stanoví úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik. Komise tak učiní na základě veškerých dostupných důkazů, zejména zprávy o hodnocení rizik.

1. Komise bez zbytečného prodlení stanoví úroveň zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která představuje nová psychoaktivní látka, pro niž byla vypracována zpráva o hodnocení rizik. Komise tak učiní na základě veškerých dostupných důkazů, zejména zprávy o hodnocení rizik.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, zejména poškození, onemocnění a fyzické a duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, kontraindikacemi ve vztahu k jiným látkám, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, zejména poškození, onemocnění, agresivitu a fyzické a duševní poruchy;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika, zejména šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost, zejména šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou omezené, jelikož vyvolává méně závažná poškození a onemocnění a méně závažné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, neexistují nebo jsou zanedbatelné, jelikož nevyvolává poškození a onemocnění, agresivitu a fyzické nebo duševní poruchy;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou omezená, zejména nízké riziko šíření nemocí, včetně přenosu krví přenosných virů, neexistující nebo malý vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí je nízký.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou omezená, zejména nízké riziko šíření nemocí, včetně přenosu krví přenosných virů, neexistující nebo malý vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a vliv výroby, přepravy a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu na životní prostředí je nízký.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou mírná, zejména ojedinělé šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, a mírný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek narušení životního prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou mírná, zejména ojedinělé šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, a mírný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek narušení životního prostředí.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev produkci nové psychoaktivní látky, její výrobu, dodávání na trh, včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, pokud na základě existujících důkazů představuje celkově závažná zdravotní, společenskásociální rizika, zejména:

1. Komise prostřednictvím rozhodnutí zakáže bez zbytečných prodlev produkci nové psychoaktivní látky, její výrobu, dodávání na trh, včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie, pokud na základě existujících důkazů představuje celkově závažná zdravotní, společenská nebo bezpečnostní rizika, zejména:

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, ohrožují život, jelikož obvykle způsobuje smrt nebo smrtelné poškození, závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené užíváním nové psychoaktivní látky, které souvisejí s její akutní a chronickou toxicitou, pravděpodobností zneužití a potenciálem této látky vytvářet závislost, jsou vážné a významné, jelikož obvykle způsobuje smrt nebo smrtelné poškození, závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy;

Odůvodnění

Závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy nemusí nutně ohrožovat život, ale látky s takovými následky je třeba považovat za vysoce rizikové.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou závažná, zejména významné šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, závažný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek poškození životního prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou závažná, zejména významné šíření nemocí, včetně přenosu virů přenosných krví, závažný vliv fyzických a duševních poruch na schopnost řízení motorového vozidla, a výroba, přeprava a likvidace nové psychoaktivní látky a souvisejícího odpadního materiálu mají za následek poškození životního prostředí.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise nepřijme navrhovaný prováděcí akt, pokud výbor uvedený v čl. 19 odst. 1 nevydá žádné stanovisko.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Článek -20 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -20

 

Vnitrostátní oblast působnosti

 

Pokud EU v některé oblasti nepodnikne kroky nebo pokud se Komise rozhodne nepřijmout žádná restriktivní opatření založená na posouzení rizik nové psychoaktivní látky centrem EMCDDA, jednotlivé členské státy mohou na svém území zachovat nebo zavést omezení týkající se zpřístupňování této nové psychoaktivní látky na trhu spotřebitelům, aniž by byl dotčen zákonný obchod v odvětví nebo léčivé přípravky či veterinární léčivé přípravky, které získaly registraci.

 

 

Členské státy zajistí, aby tato omezení byla okamžitě sdělena Komisi, centru EMCDDA a Europolu.

Odůvodnění

Protože dopady určitých nových psychoaktivních látek mohou být do velké míry lokální, členské státy by měly mít možnost zakázat látky spotřebitelům na svém vlastním území, pokud EU nepodnikne žádné kroky nebo rozhodne, že látka na evropské úrovni představuje nízké riziko, a nevyžaduje proto žádné opatření ze strany Unie. S ohledem na zásadu volného pohybu zboží a na vnitřní trh by však neměl být dotčen zákonný obchod s těmito látkami v rámci Unie, pokud takový obchod existuje.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy podporují vypracovávání, sdílení a šíření informací a poznatků o nových psychoaktivních látkách. Činí tak usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, ostatními agenturami Unie a vědeckými a výzkumnými středisky.

Komise a členské státy podporují vypracovávání, sdílení a šíření informací a poznatků o nových psychoaktivních látkách. Činí tak usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, dalšími agenturami Unie (zejména Evropskou agenturou pro léčivé přípravkyEvropskou agenturou pro chemické látky) a vědeckými a výzkumnými středisky a pravidelným poskytováním aktuálních informací o těchto látkách, kdykoli je to možné, těmto subjektům.

 

Komise a členské státy rovněž propagují a podporují výzkum, včetně aplikovaného výzkumu, v oblasti nových psychoaktivních látek a zajišťují spolupráci a koordinaci mezi příslušnými sítěmi na vnitrostátní a unijní úrovni s cílem zlepšit pochopení této problematiky. Činí tak usnadněním spolupráce mezi centrem EMCDDA, dalšími agenturami Unie (zejména Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropskou agenturou pro chemické látky) a vědeckými a výzkumnými středisky. Důraz by měl být kladen především na rozvoj forenzních a toxikologických kapacit a na zlepšování dostupnosti epidemiologických informací.

Odůvodnění

Povaha nových psychoaktivních látek se může rychle změnit a agentury a vědecká a výzkumná střediska Unie proto musí dostávat co nejaktuálnější informace, aby mohly monitorovat veškeré objevující se hrozby pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrum EMCDDA a Europol předkládají každý rok zprávu o provádění tohoto nařízení.

Centrum EMCDDA a Europol předkládají každý rok Komisi a členským státům zprávu o provádění tohoto nařízení, která je zveřejněna na internetových stránkách a zpřístupněna veřejnosti.

POSTUP

Název

Nové psychoaktivní látky

Referenční údaje

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

8.10.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Elena Oana Antonescu

10.10.2013

Projednání ve výboru

16.12.2013

 

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


POSTUP

Název

Nové psychoaktivní látky

Referenční údaje

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Datum předložení EP

10.9.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jacek Protasiewicz

30.9.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Datum přijetí

10.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, Csaba Őry

Datum předložení

13.3.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí