Menetlus : 2013/0305(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0172/2014

Esitatud tekstid :

A7-0172/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2014 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0453

RAPORT     ***I
PDF 758kWORD 553k
13.3.2014
PE 519.611v02-00 A7-0172/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Jacek Protasiewicz

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0619),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0272/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja ja Ühendkuningriigi parlamendi ülemkoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. jaanuari 2014. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0172/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikide pädevad ametiasutused kehtestavad kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes mitmesuguseid piiravaid meetmeid, eesmärgiga kõrvaldada ohud, mis kaasnevad või võivad kaasneda nende tarbimisega. Kuna uusi psühhoaktiivseid aineid kasutatakse sageli mitmesuguste kaupade või muude ainete tootmiseks, mida kasutatakse selliste kaupade valmistamiseks nagu ravimid, tööstuslikud lahustid, puhastusvahendid ja kõrgtehnoloogilised tooted, võib neile selleks otstarbeks juurdepääsu piiramine oluliselt mõjutada ettevõtjaid, takistades tõenäoliselt nende majandustegevust siseturul.

(3) Liikmesriikide pädevad ametiasutused kehtestavad kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes mitmesuguseid piiravaid meetmeid, eesmärgiga kõrvaldada ohud, mis kaasnevad või võivad kaasneda nende tarbimisega. Kuna uusi psühhoaktiivseid aineid kasutatakse sageli teadusuuringute ja arendustegevuse eesmärgil ning mitmesuguste kaupade või muude ainete tootmiseks, mida kasutatakse selliste kaupade valmistamiseks nagu ravimid, tööstuslikud lahustid, puhastusvahendid ja kõrgtehnoloogilised tooted, võib neile selleks otstarbeks juurdepääsu piiramine oluliselt mõjutada ettevõtjaid, takistades tõenäoliselt nende majandustegevust siseturul, samuti takistada jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha kasvav hulk, nende mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus, erinevad ohud, mis võivad inimesi nende tarbimisel ohustada, ning nende ainete tarbijate kasvav hulk tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures siseturu toimimist.

(4) Siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha kasvav hulk, nende mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus, erinevad ohud, mis võivad inimesi nende tarbimisel ohustada, nende ainete tarbijate kasvav hulk ning laiema üldsuse puudulikud teadmised ja vähene teadlikkus nende tarbimisega seotud ohtudest tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures siseturu toimimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Piiravad meetmed erinevad liikmesriigiti märkimisväärselt, mis tähendab seda, et uusi psühhoaktiivseid aineid mitmesuguste kaupade tootmiseks kasutavad ettevõtjad peavad ühe ja sama aine puhul täitma erinevaid nõudeid, nagu ekspordieelne teatis, ekspordiluba ning impordi- ja ekspordilitsentsid. Seega takistavad uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liikmesriikide õigus- ja haldusnormid siseturu toimimist, tekitades kaubandustõkkeid, põhjustades turu killustumist, jättes ettevõtjad ilma õigusselgusest ja võrdsetest võimalustest ning raskendades nende tegutsemist siseturul.

(5) Kuna tingimused ja olud psühhoaktiivsete ainete osas on liikmesriikides erinevad, on ka piiravad meetmed vastavalt sellele liikmesriigiti erinevad, mis tähendab seda, et uusi psühhoaktiivseid aineid mitmesuguste kaupade tootmiseks kasutavad ettevõtjad peavad ühe ja sama aine puhul täitma erinevaid nõudeid, nagu ekspordieelne teatis, ekspordiluba ning impordi- ja ekspordilitsentsid. Seega võivad uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevad liikmesriikide õigus- ja haldusnormid teatud määral takistada siseturu toimimist, tekitades kaubandustõkkeid, põhjustades turu killustumist, jättes ettevõtjad ilma õigusselgusest ja võrdsetest võimalustest ning raskendades veelgi nende tegutsemist siseturul.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Piiravad meetmed ei takista kauplemist mitte ainult uute psühhoaktiivsete ainetega, mida juba kasutatakse kaubanduslik, tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, vaid võivad takistada ka selliste kasutuste väljatöötamist ning tekitavad tõenäoliselt kaubandustõkkeid ettevõtjatele, kes soovivad selliseid kasutusotstarbeid välja töötada, muutes selliste uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse raskemaks.

(6) Piiravad meetmed võivad mitte ainult takistada kauplemist uute psühhoaktiivsete ainetega, mida juba kasutatakse kaubanduslik, tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, vaid võivad takistada ka selliste kasutuste väljatöötamist ning tekitavad tõenäoliselt kaubandustõkkeid ettevõtjatele, kes soovivad selliseid kasutusotstarbeid välja töötada, muutes selliste uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse raskemaks.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes rakendatavate piiravate meetmete erinevus võib viia kahjulike uute psühhoaktiivsete ainete tõrjumiseni ühest liikmesriigist teise, pärssides jõupingutusi piirata nende kättesaadavust tarbijatele ning ohustades tarbijakaitset kõikjal liidus.

(7) Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes rakendatavate piiravate meetmete erinevus – hoolimata nende õiguspärasusest, kuna need vastavad iga liikmesriigi eripärale seoses psühhoaktiivsete ainetega, – võib viia kahjulike uute psühhoaktiivsete ainete tõrjumiseni ühest liikmesriigist teise, pärssides jõupingutusi piirata nende kättesaadavust tarbijatele ning ohustades tarbijakaitset kõikjal liidus, kui ei tugevdata liikmesriikidevahelist tõhusat teabevahetust ja kooskõlastamist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Niisugused erinevused lihtsustavad kurjategijate, eriti organiseeritud kuritegelike jõukude ebaseaduslikku kauplemist selliste ainetega.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Sellised erinevused kasvavad veelgi, kui liikmesriigid lahendavad uute psühhoaktiivsete ainetega seotud probleeme jätkuvalt erinevate lähenemisviiside kaudu. Seepärast on oodata kaubandustõkete, turu killustatuse, õigusselguse ja võrdsete võimaluste puudumise suurenemist, mis takistab siseturu toimimist veelgi.

(8) Sellised erinevused jätkuvad, kui liikmesriigid võtavad kasutusele erinevaid lähenemisviise uute psühhoaktiivsete ainetega seotud probleemide lahendamiseks. Seepärast on oodata kaubandustõkete, turu killustatuse, õigusselguse ja võrdsete võimaluste puudumise jätkumist, mis takistab siseturu toimimist veelgi, kui liikmesriigid ei muuda oma koostööd ja kooskõlastamist tõhusamaks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kõnealused turu toimimist moonutavad tegurid tuleks kõrvaldada ja selleks tuleks liidu tasandil probleeme tekitavate uute psühhoaktiivsete ainetega seotud eeskirjad ühtlustada, tagades samal ajal tervise, ohutuse ja tarbijakaitse kõrge taseme.

(9) Kui tuvastatakse turu toimimist moonutavad tegurid, tuleks nendega tegeleda ja selleks tuleks liidu tasandil probleeme tekitavate uute psühhoaktiivsete ainetega seotud eeskirjad ühtlustada, tagades samal ajal tervise, ohutuse ja tarbijakaitse kõrge taseme ning liikmesriikidele paindlikud võimalused reageerida kohalikele olukordadele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavad uued psühhoaktiivsed ained peaksid liikuma liidus vabalt. Käesoleva määrusega tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad selle vaba liikumise piiranguid.

(10) Kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses asjakohaselt volitatud isikute poolt asutustes, mis on liikmesriikide asutuste otsese kontrolli all või nende poolt spetsiifiliselt heaks kiidetud, kasutatavad uued psühhoaktiivsed ained peaksid liikuma liidus vabalt.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse kohast riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või kui on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega.

(14) Käesoleva määruse kohast riskihindamist ei ole vaja teha uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või kui on tegemist ravimi või veterinaarravimi toimeainega, välja arvatud juhul, kui liidu tasandil on saadaval piisavalt andmeid, mis osutaksid Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse ja Europoli ühisaruande vajalikkusele.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Teatavate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis on rahvatervisele vahetult ohtlikud, tuleb reageerida kiiresti. Seepärast tuleks piirata nende kättesaadavust tarbijatele, kuni on valminud riskihinnang nende kohta.

(17) Teatavate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis on rahvatervisele vahetult ohtlikud, tuleb reageerida kiiresti. Seepärast tuleks piirata nende kättesaadavust tarbijatele piisavalt pikaks ajaks, kuni on valminud riskihinnang nende kohta ja kuni on kindlaks tehtud uue psühhoaktiivse aine riskitase ning kuni, kui see on põhjendatud, on jõustunud otsus alaliste turumeetmete kehtestamise kohta.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad väikest tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, ei tuleks liidu tasandil piiravaid meetmeid kehtestada.

(18) Olemasolevate tõendite ja eelmääratletud kriteeriumide põhjal ei tuleks uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad väikest tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, liidu tasandil piiravaid meetmeid kehtestada, kuid liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid meetmeid, mida peetakse asjakohaseks või vajalikuks sõltuvalt spetsiifilistest riskidest, mida aine endast nende territooriumidel kujutab, võttes arvesse riigisiseseid tingimusi ja sotsiaalseid, majanduslikke, õiguslikke, halduslikke või muid asjaolusid, mida nad võivad asjakohaseks pidada.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Uusi psühhoaktiivseid aineid, mis kujutavad keskmist tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, ei tohiks tarbijatele kättesaadavaks teha.

(19) Olemasolevate tõendite ja eelmääratletud kriteeriumide põhjal ei tohiks uusi psühhoaktiivseid aineid, mis kujutavad keskmist tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, tarbijatele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Uusi psühhoaktiivseid aineid, mis kujutavad suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, ei tohiks turul kättesaadavaks teha.

(20) Olemasolevate tõendite ja eelmääratletud kriteeriumide põhjal ei tohiks uusi psühhoaktiivseid aineid, mis kujutavad suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, turul kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Käesoleva määrusega tuleks ette näha erandid, et tagada inimeste ja loomade tervise kaitse, hõlbustada teadus- ja arendustegevust ning võimaldada uute psühhoaktiivsete ainete kasutamist tööstuses, tingimusel et neid aineid ei ole võimalik kuritarvitada ega eraldada.

(21) Käesoleva määrusega tuleks ette näha erandid, et tagada inimeste ja loomade tervise kaitse, hõlbustada teadus- ja arendustegevust ning võimaldada uute psühhoaktiivsete ainete kasutamist tööstuses, tingimusel et nendel ainetel puudub kahjulik toime ja et neid aineid ei ole võimalik kuritarvitada ega eraldada.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Liikmesriigid peaksid võtma asjakohaseid meetmeid, et hoida ära teadus- ja arendustegevuse eesmärkidel kasutatavate või mis tahes muuks kasutuseks lubatavate uute psühhoaktiivsete ainete sattumine ebaseaduslikule turule.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega 1920/2006/EÜ18 loodud Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusel (EMCDDA) peaks olema keskne roll uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetamisel ning nende kujutatava tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski hindamisel.

(23) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusega 1920/2006/EÜ18 loodud Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusel (EMCDDA) peaks olema keskne roll uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetamisel ja kooskõlastamisel ning nende kujutatava tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski hindamisel. Võttes arvesse, et käesoleva määruse reguleerimisalas on suurenenud teabe hulk, mille kogumist ja haldamist EMCDDAlt eeldatakse, tuleks kavandada ja osutada spetsiifilisi tugiteenuseid.

__________________

__________________

18 ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

18 ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetamise mehhanism on osutunud kasulikuks kanaliks, mille kaudu vahetada teavet uute psühhoaktiivsete ainete, uute suundumuste kohta kontrollitavate psühhoaktiivsete ainete kasutamises ja ohtude kohta rahvatervisele. Kõnealust mehhanismi tuleks tugevdada, et reageerida tõhusalt uute psühhoaktiivsete ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule kõikjal liidus.

(24) Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetamise mehhanism („Euroopa Liidu uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteem”) on osutunud kasulikuks kanaliks, mille kaudu vahetada teavet uute psühhoaktiivsete ainete, uute suundumuste kohta kontrollitavate psühhoaktiivsete ainete kasutamises ja ohtude kohta rahvatervisele. Selleks et reageerida tõhusalt uute psühhoaktiivsete ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule kõikjal liidus, tuleks mehhanismi hallata ja täiendavalt edasi arendada, eelkõige seoses uute psühhoaktiivsete ainete avastamist ja tuvastamist, nende kasutamisega seotud kõrvalnähtusid ja kuritegelike rühmituste turul osalemist puudutava teabe kogumise ja haldamisega liidu uute psühhoaktiivsete ainete andmebaasi („Uute narkootiliste ainete Euroopa andmebaas”) kaudu. Meediaväljaanded, eelkõige teadus- ja meditsiinikirjandus, võivad olla oluliseks teabeallikaks kõrvalnähtude juhtumiaruannete kohta. Aruandluse tõhustamiseks peaks EMCDDA jälgima kõiki uusi psühhoaktiivseid aineid ja sisestama selle teabe uute narkootiliste ainete Euroopa andmebaasi. Käesoleva määruse toimimiseks olulised andmestikud hõlmavad andmeid uute psühhoaktiivsete ainete avastamise ja tuvastamise, nende kasutamisega seotud kõrvalnähtude ja kuritegelike rühmituste turul osalemise kohta. Tuleks määratleda põhiandmestik. Põhiandmestik tuleks korrapäraselt läbi vaadata, et tagada, et see kajastaks teavet, mis on vajalik määruse tõhusaks toimimiseks. Arvatavate tõsiste kõrvalnähtude, sh surmavate kõrvalnähtude korral tuleks nõuda kiirteavitamist.

Selgitus

Selleks et teha teaduslikku järelevalvet ja analüüsi riskide suhtes, mida need ained võivad endast kujutada, on oluline, et oleks olemas tugev teabe taustsüsteem. Komisjoni kavandatud tekstis pööratakse palju tähelepanu õigusraamistikule (protsessi lõpus), kuid jäetakse tähelepanuta teabebaas, millel otsus põhineb. Käesolev põhjendus kordab kindlate tõendite vajalikkuse ja otsustamise vahelist tasakaalu tekstis ning on seotud artikliga 5 teabevahetuse kohta, artikliga 20 teadusuuringute ja analüüsi kohta ning artikliga 15 järelevalve kohta.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a) Et liikmesriigid saaksid teavet uute psühhoaktiivsete ainete kohta liidus vastu võtta, sellele samaaegselt juurde pääseda ja seda jagada, peaks Euroopa uute narkootikumide andmebaas olema liikmesriikidele, EMCDDA-le, Europolile ja komisjonile täielikult ja püsivalt juurdepääsetav.

Selgitus

Turul avastatud uusi molekule ja segusid puudutava teabe kiireks levimiseks on oluline, et liikmesriikide asutused ja institutsioonid saaksid sellele teabele kergesti ja samaaegselt juurde pääseda ning et nad saaksid oma teadmisi jagada. Uute narkootiliste ainete Euroopa andmebaas on vahend, mis kiirendab süsteemi toimimist.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 b) EMCDDA peaks andma kõikidele liikmesriikidele tervisealaseid hoiatusi uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetuse süsteemi kaudu, kui uue psühhoaktiivse aine kohta saadud teabe põhjal näib see põhjustavat ohtu inimeste tervisele. Need tervisealased hoiatused peaksid sisaldama ka teavet ennetuse, ravimise ja kahju vähendamise meetmete kohta, mida võib rakendada ainest tuleneva riski maandamiseks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 c) Rahvatervise kaitsmiseks peaksid EMCDDA ja Europoli varajase hoiatamise süsteemiga seotud tegevused olema piisavalt rahastatud.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei nähta ette ELi-poolset toetust, et saada hakkama EMCDDA töö hulga ootuspärase suurenemise ja keerukusega. Käesolev preambuli lõige sätestab põhimõtte, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidu uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatamise süsteemi tegevusi piisavalt rahastada.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Liikmesriikide teave on äärmiselt oluline nende menetluste tõhusa toimimise seisukohast, mille alusel otsustatakse uutele psühhoaktiivsetele ainetele kehtestada turupiirang. Seepärast peaksid liikmesriigid koguma korrapäraselt andmeid uute psühhoaktiivsete ainete kasutamisega seotud tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski ning poliitikameetmete kohta kooskõlas EMCDDA andmekogumise raamistikuga peamiste epidemioloogiliste näitajate ja muude asjakohaste andmete kohta. Liikmesriigid peaksid neid andmeid teistega jagama.

(25) Liikmesriikide teave on äärmiselt oluline nende menetluste tõhusa toimimise seisukohast, mille alusel otsustatakse uutele psühhoaktiivsetele ainetele kehtestada turupiirang. Seepärast peaksid liikmesriigid teostama järelevalvet ja koguma korrapäraselt andmeid mis tahes uute psühhoaktiivsete ainete ilmumise ja kasutamisega seotud tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski ning poliitikameetmete kohta kooskõlas EMCDDA andmekogumise raamistikuga peamiste epidemioloogiliste näitajate ja muude asjakohaste andmete kohta. Liikmesriigid peaksid neid andmeid teistega jagama: eelkõige EMCDDA, Europoli ja Euroopa Komisjoniga.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a) Liikmesriikide poolt esitatud ja nende vahel vahetatud teave uute psühhoaktiivsete ainete kohta on oluline nende siseriikliku tervishoiupoliitika jaoks nii narkootikumide ennetamise kui ka psühhoaktiivsete narkootikumide kasutajate võõrutusravi seisukohalt. Liikmesriigid peaksid kasutama kogu kättesaadavat teavet tõhusal viisil ning jälgima asjakohaseid arenguid.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Suutmatus teha kindlaks ja näha ette uute psühhoaktiivsete ainete turule ilmumist ja levikut ning tõendite puudumine nende tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski kohta takistavad tõhusate meetmete võtmist. Seepärast tuleks pakkuda toetust, sealhulgas liidu tasandil, et hõlbustada EMCDDA, uurimisasutuste ja asjaomaste eksperditeadmistega kohtuekspertiisilaborite vahelist koostööd, eesmärgiga suurendada uute psühhoaktiivsete ainete hindamise suutlikkust ja nendega tõhusat tegelemist.

(26) Suutmatus teha kindlaks ja näha ette uute psühhoaktiivsete ainete turule ilmumist ja levikut ning tõendite puudumine nende tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski kohta takistavad tõhusate meetmete võtmist. Seepärast tuleks pakkuda toetust ja vajalikke vahendeid, sealhulgas liidu ja riigi tasandil, et hõlbustada EMCDDA, riiklike teabekeskuste, riigi- ja piirkondliku tasandi tervishoiusüsteemi- ja õiguskaitseesindajate, uurimisasutuste ja asjaomaste eksperditeadmistega kohtuekspertiisilaborite vahelist korrapärast ja süstemaatilist koostööd, eesmärgiga suurendada uute psühhoaktiivsete ainete hindamise suutlikkust ja nendega tõhusat tegelemist.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a) Kehtestada tuleks asjakohased kaitsemeetmed, nagu andmete anonüümsuse tagamine, et kindlustada isikuandmete kõrgetasemeline kaitse, eelkõige tundlike andmete kogumise ja jagamise käigus.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(28 a) Eriti haavatavad nende uute ainete suhtes, mille riskid on enamjaolt veel tundmatud, on lapsed ja alaealised.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Ennetus-, ravi- ja kahju vähendamise meetmed on uute psühhoaktiivsete ainete üha suureneva kasutamise ja võimalike riskidega tegelemise seisukohalt olulised. Internet on üks peamisi uute psühhoaktiivsete ainete turustuskanaleid ning seda tuleks kasutada teabe jagamiseks kõnealuste ainete tervise-, sotsiaalsete ja ohutusriskide kohta.

(29) Ennetus-, varase avastamise ja sekkumise, ravi-, riski ja kahju vähendamise meetmed on uute psühhoaktiivsete ainete üha suureneva kasutamise ja võimalike riskidega tegelemise seisukohalt olulised. Liikmesriigid peaksid suurendama ennetusprogrammide kättesaadavust ja tõhusust ning parandama teadlikkust uute psühhoaktiivsete ainete kasutamisega seonduvate riskide ja tagajärgede kohta. Selleks peaksid ennetusmeetmete hulka kuuluma ka varane avastamine ja sekkumine, tervisliku elustiili edendamine ning peredele ja kogukondadele suunatud ennetus. Internet on üks peamisi ja kiirelt arenev uute psühhoaktiivsete ainete reklaami- ja turustuskanaleid ning seda tuleks kasutada teabe jagamiseks kõnealuste ainete tervise-, sotsiaalsete ja ohutusriskide kohta ning väärkasutuse ja kuritarvitamise ennetamiseks. Väga oluline on tõsta laste, alaealiste ja noorte täiskasvanute teadlikkust riskidest, sh teavituskampaaniatega koolides ja teistes haridusasutustes.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid samuti edendama haridusalast ja teadlikkust suurendavat tegevust, algatusi ja kampaaniaid, mis käsitlevad uute psühhoaktiivsete ainete väärkasutuse ja kuritarvitamisega seotud tervise- ja sotsiaalseid riske ning turvariske.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 a) Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta madala, mõõduka ja kõrge riskiga ainete kriteeriumeid. Eriti oluline on, et komisjon viib ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Komisjon peaks vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud uue psühhoaktiivse aine tarbimisest tingitud surmade kiire kasvuga mitmes liikmesriigis, on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik.

(32) Komisjon peaks vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud mitmes liikmesriigis uue psühhoaktiivse aine tarbimisest tingitud surmade kiire kasvuga ja raskete tagajärgedega tervisele või juhtumitega, mis kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.

 

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33) Käesoleva määruse kohaldamisel peaks komisjon konsulteerima liikmesriikide ekspertidega, liidu asjaomaste ametite, kodanikuühiskonna ja ettevõtjatega.

(33) Käesoleva määruse kohaldamisel peaks komisjon konsulteerima liikmesriikide ekspertidega, liidu asjaomaste ametite, eriti EMCDDA, kodanikuühiskonna, ettevõtjate ja kõigi muude asjaomaste sidusrühmadega.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas ettevõtlusvabadust, omandiõigust ja õigust tõhusale õiguskaitsevahendile,

(36) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas ettevõtlusvabadust, omandiõigust, õigust ennetavale tervishoiule ja õigust ravile,

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „uus psühhoaktiivne aine” – looduslik või sünteetiline aine, mille tarbimine avaldab inimese kesknärvisüsteemile stimuleerivat või depressiivset mõju, kutsudes esile hallutsinatsioone, motoorsete funktsioonide ja mõtlemis-, käitumis-, tunnetus-, taju- või meeleoluhäireid ning mis on mõeldud inimtarbimiseks või mida inimesed tõenäoliselt tarbivad, isegi kui see ei ole selleks mõeldud, et kutsuda esile üks või mitu eespool mainitud toimest, ning mida ei kontrollita ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, raames ega ka ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni raames; välja arvatud alkohol, kofeiin ning tubakas ja tubakatooted nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) tähenduses24;

(a) „uus psühhoaktiivne aine” – looduslik või sünteetiline aine, mille tarbimine avaldab inimese kesknärvisüsteemile stimuleerivat või depressiivset mõju, kutsudes esile hallutsinatsioone, motoorsete funktsioonide ja mõtlemis-, käitumis-, tunnetus-, taju- või meeleoluhäireid, olenemata sellest, kas see on mõeldud inimtarbimiseks või mitte, et kutsuda esile üks või mitu eespool mainitud toimest, ning mida ei kontrollita ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, raames ega ka ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni raames; välja arvatud alkohol, kofeiin ning tubakas ja tubakatooted nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ24 tähenduses;

_________________________

__________________________

24 ELT L 194, 18.7.2001, lk 26

24 Nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26).

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuni liit ei ole uue psühhoaktiivse aine suhtes vastavalt käesolevale määrusele kehtestanud turupiiranguid, võivad liikmesriigid kehtestada selle uue psühhoaktiivse aine suhtes tehnilisi eeskirju kooskõlas direktiiviga 98/34/EÜ.

Kuni liit ei ole uue psühhoaktiivse aine suhtes vastavalt käesolevale määrusele kehtestanud turupiiranguid, või kuni komisjon ei ole võtnud vastu piiravat meedet vastavalt artiklile 11, võivad liikmesriigid kehtestada selle uue psühhoaktiivse aine suhtes tehnilisi eeskirju kooskõlas direktiiviga 98/34/EÜ.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevast tehnilise eeskirja eelnõust kooskõlas direktiiviga 98/34/EÜ.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata igast uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevast tehnilise eeskirja eelnõust kooskõlas direktiiviga 98/34/EÜ.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused annavad EMCDDA-le ja Europolile teavet avastatud uute psühhoaktiivsete ainete või segude tarbimise, nendega kaasnevate võimalike ohtude, valmistamise, eraldamise, maaletoomise, ostu ja müügi, levitamise, salakaubanduse ning kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta.

Kui liikmesriigil on teavet arvatava uue psühhoaktiivse aine või segu kohta, siis koguvad ja annavad Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused õigeaegselt EMCDDA-le ja Europolile teavet avastatud uute psühhoaktiivsete ainete või segude avastamise ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, tõsiste mürgistuste või surmajuhtumite kohta, nendega kaasnevate võimalike ohtude ja mürgisuse taseme kohta, samuti andmeid valmistamise, eraldamise, maaletoomise, ostu ja müügi, levitamise ja selle kanalite, salakaubanduse ning kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta.

EMCDDA ja Europol edastavad sellise teabe viivitamatult Reitoxile ja Europoli riiklikele üksustele.

EMCDDA ja Europol edastavad sellise teabe viivitamatult Reitoxile, Europoli riiklikele üksustele ja Euroopa Ravimiametile.

 

Et oleks võimalik tõhusamalt reageerida uute psühhoaktiivsete ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule kõikjal liidus, jäetakse alles teabevahetusmehhanism („varajase hoiatamise süsteem”) ja arendatakse seda edasi, eelkõige seoses uute psühhoaktiivsete ainete avastamist ja tuvastamist puudutava teabe kogumise ja haldamisega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui EMCDDA ja Europol või komisjon leiab mitmelt liikmesriigilt uue psühhoaktiivse aine kohta saadud teabe alusel, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kogu liidus, koostavad EMCDDA ja Europol uut psühhoaktiivset ainet käsitleva ühisaruande.

1. Kui EMCDDA ja Europol või komisjon leiab mitmelt liikmesriigilt uue psühhoaktiivse aine kohta saadud teabe alusel, et uus psühhoaktiivne aine võib kujutada tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kogu liidus, või mitme liikmesriigi põhjendatud taotluse alusel koostavad EMCDDA ja Europol uut psühhoaktiivset ainet käsitleva ühisaruande.

2. Ühisaruanne sisaldab järgmist teavet:

2. Ühisaruanne sisaldab järgmist teavet:

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisega kaasnevate riskide olemus ja rahvatervisele tekitatavate riskide ulatus artikli 9 lõike 1 kohaselt;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisega kaasnevate riskide olemus, sh võimalikud vastunäidustused tarbimiseks koos teiste ainetega, ja rahvatervisele tekitatavate riskide ulatus artikli 9 lõike 1 kohaselt;

(b) uue psühhoaktiivse aine keemiline ja füüsiline koostis, selle valmistamiseks või eraldamiseks kasutatavad meetodid ja keemilised lähteained, kui need on teada, ning turule ilmunud muud samasuguse keemilise struktuuriga uued psühhoaktiivsed ained;

(b) uue psühhoaktiivse aine keemiline ja füüsiline koostis, selle valmistamiseks või eraldamiseks kasutatavad meetodid ja keemilised lähteained, kui need on teada, ning turule ilmunud muud samasuguse keemilise struktuuriga uued psühhoaktiivsed ained või uued psühhoaktiivsed ained, mille puhul võib teadusliku hinnangu alusel põhjendatult eeldada, et need turule ilmuvad;

(c) uue psühhoaktiivse aine kasutamine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks;

(c) uue psühhoaktiivse aine kasutamine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks;

(d) uue psühhoaktiivse aine kasutamine meditsiinis ja veterinaarias, sealhulgas ravimi või veterinaarravimi toimeainena;

(d) uue psühhoaktiivse aine kasutamine meditsiinis ja veterinaarias, sealhulgas ravimi või veterinaarravimi toimeainena;

(e) kuritegelike rühmituste osalemine uue psühhoaktiivse aine valmistamises, levitamises või sellega kaubitsemises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamine uimastite või psühhotroopsete ainete valmistamisel;

(e) kuritegelike rühmituste osalemine uue psühhoaktiivse aine valmistamises, levitamises või sellega kaubitsemises ning uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil kasutamine uimastite või psühhotroopsete ainete valmistamisel;

(f) kas uut psühhoaktiivset ainet hinnatakse või on hinnatud ÜRO süsteemi raames;

(f) kas uut psühhoaktiivset ainet hinnatakse või on hinnatud ÜRO süsteemi raames;

(g) kas uue psühhoaktiivse aine suhtes on liikmesriikides rakendatud piiravaid meetmeid;

(g) kas uue psühhoaktiivse aine suhtes on liikmesriikides rakendatud piiravaid meetmeid;

(h) olemasolevad ennetus- ja ravimeetmed, mida rakendatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärgedega tegelemisel.

(h) olemasolevad ennetus- ja ravimeetmed, mida rakendatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärgedega tegelemisel.

3. EMCDDA ja Europol küsivad riiklikelt teabekeskustelt ja Europoli riiklikelt üksustelt lisateavet uue psühhoaktiivse aine kohta. Nimetatud asutused esitavad kõnealuse teabe nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

3. EMCDDA ja Europol küsivad riiklikelt teabekeskustelt ja Europoli riiklikelt üksustelt lisateavet uue psühhoaktiivse aine kohta. Nimetatud asutused esitavad kõnealuse teabe nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

4. EMCDDA ja Europol küsivad Euroopa Ravimiametilt teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

4. EMCDDA ja Europol küsivad Euroopa Ravimiametilt, kes peaks konsulteerima liikmesriikide pädevate ravimiametitega, teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

(a) müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeaine;

(a) müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeaine;

(b) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, millele taotletakse müügiluba;

(b) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, millele taotletakse müügiluba;

(c) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, mis on saanud müügiloa, kuid mille müügiloa on pädev asutus peatanud;

(c) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, mis on saanud müügiloa, kuid mille müügiloa on pädev asutus peatanud;

(d) toimeaine ravimis, millel ei ole müügiluba vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 5, või veterinaarravimis, mille on ekstemporaalselt valmistanud isik, kellele on liikmesriigi õiguse alusel selleks luba antud vastavalt direktiivi 2001/82/EÜ artikli 10 punktile c.

(d) toimeaine ravimis, millel ei ole müügiluba vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 5, või veterinaarravimis, mille on ekstemporaalselt valmistanud isik, kellele on liikmesriigi õiguse alusel selleks luba antud vastavalt direktiivi 2001/82/EÜ artikli 10 punktile c.

Liikmesriigid annavad Euroopa Ravimiametile eespool loetletud teavet, kui amet neilt seda küsib.

Liikmesriigid annavad põhjendamatu viivituseta Euroopa Ravimiametile eespool loetletud teavet, kui amet neilt seda küsib.

Euroopa Ravimiamet edastab tema käsutuses oleva teabe nelja nädala jooksul pärast EMCDDA-lt taotluse saamist.

Euroopa Ravimiamet edastab tema käsutuses oleva teabe nelja nädala jooksul pärast EMCDDA-lt taotluse saamist.

5. EMCDDA taotleb Euroopa Kemikaaliametilt ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta. EMCDDA järgib Euroopa Kemikaaliameti ja Euroopa Toiduohutusameti esitatud teabe kasutamisele seatud tingimusi, sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

5. EMCDDA taotleb Euroopa Kemikaaliametilt, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta. EMCDDA järgib Euroopa Kemikaaliameti, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning Euroopa Toiduohutusameti esitatud teabe kasutamisele seatud tingimusi, sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalsete andmete, kaasa arvatud tundlike andmete, või konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

Euroopa Kemikaaliamet ja Euroopa Toiduohutusamet edastavad nende käsutuses oleva teabe ja andmed nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

Euroopa Kemikaaliamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Euroopa Toiduohutusamet edastavad nende käsutuses oleva teabe ja andmed nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

6. EMCDDA ja Europol esitavad komisjonile ühisaruande kaheksa nädala jooksul pärast lõikes 3 osutatud lisateabe küsimist.

6. EMCDDA ja Europol esitavad komisjonile ühisaruande kaheksa nädala jooksul pärast lõikes 3 osutatud lisateabe küsimist.

Kui EMCDDA ja Europol koguvad teavet segude või mitme ühesuguse keemilise struktuuriga uue psühhoaktiivse aine kohta, esitavad nad komisjonile iga aine või segu kohta ühisaruanded kümne nädala jooksul pärast lõikes 3 osutatud lisateabe küsimist.

Kui EMCDDA ja Europol koguvad teavet segude või mitme ühesuguse keemilise struktuuriga uue psühhoaktiivse aine kohta, esitavad nad komisjonile iga aine või segu kohta ühisaruanded kümne nädala jooksul pärast lõikes 3 osutatud lisateabe küsimist.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Nelja nädala jooksul pärast artiklis 6 kirjeldatud ühisaruande kättesaamist võib komisjon paluda EMCDDA-l hinnata uue psühhoaktiivse aine tekitatavaid võimalikke riske ja koostada riskihindamisaruande. Riskihindamise teeb EMCDDA teaduskomitee.

1. Nelja nädala jooksul pärast artiklis 6 kirjeldatud ühisaruande kättesaamist võib komisjon paluda EMCDDA-l hinnata uue psühhoaktiivse aine tekitatavaid võimalikke riske ja koostada riskihindamisaruande. Riskihindamise teeb EMCDDA teaduskomitee.

2. Riskihindamisaruandes esitatakse artikli 10 lõikes 2 nimetatud kriteeriumide ja teabe analüüs, et komisjonil oleks võimalik määrata kindlaks uue psühhoaktiivse aine tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski tase.

2. Riskihindamisaruandes esitatakse artikli 10 lõikes 2 nimetatud kriteeriumide ja teabe analüüs, et komisjonil oleks võimalik määrata kindlaks uue psühhoaktiivse aine tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski tase.

3. EMCDDA teaduskomitee hindab riske erakorralisel koosolekul. Komitee koosseisu võib suurendada kuni viie eksperdi võrra, kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. EMCDDA direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. EMCDDA haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant. Komisjonil, EMCDDA-l, Europolil ja Euroopa Ravimiametil on igaühel õigus nimetada kaks vaatlejat.

3. EMCDDA teaduskomitee hindab riske erakorralisel koosolekul. Komitee koosseisu võib suurendada kuni viie eksperdi võrra, kelle hulgas on sõltuvustele spetsialiseerunud psühholoog ja kes esindavad uue psühhoaktiivse ainega seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks olulisi teadusvaldkondi. EMCDDA direktor määrab nad ekspertide nimekirjast. EMCDDA haldusnõukogu kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme aasta tagant. Euroopa Parlamendil, nõukogul, komisjonil, EMCDDA-l, Europolil ja Euroopa Ravimiametil on igaühel õigus nimetada kaks vaatlejat.

4. EMCDDA teaduskomitee hindab riske teabe alusel, mis liikmesriigid, komisjon, EMCDDA, Europol, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet ja Euroopa Toiduohutusamet on esitanud aine ja tema kasutamise, sealhulgas kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta, ja muude oluliste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõiki oma liikmete arvamusi. EMCDDA toetab riskihindamist ja selgitab välja vajaduse teabe, sealhulgas suunatud uuringute või katsete järele.

4. EMCDDA teaduskomitee hindab riske teabe alusel, mis liikmesriigid, komisjon, EMCDDA, Europol, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ja Euroopa Toiduohutusamet on esitanud aine ja tema kasutamise, nagu selle mustrid ja annused, sealhulgas kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta, ja muude oluliste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõiki oma liikmete arvamusi. EMCDDA toetab riskihindamist ja selgitab välja vajaduse teabe, sealhulgas suunatud uuringute või katsete järele.

5. EMCDDA esitab riskihindamisaruande komisjonile kaheteistkümne nädala jooksul pärast komisjonilt vastava taotluse saamise kuupäeva.

5. EMCDDA esitab riskihindamisaruande komisjonile kaheteistkümne nädala jooksul pärast komisjonilt vastava taotluse saamise kuupäeva.

6. EMCDDA taotlusel võib komisjon pikendada riskihinnangu lõpuleviimise aega kuni kaheteistkümne nädala võrra, et võimaldada täiendavaid uuringuid ja andmete kogumist. EMCDDA esitab sellekohase taotluse komisjonile kuue nädala jooksul pärast riskihindamise alustamist. Kui komisjon ei ole kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist sellele vastuväiteid esitanud, pikendatakse riskihindamise tähtaega.

6. EMCDDA taotlusel võib komisjon pikendada riskihinnangu lõpuleviimise aega kuni kaheteistkümne nädala võrra, et võimaldada täiendavaid uuringuid ja andmete kogumist. EMCDDA esitab sellekohase taotluse komisjonile kuue nädala jooksul pärast riskihindamise alustamist. Kui komisjon ei ole kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist sellele vastuväiteid esitanud, pikendatakse riskihindamise tähtaega.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Riskihindamist ei teostata, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet, mida ÜRO süsteem ei ole arvestanud.

1. Riskihindamist ei teostata, kui uue psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO süsteemis on lõppstaadiumis, st kui Maailma Terviseorganisatsiooni narkosõltuvuse ekspertkomisjon on avaldanud oma kriitilise analüüsi koos kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, kui saadakse olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega ja konkreetset teavet, mida ÜRO süsteem ei ole arvestanud, mida tuleb hindamisaruandes mainida.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Riskianalüüsi ei tehta, kui uut psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) või ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui selle kohta on olulist uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet.

2. Riskianalüüsi ei tehta, kui uut psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (mida on muudetud 1972. aasta protokolliga) või ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui selle kohta on olulist ja konkreetset uut või liidu jaoks erilise tähtsusega teavet, selle põhjus nimetatakse hindamisaruandes.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Riskihindamine viiakse siiski läbi, kui liidu tasandil on olemas piisavalt andmeid, mis osutavad EMCDDA ja Europoli ühisaruande vajalikkusele.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon taotleb artikli 7 lõike 1 alusel uue psühhoaktiivse aine riskihindamist, keelab ta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, kui see kujutab olemasoleva teabe põhjal vahetut riski rahvatervisele, mida kinnitavad:

1. Kui komisjon taotleb artikli 7 lõike 1 alusel uue psühhoaktiivse aine riskihindamist, keelab ta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, kui see kujutab olemasoleva teabe põhjal vahetut riski rahvatervisele, mida kinnitavad:

(a) mitmes liikmesriigis teatatud surmajuhtumid ja rasked tervisekahjustused, mida seostatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimisega, eriti selle ägeda mürgisusega;

(a) liikmesriikides teatatud surmajuhtumid ja rasked tervisekahjustused, mida seostatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimisega (sh võimalikud vastunäidustused tarbimiseks koos teiste ainetega), eriti selle mürgisusega;

(b) uue psühhoaktiivse aine levik ja kasutamisviisid elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, eriti kasutamise sagedus, kogused ja vormid, aine kättesaadavus tarbijatele ja levimispotentsiaal, mis osutavad arvestatavale riskiastmele.

(b) uue psühhoaktiivse aine levik ja kasutamisviisid elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, eriti kasutamise sagedus, kogused ja vormid, aine kättesaadavus tarbijatele ja levimispotentsiaal, mis osutavad arvestatavale riskiastmele.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungivalt kiireloomulistel juhtudel, kui asjaomase uue psühhoaktiivse aine tarbimisest põhjustatud surmajuhtumeid käsitlevate teadete arv kasvab kiiresti mitmes liikmesriigis, kehtestab komisjon artikli 19 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungivalt kiireloomulistel juhtudel, kui asjaomase uue psühhoaktiivse aine tarbimisest põhjustatud surmajuhtumeid käsitlevate teadete arv kasvab kiiresti mitmes liikmesriigis, kehtestab komisjon artikli 19 lõikes 3 sätestatud menetluse kohaselt viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

3. Lõikes 1 osutatud otsusega kehtestatud turupiirang ei tohi kesta kauem kui kaksteist kuud.

3. Lõikes 1 osutatud otsusega kehtestatud turupiirang ei tohi kesta kauem kui kaksteist kuud. Kui tervise-, sotsiaalsete ja turvariskide tase, mida uus psühhoaktiivne aine kujutab, õigustab alaliste piiravate meetmete kehtestamist, võib alalise turupiirangu puudumisel ajutise turupiirangu kestust pikendada veel kaheteistkümneks kuuks.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab kindlaks, millise tasemega tervise-, sotsiaalse ja ohutusriskiga on tegemist uue psühhoaktiivse aine puhul, mille kohta koostati riskihindamisaruanne. Selleks kasutab ta kõiki kättesaadavaid tõendeid, eelkõige riskihindamisaruannet.

1. Komisjon määrab põhjendamatu viivituseta kindlaks, millise tasemega tervise-, sotsiaalse ja ohutusriskiga on tegemist uue psühhoaktiivse aine puhul, mille kohta koostati riskihindamisaruanne. Selleks kasutab ta kõiki kättesaadavaid tõendeid, eelkõige riskihindamisaruannet.

2. Uue psühhoaktiivse aine riskitaseme kindlaksmääramisel arvestab komisjon järgmiste kriteeriumidega:

2. Uue psühhoaktiivse aine riskitaseme kindlaksmääramisel arvestab komisjon järgmiste kriteeriumidega:

(a) kahju, mis tekib uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärjel tervisele, eelkõige vigastused, haigused ning füüsilised või psüühilised kahjustused, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust;

(a) kahju, mis tekib uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärjel tervisele, eelkõige vigastused, haigused, agressiivsus, samuti füüsilised või psüühilised kahjustused, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, võimalike vastunäidustustega tarbimiseks koos teiste ainetega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige selle mõju sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele, uue psühhoaktiivse ainega seostatud organiseeritud kuritegevus, uue psühhoaktiivse aine tootmisest, sellega kaubitsemisest ja selle levitamisest saadud ebaseaduslik tulu ning sotsiaalse kahjuga seotud majanduslikud kulud;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige lähtuvalt selle mõjust sotsiaalsele toimetulekule, avalikule korrale ja kuritegevusele, uue psühhoaktiivse ainega seostatud organiseeritud kuritegevus, uue psühhoaktiivse aine tootmisest, sellega kaubitsemisest ja selle levitamisest saadud ebaseaduslik tulu ning sotsiaalse kahjuga seotud majanduslikud kulud;

(c) ohutusriskid, eelkõige haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine, füüsilise ja psüühilise puude mõju sõiduki juhtimise võimele, uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide valmistamise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale.

(c) oht avalikule turvalisusele, eelkõige tulenevalt haiguste levikust, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine, füüsilise ja psüühilise puude mõju sõiduki juhtimise võimele, uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide valmistamise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale.

Samuti arvestab komisjon uue psühhoaktiivse aine levimust ja kasutamisviise elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, aine kättesaadavust tarbijatele, võimalikku levikut, liikmesriikide arvu, kus see kujutab tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, aine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise ulatust ning kasutamist teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil.

Samuti arvestab komisjon uue psühhoaktiivse aine levimust ja kasutamisviise elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, aine kättesaadavust tarbijatele, võimalikku levikut, liikmesriikide arvu, kus see kujutab tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, aine kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise ulatust ning kasutamist teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Väike risk

Väike risk liidu tasandil

Komisjon ei kehtesta uue psühhoaktiivse aine suhtes piiravaid meetmeid, kui olemasolevate tõendite põhjal kujutab see tervikuna väikest tervise-, sotsiaalset või ohutusriski, eelkõige kui:

Komisjon ei kehtesta uue psühhoaktiivse aine suhtes piiravaid meetmeid, kui olemasolevate tõendite ja järgmiste kriteeriumide põhjal kujutab see liidu tasandil tervikuna väikest tervise-, sotsiaalset või ohutusriski, kui:

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on piiratud, sest võib kaasa tuua vaid kergeid vigastusi ja haigusi ning kergeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on väheoluline;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatav mõju, on piiratud, uue psühhoaktiivse ainega seotud kuritegevuse tase on madal, uue psühhoaktiivse aine tootmisest, sellega kaubitsemisest ja selle levitamisest saadud ebaseaduslik tulu ning sellega seotud majanduslik kulu puudub või on tühine;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige tulenevalt sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatavast mõjust, on piiratud, uue psühhoaktiivse ainega seotud kuritegevuse tase on madal, uue psühhoaktiivse aine tootmisest, sellega kaubitsemisest ja selle levitamisest saadud ebaseaduslik tulu ning sellega seotud majanduslik kulu puudub või on tühine;

(c) ohutusrisk on piiratud, eelkõige haiguste leviku, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumise oht on väike, füüsilise ja psüühilise probleemist tingitud mõju sõiduki juhtimise võimele puudub või on väike, ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmete tootmise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale on väike.

(c) oht avalikule turvalisusele on piiratud, eelkõige seetõttu, et haiguste leviku, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumise oht on väike, füüsilise ja psüühilise probleemist tingitud mõju sõiduki juhtimise võimele puudub või on väike, ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmete tootmise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale on väike.

 

Kui uue psühhoaktiivse aine suhtes, mida peetakse üldiselt madalat tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski kujutavaks, otsustakse mitte võtta piiravaid meetmeid osalise või täieliku tõendite puudumise tõttu, on selle otsuse selgituses esitatud vastav märkus.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Keskmine risk ja alaline tarbijaturu piirang

Keskmine risk ja alaline tarbijaturu piirang liidu tasandil

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tarbijatele kättesaadavaks tegemise turul, kui olemasolevate tõendite põhjal kujutab see tervikuna keskmist tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, eelkõige kui:

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tarbijatele kättesaadavaks tegemise turul, kui olemasolevate tõendite ja järgmiste kriteeriumide põhjal kujutab see tervikuna keskmist tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski:

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on keskmine, sest toob enamasti kaasa mittesurmavaid vigastusi ja haigusi ning keskmise raskusega füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on keskmine, sest toob enamasti kaasa mittesurmavaid vigastusi ja haigusi ning keskmise raskusega füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatav mõju, on keskmine, mõjub üldsusele häirivalt; uue psühhoaktiivse ainega seostatud kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on episoodiline, ebaseaduslik tulu ning majanduslik kulu on keskmine;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatav mõju, on keskmine, mõjub üldsusele häirivalt; uue psühhoaktiivse ainega seostatud kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on episoodiline, ebaseaduslik tulu ning majanduslik kulu on keskmine;

(c) ohutusrisk on keskmine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on episoodiline, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on keskmine ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine tekitab keskkonnale kahju.

(c) oht avalikule turvalisusele on keskmine, kuna haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on episoodiline, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on keskmine ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine tekitab keskkonnale kahju.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

 

3. Kui teave ja kättesaadavad tõendid näitavad, et uus psühhoaktiivne aine, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 osutatud otsust, kujutab kõnealuses liikmesriigis kõrgemat tervise-, sotsiaalset ja turvariski, eelkõige nimetatud aine tarbimisviiside või -ulatuse tõttu või arvestades spetsiifilisi riske, mida aine endast liikmesriigi territooriumil kujutab, võttes arvesse riigisiseseid tingimusi ja sotsiaalseid, majanduslikke, õiguslikke, halduslikke või muid asjaolusid, võivad liikmesriigid säilitada või kehtestada inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks rangemad meetmed.

 

4. Liikmesriigid, kes soovivad uue psühhoaktiivse aine suhtes säilitada rangema meetme vastavalt lõikele 3, teavitavad komisjoni viivitamata asjaomastest õigus- ja haldusnormidest ning teatavad sellest teistele liikmesriikidele.

 

5. Liikmesriigid, kes soovivad uue psühhoaktiivse aine suhtes võtta kasutusele rangema meetme vastavalt lõikele 3, teavitavad komisjoni viivitamata asjaomastest õigus- ja haldusnormide eelnõudest ning teatavad sellest teistele liikmesriikidele.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Suur risk ja alaline turupiirang

Suur risk ja alaline tarbijaturu piirang liidu tasandil

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tootmise, valmistamise, tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas sisseveo liitu, transportimise ja väljaveo liidust, kui olemasolevate tõendite põhjal kujutab see tervikuna suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, eelkõige kui:

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tootmise, valmistamise, tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas sisseveo liitu, transportimise ja väljaveo liidust, kui see kujutab suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski olemasolevate tõendite ja järgmiste kriteeriumide põhjal:

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on eluohtlik, sest toob üldjuhul kaasa surma või surmavaid vigastusi, raskeid haigusi ning raskeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on raske, sest toob üldjuhul kaasa surma või surmavaid vigastusi, raskeid haigusi ning raskeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatav mõju, on suur, tuues kaasa avaliku korra rikkumise, vägivaldse ja ühiskonnavastase käitumise, mis tekitab kahju aine tarbijale, muudele isikutele ja varale; uue psühhoaktiivse ainega seostatav kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on süstemaatiline, ebaseaduslik tulu ning majanduslik kulu on suur;

(b) üksikisikutele ja ühiskonnale tekitatud sotsiaalne kahju, eelkõige sotsiaalsele toimetulekule ja avalikule korrale avaldatav mõju, on suur, tuues kaasa avaliku korra rikkumise, vägivaldse ja ühiskonnavastase käitumise, mis tekitab kahju aine tarbijale, muudele isikutele ja varale; uue psühhoaktiivse ainega seostatav kuritegevus ja organiseeritud kuritegevus on süstemaatiline;

(c) ohutusrisk on tõsine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on märkimisväärne, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on tugev ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine kahjustab keskkonda.

(c) oht avalikule turvalisusele on tõsine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on märkimisväärne, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on tugev ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine kahjustab keskkonda.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

2. Komisjon kehtestab lõikes 1 osutatud otsuse rakendusaktidega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 19 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 13 a

 

Volituste delegeerimine

 

Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 20a vastu delegeeritud õigusakte, et muuta artiklites 11, 12 ja 13 loetletud kriteeriumeid.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 9 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud otsused ei takista müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeaineks olevate uute psühhoaktiivsete ainete vaba liikumist liidus ega nende tarbijatele kättesaadavaks tegemist turul.

1. Artikli 9 lõikes 1 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud otsused ei takista müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeaineks olevate uute psühhoaktiivsete ainete vaba liikumist liidus ega nende tarbijatele kättesaadavaks tegemist turul.

2. Artikli 13 lõikes 1 osutatud otsused ei takista uute psühhoaktiivsete ainete vaba liikumist liidus ega nende tootmist, valmistamist, turul kättesaadavaks tegemist, sealhulgas sissevedu liitu, transportimist ega väljavedu liidust:

2. Artikli 13 lõikes 1 osutatud otsused ei takista uute psühhoaktiivsete ainete vaba liikumist liidus ega nende tootmist, valmistamist, turul kättesaadavaks tegemist, sealhulgas sissevedu liitu, transportimist ega väljavedu liidust:

(a) teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks;

(a) teaduslikuks uurimis- ja arendustegevuseks asjakohaselt volitatud isikute poolt asutustes, mis on liikmesriikide ametiasutuste otsese kontrolli all või nende poolt eraldi heaks kiidetud;

(b) liidu õigusaktidega lubatud kasutuseks;

(b) liidu õigusaktidega lubatud kasutuseks;

(c) kui need on müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeained;

(c) kui need on müügiloaga ravimi või veterinaarravimi toimeained;

(d) ainete ja toodete valmistamiseks tingimusel, et uued psühhoaktiivsed ained töödeldakse selliselt, et neid ei saa kuritarvitada ega eraldada.

(d) ainete ja toodete valmistamiseks tingimusel, et uued psühhoaktiivsed ained töödeldakse selliselt, et neid ei saa kuritarvitada ega eraldada ja et iga kasutatud aine kogus on märgitud aine- või tooteinfos.

 

2 a. Lubatud kasutuse korral on uute psühhoaktiivsete ainetega ja uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodetega alati kaasas kasutusjuhiseid, sh hoiatused ja vastunäidustused seoses teiste ainetega, mis märgitakse etiketile või lisatakse kaasnevale infolehele kasutaja ohutuse tagamiseks.

3. Artikli 13 lõikes 1 osutatud otsustes võidakse kehtestada nõudeid ja tingimusi selliste uute psühhoaktiivsete ainete tootmisele, valmistamisele, turul kättesaadavaks tegemisele, sealhulgas sisseveole liitu, transportimisele ja väljaveole liidust, mis kujutavad lõikes 2 loetletud eesmärgil kasutamise korral suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski.

3. Artikli 13 lõikes 1 osutatud otsustes võidakse kehtestada nõudeid ja tingimusi selliste uute psühhoaktiivsete ainete tootmisele, valmistamisele, turul kättesaadavaks tegemisele, sealhulgas sisseveole liitu, transportimisele ja väljaveole liidust, mis kujutavad lõikes 2 loetletud eesmärgil kasutamise korral suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski.

 

4. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära teadus- ja arendustegevuse eesmärkidel kasutatavate või mis tahes muuks kasutuseks lubatavate uute psühhoaktiivsete ainete sattumist ebaseaduslikule turule.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teadusuuringud ja analüüs

Teadusuuringud, analüüs, ennetus ja rahastamine

Komisjon ja liikmesriigid toetavad uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevate teabe ja teadmiste arendamist, jagamist ja levitamist. Selleks soodustavad nad koostööd EMCDDA, muude liidu asutuste ning teadus- ja uurimiskeskuste vahel.

1. Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe ja teadmiste arendamiseks, jagamiseks ja levitamiseks eraldatakse liidu ja liikmesriikide tasandil rahalist toetust ja vajalikud vahendid. Komisjon ja liikmesriigid soodustavad selleks EMCDDA, muude liidu asutuste, teadus- ja uurimiskeskuste ning muude asjaomaste ekspertteadmistega asutuste koostööd ning annavad neile asutustele regulaarselt uusimat teavet niisuguste ainete kohta.

 

2. Samuti edendavad ja toetavad komisjon ja liikmesriigid uute psühhoaktiivsete ainetega seonduvaid teadusuuringuid, sealhulgas rakendusuuringuid, ning tagavad koostöö ja koordineerimise võrgustike vahel riikide ja liidu tasandil, et kõnealust nähtust paremini mõista. Selleks soodustavad nad koostööd EMCDDA, muude liidu asutuste (eelkõige Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Kemikaaliameti) ning teadus- ja uurimiskeskuste vahel. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kohtumeditsiinilise ja toksikoloogilise suutlikkuse arendamisele, samuti epidemioloogilise teabe kättesaadavuse parandamisele.

 

3. Liikmesriigid edendavad ennetustööd ja koos komisjoniga psühhoaktiivsete ainete riskidest teadlikkuse tõstmise meetmeid, nagu harivad teavituskampaaniad.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 20 a

 

Delegeerimine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 13 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kümneks aastaks alates (käesoleva määruse jõustumisest). Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kümneaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist pikendatakse vaikimisi täiendavaks kümneaastaseks perioodiks, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei esita sellise pikendamise kohta vastuväiteid hiljemalt kolm kuud enne selle perioodi lõppu.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 13 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 13 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EMCDDA ja Europol koostavad igal aastal aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

1. EMCDDA ja Europol esitavad Euroopa Parlamendile, komisjonile ja liikmesriikidele igal aastal aruande käesoleva määruse rakendamise kohta. Rakendamisaruanded avaldatakse veebilehel ja tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

 

2. Komisjon esitab [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] Euroopa Parlamendile, komisjonile ja liikmesriikidele aruande ja seejärel vajaduse korral ettepaneku, et kõrvaldada kõik tuvastatud õiguslikud lüngad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 ning käesoleva määruse vahel, tagamaks, et psühhotroopsed ained oleksid nõuetekohaselt reguleeritud.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon hindab hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel iga viie aasta tagant käesoleva määruse rakendamist, kohaldamist ja tõhusust ning avaldab selle kohta aruande.

Komisjon hindab hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel iga viie aasta tagant käesoleva määruse rakendamist, kohaldamist ja tõhusust ning avaldab selle kohta aruande. Komisjon, EMCDDA ja Europol viivad läbi uute psühhoaktiivsete ainete riskide järelhindamised.

 

[Viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] hindab komisjon olukorda ja esitab vajaduse korral ettepaneku uute psühhoaktiivsete ainete rühmade liigitamiseks, et takistada kehtivatest seadustest mööda hiilimist, milleks kasutatakse ära väikeseid muudatusi psühhoaktiivsete ainete keemilises struktuuris.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Uued psühhoaktiivsed ained on ained, mille mõju sarnaneb kontrollitavate ainete omaga, kuid mida ei käsitleta ÜRO uimastivastastes konventsioonides. Neid võidakse sageli kasutada kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning uurida teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil. Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine võib kujutada tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske. Viimastel aastatel on täheldatud mitmetes liikmesriikides selliste ainete müügi ja tarbimise kiiret tõusu. On tõendeid selle kohta, et uued psühhoaktiivsed ained on eriti populaarsed nooremate vanuserühmade hulgas. 2011. aasta Eurobaromeetri uuringust „Noorte suhtumine uimastitesse” ilmneb, et 5 % ELi noortest on tarbinud kõnealuseid aineid vähemalt korra elus, kusjuures kõige suurem on selliste noorte osakaal Iirimaal (16 %), millele järgnevad ligikaudu 10 %ga Läti, Poola ja Ühendkuningriik. Kogu ELis on praegu kasutusel rohkem kui 300 uut psühhoaktiivset ainet. Uute teatamiste arv liikmesriikides on praegu ligikaudu üks nädalas.

Liikmesriigid on reageerinud nimetatud ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule sellega, et nad kasutavad oma õigusraamistikes leiduvaid mitmesugusid meetodid ning püüavad iga aine või selle analoogi suhtes kehtestada kontrollimeetmed. See võib takistada ühtse turu nõuetekohast toimimist.

Komisjoni teatises „Euroopa uimastitevastase võitluse tugevdamine”, mis võeti vastu oktoobris 2011, märgiti, et uute psühhoaktiivsete ainete levik on üks probleemsemaid uimastipoliitika arenguid, millele EL peab tõhusamalt reageerima. Samuti tasub märkida, et uute psühholoogiliste ainete puhul on tegemist asendusainetega, mida on tunduvalt odavam valmistada ja mis õiguskaitseesindajate sõnul juba kujutavad ELi võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu üht suurimat probleemi.

ELi siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha suurenev arv, nende liikide ja riskitasemete mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus ning nende ainete tarbijate kasvav hulk tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures seaduslikku kauplemist.

Sellega seoses tervitab raportöör komisjoni ettepanekut ja usub, et vajadus uusi psühhoaktiivseid aineid puudutava liikmesriikide ja ELi ametite vahelise tõhusama ja paremini kooskõlastatud tegevuse järele on leidnud tõestust. Muu hulgas rõhutab raportöör, et täpsem ja tihedam teabevahetuse ajakava, kiirem otsustusprotsess ja uute psühhoaktiivsete ainete riskitasemete üksikasjalikum klassifikatsioon on määruse lisandväärtus.

Käesoleva määrusega asendatakse nõukogu otsus 2005/387/JSK. Eesmärk on tagada, et tööstuslikul ja kaubanduslikul otstarbel kasutatavate uute psühhoaktiivsete ainetega kauplemine ei oleks takistatud ning et selle turu toimimine paraneks, kaitstes samal ajal inimeste tervist ja ohutust ELi tasandil probleeme tekitavate kahjulike ainete eest.

Ettepanekule on lisatud ettepanek direktiivi kohta, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta.

Määruse ettepaneku peamised osad on alljärgnevad.

•          Teabevahetus ja ajutised tarbijaturu piirangud: ettepanekuga luuakse tõhus süsteem kiireks teabevahetuseks turule ilmuvate uute psühhoaktiivsete ainete kohta, sealhulgas nende tööstusliku ja kaubandusliku otstarbe kohta, eesmärgiga hinnata kõikjal ELis probleemiks olevate ainete ohtlikkust ning kõrvaldada ohtlikud ained turult.

•          Ained, mille suhtes on kahtlus, et need kujutavad vahetut ohtu rahvatervisele, kõrvaldatakse turult ajutiselt kuni Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) teaduskomitee riskihinnangu valmimiseni. Kui riskihinnang on valmis, võetakse meetmed, mis on proportsionaalsed aine ohtlikkusega.

•          Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad väikest tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, ei kehtestata ELi tasandil piiravaid meetmeid.

•          Komisjon keelab keskmist riski kujutavate ainete tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise. Neid aineid ei tohi müüa tarbijatele (välja arvatud erijuhtudel, kui see on näiteks meditsiinialaste õigusaktidega lubatud), kuid nendega on lubatud kaubelda kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil.

•          Väga ohtlikud uued psühhoaktiivsed ained: komisjon keelab selliste uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sh transportimise, importimise ja eksportimise, mille tervise-, sotsiaalsed ja ohutusriskid on suured. Väga ohtlike ainete suhtes kehtestatakse alalised turupiirangud, mis hõlmavad nii tarbija- kui ka kaubandusturgusid, ning neid võib kasutada üksnes konkreetselt lubatud kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil. Lisaks kohaldatakse nende ainete suhtes ELi kriminaalõiguse norme.

Raportöör on seisukohal, et ajutised turupiirangud on uues mehhanismis oluline uuendus, mis peaksid pärast seda, kui komisjon need kehtestab, kehtima kuni liikmesriigid on rakendanud alalised meetmed. Võttes arvesse nähtuste dünaamikat ja valides süsteemi tulemuslikkuse, teeb raportöör muudatusi artikli 9 sätetesse, et vältida võimalikke lünki ajutiste turupiirangute ja alaliste meetmete rakendamise vahel.

Seoses artiklitega 11 ja 12 rõhutab raportöör, et liikmesriikidel ei tohiks keelata asjakohaste meetmete kehtestamist või säilitamist seoses eririskidega, mida uued psühhoaktiivsed ained kujutavad nende territooriumil, sõltumata sellest, kas komisjon on liigitanud aine ELi tasandil väikest või keskmist riski kujutavaks aineks. Riiklikest tehnilistest eeskirjadest, mis väljuvad ELi tegevusraamistikust, tuleks komisjoni teavitada. Riiklikud ja ELi kontrollisüsteemid peaksid teineteist täiendama.

Raportöör on arvamusel, et uute psühhoaktiivsete ainete riskitasemete põhjalikuks hindamiseks tuleks üksikasjalik teave esitada võimalikult varases protsessi etapis. Raportöör toonitab ka, et teabevahetus peaks toimuma õigeaegselt ja sellesse peaksid olema kaasatud kõik osapooled, kes oma kutsetegevuses puutuvad kokku uute psühhoaktiivsete ainete negatiivse mõjuga. Seetõttu tuleks soodustada asjakohaste andmete paremat ja paremini rahastatud kogumist, tagades samal ajal andmekaitse kõrgeima taseme.

Arvesse võetavatele kriteeriumitele viidates märgib raportöör, et uute psühhoaktiivsete ainete kasutusmeetodid, sealhulgas nende kasutamine segudes või teiste ainetega koos, on oluline tegur, mille alusel määratleda riske ja kohaldada asjakohaseid meetmeid, kuna sageli võib uus psühhoaktiivne aine olla kahjulik või surmav, kui seda tarbitakse koos teise ainega.

Selleks et tagada juurdepääs lubatud kasutuseks ettenähtud psühhoaktiivsetele ainetele, palutakse liikmesriikidel kehtestada kõrgetasemelised kaitsemeetmed, et vältida nimetatud ainete kasutamist ebaseaduslikus tegevuses.

Määruse nõuetekohaseks toimimiseks tuleks eraldada piisavalt vahendeid liikmesriikide ja ELi tasandil. Seda tuleks ka arvesse võtta, kui komisjon hindab käesoleva määruse rakendamist, kohaldamist ja tõhusust.

Siseturul kõige ohtlikumate uute psühhoaktiivsete ainete kontrollimise teemaga tegelemisel on komisjoni meetod kõige asjakohasem ja kui seda õigesti rakendatakse, tagab see tulemusliku ja struktuurilise lahenduse uute psühholoogiliste ainetega seotud probleemile ELis.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (31.1.2014)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Arvamuse koostaja: Elena Oana Antonescu

LÜHISELGITUS

Uued psühhoaktiivsed ained, mida saab kasutada mitmel kaubanduslikul, tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, võivad kujutada tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, kui inimesed neid tarbivad. Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine Euroopas näib olevat tõusuteel ja kasutajateks on valdavalt noored. 2011. aasta Eurobaromeetri uuringust „Noorte suhtumine uimastitesse” ilmneb, et 5% ELi noortest on tarbinud kõnealuseid aineid vähemalt korra elus, kusjuures kõige suurem on selliste noorte osakaal Iirimaal (16%), millele järgnevad ligikaudu 10%ga Läti, Poola ja Ühendkuningriik.

Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine võib kahjustada inimeste tervist ja olla neile ohtlik, samuti võib see ohustada ja koormata ühiskonda, sest sellega võib kaasneda vägivaldne käitumine ja kuritegevus. Nende ainete kiire turuletuleku ja leviku tõttu on riigiasutused pidanud kehtestama nende suhtes palju piiravaid meetmeid. Viimastel aastatel on liikmesriigid kehtestanud mitmeid piiravaid meetmeid sadade selliste ainete või nende ainete segude suhtes.

Komisjoni teatises „Euroopa uimastitevastase võitluse tugevdamine”, mis võeti vastu oktoobris 2011, märgiti, et uute psühhoaktiivsete ainete levik on üks probleemsemaid uimastipoliitika arenguid, millele EL peab tõhusamalt reageerima.

ELi siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha suurenev arv, nende liikide ja riskitasemete mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus ning nende ainete tarbijate kasvav hulk tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures seaduslikku kauplemist.

Arvestades kiirete muutustega psühhoaktiivsete ainete turul, mis sunnivad riikide ametiasutusi tegutsema, on tungiv vajadus kiiremate, tulemuslikumate ja proportsionaalsemate ELi meetmete järele.

Kõnealuse määrusega kavatsetakse asendada nõukogu otsus 2005/387/JSK. Eesmärk on tagada, et tööstuslikul ja kaubanduslikul otstarbel kasutatavate uute psühhoaktiivsete ainetega kauplemine ei oleks takistatud ning et selle turu toimimine paraneks, kaitstes samal ajal inimeste tervist ja ohutust ELi tasandil probleeme tekitavate kahjulike ainete eest.

Ettepanekule on lisatud ettepanek direktiivi kohta, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta.

Määruse ettepaneku peamised osad on alljärgnevad.

•   Teabevahetus ja ajutised tarbijaturu piirangud: ettepanekuga luuakse tõhus süsteem kiireks teabevahetuseks turule ilmuvate uute psühhoaktiivsete ainete kohta, sealhulgas nende tööstusliku ja kaubandusliku otstarbe kohta, eesmärgiga hinnata kõikjal ELis probleemiks olevate ainete ohtlikkust ning kõrvaldada ohtlikud ained turult.

•   Ained, mille suhtes on kahtlus, et need kujutavad vahetut ohtu rahvatervisele, kõrvaldatakse turult ajutiselt kuni Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) teaduskomitee riskihinnangu valmimiseni. Kui riskihinnang on valmis, võetakse meetmed, mis on proportsionaalsed aine ohtlikkusega.

•   Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad väikest tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, ei kehtestata piiravaid meetmeid.

•   Komisjon keelab keskmist riski kujutavate ainete tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise. Neid aineid ei tohi müüa tarbijatele (välja arvatud erijuhtudel, kui see on näiteks meditsiinialaste õigusaktidega lubatud), kuid nendega on lubatud kaubelda kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil.

•   Väga ohtlikud uued psühhoaktiivsed ained: komisjon keelab selliste uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sh transportimise, importimise ja eksportimise, mille tervise-, sotsiaalsed ja ohutusriskid on suured. Väga ohtlike ainete suhtes kehtestatakse alalised turupiirangud, mis hõlmavad nii tarbija- kui ka kaubandusturgusid, ning neid võib kasutada üksnes konkreetselt lubatud kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teadusliku uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil. Lisaks kohaldatakse nende ainete suhtes ELi kriminaalõiguse norme.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et reguleeriv sekkumine on väga tähtis ja et seda peaks täiendama muu tegevusega, sealhulgas teadusuuringud ja psühhoaktiivsete ainete järelevalve.

Uute psühhoaktiivsete ainete üha suureneva kasutamise ja võimalike riskidega tegelemise seisukohalt on oluline, et liikmesriigid suurendaksid ennetusprogrammide kättesaadavust ja tõhusust ning parandaksid teadlikkust nende ainete kasutamise ja seonduvate tagajärgede kohta.

Ettepaneku artiklis 5 kirjeldatud teabevahetusprotsessiga seoses leiab arvamuse koostaja, et teave, mida riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused annavad EMCDDA-le ja Europolile, peaks osutama ka selliste ainete avastamisele ja kindlakstegemisele, mis näivad olevat uued psühhoaktiivsed ained või nende ainete segud, tarbimisharjumustele ning teabele mittesurmava mürgistuse ja selliste ainete tarbimisest põhjustatud surmade kohta.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et peale Euroopa Kemikaaliameti ja Euroopa Toiduohutusameti peaks uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevate andmete ja teabe kogumises osalema ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus.

Komisjon määrab põhjendamatu viivituseta kindlaks, millise tasemega tervise-, sotsiaalse ja ohutusriskiga on tegemist uue psühhoaktiivse aine puhul, mille kohta koostati riskihindamisaruanne.

Riskihindamisaruandes käsitletavate uute psühhoaktiivsete ainete tervise-, sotsiaalse ja ohutusriski taseme kindlaksmääramisel peaks komisjon arvesse võtma ka vastunäidustusi teiste ainetega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liikmesriikide pädevad ametiasutused kehtestavad kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes mitmesuguseid piiravaid meetmeid, eesmärgiga kõrvaldada ohud, mis kaasnevad või võivad kaasneda nende tarbimisega. Kuna uusi psühhoaktiivseid aineid kasutatakse sageli mitmesuguste kaupade või muude ainete tootmiseks, mida kasutatakse selliste kaupade valmistamiseks nagu ravimid, tööstuslikud lahustid, puhastusvahendid ja kõrgtehnoloogilised tooted, võib neile selleks otstarbeks juurdepääsu piiramine oluliselt mõjutada ettevõtjaid, takistades tõenäoliselt nende majandustegevust siseturul.

(3) Liikmesriikide pädevad ametiasutused kehtestavad kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes mitmesuguseid piiravaid meetmeid, eesmärgiga kõrvaldada ohud, mis kaasnevad või võivad kaasneda nende tarbimisega. Kuna uusi psühhoaktiivseid aineid kasutatakse sageli teadusuuringute ja arendustegevuse eesmärgil ning mitmesuguste kaupade või muude ainete tootmiseks, mida kasutatakse selliste kaupade valmistamiseks nagu ravimid, tööstuslikud lahustid, puhastusvahendid ja kõrgtehnoloogilised tooted, võib neile selleks otstarbeks juurdepääsu piiramine oluliselt mõjutada ettevõtjaid, takistades tõenäoliselt nende majandustegevust siseturul, ja samuti takistada jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha kasvav hulk, nende mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus, erinevad ohud, mis võivad inimesi nende tarbimisel ohustada, ning nende ainete tarbijate kasvav hulk tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures siseturu toimimist.

(4) Siseturul kättesaadavate uute psühhoaktiivsete ainete üha kasvav hulk, nende mitmekesistumine, turule ilmumise kiirus, erinevad ohud, mis võivad inimesi nende tarbimisel ohustada, nende ainete tarbijate kasvav hulk ning laiemal üldsusel puuduv teave ja teadlikkus nende tarbimisega seotud ohtudest tekitavad ametiasutustele probleeme tõhusate lahenduste leidmisel, et kaitsta rahvatervist ja ohutust, takistamata seejuures siseturu toimimist.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes rakendatavate piiravate meetmete erinevus võib viia kahjulike uute psühhoaktiivsete ainete tõrjumiseni ühest liikmesriigist teise, pärssides jõupingutusi piirata nende kättesaadavust tarbijatele ning ohustades tarbijakaitset kõikjal liidus.

(7) Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes rakendatavate piiravate meetmete erinevus võib viia kahjulike uute psühhoaktiivsete ainete tõrjumiseni ühest liikmesriigist teise, pärssides jõupingutusi piirata nende kättesaadavust tarbijatele, ohustades tarbijakaitset kõikjal liidus ning jõupingutusi nende levitamisega seotud potentsiaalselt kriminaalse tegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Sellised erinevused kasvavad veelgi, kui liikmesriigid lahendavad uute psühhoaktiivsete ainetega seotud probleeme jätkuvalt erinevate lähenemisviiside kaudu. Seepärast on oodata kaubandustõkete, turu killustatuse, õigusselguse ja võrdsete võimaluste puudumise suurenemist, mis takistab siseturu toimimist veelgi.

(8) Sellised erinevused kasvavad veelgi, kui liikmesriigid lahendavad uute psühhoaktiivsete ainetega seotud probleeme jätkuvalt erinevate lähenemisviiside kaudu. Seepärast on oodata kaubandustõkete, turu killustatuse, õigusselguse ja võrdsete võimaluste puudumise suurenemist, mis takistab siseturu toimimist ning rahvatervise ja ohutuse kaitset veelgi.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavad uued psühhoaktiivsed ained peaksid liikuma liidus vabalt. Käesoleva määrusega tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad selle vaba liikumise piiranguid.

(10) Kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel ning teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavad uued psühhoaktiivsed ained peaksid liikuma liidus vabalt. Käesoleva määrusega tuleks kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad selle vaba liikumise piiranguid. Lisaks tuleks siiski hoida ära niisuguste ainete ja segude ebaseaduslik levitamine.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Teatavate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis on rahvatervisele vahetult ohtlikud, tuleb reageerida kiiresti. Seepärast tuleks piirata nende kättesaadavust tarbijatele, kuni on valminud riskihinnang nende kohta.

(17) Teatavate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis on rahvatervisele vahetult ohtlikud, tuleb reageerida kiiresti. Seepärast tuleks piirata nende kättesaadavust tarbijatele piisavaks ajaks, kuni on valminud riskihinnang nende kohta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetamise mehhanism on osutunud kasulikuks kanaliks, mille kaudu vahetada teavet uute psühhoaktiivsete ainete, uute suundumuste kohta kontrollitavate psühhoaktiivsete ainete kasutamises ja ohtude kohta rahvatervisele. Kõnealust mehhanismi tuleks tugevdada, et reageerida tõhusalt uute psühhoaktiivsete ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule kõikjal liidus.

(24) Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetamise mehhanism on osutunud kasulikuks kanaliks, mille kaudu vahetada teavet uute psühhoaktiivsete ainete, uute suundumuste kohta kontrollitavate psühhoaktiivsete ainete kasutamises ja ohtude kohta rahvatervisele. Kõnealust mehhanismi tuleks tugevdada, et reageerida tõhusalt uute psühhoaktiivsete ainete kiirele turule ilmumisele ja levikule kõikjal liidus ning suurendada üldsuse teadlikkuse taset nende mis tahes eesmärgil (välja arvatud kaubanduslikul, tööstuslikul ja teaduse eesmärgil) kasutamisega seotud ohtudest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a) EMCDDA peaks andma kõigile liikmesriikidele tervisealaseid hoiatusi uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe kiire vahetamise süsteemi kaudu, kui uue psühhoaktiivse aine kohta saadud teabe põhjal on alust arvata, et see tekitab ohtu rahvatervisele. Need tervisealased hoiatused peaksid hõlmama ka teavet ennetus-, ravi- ja kahju vähendamise meetmete kohta, mida võiks võtta aine tekitatava ohuga tegelemiseks.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Ennetus-, ravi- ja kahju vähendamise meetmed on uute psühhoaktiivsete ainete üha suureneva kasutamise ja võimalike riskidega tegelemise seisukohalt olulised. Internet on üks peamisi uute psühhoaktiivsete ainete turustuskanaleid ning seda tuleks kasutada teabe jagamiseks kõnealuste ainete tervise-, sotsiaalsete ja ohutusriskide kohta.

(29) Ennetus-, varase avastamise ja sekkumise, ravi- ning ohu ja kahju vähendamise meetmed on uute psühhoaktiivsete ainete üha suureneva kasutamise ja võimalike riskidega tegelemise seisukohalt olulised. Liikmesriigid peaksid suurendama ennetusprogrammide kättesaadavust ja tõhusust ning parandama teadlikkust uute psühhoaktiivsete ainete kasutamise ohu ja seonduvate tagajärgede kohta. Selleks peaksid ennetusmeetmete hulka kuuluma ka varane avastamine ja sekkumine, tervisliku elustiili edendamine ning peredele ja kogukondadele suunatud ennetus. Internet on üks peamisi uute psühhoaktiivsete ainete reklaami- ja turustuskanaleid ning seda tuleks kasutada teabe jagamiseks kõnealuste ainete tervise-, sotsiaalsete ja ohutusriskide kohta ning väärkasutuse ja kuritarvitamise ennetamiseks.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid samuti edendama haridusalast ja teadlikkust suurendavat tegevust, algatusi ja kampaaniaid, mis käsitlevad uute psühhoaktiivsete ainete väärkasutuse ja kuritarvitamisega seotud ohte tervisele, ühiskonnale ja ohutusele.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Komisjon peaks vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud uue psühhoaktiivse aine tarbimisest tingitud surmade kiire kasvuga mitmes liikmesriigis, on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik.

(32) Komisjon peaks vastu võtma viivitamata kohaldatavad rakendusaktid, kui nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud uue psühhoaktiivse aine tarbimisest tingitud surmade kiire kasvuga ja raskete tagajärgedega tervisele või juhtumitega, mis kujutavad endast tõsist ohtu tervisele mitmes liikmesriigis, on see tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „uus psühhoaktiivne aine” – looduslik või sünteetiline aine, mille tarbimine avaldab inimese kesknärvisüsteemile stimuleerivat või depressiivset mõju, kutsudes esile hallutsinatsioone, motoorsete funktsioonide ja mõtlemis-, käitumis-, tunnetus-, taju- või meeleoluhäireid ning mis on mõeldud inimtarbimiseks või mida inimesed tõenäoliselt tarbivad, isegi kui see ei ole selleks mõeldud, et kutsuda esile üks või mitu eespool mainitud toimest, ning mida ei kontrollita ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, raames ega ka ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni raames; välja arvatud alkohol, kofeiin ning tubakas ja tubakatooted nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) tähenduses24;

(a) „uus psühhoaktiivne aine” – looduslik või sünteetiline aine, mille tarbimine avaldab inimese kesknärvisüsteemile stimuleerivat või depressiivset mõju, kutsudes esile hallutsinatsioone, motoorsete funktsioonide ja mõtlemis-, käitumis-, tunnetus-, taju- või meeleoluhäireid, olenemata sellest, kas see on mõeldud inimtarbimiseks või mitte, et kutsuda esile üks või mitu eespool mainitud toimest, ning mida ei kontrollita ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni, mida on muudetud 1972. aasta protokolliga, raames ega ka ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooni raames; välja arvatud alkohol, kofeiin ning tubakas ja tubakatooted nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) tähenduses24;

_____________

____________

24 EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26.

24 EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused annavad EMCDDA-le ja Europolile teavet avastatud uute psühhoaktiivsete ainete või segude tarbimise, nendega kaasnevate võimalike ohtude, valmistamise, eraldamise, maaletoomise, ostu ja müügi, levitamise, salakaubanduse ning kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta.

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) riiklikud teabekeskused ja Europoli riiklikud üksused annavad õigel ajal EMCDDA-le ja Europolile teavet avastatud uute psühhoaktiivsete ainete või segude avastamise ja kindlakstegemise, tarbimisharjumuste, nendega kaasnevate võimalike ohtude, sh teabe mittesurmava mürgistuse ja surmade kohta, valmistamise, eraldamise, maaletoomise, ostu ja müügi, levitamise, salakaubanduse ning kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta.

EMCDDA ja Europol edastavad sellise teabe viivitamatult Reitoxile ja Europoli riiklikele üksustele.

EMCDDA ja Europol edastavad sellise teabe viivitamatult Reitoxile ja Europoli riiklikele üksustele, komisjonile ja Euroopa Ravimiametile.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) uue psühhoaktiivse aine keemiline ja füüsiline koostis, selle valmistamiseks või eraldamiseks kasutatavad meetodid ja keemilised lähteained, kui need on teada, ning turule ilmunud muud samasuguse keemilise struktuuriga uued psühhoaktiivsed ained;

(b) uue psühhoaktiivse aine keemiline ja füüsiline koostis, selle valmistamiseks või eraldamiseks kasutatavad meetodid ja keemilised lähteained, kui need on teada, ning turule ilmunud muu samasuguse keemilise struktuuriga uus psühhoaktiivne aine või uued ainete rühmad;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, mis on saanud müügiloa, kuid mille müügiloa on pädev asutus peatanud;

(c) toimeaine ravimis või veterinaarravimis, mis on saanud müügiloa, kuid mille müügiloa on pädev asutus peatanud, tühistanud või tagasi võtnud;

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EMCDDA taotleb Euroopa Kemikaaliametilt ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta. EMCDDA järgib Euroopa Kemikaaliameti ja Euroopa Toiduohutusameti esitatud teabe kasutamisele seatud tingimusi, sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

EMCDDA taotleb Euroopa Kemikaaliametilt, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva teabe ja andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine kohta. EMCDDA järgib Euroopa Kemikaaliameti, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ja Euroopa Toiduohutusameti esitatud teabe kasutamisele seatud tingimusi, sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

Euroopa Kemikaaliamet ja Euroopa Toiduohutusamet edastavad nende käsutuses oleva teabe ja andmed nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

Euroopa Kemikaaliamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ja Euroopa Toiduohutusamet edastavad nende käsutuses oleva teabe ja andmed nelja nädala jooksul pärast taotluse saamist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. EMCDDA teaduskomitee hindab riske teabe alusel, mis liikmesriigid, komisjon, EMCDDA, Europol, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet ja Euroopa Toiduohutusamet on esitanud aine ja tema kasutamise, sealhulgas kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta, ja muude oluliste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõiki oma liikmete arvamusi. EMCDDA toetab riskihindamist ja selgitab välja vajaduse teabe, sealhulgas suunatud uuringute või katsete järele.

4. EMCDDA teaduskomitee hindab riske teabe alusel, mis liikmesriigid, komisjon, EMCDDA, Europol, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ja Euroopa Toiduohutusamet on esitanud aine ja tema kasutamise, sealhulgas kaubanduslikul ja tööstuslikul otstarbel kasutamise kohta, ja muude oluliste teaduslike tõendite alusel. Teaduskomitee võtab arvesse kõiki oma liikmete arvamusi. EMCDDA toetab riskihindamist ja selgitab välja vajaduse teabe, sealhulgas suunatud uuringute või katsete järele.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) mitmes liikmesriigis teatatud surmajuhtumid ja rasked tervisekahjustused, mida seostatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimisega, eriti selle ägeda mürgisusega;

(a) mitmes liikmesriigis teatatud surmajuhtumid ja rasked tervisekahjustused, mida seostatakse uue psühhoaktiivse aine tarbimisega, eriti selle mürgisusega;

Selgitus

Uued psühhoaktiivsed ained võivad põhjustada surma ja raskeid tervisekahjustusi isegi ägeda mürgisuseta.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) uue psühhoaktiivse aine levik ja kasutamisviisid elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, eriti kasutamise sagedus, kogused ja vormid, aine kättesaadavus tarbijatele ja levimispotentsiaal, mis osutavad arvestatavale riskiastmele.

(b) uue psühhoaktiivse aine levik ja kasutamisviisid elanikkonnas tervikuna ja konkreetsetes rühmades, eriti kasutamise sagedus, kogused ja vormid, aine kättesaadavus tarbijatele ja levimispotentsiaal, mis osutavad keskmisele või arvestatavale riskiastmele.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab kindlaks, millise tasemega tervise-, sotsiaalse ja ohutusriskiga on tegemist uue psühhoaktiivse aine puhul, mille kohta koostati riskihindamisaruanne. Selleks kasutab ta kõiki kättesaadavaid tõendeid, eelkõige riskihindamisaruannet.

1. Komisjon määrab põhjendamatu viivituseta kindlaks, millise tasemega tervise-, sotsiaalse ja ohutusriskiga on tegemist uue psühhoaktiivse aine puhul, mille kohta koostati riskihindamisaruanne. Selleks kasutab ta kõiki kättesaadavaid tõendeid, eelkõige riskihindamisaruannet.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kahju, mis tekib uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärjel tervisele, eelkõige vigastused, haigused ning füüsilised või psüühilised kahjustused, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust;

(a) kahju, mis tekib uue psühhoaktiivse aine tarbimise tagajärjel tervisele, eelkõige vigastused, haigused, agressiivsus ning füüsilised või psüühilised kahjustused, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, vastunäidustusega seoses teiste ainetega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ohutusriskid, eelkõige haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine, füüsilise ja psüühilise puude mõju sõiduki juhtimise võimele, uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide valmistamise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale.

(c) elanikkonna ohutuse riskid, eelkõige haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine, füüsilise ja psüühilise puude mõju sõiduki juhtimise võimele, uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide valmistamise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on piiratud, sest võib kaasa tuua vaid kergeid vigastusi ja haigusi ning kergeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on olematu või tühine, sest ei põhjusta vigastusi, haigusi, agressiivsust ega füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ohutusrisk on piiratud, eelkõige haiguste leviku, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumise oht on väike, füüsilise ja psüühilise probleemist tingitud mõju sõiduki juhtimise võimele puudub või on väike, ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmete tootmise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale on väike.

(c) elanikkonna ohutuse risk on piiratud, eelkõige haiguste leviku, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumise oht on väike, füüsilise ja psüühilise probleemist tingitud mõju sõiduki juhtimise võimele puudub või on väike, ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmete tootmise, transportimise ja kõrvaldamise mõju keskkonnale on väike.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ohutusrisk on keskmine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on episoodiline, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on keskmine ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine tekitab keskkonnale kahju.

(c) elanikkonna ohutuse risk on keskmine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on episoodiline, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on keskmine ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine tekitab keskkonnale kahju.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tootmise, valmistamise, tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas sisseveo liitu, transportimise ja väljaveo liidust, kui olemasolevate tõendite põhjal kujutab see tervikuna suurt tervise-, sotsiaalset ja ohutusriski, eelkõige kui:

1. Komisjon keelab ilma põhjendamatu viivituseta oma otsusega uue psühhoaktiivse aine tootmise, valmistamise, tarbijatele turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas sisseveo liitu, transportimise ja väljaveo liidust, kui olemasolevate tõendite põhjal kujutab see tervikuna suurt tervise-, sotsiaalset või ohutusriski, eelkõige kui:

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on eluohtlik, sest toob üldjuhul kaasa surma või surmavaid vigastusi, raskeid haigusi ning raskeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

(a) uue psühhoaktiivse aine tarbimisel põhjustatud tervisekahju, mida seostatakse aine ägeda ja kroonilise mürgisusega, ületarbimisohu ja võimega tekitada sõltuvust, on raske ja suur, sest toob üldjuhul kaasa surma või surmavaid vigastusi, raskeid haigusi ning raskeid füüsilisi või psüühilisi kahjustusi;

Selgitus

Rasked haigused ega rasked füüsilised või psüühilised kahjustused ei pruugi tingimata eluohtlikud olla, kuid selliseid tagajärgi põhjustavad ained peaksid kuuluma suure riskiga ainete hulka.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ohutusrisk on tõsine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on märkimisväärne, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on tugev ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine kahjustab keskkonda.

(c) elanikkonna ohutuse risk on tõsine, haiguste levik, sealhulgas verega levivate viiruste edasikandumine on märkimisväärne, füüsilise ja psüühilise kahjustuse mõju sõiduki juhtimise võimele on tugev ning uue psühhoaktiivse aine ja sellega seotud jäätmematerjalide tootmine, transportimine ja kõrvaldamine kahjustab keskkonda.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon ei võta rakendusakti eelnõu vastu, kui artikli 19 lõikes 1 osutatud komitee ei esita arvamust.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel -20 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel -20

 

Liikmesriikide pädevus

 

Kui EL ei ole meetmeid võtnud või kui komisjon on otsustanud, et ta ei võta EMCDDA poolt uute psühhoaktiivsete ainete riskihindamisaruande põhjal mingeid piiravaid meetmeid, võib mis tahes liikmesriik oma territooriumil piirangud, millega ta reguleerib turul uute psühhoaktiivsete ainete tarbijatele kättesaadavaks tegemist, säilitada või sellised piirangud kehtestada, ilma et see piiraks selles tööstusharus toimuvat seaduslikku kauplemist või ravimeid või veterinaarravimeid, mille müümiseks on saadud luba.

 

Liikmesriigid tagavad, et sellistest piirangutest antakse komisjonile, EMCDDA-le ja Europolile viivitamata teada.

Selgitus

Et teatavate uute psühhoaktiivsete ainete mõju võib piirduda ainult mingi kindla piirkonnaga, peaks liikmesriikidel olema õigus kehtestada oma territooriumil keeld, mille abil vältida tarbijate juurdepääsu ainetele, kui EL ei ole meetmeid võtnud või on otsustanud, et aine on Euroopa tasandil väikse riskiga ega vaja seetõttu liidu tasandil sekkumist. Kaupade vaba liikumise põhimõtet ja siseturgu arvestades ei tohiks aga takistada selliste ainetega seaduslikku kauplemist liidus, kui selline kauplemine eksisteerib.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid toetavad uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevate teabe ja teadmiste arendamist, jagamist ja levitamist. Selleks soodustavad nad koostööd EMCDDA, muude liidu asutuste ning teadus- ja uurimiskeskuste vahel.

Komisjon ja liikmesriigid toetavad uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevate teabe ja teadmiste arendamist, jagamist ja levitamist. Selleks soodustavad nad koostööd EMCDDA, muude liidu asutuste (eelkõige Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Kemikaaliameti) ning teadus- ja uurimiskeskuste vahel ja esitavad nendele asutustele ja keskustele selliste ainete kohta võimaluse korral korrapäraselt ajakohastatud teavet.

 

Samuti edendavad ja toetavad komisjon ja liikmesriigid uute psühhoaktiivsete ainetega seonduvaid teadusuuringuid, sealhulgas rakendusuuringuid, ning tagavad koostöö ja koordineerimise võrgustike vahel riikide ja ELi tasandil, et kõnealust nähtust paremini mõista. Selleks soodustavad nad koostööd EMCDDA, muude liidu asutuste (eelkõige Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Kemikaaliameti) ning teadus- ja uurimiskeskuste vahel. Eelkõige tuleks pöörata tähelepanu kohtumeditsiinilise ja toksikoloogilise suutlikkuse arendamisele, samuti epidemioloogilise teabe kättesaadavuse parandamisele.

Selgitus

Uute psühhoaktiivsete ainete olemus võib kiiresti muutuda ja seetõttu tuleb liidu asutusi ning teadus- ja uurimiskeskusi hoida võimalikult hästi ajakohase teabega kursis, et neil oleks võimalik jälgida rahvatervise seisukohast ohtlikke suundumusi.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EMCDDA ja Europol koostavad igal aastal aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

EMCDDA ja Europol esitavad igal aastal komisjonile ja liikmesriikidele käesoleva määruse rakendamise kohta aruande, mis avaldatakse veebisaidil ja tehakse üldsusele kättesaadavaks.

MENETLUS

Pealkiri

Uued psühhoaktiivsed ained

Viited

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

8.10.2013

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Elena Oana Antonescu

10.10.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

16.12.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


MENETLUS

Pealkiri

Uued psühhoaktiivsed ained

Viited

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.9.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Jacek Protasiewicz

30.9.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Vastuvõtmise kuupäev

10.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, Csaba Őry

Esitamise kuupäev

13.3.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika