Διαδικασία : 2013/0305(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0172/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0172/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2014 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0453

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1096kWORD 725k
13.3.2014
PE 519.611v02-00 A7-0172/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις νέες ψυχότροπες ουσίες

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Jacek Protasiewicz

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις νέες ψυχότροπες ουσίες

(COM(2013)0619 – C7 0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0619),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0272/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από τη Βουλή των Λόρδων και τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2014(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0172/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών θεσπίζουν ποικίλα περιοριστικά μέτρα για τις νέες ψυχότροπες ουσίες προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους διαπιστωμένους ή πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση τους. Δεδομένου ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή άλλων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών όπως φάρμακα, βιομηχανικοί διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ο περιορισμός της πρόσβασης σε αυτές για τις συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οικονομικούς παράγοντες και, πιθανόν, να διαταράσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά.

(3) Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών θεσπίζουν ποικίλα περιοριστικά μέτρα για τις νέες ψυχότροπες ουσίες προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους διαπιστωμένους ή πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση τους. Δεδομένου ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης και στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή άλλων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών όπως φάρμακα, βιομηχανικοί διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ο περιορισμός της πρόσβασης σε αυτές για τις συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οικονομικούς παράγοντες και, πιθανόν, να διαταράσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά, καθώς και να παρακωλύσει τη βιώσιμη επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχότροπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται στην αγορά, οι διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ώστε να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4) Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχότροπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται στην αγορά, οι διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο, ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν και η έλλειψη ευαισθητοποίησης και επίγνωσης του ευρέος κοινού όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωσή τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ώστε να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται στα διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα οι οικονομικοί παράγοντες που χρησιμοποιούν τις νέες ψυχότροπες ουσίες για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων να αναγκάζονται να συμμορφώνονται, για την ίδια νέα ψυχότροπο ουσία, προς διαφορετικές απαιτήσεις, όπως κοινοποίηση πριν από την εξαγωγή, έγκριση εξαγωγής ή άδειες εισαγωγής και εξαγωγής. Κατά συνέπεια, οι διαφορές των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς δημιουργούν εμπόδια στις συναλλαγές, κατακερματισμό της αγοράς, έλλειψη ασφάλειας δικαίου και άνισους όρους ανταγωνισμού των οικονομικών παραγόντων, ενώ δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

(5) Δεδομένου ότι από το ένα κράτος μέλος στο άλλο διαφέρουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τις ψυχότροπες ουσίες, διαφέρουν κατ' ανάλογο τρόπο και τα περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα οι οικονομικοί παράγοντες που χρησιμοποιούν τις νέες ψυχότροπες ουσίες για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων να αναγκάζονται να συμμορφώνονται, για την ίδια νέα ψυχότροπο ουσία, προς διαφορετικές απαιτήσεις, όπως κοινοποίηση πριν από την εξαγωγή, έγκριση εξαγωγής ή άδειες εισαγωγής και εξαγωγής. Κατά συνέπεια, οι διαφορές των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες θα μπορούσαν να παρακωλύουν σε κάποιο βαθμό τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς δημιουργούν εμπόδια στις συναλλαγές, κατακερματισμό της αγοράς, έλλειψη ασφάλειας δικαίου και άνισους όρους ανταγωνισμού των οικονομικών παραγόντων, ενώ δυσχεραίνουν περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα περιοριστικά μέτρα δεν συνιστούν απλώς φραγμό στο εμπόριο νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες έχουν ήδη γνωστές εμπορικές, βιομηχανικές ή επιστημονικές χρήσεις, αλλά μπορεί επίσης να παρεμποδίζουν και την ανάπτυξη νέων χρήσεων, πιθανότατα δε συνιστούν φραγμό στις συναλλαγές οικονομικών παραγόντων οι οποίοι επιδιώκουν την ανάπτυξη παρόμοιων χρήσεων, αφού δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις εν λόγω νέες ψυχότροπες ουσίες.

(6) Τα περιοριστικά μέτρα θα μπορούσαν όχι μόνο να αποτελέσουν φραγμό στο εμπόριο νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες έχουν ήδη γνωστές εμπορικές, βιομηχανικές ή επιστημονικές χρήσεις, αλλά θα μπορούσαν επίσης να παρεμποδίσουν και την ανάπτυξη νέων χρήσεων, πιθανότατα δε θα συνιστούσαν φραγμό στις συναλλαγές οικονομικών παραγόντων οι οποίοι επιδιώκουν την ανάπτυξη παρόμοιων χρήσεων, αφού θα δυσχέραιναν την πρόσβαση στις εν λόγω νέες ψυχότροπες ουσίες.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι διαφορές των ποικίλων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τις νέες ψυχότροπες ουσίες μπορεί, επίσης, να έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση επιβλαβών νέων ψυχότροπων ουσιών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο παρακωλύει τις προσπάθειες για περιορισμό της διαθεσιμότητάς τους στους καταναλωτές και υπονομεύει την προστασία των καταναλωτών στο σύνολο της Ένωσης.

(7) Οι διαφορές των ποικίλων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τις νέες ψυχότροπες ουσίες, ενώ είναι θεμιτές αφ' ης στιγμής ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους όσον αφορά γενικότερα τις ψυχότροπες ουσίες, θα μπορούσαν επίσης, να έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση επιβλαβών νέων ψυχότροπων ουσιών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο παρακωλύει τις προσπάθειες για περιορισμό της διαθεσιμότητάς τους στους καταναλωτές και υπονομεύει την προστασία των καταναλωτών στο σύνολο της Ένωσης, εάν η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών δεν ενισχυθούν αποτελεσματικά.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Οι ανισότητες αυτές ευνοούν την παράνομη διακίνησή τους από τους κακοποιούς και ειδικότερα από τις οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναμένεται να αυξηθούν εφόσον τα κράτη μέλη συνεχίσουν να εφαρμόζουν αποκλίνουσες μεθόδους για την αντιμετώπιση των νέων ψυχότροπων ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να αυξηθούν τα εμπόδια στις συναλλαγές και ο κατακερματισμός της αγοράς, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού, γεγονός που θα παρακωλύσει περαιτέρω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναμένεται να συνεχίσουν να υφίστανται εφόσον τα κράτη μέλη εγκρίνουν αποκλίνουσες μεθόδους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχέση με τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να συνεχίσουν να υφίστανται τα εμπόδια στις συναλλαγές και ο κατακερματισμός της αγοράς, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού, παρακωλύοντας περαιτέρω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εάν τα κράτη μέλη δεν συνεργαστούν και δεν συντονιστούν μεταξύ τους αποτελεσματικότερα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Οι εν λόγω στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εξαλειφθούν και, προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιωχθεί η προσέγγιση των κανόνων για τις νέες ψυχότροπες ουσίες που προκαλούν ανησυχίες σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του καταναλωτή.

(9) Όταν εντοπίζονται στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και, προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται η προσέγγιση των κανόνων για τις νέες ψυχότροπες ουσίες που προκαλούν ανησυχίες σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και του καταναλωτή και ελαστικότητας στα κράτη μέλη ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές καταστάσεις.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα μείγματα ουσιών πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση εφόσον προορίζονται για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τον περιορισμό της εν λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας.

(10) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα μείγματα ουσιών πρέπει, εφόσον προορίζονται για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα σε εγκαταστάσεις οι οποίες είτε υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των αρχών των κρατών μελών είτε έχουν λάβει ειδική έγκριση από αυτές.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Δεν πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων δυνάμει του παρόντος κανονισμού νέας ψυχότροπου ουσίας η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου ή χρησιμοποιείται ως δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση.

(14) Δεν πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων δυνάμει του παρόντος κανονισμού νέας ψυχότροπου ουσίας η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς δικαίου ή χρησιμοποιείται ως δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, εκτός εάν σε επίπεδο Ένωσης διατίθενται επαρκή στοιχεία τα οποία υπαγορεύουν την ανάγκη για την εκπόνηση κοινής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) και την Ευρωπόλ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ορισμένες νέες ψυχότροπες ουσίες εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίοι απαιτούν κατεπείγουσα λήψη μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων.

(17) Ορισμένες νέες ψυχότροπες ουσίες εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίοι απαιτούν κατεπείγουσα λήψη μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές για επαρκές χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων και οριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας μιας νέας ψυχότροπου ουσία και έως ότου, εφόσον συντρέχουν λόγοι, τεθεί σε ισχύ απόφαση με την οποία να καθιερώνονται μόνιμα μέτρα.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεν πρέπει να θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για νέες ψυχότροπες ουσίες μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

(18) Δεν πρέπει επί τη βάσει υφιστάμενων ενδείξεων και προεπιλεγμένων κριτηρίων να θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για νέες ψυχότροπες ουσίες μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, όμως τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα που θα κρίνουν κατάλληλα ή αναγκαία ανάλογα με τους συγκεκριμένους κινδύνους που οι ουσίες θέτουν στο έδαφός τους, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων και κάθε άλλου κοινωνικού, οικονομικού, νομικού, διοικητικού ή λοιπού παράγοντα που αυτά θα κρίνουν ότι έχει σημασία.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες μέτριας επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει να διατίθενται στους καταναλωτές.

(19) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες μέτριας επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει, επί τη βάσει υφιστάμενων ενδείξεων και προεπιλεγμένων κριτηρίων, να διατίθενται στους καταναλωτές.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

(20) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει, επί τη βάσει υφιστάμενων ενδείξεων και προεπιλεγμένων κριτηρίων, να διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαιρέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, να διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και να επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση των νέων ψυχότροπων ουσιών, υπό τον όρο αυτές να είναι αδύνατον να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης ή ανάκτησης.

(21) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει εξαιρέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, να διευκολύνεται η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και να επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση των νέων ψυχότροπων ουσιών, υπό τον όρο ότι αυτές δεν θα μπορούν να έχουν αρνητικές παρενέργειες, ούτε και να αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης ή ανάκτησης.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη της διοχέτευσης στην παράνομη αγορά νέων ψυχότροπων ουσιών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ή για κάθε άλλη εγκεκριμένη χρήση.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό 1920/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 200618 αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες και την αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

(23) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό 1920/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 200618 αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο όσον αφορά την ανταλλαγή και το συντονισμό των πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες και την αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, σημειώνεται αύξηση στην ποσότητα των στοιχείων τα οποία το κέντρο αναμένεται να συλλέξει και να διαχειριστεί, θα πρέπει να προβλεφθεί και να παρασχεθεί ειδική στήριξη.

__________________

__________________

18 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.

18 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ο μηχανισμός ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες αποδεικνύεται χρήσιμος δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, τις νέες τάσεις όσον αφορά τη χρήση ελεγχόμενων ψυχότροπων ουσιών και τις συναφείς προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ταχείας εμφάνισης και διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών στο σύνολο της Ένωσης.

(24) Ο μηχανισμός ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες (το 'Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ για τις νέες ψυχότροπους ουσίες' (εφεξής 'ΣΕΠ')) αποδεικνύεται χρήσιμος δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, τις νέες τάσεις όσον αφορά τη χρήση ελεγχόμενων ψυχότροπων ουσιών και τις συναφείς προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ταχείας εμφάνισης και διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών στο σύνολο της Ένωσης, ο μηχανισμός πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό νέων ψυχότροπων ουσιών, των ανεπιθύμητων συμβάντων που συνδέονται με τη χρήση τους και της ανάμειξης εγκληματικών οργανώσεων στην αγορά, μέσω της βάσεως δεδομένων της ΕΕ για τις νέες ψυχότροπες ουσίες ('Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα νέα ναρκωτικά'). Τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως η επιστημονική και ιατρική βιβλιογραφία, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφοριών για την αναφορά συμβάντων με ανεπιθύμητες ενέργειες. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της υποβολής στοιχείων, ο EMCDDA πρέπει να παρακολουθεί όλες τις νέες ψυχότροπες ουσίες και να εισαγάγει τα στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα νέα ναρκωτικά. Οι ομάδες βασικών δεδομένων για τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού περιέχουν τα στοιχεία ανίχνευσης και προσδιορισμού νέων ψυχότροπων ουσιών, των ανεπιθύμητων συμβάντων που συνδέονται με τη χρήση τους και της ανάμειξης εγκληματικών οργανώσεων στην αγορά. Είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί μία ομάδα βασικών δεδομένων. Η ομάδα βασικών δεδομένων θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά ώστε να απηχεί τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία του παρόντος κανονισμού. Τα ύποπτα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, περιλαμβανομένων και των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμβάντων, πρέπει να υπόκεινται σε διαδικασία ταχείας κοινοποίησης.

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να υπάρχει επιστημονικός έλεγχος και ανάλυση των κινδύνων που ενδέχεται να προξενούν οι ουσίες αυτές, είναι απαραίτητο να λειτουργεί επικουρικά ένα καλώς τεκμηριωμένο σύστημα ενημέρωσης. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη προσοχή στο κανονιστικό σύστημα (στο τέλος της διεργασίας) αλλά δεν λαμβάνει υπόψη τη βάση πληροφοριών επί της οποίας θεμελιώνεται η απόφαση. Αυτή η αιτιολογική σκέψη επαναφέρει την ισορροπία στο κείμενο μεταξύ της ανάγκης για τεκμηριωμένα στοιχεία και της λήψης αποφάσεων και συνδέεται με το άρθρο 5, για την ανταλλαγή πληροφοριών, το άρθρο 20, για έρευνα και ανάλυση και το άρθρο 15, για παρακολούθηση.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, να συμβουλεύονται ταυτόχρονα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με νέες ψυχότροπες ουσίες στην Ένωση, η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα νέα ναρκωτικά πρέπει να είναι πλήρως και μονίμως προσβάσιμη στα κράτη μέλη, στο EMCDDA, στην Ευρωπόλ και στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Για την ταχεία διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα νέα μόρια και τα μείγματα που εντοπίζονται στην αγορά, είναι σημαντικό οι αρχές και τα όργανα των κρατών μελών να μπορούν να έχουν εύκολη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και να μπορούν να ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα νέα ναρκωτικά είναι ένα απόκτημα που μπορεί να ευνοήσει την ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το EMCDDA πρέπει να απευθύνει προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες, εάν, βάσει των πληροφοριών που έχουν ληφθεί σχετικά με νέα ψυχότροπο ουσία, η ουσία φανεί να συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας της ουσίας.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για την προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς οι δραστηριότητες του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του EMCDDA και της Ευρωπόλ.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει στήριξη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης και πολυπλοκότητας του έργου του EMCDDA. Σε αυτή την εισαγωγική παράγραφο κατοχυρώνεται η αρχή ότι οι δραστηριότητες του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών από τις οποίες απορρέει η απόφαση θέσπισης περιοριστικών μέτρων εμπορίας των νέων ψυχότροπων ουσιών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν σε τακτά διαστήματα δεδομένα σχετικά με τη χρήση νέων ψυχότροπων ουσιών, τα συναφή προβλήματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα και τις πολιτικές για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με το πλαίσιο συλλογής δεδομένων του EMCDDA για τους βασικούς επιδημιολογικούς δείκτες και τα λοιπά συναφή δεδομένα. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να ανταλλάσσονται.

(25) Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών από τις οποίες απορρέει μια απόφαση θέσπισης περιοριστικών μέτρων εμπορίας των νέων ψυχότροπων ουσιών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εποπτεύουν και να συλλέγουν σε τακτά διαστήματα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση και τη χρήση κάθε νέων ψυχότροπων ουσιών, τα συναφή προβλήματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα και τις πολιτικές για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με το πλαίσιο συλλογής δεδομένων του EMCDDA για τους βασικούς επιδημιολογικούς δείκτες και τα λοιπά συναφή δεδομένα. Τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να ανταλλάσσονται ιδίως με το EMCDDA, την Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πληροφορίες για τις νέες ψυχότροπες ουσίες που παρέχουν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη είναι βασικές για τις εθνικές υγειονομικές πολιτικές τους, τόσο από την άποψη της πρόληψης της χρήσεως ναρκωτικών, όσο και από πλευράς μεταχείρισης των χρηστών ψυχότροπων ουσιών στο πλαίσιο υπηρεσιών αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Η αδυναμία εντοπισμού και πρόβλεψης της εμφάνισης και της διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών, καθώς και η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη, ακόμη και σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ EMCDDA, ερευνητικών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων εγκληματολογικών εργαστηρίων ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των νέων ψυχότροπων ουσιών.

(26) Η αδυναμία εντοπισμού και πρόβλεψης της εμφάνισης και της διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών, καθώς και η έλλειψη στοιχείων σχετικά με τους κινδύνους που αυτές εγκυμονούν για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται υποστήριξη και οι αναγκαίοι πόροι, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολύνεται η τακτική και συστηματική συνεργασία μεταξύ EMCDDA, εθνικών εστιακών σημείων, εκπροσώπων του τομέα υγειονομικής περίθαλψης και των διωκτικών αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ερευνητικών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων εγκληματολογικών εργαστηρίων ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των νέων ψυχότροπων ουσιών.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες εγγυήσεις, όπως η ανωνυμία των δεδομένων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν συλλέγονται και ανταλλάσσονται ευαίσθητα δεδομένα.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στους κινδύνους αυτών των νέων ουσιών η επικινδυνότητα των οποίων εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Τονίζεται η σημασία των μέτρων πρόληψης, θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των νέων ψυχότροπων ουσιών και των πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυμονούν. Το διαδίκτυο, το οποίο συνιστά έναν από τους σημαντικότερους διαύλους διακίνησης των νέων ψυχότροπων ουσιών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

(29) Τονίζεται η σημασία των μέτρων πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και επέμβασης, θεραπείας και μείωσης των κινδύνων και των επιβλαβών συνεπειών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των νέων ψυχότροπων ουσιών και των πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυμονούν Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν την προσφορά και αποτελεσματικότητα προγραμμάτων πρόληψης και να βελτιώσουν την ενημέρωση για τους κινδύνους από τη χρήση νέων ψυχοτρόπων ουσιών και για τις σχετικές επιπτώσεις. Προς το σκοπό αυτό, τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν έγκαιρη ανίχνευση και επέμβαση, προαγωγή υγειών τρόπων ζωής και στοχοθετημένη πρόληψη απευθυνόμενη επίσης στις οικογένειες και τις κοινότητες. Το διαδίκτυο, το οποίο συνιστά έναν από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους διαύλους διανομής μέσω των οποίων οι νέες ψυχότροπες ουσίες διαφημίζονται και πωλούνται, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια και για την πρόληψη της κακής χρήσης και της κατάχρησης. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων όσον αφορά τους κινδύνους, είναι ουσιαστικής σημασίας και η σχετική με αυτήν δράση μπορεί να αναλαμβάνεται σε σχολικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προαγάγουν δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα εστιάζονται στους κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια που συνδέονται με τη λανθασμένη χρήση και κατάχρηση των νέων ψυχότροπων ουσιών.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των κριτηρίων περί ουσιών χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών που συνδέονται με κατανάλωση νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών.

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών ή των περιστατικών που θέτουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και που συνδέονται με κατανάλωση νέας ψυχοτρόπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, την κοινωνία των πολιτών και τους οικονομικούς παράγοντες.

(33) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, και ιδίως την EMCDDA, την κοινωνία των πολιτών, οικονομικούς παράγοντες και κάθε άλλη σχετική ομάδα ενδιαφερομένων.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών την ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής,

(36) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση γι την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, μεταξύ αυτών την ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην προληπτική φροντίδα σε θέματα υγείας και να τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης,

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) με τον όρο «νέα ψυχότροπος ουσία» νοείται μια ουσία φυσικής ή συνθετικής προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει διέγερση ή καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής λειτουργίας, της σκέψης, της συμπεριφοράς, της αντίληψης, της συνείδησης ή της διάθεσης, προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή, ακόμη και εάν δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είναι πιθανή η κατανάλωσή της από τον άνθρωπο με σκοπό να προκληθεί μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς ελέγχου ούτε δυνάμει της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, της καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των προϊόντων καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/EΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού24.

(α) με τον όρο «νέα ψυχότροπος ουσία» νοείται μια ουσία φυσικής ή συνθετικής προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει διέγερση ή καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής λειτουργίας, της σκέψης, της συμπεριφοράς, της αντίληψης, της συνείδησης ή της διάθεσης, είτε προορίζεται είτε όχι για κατανάλωση από τον άνθρωπο με σκοπό να προκληθεί μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς ελέγχου ούτε δυνάμει της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, της καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των προϊόντων καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/EΚ24·

_________________________

__________________________

24 ΕΕ L 194, 18.07.01, σ. 26.

24Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 26).

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα για την υπαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας σε περιοριστικά μέτρα εμπορίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν τεχνικούς κανονισμούς για την εν λόγω νέα ψυχότροπο ουσία σύμφωνα με την οδηγία 98/34/EΚ.

Εφόσον η Ένωση δεν έχει λάβει μέτρα για την υπαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας σε περιοριστικά μέτρα εμπορίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή εάν η Επιτροπή δεν έχει εγκρίνει περιοριστικό μέτρο δυνάμει του άρθρου 11, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν τεχνικούς κανονισμούς για την εν λόγω νέα ψυχότροπο ουσία σύμφωνα με την οδηγία 98/34/EΚ

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανονισμού για νέες ψυχότροπες ουσίες, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/EΚ.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανονισμού για νέες ψυχότροπες ουσίες, σύμφωνα με την οδηγία 98/34/EΚ.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εθνικά εστιακά σημεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία («δίκτυο Reitox») και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση, τους πιθανούς κινδύνους, την παρασκευή, την εκχύλιση, την εισαγωγή, την εμπορία, τη διανομή, τη διακίνηση, καθώς και την εμπορική και επιστημονική χρήση ουσιών που φαίνεται να είναι νέες ψυχότροπες ουσίες ή μείγματα.

Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει πληροφορίες για κάτι που δείχνει να είναι μια νέα ψυχότροπος ουσία ή μείγμα, τα δικά του εθνικά εστιακά σημεία εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία («δίκτυο Reitox») και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ συλλέγουν και παρέχουν έγκαιρα στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ανίχνευση και ταυτοποίηση, την κατανάλωση και τους τρόπους της, τη σοβαρή τοξίκωση ή τους θανάτους, τους πιθανούς κινδύνους καθώς και τα επίπεδα τοξικότητας, τα δεδομένα που αφορούν την παρασκευή, την εκχύλιση, την εισαγωγή, την εμπορία, τη διανομή και τους διαύλους της, τη διακίνηση, καθώς και την εμπορική και επιστημονική χρήση ουσιών που φαίνεται να είναι νέες ψυχότροπες ουσίες ή μείγματα.

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ γνωστοποιούν άμεσα τις εν λόγω πληροφορίες στο δίκτυο Reitox και στις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ.

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ γνωστοποιούν άμεσα τις εν λόγω πληροφορίες στο δίκτυο Reitox, στις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

Για να καταστεί δυνατή μια πιο αποτελεσματική αντίδραση μπροστά στην ταχεία εμφάνιση και διάδοση νέων ψυχοτρόπων ουσιών σε όλη την Ένωση, ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών ("σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης") θα διατηρηθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων για την ανίχνευση και ταυτοποίηση νέων ψυχοτρόπων ουσιών.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ, ή η Επιτροπή, θεωρούν ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με νέα ψυχότροπο ουσία η οποία κοινοποιείται από αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών προκαλούν ανησυχίες για το σύνολο της Ένωσης εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, το EMCDDA και η Ευρωπόλ συντάσσουν κοινή έκθεση για τη νέα ψυχότροπο ουσία.

1. Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ, ή η Επιτροπή, θεωρούν ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σχετικά με νέα ψυχότροπο ουσία η οποία κοινοποιείται από αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών προκαλούν ανησυχίες για το σύνολο της Ένωσης εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως περισσότερων κρατών μελών, το EMCDDA και η Ευρωπόλ συντάσσουν κοινή έκθεση για τη νέα ψυχότροπο ουσία.

2. Η κοινή έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

2. Η κοινή έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) φύση των κινδύνων που εγκυμονεί η κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας από τον άνθρωπο και βαθμός επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

(α) φύση των κινδύνων που εγκυμονεί η κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, των αντενδείξεων απέναντι σε άλλες ουσίες, και βαθμός επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

(β) χημική και φυσική ταυτοποίηση της νέας ψυχότροπου ουσίας, των μεθόδων και, εάν είναι γνωστές, των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς και τυχόν άλλων νέων ψυχότροπων ουσιών με παρεμφερή χημική δομή που έχουν εμφανιστεί.

(β) χημική και φυσική ταυτοποίηση της νέας ψυχότροπου ουσίας, των μεθόδων και, εάν είναι γνωστές, των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς και τυχόν άλλων νέων ψυχότροπων ουσιών με παρεμφερή χημική δομή που έχουν εμφανιστεί ή που ενδεχομένως πιθανολογείται ότι θα εμφανιστούν, βάσει επιστημονικών εκτιμήσεων.

(γ) εμπορική και βιομηχανική χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας, αλλά και χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

(γ) εμπορική και βιομηχανική χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας, αλλά και χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

(δ) χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, καθώς και χρήση της ως δραστικής ουσίας σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση.

(δ) χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, καθώς και χρήση της ως δραστικής ουσίας σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση.

(ε) συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή, διανομή ή εμπορία της νέας ψυχότροπου ουσίας και τυχόν χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας για την παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχότροπων ουσιών.

(ε) συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην παρασκευή, διανομή ή εμπορία της νέας ψυχότροπου ουσίας και τυχόν χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας για την παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχότροπων ουσιών.

(στ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία αξιολογείται επί του παρόντος ή έχει αξιολογηθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

(στ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία αξιολογείται επί του παρόντος ή έχει αξιολογηθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

(ζ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα στα κράτη μέλη.

(ζ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα στα κράτη μέλη.

(η) τυχόν υπάρχοντα μέτρα πρόληψης και θεραπείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας.

(η) τυχόν υπάρχοντα μέτρα πρόληψης και θεραπείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας.

3. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν από τα εθνικά εστιακά σημεία και τις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νέα ψυχότροπο ουσία. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

3. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν από τα εθνικά εστιακά σημεία και τις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νέα ψυχότροπο ουσία. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

4. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει πληροφορίες για το κατά πόσον, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε κάποιο κράτος μέλος, η νέα ψυχότροπος ουσία χρησιμοποιείται ως:

4. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που οφείλει να συμβουλευτεί τις αρμόδιες αρχές φαρμάκων των κρατών μελών, να παράσχει πληροφορίες για το κατά πόσον, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε κάποιο κράτος μέλος, η νέα ψυχότροπος ουσία χρησιμοποιείται ως:

(α) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

(α) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

(β) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο αποτελεί αντικείμενο αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

(β) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο αποτελεί αντικείμενο αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

(γ) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, πλην όμως αυτή έχει ανακληθεί από την αρμόδια αρχή.

(γ) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, πλην όμως αυτή έχει ανακληθεί από την αρμόδια αρχή.

(δ) ψυχότροπος δραστική ουσία μη εγκεκριμένου φαρμάκου σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/83/EΚ ή κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται επιτόπου από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο γ) της οδηγίας 2001/82/EΚ.

(δ) ψυχότροπος δραστική ουσία μη εγκεκριμένου φαρμάκου σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/83/EΚ ή κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται επιτόπου από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο γ) της οδηγίας 2001/82/EΚ.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις προαναφερθείσες πληροφορίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εφόσον λάβουν σχετικό αίτημα.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις προαναφερθείσες πληροφορίες χωρίς περιττή καθυστέρηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εφόσον λάβουν σχετικό αίτημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων παρέχει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης του EMCDDA.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων παρέχει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης του EMCDDA.

5. Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να παράσχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη νέα ψυχότροπο ουσία. Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, περιλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων και την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

5. Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) και από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να παράσχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη νέα ψυχότροπο ουσία. Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το ECDC και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, περιλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων και την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων δεδομένων ή επιχειρηματικών πληροφοριών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, το ECDC και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

6. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν την κοινή έκθεση προς την Επιτροπή εντός οκτώ εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

6. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν την κοινή έκθεση προς την Επιτροπή εντός οκτώ εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ συγκεντρώνουν πληροφορίες για μείγματα ουσιών ή για περισσότερες της μίας νέες ψυχότροπες ουσίες με παρεμφερή χημική δομή, υποβάλλουν κοινές εκθέσεις για κάθε ουσία ξεχωριστά προς την Επιτροπή εντός δέκα εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ συγκεντρώνουν πληροφορίες για μείγματα ουσιών ή για περισσότερες της μίας νέες ψυχότροπες ουσίες με παρεμφερή χημική δομή, υποβάλλουν κοινές εκθέσεις για κάθε ουσία ξεχωριστά προς την Επιτροπή εντός δέκα εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της κοινής έκθεσης του άρθρου 6, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το EMCDDA να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η νέα ψυχότροπος ουσία και να συντάξει έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA.

1. Εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της κοινής έκθεσης του άρθρου 6, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το EMCDDA να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η νέα ψυχότροπος ουσία και να συντάξει έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA.

2. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων περιέχει ανάλυση των κριτηρίων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον βαθμό επικινδυνότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

2. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων περιέχει ανάλυση των κριτηρίων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον βαθμό επικινδυνότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA συγκαλεί ειδική συνεδρίαση και προβαίνει στην αξιολόγηση των κινδύνων. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συνεδριάσει σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο πέντε εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι προέρχονται από επιστημονικά πεδία τα οποία διασφαλίζουν την ισόρροπη αξιολόγηση των κινδύνων της νέας ψυχότροπου ουσίας. Οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από τον Διευθυντή του EMCDDA και επιλέγονται από κατάλογο εμπειρογνωμόνων . Ο κατάλογος εμπειρογνωμόνων εγκρίνεται ανά τριετία από το Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA. Η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχουν δικαίωμα να διορίσουν δύο παρατηρητές έκαστος.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA συγκαλεί ειδική συνεδρίαση και προβαίνει στην αξιολόγηση των κινδύνων. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συνεδριάσει σε διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο πέντε εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου ενός ψυχολόγου ειδικευμένου σε θέματα εθισμού, οποίοι προέρχονται από επιστημονικά πεδία τα οποία διασφαλίζουν την ισόρροπη αξιολόγηση των κινδύνων της νέας ψυχότροπου ουσίας. Οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από τον Διευθυντή του EMCDDA και επιλέγονται από κατάλογο εμπειρογνωμόνων . Ο κατάλογος εμπειρογνωμόνων εγκρίνεται ανά τριετία από το Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχουν δικαίωμα να διορίσουν δύο παρατηρητές έκαστος.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει πληροφοριών για την επικινδυνότητα της ουσίας και για τις χρήσεις της, περιλαμβανομένων των εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά και βάσει κάθε άλλου συναφούς επιστημονικού στοιχείου. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των μελών της. Το EMCDDA υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνων και εντοπίζει τις ανάγκες πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των στοχευμένων μελετών ή δοκιμών.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει πληροφοριών για την επικινδυνότητα της ουσίας και για τις χρήσεις της, όπως είναι οι τρόποι και η δοσολογία, περιλαμβανομένων των εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, το ECDC και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά και βάσει κάθε άλλου συναφούς επιστημονικού στοιχείου. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των μελών της. Το EMCDDA υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνων και εντοπίζει τις ανάγκες πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των στοχευμένων μελετών ή δοκιμών.

5. Το EMCDDA υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης κινδύνων στην Επιτροπή εντός δώδεκα εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής της.

5. Το EMCDDA υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης κινδύνων στην Επιτροπή εντός δώδεκα εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής της.

6. Κατόπιν αίτησης του EMCDDA, η Επιτροπή δύναται να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης κινδύνων κατά δώδεκα εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και συλλογή δεδομένων. Το EMCDDA υποβάλλει το εν λόγω αίτημα στην Επιτροπή εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της αξιολόγησης κινδύνων. Εφόσον η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση στο αίτημα εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του, δίδεται παράταση στην προθεσμία για την αξιολόγηση των κινδύνων.

6. Κατόπιν αίτησης του EMCDDA, η Επιτροπή δύναται να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης κινδύνων κατά δώδεκα εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και συλλογή δεδομένων. Το EMCDDA υποβάλλει το εν λόγω αίτημα στην Επιτροπή εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της αξιολόγησης κινδύνων. Εφόσον η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση στο αίτημα εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του, δίδεται παράταση στην προθεσμία για την αξιολόγηση των κινδύνων.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων όταν η νέα ψυχότροπος ουσία βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο αξιολόγησης από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όταν δηλαδή η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει κριτική ανασκόπηση μαζί με έγγραφη σύσταση, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα σημαντικών για την Ένωση τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

1. Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων όταν η νέα ψυχότροπος ουσία βρίσκεται σε προηγμένο στάδιο αξιολόγησης από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όταν δηλαδή η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει δημοσιεύσει κριτική ανασκόπηση μαζί με έγγραφη σύσταση, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων και συγκεκριμένων πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα σημαντικών για την Ένωση τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τα οποία πρέπει να αναφερθούν στην έκθεση αξιολόγησης.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων όταν η νέα ψυχότροπος ουσία έχει αξιολογηθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και έχει αποφασιστεί να μην συμπεριληφθεί στα παραρτήματα της ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ή της σύμβασης για τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα σημαντικών για την Ένωση.

2. Δεν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων όταν η νέα ψυχότροπος ουσία έχει αξιολογηθεί από το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και έχει αποφασιστεί να μην συμπεριληφθεί στα παραρτήματα της ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ή της σύμβασης για τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων και συγκεκριμένων πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα σημαντικών για την Ένωση, και τα οποία πρέπει να αναφερθούν στην έκθεση αξιολόγησης.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4. Όμως, θα γίνει αξιολόγηση κινδύνων εάν σε επίπεδο Ένωσης υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα που να καταδεικνύουν την ανάγκη για μια κοινή έκθεση EMCDDA και Europol.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οσάκις η Επιτροπή ζητά την αξιολόγηση κινδύνων νέας ψυχότροπου ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, απαγορεύει με απόφασή της τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά της νέας ψυχότροπου ουσίας εφόσον αυτή, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία τεκμηριώνεται από:

1. Οσάκις η Επιτροπή ζητά την αξιολόγηση κινδύνων νέας ψυχότροπου ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, απαγορεύει με απόφασή της τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά της νέας ψυχότροπου ουσίας εφόσον αυτή, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία τεκμηριώνεται από:

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών λόγω της υψηλής οξείας τοξικότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας.

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, των αντενδείξεων απέναντι σε άλλες ουσίες λόγω τοξικότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας.

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας στον γενικό πληθυσμό και σε συγκεκριμένες υποομάδες, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους χορήγησης, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, που θα πρέπει να φανερώνουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας.

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας στον γενικό πληθυσμό και σε συγκεκριμένες υποομάδες, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους χορήγησης, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, που θα πρέπει να φανερώνουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών που συνδέονται με κατανάλωση της υπόψη νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών, η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών που συνδέονται με κατανάλωση της υπόψη νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών, η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3.

3. Τα περιοριστικά μέτρα εμπορίας δυνάμει της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύουν για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών.

3. Τα περιοριστικά μέτρα εμπορίας δυνάμει της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύουν για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών. Εάν ο βαθμός επικινδυνότητας μιας νέας ψυχότροπου ουσίας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια δικαιολογεί τη θέσπιση μόνιμων περιοριστικών μέτρων, η διάρκεια των προσωρινών περιοριστικών μέτρων εμπορίας μπορεί να παραταθεί κατά 12 επιπλέον μήνες, ελλείψει μόνιμων περιοριστικών μέτρων εμπορίας.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προσδιορίζει τον βαθμό επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια νέας ψυχότροπου ουσίας για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Ο προσδιορισμός γίνεται βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων και, ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των κινδύνων.

1. Η Επιτροπή, χωρίς περιττή χρονοτριβή, προσδιορίζει τον βαθμό επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια νέας ψυχότροπου ουσίας για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Ο προσδιορισμός γίνεται βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων και, ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των κινδύνων.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον προσδιορισμό του βαθμού επικινδυνότητας νέας ψυχότροπου ουσίας:

2. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον προσδιορισμό του βαθμού επικινδυνότητας νέας ψυχότροπου ουσίας:

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και χρόνιας τοξικότητάς της, τη δυνατότητά της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση, ειδικότερα σωματικές βλάβες, ασθένειες, καθώς και εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας λόγω της οξείας και χρόνιας τοξικότητάς της, τις αντενδείξεις με άλλες ουσίες όπου αυτές είναι διαθέσιμες, τη δυνατότητά της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση, ειδικότερα σωματικές βλάβες, ασθένειες, επιθετικότητα, καθώς και εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών·

(β) τις επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία, ιδιαίτερα τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και τις εγκληματικές ενέργειες, τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με τη νέα ψυχότροπο ουσία, τα παράνομα κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή της νέας ψυχότροπου ουσίας, καθώς και το συναφές οικονομικό κόστος των επιβλαβών κοινωνικών συνεπειών.

(β) τις επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία, ιδιαίτερα με βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και τις εγκληματικές ενέργειες, τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με τη νέα ψυχότροπο ουσία, τα παράνομα κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή της νέας ψυχότροπου ουσίας, καθώς και το συναφές οικονομικό κόστος των επιβλαβών κοινωνικών συνεπειών.

(γ) τους κινδύνους για την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, τις συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον αντίκτυπο της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

(γ) τους κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια, ιδίως με βάση την εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, τις συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον αντίκτυπο της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας στον πληθυσμό γενικά και σε συγκεκριμένες υποομάδες, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές, την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, τον αριθμό των κρατών μελών στα οποία συνιστά απειλή για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, την έκταση της εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης της, καθώς και τη χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας στον πληθυσμό γενικά και σε συγκεκριμένες υποομάδες, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές, την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, τον αριθμό των κρατών μελών στα οποία συνιστά απειλή για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, την έκταση της εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης της, καθώς και τη χρήση της για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μικρή επικινδυνότητα

Μικρή επικινδυνότητα σε επίπεδο Ένωσης

Η Επιτροπή δεν θεσπίζει περιοριστικά μέτρα για νέα ψυχότροπο ουσία εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κρίνεται συνολικά μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή δεν θεσπίζει περιοριστικά μέτρα για νέα ψυχότροπο ουσία εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια σε επίπεδο Ένωσης:

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι προκαλεί ελαφρές σωματικές βλάβες ή ασθένειες, καθώς και ελαφρά εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι ασήμαντες·

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και τη δημόσια τάξη, οι εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τη νέα ψυχότροπο ουσία είναι μικρές τον αριθμό, τα παράνομα κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή της νέας ψυχότροπου ουσίας και το συναφές οικονομικό κόστος είναι ανύπαρκτα ή αμελητέα.

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα με βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και τη δημόσια τάξη, οι εγκληματικές ενέργειες που σχετίζονται με τη νέα ψυχότροπο ουσία είναι μικρές τον αριθμό, τα παράνομα κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή της νέας ψυχότροπου ουσίας και το συναφές οικονομικό κόστος είναι ανύπαρκτα ή αμελητέα.

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι περιορισμένοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τον μικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο αντίκτυπος της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον είναι μικρός.

(γ) οι κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια είναι περιορισμένοι, ιδιαίτερα με βάση τον μικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο αντίκτυπος της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον είναι μικρός.

 

Σε περίπτωση που η απόφαση να μην εγκριθούν περιοριστικά μέτρα για μία νέα ψυχότροπο ουσία, η οποία κρίνεται συνολικά μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια σε επίπεδο Ένωσης βασίζεται στη μερική ή ολική έλλειψη στοιχείων, θα περιλαμβάνει κατάλληλη μνεία στην αιτιολόγηση.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρια επικινδυνότητα και μόνιμα περιοριστικά μέτρα στην καταναλωτική αγορά

Μέτρια επικινδυνότητα και μόνιμα περιοριστικά μέτρα στην καταναλωτική αγορά σε επίπεδο Ένωσης

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει τη διάθεση νέας ψυχότροπου ουσίας στην καταναλωτική αγορά εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κρίνεται συνολικά μέτριας επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει τη διάθεση νέας ψυχότροπου ουσίας στην καταναλωτική αγορά εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται μέτριας επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια:

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι μετρίως σοβαρές, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί μη θανατηφόρες σωματικές βλάβες και ασθένειες, καθώς και μέτρια εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι μετρίως σοβαρές, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί μη θανατηφόρες σωματικές βλάβες και ασθένειες, καθώς και μέτρια εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι μετρίως σοβαρές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια όχληση που προκαλείται. οι εγκληματικές ενέργειες και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την ουσία είναι σποραδικές, τα δε παράνομα κέρδη και το οικονομικό κόστος κινούνται σε μέτρια επίπεδα.

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι μετρίως σοβαρές, ιδιαίτερα με βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια όχληση που προκαλείται. οι εγκληματικές ενέργειες και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την ουσία είναι σποραδικές, τα δε παράνομα κέρδη και το οικονομικό κόστος κινούνται σε μέτρια επίπεδα.

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι μετρίου βαθμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σποραδική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι μέτριες, η δε παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των συνδεόμενων απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική όχληση.

(γ) οι κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια είναι μετρίου βαθμού, ιδιαίτερα με βάση τη σποραδική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι μέτριες, η δε παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των συνδεόμενων απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική όχληση.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

 

3. Όταν οι πληροφορίες ή τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η νέα ψυχότροπος ουσία που υπόκειται στην απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενέχει υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ιδίως λόγω των τρόπων ή της εμβέλειας της κατανάλωσής της, ή λόγω των συγκεκριμένων κινδύνων που η ουσία ενέχει στο δικό τους έδαφος λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων και κάθε κοινωνικού, οικονομικού, νομικού, διοικητικού ή άλλου παράγοντα, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

4. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τη νέα ψυχότροπο ουσία σύμφωνα με την παράγραφο 3 κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και ενημερώνουν τα λοιπά κράτη μέλη.

 

5. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τη νέα ψυχότροπο ουσία σύμφωνα με την παράγραφο 3 κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις και ενημερώνουν τα λοιπά κράτη μέλη.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεγάλη επικινδυνότητα και μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας

Μεγάλη επικινδυνότητα και μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας σε επίπεδο Ένωσης

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας από την Ένωση εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κρίνεται συνολικά μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας από την Ένωση εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια:

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση συνιστούν απειλή για τη ζωή, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί το θάνατο ή θανατηφόρες σωματικές βλάβες, βαριές ασθένειες, καθώς και σοβαρή εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι σοβαρές, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί το θάνατο ή θανατηφόρες σωματικές βλάβες, βαριές ασθένειες, καθώς και σοβαρή εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι σοβαρές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και τη δημόσια τάξη, που οδηγούν σε κατάλυση της δημόσιας τάξης, σε βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά επιζήμια για τον χρήστη, τους άλλους ή την περιουσία· οι εγκληματικές ενέργειες και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την νέα ψυχότροπο ουσία είναι συστηματικές, τα δε παράνομα κέρδη και το οικονομικό κόστος κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία είναι σοβαρές, ιδιαίτερα με βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική λειτουργικότητα και τη δημόσια τάξη, που οδηγούν σε κατάλυση της δημόσιας τάξης, σε βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά επιζήμια για τον χρήστη, τους άλλους ή την περιουσία· οι εγκληματικές ενέργειες και η δράση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με την νέα ψυχότροπο ουσία είναι συστηματικές.

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι σοβαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σημαντική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι σοβαρές και η παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική ζημία.

(γ) οι κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια είναι σοβαροί, ιδιαίτερα με βάση τη σημαντική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι σοβαρές και η παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική ζημία.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Εξουσιοδότηση

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20α, για την τροποποίηση των κριτηρίων που απαριθμούνται στα άρθρα 11, 12 και 13.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ως δραστική ουσία σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ως δραστική ουσία σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται:

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται:

(α) για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

(α) για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, από δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα σε εγκαταστάσεις οι οποίες είτε υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των αρχών των κρατών μελών είτε έχουν λάβει ειδική έγκριση από αυτές·

(β) για χρήσεις εγκεκριμένες δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας.

(β) για χρήσεις εγκεκριμένες δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας.

(γ) ως δραστικές ουσίες φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

(γ) ως δραστικές ουσίες φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

(δ) για την παραγωγή ουσιών και προϊόντων, υπό τον όρο η μεταποίηση των νέων ψυχότροπων ουσιών να γίνεται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η κατάχρηση ή η ανάκτησή τους.

(δ) για την παραγωγή ουσιών και προϊόντων, υπό τον όρο ότι η μεταποίηση των νέων ψυχότροπων ουσιών γίνεται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η κατάχρηση ή η ανάκτησή τους, ότι δεν θα μπορούσαν να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις και ότι οι ποσότητες της κάθε ουσίας που χρησιμοποιείται περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για την ουσία ή το προϊόν.

 

2α. Για κάθε εγκεκριμένη χρήση, οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα προϊόντα που περιέχουν νέες ψυχότροπες ουσίες συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως οι οποίες περιλαμβάνουν οδηγίες, προειδοποιήσεις και αντενδείξεις ως προς άλλες ουσίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα ή να περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό φυλλάδιο για την ασφάλεια του χρήστη.

3. Για τις χρήσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 μπορεί να προβλέπουν απαιτήσεις και όρους για την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

3. Για τις χρήσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 μπορεί να προβλέπουν απαιτήσεις και όρους για την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη της διοχέτευσης στην παράνομη αγορά νέων ψυχότροπων ουσιών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης ή για κάθε άλλη εγκεκριμένη χρήση.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έρευνα και ανάλυση

Έρευνα, ανάλυση, πρόληψη και χρηματοδότηση

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στηρίζουν την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων

1. Οικονομική υποστήριξη και οι αναγκαίοι πόροι θα διατεθούν σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα το πετύχουν διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης, επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων που διαθέτουν τη δέουσα ειδίκευση, και παρέχοντας τακτικά σε αυτούς τους φορείς επικαιροποιημένα δεδομένα στοιχεία για τις ουσίες αυτές.

 

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν επίσης και στηρίζουν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης έρευνας, στις νέες ψυχοτρόπες ουσίες και εξασφαλίζουν τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των δικτύων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη βελτιωμένη κατανόηση του φαινομένου, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης (ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων) και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εγκληματολογικών και τοξικολογικών ικανοτήτων καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης σε επιδημιολογικά στοιχεία.

 

3. Τα κράτη μέλη προωθούν πολιτικές πρόληψης και, μαζί με την Επιτροπή, μέτρα όπως π.χ. εκπαιδευτικές ενημερωτικές εκστρατείες, για την ευαισθητοποίησης απέναντι στους κινδύνους που ενέχουν οι ψυχότροπες ουσίες.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δέκα ετών από (την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της δεκαετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για νέα περίοδο δέκα ετών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 13α εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13α τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εκθέσεις εφαρμογής δημοσιεύονται σε ιστότοπο και είναι διαθέσιμες στο κοινό.

 

2. Η Επιτροπή [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και, εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για την εξάλειψη τυχόν διαπιστωμένων κενών μεταξύ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Οδηγίας αριθ. 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παρόντος κανονισμού για να εξασφαλιστεί ότι οι ψυχότροπες ουσίες τυγχάνουν της δέουσας ρύθμισης.

 

________________

 

1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και δημοσιεύει έκθεση.

Το αργότερο έως [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και δημοσιεύει έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, το EMCDDA και η Ευρωπόλ πραγματοποιούν εκ των υστέρων αξιολογήσεις κινδύνου επί τη βάσει επιδημιολογικών και κοινωνιολογικών μελετών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες.

 

Το αργότερο έως [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εκτιμά και εφόσον χρειαστεί υποβάλλει πρόταση για την ενδεχόμενη ταξινόμηση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών σε ομάδες, ώστε να αντιμετωπισθεί η τακτική της παράκαμψης της νομοθεσίας μέσω ελαφρών τροποποιήσεων της χημικής δομής των ψυχοτρόπων ουσιών.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι νέες ψυχότροπες ουσίες (NPS) είναι ουσίες που μιμούνται τη δράση ουσιών που υπάγονται σε μέτρα ελέγχου, όμως δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών. Συχνά χρησιμοποιούνται για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ διερευνάται επίσης η χρήση τους στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Όταν καταναλώνονται από τον άνθρωπο οι νέες ψυχότροπες ουσίες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί αύξηση των πωλήσεών τους και της κατανάλωσής τους σε πολυάριθμα κράτη μέλη. Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες είναι ιδιαίτερα προσφιλείς στους ανθρώπους νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Ευρωβαρόμετρο το 2011 με τίτλο «Στάση της νεολαίας έναντι των ναρκωτικών», 5% των νέων ανθρώπων στην ΕΕ έχουν κάνει χρήση των ουσιών αυτών τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, με το υψηλότερο ποσοστό (16%) να αναφέρεται στην Ιρλανδία και ποσοστά που ανέρχονται σε σχεδόν 10% στην Πολωνία, στη Λετονία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες από 300 νέες ψυχότροπες ουσίες χρησιμοποιούνται σήμερα στην ΕΕ. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη αναφέρουν νέες περιπτώσεις σχεδόν μία φορά την εβδομάδα.

Τα κράτη μέλη αποκρίθηκαν στην ταχεία εμφάνιση και διάδοση αυτών των ουσιών, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων στα νομοθετικά τους πλαίσια και επιχειρώντας να επιβάλουν διαφορετικά μέτρα ελέγχου για τις μεμονωμένες ουσίες ή τα ανάλογά τους. Τούτο ενδέχεται να παρεμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προς μια δυναμικότερη ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών», που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2011, η διάδοση των νέων ψυχότροπων ουσιών συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πολιτική για τα ναρκωτικά και απαιτεί πιο σθεναρή αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες, ως υποκατάστατα φάρμακα είναι σημαντικά φθηνότερες από απόψεως κόστους παραγωγής και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των διωκτικών αρχών, συνιστούν ήδη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον αγώνα της ΕΕ εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, όσον αφορά το είδος τους και το βαθμό επικινδυνότητας, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας χωρίς να παρακωλύεται το νόμιμο εμπόριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι έχει αποδειχθεί η ανάγκη για αποτελεσματικότερη και καλύτερη συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ που αφορούν τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Ο εισηγητής υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι, μεταξύ άλλων, τόσο η κατάρτιση ακριβέστερου και αυστηρότερου χρονοδιαγράμματος για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και η μεγαλύτερη διαβάθμιση του επιπέδου των κινδύνων που μπορεί να εγκυμονεί μια νέα ψυχότροπος ουσία συνιστούν προστιθέμενη αξία του κανονισμού.

Ο κανονισμός θα αντικαταστήσει την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα παρεμποδίζονται οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες έχουν βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις και ότι θα βελτιωθεί η λειτουργία της εν λόγω αγοράς, ενώ παράλληλα θα προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των μεμονωμένων χρηστών επιβλαβών ουσιών οι οποίες προκαλούν ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση συνοδεύεται από πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Τα κύρια στοιχεία της πρότασης κανονισμού είναι τα εξής:

•          Ανταλλαγή πληροφοριών και προσωρινά περιοριστικά μέτρα στην καταναλωτική αγορά: με την παρούσα πρόταση θεσπίζεται ένα άρτιο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες που εμφανίζονται στην αγορά, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τις εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις τους, για την αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ και για την απόσυρση των επικίνδυνων ουσιών από την αγορά.

•          Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι συνιστούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία θα αποσύρονται προσωρινά από την καταναλωτική αγορά, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων από την επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA). Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων, θα λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με την επικινδυνότητα των ουσιών.

•          Δεν θα θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για νέες ψυχότροπες ουσίες μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

•          Όσον αφορά τις ουσίες μέτριας επικινδυνότητας, η Επιτροπή απαγορεύει τη διάθεσή τους στην καταναλωτική αγορά. Δεν θα μπορούν να πωλούνται στους καταναλωτές (παρά μόνο για ειδικά εγκεκριμένες χρήσεις, π.χ. δυνάμει της νομοθεσίας περί φαρμάκων) αλλά θα επιτρέπεται η εμπορία τους για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς και για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

•          Όσον αφορά τις ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας, η Επιτροπή απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και τη μεταφορά, την εισαγωγή ή την εξαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Οι νέες ψυχότροπες ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας θα υπάγονται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας, τα οποία θα καλύπτουν τόσο την καταναλωτική όσο και την εμπορική αγορά, η δε χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο για ειδικά εγκεκριμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, οι εν λόγω ουσίες θα υπάγονται στις διατάξεις του ποινικού δικαίου της ΕΕ.

Ο εισηγητής φρονεί ότι τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα εμπορίας συνιστούν σημαντική καινοτομία στο νέο μηχανισμό και ότι μόλις θεσπιστούν από την Επιτροπή, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως ότου τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τα μόνιμα μέτρα. Έχοντας υπόψη τη δυναμική των φαινομένων και προς όφελος της αποτελεσματικότητας του συστήματος, ο εισηγητής τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 9 για να αποφευχθούν πιθανά χάσματα μεταξύ των προσωρινών περιοριστικών μέτρων εμπορίας και της εφαρμογής των μόνιμων μέτρων.

Όσον αφορά τα άρθρα 11 και 12, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ειδικούς κινδύνους που εγκυμονεί μια νέα ψυχότροπος ουσία στο έδαφός του, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ουσίας από την Επιτροπή ως ουσίας χαμηλής ή μέτριας επικινδυνότητας σε επίπεδο ΕΕ. Ο εθνικές τεχνικές ρυθμίσεις που υπερβαίνουν τα όρια της δράσης της ΕΕ πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα εθνικά και τα ενωσιακά συστήματα ελέγχου της ΕΕ πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο εισηγητής φρονεί ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια σφαιρική εκτίμηση των κινδύνων που εγκυμονεί μια νέα ψυχότροπος ουσία, οι λεπτομερείς πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Ο εισηγητής υπογραμμίζει επίσης ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και ότι όλα τα μέρη που βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των νέων ψυχότροπων ουσιών στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας πρέπει να καλούνται να συνεισφέρουν. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ενθαρρυνθούν η βελτίωση και η καλύτερη χρηματοδότηση της συλλογής των σχετικών δεδομένων και η εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

Αναφερόμενος στα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, ο εισηγητής τονίζει ότι οι μέθοδοι χρήσης των νέων ψυχότροπων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης τους σε μείγματα ή σε συνδυασμούς ναρκωτικών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τον ορισμό των κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, δεδομένου ότι, συχνά, η νέα ψυχότροπος ουσία μπορεί να είναι επιβλαβής ή θανατηφόρα όταν καταναλώνεται μαζί με μία άλλη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις ψυχότροπες ουσίες για εγκεκριμένη χρήση, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εγγυήσεων, προκειμένου να αποτραπεί η εκτροπή τους για παράνομες δραστηριότητες.

Για την ομαλή λειτουργία του κανονισμού πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Τούτο πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη όταν η Επιτροπή αξιολογεί την εκτέλεση, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού.

Η κοινοτική μέθοδος αντιμετώπισης του ζητήματος του ελέγχου των πλέον επικίνδυνων νέων ψυχότροπων ουσιών στην ενιαία αγορά είναι η κατάλληλη μέθοδος και εάν εφαρμοστεί σωστά, θα εξασφαλίσει ουσιαστική και διαρθρωτική απόκριση στην πρόκληση των νέων ψυχότροπων ουσιών στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων (31.1.2014)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elena Oana Antonescu

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι νέες ψυχότροποι ουσίες, οι οποίες μπορεί να έχουν πολυάριθμες εμπορικές, βιομηχανικές και επιστημονικές χρήσεις, ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια όταν καταναλώνονται από τον άνθρωπο. Η κατανάλωση νέων ψυχοτρόπων ουσιών φαίνεται να αυξάνεται στην Ευρώπη, ενώ οι χρήστες είναι κυρίως νέοι. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Στάση της νεολαίας έναντι των ναρκωτικών» του 2011, το 5% των νέων στην ΕΕ έχει κάνει χρήση των ουσιών αυτών τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, με το υψηλότερο ποσοστό (16%) να καταγράφεται στην Ιρλανδία και ποσοστά σχεδόν 10% στην Πολωνία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατανάλωση νέων ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί να αποβεί επιβλαβής για την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη, και να δημιουργήσει κινδύνους ή επιβαρύνσεις για την κοινωνία, αφού μπορεί να εξωθήσει σε βίαιες ή εγκληματικές συμπεριφορές. Η ταχεία εμφάνιση και διάδοση των ουσιών αυτών ανάγκασαν τις εθνικές αρχές να τις υπαγάγουν σε διάφορα περιοριστικά μέτρα. Εκατοντάδες ουσίες ή μείγματα ουσιών υπήχθησαν σε διάφορα περιοριστικά μέτρα στα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προς μια δυναμικότερη ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών», η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011, η διάδοση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πολιτική για τα ναρκωτικά και απαιτεί πιο σθεναρή αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ.

  Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, όσον αφορά το είδος τους και το βαθμό επικινδυνότητας, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας χωρίς να παρακωλύεται το νόμιμο εμπόριο.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και αναλογικότερη δράση για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι οι μεταβολές στην εν λόγω αγορά είναι ταχείες και ασκούν πιέσεις στις εθνικές αρχές για την ανάληψη δράσης.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προορίζεται να αντικαταστήσει την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα παρεμποδίζεται το εμπόριο νέων ψυχοτρόπων ουσιών που έχουν βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις και ότι θα βελτιωθεί η λειτουργία της εν λόγω αγοράς, ενώ παράλληλα θα προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των μεμονωμένων χρηστών επιβλαβών ουσιών, οι οποίες προκαλούν ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρόταση συνοδεύεται από πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Τα κύρια στοιχεία της πρότασης κανονισμού είναι τα εξής:

•  Ανταλλαγή πληροφοριών και προσωρινά περιοριστικά μέτρα στην καταναλωτική αγορά: με την παρούσα πρόταση θεσπίζεται ένα άρτιο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες που εμφανίζονται στην αγορά, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τις εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις τους, για την αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρη την ΕΕ και για την απόσυρση των επικίνδυνων ουσιών από την αγορά.

•  Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι συνιστούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία θα αποσύρονται προσωρινά από την καταναλωτική αγορά, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων από την επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA). Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων, θα λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με την επικινδυνότητα των ουσιών.

•  Δεν θα θεσπίζονται περιοριστικά μέτρα για νέες ψυχοτρόπους ουσίες μικρής επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

•  Όσον αφορά τις ουσίες μέτριας επικινδυνότητας, η Επιτροπή απαγορεύει τη διάθεσή τους στην καταναλωτική αγορά. Δεν θα μπορούν να πωλούνται στους καταναλωτές (παρά μόνο για ειδικά εγκεκριμένες χρήσεις, π.χ. δυνάμει της νομοθεσίας περί φαρμάκων) αλλά θα επιτρέπεται η εμπορία τους για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς και για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

•  Όσον αφορά τις ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας, η Επιτροπή απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και τη μεταφορά, την εισαγωγή ή την εξαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Οι ουσίες μεγάλης επικινδυνότητας θα υπάγονται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας, τα οποία θα καλύπτουν τόσο την καταναλωτική όσο και την εμπορική αγορά, η δε χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο για ειδικά εγκεκριμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, οι εν λόγω ουσίες θα υπάγονται στις διατάξεις του ποινικού δικαίου της ΕΕ.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να συμπληρώνονται με άλλες δραστηριότητες, όπως με έρευνα και παρακολούθηση των ψυχοτρόπων ουσιών.

Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και των πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυμονούν, τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη όσον αφορά τον κίνδυνο χρήσης αυτών των ουσιών και τις σχετικές συνέπειες.

Όσον αφορά τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που περιγράφεται στο άρθρο 5 της πρότασης, η συντάκτρια θεωρεί ότι οι πληροφορίες που θα παράσχουν τα εθνικά εστιακά σημεία και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ στο EMCDDA και την Ευρωπόλ πρέπει να αναφέρονται επίσης στην ανίχνευση και ταυτοποίηση των ουσιών που φαίνεται να είναι νέες ψυχότροποι ουσίες ή μείγματα, τα καταναλωτικά πρότυπα και πληροφορίες για μη θανατηφόρες δηλητηριάσεις και θανάτους από την κατανάλωση τέτοιων ουσιών.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι, πέρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων πρέπει επίσης να συμμετέχει στη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες.

Η Επιτροπή προσδιορίζει, χωρίς περιττή καθυστέρηση, τον βαθμό επικινδυνότητας νέας ψυχοτρόπου ουσίας, για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων, για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις αντενδείξεις σε σχέση με άλλες ουσίες κατά τον προσδιορισμό του βαθμού επικινδυνότητας νέας ψυχοτρόπου ουσίας, για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων, για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών θεσπίζουν ποικίλα περιοριστικά μέτρα για τις νέες ψυχότροπες ουσίες προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους διαπιστωμένους ή πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση τους. Δεδομένου ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή άλλων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών όπως φάρμακα, βιομηχανικοί διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ο περιορισμός της πρόσβασης σε αυτές για τις συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οικονομικούς παράγοντες και, πιθανόν, να διαταράσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά.

(3) Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών θεσπίζουν ποικίλα περιοριστικά μέτρα για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τους διαπιστωμένους ή πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση τους. Δεδομένου ότι οι νέες ψυχοτρόποι ουσίες χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης και στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή άλλων ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών όπως φάρμακα, βιομηχανικοί διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ο περιορισμός της πρόσβασης σε αυτές για τις συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οικονομικούς παράγοντες και, πιθανόν, να διαταράσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους στην εσωτερική αγορά, καθώς και να παρακωλύσει τη βιώσιμη επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχότροπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται στην αγορά, οι διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ώστε να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4) Ο αυξανόμενος αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, η αυξανόμενη ποικιλομορφία τους, η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται στην αγορά, οι διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονεί η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο, ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών που τις καταναλώνουν και η έλλειψη ευαισθητοποίησης και επίγνωσης του ευρέος κοινού όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωσή τους θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των δημόσιων αρχών να τις αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ώστε να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι διαφορές των ποικίλων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τις νέες ψυχότροπες ουσίες μπορεί, επίσης, να έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση επιβλαβών νέων ψυχότροπων ουσιών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο παρακωλύει τις προσπάθειες για περιορισμό της διαθεσιμότητάς τους στους καταναλωτές και υπονομεύει την προστασία των καταναλωτών στο σύνολο της Ένωσης.

(7) Οι διαφορές των ποικίλων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες μπορεί, επίσης, να έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση επιβλαβών νέων ψυχοτρόπων ουσιών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο παρακωλύει τις προσπάθειες για περιορισμό της διαθεσιμότητάς τους στους καταναλωτές και υπονομεύει την προστασία των καταναλωτών στο σύνολο της Ένωσης και τις προσπάθειες για την καταπολέμηση δυνητικών εγκληματικών ενεργειών και δράσεων του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με τη διανομή τους.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναμένεται να αυξηθούν εφόσον τα κράτη μέλη συνεχίσουν να εφαρμόζουν αποκλίνουσες μεθόδους για την αντιμετώπιση των νέων ψυχότροπων ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να αυξηθούν τα εμπόδια στις συναλλαγές και ο κατακερματισμός της αγοράς, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού, γεγονός που θα παρακωλύσει περαιτέρω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναμένεται να αυξηθούν εφόσον τα κράτη μέλη συνεχίσουν να εφαρμόζουν αποκλίνουσες μεθόδους για την αντιμετώπιση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενο να αυξηθούν τα εμπόδια στις συναλλαγές και ο κατακερματισμός της αγοράς, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού, γεγονός που θα παρακωλύσει περαιτέρω τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα μείγματα ουσιών πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση εφόσον προορίζονται για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τον περιορισμό της εν λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας.

(10) Οι νέες ψυχοτρόποι ουσίες και τα μείγματα ουσιών πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση εφόσον προορίζονται για εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για τον περιορισμό της εν λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας. Εντούτοις, πρέπει ταυτόχρονα να αποτρέπεται η παράνομη διανομή αυτών των ουσιών και μειγμάτων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Ορισμένες νέες ψυχότροπες ουσίες εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίοι απαιτούν κατεπείγουσα λήψη μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων.

(17) Ορισμένες νέες ψυχοτρόποι ουσίες εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, και απαιτούν κατεπείγουσα λήψη μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές για επαρκές χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Ο μηχανισμός ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες αποδεικνύεται χρήσιμος δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, τις νέες τάσεις όσον αφορά τη χρήση ελεγχόμενων ψυχότροπων ουσιών και τις συναφείς προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ταχείας εμφάνισης και διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών στο σύνολο της Ένωσης.

(24) Ο μηχανισμός ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες αποδεικνύεται χρήσιμος δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες, τις νέες τάσεις όσον αφορά τη χρήση ελεγχόμενων ψυχοτρόπων ουσιών και τις συναφείς προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της ταχείας εμφάνισης και διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών στο σύνολο της Ένωσης, καθώς και να αυξήσει τα επίπεδα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους για άλλους σκοπούς πέραν των εμπορικών, βιομηχανικών και επιστημονικών σκοπών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το EMCDDA (Ευρωπαϊκ o Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας) πρέπει να απευθύνει προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες, εάν, βάσει των πληροφοριών που έχουν ληφθεί σχετικά με νέα ψυχοτρόπο ουσία, η ουσία φαίνεται να συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας της ουσίας.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Τονίζεται η σημασία των μέτρων πρόληψης, θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των νέων ψυχότροπων ουσιών και των πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυμονούν. Το διαδίκτυο, το οποίο συνιστά έναν από τους σημαντικότερους διαύλους διακίνησης των νέων ψυχότροπων ουσιών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια.

(29) Τονίζεται η σημασία των μέτρων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης, θεραπείας και μείωσης της επικινδυνότητας και των επιβλαβών συνεπειών για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και των πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυμονούν. Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη όσον αφορά τον κίνδυνο χρήσης των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και τις σχετικές συνέπειες. Για το σκοπό αυτό, τα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και τη στοχοθετημένη πρόληψη που θα απευθύνεται επίσης σε οικογένειες και σε κοινότητες. Το διαδίκτυο, το οποίο συνιστά έναν από τους σημαντικότερους διαύλους διαφήμισης και διακίνησης των νέων ψυχότροπων ουσιών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια και για την πρόληψη της λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προαγάγουν δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα στοχεύουν στους κινδύνους για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια που συνδέονται με τη λανθασμένη χρήση και κατάχρηση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών που συνδέονται με κατανάλωση νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών.

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν ταχεία αύξηση του αριθμού των αναφερόμενων θανατηφόρων περιστατικών ή των περιστατικών που θέτουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και που συνδέονται με κατανάλωση νέας ψυχοτρόπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) με τον όρο «νέα ψυχότροπος ουσία» νοείται μια ουσία φυσικής ή συνθετικής προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει διέγερση ή καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής λειτουργίας, της σκέψης, της συμπεριφοράς, της αντίληψης, της συνείδησης ή της διάθεσης, προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή, ακόμη και εάν δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είναι πιθανή η κατανάλωσή της από τον άνθρωπο με σκοπό να προκληθεί μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς ελέγχου ούτε δυνάμει της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχότροπες ουσίες του 1971· εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, της καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των προϊόντων καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/EΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού24.

(α) με τον όρο «νέα ψυχοτρόπος ουσία» νοείται μια ουσία φυσικής ή συνθετικής προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει διέγερση ή καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής λειτουργίας, της σκέψης, της συμπεριφοράς, της αντίληψης, της συνείδησης ή της διάθεσης, είτε προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε όχι, με σκοπό να προκληθεί μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς ελέγχου ούτε δυνάμει της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπους ουσίες του 1971· εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, της καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των προϊόντων καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 2001/37/EΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού24.

_____________

____________

24ΕΕ L 194, 18.7.2001, σ. 26.

24ΕΕ L 194, 18.7.2001, σ. 26.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εθνικά εστιακά σημεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία («δίκτυο Reitox») και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση, τους πιθανούς κινδύνους, την παρασκευή, την εκχύλιση, την εισαγωγή, την εμπορία, τη διανομή, τη διακίνηση, καθώς και την εμπορική και επιστημονική χρήση ουσιών που φαίνεται να είναι νέες ψυχότροπες ουσίες ή μείγματα.

Τα εθνικά εστιακά σημεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία («δίκτυο Reitox») και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν εγκαίρως στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ανίχνευση και ταυτοποίηση, τα καταναλωτικά πρότυπα, τους πιθανούς κινδύνους, περιλαμβανομένων πληροφοριών για μη θανατηφόρες δηλητηριάσεις και θανάτους, την παρασκευή, την εκχύλιση, την εισαγωγή, την εμπορία, τη διανομή, τη διακίνηση, καθώς και την εμπορική και επιστημονική χρήση ουσιών που φαίνεται να είναι νέες ψυχοτρόποι ουσίες ή μείγματα.

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ γνωστοποιούν άμεσα τις εν λόγω πληροφορίες στο δίκτυο Reitox και στις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ.

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ γνωστοποιούν άμεσα τις εν λόγω πληροφορίες στο δίκτυο Reitox, στις εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) χημική και φυσική ταυτοποίηση της νέας ψυχότροπου ουσίας, των μεθόδων και, εάν είναι γνωστές, των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς και τυχόν άλλων νέων ψυχότροπων ουσιών με παρεμφερή χημική δομή που έχουν εμφανιστεί.

(β) χημική και φυσική ταυτοποίηση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας, των μεθόδων και, εάν είναι γνωστές, των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς και τυχόν άλλων νέων ψυχοτρόπων ουσιών ή ομάδων ουσιών με παρεμφερή χημική δομή που έχουν εμφανιστεί.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) ψυχότροπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, πλην όμως αυτή έχει ανακληθεί από την αρμόδια αρχή.

(γ) ψυχοτρόπος δραστική ουσία φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, πλην όμως αυτή έχει ανασταλεί, ανακληθεί ή αποσυρθεί από την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να παράσχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη νέα ψυχότροπο ουσία. Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, περιλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων και την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να παράσχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τη νέα ψυχοτρόπο ουσία. Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης των πληροφοριών που του γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, περιλαμβανομένων των όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων και την προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει πληροφοριών για την επικινδυνότητα της ουσίας και για τις χρήσεις της, περιλαμβανομένων των εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά και βάσει κάθε άλλου συναφούς επιστημονικού στοιχείου. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των μελών της. Το EMCDDA υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνων και εντοπίζει τις ανάγκες πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των στοχευμένων μελετών ή δοκιμών.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή του EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση κινδύνων βάσει πληροφοριών για την επικινδυνότητα της ουσίας και για τις χρήσεις της, περιλαμβανομένων των εμπορικών και βιομηχανικών χρήσεων, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων , το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά και βάσει κάθε άλλου συναφούς επιστημονικού στοιχείου. Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των μελών της. Το EMCDDA υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνων και εντοπίζει τις ανάγκες πληροφόρησης, περιλαμβανομένων των στοχευμένων μελετών ή δοκιμών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών λόγω της υψηλής οξείας τοξικότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας.

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας σε αρκετά μεγάλο αριθμό κρατών μελών λόγω της υψηλής οξείας τοξικότητας της νέας ψυχοτρόπου ουσίας.

Αιτιολόγηση

Οι νέες ψυχοτρόποι ουσίες μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα περιστατικά και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ακόμη και χωρίς να παρουσιάζουν οξεία τοξικότητα.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχότροπου ουσίας στον γενικό πληθυσμό και σε συγκεκριμένες υποομάδες, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους χορήγησης, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, που θα πρέπει να φανερώνουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας.

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της νέας ψυχοτρόπου ουσίας στον γενικό πληθυσμό και σε συγκεκριμένες υποομάδες, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους χορήγησης, τη διαθεσιμότητά της στους καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, που θα πρέπει να φανερώνουν μέτριο ή σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προσδιορίζει τον βαθμό επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια νέας ψυχότροπου ουσίας για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Ο προσδιορισμός γίνεται βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων και, ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των κινδύνων.

1. Η Επιτροπή προσδιορίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον βαθμό επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια νέας ψυχοτρόπου ουσίας για την οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. Ο προσδιορισμός γίνεται βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στοιχείων και, ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των κινδύνων.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και χρόνιας τοξικότητάς της, τη δυνατότητά της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση, ειδικότερα σωματικές βλάβες, ασθένειες, καθώς και εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας λόγω της οξείας και χρόνιας τοξικότητάς της, τις αντενδείξεις με άλλες ουσίες, τη δυνατότητά της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση, ειδικότερα σωματικές βλάβες, ασθένειες, επιθετικότητα, καθώς και εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τους κινδύνους για την ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, τις συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον αντίκτυπο της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

(γ) τους κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, τις συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον αντίκτυπο της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι προκαλεί ελαφρές σωματικές βλάβες ή ασθένειες, καθώς και ελαφρά εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση είναι ανύπαρκτες ή αμελητέες, δεδομένου ότι δεν προκαλεί σωματικές βλάβες και ασθένειες, επιθετικότητα, καθώς και εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι περιορισμένοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τον μικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο αντίκτυπος της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον είναι μικρός.

(γ) οι κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια είναι περιορισμένοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τον μικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της έκπτωσης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο αντίκτυπος της παρασκευής, της μεταφοράς και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων στο περιβάλλον είναι μικρός.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι μετρίου βαθμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σποραδική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι μέτριες, η δε παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των συνδεόμενων απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική όχληση.

(γ) οι κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια είναι μετρίου βαθμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σποραδική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι μέτριες, η δε παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των συνδεόμενων απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική όχληση.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας από την Ένωση εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κρίνεται συνολικά μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή, με απόφαση που εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην Ένωση, τη μεταφορά και την εξαγωγή νέας ψυχοτρόπου ουσίας από την Ένωση εφόσον, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, κρίνεται συνολικά μεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, την κοινωνία ή την ασφάλεια. Ειδικότερα:

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση συνιστούν απειλή για τη ζωή, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί το θάνατο ή θανατηφόρες σωματικές βλάβες, βαριές ασθένειες, καθώς και σοβαρή εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία από την κατανάλωση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση προς εξάρτηση, είναι σοβαρές και σημαντικές, δεδομένου ότι κατά κανόνα προκαλεί το θάνατο ή θανατηφόρες σωματικές βλάβες, βαριές ασθένειες, καθώς και σοβαρή εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών.

Αιτιολόγηση

Οι βαριές ασθένειες και η σοβαρή εξασθένιση των σωματικών και νοητικών λειτουργιών δεν συνιστά απαραίτητα απειλή για τη ζωή, αλλά οι ουσίες που έχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις πρέπει να θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι σοβαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σημαντική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι σοβαρές και η παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική ζημία.

(γ) οι κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια είναι σοβαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σημαντική εξάπλωση νόσων, περιλαμβανομένων των ιών που μεταδίδονται με το αίμα, οι συνέπειες της εξασθένισης των σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης είναι σοβαρές και η παρασκευή, μεταφορά και απόθεση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας και των σχετικών απορριμμάτων προκαλεί περιβαλλοντική ζημία.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης εάν δεν έχει διατυπωθεί γνώμη από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο -20 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -20

 

Εθνικό πεδίο εφαρμογής

 

Εάν η ΕΕ δεν έχει ενεργήσει, ή η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μην λάβει περιοριστικά μέτρα με βάση την αξιολόγηση κινδύνων του EMCDDA σχετικά με νέα ψυχοτρόπο ουσία, τα επιμέρους κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν στην επικράτειά τους περιορισμούς στη διάθεση της νέας ψυχοτρόπου ουσίας στην αγορά προς τους καταναλωτές, χωρίς να θίγεται το νόμιμο εμπόριο στη βιομηχανία, ή τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι περιορισμοί αυτοί γνωστοποιούνται αμελλητί στην Επιτροπή, το EMCDDA και την Ευρωπόλ.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις ορισμένων νέων ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί να έχουν υπερβολικά τοπικό χαρακτήρα, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εισαγάγουν απαγορεύσεις στην κατανάλωση ουσιών εντός της επικράτειάς τους, εάν η ΕΕ δεν έχει ενεργήσει ή έχει αποφασίσει ότι η ουσία παρουσιάζει μικρή επικινδυνότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως δεν απαιτείται δράση της ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει να θίγεται το νόμιμο ενωσιακό εμπόριο των ουσιών αυτών, εφόσον υφίσταται.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στηρίζουν την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις νέες ψυχότροπες ουσίες, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στηρίζουν την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες, Θα το πράξουν με τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ του EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης (ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων) και των επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων, καθώς και με την παροχή τακτικά σε αυτούς τους φορείς ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες αυτές, όπου είναι δυνατόν.

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν και στηρίζουν την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοσμένης έρευνας, στις νέες ψυχοτρόπους ουσίες και εξασφαλίζουν τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των δικτύων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για την ενίσχυση της κατανόησης του φαινομένου, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ EMCDDA, άλλων οργανισμών της Ένωσης (ιδίως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) και επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων. Ειδικότερα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των εγκληματολογικών και τοξικολογικών ικανοτήτων καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης σε επιδημιολογικά στοιχεία.

Αιτιολόγηση

Η φύση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί να αλλάξει ταχέως, επομένως οι οργανισμοί της Επιτροπής και τα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα πρέπει να ενημερώνονται όσο το δυνατόν τακτικότερα για να παρακολουθούν τυχόν αναδυόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα και δημοσιοποιούνται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Νέες ψυχοτρόποι ουσίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

8.10.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elena Oana Antonescu

10.10.2013

Εξέταση στην επιτροπή

16.12.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.1.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Σπύρος Δανέλλης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Andrea Zanoni, Κρίτων Αρσένης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Νέες ψυχότροπες ουσίες

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.9.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jacek Protasiewicz

30.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Ημερομηνία έγκρισης

10.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, Csaba Őry

Ημερομηνία κατάθεσης

13.3.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου