Postupak : 2013/0305(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0172/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0172/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0453

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 891kWORD 651k
13.3.2014
PE 519.611v02-00 A7-0172/2014

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Jacek Protasiewicz

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0619),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0272/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir obrazložena mišljenja Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine, podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 2014(1),

–       uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7‑0172/2014),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Nadležna javna tijela država članica uvode različite mjere ograničavanja za te nove psihoaktivne tvari kako bi se izbjegli rizici koje te tvari donose ili bi mogle donijeti prilikom uzimanja. Nove psihoaktivne tvari često se koriste u proizvodnji različitih proizvoda ili drugih tvari koje se koriste za proizvodnju proizvoda, kao što su lijekovi, industrijska otapala, sredstva za čišćenje, proizvodi u tehnološki naprednoj industriji zbog čega bi ograničavanje pristupa tim tvarima za te primjene moglo imati važan učinak na gospodarske subjekte pa čak narušiti njihovo poslovanje na unutarnjem tržištu.

(3) Nadležna javna tijela država članica uvode različite mjere ograničavanja za te nove psihoaktivne tvari kako bi se izbjegli rizici koje te tvari donose ili bi mogle donijeti prilikom uzimanja. Nove psihoaktivne tvari često se koriste u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja i u proizvodnji različitih proizvoda ili drugih tvari koje se koriste za proizvodnju proizvoda, kao što su lijekovi, industrijska otapala, sredstva za čišćenje, proizvodi u tehnološki naprednoj industriji, zbog čega bi ograničavanje pristupa tim tvarima za te primjene moglo imati važan učinak na gospodarske subjekte pa čak narušiti njihovo poslovanje na unutarnjem tržištu, te bi također moglo spriječiti održivo znanstveno istraživanje i razvoj.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Sve veći broj novih psihoaktivnih tvari koje su dostupne na unutarnjem tržištu, njihova sve veća raznolikost, brzina s kojom se javljaju na tržištu, različiti rizici koje mogu predstavljati kada ih uzimaju ljudi i sve veći broj ljudi koji ih uzimaju predstavljaju izazov za tijela javne vlasti da osiguraju učinkovit odgovor u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, a da pri tome ne ugroze funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(4) Sve veći broj novih psihoaktivnih tvari koje su dostupne na unutarnjem tržištu, njihova sve veća raznolikost, brzina s kojom se javljaju na tržištu, različiti rizici koje mogu predstavljati kada ih uzimaju ljudi, sve veći broj ljudi koji ih uzimaju i nedostatak općeg javnog znanja i svijesti o rizicima povezanim s njihovim uzimanjem predstavljaju izazov za tijela javne vlasti da osiguraju učinkovit odgovor u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, a da pri tome ne ugroze funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Mjere ograničavanja bitno se razlikuju među državama članicama zbog čega gospodarski subjekti koji ih rabe u proizvodnji različitih proizvoda moraju, u odnosu na istu novu psihoaktivnu tvari, zadovoljavati različite zahtjeve, kao što su prijava prije izvoza, odobrenje za izvoz ili uvozna i izvorna dozvola. Uslijed toga, razlike između zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica o novim psihoaktivnim tvarima sprječavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta uzrokujući prepreke trgovini, fragmentaciju tržišta, nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja za gospodarske subjekte, što poduzećima otežava poslovanje na unutarnjem tržištu.

(5) Budući da se u državama članicama uvjeti i okolnosti u pogledu psihoaktivnih tvari razlikuju, sukladno tomu i mjere ograničavanja bitno su različite, zbog čega gospodarski subjekti koji ih rabe u proizvodnji različitih proizvoda moraju, u odnosu na istu novu psihoaktivnu tvari, zadovoljavati različite zahtjeve, kao što su prijava prije izvoza, odobrenje za izvoz ili uvozna i izvorna dozvola. Uslijed toga, razlike između zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica o novim psihoaktivnim tvarima mogu potencijalno spriječiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta do određene mjere, uzrokujući prepreke trgovini, fragmentaciju tržišta, nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja za gospodarske subjekte, što poduzećima otežava poslovanje na unutarnjem tržištu.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Mjerama ograničavanja ne samo da se uzrokuju prepreke trgovini u slučaju novih psihoaktivnih tvari koje već imaju komercijalne, industrijske ili znanstvene primjene, već se može i spriječiti razvoj takvih načina uporabe, što može uzrokovati prepreke trgovini za gospodarske subjekte koji žele razviti takve načine uporabe jer se otežava pristup takvim tvarima.

(6) Mjerama ograničavanja ne samo da bi se mogle uzrokovati prepreke trgovini u slučaju novih psihoaktivnih tvari koje već imaju komercijalne, industrijske ili znanstvene primjene, već bi se mogao i spriječiti razvoj takvih načina uporabe, što može uzrokovati prepreke trgovini za gospodarske subjekte koji žele razviti takve načine uporabe jer se otežava pristup takvim tvarima.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Nejednakost različitih mjera ograničavanja koje se primjenjuju na nove psihoaktivne tvari može dovesti i do premještanja štetnih novih psihoaktivnih tvari među državama članicama ugrožavajući napore usmjerene na ograničavanje njihove dostupnosti potrošačima i zaštitu potrošača u Uniji.

(7) Nejednakost različitih mjera ograničavanja koje se primjenjuju na nove psihoaktivne tvari, a zakonite su s obzirom na to da odgovaraju specifičnostima pojedinih država članica u pogledu psihoaktivnih tvari, mogle bi dovesti i do premještanja štetnih novih psihoaktivnih tvari među državama članicama ugrožavajući napore usmjerene na ograničavanje njihove dostupnosti potrošačima i zaštitu potrošača u Uniji ako se ne osnaži djelotvorna razmjena informacija i usklađivanje među državama članicama.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Takve različitosti kriminalnim mrežama, a posebno organiziranim kriminalnim skupinama olakšavaju nezakonito trgovanje.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Očekuje se da će se takve nejednakosti povećavati ako države članice nastave s različitim pristupima rješavanju problema novih psihoaktivnih tvari. Prema tome, očekuje se da će prepreke trgovini i fragmentiranost tržišta te nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja rasti što će još više ugroziti unutarnje tržište.

(8) Očekuje se da će se takve nejednakosti nastaviti ako države članice usvoje različite pristupe rješavanja izazova u pogledu novih psihoaktivnih tvari. Prema tome, očekuje se da će se prepreke u trgovini i fragmentiranost tržišta te nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja nastaviti, što će još više ugroziti unutarnje tržište, ako se države članice ne usklade i ne uspostave učinkovitiju suradnju.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Takvo narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta trebalo bi se spriječiti i u tu svrhu bi trebalo uskladiti pravila koja se odnose na nove psihoaktivne tvari koje uzrokuju zabrinutost na razini Unije te bi se istovremeno trebala osigurati visoka razina zaštite zdravlja, sigurnosti i potrošača.

(9) Ako se utvrdi narušavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno ga je riješiti i u tu bi svrhu trebalo uskladiti pravila koja se odnose na nove psihoaktivne tvari koje uzrokuju zabrinutost na razini Unije te bi se istovremeno trebala osigurati visoka razina zaštite zdravlja, sigurnosti i potrošača te fleksibilnost država članica u rješavanju lokalnih situacija.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Novim psihoaktivnim tvarima i pripravcima treba se omogućiti slobodno kretanje u Uniji ako su namijenjene za komercijalnu i industrijsku uporabu te za znanstveno istraživanje i razvoj. Ovom se Uredbom trebaju utvrditi pravila za uvođenje ograničenja slobode kretanja.

(10) Novim psihoaktivnim tvarima i pripravcima treba se omogućiti slobodno kretanje u Uniji ako su namijenjene za komercijalnu i industrijsku uporabu te za znanstveno istraživanje i razvoj od strane propisno ovlaštenih osoba u ustanovama koje su pod izravnom kontrolom vlasti država članica ili imaju njihovo posebno odobrenje.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Nije potrebno provoditi procjenu rizika u skladu s ovom Uredbom za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu ili se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu.

(14) Nije potrebno provoditi procjenu rizika u skladu s ovom Uredbom za novu psihoaktivnu tvar ako je ona već predmet procjene prema međunarodnom pravu ili se koristi kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu, osim ako na razini Unije postoji dovoljna količina dostupnih podataka koji ukazuju na potreba za zajedničkim izvješćem Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europola.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju neposredan rizik za javno zdravlje koji zahtjeva hitno djelovanje. Prema tome, potrebno je ograničiti njihovu dostupnost potrošačima na ograničeno vrijeme u iščekivanju procjene rizika.

(17) Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju neposredan rizik za javno zdravlje koji zahtjeva hitno djelovanje. Prema tome, potrebno je ograničiti njihovu dostupnost potrošačima na dostatno vrijeme u iščekivanju procjene rizika te dok se razina rizika koju predstavlja nova psihoaktivna tvar ne odredi i, ako je opravdano, dok na snagu ne stupi odluka o uvođenju trajnih tržišnih mjera.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Na razini Unije ne bi se trebale uvoditi mjere ograničavanja u vezi s novim psihoaktivnim tvarima koje predstavljaju nizak zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik.

(18) Na temelju postojećih dokaza i unaprijed utvrđenih kriterija, na razini Unije ne bi se trebale uvoditi mjere ograničavanja u vezi s novim psihoaktivnim tvarima koje predstavljaju nizak zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik, ali države članice mogu uvesti daljnje mjere koje se smatraju prikladnima ili nužnima ovisno o specifičnim rizicima koje ta tvar predstavlja na njihovu teritoriju, uzimajući u obzir okolnosti na nacionalnoj razini te sve socijalne, gospodarske, pravne, administrativne ili druge čimbenike koje smatraju relevantnima.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju umjereni zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik ne bi trebale biti dostupne potrošačima.

(19) Na temelju postojećih dokaza i unaprijed utvrđenih kriterija, te nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju umjereni zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik ne bi trebale biti dostupne potrošačima.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju visok zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik ne bi trebale biti dostupne na tržištu.

(20) Na temelju postojećih dokaza i unaprijed utvrđenih kriterija, te nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju ozbiljan zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik ne bi trebale biti dostupne na tržištu.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) U ovoj Uredbi trebaju se predvidjeti iznimke kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja te olakšalo znanstveno istraživanje i razvoj i omogućila uporaba novih psihoaktivnih tvari u industriji pod uvjetom da se ne mogu zlouporabiti ili vratiti u prvotno stanje.

(21) U ovoj Uredbi trebale bi se predvidjeti iznimke kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja te olakšalo znanstveno istraživanje i razvoj i omogućila uporaba novih psihoaktivnih tvari u industriji pod uvjetom da nisu odgovorne za štetan učinak i da se ne mogu zlouporabiti ili vratiti u prvotno stanje.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a) Države članice trebale bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječile zlouporabu novih psihoaktivnih tvari na ilegalnom tržištu koje se koriste u svrhe istraživanja i razvoja ili u bilo kakve druge ovlaštene svrhe.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) osnovan Uredbom 1920/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006.18 trebao bi imati glavnu ulogu u razmjeni informacija o novim psihoaktivnim tvarima i procjeni zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavljaju.

(23) Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) osnovan Uredbom 1920/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 200618. Trebao bi imati glavnu ulogu u razmjeni i usklađivanju informacija o novim psihoaktivnim tvarima i procjeni zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavljaju. S obzirom na to da se s područjem primjene ove Uredbe povećava količina informacija za koje se očekuje da ih prikupi i koristi EMCDDA, potrebno je predvidjeti i pružiti posebnu pomoć.

__________________

__________________

18 SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

18 SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Mehanizam za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima pokazao se korisnim kanalom za razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima, o novim trendovima u uporabi kontroliranih psihoaktivnih tvari i o povezanim upozorenjima za javno zdravlje. Taj bi mehanizam trebalo dodatno osnažiti kako bi se omogućio učinkovitiji odgovor na brzo pojavljivanje i širenje novih psihoaktivnih tvari u Uniji.

(24) Mehanizam za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima (Sustav ranog upozorenja o novim psihoaktivnim tvarima EU-a („EWS”)) pokazao se korisnim kanalom za razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima, o novim trendovima u uporabi kontroliranih psihoaktivnih tvari i o povezanim upozorenjima za javno zdravlje. Kako bi se omogućio učinkovitiji odgovor na brzo pojavljivanje i širenje novih psihoaktivnih tvari u Uniji potrebno je održavati i dalje razvijati mehanizam, posebno u pogledu prikupljanja i korištenja podataka o otkrivanju i prepoznavanju novih psihoaktivnih tvari, štetnih događaja povezani uz njihovo korištenje i uključenje zločinačkih skupina na tržište preko nove baze podataka o psihoaktivnim tvarima u Uniji (Europska baza podataka o novim drogama). Mediji, osobito znanstvena i medicinska literatura mogu biti važan izvor informacija o slučajevima negativnog učinka. S ciljem povećanja učinkovitosti izvješćivanja, EMCDDA bi trebao pratiti uporabu svih novih psihoaktivnih tvari i unijeti te podatke u Europsku bazu podataka o novim drogama. Baza podataka ključna je za funkcioniranje ove Uredbe i uključuje bazu podataka o otkrivanju i prepoznavanju novih psihoaktivnih tvari, negativnim učincima povezanim s njihovim korištenjem i uključivanje zločinačkih skupina na tržište. Potrebno je odrediti ključnu dokumentaciju. Ključnu bazu podataka trebalo bi redovito pregledavati kako bi se dobile informacije potrebne za učinkovitu primjenu ove Uredbe. Sumnje na teške negativne učinke, uključujući smrtne slučajeve, potrebno je odmah izvijestiti.

Justification

In order to have a scientific monitoring and analysis of the risks that these substances may or may not pose, it is essential to have a solid information system behind. The text proposed by the Commission gives much attention to the regulatory system (at the end of the process) but neglects the information base on which the decision is based. This recital restates the balance in the text between need for solid evidence and decision making, and is linked with art.5 information exchange, 20 research and analysis and 15 Monitoring

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Europska baza podataka o novim drogama trebala bi biti potpuno i stalno dostupna državama članicama, Europskom centru za nadzor droga i ovisnosti o drogama, Europolu i Komisiji kako bi države članice mogle primati te u isto vrijeme pristupiti i dijeliti informacije o novim psihoaktivnim tvarima u Uniji.

Justification

It is essential for a quick spread of the information on new molecules and mixtures found out in the market, that authorities in MS and institution can access easily and simultaneously this information and that can share their knowledge. The European Database on New Drugs is an asset to the rapidity of the system

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b) EMCDDA bi putem sustava za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima trebao izdati zdravstvena upozorenja za sve države članice ako se na temelju dobivenih informacija o novim psihoaktivnim tvarima čini da one predstavljaju rizik za javno zdravlje. Takva zdravstvena upozorenja trebala bi sadržavati i informacije o prevenciji, liječenju i mjerama umanjenja štete koje bi se mogle poduzeti pri suočavanju s rizikom koji predstavlja ta tvar.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24c) S ciljem zaštite javnog zdravlja nove aktivnosti EWS-a Europskog centra za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Europola potrebno je primjereno financirati.

Justification

The Commission proposal does not foresees support from the EU to cope with an expected increase and complexity of work for the EMCDDA. This preambular paragraph states the principle that the activities of the European Union Early Warning System on New Psychoactive Substances must be adequately funded

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Informacije dobivene od država članica od ključne su važnosti za učinkovitost postupaka koji dovode do odluke o tržišnim ograničenjima za nove psihoaktivne tvari. Prema tome, države članice bi trebale redovno prikupljati podatke o uporabi novih psihoaktivnih tvari, o povezanim zdravstvenim, sigurnosnim i društvenim problemima te mjerama politika, u skladu s okvirom EMCDDA-a za prikupljanje podataka za ključne epidemiološke pokazatelje i druge relevantne podatke. Države članice trebale bi razmjenjivati te podatke.

(25) Informacije dobivene od država članica od ključne su važnosti za učinkovitost postupaka koji dovode do odluke o tržišnim ograničenjima za nove psihoaktivne tvari. Prema tome, države članice bi trebale redovno pratiti i prikupljati podatke o pojavi i uporabi svih novih psihoaktivnih tvari, o povezanim zdravstvenim, sigurnosnim i društvenim problemima te mjerama politika, u skladu s okvirom EMCDDA-a za prikupljanje podataka. Države članice bi trebale razmjenjivati te podatke, posebno s Europskim centrom za nadzor droga i ovisnosti o drogama, Europolom i Europskom komisijom.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a) Pružanje i razmjena informacije o novim psihoaktivnim tvarima među državama članicama ključna je za njihove nacionalne zdravstvene politike u smislu sprječavanja zlouporabe droga i pružanju usluga oporavka od uporabe droga korisnicima psihoaktivnih tvari. Države članice trebale bi učinkovito upotrijebiti sve dostupne informacije i pratiti odgovarajući razvoj.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Nesposobnost utvrđivanja i predviđanja pojave i širenja novih psihoaktivnih tvari i nedostatak dokaza o njihovim zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima sprječavaju učinkovitu reakciju. Prema tome, potrebno je pružiti potporu, uključujući na razini Unije, u cilju olakšavanja suradnje između EMCDDA-a, istraživačkih instituta i forenzičkih laboratorija s relevantnom stručnošću, kako bi se povećala sposobnost učinkovite procjene novih psihoaktivnih tvari i postupanja s njima.

(26) Nesposobnost utvrđivanja i predviđanja pojave i širenja novih psihoaktivnih tvari i nedostatak dokaza o njihovim zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima sprječavaju učinkovitu reakciju. Prema tome, potrebno je pružiti potporu i neophodna sredstva, na razini Unije i nacionalnoj razini, u cilju olakšavanja redovite i sustavne suradnje između EMCDDA-a, nacionalnih kontaktnih točaka, predstavnika zdravstvene skrbi i tijela za provedbu zakona na nacionalnoj i regionalnoj razini, istraživačkih instituta i forenzičkih laboratorija s relevantnom stručnošću, kako bi se povećala sposobnost učinkovite procjene novih psihoaktivnih tvari i postupanja s njima.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Trebalo bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere, kao što je anonimizacija podataka, kako bi se osigurala visoka razina zaštite osobnih podataka, osobito kad je riječ o prikupljanju i razmjeni osjetljivih podataka.

 

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a) Djeca i adolescenti posebno su ranjivi na opasnosti koje predstavljaju te nove tvari čiji su rizici još nepoznati.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Mjere prevencije, liječenja i smanjenja štete važne su u svjetlu sve većeg uzimanja novih psihoaktivnih tvari i njihovih potencijalnih rizika. Internet, koji je jedan od važnih distribucijskih kanala za prodaju novih psihoaktivnih tvari, trebao bi se koristiti za širenje informacija o zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima koje one predstavljaju.

(29) Mjere prevencije, ranog otkrivanja i intervencije, liječenja i smanjenja rizika i štete važne su u svjetlu sve većeg uzimanja novih psihoaktivnih tvari i njihovih potencijalnih rizika. Države članice trebale bi poboljšati dostupnost i učinkovitost programa prevencije te podići svijest o rizicima uzimanja novih psihoaktivnih tvari i povezanim posljedicama. U tu svrhu, mjere prevencije trebale bi uključivati rano otkrivanje i intervenciju, promicanje zdravog načina života i ciljanu prevenciju usmjerenu na obitelji i zajednice. Internet, koji je jedan od važnih i rastućih distribucijskih kanala za oglašavanje i prodaju novih psihoaktivnih tvari, treba se koristiti za širenje informacija o zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima koje one predstavljaju te za prevenciju nepravilnog korištenja i zlouporabe. Upoznavanje djece, adolescenata i mladih s tim rizicima nužno je i može se ostvariti na školskoj i obrazovnoj razini.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Komisija i države članice trebale bi također promicati obrazovne aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti, inicijative i kampanje koje su usmjerene na zdravstvene, socijalne i sigurnosne rizike povezane s nepravilnim korištenjem i zlouporabom novih psihoaktivnih tvari.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a) Komisiji bi trebalo delegirati ovlasti donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, vezano uz izmjenu kriterija u pogledu tvari niskog, umjerenog i ozbiljnog rizika. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija bi trebala voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Komisija bi trebala odmah donijeti primjenjive provedbene akte ako je to potrebno iz razloga hitnosti u opravdanim slučajevima povezanima s brzim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva u nekoliko država članica u vezi s uzimanjem predmetne nove psihoaktivne tvari.

(32) Komisija bi trebala odmah donijeti primjenjive provedbene akte ako je to potrebno iz razloga hitnosti u opravdanim slučajevima povezanima s brzim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih zdravstvenih posljedica ili slučajeva ozbiljnog ugrožavanja zdravlja u nekoliko država članica u vezi s uzimanjem dotične nove psihoaktivne tvari.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33) U primjeni ove Uredbe, Komisija se treba savjetovati sa stručnjacima iz država članica, mjerodavnim agencijama Unije, civilnim društvom i gospodarskim subjektima.

(33) U primjeni ove Uredbe, Komisija bi se trebala savjetovati sa stručnjacima iz država članica, mjerodavnim agencijama Unije, posebno s EMCDDA-om, civilnim društvom i gospodarskim subjektima te svim ostalim odgovarajućim dionicima.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući slobodu poduzetništva, pravo vlasništva i pravo na učinkovit pravni lijek.

(36) Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući slobodu poduzetništva, pravo vlasništva, pravo pristupa preventivnim mjerama zdravstvene skrbi i pravo na liječenje.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „nova psihoaktivna tvar” znači prirodna ili sintetska tvar koja, kada ju konzumira čovjek, ima sposobnost podražiti ili inhibirati središnji živčani sustav i tako dovesti do halucinacija, promjena motoričkih funkcija, razmišljanja, ponašanja, percepcije, svijesti ili raspoloženja, a koja je namijenjena za ljudsku konzumaciju ili postoji vjerojatnost da će ju konzumirati ljudi, iako nije za njih namijenjena, kako bi izazvali jedan ili više gore navedenih učinaka. Takva tvar nije pod kontrolom Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda iz 1961. o opojnim drogama koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. niti Konvencije Ujedinjenih naroda iz 1971. o psihotropnim tvarima; isključeni su alkohol, kofein ili duhan i duhanski proizvodi u smislu Direktive Vijeća 2001/37/EZ od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda24;

(a) „nova psihoaktivna tvar” znači prirodna ili sintetska tvar koja, kada ju konzumira čovjek, ima sposobnost podražiti ili inhibirati središnji živčani sustav i tako dovesti do halucinacija, promjena motoričkih funkcija, razmišljanja, ponašanja, percepcije, svijesti ili raspoloženja, neovisno o tome je li namijenjena za ljudsku konzumaciju ili nije, kako bi izazvali jedan ili više gore navedenih učinaka. Takva tvar nije pod kontrolom Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda iz 1961. o opojnim drogama koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. niti Konvencije Ujedinjenih naroda iz 1971. o psihotropnim tvarima; isključeni su alkohol, kofein ili duhan i duhanski proizvodi u smislu Direktive Vijeća 2001/37/EZ24;

_________________________

__________________________

24 SL L 194, 18.7.2001., str. 26.

24Direktiva Vijeća 2001/37/EZ od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (SL L 194, 18.7.2001., str. 26.).

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Unija nije donijela mjere kojima se nove psihoaktivne tvari podvrgavaju tržišnim ograničenjima u skladu s ovom Uredbom, države članice mogu donijeti tehničke propise o takvoj novoj psihoaktivnoj tvari u skladu s Direktivom 98/34/EZ.

Ako Unija nije donijela mjere kojima se nove psihoaktivne tvari podvrgavaju tržišnim ograničenjima u skladu s ovom Uredbom, ili ako Komisija nije donijela mjeru ograničavanja u skladu s člankom 11., države članice mogu donijeti tehničke propise o takvoj novoj psihoaktivnoj tvari u skladu s Direktivom 98/34/EZ.

Države članice odmah priopćavaju Komisiji nacrt takvog tehničkog propisa o novim psihoaktivnim tvarima u skladu s Direktivom 98/34/EZ.

Države članice odmah priopćavaju Komisiji nacrt takvog tehničkog propisa o novim psihoaktivnim tvarima u skladu s Direktivom 98/34/EZ.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna kontaktna mjesta unutar Europske informacijske mreže o drogama i ovisnosti o drogama („Reitox”) i Nacionalne jedinice Europola dostavljaju EMCDDA-u i Europolu dostupne informacije o konzumaciji, mogućim rizicima, proizvodnji, ekstrakciji, uvozu, trgovini, distribuciji, nedopuštenoj trgovini, komercijalnoj i znanstvenoj uporabi tvari za koje se čini da su nove psihoaktivne tvari ili pripravci.

Ako država članica ima informacije u vezi s tvarima za koje se čini da su nove psihoaktivne tvari ili pripravci, njezine nacionalne kontaktne točke unutar Europske informacijske mreže o drogama i ovisnosti o drogama („Reitox”) i nacionalne jedinice Europola prikupljaju i pravovremeno dostavljaju EMCDDA-u i Europolu dostupne informacije o otkrivanju i prepoznavanju, konzumaciji i njezinim obrascima, teškim stanjima opijenosti ili smrtnim slučajevima, mogućim rizicima i razini toksičnosti, te podatke o proizvodnji, ekstrakciji, uvozu, trgovini, distribuciji i kanalima distribucije, nedopuštenoj trgovini, komercijalnoj i znanstvenoj uporabi tvari za koje se čini da su nove psihoaktivne tvari ili pripravci.

EMCDDA i Europol te informacije odmah priopćavaju Reitoxu i nacionalnim jedinicama Europola.

EMCDDA i Europol te informacije odmah priopćavaju Reitoxu, nacionalnim jedinicama Europola i Europskoj agenciji za lijekove.

 

Kako bi se omogućio učinkovitiji odgovor na ubrzano pojavljivanje i širenje psihoaktivnih tvari u Uniji, mehanizam razmjene informacija („Sustav ranog upozorenja”) potrebno je održavati i nastaviti razvijati, posebno u pogledu prikupljanja i upravljanja podacima o otkrivanju i prepoznavanju novih psihoaktivnih tvari.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako EMCDDA i Europol, ili Komisija, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari koju je prijavilo nekoliko država članica razlog za zabrinutost u Uniji zbog zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje nova psihoaktivna tvar može predstavljati, EMCDDA i Europol pripremit će zajedničko izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

1. Ako EMCDDA i Europol, ili Komisija, smatraju da su razmijenjene informacije o novoj psihoaktivnoj tvari koju je prijavilo nekoliko država članica razlog za zabrinutost u Uniji zbog zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje nova psihoaktivna tvar može predstavljati, ili nakon obrazloženog zahtjeva više država članica, EMCDDA i Europol pripremaju zajedničko izvješće o novoj psihoaktivnoj tvari.

2. Zajedničko izvješće sadrži sljedeće podatke:

2. Zajedničko izvješće sadrži sljedeće podatke:

(a) priroda rizika koji nova psihoaktivna tvar predstavlja kada ju uzimaju ljudi i stupanj rizika za javno zdravlje, kako je navedeno u članku 9. stavku 1.;

(a) prirodu rizika koji nova psihoaktivna tvar predstavlja kada ju uzimaju ljudi, između ostalog kontraindikacije s drugim tvarima ako postoje, i stupanj rizika za javno zdravlje, kako je navedeno u članku 9. stavku 1.;

(b) kemijski i fizički identitet nove psihoaktivne tvari, metode i, ako su poznati, kemijski prekursori koji su se koristili za proizvodnju ili ekstrakciju te tvari, i drugih novih psihoaktivnih tvari sa sličnom kemijskom strukturom koje su nastale;

(b) kemijski i fizički identitet nove psihoaktivne tvari, metode i, ako su poznati, kemijski prekursori koji su se koristili za proizvodnju ili ekstrakciju te tvari, i drugih novih psihoaktivnih tvari sa sličnom kemijskom strukturom koje su se pojavile, ili za koje se na temelju znanstvenih procjena može očekivati da će se pojaviti;

(c) komercijalna i industrijska uporaba nove psihoaktivne tvari te njezina uporaba u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja;

(c) komercijalnu i industrijsku uporabu nove psihoaktivne tvari te njezina uporabu u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja;

(d) primjena nove psihoaktivne tvari u medicini ili veterini, uključujući uporabu kao aktivne tvari u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu;

(d) primjenu nove psihoaktivne tvari u medicini ili veterini, uključujući uporabu kao aktivne tvari u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu;

(e) uključenost zločinačkih skupina u proizvodnju, distribuciju ili trgovinu novom psihoaktivnom tvari te svaka uporaba nove psihoaktivne tvari u proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari;

(e) uključenost zločinačkih skupina u proizvodnju, distribuciju ili trgovinu novom psihoaktivnom tvari te svaku uporabu nove psihoaktivne tvari u proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari;

(f) je li nova psihoaktivna tvar trenutno u postupku procjene ili je bila u postupku procjene sustava Ujedinjenih naroda;

(f) je li nova psihoaktivna tvar trenutno u postupku procjene ili je bila u postupku procjene sustava Ujedinjenih naroda;

(g) primjenjuju li se na novu psihoaktivnu tvar mjere ograničenja u državama članicama;

(g) primjenjuju li se na novu psihoaktivnu tvar mjere ograničenja u državama članicama;

(h) svaka postojeća mjera za prevenciju i liječenje posljedica uzimanja nove psihoaktivne tvari.

(h) svaku postojeću mjeru za prevenciju i liječenje posljedica konzumacije nove psihoaktivne tvari.

3. EMCDDA i Europol zatražit će od Nacionalnih kontaktnih mjesta i Nacionalnih jedinica Europola da dostave dodatne informacije o novoj psihoaktivnoj tvari. Oni te informacije dostavljaju u roku od četiri tjedna od datuma primitka zahtjeva.

3. EMCDDA i Europol traže od nacionalnih kontaktnih točaka i nacionalnih jedinica Europola da dostave dodatne informacije o novoj psihoaktivnoj tvari. Oni te informacije dostavljaju u roku od četiri tjedna od datuma primitka zahtjeva.

4. EMCDDA i Europol zatražit će od Europske agencija za lijekove da dostavi sljedeće informacije o tome koristi li se u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

4. EMCDDA i Europol traže od Europske agencije za lijekove, koja bi se trebala savjetovati s nacionalnim tijelima država članica nadležnima za lijekove, da dostavi informacije o tome je li u Uniji ili bilo kojoj drugoj državi članici nova psihoaktivna tvar:

(a) aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje na tržište;

(a) aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje na tržište;

(b) aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu koji je predmet prijave za odobrenje za stavljanje na tržište;

(b) aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu koji je predmet zahtjeva za odobrenje za stavljanje na tržište;

(c) kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje u promet, ali je odobrenje za stavljanje u promet ukinulo nadležno tijelo;

(c) aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje u promet, ali je odobrenje za stavljanje u promet ukinulo nadležno tijelo;

(d) kao aktivna tvar u neodobrenom lijeku u skladu s člankom 5. Direktive 2001/83/EZ ili u veterinarsko-medicinskom proizvodu koji je za svaki slučaj posebno pripremila za to ovlaštena osoba na temelju nacionalnog zakonodavstva u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2001/82/EZ.

(d) aktivna tvar u neodobrenom lijeku u skladu s člankom 5. Direktive 2001/83/EZ ili u veterinarsko-medicinskom proizvodu koji je za svaki slučaj posebno pripremila za to ovlaštena osoba na temelju nacionalnog zakonodavstva u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2001/82/EZ.

Države članice dostavljaju gore navedene informacije Europskoj agenciji za lijekove, ako ona to od njih zatraži.

Države članice dostavljaju gore navedene informacije bez nepotrebnog odgađanja Europskoj agenciji za lijekove, ako ona to od njih zatraži.

Europska agencija za lijekove dostavlja informacije koje ima na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva EMCDDA-a.

Europska agencija za lijekove dostavlja informacije koje ima na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva EMCDDA-a.

5. EMCDDA će zatražiti od Europske agencije za kemikalije i Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju. EMCDDA mora poštivati uvjete o korištenju informacija koje su joj priopćile Europska agencija za kemikalije i Europska agencija za sigurnost hrane, uključujući uvjete o sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija.

5. EMCDDA zahtijeva od Europske agencije za kemikalije, Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) te Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju. EMCDDA je dužan poštovati uvjete o korištenju informacija koje su mu priopćile Europska agencija za kemikalije, ECDC i Europska agencija za sigurnost hrane, uključujući uvjete o sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih podataka, uključujući osjetljive podatke ili poslovne informacije.

Europska agencija za kemikalije i Europska agencija za sigurnost hrane dostavljaju informacije i podatke koje imaju na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva.

Europska agencija za kemikalije. ECDC i Europska agencija za sigurnost hrane dostavljaju informacije i podatke koje imaju na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva.

6. EMCDDA i Europol dostavljaju Komisiji zajedničko izvješće u roku od osam tjedana od zahtjeva za dodatne informacije iz stavka 3.

6. EMCDDA i Europol dostavljaju Komisiji zajedničko izvješće u roku od osam tjedana od zahtjeva za dodatne informacije iz stavka 3.

Kada EMCDDA i Europol prikupe informacije o pripravcima ili o nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava, one Komisiji dostavljaju pojedinačna zajednička izvješća u roku od deset tjedana od zahtjeva za dodatne informacije iz stavka 3.

Kada EMCDDA i Europol prikupe informacije o pripravcima ili o nekoliko novih psihoaktivnih tvari sličnog kemijskog sastava, one Komisiji dostavljaju pojedinačna zajednička izvješća u roku od deset tjedana od zahtjeva za dodatne informacije iz stavka 3.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U roku od četiri tjedna od primitka zajedničkog izvješća iz članka 6., Komisija može zatražiti od EMCDDA-a procjenu potencijalnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar i pripremu izvješća o procjeni. Procjenu rizika obavlja Znanstveni odbor EMCDDA-a.

1. U roku od četiri tjedna od primitka zajedničkog izvješća iz članka 6., Komisija može zatražiti od EMCDDA-a procjenu potencijalnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar i pripremu izvješća o procjeni. Procjenu rizika obavlja Znanstveni odbor EMCDDA-a.

2. Izvješće o procjeni rizika uključuje analizu kriterija i informacija iz članka 10. stavka 2. kako bi se Komisiji omogućilo da utvrdi stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar.

2. Izvješće o procjeni rizika uključuje analizu kriterija i informacija iz članka 10. stavka 2. kako bi se Komisiji omogućilo da utvrdi stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar.

3. Znanstveni odbor EMCDDA-a procjenjuje rizike za vrijeme posebnog sastanka. Odbor se može proširiti za najviše pet stručnjaka koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari. Ravnatelj EMCDDA-a imenuje ih s popisa stručnjaka. Upravni odbor EMCDD-a odobrava popis stručnjaka svake tri godine. Komisija, EMCDDA, Europol i Europska agencija za lijekove imaju pravo imenovati po dva promatrača.

3. Znanstveni odbor EMCDDA-a procjenjuje rizike za vrijeme posebnog sastanka. Odbor se može proširiti za najviše pet stručnjaka, uključujući psihologa specijaliziranog za ovisnosti, koji predstavljaju znanstvena područja koja su važna za osiguranje uravnotežene procjene rizika nove psihoaktivne tvari. Ravnatelj EMCDDA-a imenuje ih s popisa stručnjaka. Upravni odbor EMCDD-a odobrava popis stručnjaka svake tri godine. Europski parlament, Vijeće, Komisija, EMCDDA, Europol i Europska agencija za lijekove svaki imaju pravo imenovati po dva promatrača.

4. Znanstveni odbor EMCDDA obavlja procjenu rizika na temelju informacija o rizicima tvari i o njezinim uporabama, uključujući komercijalne i industrijske uporabe, koje su dostavile države članice, Komisija, EMCDDA, Europol, Europska agencija za lijekove, Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za sigurnost hrane i na temelju drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. Uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. EMCDDA podržava procjenu rizika i utvrđuje potrebe za informacijama, uključujući ciljane studije ili ispitivanja.

4. Znanstveni odbor EMCDDA obavlja procjenu rizika na temelju informacija o rizicima tvari i o njezinim uporabama, primjerice o načinu uporabe i dozama, uključujući komercijalne i industrijske uporabe, koje su dostavile države članice, Komisija, EMCDDA, Europol, Europska agencija za lijekove, Europska agencija za kemikalije, ECDC i Europska agencija za sigurnost hrane i na temelju drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. Uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. EMCDDA podržava procjenu rizika i utvrđuje potrebe za informacijama, uključujući ciljane studije ili ispitivanja.

5. EMCDDA predaje izvješće o procjeni rizika Komisiji u roku od dvanaest tjedana od datuma kada je zaprimio zahtjev od Komisije.

5. EMCDDA predaje izvješće o procjeni rizika Komisiji u roku od dvanaest tjedana od datuma kada je zaprimio zahtjev od Komisije.

6. Na zahtjev EMCDDA, Komisija može produžiti razdoblje za dovršetak procjene rizika za najviše dvanaest tjedana kako bi omogućila dodatna istraživanja i prikupljanje podataka. EMCDDA takav zahtjev podnosi Komisiji u roku od šest tjedana od pokretanja procjene rizika. Ako u roku od dva tjedna od predavanja zahtjeva Komisija nije uložila prigovor na takav zahtjev, produžuje se procjena rizika.

6. Na zahtjev EMCDDA, Komisija može produžiti razdoblje za dovršetak procjene rizika za najviše dvanaest tjedana kako bi omogućila dodatna istraživanja i prikupljanje podataka. EMCDDA takav zahtjev podnosi Komisiji u roku od šest tjedana od pokretanja procjene rizika. Ako u roku od dva tjedna od predavanja zahtjeva Komisija nije uložila prigovor na takav zahtjev, produžuje se procjena rizika.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoje bitne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju, a nisu uzete u obzir u sustavu Ujedinjenih naroda.

1. Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar u naprednoj fazi procjene u sustavu Ujedinjenih naroda, odnosno kada je stručni odbor Svjetske zdravstvene organizacije o ovisnosti o drogama objavio svoje kritičko izvješće zajedno s pisanom preporukom, osim ako postoje bitne i konkretne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju, a nisu uzete u obzir u sustavu Ujedinjenih naroda koje treba spomenuti u izvješću o procjeni.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Procjena rizika neće se izvršiti ako je nova psihoaktivna tvar ocijenjena u okviru sustava Ujedinjenih naroda, ali je odlučeno da neće biti predviđena u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom o psihotropnim tvarima iz 1971., osim ako postoje značajne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju.

2. Procjena rizika ne provodi se ako je nova psihoaktivna tvar ocijenjena u okviru sustava Ujedinjenih naroda, ali je odlučeno da neće biti obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom o psihotropnim tvarima iz 1971., osim ako postoje značajne i konkretne informacije koje su nove ili od posebne važnosti za Uniju, iz razloga koji bi trebali biti navedeni u izvješću o procjeni.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 4. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4. Procjena rizika ipak se izvršava ako na razini Unije postoji dovoljno raspoloživih podataka koji ukazuju na potrebu za zajedničkim izvješćem Europskog centra za nadzor droga i ovisnosti o drogama i Europola.

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako Komisija zahtjeva procjenu rizika psihoaktivne tvari u skladu s člankom 7. stavkom 1., ona Odlukom zabranjuje stavljanje nove psihoaktivne tvari na potrošačko tržište ako, na temelju postojećih informacija, takva tvar predstavlja neposredan rizik za javno zdravlje, što je dokazano na temelju:

1. Ako Komisija zahtjeva procjenu rizika psihoaktivne tvari u skladu s člankom 7. stavkom 1., ona Odlukom zabranjuje stavljanje nove psihoaktivne tvari na potrošačko tržište ako, na temelju postojećih informacija, takva tvar predstavlja neposredan rizik za javno zdravlje, što je dokazano na temelju:

(a) prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih posljedica za zdravlje koje su povezane s uzimanjem nove psihoaktivne tvari u nekoliko država članica, u vezi s ozbiljnom akutnom toksičnosti nove psihoaktivne tvari;

(a) prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih posljedica za zdravlje koje su povezane s uzimanjem nove psihoaktivne tvari, uključujući kontraindikacije s drugim tvarima ako postoje, u nekoliko država članica, u vezi s toksičnosti nove psihoaktivne tvari;

(b) pojave i obrazaca uporabe nove psihoaktivne tvari među općom javnosti i u posebnim skupinama, posebno učestalosti, količina i načina uporabe, dostupnosti potrošačima i mogućnosti širenja, što ukazuje na to da je rizik značajan.

(b) pojave i obrazaca uporabe nove psihoaktivne tvari među općom javnosti i u posebnim skupinama, posebno učestalosti, količina i načina uporabe, dostupnosti potrošačima i mogućnosti širenja, što ukazuje na to da je rizik značajan.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

U opravdanim hitnim slučajevima povezanima s naglim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva u nekoliko država članica uslijed uzimanja nove dotične psihoaktivne tvari, Komisija odmah donosi primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3.

U opravdanim hitnim slučajevima povezanima s naglim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva u nekoliko država članica uslijed uzimanja nove dotične psihoaktivne tvari, Komisija odmah donosi primjenjive provedbene akte u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3.

3. Tržišno ograničenje sadržano u Odluci iz stavka 1. ne prelazi dvanaest mjeseci.

3. Tržišno ograničenje sadržano u Odluci iz stavka 1. ne prelazi dvanaest mjeseci. Ako je uvođenje trajnih mjera ograničavanja opravdano razinom zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavljaju nove psihoaktivne tvari te ako nema trajnih tržišnih ograničenja, privremeno tržišno ograničenje može se produžiti za dodatnih 12 mjeseci.

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija utvrđuje stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar o kojoj je pripremljena procjena rizika. Ona to čini na temelju svih dostupnih dokaza, posebno izvješća o procjeni rizika.

1. Komisija bez nepotrebnog odlaganja utvrđuje stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar o kojoj je pripremljeno izvješće o procjeni rizika. Ona to čini na temelju svih dostupnih dokaza, posebno izvješća o procjeni rizika.

2. Pri utvrđivanju stupnja rizika nove psihoaktivne tvari, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterije:

2. Pri utvrđivanju stupnja rizika nove psihoaktivne tvari, Komisija uzima u obzir sljedeće kriterije:

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnost zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, posebno ozljede, bolesti i fizičkog i psihičkog oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari povezanu s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, kontraindikacijama s drugim tvarima ako postoje, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, posebno ozljeda, bolesti, agresije te fizičkog i psihičkog oštećenja;

(b) društvenu štetu za pojedince i društvo, posebno učinak na funkcioniranje društva, javni red i zločinačke aktivnosti, aktivnost organiziranog kriminala u vezi s novom psihoaktivnom tvari, nezakonitu dobit koja nastaje zbog proizvodnje, trgovine i distribucije nove psihoaktivne tvari te povezane ekonomske troškove društvene štete;

(b) društvenu štetu za pojedince i društvo, posebno na temelju njezina učinka na funkcioniranje društva, javni red i zločinačke aktivnosti, aktivnosti organiziranog kriminala u vezi s novom psihoaktivnom tvari, nezakonitu dobit koja nastaje zbog proizvodnje, trgovinu i distribuciju nove psihoaktivne tvari te povezane ekonomske troškove društvene štete;

(c) sigurnosne rizike, posebno širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, posljedice fizičkih i psihičkih utjecaja na sposobnost upravljanja vozilom, učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala na okoliš.

(c) rizike za javnu sigurnost, posebno na temelju širenja bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, posljedice fizičkih i psihičkih utjecaja na sposobnost upravljanja vozilom, učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala na okoliš.

Komisija uzima u obzir i pojavu i obrasce uzimanja novih psihoaktivnih tvari u općoj javnosti i posebnim skupinama, njezinu dostupnost potrošačima, mogućnost širenja, broj država članica u kojima predstavlja zdravstvene, društvene i sigurnosne rizike, opseg komercijalne i industrijske uporabe i njezinu uporabu u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja.

Komisija uzima u obzir i pojavu i obrasce uzimanja novih psihoaktivnih tvari u općoj javnosti i posebnim skupinama, njezinu dostupnost potrošačima, mogućnost širenja, broj država članica u kojima predstavlja zdravstvene, društvene i sigurnosne rizike, opseg komercijalne i industrijske uporabe i njezinu uporabu u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Niski rizici

Niski rizici na razini Unije

Komisija ne donosi mjere ograničavanja za novu psihoaktivnu tvar ako, na temelju postojećih dokaza, ona predstavlja općenito nizak zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik, posebno:

Komisija ne donosi mjere ograničavanja za novu psihoaktivnu tvar ako, na temelju postojećih dokaza i sljedećih kriterija, ona predstavlja općenito nizak zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik na razini Unije:

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari povezana s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, ograničena je jer uzrokuje neznatne ozljede, bolesti te manja fizička i psihička oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari povezana s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnost zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti je zanemariva;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu ograničena, posebno njezin učinak na funkcioniranje društva i javni red, zločinačke su aktivnosti povezane s novom psihoaktivnom tvari male, nezakonita dobit koja nastaje zbog proizvodnje, trgovine i distribucije nove psihoaktivne tvari i povezani ekonomski troškovi nepostojeći su ili neznatni;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu ograničena, posebno njezin učinak na funkcioniranje društva i javni red, zločinačke su aktivnosti povezane s novom psihoaktivnom tvari male, nezakonita dobit koja nastaje zbog proizvodnje, trgovine i distribucije nove psihoaktivne tvari i povezani ekonomski troškovi nepostojeći su ili neznatni;

(c) sigurnosni su rizici ograničeni, posebno postoji nizak rizik za širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, posljedice su na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom nepostojeće ili neznatne, a mali je učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpada na okoliš.

(c) rizici za javnu sigurnost su ograničeni, posebno na temelju niskog rizika za širenje bolesti, uključujući prenošenje virusa prenosivih krvlju, posljedice na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom su nepostojeće ili neznatne, a učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpada na okoliš nizak je.

 

U slučaju da se odluka o neuvođenju mjera ograničavanja novih psihoaktivnih tvari za koje se smatra da uzrokuju ukupno slabo zdravlje, socijalne i sigurnosne rizike na razini Unije temelji na djelomičnom ili potpunom nedostatku dokaza, navod o tome uključuje se u obrazloženje.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Umjereni rizici i trajna ograničenja na potrošačkom tržištu

Umjereni rizici i trajna ograničenja na potrošačkom tržištu na razini Unije

1. Komisija, bez odlaganja, donosi Odluku kojom zabranjuje stavljanje na tržište nove psihoaktivne tvari ako, na temelju postojećih dokaza, ona predstavlja općenito umjereni zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik, posebno:

1. Komisija, bez odlaganja, donosi Odluku kojom zabranjuje stavljanje na tržište nove psihoaktivne tvari ako, na temelju postojećih dokaza i sljedećih kriterija, ona predstavlja općenito umjereni zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik:

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, umjerena je jer uglavnom uzrokuje ozljede i bolesti koje nisu smrtonosne te umjerena psihička ili fizička oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, umjerena je jer uglavnom uzrokuje ozljede i bolesti koje nisu smrtonosne te umjerena psihička ili fizička oštećenja;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu umjerena, posebno u vezi s njezinim učinkom na funkcioniranje društva i javni red ometanjem javnog reda; zločinačke su aktivnosti i organizirani kriminal u vezi s novom psihoaktivnom tvari povremeni, nezakonita dobit i ekonomski troškovi umjereni su;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu umjerena, posebno na temelju njezina učinka na funkcioniranje društva i javni red ometanjem javnog reda; zločinačke su aktivnosti i organizirani kriminal u vezi s novom psihoaktivnom tvari povremeni, nezakonita dobit i ekonomski troškovi umjereni su;

(c) sigurnosni su rizici umjereni, posebno u odnosu na sporadično širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, umjerene su posljedice na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala uzrokuju ekološke smetnje.

(c) rizici za javnu sigurnost su umjereni, posebno na temelju sporadičnog širenja bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, umjerene su posljedice na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala uzrokuju ekološke smetnje.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

 

3. Ako dostupne informacije ili dokazi pokazuju da nove psihoaktivne tvari čija uporaba podliježe stavku 1. Odluke predstavljaju veće zdravstvene, društvene i sigurnosne rizike u određenoj državi članici, osobito zbog načina ili opsega potrošnje te tvari ili zbog posebnih rizika koje ta tvar predstavlja na njezinom teritoriju uzimajući u obzir okolnosti na nacionalnoj razini te sve socijalne, gospodarske, pravne, administrativne ili druge čimbenike, države članice mogu zadržati ili uvesti strože mjere kako bi osigurale visoku razinu zaštite javnog zdravlja.

 

4. Država članica koja želi zadržati strože mjere za nove psihoaktivne tvari sukladno stavku 3. odmah priopćava Komisiji odgovarajuće zakone, uredbe ili druge propise te o njima obavještava ostale države članice.

 

5. Država članica koja želi uvesti strože mjere za nove psihoaktivne tvari sukladno stavku 3. odmah priopćava Komisiji odgovarajuće nacrte zakona, uredbe ili druge propise te o njima obavještava ostale države članice.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Visoki rizici i trajna tržišna ograničenja

Visoki rizici i trajna tržišna ograničenja na razini Unije

1. Komisija, bez odlaganja, donosi Odluku kojom zabranjuje proizvodnju, pripremu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz, i izvoz iz Unije, nove psihoaktivne tvari ako, na temelju postojećih dokaza, ona predstavlja općenito visok zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik, posebno:

1. Komisija, bez odlaganja, donosi Odluku kojom zabranjuje proizvodnju, pripremu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz, i izvoz iz Unije, nove psihoaktivne tvari ako, na temelju postojećih dokaza i sljedećih kriterija, ona predstavlja općenito visok zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik:

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, opasna je po život jer uzrokuje smrt ili smrtonosne ozljede, tešku bolest i teška fizička ili psihička oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari povezana s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, ozbiljna je i znatna jer uzrokuje smrt ili smrtonosne ozljede, tešku bolest i teška fizička ili psihička oštećenja;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu velika, posebno u vezi s njezinim učinkom na funkcioniranje društva i javni red, dovodi do ometanja javnog reda, nasilnog i asocijalnog ponašanja koje uzrokuje štetu korisniku, drugima i imovini; zločinačke su aktivnosti i organizirani kriminal u vezi s novom psihoaktivnom tvari sustavni, nezakonita dobit i ekonomski troškovi veliki su;

(b) društvena je šteta pojedincima i društvu velika, posebno na temelju njezina učinka na funkcioniranje društva i javni red, što dovodi do ometanja javnog reda, nasilnog i asocijalnog ponašanja koje uzrokuje štetu korisniku, drugima i imovini; zločinačke su aktivnosti i organizirani kriminal u vezi s novom psihoaktivnom tvari sustavni;

(c) sigurnosni su rizici veliki, posebno značajno širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, značajan utjecaj na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala štetni su za okoliš.

(c) rizici za javnu sigurnost su veliki, posebno na temelju znatnog širenja bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, znatnog utjecaja na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala štetni su za okoliš.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

2. Komisija provedbenim aktima donosi Odluku iz stavka 1. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 13.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Delegiranje ovlasti

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 20.a radi izmjene kriterija iz članaka 11., 12. i 13.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odluke iz članka 9. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ne sprječavaju slobodno kretanje u Uniji i stavljanje na tržište novih psihoaktivnih tvari koje su aktivne tvari u lijekovima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima kojima je dano odobrenje za stavljanje u promet.

1. Odluke iz članka 9. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ne sprječavaju slobodno kretanje u Uniji i stavljanje na tržište novih psihoaktivnih tvari koje su aktivne tvari u lijekovima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima kojima je dano odobrenje za stavljanje u promet.

2. Odluke iz članka 13. stavka 1. ne sprječavaju slobodno kretanje u Uniji i proizvodnju, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari:

2. Odluke iz članka 13. stavka 1. ne sprječavaju slobodno kretanje u Uniji i proizvodnju, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari:

(a) za uporabu u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja;

(a) za uporabu u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja od strane propisno ovlaštenih osoba u institucijama koje su pod izravnim nadzorom vlasti ili posebnim odobrenjem država članica;

(b) za uporabe odobrene u skladu sa zakonodavstvom Unije;

(b) za uporabe odobrene u skladu sa zakonodavstvom Unije;

(c) koje su aktivne tvari u lijekovima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima kojima je dano odobrenje za stavljanje u promet;

(c) koje su aktivne tvari u lijekovima ili veterinarsko-medicinskim proizvodima kojima je dano odobrenje za stavljanje u promet;

(d) za uporabu u proizvodnji tvari i proizvoda pod uvjetom da se nove psihoaktivne tvari pretvaraju u stanje u kojem se ne mogu zlouporabiti ili vratiti u prvotno stanje.

(d) za uporabu u proizvodnji tvari i proizvoda pod uvjetom da se nove psihoaktivne tvari pretvaraju u stanje u kojem se ne mogu zlouporabiti ili vratiti u prvotno stanje i da se količina svake korištene tvari nalazi u informacijama o tvarima ili proizvodima.

 

2a. Za sve ovlaštene svrhe, nove psihoaktivne tvari i proizvodi koji sadrže nove psihoaktivne tvari moraju uključivati uputstva za korištenje u kojima se nalaze mjere opreza, upozorenja i kontraindikacije s drugim tvarima, koje su istaknute na oznaci ili u priloženim uputama za sigurnost korisnika.

3. Odlukama iz članka 13. stavka 1. mogu se utvrditi zahtjevi i uvjeti za proizvodnju, izradu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljan zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik za uporabe iz stavka 2.

3. Odlukama iz članka 13. stavka 1. mogu se utvrditi zahtjevi i uvjeti za proizvodnju, izradu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljan zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik za uporabe iz stavka 2.

 

4. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi spriječile zlouporabu novih psihoaktivnih tvari na ilegalnom tržištu koje se koriste u svrhe istraživanja i razvoja ili u bilo koje druge ovlaštene svrhe.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Istraživanje i analiza

Istraživanje, analiza, prevencija i financiranje

Komisija i države članice podupiru razvoj, razmjenu i širenje informacija i znanja o novim psihoaktivnim tvarima. One to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-a, drugih agencija Unije i znanstvenih i istraživačkih centara.

1. Financijska potpora i potrebni resursi osiguravaju se na razini Unije i na nacionalnoj razini za razvoj, razmjenu i širenje informacija i znanja o novim psihoaktivnim tvarima. Komisija i država članice to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-a, drugih agencija Unije, znanstvenih i istraživačkih centara te drugih tijela, kao i redovitim opskrbljivanjem tih tijela najnovijim informacijama o takvim tvarima.

 

2. Komisija i države članice također promiču i podupiru istraživanja, uključujući primijenjena istraživanja novih psihoaktivnih tvari, te osiguravaju suradnju i koordinaciju među mrežama na nacionalnoj razini i razini Unije kako bi se poboljšalo razumijevanje te pojave. One to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-e, drugih agencija Unije (posebno Europske agencije za lijekove i Europske agencije za kemikalije) te znanstvenih i istraživačkih centara. Poseban se naglasak treba staviti na razvoj forenzičkih i toksikoloških kapaciteta, kao i poboljšanje dostupnosti epidemioloških podataka.

 

3. Države članice promiču programe prevencije i zajedno s Komisijom mjere za podizanje svijesti o rizicima psihoaktivnih tvari poput informativno-obrazovnih kampanja.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 20.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Izvršavanje delegiranja

 

1. Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene su Komisiji pridržavajući se uvjeta utvrđenih u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od deset godina od (stupanja na snagu ove Uredbe). Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog desetogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za dodatno razdoblje od deset godina, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja tog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija o njemu istovremeno obavještava Europski parlament i Vijeće.

 

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 13.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produljuje za dva mjeseca.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EMCDDA i Europol svake godine izvješćuju o provedbi ove Uredbe.

1. EMCDDA i Europol svake godine izvještavaju Europski parlament, Komisiju i države članice o provedbi ove Uredbe. Izvješća o provedbi objavljuju se na internetskoj stranici i javna su.

 

2. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Komisiji i državama članicama [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i, ako je potrebno, prijedlog za rješavanje svih utvrđenih rupa u zakonu između Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i ove Uredbe, kako bi se osigurala pravilna regulacija psihotropnih tvari.

 

________________

 

1a Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), o osnivanju Europske agencije za kemikalije i o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006, str. 1.)

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije do [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih pet godina nakon toga, Komisija ocjenjuje provedbu, primjenu i učinkovitost ove Uredbe i objavljuje izvješće.

Najkasnije do [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih pet godina nakon toga, Komisija ocjenjuje provedbu, primjenu i učinkovitost ove Uredbe i objavljuje izvješće. S tim u vezi Komisija, EMCDDA i Europol provode procjene naknadnog rizika novih psihoaktivnih tvari.

 

U roku od [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija ocjenjuje i po potrebi predstavlja prijedlog moguće klasifikacije u skupine novih psihoaktivnih tvari kako bi se suzbila praksa zaobilaženja mjerodavnog zakona manjim izmjenama kemijskog sastava psihoaktivnih tvari.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


EXPLANATORY STATEMENT

New psychoactive substances (NPS) are substances that mimic the effects of controlled substances, but are not covered by the UN Drug Control Conventions. They can often have commercial and industrial use, as well as are explored for scientific and development purposes. When consumed by humans NPS can pose health, social or safety risks. Rapid increase of their sale as well as consumption has been observed in several Member States over the recent years. There is evidence to show that NPS are in particular popular amongst younger age groups. According to the 2011 Eurobarometer "Youth attitudes on drugs", 5% of young people in the EU have used such substances at least once in their life, with a peak of 16% in Ireland, and close to 10% in Poland, Latvia and the United Kingdom. More than 300 NPS are currently in use across the EU. New notifications from Member States are currently running at around 1 per week.

Member States have responded to the rapid emergence and spread of these substances by using a variety of methods within their legislative frameworks and by attempting to put single substances or their analogues under different control measures. That may pose obstacles to the proper functioning of the single market.

The Commission Communication "Towards a stronger European response to drugs", adopted in October 2011, identified the spread of new psychoactive substances as one of the most challenging developments in drugs policy requiring a firmer EU response. It is also worth to indicate that new psychoactive substances, as replacement drugs, are considerably cheaper to manufacture and according to the law enforcements representatives are already one of the biggest challenges in the EU's fight against the organized crime.

The rising number of new psychoactive substances available in the EU internal market, their growing diversity, both in type and risk level, the speed with which they emerge and the growing number of individuals who consume them, challenge the capacity of public authorities to provide effective responses to protect public health and safety without hampering legitimate trade.

In this context, the rapporteur welcomes the Commission's proposal and believes that the need for more effective and better coordinated action between the Member States and EU agencies concerning new psychoactive substances has been proven. The rapporteur underlines in this context that among others, more accurate, tighter timetable for information exchange and swifter decision making process as well as more nuanced classification of the level of risks the NPS can pose, are an added value of the Regulation.

The Regulation will replace the Council Decision 2005/387/JHA. It aims at ensuring that trade in new psychoactive substances having industrial and commercial uses is not hindered and that the functioning of this market is improved, while the health and safety of individuals are protected from harmful substances, which cause concern at the EU level.

The proposal is accompanied by a proposal for a Directive amending Council Framework Decision 2004/757/JHA laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking.

The main elements of the proposal for a Regulation are as follows:

•          Exchange of information and temporary consumer market restrictions: this proposal sets up a robust system for exchanging rapidly information on new psychoactive substances emerging on the market, including on their commercial and industrial uses, for assessing the risks of substances that cause EU-wide concern and for withdrawing from the market those substances that pose risks.

•          The substances suspected to pose immediate public health risk will be withdrawn from the consumer market temporarily, pending their risk assessment carried out by the scientific committee of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Once the risk assessment is completed, measures will be taken proportionate to the risks of substances.

•          No restriction measures would be introduced on the EU level on new psychoactive substances posing low health, social and safety risks.

•          For substances posing moderate risks, the Commission shall prohibit the making available on the market to consumers of these substances. They cannot be sold to consumers (except for uses specifically authorised, for instance by medicines legislation) but their trade would be allowed for commercial and industrial purposes as well as for scientific research and development.

•          For substances posing severe risks: the Commission shall prohibit the production, manufacture, making available on the market including the transport, importation or exportation of new psychoactive substances which pose severe health, social and safety risks. The substances posing severe risks will be subjected to permanent market restriction, covering both the consumer and commercial markets, and their use will only be possible for specifically authorised industrial and commercial purposes, as well as for scientific research and development. In addition, these substances will be subjected to EU criminal law provisions.

The rapporteur considers that the temporary market restriction is an important novelty in the new mechanism and once introduced by the Commission, should be in place until the permanent measures are implemented by the Member States. Having in mind the dynamics of the phenomena and opting for an efficiency of the system, the rapporteur amends the Article 9 provisions to avoid possible gaps between the temporary market restriction and implementation of the permanent measures.

With regard to Article 11 and 12 the rapporteur underlines that Members States should not be prohibited from introducing or maintaining the appropriate measures regarding the specific risks the new psychoactive substance poses within their territory, irrelevantly to the classification of the substance by the Commission as posing low or moderate risks on the EU level. National technical regulation going beyond the EU action should be notified to the Commission. The national and EU control systems should be complementary.

The rapporteur considers that for a comprehensive assessment of the level of risks that new psychoactive substance poses, the detailed information should be provided at the earliest stage of the process. The rapporteur underlines also that the information exchange should be timely and all parties encountering the NPS negative effects in their professional activity should be invited to contribute. Therefore improved and better resourced collection of the relevant data should be encouraged while highest level of the data protection should be ensured.

Referring to the criteria being taken into account the rapporteur points out that the methods of use of the NPS, including the use in a mixture or polydrug are an important factor to define the risks and apply adequate measures, since often the new psychoactive substance can be harmful or lethal when consumed with another one.

In order to guarantee access to the psychoactive substances for the authorised use, Member States are invited to introduce highest level of safeguards in order to prevent their diversion for illegal activities.

For the proper functioning of the Regulation adequate resources should be provided on the national and EU level. This should also be taken into account when the Commission evaluates the implementation, application and effectiveness of this Regulation.

Community method to address the issue of the control over the most dangerous NPS within the single market is the appropriate one and if implemented correctly will provide for an effective and structural response to the new psychoactive substances challenge in the EU.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (31.1.2014)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novim psihoaktivnim tvarima

(COM(2013)0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elena Oana Antonescu

SHORT JUSTIFICATION

New psychoactive substances, which may have numerous commercial and industrial uses, as well as scientific uses, can pose health, social and safety risks when consumed by humans. Consumption of new psychoactive substances appears to be increasing in Europe and use is predominant among young people. According to the 2011 Eurobarometer "Youth attitudes on drugs", 5% of young people in the EU have used such substances at least once in their life, with a peak of 16% in Ireland, and close to 10% in Poland, Latvia and the United Kingdom.

The consumption of new psychoactive substances can cause harms to the health and safety of individuals and can pose risks and burdens on society, as it may lead to violent behaviour and crime. The rapid emergence and spread of these substances, have led national authorities to subject them to various restriction measures. Hundreds such substances or mixtures of substances have been subjected to different restriction measures in the Member States in the past years.

The Commission Communication "Towards a stronger European response to drugs", adopted in October 2011, identified the spread of new psychoactive substances as one of the most challenging developments in drugs policy requiring a firmer EU response.

The rising number of new psychoactive substances available in the EU internal market, their growing diversity, both in type and risk level, the speed with which they emerge and the growing number of individuals who consume them, challenge the capacity of public authorities to provide effective responses to protect public health and safety without hampering legitimate trade.

In this context, the case for swifter, more effective and more proportionate action on new psychoactive substances at EU level is compelling, considering the rapid changes in this market, which put national authorities under pressure to act.

The proposed Regulation is intended to replace Council Decision 2005/387/JHA. It aims at ensuring that trade in new psychoactive substances having industrial and commercial uses is not hindered and that the functioning of this market is improved, while the health and safety of individuals are protected from harmful substances, which cause concern at the EU level.

The proposal is accompanied by a proposal for a Directive amending Council Framework Decision 2004/757/JHA laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking.

The main elements of the proposal for a Regulation are as follows:

•  Exchange of information and temporary consumer market restrictions: this proposal sets up a robust system for exchanging rapidly information on new psychoactive substances emerging on the market, including on their commercial and industrial uses, for assessing the risks of substances that cause EU-wide concern and for withdrawing from the market those substances that pose risks.

•  The substances suspected to pose immediate public health risk will be withdrawn from the consumer market temporarily, pending their risk assessment carried out by the scientific committee of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Once the risk assessment is completed, measures will be taken proportionate to the risks of substances.

•  No restriction measures would be introduced on new psychoactive substances posing low health, social and safety risks.

•  For substances posing moderate risks, the Commission shall prohibit the making available on the market to consumers of these substances. They cannot be sold to consumers (except for uses specifically authorised, for instance by medicines legislation) but their trade would be allowed for commercial and industrial purposes as well as for scientific research and development.

•  For substances posing severe risks: the Commission shall prohibit the production, manufacture, making available on the market including the transport, importation or exportation of new psychoactive substances which pose severe health, social and safety risks. The substances posing severe risks will be subjected to permanent market restriction, covering both the consumer and commercial markets, and their use will only be possible for specifically authorised industrial and commercial purposes, as well as for scientific research and development. In addition, these substances will be subjected to EU criminal law provisions.

The rapporteur considers that regulatory interventions are very important and that they should be complemented by other activities including research and monitoring psychoactive substances.

In order to address the growing use of new psychoactive substances and their potential risks, Member States should improve the availability and effectiveness of prevention programmes and raise awareness about the risk of the use of these substances and the related consequences.

With regard to the information exchange process described in Article 5 of the proposal, the rapporteur considers that the information which will be provided by the National Focal Points and Europol National Units to the EMCDDA and Europol, should also refer to the detection and identification of the substances that appear to be new psychoactive substances or mixtures, consumption patterns, information on non-fatal intoxication and deaths caused by the consumption of such substances.

The rapporteur considers that besides the European Chemicals Agency and the European Food Safety Authority, the European Centre for Disease Prevention and Control should also be involved in the collection of the data and information on new psychoactive substances.

The determination of the level of the health, social and safety risks posed by the new psychoactive substance on which a risk assessment report was drafted shall be done by the Commission without undue delay.

Contraindications with other substances should also be taken into account by the Commission when determining the level of the health, social and safety risks posed by the new psychoactive substances on which a risk assessment report was drafted.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Nadležna javna tijela država članica uvode različite mjere ograničavanja za te nove psihoaktivne tvari kako bi se izbjegli rizici koje te tvari donose ili bi mogle donijeti prilikom uzimanja. Nove psihoaktivne tvari često se koriste u proizvodnji različitih proizvoda ili drugih tvari koje se koriste za proizvodnju proizvoda, kao što su lijekovi, industrijska otapala, sredstva za čišćenje, proizvodi u tehnološki naprednoj industriji zbog čega bi ograničavanje pristupa tim tvarima za te primjene moglo imati važan učinak na gospodarske subjekte pa čak narušiti njihovo poslovanje na unutarnjem tržištu.

(3) Nadležna javna tijela država članica uvode različite mjere ograničavanja za te nove psihoaktivne tvari kako bi se izbjegli rizici koje te tvari donose ili bi mogle donijeti prilikom uzimanja. Nove psihoaktivne tvari često se koriste u svrhe znanstvenog istraživanja i razvoja i u proizvodnji različitih proizvoda ili drugih tvari koje se koriste za proizvodnju proizvoda, kao što su lijekovi, industrijska otapala, sredstva za čišćenje, proizvodi u tehnološki naprednoj industriji, zbog čega bi ograničavanje pristupa tim tvarima za te primjene moglo imati važan učinak na gospodarske subjekte pa čak narušiti njihovo poslovanje na unutarnjem tržištu, te bi također moglo spriječiti održivo znanstveno istraživanje i razvoj.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Sve veći broj novih psihoaktivnih tvari koje su dostupne na unutarnjem tržištu, njihova sve veća raznolikost, brzina s kojom se javljaju na tržištu, različiti rizici koje mogu predstavljati kada ih uzimaju ljudi i sve veći broj ljudi koji ih uzimaju predstavljaju izazov za tijela javne vlasti da osiguraju učinkovit odgovor u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, a da pri tome ne ugroze funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(4) Sve veći broj novih psihoaktivnih tvari koje su dostupne na unutarnjem tržištu, njihova sve veća raznolikost, brzina s kojom se javljaju na tržištu, različiti rizici koje mogu predstavljati kada ih uzimaju ljudi, sve veći broj ljudi koji ih uzimaju i nedostatak općeg javnog znanja i svijesti o rizicima povezanim s njihovim uzimanjem predstavljaju izazov za tijela javne vlasti da osiguraju učinkovit odgovor u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi, a da pri tome ne ugroze funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Nejednakost različitih mjera ograničavanja koje se primjenjuju na nove psihoaktivne tvari može dovesti i do premještanja štetnih novih psihoaktivnih tvari među državama članicama ugrožavajući napore usmjerene na ograničavanje njihove dostupnosti potrošačima i zaštitu potrošača u Uniji.

(7) Nejednakost različitih mjera ograničavanja koje se primjenjuju na nove psihoaktivne tvari može dovesti i do premještanja štetnih novih psihoaktivnih tvari među državama članicama ugrožavajući napore usmjerene na ograničavanje njihove dostupnosti potrošačima i zaštitu potrošača u Uniji te napore u borbi protiv mogućih kriminalnih aktivnosti i aktivnosti organiziranog kriminala povezanih s njihovom distribucijom.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Očekuje se da će se takve nejednakosti povećavati ako države članice nastave s različitim pristupima rješavanju problema novih psihoaktivnih tvari. Prema tome, očekuje se da će prepreke trgovini i fragmentiranost tržišta te nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja rasti što će još više ugroziti unutarnje tržište.

(8) Očekuje se da će se takve nejednakosti povećavati ako države članice nastave s različitim pristupima rješavanju problema novih psihoaktivnih tvari. Prema tome, očekuje se da će prepreke trgovini i fragmentiranost tržišta te nedostatak pravne jasnoće i ravnopravnih uvjeta poslovanja rasti, što će još više ugroziti unutarnje tržište i zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Novim psihoaktivnim tvarima i pripravcima treba se omogućiti slobodno kretanje u Uniji ako su namijenjene za komercijalnu i industrijsku uporabu te za znanstveno istraživanje i razvoj. Ovom se Uredbom trebaju utvrditi pravila za uvođenje ograničenja slobode kretanja.

(10) Novim psihoaktivnim tvarima i pripravcima trebalo bi omogućiti slobodno kretanje u Uniji ako su namijenjeni za komercijalnu i industrijsku uporabu te za znanstveno istraživanje i razvoj. Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi pravila za uvođenje ograničenja slobode kretanja. Osim toga trebalo bi spriječiti nezakonitu distribuciju tih tvari i pripravaka.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju neposredan rizik za javno zdravlje koji zahtjeva hitno djelovanje. Prema tome, potrebno je ograničiti njihovu dostupnost potrošačima na ograničeno vrijeme u iščekivanju procjene rizika.

(17) Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju neposredan rizik za javno zdravlje koji zahtijeva hitno djelovanje. Prema tome, trebalo bi ograničiti njihovu dostupnost potrošačima na dovoljno dugo razdoblje u iščekivanju procjene rizika.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Mehanizam za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima pokazao se korisnim kanalom za razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima, o novim trendovima u uporabi kontroliranih psihoaktivnih tvari i o povezanim upozorenjima za javno zdravlje. Taj mehanizam treba dodatno osnažiti kako bi se omogućio učinkovitiji odgovor na brzo pojavljivanje i širenje novih psihoaktivnih tvari u Uniji.

(24) Mehanizam za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima pokazao se korisnim kanalom za razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima, o novim trendovima u uporabi kontroliranih psihoaktivnih tvari i o povezanim upozorenjima za javno zdravlje. Taj mehanizam trebalo bi dodatno osnažiti kako bi se omogućio učinkovitiji odgovor na brzo pojavljivanje i širenje novih psihoaktivnih tvari u Uniji te kako bi se podigla razina javne svijesti o rizicima povezanim s njihovim uzimanjem u bilo koju svrhu osim komercijalne, industrijske ili znanstvene.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) EMCDDA bi putem sustava za brzu razmjenu informacija o novim psihoaktivnim tvarima trebala izdati zdravstvena upozorenja za sve države članice ako se na temelju dobivenih informacija o novim psihoaktivnim supstancama čini da one predstavljaju rizik za javno zdravlje. Takva zdravstvena upozorenja trebala bi sadržavati i informacije o prevenciji, liječenju i mjerama umanjenja štete koje bi se mogle poduzeti kako bi se bavilo rizikom koji predstavlja ta tvar.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Mjere prevencije, liječenja i smanjenja štete važne su u svjetlu sve većeg uzimanja novih psihoaktivnih tvari i njihovih potencijalnih rizika. Internet, koji je jedan od važnih distribucijskih kanala za prodaju novih psihoaktivnih tvari, treba se koristiti za širenje informacija o zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima koje one predstavljaju.

(29) Mjere prevencije, ranog otkrivanja i intervencije, liječenja i smanjenja rizika i štete važne su u svjetlu sve većeg uzimanja novih psihoaktivnih tvari i njihovih potencijalnih rizika. Države članice trebale bi poboljšati dostupnost i učinkovitost programa prevencije te podići svijest o rizicima uzimanja novih psihoaktivnih tvari i povezanim posljedicama. U tu svrhu, mjere prevencije trebale bi uključivati rano otkrivanje i intervenciju, promicanje zdravog načina života i ciljanu prevenciju usmjerenu na obitelji i zajednice. Internet, koji je jedan od važnih distribucijskih kanala za oglašavanje i prodaju novih psihoaktivnih tvari, trebao bi se koristiti za širenje informacija o zdravstvenim, društvenim i sigurnosnim rizicima koje one predstavljaju te za prevenciju nepravilnog korištenja i zlouporabe.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a) Komisija i države članice trebale bi također promicati obrazovne aktivnosti i aktivnosti podizanja svijesti, inicijative i kampanje koje su usmjerene na zdravstvene, socijalne i sigurnosne rizike povezane s nepravilnim korištenjem i zlouporabom novih psihoaktivnih tvari.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Komisija treba odmah donijeti primjenjive provedbene akte ako je to potrebno iz razloga hitnosti u opravdanim slučajevima povezanima s brzim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva u nekoliko država članica u vezi s uzimanjem predmetne nove psihoaktivne tvari.

(32) Komisija bi trebala odmah donijeti primjenjive provedbene akte ako je to potrebno iz razloga hitnosti u opravdanim slučajevima povezanima s brzim porastom broja prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih zdravstvenih posljedica ili slučajeva ozbiljnog ugrožavanja zdravlja u nekoliko država članica u vezi s uzimanjem dotične nove psihoaktivne tvari.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „nova psihoaktivna tvar znači prirodna ili sintetska tvar koja, kada ju konzumira čovjek, ima sposobnost podražiti ili deprimirati središnji živčani sustav i tako dovesti do halucinacija, promjena motoričkih funkcija, razmišljanja, ponašanja, percepcije, svijesti ili raspoloženja, a koja je namijenjena za ljudsku konzumaciju ili postoji vjerojatnost da će ju konzumirati ljudi, iako nije za njih namijenjena, kako bi izazvali jedan ili više gore navedenih učinaka. Takva tvar nije pod kontrolom Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda iz 1961. o opojnim drogama koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. niti Konvencije Ujedinjenih naroda iz 1971. o psihotropnim tvarima. Isključeni su alkohol, kofein i duhan te duhanski proizvodi u smislu Direktive Vijeća 2001/37/EZ od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda24;

(a) „nova psihoaktivna tvar znači prirodna ili sintetska tvar koja, kada ju konzumira čovjek, ima sposobnost pobuditi ili inhibirati središnji živčani sustav i tako dovesti do halucinacija, promjena motoričkih funkcija, razmišljanja, ponašanja, percepcije, svijesti ili raspoloženja, a koja može i ne mora biti namijenjena za ljudsku konzumaciju s namjerom izazivanja jednog ili više gore navedenih učinaka te koja tvar nije pod kontrolom Jedinstvene konvencije Ujedinjenih naroda iz 1961. o opojnim drogama koja je izmijenjena Protokolom iz 1972. niti Konvencije Ujedinjenih naroda iz 1971. o psihotropnim tvarima; isključeni su alkohol, kofein i duhan te duhanski proizvodi u smislu Direktive Vijeća 2001/37/EZ od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda24;

_____________

____________

24SL L 194, 18.7.2001., str. 26.

24SL L 194, 18.7.2001., str. 26.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna kontaktna mjesta unutar Europske informacijske mreže o drogama i ovisnosti o drogama ("Reitox") i Nacionalne jedinice Europola dostavljaju EMCDDA-u i Europolu dostupne informacije o uzimanju, mogućim rizicima, proizvodnji, ekstrakciji, uvozu, trgovini, distribuciji, nedopuštenoj trgovini, komercijalnoj i znanstvenoj uporabi tvari za koje se čini da su nove psihoaktivne tvari ili pripravci.

Nacionalna kontaktne točke unutar Europske informacijske mreže o drogama i ovisnosti o drogama (Reitox) i Nacionalne jedinice Europola pravovremeno dostavljaju EMCDDA-i i Europolu dostupne informacije o otkrivanju i prepoznavanju, uzorcima uzimanja, mogućim rizicima, uključujući informacije o trovanjima koje nisu završila smrću i smrtnim slučajevima, proizvodnji, ekstrakciji, uvozu, trgovini, distribuciji, nedopuštenoj trgovini, komercijalnoj i znanstvenoj uporabi tvari za koje se čini da su nove psihoaktivne tvari ili pripravci.

EMCDDA i Europol te informacije odmah priopćavaju Reitoxu i Nacionalnim jedinicama Europola.

EMCDDA i Europol te informacije odmah priopćavaju Reitoxu i nacionalnim jedinicama Europola, Komisiji i Europskoj agenciji za lijekove.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) kemijski i fizički identitet nove psihoaktivne tvari, metode i, ako su poznati, kemijski prekursori koji su se koristili za proizvodnju ili ekstrakciju te tvari, i drugih novih psihoaktivnih tvari sa sličnom kemijskom strukturom koje su nastale;

(b) kemijski i fizički identitet nove psihoaktivne tvari, metode i, ako su poznati, kemijski prekursori koji su se koristili za proizvodnju ili ekstrakciju te tvari, i bilo koje druge nove psihoaktivne tvari ili skupine tvari sa sličnom kemijskom strukturom koje su nastale;

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje u promet, ali je odobrenje za stavljanje u promet ukinulo nadležno tijelo;

(c) kao aktivna tvar u lijeku ili veterinarsko-medicinskom proizvodu kojemu je dano odobrenje za stavljanje u promet, ali je odobrenje za stavljanje u promet ukinulo, opozvalo ili povuklo nadležno tijelo;

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EMCDDA će zatražiti od Europske agencije za kemikalije i Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju. EMCDDA mora poštivati uvjete o korištenju informacija koje su joj priopćile Europska agencija za kemikalije i Europska agencija za sigurnost hrane, uključujući uvjete o sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija.

EMCDDA zahtijeva od Europske agencije za kemikalije, Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) te Europske agencije za sigurnost hrane da dostave informacije i podatke o novoj psihoaktivnoj tvari koje imaju na raspolaganju. EMCDDA poštuje uvjete o korištenju informacija koje su joj priopćile Europska agencija za kemikalije, Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti te Europska agencija za sigurnost hrane, uključujući uvjete o sigurnosti informacija i podataka i zaštiti povjerljivih poslovnih informacija.

Europska agencija za kemikalije i Europska agencija za sigurnost hrane dostavljaju informacije i podatke koje imaju na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva.

Europska agencija za kemikalije, Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti te Europska agencija za sigurnost hrane dostavljaju informacije i podatke koje imaju na raspolaganju u roku od četiri tjedna od primitka zahtjeva.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Znanstveni odbor EMCDDA obavlja procjenu rizika na temelju informacija o rizicima tvari i o njezinim uporabama, uključujući komercijalne i industrijske uporabe, koje su dostavile države članice, Komisija, EMCDDA, Europol, Europska agencija za lijekove, Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za sigurnost hrane i na temelju drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. Uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. EMCDDA podržava procjenu rizika i utvrđuje potrebe za informacijama, uključujući ciljane studije ili ispitivanja.

4. Znanstveni odbor EMCDDA-e obavlja procjenu rizika na temelju informacija o rizicima tvari i o njezinim uporabama, uključujući komercijalne i industrijske uporabe, koje su dostavile države članice, Komisija, EMCDDA, Europol, Europska agencija za lijekove, Europska agencija za kemikalije, Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti i Europska agencija za sigurnost hrane te na temelju drugih mjerodavnih znanstvenih dokaza. On uzima u obzir sva mišljenja svojih članova. EMCDDA podržava procjenu rizika i utvrđuje potrebe za informacijama, uključujući ciljane studije ili ispitivanja.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih posljedica za zdravlje koje su povezane s uzimanjem nove psihoaktivne tvari u nekoliko država članica, u vezi s ozbiljnom akutnom toksičnosti nove psihoaktivne tvari;

(a) prijavljenih smrtnih slučajeva i ozbiljnih posljedica za zdravlje koje su povezane s uzimanjem nove psihoaktivne tvari u nekoliko država članica, u vezi s toksičnosti nove psihoaktivne tvari;

Justification

The new psychoactive substances may cause fatalities and severe health consequences even without having acute toxicity.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) pojave i obrazaca uporabe nove psihoaktivne tvari među općom javnosti i u posebnim skupinama, posebno učestalosti, količina i načina uporabe, dostupnosti potrošačima i mogućnosti širenja, što ukazuje na to da je rizik značajan.

(b) pojave i obrazaca uporabe nove psihoaktivne tvari među općom javnosti i u posebnim skupinama, posebno učestalosti, količina i načina uporabe, dostupnosti potrošačima i mogućnosti širenja, što ukazuje na to da je rizik umjeren ili znatan.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija utvrđuje stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar o kojoj je pripremljena procjena rizika. Ona to čini na temelju svih dostupnih dokaza, posebno izvješća o procjeni rizika.

1. Komisija bez nepotrebnog odlaganja utvrđuje stupanj zdravstvenih, društvenih i sigurnosnih rizika koje predstavlja nova psihoaktivna tvar o kojoj je pripremljena procjena rizika. Ona to čini na temelju svih dostupnih dokaza, posebno izvješća o procjeni rizika.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnost zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, posebno ozljede, bolesti i fizičkog i psihičkog oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, kontraindikacijama s drugim tvarima, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, posebno ozljeda, bolesti, agresije te fizičkog i psihičkog oštećenja;

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sigurnosne rizike, posebno širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, posljedice fizičkih i psihičkih utjecaja na sposobnost upravljanja vozilom, učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala na okoliš.

(c) rizike za javnu sigurnost, posebno širenje bolesti, uključujući prenošenje virusa prenosivih krvlju, posljedice fizičkih i psihičkih utjecaja na sposobnost upravljanja vozilom, učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala na okoliš.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, ograničena je jer uzrokuje neznatne ozljede, bolesti te manja fizička i psihička oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uslijed uzimanja nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, nepostojeća je ili neznatna jer ne uzrokuje ozljede i bolesti, agresiju te manja fizička i psihička oštećenja;

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sigurnosni su rizici ograničeni, posebno postoji nizak rizik za širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, posljedice su na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom nepostojeće ili neznatne, a mali je učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpada na okoliš.

(c) rizici za javnu sigurnost su ograničeni, posebno postoji nizak rizik za širenje bolesti, uključujući prenošenje virusa prenosivih krvlju, posljedice su na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom nepostojeće ili neznatne, a mali je učinak proizvodnje, prijevoza i odlaganja nove psihoaktivne tvari i povezanih otpada na okoliš.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sigurnosni su rizici umjereni, posebno u odnosu na sporadično širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, umjerene su posljedice na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala uzrokuju ekološke smetnje.

(c) rizici za javnu sigurnost su umjereni, posebno u odnosu na sporadično širenje bolesti, uključujući prenošenje virusa prenosivih krvlju, umjerene su posljedice na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala uzrokuju ekološke smetnje.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija, bez odlaganja, donosi Odluku kojom zabranjuje proizvodnju, pripremu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz, i izvoz iz Unije, nove psihoaktivne tvari ako, na temelju postojećih dokaza, ona predstavlja općenito visok zdravstveni, društveni i sigurnosni rizik, posebno:

1. Komisija bez odlaganja donosi Odluku kojom zabranjuje proizvodnju, pripremu, stavljanje na raspolaganje nove psihoaktivne tvari na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije, ako na temelju postojećih dokaza ona predstavlja općenito visok zdravstveni, društveni ili sigurnosni rizik, posebno:

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, opasna je po život jer uzrokuje smrt ili smrtonosne ozljede, tešku bolest i teška fizička ili psihička oštećenja;

(a) štetnost za zdravlje uzrokovana uzimanjem nove psihoaktivne tvari u vezi s njezinom akutnom i kroničnom toksičnosti, mogućnosti zlouporabe i uzrokovanja ovisnosti, ozbiljna je i znatna jer uzrokuje smrt ili smrtonosne ozljede, tešku bolest i teška fizička ili psihička oštećenja;

Justification

Severe disease and severe physical or mental impairment are not necessarily life threatening, but substances having such consequences should be considered as high risk.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sigurnosni su rizici veliki, posebno značajno širenje bolesti, uključujući prenošenje krvlju prenosivih virusa, značajan utjecaj na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala štetni su za okoliš.

(c) rizici za javnu sigurnost su veliki, posebno znatno širenje bolesti, uključujući prenošenje virusa prenosivih krvlju, znatan utjecaj na fizičku i psihičku sposobnost upravljanja vozilom, a proizvodnja, prijevoz i odlaganje nove psihoaktivne tvari i povezanih otpadnih materijala štetni su za okoliš.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta ako odbor iz članka 19. stavka 1. ne dostavi mišljenje.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak - 20. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak - 20.

 

Nacionalna primjena

 

Ako EU nije djelovao ili je Komisija odlučila da neće donijeti nikakve restriktivne mjere koje se temelje na ocjeni rizika nove psihoaktivne tvari koju je provela EMCDDA, pojedinačne države članice mogu zadržati ili uvesti na svojem teritoriju ograničenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu novih psihoaktivnih tvari potrošačima, ne dovodeći u pitanje zakonsku trgovinu u industriji ili medicinske proizvode ili veterinarsko-medicinske proizvode koji su dobili odobrenje za stavljanje na tržište.

 

Države članice osiguravaju da se o takvim ograničenjima odmah obavijeste Komisija, EMCDDA i Europol.

Justification

As the effects of certain new psychoactive substances can be extremely localised, Member States should be free to introduce consumer bans on substances within their own territories where the EU has not acted, or has decided that a substance poses a low risk at European level and therefore requires no Union action. However, in respect to the principle of free movement of goods and the internal market, legitimate Union trade in such substances, where it exists, should not be compromised.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija i države članice podupiru razvoj, razmjenu i širenje informacija i znanja o novim psihoaktivnim tvarima. One to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-a, drugih agencija Unije i znanstvenih i istraživačkih centara.

Komisija i države članice podupiru razvoj, razmjenu i širenje informacija i znanja o novim psihoaktivnim tvarima. One to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-e, drugih agencija Unije (posebno Europske agencije za lijekove i Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti) i znanstvenih i istraživačkih centara te redovitim opskrbljivanjem tih tijela najnovijim informacijama o takvim tvarima kad je god to moguće.

 

Komisija i države članice također promiču i podupiru istraživanja, uključujući primijenjena istraživanja novih psihoaktivnih tvari, te osiguravaju suradnju i koordinaciju među mrežama na nacionalnoj razini i razini EU-a kako bi se poboljšalo razumijevanje te pojave. One to čine olakšavanjem suradnje između EMCDDA-e, drugih agencija Unije (posebno Europske agencije za lijekove i Europske agencije za kemikalije) te znanstvenih i istraživačkih centara. Poseban se naglasak treba staviti na razvoj forenzičkih i toksikoloških kapaciteta, kao i poboljšanje dostupnosti epidemioloških podataka.

Justificcation

The nature of new psychoactive substances can change rapidly, and therefore Union agencies and scientific and research centres need to be kept as up to date as possible in order to monitor any emerging threats to public health.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EMCDDA i Europol svake godine izvješćuju o provedbi ove Uredbe.

EMCDDA i Europol svake godine izvješćuju Komisiju i države članice o provedbi ove Uredbe, a takva se izvješća objavljuju na internetskoj stranici te su javna.

POSTUPAK

Naslov

Nove psihoaktivne tvari

Referentni dokumenti

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

8.10.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Elena Oana Antonescu

10.10.2013

Razmatranje u odboru

16.12.2013

 

 

 

Datum usvajanja

30.1.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


POSTUPAK

Naslov

Nove psihoaktivne tvari

Referentni dokumenti

COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Datum podnošenja EP-u

10.9.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Jacek Protasiewicz

30.9.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Datum usvajanja

10.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, Csaba Őry

Datum podnošenja

13.3.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti