Postup : 2013/0304(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0173/2014

Předložené texty :

A7-0173/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2014 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0454

ZPRÁVA     ***I
PDF 703kWORD 267k
14. 3. 2014
PE 519.605v02-00 A7-0173/2014

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0618),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0271/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní sněmovnou a Sněmovnou lordů Spojeného království na základě Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0173/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Stanovení minimálních společných pravidel pro vymezení trestných činů týkajících se obchodování s drogami a sankcí v EU by v konečném důsledku mělo přispět k ochraně veřejného zdraví a k omezení škodlivých účinků obchodování s drogami a užívání drog.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V Unii se objevuje čím dál více nových psychoaktivních látek, které napodobují účinky látek uvedených v úmluvách OSN, a tyto látky se rychle šíří. Některé nové psychoaktivní látky představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jak uvádí [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách]. Podle uvedeného nařízení lze přijmout opatření s cílem zakázat produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, uvádění na trh včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie. S cílem účinně snížit dostupnost nových psychoaktivních látek, které představují závažná rizika pro jednotlivce a společnost, a odrazovat od nedovoleného obchodu s těmito látkami v Unii a rovněž od účasti zločineckých organizací by opatření k trvalému omezení trhu, která byla přijata podle uvedeného nařízení, měla být podpořena trestněprávními předpisy.

(4) V Unii se objevuje čím dál více nových psychoaktivních látek, jako jsou např. produkty obsahující syntetické kanabinoidní agonisty receptorů (CRA), které napodobují účinky látek uvedených v úmluvách OSN, a tyto látky se rychle šíří. Některé nové psychoaktivní látky představují závažná rizika pro veřejné zdraví a společenská a bezpečnostní rizika, jak uvádí [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách]. Podle uvedeného nařízení lze přijmout opatření s cílem zakázat produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, uvádění na trh, včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie. S cílem účinně snížit dostupnost nových psychoaktivních látek, které představují závažná rizika pro jednotlivce a společnost, a odrazovat od nedovoleného obchodu s těmito látkami v Unii a rovněž od účasti zločineckých organizací, kterým nedovolené obchodování s drogami často přináší velký zisk, by opatření k trvalému omezení trhu, která byla přijata podle uvedeného nařízení, měla být podpořena přiměřenými trestněprávními předpisy zaměřenými výhradně na producenty, dodavatele a distributory spíše než na jednotlivé spotřebitele.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) S cílem účinně snížit poptávku po nových psychoaktivních látkách, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by šíření vědecky podložených informací týkajících se veřejného zdraví a včasná varování spotřebitelů měla být nedílnou součástí inkluzivní a participativní strategie pro předcházení škodlivým dopadům a jejich zmírňování.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Nové psychoaktivní látky, na něž se vztahuje trvalé omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách], by proto měly podléhat trestněprávním předpisům Unie o nedovoleném obchodu s drogami. To by rovněž pomohlo zjednodušit a vyjasnit právní rámec Unie, jelikož by se na látky uvedené v úmluvách OSN a na nejškodlivější nové psychoaktivní látky vztahovaly stejné trestněprávní předpisy. Definice „drogy v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV by proto měla být změněna.

(5) Nové psychoaktivní látky, na něž se vztahuje trvalé omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách], by proto měly poté, co budou doplněny do přílohy rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV, podléhat trestněprávním předpisům Unie o nedovoleném obchodu s drogami. Za účelem doplnění těchto látek do přílohy by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy, a tím i změny definice drogy v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V zájmu rychlého řešení výskytu a šíření škodlivých nových psychoaktivních látek v Unii by členské státy měly ustanovení rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV uplatňovat na nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, do dvanácti měsíců ode dne, kdy byly podrobeny trvalému omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách].

(6) V zájmu rychlého řešení výskytu a šíření škodlivých nových psychoaktivních látek v Unii by členské státy měly ustanovení rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV uplatňovat na nové psychoaktivní látky, na něž se vztahuje trvalé omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách] z důvodu závažných zdravotních, společenských a bezpečnostních rizik, která představují, a to do 12 měsíců od okamžiku, kdy byly tyto nové psychoaktivní látky doplněny do přílohy tohoto rámcového rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Tato směrnice v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV, které pozměňuje, nezavádí trestní postižitelnost držení nových psychoaktivních látek pro vlastní potřebu, aniž je dotčena pravomoc členských států držení drog pro vlastní potřebu trestně postihovat na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Komise by měla vyhodnotit dopady rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV na nabídku drog, a to i na základě informací poskytnutých členskými státy. Pro tyto účely by členské státy měly poskytovat podrobné informace o distribučních kanálech psychoaktivních látek nacházejících se na jejich území, které slouží k dodávání psychoaktivních látek určených k distribuci v jiných členských státech, jako jsou např. specializované obchody a maloobchodní on-line dodavatelé, jakož i o jiných charakteristikách jejich trhu s drogami. Centrum EMCDDA by mělo členským státům pomáhat při sběru a sdílení přesných, srovnatelných a spolehlivých informací a údajů o nabídce drog.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Členské státy by měly Komisi poskytovat údaje o různých ukazatelích týkajících se zásahů vnitrostátních donucovacích orgánů na jejich území, včetně zařízení na výrobu drog, která byla uzavřena, trestných činů spojených s distribucí drog, vnitrostátních maloobchodních cen drog a forenzních analýz zabavených drog.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, a zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpci neviny a právo na obhajobu, právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný činzásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů.

(8) Tato směrnice respektuje základní práva a ctí zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, a zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, presumpci neviny a právo na obhajobu, právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin, zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, právo na přístup k preventivní zdravotní péči a právo na obdržení lékařské péče.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Unie a její členské státy by měly dále rozvíjet unijní přístup založený na základních právech, prevenci, lékařské péči a zmírňování nepříznivých následků s cílem pomáhat uživatelům drog překonat jejich závislost a zmírnit negativní dopady drog na společnost, hospodářství a veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Čl. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„drogami“:

drogami“: kterákoliv z těchto látek:

a) látky uvedené v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) a v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

a) látky uvedené v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) a v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

b) látky uvedené v příloze;

b) látky uvedené v příloze;

c) nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika a které podléhají trvalému omezení trhu podle [čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách];“.

c) směsi nebo roztoky obsahující jednu nebo více látek uvedených v písmenech a) a b);“.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 2 se návětí odstavce 1 nahrazuje tímto:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby dále uvedené úmyslné jednání, je-li protiprávní, bylo trestné:

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby níže uvedené úmyslné jednání, je-li podle definice stanovené vnitrostátními právními předpisy protiprávní, bylo trestné:

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Čl. 2 – odst. 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b) V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Jednání uvedené v odstavci 1 nespadají do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí, pokud se ho pachatelé dopustí výhradně pro svou vlastní spotřebu, jak je vymezena vnitrostátními právními a správními předpisy.

2. Jednání uvedené v odstavci 1 nespadá do oblasti působnosti tohoto rámcového rozhodnutí, pokud je spácháno pro vlastní použití, jak je vymezeno vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. S ohledem na nové psychoaktivní látky, které podléhají trvalému omezení trhu na základě [čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách], uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro uplatňování ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí na tyto nové psychoaktivní látky do dvanácti měsíců ode dne vstupu trvalého omezení trhu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

3. S ohledem na nové psychoaktivní látky, které byly přidány do přílohy tohoto rámcového rozhodnutí, uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro uplatňování ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí na tyto nové psychoaktivní látky do dvanácti měsíců ode dne vstupu této změny přílohy v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Článek 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Za článek 9 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 9a

 

Přenesení pravomoci

 

Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy tohoto rámcového rozhodnutí, zejména doplnění nových psychoaktivních látek, které podléhají trvalému omezení trhu na základě čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách.“

Odůvodnění

Kriminalizaci nové psychoaktivní látky nelze považovat za pouhé prováděcí opatření. Takováto kriminalizace nové psychoaktivní látky vyžaduje, aby byly vzaty v úvahu příslušné trestněprávní předpisy. Protože se tím změní trestněprávní předpisy členských států, je k doplnění těchto látek do přílohy rámcového rozhodnutí nezbytné přijmout akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 b (nový)

rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV

Článek 9 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) Za článek 9 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 9b

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 9a je svěřena Komisi na dobu deseti let ode dne [vstup této směrnice v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto desetiletého období. Toto přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o další období deseti let, pokud proti tomu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku nejpozději tři měsíce před skončením dotčeného období.

 

3. Přenesení pravomoci uvedené v článku 9a může Evropský parlament nebo Rada kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Odůvodnění

Kriminalizaci nové psychoaktivní látky nelze považovat za pouhé prováděcí opatření. Takováto kriminalizace nové psychoaktivní látky vyžaduje, aby byly vzaty v úvahu příslušné trestněprávní předpisy. Protože se tím změní trestněprávní předpisy členských států, je k doplnění těchto látek do přílohy rámcového rozhodnutí nezbytné přijmout akt v přenesené pravomoci.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh Komise na začlenění nových psychoaktivních látek do stejných trestněprávních ustanovení společně s dalšími látkami, které jsou kontrolovány na základě úmluv OSN. Změna uplatňování rámcového rozhodnutí je tudíž zásadní, mají-li být do něj začleněny tyto nové psychoaktivní látky. Psychoaktivní látky, jako i mnohé další drogy, jsou pro společnost hrozbou, neboť narušují racionální chování a zdravý rozum občanů. Tyto látky mění fungování mozku, což vede k symptomům, jako jsou např. změny vědomí, chování a chápání.

Tato směrnice spadá pod nařízení, kterým se stanoví pravidla pro omezení volného pohybu nových psychoaktivních látek. Zpravodajka si je tudíž vědoma omezení této směrnice, která vyplývají ze skutečnosti, že je přímo provázána s nařízením. Cílem směrnice je rozšířit oblast působnosti rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV na ty psychoaktivní látky, které představují závažné riziko.

Vyřešení problému distribuce psychoaktivních látek nesmí být podceňováno. Na rychlém on-line trhu v současnosti u psychoaktivních látek dochází k zásadní změně týkající se toho, jak jsou tyto produkty distribuovány a prodávány jejich uživatelům. Psychoaktivní látky se vyrábějí v zakázaných laboratořích a poté jsou ve velkých objemech prodávány a dováženy do EU (např. z Číny a Indie), v níž jsou uváděny na trh jakoby se jednalo o legální produkty. Od přijetí rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 a rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004 výrobci psychoaktivních látek zareagovali na právní kroky, jimiž byly tyto látky zakázány, prostřednictvím nových mechanismů umožňujících uvést tyto produkty na trh buď „legálními“ distribučními kanály, nebo změnou molekulární struktury dané látky, jejímž prostřednictvím bylo možné obejít právní předpis, aniž by se účinky na uživatele změnily. A konečně, kvůli své pochybné povaze tyto psychoaktivní látky „propadají sítem“ snadněji než tradičnější látky nebo drogy. Vazby mezi legálním trhem s psychoaktivními látkami a trhem, který je považován za nelegální, je v některých případech velmi nejasná. Tyto produkty jsou často využívány rekreačními a problematickými uživateli, především z řad mládeže. Pokud je jejich popularita na vzestupu a jejich užívání se šíří, mohly by se o ně začít zajímat organizované skupiny obchodníků s drogami. Mnoho nových psychoaktivních látek je nesprávně označováno jako „legální psychoaktivní látky“. Toto označení je velmi zavádějící, protože tyto produkty často obsahují složky, jejichž držení je protiprávní. V mnoha případech navíc nejsou poskytovány žádné informace o skutečně nových psychoaktivních látkách, které tyto produkty obsahují. Tato skutečnost by mohla představovat riziko pro veřejné zdraví.

Členské státy mají vlastní strategie na boj proti nelegálním drogám dostupným na jejich vnitrostátním trhu. Když však jsou psychoaktivní látky distribuovány z jednoho členského státu do jiného, je účinná spolupráce mezi členskými státy nezbytná, obzvláště v době, kdy již obchod a komunikace nejsou omezeny fyzickými a zeměpisnými překážkami a hranicemi.

Díky rozhodnému zapojení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a jeho spolupráci s Evropským parlamentem, členskými státy a Komisí EU úspěšně varovala před novými látkami, které by mohly představovat riziko pro zdraví evropských občanů. Z výše uvedených důvodů si však nové výzvy vyžadují aktivnější zapojení členských států s cílem předvídat nebezpečí těchto nových psychoaktivních látek a předcházet mu. Zpravodajka tudíž žádá členské státy, aby s větší rozhodností poskytovaly podrobné informace o nabídce psychoaktivních látek, zařízeních na výrobu drog, která byla uzavřena, trestných činech spojených s distribucí drog, vnitrostátních maloobchodních cenách drog a forenzních analýzách zabavených drog.

Nový návrh Komise, kterým se reviduje rámcové rozhodnutí Rady z roku 2005 s cílem zahrnout do jeho působnosti nové psychoaktivní látky, je účinnějším nástrojem, zejména díky tomu, že Komise navrhla, aby do něj byly začleněny různé druhy rizik. Domnívá-li se EMCDDA, že určitý produkt představuje závažné riziko, bude na trvalo stažen z trhu. Tato směrnice zavede ve všech členských státech do 12 měsíců právní sankce, které se budou uplatňovat proti osobám vyrábějícím tyto nové psychoaktivní látky s cílem vyřešit problém obchodování s drogami. V praxi však bylo dokázáno, že mnoho členských států je schopných zavést tento mechanismus za kratší dobu než 12 měsíců. Zpravodajka tudíž pozměnila znění příslušného ustanovení tak, aby 12měsíční maximum představovalo standard. Členské státy by měly urychleně jednat, protože v opačném případě budou mít výrobci k dispozici ještě celý jeden rok na výrobu uvedených látek předtím, než bude možné je trestat. Toto období by mělo být co nejkratší v závislosti na možnostech členských států a k zavedení sankcí by mělo dojít natolik rychle, aby bylo výrobcům znemožněno zneužít pomalou byrokracii. Zpravodajka nicméně chápe, že v různých členských státech existují také různé právní postupy umožňující zavést tyto sankce. V některých členských státech je podmínkou souhlas vnitrostátního parlamentu, v jiných je pak možný rychlejší postup prostřednictvím vyhlášky příslušného ministerstva.

Článek 1 odkazuje na revizi rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV s cílem aktualizovat problematiku držení drog. V některých případech se mohou symptomy užití určité psychoaktivní látky objevit teprve tehdy, je-li daná látka aplikována ve směsi s jednou nebo několika látkami uvedenými v příloze. Tato skutečnost se proto v definici nově zohledňuje.

Zpravodajka dále zdůrazňuje, že ačkoli směrnice, kterou se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, se neuplatňuje na uživatele psychoaktivních látek, některé členské státy se mohou rozhodnout učinit držení pro osobní potřebu trestně postižitelným na vnitrostátní úrovni.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (31. 1. 2014)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Navrhovatel: Bogusław Sonik

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nedovolený obchod s drogami a jejich zneužívání představují velkou hrozbu pro zdraví a bezpečnost jednotlivců a společností v EU. Ačkoli se zdá, že se užívání látek, které jsou kontrolovány podle úmluv OSN o drogách, jako je kokain, extáze nebo marihuana, v posledních letech ustálilo, třebaže na vysokých úrovních, novým velkým problémem je postoj k novým látkám, které se velmi rychle objevují na trhu. V Unii narůstá dostupnost nových psychoaktivních látek, které mají v průmyslu četná užití; závažnější je však skutečnost, že napodobují účinky kontrolovaných drog a bývají mnohdy uváděny na trh jako jejich legální alternativy, jelikož nepodléhají podobným kontrolním opatřením, přičemž jejich uživateli jsou zejména mladí lidé.

Rizika, která mohou tyto nové látky představovat, včetně vážného poškození zdraví či smrti, přiměla vnitrostátní orgány k tomu, aby tyto látky podrobily různým omezujícím opatřením. Tato vnitrostátní omezující opatření však mají omezenou účinnost, protože tyto látky se mohou na vnitřním trhu volně pohybovat.

S cílem účinně omezit dostupnost těchto škodlivých nových psychoaktivních látek je nezbytné, aby se na ně stejně jako na ostatní nedovolené drogy vztahovaly trestněprávní předpisy.

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV umožňuje společný přístup k boji proti nedovolenému obchodu s drogami. Toto rozhodnutí stanoví minimální společná pravidla pro vymezení trestných činů týkajících se obchodování s drogami a sankcí s cílem zamezit problémům vznikajícím při spolupráci mezi soudními orgány členských států a donucovacími orgány z toho důvodu, že daný trestný čin nebo trestné činy nebudou současně trestné podle práva dožadujícího a dožádaného státu. Vzhledem k měnící se povaze produktů se však tato ustanovení nevztahují na nové psychoaktivní látky.

Je proto třeba rozšířit oblast působnosti rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV na nové psychoaktivní látky podléhající kontrolním opatřením. Tímto návrhem se proto mění rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV s cílem rozšířit oblast jeho působnosti i na psychoaktivní látky, které představují vážné riziko pro zdraví, bezpečnost a společnost.

K tomuto návrhu je připojen návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách. Oba návrhy spolu souvisí, takže nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, a vztahuje se na ně proto trvalé omezení trhu podle uvedeného nařízení, podléhají rovněž trestněprávním ustanovením o nedovoleném obchodu s drogami, která jsou obsažena v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV.

Z technického hlediska se rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV mění takto: pojem „droga“ ve smyslu stanoveném tímto rámcovým rozhodnutím se definuje jako:

•   látky uvedené v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) a v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

•   látky uvedené v příloze (seznam psychoaktivních látek, které jsou považovány za „drogy“ ve smyslu navrhované směrnice);

•   nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika a které podléhají trvalému omezení trhu podle [čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách].

Opatření týkající se nových psychoaktivních látek by byla použitelná 12 měsíců od vstupu trvalého omezení trhu v platnost (souběžně je předkládán návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách).

Pokud jde o otázky zdraví, navrhovatel stanoviska zastává názor, že:

s ohledem na rostoucí měřítko tohoto problému, rychle se měnící povahu nových psychoaktivních látek i rizika obchodování s nimi v rámci vnitřního trhu vítá navrhovatel návrh na změnu stávajícího rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ve snaze reagovat na aktuální situaci.

Nárůst užívání nových psychoaktivních látek a následné zvýšení počtu případů vážného poškození zdraví a smrti zapříčiněných užíváním nových psychoaktivních látek v členských státech vyžaduje změnu definice drogy a také zavedení opatření k omezení trhu a trestněprávnímu postihování látek spadajících mezi látky vyvolávající vážná zdravotní, bezpečnostní a společenská rizika.

S ohledem na zdravotní rizika způsobovaná novými psychoaktivními látkami, jež jsou srovnatelná s riziky, která představují látky uvedené v úmluvách OSN, vítá navrhovatel přiměřenost sankcí navržených v novém systému.

Pokud jde o definici drogy, zastává navrhovatel názor, že má zahrnovat i případné směsi nebo roztoky obsahující jednu nebo více uvedených látek, a to zejména s ohledem na rychle se měnící povahu těchto produktů a tzv. tvořivost na tomto trhu projevující se stále se měnícím složením, v němž může docházet i ke změnám vzájemných účinků látek a jejich působení na zdraví spotřebitele.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Stanovení minimálních společných pravidel pro vymezení trestných činů týkajících se obchodování s drogami a sankcí v EU by v konečném důsledku mělo přispět k ochraně veřejného zdraví a ke snížení škodlivých účinků obchodování s drogami a užívání drog.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V Unii se objevuje čím dál více nových psychoaktivních látek, které napodobují účinky látek uvedených v úmluvách OSN, a tyto látky se rychle šíří. Některé nové psychoaktivní látky představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jak uvádí [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách]. Podle uvedeného nařízení lze přijmout opatření s cílem zakázat produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, uvádění na trh včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie. S cílem účinně snížit dostupnost nových psychoaktivních látek, které představují závažná rizika pro jednotlivce a společnost, a odrazovat od nedovoleného obchodu s těmito látkami v Unii a rovněž od účasti zločineckých organizací by opatření k trvalému omezení trhu, která byla přijata podle uvedeného nařízení, měla být podpořena trestněprávními předpisy.

(4) V Unii se objevuje čím dál více nových psychoaktivních látek, které napodobují účinky látek uvedených v úmluvách OSN, a tyto látky se rychle šíří. Některé nové psychoaktivní látky představují závažná rizika pro veřejné zdraví a společenská a bezpečnostní rizika, jak uvádí [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách]. Podle uvedeného nařízení lze přijmout opatření s cílem zakázat produkci nových psychoaktivních látek, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, jejich výrobu, uvádění na trh včetně dovozu do Unie, přepravy a vývozu z Unie. S cílem účinně snížit dostupnost nových psychoaktivních látek, které představují závažná rizika pro jednotlivce a společnost, a odrazovat od nedovoleného obchodu s těmito látkami v Unii a rovněž od účasti zločineckých organizací, které nedovoleným obchodováním s drogami vytvářejí často velký zisk, by opatření k trvalému omezení trhu, která byla přijata podle uvedeného nařízení, měla být podpořena přiměřenými trestněprávními předpisy zaměřenými výhradně na producenty, dodavatele a distributory spíše než na jednotlivé spotřebitele.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) S cílem účinně snížit poptávku po nových psychoaktivních látkách, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, by šíření vědecky podložených informací týkajících se veřejného zdraví a včasná varování spotřebitelů měly být nedílnou součástí inkluzívní a participativní strategie pro předcházení škodlivým dopadům a jejich snižování.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Nové psychoaktivní látky, na něž se vztahuje trvalé omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách], by proto měly podléhat trestněprávním předpisům Unie o nedovoleném obchodu s drogami. To by rovněž pomohlo zjednodušit a vyjasnit právní rámec Unie, jelikož by se na látky uvedené v úmluvách OSN a na nejškodlivější nové psychoaktivní látky vztahovaly stejné trestněprávní předpisy. Definice „drogy“ v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV by proto měla být změněna.

(5) Nové psychoaktivní látky, na něž se vztahuje trvalé omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách], by proto měly podléhat trestněprávním předpisům Unie o nedovoleném obchodu s drogami, které budou podpořeny účinnou identifikací, včasným varováním, prevencí, léčbou a opatřeními v oblasti šíření informací. To by rovněž pomohlo zjednodušit a vyjasnit právní rámec Unie, jelikož by se na látky uvedené v úmluvách OSN a na nejškodlivější nové psychoaktivní látky vztahovaly stejné trestněprávní předpisy. Definice „drogy“ v rámcovém rozhodnutí 2004/757/SVV by proto měla být změněna ve snaze reagovat na aktuální situaci.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) V zájmu rychlého řešení výskytu a šíření škodlivých nových psychoaktivních látek v Unii by členské státy měly ustanovení rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV uplatňovat na nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, do dvanácti měsíců ode dne, kdy byly podrobeny trvalému omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách].

(6) V zájmu rychlého řešení výskytu a šíření škodlivých nových psychoaktivních látek v Unii by členské státy měly ustanovení rámcového rozhodnutí 2004/757/SVV uplatňovat na nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika, co nejdříve a v každém případě do dvanácti měsíců ode dne, kdy byly podrobeny trvalému omezení trhu podle [nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách].

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV

Čl. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„„drogami“:

„„drogami“: kterákoliv z těchto látek:

a) látky uvedené v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) a v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

a) látky uvedené v Jednotné úmluvě Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 (ve znění protokolu z roku 1972) a v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;

b) látky uvedené v příloze;

b) látky uvedené v příloze;

c) nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika a které podléhají trvalému omezení trhu podle [čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách];“.

c) nové psychoaktivní látky, které představují závažná zdravotní, společenská a bezpečnostní rizika a které podléhají trvalému omezení trhu podle [čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… o nových psychoaktivních látkách];

 

ca) směsi nebo roztoky obsahující jednu nebo více látek uvedených v písmenech a), b) a c);“.

POSTUP

Název

Minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

Referenční údaje

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

8.10.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Bogusław Sonik

10.10.2013

Projednání ve výboru

16.12.2013

 

 

 

Datum přijetí

30.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


POSTUP

Název

Minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy

Referenční údaje

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Datum předložení EP

10.9.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

4.11.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Datum přijetí

10.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, József Szájer, Csaba Őry

Datum předložení

14.3.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí