RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas

14.3.2014 - (COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD)) - ***I

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio


Menetlus : 2013/0304(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0173/2014
Esitatud tekstid :
A7-0173/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0618),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 83 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0271/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja ja Ühendkuningriigi Parlamendi Ülemkoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0173/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Uimastiäri ja selle karistuste määratlemise ühiste miinimumeeskirjade kehtestamine kogu liidus peaks lõppeesmärgina aitama kaasa rahvatervise kaitsmisele ning uimastiäri ja uimastite tarbimisega seotud kahju vähendamisele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Liidus ilmub turule üha uusi psühhoaktiivseid aineid, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ÜRO konventsioonides loetletud ainedki, ning levivad seal kiiresti. Teatavad uued psühhoaktiivsed ained kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, nagu seda kinnitatakse [määruses (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta]. Kõnealuse määruse alusel võib võtta meetmeid olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas liitu importimise, transportimise ja liidust eksportimise keelamiseks. Üksikisikutele ja ühiskonnale olulist ohtu kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse tõhusaks vähendamiseks ning terves liidus nii selliste ainetega kauplemise kui ka kuritegelike organisatsioonide osalemise tõkestamiseks peaksid kõnealuse määruse alusel võetavad alalised turustamist piiravad meetmed põhinema kriminaalõiguse normidel.

(4) Liidus ilmub turule üha uusi psühhoaktiivseid aineid, näiteks sünteetilisi kannabinoidretseptorite agoniste sisaldavaid tooteid, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ÜRO konventsioonides loetletud ainedki, ning levivad seal kiiresti. Teatavad uued psühhoaktiivsed ained kujutavad olulisi rahvatervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, nagu seda kinnitatakse [määruses (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta]. Kõnealuse määruse alusel võib võtta meetmeid olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas liitu importimise, transportimise ja liidust eksportimise keelamiseks. Üksikisikutele ja ühiskonnale olulist ohtu kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse tõhusaks vähendamiseks ning terves liidus nii selliste ainetega kauplemise kui ka ebaseadusliku uimastiäriga sageli märkimisväärset kasumit teenivate kuritegelike organisatsioonide osalemise tõkestamiseks peaksid kõnealuse määruse alusel võetavad alalised turustamist piiravad meetmed põhinema proportsionaalsetel kriminaalõiguse normidel, mis on üksiktarbijate asemel suunatud ainult tootjatele, tarnijatele ja levitajatele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Et tulemuslikult vähendada nõudlust tõsiseid tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske põhjustavate uute psühhoaktiivsete ainete järele, peaks tõenditel põhineva rahvatervise alase teabe ja varajaste hoiatuste edastamine tarbijatele olema kahju ennetamisele ja vähendamisele suunatud kaasava ja osalusel põhineva strateegia keskne osa.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Seepärast tuleks uued psühhoaktiivsed ained, mille suhtes on kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta] kehtestatud alaline turustamise piirang, olema reguleeritud ebaseaduslikku uimastiäri käsitlevate liidu kriminaalõiguse normidega. See aitaks ka lihtsustada ja täpsustada liidu õigusraamistikku, sest ÜRO konventsioonides osutatud ainete ja kõige kahjulikumate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes kohaldataks samu kriminaalõiguse norme. Seetõttu tuleks muuta raamotsuses 2004/757/JSK esitatud uimasti määratlust.

(5) Seepärast tuleks uued psühhoaktiivsed ained, mille suhtes on kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta] kehtestatud alaline turustamise piirang ja mis on juba lisatud raamotsuse 2004/757/JSK lisasse, olema reguleeritud ebaseaduslikku uimastiäri käsitlevate liidu kriminaalõiguse normidega. Selleks et lisada selliseid aineid nimetatud lisasse, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte selle lisa ja ühtlasi raamotsuses 2004/757/JSK esitatud uimasti määratluse muutmiseks. On eriti tähtis, et komisjon peab oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Selleks et kiiresti reageerida uutele kahjulikele psühhoaktiivsetele ainetele ja nende levikule liidus, peaksid liikmesriigid kohaldama uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, raamotsust 2004/757/JSK kaheteist kuu jooksul alates sellest, kui nende suhtes kehtestatakse alaline turustamise piirang kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta].

(6) Selleks et kiiresti reageerida uutele kahjulikele psühhoaktiivsetele ainetele ja nende levikule liidus, peaksid liikmesriigid 12 kuu jooksul uute psühhoaktiivsete ainete lisamisest raamotsuse 2004/757/JSK lisasse kohaldama nimetatud raamotsuse sätteid uutele psühhoaktiivsetele ainetele, mille suhtes kohaldatakse alalisi turustamise piiranguid kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta], kuna need kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Käesoleva direktiiviga – kooskõlas raamotsuse 2004/757/JSK sätetega, mida selle direktiiviga muudetakse – ei tunnistata kuritegelikuks psühhoaktiivsete ainete omamist isikliku kasutamise eesmärgil, kuid see ei mõjuta liikmesriikide õigust tunnistada uimastite omamine isikliku kasutamise eesmärgil kuritegelikuks riigi tasandil.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Komisjon peaks hindama raamotsuse 2004/757/JSK mõju uimastite tarnimisele, tuginedes muu hulgas liikmesriikide esitatud teabele. Selleks peaksid liikmesriigid esitama üksikasjaliku informatsiooni oma territooriumil toimivate psühhoaktiivsete ainete turustusahelate, näiteks erikaupluste ja internetis tegutsevate jaemüüjate kohta, mida kasutatakse teistes liikmesriikides turustamiseks mõeldud psühhoaktiivsete ainete tarnimiseks, samuti informatsiooni oma uimastituru muude tunnuste kohta. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus peaks liikmesriikidel aitama uimastite tarnimist puudutavat täpset, võrreldavat ja usaldusväärset teavet ja sellekohaseid andmeid koguda ja vahetada.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile andmed riigi õiguskaitsetegevuse kohta oma territooriumil, sealhulgas andmed likvideeritud uimastitootmisrajatiste, uimastite tarnimisega seotud õigusrikkumiste, uimastite jaemüügihindade ja uimastite konfiskeerimisel tehtud kriminaaltehniliste analüüside kohta.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse presumptsiooni ja kaitseõigust, mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeldu ühe ja sama kuriteo eest ning karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet.

(8) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ning järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse presumptsiooni ja kaitseõigust, mitmekordse kohtumõistmise ja karistamise keeldu ühe ja sama kuriteo eest, karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, õigust ennetavale tervishoiule ning õigust ravile.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) EL ja selle liikmesriigid peaksid arendama edasi põhiõigustel, ennetusel, ravil ja kahju vähendamisel põhinevat liidu lähenemisviisi selleks, et aidata uimastikasutajatel sõltuvusest üle saada ning vähendada uimastite kahjulikku sotsiaalset, majanduslikku ja rahvatervisele avaldatavat mõju.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 1 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

(1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„ „uimasti”:

„ „uimasti” tähendab ükskõik millist järgmistest ainetest:

(a) ained, mis on hõlmatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga (muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga;

(a) ained, mis on hõlmatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga (muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga;

(b) lisas loetletud ained;

(b) lisas loetletud ained;

(c) uued psühhoaktiivsed ained, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske ning mille suhtes on kehtestatud [määruse (EL) nr …/… (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) artikli 13 lõike 1] alusel alaline turustamise piirang;”

(c) iga segu või lahus, mis sisaldab ühte või mitut punktides a ja b loetletud ainetest;”

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklis 2 asendatakse lõike 1 sissejuhatav osa järgmisega:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et järgmised tahtlikult toime pandud õiguspäratud teod on karistatavad:

„1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et järgmised tahtlikult toime pandud ja siseriiklikes õigusaktides määratletud õiguspäratud teod on karistatavad:

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 2 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Käesolev raamotsus ei hõlma lõikes 1 kirjeldatud tegevust, kui selle toimepanijad on seda teinud eranditult isiklikuks tarbimiseks vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatule.

2. Käesolev raamotsus ei hõlma lõikes 1 kirjeldatud tegevust, kui seda on tehtud isiklikuks kasutamiseks vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatule.”

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3. Seoses uute psühhoaktiivsete ainetega, mille suhtes on [määruse (EL) nr …/… (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) artikli 13 lõike 1] alusel kehtestatud alaline turustamise piirang, jõustavad liikmesriigid kaheteist kuu jooksul pärast alalise turustamise piirangu jõustumist õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva raamotsuse kohaldamiseks kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

„3. Seoses käesoleva raamotsuse lisasse lisatud uute psühhoaktiivsete ainetega jõustavad liikmesriigid kaheteist kuu jooksul pärast lisa muudatuste jõustumist õigus- ja haldusnormid, mis on vajalikud käesoleva raamotsuse kohaldamiseks kõnealuste uute psühhoaktiivsete ainete suhtes. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 9a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artikli 9 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 9a

 

Volituste delegeerimine

 

Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesoleva raamotsuse lisa muutmiseks, muu hulgas lisasse selliste uute psühhoaktiivsete ainete lisamiseks, mille suhtes on määruse (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta artikli 13 lõike 1 alusel kehtestatud alaline turustamise piirang.”

Selgitus

Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes kriminaalõiguse kohaldamist ei saa lugeda üksnes rakendusmeetmeks. Kriminaalõiguse kohaldamine seoses uue psühhoaktiivse ainega eeldab asjaomaste kriminaalõiguse aspektide arvessevõtmist. Kuna sellega muudetakse liikmesriikide kriminaalõigust, on kõnesolevate ainete lisamiseks raamotsuse lisasse vaja delegeeritud õigusakti.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 9b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Artikli 9 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 9b

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Komisjonile antakse kümneks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast] õigus võtta vastu artiklis 9a osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kümneaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt täiendavaks kümneks aastaks, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei esita sellise pikendamise kohta vastuväiteid hiljemalt kolm kuud enne selle ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 9a kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud selle suhtes vastuväiteid kahe kuu jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku möödumist teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust ajavahemikku kahe kuu võrra.

Selgitus

Uute psühhoaktiivsete ainete suhtes kriminaalõiguse kohaldamist ei saa lugeda üksnes rakendusmeetmeks. Kriminaalõiguse kohaldamine seoses uue psühhoaktiivse ainega eeldab asjaomaste kriminaalõiguse aspektide arvessevõtmist. Kuna sellega muudetakse liikmesriikide kriminaalõigust, on kõnesolevate ainete lisamiseks raamotsuse lisasse vaja delegeeritud õigusakti.

SELETUSKIRI

Raportöör tunnustab Euroopa Komisjoni ettepanekut võtta uued psühhoaktiivsed ained samadesse kriminaalõiguse sätetesse, millega on hõlmatud muud ÜRO konventsioonide kohaselt kontrollitavad ained. Raamotsuse kohaldamist tuleb tingimata muuta, et uusi psühhoaktiivseid aineid arvesse võtta. Need ained on sarnaselt paljude teiste uimastitega ühiskonnale ohtlikud, kuna kahjustavad kodanike mõistuspärast käitumist ja tervet mõistust. Need mõjutavad peaaju toimimist, põhjustades muutusi inimese teadvuses, käitumises ja tunnetuses.

Käesolev direktiiv käib määruse alla, millega määratakse kindlaks eeskirjad uute psühhoaktiivsete ainete vaba liikumise piiramiseks. Raportöör on teadlik direktiivi raamidest: direktiiv on määrusega otseselt seotud. Direktiivi eesmärk on laiendada raamotsuse 2004/757/JSK reguleerimisala nendele väga ohtlikele psühhoaktiivsetele ainetele.

Võitlust psühhoaktiivsete ainete leviku vastu tuleb tõsiselt võtta. Kiiresti toimival internetiturul on praegu täheldatavad lausa revolutsioonilised muutused uute psühhoaktiivsete ainete turustamise ja kasutajatele müümise viisides. Neid aineid valmistatakse põrandaalustes laborites ja müüakse massikaubana väljastpoolt Euroopa Liitu (näiteks Hiinast ja Indiast), kusjuures neid turustatakse nii, nagu oleks tegemist seadusliku kaubaga. Pärast nõukogu otsuse 2005/387/JSK ja nõukogu raamotsuse 2004/757/ JSK vastuvõtmist on psühhoaktiivsete ainete tootjad vastuseks neid aineid keelavatele õiguslikele meetmetele välja töötanud uusi mehhanisme, kuidas oma tooteid turule tuua kas mitmesuguseid n-ö seaduslikke turustusahelaid kasutades või ainete molekulaarstruktuuri muutes ja sellega õigusaktide täitmisest kõrvale hiilides, ilma et muutuks ainete mõju kasutajatele. Lisaks pääsevad psühhoaktiivsed ained oma ebamäärase olemuse tõttu õigusnormide võrgust kergemini läbi kui klassikalised ained või uimastid. Piir seadusliku turu ja ebaseaduslikuks peetava turu vahel on mõnikord väga hägune. Sageli tarbivad neid tooteid juhukasutajad ja probleemsed kasutajad – enamasti noored. Kui aine muutub populaarsemaks ja levib laiemalt, võib see hakata huvitama organiseeritud uimastikaubitsejaid. Mitmeid uusi psühhoaktiivseid aineid müüakse eksitavalt „seaduslike uimastite” sildi all. See mõiste on äärmiselt eksitav, kuna nendes ainetes on tihti koostisosi, mille omamine on ebaseaduslik. Paljudel juhtudel ei anta ka mingit teavet toodetes kasutatavate uute psühhoaktiivsete ainete kohta. See võib samuti ohustada rahvatervist.

Liikmesriikidel on oma meetmed, millega võideldakse ebaseaduslike uimastite leviku vastu oma riigi turul. Kui aga psühhoaktiivseid aineid müüakse ühest liikmesriigist teise, on hädavajalik liikmesriikide vaheline koostöö, seda eriti ajal, kui kaubandusel ja suhtlemisel ei ole enam füüsilisi ega geograafilisi piire.

Tänu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) aktiivsele tegevusele ja koostööle Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga on Euroopa Liidus tulemuslikult hoiatatud uute ainete eest, mis võivad kahjustada Euroopa kodanike tervist. Eespool nimetatud uute probleemide tõttu on aga liikmesriikidel vaja aktiivsemalt tegutseda, et ära hoida uute psühhoaktiivsete ainetega seotud ohte. Raportöör kutsub liikmesriike üles andma rohkem ja üksikasjalikumat teavet psühhoaktiivsete ainete tarnimise, likvideeritud uimastitootmisrajatiste, uimastite tarnimisega seotud õigusrikkumiste, uimastite riigisiseste jaemüügihindade ja uimastite konfiskeerimisel tehtud kriminaaltehniliste analüüside kohta.

Komisjoni esitatud ettepanek nõukogu 2005. raamotsuse ajakohastamiseks, nii et see hõlmaks uusi psühhoaktiivseid aineid, on tõhus vahend eriti seetõttu, et ettepanekus võetakse arvesse mitut eri liiki ohtusid. Kui konkreetne toode on EMCDDA hinnangul väga ohtlik, kõrvaldatakse see turult alatiseks. Nende suhtes, kes uusi psühhoaktiivseid aineid toodavad, kohaldatakse uimastitega kaubitsemise vastu võitlemiseks direktiivi kohaselt kõikides liikmesriikides õiguslikke sanktsioone 12 kuu jooksul. Kogemused näitavad aga, et mitmed liikmesriigid suudavad seda lühema ajaga kui 12 kuud. Seetõttu soovitab raportöör kasutada sõnastust, mille kohaselt 12 kuud oleks maksimumtähtaeg. Liikmesriigid peaksid tegutsema kiiresti, kuna muidu on tootjatel veel aasta aega psühhoaktiivseid aineid valmistada, ilma et nende suhtes sanktsioone kohaldataks. Sanktsioonide rakendamise tähtaeg peaks olema liikmesriikidele jõukohane ja piisavalt lühike, et tootjad pikaldasest bürokraatiast kasu ei lõikaks. Raportöör saab sealjuures aru, et eri liikmesriikidel on sanktsioonide rakendamiseks erinevad õiguslikud menetlused. Osas liikmesriikides on nõutav parlamendi heakskiit, teistes on kasutusel kiirem, ministeeriumi tasandil moodus.

Artikliga 1 muudetakse raamotsust 2004/757/JSK uimastite kindlakstegemise ja kinnipidamise ajakohastamiseks. Mõnel juhul ilmnevad psühhoaktiivse aine sümptomid siis, kui kasutatakse segu, mis sisaldab ühte või mitut selles sättes nimetatud ainet. Määratlust täiendatakse sellele vastavalt.

Raportöör rõhutab ka asjaolu, et direktiivis esitatakse miinimumnõuded õigusrikkumiste tunnuste ja karistuste kohta ebaseadusliku uimastikaubanduse vallas ning need ei puuduta psühhoaktiivsete ainete kasutajaid. Teatavates liikmesriikides võidakse aga selliste ainete omamine isikliku kasutamise eesmärgil tunnistada kuritegelikuks.

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (31.1.2014)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas
(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Arvamuse koostaja: Bogusław Sonik

LÜHISELGITUS

Ebaseaduslik uimastiäri ja uimastite kuritarvitamine kujutavad ELis suurt ohtu inimese tervisele ja ohutusele ning ühiskonnale. ÜRO narkootiliste ainete ühtse konventsiooni alusel kontrollitavate ainete, näiteks kokaiini, ecstasy ja kanepi tarbimine tundub küll olevat viimastel aastatel stabiliseerunud, ehkki kõrgel tasemel, ent uusi suuri probleeme valmistab kiiresti turule ilmuvate uute ainetega tegelemine. Liidus on üha laialdasemalt kättesaadavad uued psühhoaktiivsed ained, millel on tööstuses arvukalt kasutusviise, kuid mis – ja see on veelgi tähtsam – avaldavad kontrollitavate uimastitega sarnast mõju ja mida sageli turustatakse nende seaduslike alternatiividena, kuna nende suhtes ei kohaldata samasuguseid kontrollimeetmeid, ja mida tarbivad eelkõige noored.

Kõnealuste uute ainetega kaasnevate ohtude, sealhulgas tõsise tervisekahjustuse ja surma tõttu on riikide ametiasutused kehtestanud nende suhtes mitmesuguseid piiravaid meetmeid. Siiski võib selliste riiklike piirangute tõhusus olla vähene, sest neil ainetel on võimalik siseturul vabalt liikuda.

Et vähendada tõhusalt nende kahjulike uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavust, on vaja, et neid reguleeriksid kriminaalõiguse normid, nagu teisigi ebaseaduslikke uimasteid.

Nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK on ette nähtud ühine lähenemisviis ebaseadusliku uimastiäri vastu võitlemiseks. Selles on sätestatud ühised miinimumeeskirjad uimastiäriga seotud õigusrikkumiste ja karistuste määratlemise kohta, et vältida liikmesriikide kohtuasutuste ja õiguskaitseasutuste vahelises koostöös probleeme, mis tulenevad asjaolust, et kõnealune õigusrikkumine või kõnealused õigusrikkumised ei ole karistatavad mõlema, nii taotleva kui ka taotluse saanud riigi õigusaktide alusel. Kuid nende toodete muutuva laadi tõttu ei kohaldata neid sätteid uute psühhoaktiivsete ainete suhtes.

Seetõttu on vaja laiendada raamotsuse 2004/757/JSK kohaldamisala uutele psühhoaktiivsetele ainetele, mille suhtes on kehtestatud kontrollimeetmed. Seetõttu muudetakse kõnealuse ettepanekuga raamotsust 2004/757/JSK, et laiendada selle kohaldamisala, hõlmamaks psühhoaktiivseid aineid, mis kujutavad endast tõsiseid tervise-, ohutus- ja sotsiaalseid riske.

Kõnealune ettepanek on lisatud ettepanekule võtta vastu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta. Nimetatud kaks ettepanekut on omavahel seotud, nii et uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske ning millele on kõnealuse määruse alusel seepärast kehtestatud alaline turustamise piirang, kohaldatakse ka raamotsuses 2004/757/JSK ebaseadusliku uimastiäri kohta kehtestatud kriminaalõiguse norme.

Tehnilisest seisukohast muudetakse raamotsust 2004/757/JSK järgmiselt: mõistet „uimasti”, nagu see on raamotsuses sätestatud, määratletakse nüüdsest järgmiselt:

•   ained, mis on hõlmatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga (muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga;

•   lisas loetletud ained (lisas on loetletud psühhoaktiivsed ained, mida käsitatakse „uimastitena” kavandatud direktiivi tähenduses);

•   uued psühhoaktiivsed ained, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske ning mille suhtes on kehtestatud [määruse (EL) nr …/… (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) artikli 13 lõike 1] alusel alaline turustamise piirang.

Meetmeid, mis on seotud uute psühhoaktiivsete ainetega, kohaldatakse 12 kuud pärast alalise turustamise piirangu jõustumist (olemas on paralleelne ettepanek võtta vastu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta).

Tervisega seotud küsimuste osas on arvamuse koostaja seisukohal, et

võttes arvesse probleemi kasvavat ulatust, uute psühhoaktiivsete ainete kiiresti muutuvat laadi ja narkokaubanduse riske siseturu piires, väljendab arvamuse koostaja heameelt olemasoleva raamotsuse 2004/757/JSK üle praegustele asjaoludele reageerimiseks.

Uute psühhoaktiivsete ainete kasutamise suurenemine ja sellele järgnev liikmesriikides uute psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud tõsise tervisekahjustuse ja surmajuhtumite arvu suurenemine nõuab uimasti määratluse muutmist ja turupiirangute rakendamist ning tervisele, ohutusele ja ühiskonnale tõsist ohtu põhjustavana liigitatud ainete ebaseaduslikuks kuulutamist.

Pidades silmas terviseriske, mida põhjustavad uued psühhoaktiivsed ained, mis on võrreldavad ohtudega, mida kujutavad ÜRO konventsioonide alusel loetletud ained, väljendab arvamuse koostaja heameelt uues süsteemis väljapakutud sanktsioonide proportsionaalsuse üle.

Uimasti määratlusega seoses on arvamuse koostaja seisukohal, et see peab sisaldama ühte või mitut loetletud ainet sisaldavaid võimalikke segusid või lahusteid, võttes eriti arvesse toodete kiiresti muutuvat laadi ja nn loomingulist turul, mis ilmneb valemite pidevates muutmistes, mispuhul ainete mõju üksteisele ja tarbija tervisele võib muutuda.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil arvestada järgmiste muudatusettepanekutega:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Uimastiäri ja selle karistuste määratlemise ühiste miinimumeeskirjade kehtestamine kogu liidus peaks aitama tugevalt kaasa rahvatervise kaitsmisele ning uimastiäri ja uimastite tarbimisega seotud kahju vähendamisele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Liidus ilmub turule üha uusi psühhoaktiivseid aineid, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ÜRO konventsioonides loetletud ainedki, ning levivad seal kiiresti. Teatavad uued psühhoaktiivsed ained kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, nagu seda kinnitatakse [määruses (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta]. Kõnealuse määruse alusel võib võtta meetmeid olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas liitu importimise, transportimise ja liidust eksportimise keelamiseks. Üksikisikutele ja ühiskonnale olulist ohtu kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse tõhusaks vähendamiseks ning terves liidus nii selliste ainetega kauplemise kui ka kuritegelike organisatsioonide osalemise tõkestamiseks peaksid kõnealuse määruse alusel võetavad alalised turustamist piiravad meetmed põhinema kriminaalõiguse normidel.

(4) Liidus ilmub turule üha uusi psühhoaktiivseid aineid, mis avaldavad sama kahjulikku mõju kui ÜRO konventsioonides loetletud ainedki, ning levivad seal kiiresti. Teatavad uued psühhoaktiivsed ained kujutavad olulisi rahvatervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, nagu seda kinnitatakse [määruses (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta]. Kõnealuse määruse alusel võib võtta meetmeid olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete tootmise, valmistamise, turul kättesaadavaks tegemise, sealhulgas liitu importimise, transportimise ja liidust eksportimise keelamiseks. Üksikisikutele ja ühiskonnale olulist ohtu kujutavate uute psühhoaktiivsete ainete kättesaadavuse tõhusaks vähendamiseks ning terves liidus nii selliste ainetega kauplemise kui ka ebaseadusliku uimastiäriga enamasti suurt kasumist teenivate kuritegelike organisatsioonide osalemise tõkestamiseks peaksid kõnealuse määruse alusel võetavad alalised turustamist piiravad meetmed põhinema proportsionaalsetel kriminaalõiguse normidel, mis on üksikute tarbijate asemel suunatud ainult tootjatele, tarnijatele ja levitajatele.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Et tulemuslikult vähendada nõudlust tõsiseid tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske põhjustavate uute psühhoaktiivsete ainete järele, peaks tõenditel põhineva rahvatervise alase teabe ja varajaste hoiatuste edastamine tarbijatele olema kahju ennetamisele ja vähendamisele suunatud kaasava ja osalusel põhineva strateegia keskne osa.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Seepärast tuleks uued psühhoaktiivsed ained, mille suhtes on kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta] kehtestatud alaline turustamise piirang, olema reguleeritud ebaseaduslikku uimastiäri käsitlevate liidu kriminaalõiguse normidega. See aitaks ka lihtsustada ja täpsustada liidu õigusraamistikku, sest ÜRO konventsioonides osutatud ainete ja kõige kahjulikumate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes kohaldataks samu kriminaalõiguse norme. Seetõttu tuleks muuta raamotsuses 2004/757/JSK esitatud „uimasti” määratlust.

(5) Seepärast tuleks uued psühhoaktiivsed ained, mille suhtes on kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta] kehtestatud alaline turustamise piirang, olema reguleeritud ebaseaduslikku uimastiäri käsitlevate liidu kriminaalõiguse normidega, mida toetaks tulemuslik tuvastamine, hoiatamine, ennetamine, ravi ja teabelevitusmeetmed. See aitaks ka lihtsustada ja täpsustada liidu õigusraamistikku, sest ÜRO konventsioonides osutatud ainete ja kõige kahjulikumate uute psühhoaktiivsete ainete suhtes kohaldataks samu kriminaalõiguse norme. Seetõttu tuleks muuta raamotsuses 2004/757/JSK esitatud „uimasti” määratlust, et see vastaks praegusele olukorrale.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Selleks et kiiresti reageerida uutele kahjulikele psühhoaktiivsetele ainetele ja nende levikule liidus, peaksid liikmesriigid kohaldama uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, raamotsust 2004/757/JSK kaheteist kuu jooksul alates sellest, kui nende suhtes kehtestatakse alaline turustamise piirang kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta].

(6) Selleks et kiiresti reageerida uutele kahjulikele psühhoaktiivsetele ainetele ja nende levikule liidus, peaksid liikmesriigid kohaldama uute psühhoaktiivsete ainete suhtes, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske, raamotsust 2004/757/JSK võimalikult kiiresti ja mitte mingil juhul hiljem kui kaksteist kuud pärast seda, kui nende suhtes kehtestatakse alaline turustamise piirang kooskõlas [määrusega (EL) nr …/… uute psühhoaktiivsete ainete kohta].

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Raamotsus 2004/757/JSK

Artikkel 1 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

(1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„uimasti”:

„uimasti” tähendab ükskõik millist järgmistest ainetest:

(a) ained, mis on hõlmatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga (muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga;

(a) ained, mis on hõlmatud ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooniga (muudetud 1972. aasta protokolliga) ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsiooniga;

(b) lisas loetletud ained;

(b) lisas loetletud ained;

(c) uued psühhoaktiivsed ained, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske ning mille suhtes on kehtestatud [määruse (EL) nr …/… (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) artikli 13 lõike 1] alusel alaline turustamise piirang;”

(c) uued psühhoaktiivsed ained, mis kujutavad olulisi tervise-, sotsiaalseid ja ohutusriske ning mille suhtes on kehtestatud [määruse (EL) nr …/… (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) artikli 13 lõike 1] alusel alaline turustamise piirang;”

 

(c a) iga segu või lahus, mis sisaldab ühte või mitut punktides a, b ja c loetletud ainetest;”

MENETLUS

Pealkiri

Miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta uimasti määratluse osas

Viited

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

8.10.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Bogusław Sonik

10.10.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

16.12.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

MENETLUS

Pealkiri

Miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta uimasti määratluse osas

Viited

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

EP-le esitamise kuupäev

10.9.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

4.11.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Vastuvõtmise kuupäev

10.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, József Szájer, Csaba Őry

Esitamise kuupäev

14.3.2014