Procedūra : 2013/0305(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0172/2014

Pateikti tekstai :

A7-0172/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2014 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0453

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1042kWORD 651k
13.3.2014
PE 519.611v02-00 A7-0172/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų

(COM(2013) 0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Jacek Protasiewicz

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų

(COM(2013) 0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0619),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0272/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės Lordų ir Bendruomenių Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014 m. sausio 21 d. nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0172/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos nustato įvairias šių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti riziką, kurią jos kelia arba gali kelti vartotojams. Naujos psichoaktyviosios medžiagos dažnai naudojamos gaminant įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios naudojamos gaminant tokias prekes kaip vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo medžiagos bei aukštųjų technologijų pramonės prekės – jų naudojimo šioms reikmėms apribojimas gali turėti didelės įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje;

(3) valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos nustato įvairias šių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti riziką, kurią jos kelia arba gali kelti vartotojams. Naujos psichoaktyviosios medžiagos dažnai naudojamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais ir gaminant įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios naudojamos gaminant tokias prekes kaip vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo medžiagos bei aukštųjų technologijų pramonės prekės – jų naudojimo šioms reikmėms apribojimas gali turėti didelės įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje, taip pat gali trukdyti tvariems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, taip pat didėjančio vartotojų skaičiaus, valdžios institucijoms tampa sunku efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių veikti vidaus rinkai;

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, didėjančio vartotojų skaičiaus, taip pat dėl bendrų visuomenės žinių ir supratimo apie su jų vartojimu susijusius pavojus stokos, valdžios institucijoms tampa sunku efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių veikti vidaus rinkai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) ribojamosios priemonės įvairiose valstybėse narėse gerokai skiriasi, taigi gamindami įvairias prekes tas pačias naujas psichoaktyviąsias medžiagas naudojantys ekonominės veiklos vykdytojai turi laikytis skirtingų reikalavimų, pvz., susijusių su išankstiniu pranešimu apie eksportą, eksporto leidimu arba importo bei eksporto licencijomis. Taigi skirtingi valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų trukdo veikti vidaus rinkai, nes sukelia kliūčių prekybai ir lemia rinkos susiskaidymą, teisinį netikrumą bei nevienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, todėl bendrovėms sunku vykdyti veiklą visoje vidaus rinkoje;

(5) kadangi sąlygos ir aplinkybės, susijusios su psichoaktyviosiomis medžiagomis, valstybėse narėse yra skirtingos, ribojamosios priemonės įvairiose valstybėse narėse atitinkamai skiriasi, taigi gamindami įvairias prekes tas pačias naujas psichoaktyviąsias medžiagas naudojantys ekonominės veiklos vykdytojai turi laikytis skirtingų reikalavimų, pvz., susijusių su išankstiniu pranešimu apie eksportą, eksporto leidimu arba importo bei eksporto licencijomis. Taigi skirtingi valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų galėtų iš dalies trukdyti veikti vidaus rinkai, nes sukelia kliūčių prekybai ir lemia rinkos susiskaidymą, teisinį netikrumą bei nevienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams, todėl bendrovėms sunkiau vykdyti veiklą visoje vidaus rinkoje;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) ribojamosios priemonės ne tik sukelia prekybos naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios jau naudojamos komercinėms, pramoninėms ar mokslo reikmėms, kliūčių, bet gali trukdyti plėtoti tokias naudojimo paskirtis ir sukelti prekybos kliūčių ekonominės veiklos vykdytojams, kurie siekia jas plėtoti, nes apsunkinamos galimybės įsigyti tų naujų psichoaktyviųjų medžiagų;

(6) ribojamosios priemonės galėtų ne tik sukelti prekybos naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios jau naudojamos komercinėms, pramoninėms ar mokslo reikmėms, kliūčių, bet galėtų trukdyti plėtoti tokias naudojimo paskirtis ir sukelti prekybos kliūčių ekonominės veiklos vykdytojams, kurie siekia jas plėtoti, nes apsunkinamos galimybės įsigyti tų naujų psichoaktyviųjų medžiagų;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, taikomų naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, skirtumų kenksmingos naujos psichoaktyviosios medžiagos gali būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti vartotojų apsauga visoje Sąjungoje;

(7) dėl įvairių pagrįstų ir pagal kiekvienos valstybės narės ypatumus, susijusius su psichoaktyviosiomis medžiagomis, pritaikytų ribojamųjų priemonių, taikomų naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, skirtumų kenksmingos naujos psichoaktyviosios medžiagos galėtų būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti vartotojų apsauga visoje Sąjungoje, jeigu veiksmingas dalijimasis informacija ir jos koordinavimas valstybėse narėse nebus sustiprintas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) dėl minėtų skirtumų nusikalstamų grupuočių tinklams, ypač organizuoto nusikalstamumo grupėms, sudaromos palankios sąlygos neteisėtai prekybai;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) manoma, kad valstybėms narėms toliau nevienodai sprendžiant naujų psichoaktyviųjų medžiagų klausimą tokie skirtumai didės. Todėl taip pat manoma, kad didės prekybos kliūtys ir rinkos susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys vidaus rinkos veikimui;

(8) manoma, kad valstybėms narėms nevienodai sprendžiant su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis susijusias problemas tokie skirtumai išliks. Todėl taip pat manoma, kad išliks prekybos kliūtys ir rinkos susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys vidaus rinkos veikimui, jeigu valstybės narės nepradės veiksmingesnio koordinavimo ir bendradarbiavimo;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) šie vidaus rinkos veikimo iškraipymai turėtų būti pašalinti, todėl turėtų būti suderintos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios kelia susirūpinimą Sąjungos lygmeniu, susijusios taisyklės ir kartu užtikrinta aukšto lygio sveikatos, saugos ir vartotojų apsauga;

(9) jeigu nustatomi vidaus rinkos veikimo iškraipymai, jie turėtų būti išnagrinėti, todėl turėtų būti suderintos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurios kelia susirūpinimą Sąjungos lygmeniu, susijusios taisyklės ir kartu užtikrinta aukšto lygio sveikatos, saugos ir vartotojų apsauga ir lanksčios valstybių narių galimybės reaguoti į vietos problemas;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) turėtų būti galimybė naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ir mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu jie yra skirti naudoti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos šio laisvo judėjimo ribojimo nustatymo taisyklės;

(10) turėtų būti galimybė naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ir mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu jie yra skirti naudoti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, kurią vykdo deramai įgalioti asmenys valstybių narių institucijų tiesiogiai kontroliuojamuose arba patvirtintuose centruose, reikmėms;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal šį reglamentą naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

(14) pagal šį reglamentą naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimas neturėtų būti atliekamas, jeigu ji vertinama pagal tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga, išskyrus atvejus, kai Sąjungos lygmeniu pakanka duomenų, iš kurių matyti, kad reikalinga Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) ir Europolo bendra ataskaita;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių veiksmų. Todėl tam tikrą laiką reikėtų apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos vertinimas;

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių veiksmų. Todėl pakankamą laiką reikėtų apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos vertinimas ir kol bus nustatytas naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos lygis ir, jei pagrįsta, įsigalios sprendimas dėl nuolatinių rinkos priemonių;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Sąjungos lygmeniu neturėtų būti nustatomos nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamosios priemonės;

(18) remiantis esamais įrodymais ir iš anksto nustatytais kriterijais, Sąjungos lygmeniu neturėtų būti nustatomos nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamosios priemonės, bet valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes ir bet kokius socialinius, ekonominius, teisinius, administracinius ar kitus jų nuožiūra svarbius veiksnius, gali įdiegti tolesnes tinkamas ar būtinas priemones, priklausomai nuo konkrečios tų medžiagų keliamos rizikos jų teritorijose;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios kelia vidutinę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, neturėtų būti tiekiamos vartotojams;

(19) remiantis esamais įrodymais ir iš anksto nustatytais kriterijais, naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios kelia vidutinę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, neturėtų būti tiekiamos vartotojams;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, neturėtų būti tiekiamos rinkai;

(20) remiantis esamais įrodymais ir iš anksto nustatytais kriterijais, naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, neturėtų būti tiekiamos rinkai;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) šiame reglamente turėtų būti numatytos išimtys siekiant užtikrinti žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą, palengvinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat leisti naujas psichoaktyviąsias medžiagas naudoti pramonėje, jeigu nėra galimybių jomis piktnaudžiauti arba jas regeneruoti;

(21) šiame reglamente turėtų būti numatytos išimtys siekiant užtikrinti žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugą, palengvinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, taip pat leisti naujas psichoaktyviąsias medžiagas naudoti pramonėje, jeigu jos neturi žalingo poveikio ir nėra galimybių jomis piktnaudžiauti arba jas regeneruoti;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a) valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, kuriomis užkirstų kelią naujų mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais ar kitomis leidžiamomis naudojimo paskirtimis naudojamų psichoaktyviųjų medžiagų patekimui į neteisėtą rinką;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1920/200618 įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) turėtų atlikti vieną pagrindinių vaidmenų dalijantis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir vertinant jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai;

(23) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1920/200618 įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) turėtų atlikti vieną pagrindinių vaidmenų koordinuojant ir dalijantis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir vertinant jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio reglamento taikymo sritį, informacijos, kurią turėtų rinkti ir valdyti ENNSC, kiekis didėja, turėtų būti numatyta ir teikiama konkreti parama;

__________________

__________________

18 OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

18 OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) greito dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas mechanizmas buvo naudingas dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, naujas kontroliuojamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas ir susijusius perspėjimus apie riziką visuomenės sveikatai kanalas. Šis mechanizmas turėtų būti toliau stiprinamas, kad būtų galima efektyviau reaguoti į spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje;

(24) greito dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas mechanizmas (Europos Sąjungos ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistema (toliau – ankstyvojo perspėjimo sistema) buvo naudingas dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, naujas kontroliuojamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas ir susijusius perspėjimus apie riziką visuomenės sveikatai kanalas. Kad būtų galima efektyviau reaguoti į spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje, reikėtų išlaikyti ir toliau plėtoti šį mechanizmą, ypač kiek tai susiję su duomenų apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų aptikimą ir atpažinimą, su jų vartojimu susijusius nepageidaujamus reiškinius ir nusikalstamų grupuočių patekimą į rinką pasinaudojant Sąjungos naujų psichoaktyviųjų medžiagų duomenų baze (Europos naujų narkotinių medžiagų duomenų bazė), rinkimu ir valdymu. Žiniasklaida, ypač mokslinė ir medicininė literatūra, gali būti svarbus informacijos apie nepageidaujamų reiškinių atvejus šaltinis. Kad ataskaitų teikimas būtų veiksmingesnis, ENNSC turėtų stebėti visas naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir suvesti šią informaciją į Europos naujų narkotinių medžiagų duomenų bazę. Į šio reglamento veikimui svarbius duomenų rinkinius įtraukti duomenys apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų aptikimą ir atpažinimą, su jų vartojimu susijusius nepageidaujamus reiškinius ir nusikalstamų grupuočių patekimą į rinką. Turėtų būti sudarytas pagrindinis duomenų rinkinys. Pagrindinis duomenų rinkinys turėtų būti reguliariai peržiūrimas, siekiant užtikrinti, kad jame būtų pateikta veiksmingam Reglamento veikimui būtina informacija. Apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius, įskaitant mirtinus atvejus, turėtų būti skubiai pranešama;

Pagrindimas

Norint atlikti mokslinį rizikos, kurią gali kelti šios medžiagos, stebėjimą ir analizę, labai svarbu turėti tvirtą informacinę sistemą. Komisijos siūlomame tekste daug dėmesio skiriama reguliavimo sistemai (proceso pabaigoje), tačiau neskiriama pakankamai dėmesio informacinei bazei, kuria paremtas šis sprendimas. Šia konstatuojamąja dalimi tekste vėl išreiškiama svarių įrodymų ir sprendimų priėmimo pusiausvyra, ir ji susijusi su 5 straipsniu (dalijimasis informacija), 20 straipsniu (tyrimai ir analizė) ir 15 straipsniu (stebėsena).

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) kad valstybės narės galėtų gauti ir vienu metu dalytis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas Sąjungoje, Europos naujų narkotinių medžiagų duomenų bazė turėtų būti nuolat pasiekiama valstybėms narėms, ENNSC, Europolui ir Komisijai;

Pagrindimas

Sparčiai informacijos apie rinkoje aptiktas naujas molekules ir mišinius sklaidai labai svarbu, kad valstybės narės ir ES institucijos galėtų lengvai ir vienu metu pasiekti šią informaciją ir dalytis patirtimi. Europos naujų narkotinių medžiagų duomenų bazė labai naudinga sistemos spartai.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24b) ENNSC valstybėms narėms greito dalijimosi informacija sistema turėtų teikti perspėjimus apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų keliamą riziką sveikatai, jeigu, remiantis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas gauta informacija, jos kelia riziką visuomenės sveikatai. Į šiuos perspėjimus dėl keliamos rizikos sveikatai taip pat turėtų būti įtraukta informacija apie prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo priemones, kurių būtų galima imtis šių medžiagų keliamai rizikai mažinti;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

24 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24c) siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, ENNSC ir Europolo ankstyvojo perspėjimo sistemos veikla turėtų būti tinkamai finansuojama;

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatyta ES parama, kuri padėtų įveikti galimai padidėsiantį ENNSC darbo kiekį ir sudėtingumą. Šioje preambulės pastraipoje nustatoma, kad Europos Sąjungos ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistema turi būti tinkamai finansuojama.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) valstybių narių teikiama informacija yra itin svarbi siekiant užtikrinti sprendimų dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkos ribojimo priėmimo procedūrų efektyvumą. Todėl pagal ENNSC duomenų, skirtų pagrindiniams epidemiologiniams rodikliams nustatyti, ir kitų atitinkamų duomenų rinkimo sistemą valstybės narės turėtų reguliariai rinkti duomenis, susijusius su naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, atitinkamas sveikatos, saugos ir socialines problemas bei politinius sprendimus. Jos turėtų dalytis šiais duomenimis;

(25) valstybių narių teikiama informacija yra itin svarbi siekiant užtikrinti sprendimų dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkos ribojimo priėmimo procedūrų efektyvumą. Todėl pagal ENNSC duomenų, skirtų pagrindiniams epidemiologiniams rodikliams nustatyti, ir kitų atitinkamų duomenų rinkimo sistemą valstybės narės turėtų reguliariai stebėti ir rinkti duomenis, susijusius su bet kokių naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimu ir vartojimu, atitinkamas sveikatos, saugos ir socialines problemas bei politinius sprendimus. Jos turėtų dalytis tais duomenimis visų pirma su ENNSC, Europolu ir Europos Komisija;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a) informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurią teikia ir kuria dalijasi valstybės narės, yra itin svarbi jų nacionalinei sveikatos politikai narkotikų prevencijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartotojų gydymo požiūriu. Valstybės narės turėtų veiksmingai pasinaudoti visa turima informacija ir stebėti atitinkamus pokyčius;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimo ir plitimo nustatymo ir atitinkamo pasirengimo pajėgumai nepakankami, taip pat trūksta įrodymų, susijusių su jų keliama rizika sveikatai, visuomenei ir saugai, o tai trukdo efektyviai reaguoti. Todėl turėtų būti teikiama parama, taip pat Sąjungos lygmeniu, siekiant palengvinti ENNSC, mokslinių tyrimų institutų ir teismo ekspertizės laboratorijų, turinčių atitinkamų specialiųjų žinių, bendradarbiavimą, siekiant sustiprinti naujų psichoaktyviųjų medžiagų problemos įvertinimo ir efektyvaus sprendimo pajėgumus;

(26) naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimo ir plitimo nustatymo ir atitinkamo pasirengimo pajėgumai nepakankami, taip pat trūksta įrodymų, susijusių su jų keliama rizika sveikatai, visuomenei ir saugai, o tai trukdo efektyviai reaguoti. Todėl Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu turėtų būti teikiama parama ir reikalingi ištekliai, siekiant palengvinti reguliarų ir sistemingą ENNSC, nacionalinių ryšių punktų, sveikatos priežiūros ir teisėsaugos atstovų nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, mokslinių tyrimų institutų ir teismo ekspertizės laboratorijų, turinčių atitinkamų specialiųjų žinių, bendradarbiavimą, siekiant sustiprinti naujų psichoaktyviųjų medžiagų problemos įvertinimo ir efektyvaus sprendimo pajėgumus;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės, pvz., duomenų anonimiškumo užtikrinimas, siekiant užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, ypač, kai renkami neskelbtini duomenys ir jais dalijamasi;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) vaikai ir paaugliai yra ypač pažeidžiami kalbant apie šių naujų medžiagų keliamą pavojų, nes apie su jomis susijusią riziką turima nedaug informacijos;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo priemones. Internetas – vienas svarbių naujų psichoaktyviųjų medžiagų pardavimo kanalų – turėtų būti naudojamas informacijai apie jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai skleisti;

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti prevencijos, ankstyvo aptikimo ir intervencijos, rizikos nagrinėjimo ir žalos mažinimo priemones. Valstybės narės turėtų didinti prevencinių programų prieinamumą ir veiksmingumą ir didinti informuotumą apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų naudojimo riziką ir susijusius padarinius. Šiuo tikslu prevencinės priemonės turėtų apimti ankstyvą nustatymą ir intervenciją, sveiko gyvenimo būdo propagavimą ir specialiai nukreiptą prevenciją, kuri būtų taikoma ir šeimoms bei bendruomenėms. Internetas – vienas svarbių ir sparčiai besivystančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų reklamos ir pardavimo kanalų – turėtų būti naudojamas informacijai apie jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai skleisti, taip pat siekiant užkirsti kelią netinkamam jų vartojimui ir piktnaudžiavimui jomis; Būtina vaikus, paauglius ir jaunimą informuoti apie riziką, įskaitant mokyklose ir kitose švietimo įstaigose vykdant informacines kampanijas;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų remti švietimo ir supratimo gerinimo veiklas, iniciatyvas ir kampanijas, skirtas sveikatos, socialinei ir saugos rizikai, susijusiai su netinkamu naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu ir piktnaudžiavimu jomis;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl kriterijų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės rizikos medžiagų nustatymu, keitimo turėtų būti suteikiami Komisijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties atvejų, apie kuriuos pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties ar sunkių padarinių sveikatai sukėlusiu arba sveikatai didelį pavojų keliančiu atveju, apie kuriuos pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) taikydama šį reglamentą Komisija turėtų konsultuotis su valstybių narių ekspertais, atitinkamomis Sąjungos agentūromis, pilietine visuomene ir ekonominės veiklos vykdytojais;

(33) taikydama šį reglamentą Komisija turėtų konsultuotis su valstybių narių ekspertais, atitinkamomis Sąjungos agentūromis, visų pirma ENNSC, pilietine visuomene, ekonominės veiklos vykdytojais ir bet kokiais kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant laisvę užsiimti verslu, teisę į nuosavybę ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą,

(36) šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, įskaitant laisvę užsiimti verslu, teisę į nuosavybę, teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į medicininį gydymą,

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nauja psichoaktyvioji medžiaga – natūrali arba sintetinė medžiaga, kuri gali stimuliuoti arba slopinti ją vartojančio žmogaus centrinę nervų sistemą ir taip gali sukelti haliucinacijas, lemti judėjimo funkcijos, mąstymo, elgesio, suvokimo, sąmoningumo ir nuotaikos pokyčius, kuri yra skirta žmonėms vartoti arba, net jei nėra jiems skirta, tikėtina, kad žmonės ją vartos siekdami vieno ar daugiau minėtų padarinių, ir kuri nėra kontroliuojama nei pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistą 1972 m. protokolu, nei pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją; ši sąvoka neapima alkoholio, kofeino ir tabako bei tabako gaminių, kaip apibrėžta 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo24;

a) nauja psichoaktyvioji medžiaga – natūrali arba sintetinė medžiaga, kuri gali stimuliuoti arba slopinti ją vartojančio žmogaus centrinę nervų sistemą ir taip gali sukelti haliucinacijas, lemti judėjimo funkcijos, mąstymo, elgesio, suvokimo, sąmoningumo ir nuotaikos pokyčius, kuri yra skirta arba neskirta žmonėms vartoti siekiant vieno ar daugiau minėtų padarinių, ir kuri nėra kontroliuojama nei pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistą 1972 m. protokolu, nei pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją; ši sąvoka neapima alkoholio, kofeino ir tabako bei tabako gaminių, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/37/EB24;

_________________________

__________________________

24 OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

24 2001 m. birželio 5 d. Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL L 194, 2001 7 18, p. 26).

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Sąjunga pagal šį reglamentą nepriėmė naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkos ribojimo priemonių, valstybės narės pagal Direktyvą 98/34/EB gali priimti tokioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms taikomus techninius reglamentus.

Jei Sąjunga pagal šį reglamentą nepriėmė naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkos ribojimo priemonių arba jei Komisija pagal 11 straipsnį nepriėmė ribojamųjų priemonių, valstybės narės pagal Direktyvą 98/34/EB gali priimti tokioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms taikomus techninius reglamentus.

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai kiekvienos techninės taisyklės, susijusios su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, projektą pagal Direktyvą 98/34/EB.

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai kiekvienos techninės taisyklės, susijusios su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, projektą pagal Direktyvą 98/34/EB.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai ENNSC ir Europolui teikia turimą informaciją apie medžiagų, kurios yra naujos psichoaktyviosios medžiagos, arba jų mišinių vartojimą, galimą riziką, gamybą, išgavimą, importą, prekybą jomis, jų platinimą, neteisėtą prekybą jomis, taip pat naudojimą komercinėms ir mokslinėms reikmėms.

Jeigu valstybė narė turi informacijos, susijusios su medžiaga, kuri yra nauja psichoaktyvioji medžiaga, arba tokių medžiagų mišiniu, jos Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai renka ir laiku teikia ENNSC ir Europolui turimą informaciją apie medžiagų, kurios yra naujos psichoaktyviosios medžiagos, arba jų mišinių aptikimą, atpažinimą, vartojimą, vartojimo modelius, sunkius apsvaigimo atvejus arba mirtis, galimą riziką ir toksiškumo lygį, duomenis, apie gamybą, išgavimą, importą, prekybą jomis, jų platinimą ir jo kanalus, neteisėtą prekybą jomis, taip pat naudojimą komercinėms ir mokslinėms reikmėms.

ENNSC ir Europolas šią informaciją REITOX ir nacionaliniams Europolo padaliniams perduoda nedelsdami.

ENNSC ir Europolas šią informaciją REITOX, nacionaliniams Europolo padaliniams ir Europos vaistų agentūrai perduoda nedelsdami.

 

Kad būtų galima efektyviau reaguoti į spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje, reikėtų išlaikyti ir toliau plėtoti dalijimosi informacija mechanizmą (ankstyvojo perspėjimo sistemą), ypač kiek tai susiję su duomenų apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų aptikimą ir atpažinimą rinkimu ir tvarkymu.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai ENNSC ir Europolas arba Komisija mano, kad informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, apie kurią pranešė kelios valstybės narės, kelia susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai, kurią gali kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, ENNSC ir Europolas parengia bendrą ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

1. Kai ENNSC ir Europolas arba Komisija mano, kad informacija apie naują psichoaktyviąją medžiagą, apie kurią pranešė kelios valstybės narės, kelia susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai, kurią gali kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, arba kai kelios valstybės narės pateikia pagrįstą prašymą, ENNSC ir Europolas parengia bendrą ataskaitą apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

2. Bendroje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

2. Bendroje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

a) rizikos, kurią kelia žmonių vartojama nauja psichoaktyvioji medžiaga, pobūdį ir rizikos visuomenės sveikatai mastą, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje;

a) rizikos, kurią kelia žmonių vartojama nauja psichoaktyvioji medžiaga, pobūdį, įskaitant kontraindikacijas vartoti su kitomis medžiagomis, ir rizikos visuomenės sveikatai mastą, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir cheminius prekursorius (jei žinomi) bei kitas atsiradusias panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir cheminius prekursorius (jei žinomi) bei kitas atsiradusias, arba remiantis moksliniu įvertinimu pagrįstai galinčias atsirasti, panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas;

c) naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms;

c) naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms;

d) naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą žmonių ir veterinarinės medicinos reikmėms, be kita ko, kaip vaisto ar veterinarinio vaisto veikliosios medžiagos;

d) naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą žmonių ir veterinarinės medicinos reikmėms, be kita ko, kaip vaisto ar veterinarinio vaisto veikliosios medžiagos;

e) nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant, platinant naują psichoaktyviąją medžiagą arba ja prekiaujant, taip pat naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą gaminant narkotines arba psichotropines medžiagas;

e) nusikalstamų grupuočių dalyvavimą gaminant, platinant naują psichoaktyviąją medžiagą arba ja prekiaujant, taip pat naujos psichoaktyviosios medžiagos naudojimą gaminant narkotines arba psichotropines medžiagas;

f) tai, ar nauja psichoaktyvioji medžiaga šiuo metu vertinama ar įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą;

f) tai, ar nauja psichoaktyvioji medžiaga šiuo metu vertinama ar įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą;

g) tai, ar naujai psichoaktyviajai medžiagai taikomos ribojamosios priemonės valstybėse narėse;

g) tai, ar naujai psichoaktyviajai medžiagai taikomos ribojamosios priemonės valstybėse narėse;

h) taikomą prevencijos ir gydymo priemonę naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimo padariniams šalinti.

h) taikomą prevencijos ir gydymo priemonę naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimo padariniams šalinti.

3. ENNSC ir Europolas nacionalinių ryšių punktų ir nacionalinių Europolo padalinių prašo pateikti papildomos informacijos apie naują psichoaktyviąją medžiagą. Šie tą informaciją pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

3. ENNSC ir Europolas nacionalinių ryšių punktų ir nacionalinių Europolo padalinių prašo pateikti papildomos informacijos apie naują psichoaktyviąją medžiagą. Šie tą informaciją pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

4. ENNSC ir Europolas prašo Europos vaistų agentūros informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

4. ENNSC ir Europolas prašo Europos vaistų agentūros, kuri turėtų konsultuotis su valstybių narių už vaistus atsakingų kompetentingų institucijų, informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji medžiaga yra:

a) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktas rinkodaros leidimas, veiklioji medžiaga;

a) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktas rinkodaros leidimas, veiklioji medžiaga;

b) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio pateikta paraiška suteikti rinkodaros leidimą, veiklioji medžiaga;

b) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio pateikta paraiška suteikti rinkodaros leidimą, veiklioji medžiaga;

c) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktą rinkodaros leidimą kompetentinga institucija sustabdžiusi, veiklioji medžiaga;

c) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktą rinkodaros leidimą kompetentinga institucija sustabdžiusi, veiklioji medžiaga;

d) vaisto, kuriam nėra išduotas leidimas, pagal Direktyvos 2001/83/EB 5 straipsnį, arba veterinarinio vaisto, kurį ekspromtu pagal nacionalinius įstatymus pagamina įgaliotas asmuo, pagal Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio c punktą, veiklioji medžiaga.

d) vaisto, kuriam nėra išduotas leidimas, pagal Direktyvos 2001/83/EB 5 straipsnį, arba veterinarinio vaisto, kurį ekspromtu pagal nacionalinius įstatymus pagamina įgaliotas asmuo, pagal Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio c punktą, veiklioji medžiaga.

Valstybės narės pateikia Europos vaistų agentūrai nurodytą informaciją, jeigu ji to paprašo.

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Europos vaistų agentūrai nurodytą informaciją, jeigu ji to paprašo;

Europos vaistų agentūra turimą informaciją pateikia per keturias savaites nuo ENNSC prašymo gavimo dienos.

Europos vaistų agentūra turimą informaciją pateikia per keturias savaites nuo ENNSC prašymo gavimo dienos.

5. ENNSC prašo Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. ENNSC laikosi informacijos naudojimo sąlygų, apie kurias ENNSC praneša Europos cheminių medžiagų agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba, įskaitant informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialios verslo informacijos apsaugos sąlygų.

5. ENNSC prašo Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. ENNSC laikosi informacijos naudojimo sąlygų, apie kurias ENNSC praneša Europos cheminių medžiagų agentūra, ECDC ir Europos maisto saugos tarnyba, įskaitant informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialių duomenų, įskaitant neskelbtinų duomenų ar verslo informaciją, apsaugos sąlygų.

Europos cheminių medžiagų agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba turimą informaciją ir duomenis pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

Europos cheminių medžiagų agentūra, ECDC ir Europos maisto saugos tarnyba turimą informaciją ir duomenis pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

6. ENNSC ir Europolas bendrą ataskaitą Komisijai pateikia per aštuonias savaites nuo prašymo pateikti papildomos informacijos, nurodytos 3 dalyje, gavimo dienos.

6. ENNSC ir Europolas bendrą ataskaitą Komisijai pateikia per aštuonias savaites nuo prašymo pateikti papildomos informacijos, nurodytos 3 dalyje, gavimo dienos.

Kai ENNSC ir Europolas renka informaciją apie mišinius arba kelias panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas, jie per dešimt savaičių nuo prašymo pateikti papildomos informacijos, nurodytos 3 dalyje, gavimo dienos Komisijai pateikia atskiras bendras ataskaitas.

Kai ENNSC ir Europolas renka informaciją apie mišinius arba kelias panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas, jie per dešimt savaičių nuo prašymo pateikti papildomos informacijos, nurodytos 3 dalyje, gavimo dienos Komisijai pateikia atskiras bendras ataskaitas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Per keturias savaites nuo 6 straipsnyje nurodytos bendros ataskaitos gavimo dienos Komisija gali paprašyti, kad ENNSC įvertintų riziką, kurią gali kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, ir parengtų rizikos vertinimo ataskaitą. Rizikos vertinimą atlieka ENNSC Mokslo komitetas.

1. Per keturias savaites nuo 6 straipsnyje nurodytos bendros ataskaitos gavimo dienos Komisija gali paprašyti, kad ENNSC įvertintų riziką, kurią gali kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, ir parengtų rizikos vertinimo ataskaitą. Rizikos vertinimą atlieka ENNSC Mokslo komitetas.

2. Į rizikos vertinimo ataskaitą įtraukiama kriterijų ir informacijos, nurodytų 10 straipsnio 2 dalyje, analizė, kad Komisija galėtų nustatyti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį.

2. Į rizikos vertinimo ataskaitą įtraukiama kriterijų ir informacijos, nurodytų 10 straipsnio 2 dalyje, analizė, kad Komisija galėtų nustatyti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį.

3. ENNSC Mokslo komitetas įvertina riziką specialiame posėdyje. Komitetą galima papildyti ne daugiau kaip penkiais ekspertais, atstovaujančiais mokslo sritims, kurios svarbios siekiant užtikrinti suderintą naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimą. ENNSC direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. ENNSC valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą. Komisija, ENNSC, Europolas ir Europos vaistų agentūra turi teisę paskirti po du stebėtojus.

3. ENNSC Mokslo komitetas įvertina riziką specialiame posėdyje. Komitetą galima papildyti ne daugiau kaip penkiais ekspertais, atstovaujančiais mokslo sritims, kurios svarbios siekiant užtikrinti suderintą naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimą. Vienas iš ekspertų turi būti psichologas, kurio specializacija – priklausomybės. ENNSC direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. ENNSC valdyba kas trejus metus patvirtina ekspertų sąrašą. Europos Parlamentas, Taryba, Komisija, ENNSC, Europolas ir Europos vaistų agentūra turi teisę paskirti po du stebėtojus.

4. ENNSC Mokslo komitetas atlieka rizikos vertinimą remdamasis valstybių narių, Komisijos, ENNSC, Europolo, Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos maisto saugos tarnybos pateikta informacija apie medžiagos keliamą riziką ir jos naudojimo paskirtis, įskaitant naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, bei kitais svarbiais moksliniais įrodymais. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. ENNSC remia rizikos vertinimą ir nustato informacijos, taip pat tikslinių tyrimų arba bandymų poreikius.

4. ENNSC Mokslo komitetas atlieka rizikos vertinimą remdamasis valstybių narių, Komisijos, ENNSC, Europolo, Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros, ECDC, Europos maisto saugos tarnybos pateikta informacija apie medžiagos keliamą riziką ir jos naudojimo paskirtis, vartojimo modelius ir dozavimą, įskaitant naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, bei kitais svarbiais moksliniais įrodymais. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. ENNSC remia rizikos vertinimą ir nustato informacijos, taip pat tikslinių tyrimų arba bandymų poreikius.

5. ENNSC rizikos vertinimo ataskaitą Komisijai pateikia per dvylika savaičių nuo tos dienos, kurią gauna Komisijos prašymą.

5. ENNSC rizikos vertinimo ataskaitą Komisijai pateikia per dvylika savaičių nuo tos dienos, kurią gauna Komisijos prašymą.

6. ENNSC prašymu Komisija gali ne daugiau kaip dvylika savaičių pratęsti laikotarpį, per kurį reikia užbaigti rizikos vertinimą, kad būtų galima atlikti papildomus mokslinius tyrimus ir surinkti papildomų duomenų. ENNSC tokį prašymą Komisijai pateikia per šešias savaites nuo rizikos vertinimo pradžios. Jeigu per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo Komisija nepaprieštarauja, rizikos vertinimo laikotarpis pratęsiamas.

6. ENNSC prašymu Komisija gali ne daugiau kaip dvylika savaičių pratęsti laikotarpį, per kurį reikia užbaigti rizikos vertinimą, kad būtų galima atlikti papildomus mokslinius tyrimus ir surinkti papildomų duomenų. ENNSC tokį prašymą Komisijai pateikia per šešias savaites nuo rizikos vertinimo pradžios. Jeigu per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo Komisija nepaprieštarauja, rizikos vertinimo laikotarpis pratęsiamas.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Rizikos vertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos, į kurią nebuvo atsižvelgta vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą.

1. Rizikos vertinimas neatliekamas, jeigu jau gerokai pasistūmėta naują psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio sveikatos organizacijos narkomanijos ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos ir konkrečios naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos, į kurią nebuvo atsižvelgta vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą, kuri turi būti paminėta vertinimo protokole.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Rizikos vertinimas neatliekamas, jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos.

2. Rizikos vertinimas neatliekamas, jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos ir konkrečios naujos arba Sąjungai itin svarbios informacijos, o šios svarbos priežastys nurodomos vertinimo protokole.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Tačiau rizikos vertinimas atliekamas, jeigu Sąjungos lygmeniu turima pakankamai duomenų, rodančių, kad reikalinga ENNSC ir Europolo bendra ataskaita.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai Komisija paprašo atlikti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimą pagal 7 straipsnio 1 dalį, ji sprendimu uždraudžia tiekti vartotojų rinkai naują psichoaktyviąją medžiagą, jeigu remiantis turima informacija ji kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į:

1. Kai Komisija paprašo atlikti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos vertinimą pagal 7 straipsnio 1 dalį, ji sprendimu uždraudžia tiekti vartotojų rinkai naują psichoaktyviąją medžiagą, jeigu remiantis turima informacija ji kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į:

a) keliose valstybėse narėse naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltus mirties atvejus ir sunkius padarinius sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su naujos psichoaktyviosios medžiagos itin ūmiu toksiškumu;

a) valstybėse narėse naujos psichoaktyviosios medžiagos, taip pat kai nurodytos kontraindikacijos vartoti kartu su kitomis medžiagomis, sukeltus mirties atvejus ir sunkius padarinius sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su naujos psichoaktyviosios medžiagos toksiškumu;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį potencialą, kurie rodo, kad keliama nemaža rizika.

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį potencialą, kurie rodo, kad keliama nemaža rizika.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties atvejų keliose valstybėse narėse, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti.

Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje nustatytą procedūrą priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties atvejų keliose valstybėse narėse, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti.

3. 1 dalyje nurodytu sprendimu nustatytas rinkos apribojimas netrunka ilgiau negu dvylika mėnesių.

3. 1 dalyje nurodytu sprendimu nustatytas rinkos apribojimas netrunka ilgiau negu dvylika mėnesių. Jei naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamas rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygis pateisina nuolatinių ribojamųjų priemonių priėmimą, laikino rinkos apribojimo trukmė gali būti pratęsta dar 12 mėnesių, jei nėra nuolatinių rinkos apribojimų.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija nustato naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios parengtas rizikos vertinimas, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį. Ji tai daro remdamasi turimais įrodymais, visų pirma rizikos vertinimo ataskaita.

1. Komisija nedelsdama nustato naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios parengtas rizikos vertinimas, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį. Ji tai daro remdamasi turimais įrodymais, visų pirma rizikos vertinimo ataskaita.

2. Siekdama nustatyti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos lygį Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

2. Siekdama nustatyti naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos lygį Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu; piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialą, visų pirma galimus sužalojimus ir ligas bei fizinės ir psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu, nurodytas kontraindikacijas vartoti kartu su kitomis medžiagomis, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialą, visų pirma galimus sužalojimus, ligas, agresiją bei fizinės ir psichinės būklės pablogėjimą;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamą socialinę žalą asmenims ir visuomenei, ypač jos poveikį visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, taip pat su ta medžiaga susijusią nusikalstamą veiką ir organizuotą nusikalstamumą bei naują psichoaktyviąją medžiagą gaminant, ja prekiaujant ir ją platinant gautą neteisėtą pelną ir su socialine žala susijusias ekonomines išlaidas;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamą socialinę žalą asmenims ir visuomenei, ypač susijusią su jos poveikiu visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, taip pat su ta medžiaga susijusią nusikalstamą veiką ir organizuotą nusikalstamumą bei naują psichoaktyviąją medžiagą gaminant, ja prekiaujant ir ją platinant gautą neteisėtą pelną ir su socialine žala susijusias ekonomines išlaidas;

c) riziką saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo riziką, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaką gebėjimui vairuoti, naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikį aplinkai.

c) riziką visuomenės saugai, visų pirma susijusią su ligų plitimu, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo riziką, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaką gebėjimui vairuoti, naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikį aplinkai.

Komisija taip pat atsižvelgia į naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, vartotojų galimybes jos įsigyti, taip pat jos difuzinį potencialą, valstybių narių, kuriose ji kelia riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, skaičių bei jos naudojimo komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms mastą.

Komisija taip pat atsižvelgia į naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, vartotojų galimybes jos įsigyti, taip pat jos difuzinį potencialą, valstybių narių, kuriose ji kelia riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, skaičių bei jos naudojimo komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms mastą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Maža rizika

Maža rizika Sąjungos lygmeniu

Komisija nepriima naujos psichoaktyviosios medžiagos ribojamųjų priemonių, jeigu remiantis turimais įrodymais apskritai ji kelia nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, visų pirma, jeigu:

Komisija nepriima naujos psichoaktyviosios medžiagos ribojamųjų priemonių, jeigu remiantis turimais įrodymais ir pateikiamais kriterijais apskritai ji Sąjungos lygmeniu kelia nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai:

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra riboti, nes medžiaga sukelia nesunkius sužalojimus ir ligas, taip pat mažą fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra nedideli;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma naujos psichoaktyviosios medžiagos poveikis visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, yra ribotas, su ta medžiaga susijusios nusikalstamos veikos mastas mažas, naują psichoaktyviąją medžiagą gaminant, ja prekiaujant ir ją platinant neteisėto pelno negaunama ir susijusių ekonominių išlaidų nepatiriama arba jie labai maži;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma remiantis naujos psichoaktyviosios medžiagos poveikiu visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, yra ribotas, su ta medžiaga susijusios nusikalstamos veikos mastas mažas, naują psichoaktyviąją medžiagą gaminant, ja prekiaujant ir ją platinant neteisėto pelno negaunama ir susijusių ekonominių išlaidų nepatiriama arba jie labai maži;

c) rizika saugai yra ribota, visų pirma maža ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimas neturi įtakos gebėjimui vairuoti arba ši įtaka nedidelė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikis aplinkai mažas.

c) rizika visuomenės saugai yra ribota, visų pirma remiantis tuo, kad maža ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimas neturi įtakos gebėjimui vairuoti arba ši įtaka nedidelė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikis aplinkai mažas.

 

Jeigu sprendimas nepriimti naujos psichoaktyviosios medžiagos, Sąjungos lygmeniu keliančios nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, ribojamųjų priemonių, pagrįstas tuo, kad nepakanka arba visai nėra įrodymų, tai aiškiai išdėstoma pagrindime.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vidutinė rizika ir nuolatinis vartotojų rinkos apribojimas

Vidutinė rizika ir nuolatinis vartotojų rinkos apribojimas Sąjungos lygmeniu

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia tiekti naują psichoaktyviąją medžiagą vartotojų rinkai, jeigu remiantis turimais įrodymais apskritai ji kelia vidutinę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, visų pirma, jeigu:

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia tiekti naują psichoaktyviąją medžiagą vartotojų rinkai, jeigu remiantis turimais įrodymais ir pateikiamais kriterijais apskritai ji kelia vidutinę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai:

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra vidutiniai, nes paprastai medžiaga sukelia nemirtinus sužalojimus ir ligas, taip pat vidutinį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra vidutiniai, nes paprastai medžiaga sukelia nemirtinus sužalojimus ir ligas, taip pat vidutinį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma naujos psichoaktyviosios medžiagos poveikis visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, dėl kurio kiltų jos pažeidimų, yra vidutinė; su ta medžiaga susijusi nusikalstama veika ir organizuotas nusikalstamumas yra pavieniai, neteisėtas pelnas ir ekonominės išlaidos – vidutiniai;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma remiantis naujos psichoaktyviosios medžiagos poveikiu visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, dėl kurio kiltų jos pažeidimų, yra vidutinė; su ta medžiaga susijusi nusikalstama veika ir organizuotas nusikalstamumas yra pavieniai, neteisėtas pelnas ir ekonominės išlaidos – vidutiniai;

c) rizika saugai yra vidutinė, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo atvejai yra pavieniai, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti yra vidutinė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimas, vežimas ir šalinimas turi neigiamos įtakos aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai yra vidutinė, visų pirma remiantis tuo, kad ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo atvejai yra pavieniai, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti yra vidutinė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimas, vežimas ir šalinimas turi neigiamos įtakos aplinkai.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

3. Kai iš turimos informacijos ar įrodymų matyti, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga, kuriai taikomas 1 dalyje minimas sprendimas, kelia didesnę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai konkrečioje valstybėje narėje, ypač dėl šios medžiagos vartojimo būdų ar masto, arba dėl konkrečios rizikos, kurią ši medžiaga kelia toje teritorijoje dėl nacionalinių aplinkybių ir bet kokių socialinių, ekonominių, teisinių, administracinių ar kitų veiksnių, valstybės narės gali išlaikyti ar priimti griežtesnes priemones, siekdamos užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos lygį;

 

4. Valstybė narė, siekianti pagal 3 dalį išsaugoti arba priimti su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusias griežtesnes priemones, turi nedelsdama Komisijai pranešti apie atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus ir apie tai informuoti kitas valstybes nares;

 

5. Valstybė narė, siekianti pagal 3 dalį priimti su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusias griežtesnes priemones, turi nedelsdama Komisijai pranešti apie atitinkamus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir apie tai informuoti kitas valstybes nares;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Didelė rizika ir nuolatinis rinkos apribojimas

Didelė rizika ir nuolatinis rinkos apribojimas Sąjungos lygmeniu

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia naujos psichoaktyviosios medžiagos gavybą, gamybą ir tiekimą rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą, taip pat eksportą iš Sąjungos, jeigu remiantis turimais įrodymais apskritai ji kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, visų pirma, jeigu:

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia naujos psichoaktyviosios medžiagos gavybą, gamybą ir tiekimą rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą, taip pat eksportą iš Sąjungos, jeigu remiantis turimais įrodymais ir pateikiamais kriterijais ji kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai:

 

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas kelia grėsmę gyvybei, nes paprastai medžiaga sukelia mirtį, mirtinus sužalojimus ir sunkias ligas, taip pat didelį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra sunkūs, nes paprastai medžiaga sukelia mirtį, mirtinus sužalojimus ir sunkias ligas, taip pat didelį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma jos poveikis visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, yra didelis ir lemia viešosios tvarkos pažeidimus, žiaurų ir asocialų elgesį, dėl kurių patiria žalą vartotojas ir kiti asmenys, taip pat nukenčia turtas; su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusi nusikalstama veika ir organizuotas nusikalstamumas yra sistemingi, neteisėtas pelnas ir ekonominės išlaidos – dideli;

b) socialinė žala asmenims ir visuomenei, visų pirma remiantis jos poveikiu visuomenės veikimui ir viešajai tvarkai, yra didelis ir lemia viešosios tvarkos pažeidimus, žiaurų ir asocialų elgesį, dėl kurių patiria žalą vartotojas ir kiti asmenys, taip pat nukenčia turtas; su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusi nusikalstama veika ir organizuotas nusikalstamumas yra sistemingi;

c) rizika saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika didelė, taip pat reikšminga fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gamybos, vežimo ir šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai, visų pirma susijusi su ligų plitimu, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika didelė, taip pat reikšminga fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gamybos, vežimo ir šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. 1 dalyje nurodytą sprendimą Komisija tvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Deleguotieji įgaliojimai

 

Komisijai pagal 20 a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 11, 12 ir 13 straipsniuose išvardytų kriterijų keitimo.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimais, nurodytais 9 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje, neturi būti trukdoma Sąjungoje laisvai judėti naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios yra vaistų arba veterinarinių vaistų, dėl kurių suteikti rinkodaros leidimai, veikliosios medžiagos, ir jas tiekti vartotojų rinkai.

1. Sprendimais, nurodytais 9 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje, neturi būti trukdoma Sąjungoje laisvai judėti naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios yra vaistų arba veterinarinių vaistų, dėl kurių suteikti rinkodaros leidimai, veikliosios medžiagos, ir jas tiekti vartotojų rinkai.

2. 13 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimais neturi būti trukdoma Sąjungoje laisvai judėti naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, jas išgauti, gaminti, tiekti rinkai, taip pat importuoti į Sąjungą, vežti ir eksportuoti iš Sąjungos naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurios yra:

2. 13 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimais neturi būti trukdoma Sąjungoje laisvai judėti naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, jas išgauti, gaminti, tiekti rinkai, taip pat importuoti į Sąjungą, vežti ir eksportuoti iš Sąjungos naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurios yra:

a) naudojamos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms;

a) naudojamos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros, kurią vykdo deramai įgalioti asmenys valstybių narių institucijų tiesiogiai kontroliuojamuose arba patvirtintuose centruose, reikmėms;

b) naudojamos Sąjungos teisės aktais leidžiamoms reikmėms;

b) naudojamos Sąjungos teisės aktais leidžiamoms reikmėms;

c) vaistų arba veterinarinių vaistų, dėl kurių suteikti rinkodaros leidimai, veikliosios medžiagos;

c) vaistų arba veterinarinių vaistų, dėl kurių suteikti rinkodaros leidimai, veikliosios medžiagos;

d) naudojamos medžiagoms ir produktams gaminti, jeigu naujos psichoaktyviosios medžiagos transformuojamos taip, kad jomis nebūtų galima piktnaudžiauti arba jas regeneruoti.

d) naudojamos medžiagoms ir produktams gaminti, jeigu naujos psichoaktyviosios medžiagos transformuojamos taip, kad jomis nebūtų galima piktnaudžiauti arba jas regeneruoti, kad kiekvienos naudojamos medžiagos kiekis būtų nurodytas informacijoje apie medžiagą arba produktą.

 

2a. Siekiant apsaugoti vartotoją, visų leidžiamų naudojimo paskirčių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ir produktų, kurių sudėtyje yra naujų psichoaktyviųjų medžiagų, etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateikta vartojimo instrukcija, įskaitant įspėjimus ir nurodytos jų kontraindikacijos su kitomis medžiagomis.

3. 13 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sprendimuose gali būti nustatomi naujų psichoaktyviųjų medžiagų, keliančių didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybos, gamybos, tiekimo rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos, 2 dalyje išvardytoms reikmėms reikalavimai ir sąlygos.

3. 13 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sprendimuose gali būti nustatomi naujų psichoaktyviųjų medžiagų, keliančių didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybos, gamybos, tiekimo rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos, 2 dalyje išvardytoms reikmėms reikalavimai ir sąlygos.

 

4. Valstybės narės imasi bet kokių tinkamų priemonių, siekdamos užkirsti kelią mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais ar kitomis leidžiamomis naudojimo paskirtimis naudojamų naujų psichoaktyviųjų medžiagų patekimui į neteisėtą rinką.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir analizė

Moksliniai tyrimai, analizė prevencija ir finansavimas

Komisija ir valstybės narės remia informacijos ir žinių apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas kūrimą, dalijimąsi jomis ir jų sklaidą. Tai jos daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros centrų bendradarbiavimą.

1. Finansinė parama ir reikiami ištekliai Sąjungos ir nacionaliniu lygiu teikiami informacijos ir žinių apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas kūrimui, dalijimuisi jomis ir jų sklaidai. Tai Komisija ir valstybės narės daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros centrų ir kitų įstaigų, turinčių atitinkamų specialiųjų žinių, bendradarbiavimą ir reguliariai teikdamos šioms institucijoms naujausią turimą informaciją apie tokias medžiagas.

 

2. Komisija ir valstybės narės taip pat skatina ir remia naujų psichoaktyviųjų medžiagų mokslinius tyrimus, įskaitant taikomuosius mokslinius tyrimus, ir užtikrina tinklų bendradarbiavimą ir koordinavimą nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, siekiant geriau suprasti šį reiškinį. Tai jos daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų (ypač Europos vaistų agentūros ir Europos cheminių medžiagų agentūros) ir mokslo bei mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą. Visų pirma daugiausia dėmesio skiriama pajėgumams plėtoti teismo ekspertizės ir toksikologijos srityse, taip pat epidemiologinės informacijos prieinamumo gerinimui.

 

3. Valstybės narės skatina įgyvendinti prevencijos ir, kartu su Europos Komisija, visuomenės informavimo apie psichoaktyviąsias medžiagas politiką, pavyzdžiui, švietimo ir informacines kampanijas.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 13a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami dešimties metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki dešimties metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimai savaime pratęsiami kitam dešimties metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki šio laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 13a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ENNSC ir Europolas kasmet teikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas.

1. ENNSC ir Europolas kasmet Europos Parlamentui, Komisijai ir valstybėms narėms teikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas. Šios įgyvendinimo ataskaitos viešai skelbiamos interneto svetainėje.

 

2. Komisija per [po penkerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo] pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms ataskaitą ir, jeigu reikia, pasiūlymą, kad panaikintų bet kokias nustatytas spragas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/20061a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 726/2004 ir šiame reglamente, siekiant užtikrinti, kad psichotropinės medžiagos būtų tinkamai reglamentuojamos.

 

________________

 

1a 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [po penkerių metų po šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą, taikymą bei efektyvumą ir paskelbia ataskaitą.

Ne vėliau kaip [po penkerių metų po šio reglamento įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą, taikymą bei efektyvumą ir paskelbia ataskaitą. Todėl Komisija, ENNSC ir Europolas pakartotinai atlieka naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimą.

 

Ne vėliau kaip [po penkerių metų po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina galimą naujų psichoaktyviųjų medžiagų grupių klasifikaciją ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl jos, siekdama užkirsti kelią praktikai, kai teisės aktai apeinami psichoaktyviųjų medžiagų cheminėje struktūroje padarant nedidelius pakeitimus.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų (toliau – NPM) poveikis panašus į kontroliuojamų medžiagų poveikį, tačiau jos neįtrauktos į JT kontroliuojamų medžiagų konvencijas. Jos dažnai naudojamos komerciniais ir pramonės tikslais bei yra tiriamos mokslo ir vystymosi tikslais. Žmonių vartojamos NPM gali kelti riziką sveikatai, visuomenei ir saugai. Pastaraisiais metais keliose valstybėse narėse buvo pastebėtas sparčiai augantis šių medžiagų pardavimas ir vartojimas. Yra įrodymų, kad NPM ypač populiarios tarp jaunesnio amžiaus grupių. Iš 2011 m. atliktos „Eurobarometro“ apklausos „Jaunimo požiūris į narkotikus“ rezultatų matyti, kad 5 proc. ES jaunuolių yra vartoję tokių medžiagų bent kartą gyvenime, daugiausia (16 proc.) – Airijoje, taip pat beveik 10 proc. Lenkijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu ES vartojama daugiau nei 300 NPM. Iš valstybių narių šiuo metu paprastai gaunama po vieną naują pranešimą per savaitę.

Valstybės narės, taikydamos savo teisinėse sistemose nustatytus įvairius metodus ir bandydamos atskiroms medžiagoms ar jų atitikmenims naudoti skirtingas valdymo priemones, sureagavo į greitą šių medžiagų atsiradimą ir plitimą. Tai gali kelti kliūčių tinkamam bendros rinkos veikimui.

2011 m. spalio mėn. priimtame Komisijos komunikate „Ryžtingesnė Europos kova su narkotikais“ nustatyta, kad naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimas yra viena iš sudėtingiausių problemų kovos su narkotikais politikos srityje, į kurią būtina griežčiau reaguoti ES lygmeniu. Taip pat svarbu nurodyti, kad naujos psichoaktyviosios medžiagos, pavyzdžiui, pakaitiniai vaistai, yra daug pigiau pagaminamos ir, anot teisėsaugos institucijų atstovų, jau yra viena didžiausių problemų ES kovoje su organizuotu nusikalstamumu.

Dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti ES vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės tiek rūšies, tiek rizikos atžvilgiu, jų atsiradimo greičio ir didėjančio vartotojų skaičiaus valdžios institucijoms tampa sunkiau veiksmingai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių teisėtai prekybai.

Šiuo atžvilgiu pranešėjas palankiai vertina Komisijos siūlymą ir mano, kad buvo įrodytas veiksmingesnių ir geriau koordinuojamų valstybių narių ir ES agentūrų veiksmų, susijusių su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, poreikis. Šiuo atžvilgiu pranešėjas atkreipia dėmesį, kad, be kita ko, tikslesnis, griežtesnis informacijos keitimosi tvarkaraštis ir greitesnis sprendimų priėmimo procesas ir labiau nedideliais skirtumais pagrįsto rizikos, kurią gali kelti NPM, lygio klasifikacija reglamentui suteikia pridėtinės vertės.

Šiuo reglamentu bus pakeistas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR. Juo siekiama užtikrinti, kad nebūtų trukdoma prekiauti naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, naudojamomis pramoninėms ir komercinėms reikmėms, ir kad būtų pagerintas šios rinkos veikimas, o asmenų sveikata ir sauga būtų apsaugotos nuo kenksmingųjų medžiagų, kurios kelia susirūpinimą ES lygmeniu.

Prie šio pasiūlymo pridedamas pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje.

Pagrindiniai pasiūlymo dėl reglamento aspektai:

•          keitimasis informacija ir laikinas vartotojų rinkos apribojimas: šiame pasiūlyme išdėstoma tvirta sistema, skirta skubiai dalytis informacija apie naujas rinkoje atsirandančias psichoaktyviąsias medžiagas, įskaitant jų naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, siekiant įvertinti medžiagų, kurios kelia susirūpinimą visos ES mastu, keliamą riziką ir šalinti iš rinkos tas medžiagas, kurios kelia riziką.

•          Medžiagos, kurios, kaip įtariama, kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai, bus laikinai pašalinamos iš vartotojų rinkos, kol Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) mokslinis komitetas atliks rizikos vertinimą. Jį atlikus, atsižvelgiant į medžiagų keliamą riziką bus imamasi proporcingų priemonių.

•          Neturėtų būti nustatomos ribojamosios priemonės mažą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms.

•          Komisija uždraudžia teikti rinkai vartotojams vidutinę riziką keliančias medžiagas. Jų negalima parduoti vartotojams (išskyrus atvejus, kai jas leidžiama naudoti tam tikroms reikmėms, pvz., teisės aktais dėl vaistų), tačiau turėtų būti leidžiama jomis prekiauti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms.

•          Didelę riziką keliančios medžiagos: Komisija uždraudžia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų gavybą, gamybą, teikimą rinkai, įskaitant jų vežimą, importą ir eksportą. Didelę riziką keliančioms psichoaktyviosioms medžiagoms bus taikomi nuolatiniai rinkos apribojimai tiek vartotojų, tiek komercinėse rinkose, o jas naudoti bus galima tik konkrečiai leidžiamoms komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms. Be to, šioms medžiagoms bus taikomos ES baudžiamosios teisės nuostatos.

Pranešėjas mano, kad laikinas rinkos apribojimas yra svarbi naujo mechanizmo naujovė ir, Komisijai patvirtinus, jis turėtų būti taikomas iki valstybės narės priims nuolatines priemones. Atsižvelgdamas į šio reiškinio dinamiką ir siekdamas sistemos veiksmingumo, pranešėjas iš dalies keičia 9 straipsnio nuostatas, siekdamas išvengti galimų laikinų ir nuolatinių rinkos ribojimo priemonių spragų.

Atsižvelgdamas į 11 ir 12 straipsnius pranešėjas pažymi, kad valstybėms narėms neturėtų būti draudžiama priimti ar išlaikyti tinkamas priemones, susijusias su konkrečia jų teritorijoje psichoaktyviųjų medžiagų keliama rizika, neatsižvelgiant į tai, ar Komisija medžiagą klasifikuoja kaip keliančią mažą ar vidutinę riziką ES lygmeniu. Apie nacionalinį techninį reglamentavimą, kuriuo siekiama daugiau nei ES veiksmais, turi būti pranešta Komisijai. Nacionalinės ir ES kontrolės sistemos turi viena kitą papildyti.

Pranešėjas mano, kad atliekant naujos psichoaktyviosios medžiagos keliamos rizikos lygio įvertinimą anksčiausiu proceso etapu turėtų būti pateikta išsami informacija. Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad informacija turi būti dalijamasi laiku ir kad turėtų būti pakviestos prisidėti visos šalys, kurios vykdydamos profesinę veiklą susiduria su negatyviu NPM poveikiu. Todėl turėtų būti skatinamas geresnis ir geresnius išteklius turintis atitinkamų duomenų rinkimas tuo pat metu užtikrinant aukščiausią duomenų apsaugos lygį.

Remdamasis taikytinais kriterijais pranešėjas atkreipia dėmesį į NPM naudojimo metodus, įskaitant jų naudojimą mišiniuose ir kombinuotuose narkotikuose, kuris yra svarbus veiksnys apibrėžiant riziką ir siekiant imtis tinkamų priemonių, kadangi dažnai naujos psichoaktyviosios medžiagos gali būti kenksmingos ar mirtinos, kai vartojamos su kitomis medžiagomis.

Siekiant užtikrinti leidžiamam naudojimui reikalingą prieigą prie psichoaktyviųjų medžiagų valstybės narės raginamos priimti aukščiausio lygio apsaugos priemones, kad būtų užkirstas kelias jų panaudojimui nelegaliai veiklai.

Nacionaliniu ir ES lygmeniu turi būti užtikrinti tinkami reglamento tinkamam veikimui reikalingi ištekliai. Į tai turi būti atsižvelgta, kai Komisija vertins šio reglamento įgyvendinimą, taikymą ir veiksmingumą.

Bendrijos metodas, naudojamas siekiant spręsti pavojingiausių NPM valdymo problemą bendrojoje rinkoje yra tinkamas ir, jį įgyvendinus teisingai, užtikrins veiksmingą ir struktūrinį atsaką naujų psichoaktyviųjų medžiagų ES keliamam iššūkiui.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (31.1.2014)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų

(COM(2013) 0619 – C7‑0272/2013 – 2013/0305(COD))

Nuomonės referentė: Elena Oana Antonescu

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurios gali būti naudojamos įvairioms komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinėms reikmėms, gali kelti riziką jas vartojančių žmonių sveikatai, visuomenei ir saugai. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mastas Europoje didėja, visų pirma tarp jaunuolių. Iš 2011 m. atliktos „Eurobarometro“ apklausos „Jaunimo požiūris į narkotikus“ rezultatų matyti, kad 5 proc. ES jaunuolių yra vartoję tokias medžiagas bent kartą gyvenime, daugiausia (16 proc.) – Airijoje, taip pat beveik 10 proc. Lenkijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas gali pakenkti asmenų sveikatai ir saugai ir kelti grėsmę ir naštą visuomenei, nes minėtos medžiagos gali paskatinti smurtinį elgesį ir nusikalstamumą. Spartus šių medžiagų atsiradimas ir plitimas paskatino nacionalinės valdžios institucijas joms taikyti įvairias ribojamąsias priemones. Pastaraisiais metais valstybėse narėse įvairios ribojamosios priemonės nustatytos šimtams tokių medžiagų ar medžiagų mišinių.

2011 m. spalio mėn. priimtame Komisijos komunikate „Ryžtingesnė Europos kova su narkotikais“ nustatyta, kad naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimas yra viena iš sudėtingiausių problemų kovos su narkotikais politikos srityje, į kurią būtina griežčiau reaguoti ES lygmeniu.

Dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti ES vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės tiek rūšies, tiek rizikos atžvilgiu, jų atsiradimo greičio ir didėjančio vartotojų skaičiaus valdžios institucijoms tampa sunkiau veiksmingai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių teisėtai prekybai.

Šiuo atžvilgiu itin svarbu imtis skubesnių, veiksmingesnių ir proporcingesnių veiksmų dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų ES lygmeniu, atsižvelgiant į sparčius šios rinkos pokyčius, dėl kurių nacionalinės valdžios institucijos jaučia spaudimą imtis veiksmų.

Siūlomu reglamentu ketinama pakeisti Tarybos sprendimą 2005/387/TVR. Juo siekiama užtikrinti, kad nebūtų trukdoma prekiauti naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, naudojamomis pramoninėms ir komercinėms reikmėms, ir kad būtų pagerintas šios rinkos veikimas, o asmenų sveikata ir sauga būtų apsaugotos nuo kenksmingųjų medžiagų, kurios kelia susirūpinimą ES lygmeniu.

Prie šio pasiūlymo pridedamas pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje.

Pagrindiniai pasiūlymo dėl reglamento aspektai:

•  keitimasis informacija ir laikinas vartotojų rinkos apribojimas: šiame pasiūlyme išdėstoma tvirta sistema, skirta skubiai dalytis informacija apie naujas rinkoje atsirandančias psichoaktyviąsias medžiagas, įskaitant jų naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, vertinti medžiagų, kurios kelia susirūpinimą visos ES mastu, keliamą riziką ir šalinti iš rinkos tas medžiagas, kurios kelia riziką.

•  Medžiagos, kurios, kaip įtariama, kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai, bus laikinai pašalinamos iš vartotojų rinkos, kol Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) mokslinis komitetas atliks rizikos vertinimą. Jį atlikus, atsižvelgiant į medžiagų keliamą riziką bus imamasi proporcingų priemonių.

•  Neturėtų būti nustatomos nedidelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamosios priemonės.

•  Komisija uždraudžia parduoti vartotojams vidutinę riziką keliančias medžiagas. Jų negalima parduoti vartotojams (išskyrus atvejus, kai jas leidžiama naudoti tam tikroms reikmėms, pvz., teisės aktais dėl vaistų), tačiau turėtų būti leidžiama jomis prekiauti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms.

•  Didelę riziką keliančios medžiagos: Komisija uždraudžia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai keliančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų gavybą, gamybą, teikimą rinkai, vežimą, importą ir eksportą. Didelę riziką keliančioms psichoaktyviosioms medžiagoms bus taikomi nuolatiniai rinkos apribojimai tiek vartotojų, tiek komercinėse rinkose, o jas naudoti bus galima tik konkrečiai leidžiamoms komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms. Be to, šioms medžiagoms bus taikomos ES baudžiamosios teisės nuostatos.

Nuomonės referentė mano, kad reguliavimo intervencijos yra labai svarbios ir jas turėtų papildyti kita veikla, pvz., psichoaktyviųjų medžiagų moksliniai tyrimai ir stebėjimas.

Siekdamos spręsti naujų psichoaktyviųjų medžiagų naudojimo masto didėjimo ir jų galimos rizikos klausimus, valstybės narės turėtų padidinti prevencinių programų prieinamumą ir veiksmingumą ir didinti informuotumą šių medžiagų naudojimo rizikos ir susijusių padarinių srityje.

Atsižvelgdama į pasiūlymo 5 straipsnyje aprašytą keitimosi informacija procesą, nuomonės referentė mano, kad informacijoje, kurią nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai teiks ENNSC ir Europolui, taip pat turėtų būti minimas medžiagų, kurios yra naujos psichoaktyviosios medžiagos arba jų mišiniai, aptikimas ir atpažinimas, vartojimo modeliai, teikiama informacija apie nemirtinus apsvaigimo atvejus ir mirtis, kurias sukėlė tokių medžiagų vartojimas.

Nuomonės referentė mano, kad be Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos maisto saugos tarnybos Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras taip pat turėtų dalyvauti renkant duomenis ir informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

Komisija nedelsdama nustato naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios parengta rizikos vertinimo ataskaita, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį.

Komisijai nustatant naujų psichoaktyviųjų medžiagų, dėl kurių parengta rizikos vertinimo ataskaita, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį taip pat reikėtų atsižvelgti į su kitomis medžiagomis susijusias kontraindikacijas.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos nustato įvairias šių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti riziką, kurią jos kelia arba gali kelti vartotojams. Naujos psichoaktyviosios medžiagos dažnai naudojamos gaminant įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios naudojamos gaminant tokias prekes kaip vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo medžiagos bei aukštųjų technologijų pramonės prekės – jų naudojimo šioms reikmėms apribojimas gali turėti didelės įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje;

(3) valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos nustato įvairias šių naujų psichoaktyviųjų medžiagų ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti riziką, kurią jos kelia arba gali kelti vartotojams. Naujos psichoaktyviosios medžiagos dažnai naudojamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais ir gaminant įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios naudojamos gaminant tokias prekes kaip vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo medžiagos bei aukštųjų technologijų pramonės prekės – jų naudojimo šioms reikmėms apribojimas gali turėti didelės įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje, taip pat gali trukdyti tvariems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, taip pat didėjančio vartotojų skaičiaus, valdžios institucijoms tampa sunku efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių veikti vidaus rinkai;

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, didėjančio vartotojų skaičiaus, taip pat dėl bendrų visuomenės žinių ir supratimo apie su jų vartojimu susijusius pavojus stokos, valdžios institucijoms tampa sunku efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant kliūčių veikti vidaus rinkai;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, taikomų naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, skirtumų kenksmingos naujos psichoaktyviosios medžiagos gali būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti vartotojų apsauga visoje Sąjungoje;

(7) (7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, taikomų naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, skirtumų kenksmingos naujos psichoaktyviosios medžiagos gali būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų galimybes jų įsigyti, gali sumažėti vartotojų apsauga visoje Sąjungoje ir gali būti trukdoma kovoti su galima nusikalstama veikla ir organizuota nusikalstama veikla, susijusia su jų platinimu;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) manoma, kad valstybėms narėms toliau nevienodai sprendžiant naujų psichoaktyviųjų medžiagų klausimą tokie skirtumai didės. Todėl taip pat manoma, kad didės prekybos kliūtys ir rinkos susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys vidaus rinkos veikimui;

(8) manoma, kad valstybėms narėms toliau nevienodai sprendžiant naujų psichoaktyviųjų medžiagų klausimą tokie skirtumai didės. Todėl taip pat manoma, kad didės prekybos kliūtys ir rinkos susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys vidaus rinkos veikimui ir visuomenės sveikatos apsaugai ir saugai;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) turėtų būti galimybė naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ir mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu jie yra skirti naudoti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos šio laisvo judėjimo ribojimo nustatymo taisyklės;

(10) turėtų būti galimybė naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ir mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu jie yra skirti naudoti komercinėms ir pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros reikmėms. Šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos šio laisvo judėjimo ribojimo nustatymo taisyklės. Tačiau tuo pat metu turėtų būti užkirstas kelias neteisėtam šių medžiagų ir mišinių platinimui;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių veiksmų. Todėl tam tikrą laiką reikėtų apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos vertinimas;

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia tiesioginę riziką visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių veiksmų. Todėl pakankamą laiką reikėtų apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos vertinimas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) greito dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas mechanizmas buvo naudingas dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, naujas kontroliuojamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas ir susijusius perspėjimus apie riziką visuomenės sveikatai kanalas. Šis mechanizmas turėtų būti toliau stiprinamas, kad būtų galima efektyviau reaguoti į spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje;

(24) greito dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas mechanizmas buvo naudingas dalijimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, naujas kontroliuojamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas ir susijusius perspėjimus apie riziką visuomenės sveikatai kanalas. Šis mechanizmas turėtų būti toliau stiprinamas, kad būtų galima efektyviau reaguoti į spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje ir gerinti visuomenės informuotumą apie su jų vartojimu bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius, pramoninius ar mokslinius, susijusį pavojų;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a) ENNSC valstybėms narėms greito dalijimosi informacija sistema turėtų teikti perspėjimus apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų keliamą riziką sveikatai, jeigu, remiantis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas gauta informacija, jos kelia riziką visuomenės sveikatai. Į šiuos perspėjimus dėl keliamos rizikos sveikatai taip pat turėtų būti įtraukta informacija apie prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo priemones, kurių būtų galima imtis šių medžiagų keliamai rizikai mažinti;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo priemones. Internetas – vienas svarbių naujų psichoaktyviųjų medžiagų pardavimo kanalų – turėtų būti naudojamas informacijai apie jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai skleisti;

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti prevencijos, ankstyvo aptikimo ir intervencijos, gydymo, rizikos ir žalos mažinimo priemones. Valstybės narės turėtų didinti prevencinių programų prieinamumą ir veiksmingumą ir didinti informuotumą apie šių medžiagų naudojimo riziką ir susijusius padarinius. Šiuo tikslu prevencinės priemonės turėtų apimti ankstyvą nustatymą ir intervenciją, sveiko gyvenimo būdo propagavimą ir specialiai nukreiptą prevenciją, kuri būtų taikoma ir šeimoms bei bendruomenėms. Internetas – vienas svarbių naujų psichoaktyviųjų medžiagų reklamos ir pardavimo kanalų – turėtų būti naudojamas informacijai apie jų keliamą riziką sveikatai, visuomenei ir saugai skleisti, taip pat siekiant užkirsti kelią netinkamam jų vartojimui ir piktnaudžiavimui jomis;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų remti švietimo ir informuotumo didinimo veiklą, iniciatyvas ir kampanijas, kuriose supažindinama su netinkamo naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir piktnaudžiavimo jomis rizika sveikatai, visuomenei ir saugai;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties atvejų, apie kuriuos pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su sparčiu mirties arba sunkių padarinių sveikatai sukėlusių arba sveikatai didelį pavojų keliančių atvejų, apie kuriuos pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie siejami su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nauja psichoaktyvioji medžiaga – natūrali arba sintetinė medžiaga, kuri gali stimuliuoti arba slopinti ją vartojančio žmogaus centrinę nervų sistemą ir taip gali sukelti haliucinacijas, lemti judėjimo funkcijos, mąstymo, elgesio, suvokimo, sąmoningumo ir nuotaikos pokyčius, kuri yra skirta žmonėms vartoti arba, net jei nėra jiems skirta, tikėtina, kad žmonės ją vartos siekdami vieno ar daugiau minėtų padarinių, ir kuri nėra kontroliuojama nei pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistą 1972 m. protokolu, nei pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją; ši sąvoka neapima alkoholio, kofeino ir tabako bei tabako gaminių, kaip apibrėžta 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo24;

a) nauja psichoaktyvioji medžiaga – natūrali arba sintetinė medžiaga, kuri gali stimuliuoti arba slopinti ją vartojančio žmogaus centrinę nervų sistemą ir taip gali sukelti haliucinacijas, lemti judėjimo funkcijos, mąstymo, elgesio, suvokimo, sąmoningumo ir nuotaikos pokyčius, kuri yra skirta arba neskirta žmonėms vartoti siekiant vieno ar daugiau minėtų padarinių, ir kuri nėra kontroliuojama nei pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistą 1972 m. protokolu, nei pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją; ši sąvoka neapima alkoholio, kofeino ir tabako bei tabako gaminių, kaip apibrėžta 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo24;

_____________

____________

24OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

24OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai ENNSC ir Europolui teikia turimą informaciją apie medžiagų, kurios yra naujos psichoaktyviosios medžiagos, arba jų mišinių vartojimą, galimą riziką, gamybą, išgavimą, importą, prekybą jomis, jų platinimą, neteisėtą prekybą jomis, taip pat naudojimą komercinėms ir mokslinėms reikmėms.

Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionaliniai ryšių punktai ir nacionaliniai Europolo padaliniai ENNSC ir Europolui laiku teikia turimą informaciją apie medžiagų, kurios yra naujos psichoaktyviosios medžiagos, arba jų mišinių aptikimą ir atpažinimą, vartojimo modelius, galimą riziką, įskaitant informaciją apie nemirtinus apsvaigimo atvejus ir mirtis, gamybą, išgavimą, importą, prekybą jomis, jų platinimą, neteisėtą prekybą jomis, taip pat naudojimą komercinėms ir mokslinėms reikmėms.

ENNSC ir Europolas šią informaciją REITOX ir nacionaliniams Europolo padaliniams perduoda nedelsdami.

ENNSC ir Europolas šią informaciją REITOX ir nacionaliniams Europolo padaliniams, Komisijai ir Europos vaistų agentūrai perduoda nedelsdami.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir cheminius prekursorius (jei žinomi) bei kitas atsiradusias panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir cheminius prekursorius (jei žinomi) bei visas kitas atsiradusias panašios cheminės struktūros naujas psichoaktyviąsias medžiagas ar jų grupes;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktą rinkodaros leidimą kompetentinga institucija sustabdžiusi, veiklioji medžiaga;

c) vaisto arba veterinarinio vaisto, dėl kurio suteiktą rinkodaros leidimą kompetentinga institucija sustabdžiusi, atšaukusi ar atsiėmusi, veiklioji medžiaga;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ENNSC prašo Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. ENNSC laikosi informacijos naudojimo sąlygų, apie kurias ENNSC praneša Europos cheminių medžiagų agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba, įskaitant informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialios verslo informacijos apsaugos sąlygų.

ENNSC prašo Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos maisto saugos tarnybos pateikti turimą informaciją ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas. ENNSC laikosi informacijos naudojimo sąlygų, apie kurias ENNSC praneša Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir Europos maisto saugos tarnyba, įskaitant informacijos ir duomenų saugumo bei konfidencialios verslo informacijos apsaugos sąlygų.

Europos cheminių medžiagų agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba turimą informaciją ir duomenis pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir Europos maisto saugos tarnyba turimą informaciją ir duomenis pateikia per keturias savaites nuo prašymo gavimo dienos.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. ENNSC Mokslo komitetas atlieka rizikos vertinimą remdamasis valstybių narių, Komisijos, ENNSC, Europolo, Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos maisto saugos tarnybos pateikta informacija apie medžiagos keliamą riziką ir jos naudojimo paskirtis, įskaitant naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, bei kitais svarbiais moksliniais įrodymais. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. ENNSC remia rizikos vertinimą ir nustato informacijos, taip pat tikslinių tyrimų arba bandymų poreikius.

4. ENNSC Mokslo komitetas atlieka rizikos vertinimą remdamasis valstybių narių, Komisijos, ENNSC, Europolo, Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Europos maisto saugos tarnybos pateikta informacija apie medžiagos keliamą riziką ir jos naudojimo paskirtis, įskaitant naudojimą komercinėms ir pramoninėms reikmėms, bei kitais svarbiais moksliniais įrodymais. Jis atsižvelgia į visas savo narių nuomones. ENNSC remia rizikos vertinimą ir nustato informacijos, taip pat tikslinių tyrimų arba bandymų poreikius.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) keliose valstybėse narėse naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltus mirties atvejus ir sunkius padarinius sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su naujos psichoaktyviosios medžiagos itin ūmiu toksiškumu;

a) keliose valstybėse narėse naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltus mirties atvejus ir sunkius padarinius sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie siejami su naujos psichoaktyviosios medžiagos toksiškumu;

Pagrindimas

Naujos psichoaktyviosios medžiagos gali sukelti mirtį ar sunkius padarinius sveikatai net ir nepasižymėdamos ūmiu toksiškumu.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį potencialą, kurie rodo, kad keliama nemaža rizika.

b) b) naujos psichoaktyviosios medžiagos paplitimą ir vartojimo tendencijas plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį potencialą, kurie rodo, kad keliama vidutinė arba nemaža rizika.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija nustato naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios parengtas rizikos vertinimas, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį. Ji tai daro remdamasi turimais įrodymais, visų pirma rizikos vertinimo ataskaita.

1. Komisija nedelsdama nustato naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios parengtas rizikos vertinimas, keliamos rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai lygį. Ji tai daro remdamasi turimais įrodymais, visų pirma rizikos vertinimo ataskaita.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu; piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialą, visų pirma galimus sužalojimus ir ligas bei fizinės ir psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu; su kitomis medžiagomis susijusias kontraindikacijas, piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialą, visų pirma galimus sužalojimus, ligas, agresiją bei fizinės ir psichinės būklės pablogėjimą;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) riziką saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo riziką, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaką gebėjimui vairuoti, naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikį aplinkai.

c) riziką visuomenės saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo riziką, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaką gebėjimui vairuoti, naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikį aplinkai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra riboti, nes medžiaga sukelia nesunkius sužalojimus ir ligas, taip pat mažą fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukeltos žalos sveikatai, siejamos su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialo nėra arba jie nereikšmingi nes medžiaga nesukelia sužalojimų ir ligų, agresijos ir fizinės ar psichinės būklės pablogėjimo;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) rizika saugai yra ribota, visų pirma maža ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimas neturi įtakos gebėjimui vairuoti arba ši įtaka nedidelė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikis aplinkai mažas.

c) rizika visuomenės saugai yra ribota, visų pirma maža ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimas neturi įtakos gebėjimui vairuoti arba ši įtaka nedidelė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo poveikis aplinkai mažas.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) rizika saugai yra vidutinė, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo atvejai yra pavieniai, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti yra vidutinė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimas, vežimas ir šalinimas turi neigiamos įtakos aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai yra vidutinė, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo atvejai yra pavieniai, fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti yra vidutinė, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gaminimas, vežimas ir šalinimas turi neigiamos įtakos aplinkai.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia naujos psichoaktyviosios medžiagos gavybą, gamybą ir tiekimą rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą, taip pat eksportą iš Sąjungos, jeigu remiantis turimais įrodymais apskritai ji kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, visų pirma, jeigu:

1. Komisija sprendimu nedelsdama uždraudžia naujos psichoaktyviosios medžiagos gavybą, gamybą ir tiekimą rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą, taip pat eksportą iš Sąjungos, jeigu remiantis turimais įrodymais apskritai ji kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei arba saugai, visų pirma, jeigu:

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas kelia grėsmę gyvybei, nes paprastai medžiaga sukelia mirtį, mirtinus sužalojimus ir sunkias ligas, taip pat didelį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama su šios medžiagos ūmiu ir chronišku toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir priklausomybės sukėlimo potencialas yra dideli ir reikšmingi, nes paprastai medžiaga sukelia mirtį, mirtinus sužalojimus ir sunkias ligas, taip pat didelį fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

Pagrindimas

Sunkios ligos ir didelis fizinės arba psichinės būklės pablogėjimas nebūtinai yra pavojingi gyvybei, bet tokius padarinius sukeliančios medžiagos turėtų būti laikomos labai rizikingomis.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) rizika saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika didelė, taip pat reikšminga fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gamybos, vežimo ir šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai, visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimo rizika didelė, taip pat reikšminga fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o naujos psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių atliekų gamybos, vežimo ir šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija nepriima įgyvendinimo akto projekto, jei 19 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas nepateikia nuomonės.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

-20 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-20 straipsnis

 

Taikymo sritis valstybėse narėse

 

Jei ES nesiima veiksmų arba Komisija, remdamasi ENNSC naujos psichoaktyviosios medžiagos rizikos įvertinimu, nusprendžia netaikyti jokių ribojamųjų priemonių, atskiros valstybės narės gali savo teritorijoje palikti galioti arba įvesti apribojimus rinkai dėl naujos psichoaktyviosios rinkos pateikimo vartotojams, netrukdant teisėtai prekybai pramonės srityje arba neribojant jos naudojimo vaistams ar veterinariniams vaistams, dėl kurių suteikti rinkodaros leidimai.

 

Valstybės narės užtikrina, kad apie tokius apribojimus būtų nedelsiant pranešta Komisijai, ENNSC ir Europolui.

Pagrindimas

Tam tikrų naujų psichoaktyviųjų medžiagų poveikis gali būti itin lokalus, todėl valstybės narės turėtų galėti laisvai įvesti draudimus vartoti medžiagas savo teritorijoje, jei ES nesiima veiksmų arba nusprendžia, kad medžiaga kelia nedidelę riziką Europos lygmeniu, todėl nereikia imtis veiksmų Sąjungos mastu. Tačiau gerbiant laisvo prekių judėjimo principą ir vidaus rinką, reikėtų netrukdyti teisėtai prekybai tokiomis medžiagomis, jei tokia yra.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės remia informacijos ir žinių apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas kūrimą, dalijimąsi jomis ir jų sklaidą. Tai jos daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros centrų bendradarbiavimą.

Komisija ir valstybės narės remia informacijos ir žinių apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas kūrimą, dalijimąsi jomis ir jų sklaidą. Tai jos daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų (ypač Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros) ir mokslo bei mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą ir reguliariai teikdamos šioms institucijoms naujausią turimą informaciją apie tokias medžiagas.

 

Komisija ir valstybės narės taip pat skatina ir remia naujų psichoaktyviųjų medžiagų mokslinius tyrimus, įskaitant taikomuosius mokslinius tyrimus, ir užtikrina tinklų bendradarbiavimą ir koordinavimą nacionaliniu ir ES lygmenimis, siekiant geriau suprasti šį reiškinį. Tai jos daro palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos agentūrų (ypač Europos vaistų agentūros, Europos cheminių medžiagų agentūros) ir mokslo bei mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimą. Visų pirma daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama pajėgumams plėtoti teismo ekspertizės ir toksikologijos srityse, taip pat epidemiologinės informacijos prieinamumo gerinimui.

Pagrindimas

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų pobūdis gali labai greitai kisti, todėl Sąjungos institucijos ir mokslo bei mokslinių tyrimų centrai turi turėti kuo naujesnę informaciją, kad galėtų stebėti bet kokią visuomenės sveikatai kylančią grėsmę.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ENNSC ir Europolas kasmet teikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas.

ENNSC ir Europolas kasmet Komisijai ir valstybėms narėms teikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitas ir tokios ataskaitos viešai skelbiamos interneto svetainėje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujos psichoaktyviosios medžiagos

Nuorodos

COM(2013) 0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

8.10.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Elena Oana Antonescu

10.10.2013

Svarstymas komitete

16.12.2013

 

 

 

Priėmimo data

30.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujos psichoaktyviosios medžiagos

Nuorodos

COM(2013) 0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

10.9.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jacek Protasiewicz

30.9.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Priėmimo data

10.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, Csaba Őry

Pateikimo data

13.3.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika