IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama, a u pogledu definicije droge

14.3.2014 - (COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Teresa Jiménez-Becerril Barrio


Postupak : 2013/0304(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0173/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0173/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama, a u pogledu definicije droge

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0618),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 83. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0271/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine i Doma lordova Ujedinjene Kraljevine podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–       uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7‑0173/2014),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Utvrđivanje minimalnih zajedničkih pravila diljem Unije o definiciji kaznenih djela i kazni na području trgovine drogom trebalo bi u konačnici doprinijeti zaštiti javnog zdravlja i smanjenju štetnih posljedica povezanih s trgovinom i konzumacijom droge.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Nove psihoaktivne tvari koje oponašaju učinke tvari navedenih u Konvencijama UN-a često se pojavljuju i brzo šire u Uniji. Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost kako je utvrđeno [Uredbom (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima]. Sukladno toj Uredbi mogu se donijeti mjere kojima će se zabraniti proizvodnja, izrada, dostupnost na tržištu uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost. Kako bi se na učinkovit način smanjila dostupnost novih štetnih psihoaktivnih tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za pojedinca i društvo te kako bi se spriječila trgovina tim tvarima u Uniji, kao i djelovanje kriminalnih organizacija stalna ograničenja na tržištu trebaju se temeljiti na odredbama kaznenog prava.

(4) Nove psihoaktivne tvari, kao što su proizvodi koji sadrže sintetičke agoniste kanabinoidnih receptora, koje oponašaju učinke tvari navedenih u Konvencijama UN-a često se pojavljuju i brzo šire u Uniji. Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju ozbiljne opasnosti za javno zdravlje, društvo i sigurnost, kako je utvrđeno [Uredbom (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima]. Sukladno toj Uredbi mogu se donijeti mjere kojima će se zabraniti proizvodnja, izrada, dostupnost na tržištu, uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost. Kako bi se na učinkovit način smanjila dostupnost novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za pojedinca i društvo te kako bi se spriječila trgovina tim tvarima u Uniji, kao i djelovanje kriminalnih organizacija, koje često ostvaruju veliku dobit protuzakonitom trgovinom drogom, mjere stalnog ograničavanja na tržištu donesene u skladu s tom Uredbom trebale bi se temeljiti na razmjernim odredbama kaznenog prava koje se isključivo odnose na proizvođače, dobavljače i distributere, a ne na pojedinačne korisnike.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Kako bi se učinkovito smanjila potražnja za novim psihoaktivnim tvarima koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost, pružanje informacija o javnom zdravlju utemeljenih na dokazima i rana upozorenja korisnicima trebali bi biti sastavni dio inkluzivne i participativne strategije za prevenciju i smanjenje štetnih posljedica.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Nove psihoaktivne tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima] trebaju stoga biti obuhvaćene odredbama kaznenog prava Unije o protuzakonitoj trgovini drogom. Time bi se uskladio i jasno utvrdio pravni okvir Unije jer bi se jednake odredbe kaznenog prava primjenjivale na tvari koje su obuhvaćene Konvencijama UN-a i na najštetnije nove psihoaktivne tvari. Stoga se definicija „droge u Okvirnoj odluci 2004/757/EZ treba izmijeniti.

(5) Nove psihoaktivne tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima] trebaju stoga, nakon što ih se uvrsti u Prilog Okvirnoj odluci 2004/757/PUP, biti obuhvaćene odredbama kaznenog prava Unije o protuzakonitoj trgovini drogom. Kako bi se te tvari dodale u Prilog, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Priloga, a time i definicije droge u Okvirnoj odluci 2004/757/PUP. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se brzo riješio problem pojave i širenja novih štetnih psihoaktivnih tvari u Uniji, države članice trebaju na nove psihoaktivne tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost, primijeniti odredbe Okvirne odluke 2004/757/PUP unutar dvanaest mjeseci, nakon što se na njih primjene mjere stalnih ograničavanja na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

(6) Kako bi se brzo riješio problem pojave i širenja novih štetnih psihoaktivnih tvari u Uniji, države članice trebale bi, u roku od 12 mjeseci od uvrštavanja tih novih psihoaktivnih tvari u Prilog Okvirnoj odluci 2004/757/PUP, primijeniti odredbe te Okvirne odluke na nove psihoaktivne tvari koje zbog ozbiljne opasnosti koju predstavljaju za zdravlje, društvo i sigurnost podliježu stalnom ograničavanju na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Ovom Direktivom, u skladu s odredbama Okvirne odluke 2004/757/PUP koja se njome izmjenjuje, ne propisuje se kriminalizacija posjedovanja novih psihoaktivnih tvari za osobnu upotrebu, ne dovodeći u pitanje pravo država članica da na nacionalnoj razini kriminaliziraju posjedovanje droge za osobnu upotrebu.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b) Komisija bi trebala procijeniti učinak Okvirne odluke 2004/757/PUP na opskrbu drogom, između ostalog na osnovi informacija koje dostavljaju države članice. U tu svrhu države članice trebale bi pružiti detaljne informacije o distribucijskim kanalima za psihoaktivne tvari na svojem teritoriju koji se upotrebljavaju za opskrbu psihoaktivnim tvarima namijenjenima za distribuciju u drugim državama članicama, kao što su specijalizirane trgovine i internetska maloprodaja, te o drugim značajkama svojih tržišta droge. Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) trebao bi podupirati države članice pri prikupljanju i razmjeni preciznih, usporedivih i pouzdanih informacija i podataka o opskrbi drogama.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c) Države članice trebale bi Komisiji dostavljati podatke o različitim pokazateljima koji se odnose na policijske intervencije na njihovu teritoriju, uključujući otkrivene pogone za proizvodnju droge, kaznena djela opskrbe drogom, nacionalne maloprodajne cijene droge i forenzičke analize zaplijenjene droge.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na učinkovit pravni lijek i pravično suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu, pravo izbjegavanja dvostrukog suđenja ili kažnjavanja za isto kazneno djelo te načelo zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela.

(8) Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, posebno pravo na učinkovit pravni lijek i pravično suđenje, pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu, pravo izbjegavanja dvostrukog suđenja ili kažnjavanja za isto kazneno djelo, načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela, pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu i pravo na liječenje.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Unija i njezine države članice trebale bi dalje razvijati pristup Unije na osnovi temeljnih prava, prevencije, medicinske zaštite i smanjenja štetnih posljedica radi pružanja pomoći korisnicima droge u prevladavanju ovisnosti te radi smanjenja negativnih socijalnih, gospodarskih i javno-zdravstvenih učinaka droge.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Članak 1. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

(1) U članku 1. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„„droga” znači:

„„droga”: znači bilo koja od sljedećih tvari:

(a) svaka tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. (kako je izmijenjena Protokolom iz 1972.) i Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.;

(a) svaka tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. (kako je izmijenjena Protokolom iz 1972.) i Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.;

(b) svaka tvar navedena u Prilogu;

(b) svaka tvar navedena u Prilogu;

(c) sve nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost te koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu na temelju [članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

(c) svaka mješavina ili otopina koja sadrži jednu ili više tvari iz točaka (a), (b) i (c);”

Amandman  12

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 2. uvodni dio stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala kažnjavanje sljedećeg namjernog ponašanja, ako je počinjeno bez odgovarajućeg ovlaštenja:

 

1. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala kažnjavanje sljedećih hotimičnih radnji kad se u smislu definicije iz nacionalnog prava obavljaju bespravno:

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1b) U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Ponašanje opisano u stavku 1. nije uključeno u djelokrug Okvirne odluke kada je ono vezano za počinitelje iz država članica koji su učinili gore navedeno isključivo radi osobne potrošnje u smislu nacionalnog prava.

2. Radnje opisane u stavku 1. nisu uključene u djelokrug ove Okvirne odluke kad ih se obavlja radi osobne upotrebe kako je utvrđeno nacionalnim pravom.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U pogledu novih psihoaktivnih tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu na temelju [članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima], države članice donose zakone i druge propise potrebne za primjenu odredbi ove Okvirne odluke na te nove psihoaktivne tvari unutar dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu stalnog ograničavanja na tržištu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

3. U pogledu novih psihoaktivnih tvari dodanih Prilogu ovoj Okvirnoj odluci države članice donose zakone i druge propise potrebne za primjenu odredbi ove Okvirne odluke na te nove psihoaktivne tvari u roku od dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu izmjene Priloga. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredbi.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Iza članka 9. dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 9.a

 

Delegiranje ovlasti

 

Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte radi izmjene Priloga ovoj Okvirnoj odluci, a posebno radi dodavanja u Prilog novih psihoaktivnih tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu na temelju članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima.”

Justification

The criminalisation of a new psychoactive substance cannot be considered as a mere implementing measure. Such criminalisation of a new psychoactive substance requires the relevant criminal law considerations to be taken into account. As this will change the criminal law of the Member States, a delegated act is necessary to add those substances to the Annex to the Framework Decision.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.b (nova)

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 9.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Iza članka 9. dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 9.b

 

Izvršavanje delegiranja

 

1. Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene su Komisiji pridržavajući se uvjeta utvrđenih u ovom članku.

 

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 10 godina od [stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog desetogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za dodatno razdoblje od deset godina, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja tog razdoblja.

 

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija o njemu istovremeno obavještava Europski parlament i Vijeće.

 

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 9.a stupa na snagu samo ako se tome ne usprotive Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od obavještavanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da se neće protiviti. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produžuje za dva mjeseca.”

Justification

The criminalisation of a new psychoactive substance cannot be considered as a mere implementing measure. Such criminalisation of a new psychoactive substance requires the relevant criminal law considerations to be taken into account. As this will change the criminal law of the Member States, a delegated act is necessary to add those substances to the Annex to the Framework Decision.

EXPLANATORY STATEMENT

The Rapporteur welcomes the proposal of the Commission to include new psychoactive substances under the same criminal law provisions just like other substances are controlled under the UN conventions. Amending the application of the Framework Decision is therefore vital to include these new psychoactive substances. Psychoactive substances, like many other drugs, are a threat to the society as it disrupts rational behaviour and common sense amongst its citizens. It affects the functioning of the brain which as a result creates symptoms such as alterations in consciousness, behaviour and cognition.

This Directive falls under the umbrella of the Regulation that establishes the rules for restrictions to the free movement of new psychoactive substances. The Rapporteur is therefore aware of the limitations the Directive has as it is directly intertwined with the Regulation. The Directive aims to expand the scope of the Framework Decision 2004/757/JHA for those psychoactive substances that pose a severe risk.

Tackling the distribution of psychoactive substances is not to be underestimated. In a rapid online market, new psychoactive substances are currently facing a revolutionary shift on how these products are being distributed and sold to its users. Produced in clandestine laboratories before it gets sold in bulk coming from outside the EU (examples are China and India), psychoactive substances are being marketed as if they were legal. Since the Council Decision of 2005/387/JHA of 10 May 2005 and Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 producers of psychoactive substances have responded to legal procedures banning these substances by new mechanisms to bring the product on the market either by different 'legal' distribution channels or by modifying the molecular structure of the substance and therefore circumventing the law without changing its effects for the user. Lastly, because of its dubious character, psychoactive substances fall more easily through the legal net than the more classical substances or drugs. The link between the legal high market and the market that is considered as illicit is sometimes very unclear. Often these products are used for recreational and problematic users, mostly by young people. If popularity is on the rise and it spreads, it could be of interest for organised drug traffickers. Many new psychoactive substances are wrongly sold as branded 'legal high'. This term is very misleading as they frequently contain ingredients that are illegal to possess. Also, in many cases no information is provided on the actual new psychoactive substances used in these products. Again, this could be a risk for public health.

Member States have their own policies on tackling illicit drugs in their national market. However, when psychoactive substances are being distributed from one Member State to another, efficient cooperation between Member States is indispensable, especially in a time when commerce and communication are no longer limited by physical and geographical boundaries.

Through the strong commitment of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and its cooperation with the European Parliament, the Member States and the Commission, the EU has successfully alarmed new substances that could be of a concern to the health of European citizens. However due to the new challenges as mentioned above require a more active engagement of the Member States to anticipate on the dangers of these new psychoactive substances. The Rapporteur therefore asks the Member States to more forcefully provide detailed information about the supply of psychoactive substances, dismantled drug production facilities, drug supply offences, national retail drug prices and forensic analyses of drug seizures.

The new proposal by the commission to update the Council Framework Decision 2005 by covering new psychoactive substances is a more efficient instrument, especially since the Commission has proposed to include various types of risks. When a product is considered as a severe risk by the EMCDDA, it will be permanently redrawn from the market. This directive will implement legal sanctions in all Member States by 12 months and apply them to those who produce these new psychoactive substances in order to tackle drug trafficking. However, in practice is has been proven that many Member States easily can implement this in less than 12 months. It is therefore that the Rapporteur uses a different wording in which maximum 12 months should be the standard. The Member States should act rapidly as producers will otherwise have one year still to produce their product without being sanctioned. This should be shortened by a time period that is feasible by the Member States and quick enough for the producers not to benefit from slow bureaucracy. The Rapporteur understands however that several Member States have different legal procedures to impose sanctions. Some Member States need approval by the Parliament; others have rather a faster approach undertaken by Ministerial procedures.

Article 1 refers to amending the Framework Decision 2004/757/JHA in order to update the detention of drugs. In some cases the symptoms of a psychoactive substance comes to its effect when a substance is consumed through a mixture of one or more listed substances. It is therefore added within the definition.

The Rapporteur also underlines that the Directive laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking does not apply to the user of the psychoactive substances, although certain Member States might envisage criminalisation of possession for personal use at national level.

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (31.1.2014)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. kojom se utvrđuju minimalne odredbe u vezi sa sastavnim elementima kaznenih djela i zakonskih kazni u području nedopuštene trgovine drogama, a u pogledu definicije droge
(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogusław Sonik

SHORT JUSTIFICATION

Illicit drug trafficking and drug abuse are major threats to the health and safety of individuals and to societies in the EU. Although consumption of substances controlled under the UN Conventions on drugs, such as cocaine, ecstasy or cannabis, seems to have stabilised in recent years, albeit at high levels, a new major challenge is to address new substances that emerge on the market at a rapid speed. New psychoactive substances, which have numerous uses in the industry, but which more importantly imitate the effects of controlled drugs and are often marketed as legal alternatives to them, as they are not subjected to similar control measures, are increasingly available in the Union, being consumed particularly by young people.

The risks that these new substances can pose, including severe health damage and death, have prompted national authorities to submit them to various restriction measures. However, such national restriction measures have limited effectiveness, since these substances can be moved freely within the internal market.

To effectively reduce the availability of these harmful new psychoactive substances, it is necessary that they are covered by criminal law provisions, as other illicit drugs.

Council Framework Decision 2004/757/JHA provides a common approach to the fight against illicit drug trafficking. It sets out minimum common rules on the definition of drug trafficking offences and sanctions to avoid problems arising in cooperation between the judicial authorities and law enforcement agencies of Member States, owing to the fact that the offence or offences in question are not punishable under the laws of both, the requesting and the requested State. However, due to the changing nature of the products, these provisions do not apply to new psychoactive substances.

It is, therefore, necessary to extend the scope of application of Framework Decision 2004/757/JHA to new psychoactive substances subjected to control measures. Hence, this proposal amends Framework Decision 2004/757/JHA in order to extend its scope to cover psychoactive substances presenting serious risks to health, safety and the society.

The proposal accompanies the proposal for a Regulation on new psychoactive substances. The two proposals are linked, so that new psychoactive substances that pose severe health, social and safety risks, and are therefore submitted to permanent market restriction under that Regulation, are also subjected to the criminal law provisions on illicit drug trafficking set by the Framework Decision 2004/757/JHA.

From a technical point of view, Framework Decision 2004/757/JHA is amended as follows: the term ‘drug’ as laid down in the Framework Decision, from now on, would be defined as:

•   any of the substances covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (as amended by the 1972 Protocol) and the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances;

•   any of the substances listed in the annex (lists the psychoactive substances which are considered to be “drugs” within the meaning of the proposed Directive);

•   any new psychoactive substance posing severe health, social and safety risks, subjected to permanent market restriction on the basis of [Article 13(1) of Regulation (EU) No …/…on new psychoactive substances].

The measures relating to new psychoactive substances would be applicable 12 months after the entry into force of the permanent market restriction (there is a parallel proposal for a Regulation on new psychoactive substances).

With regard to health related issues, the rapporteur for opinion is of a view that:

Taking into consideration the growing scale of the problem, the fast changing nature of the new psychoactive substances, as well as the risks of trafficking within the internal market, the rapporteur welcomes the proposal to amend the existing Council Framework Decision 2004/757/JHA to respond to the current circumstances.

The increase in use of new psychoactive substances and, what follows, the increase in the number of cases of severe health damage and death caused by the use of new psychoactive substances in member states calls for an amendment of the definition of a drug as well as for implementation of market restrictions and criminalisation of substances categorised as causing the severe risk to health, safety and the society.

Keeping in mind the health risks caused by the new psychoactive substances, comparable to those posed by the substances listed under the UN Conventions; the rapporteur welcomes the proportionality of sanctions proposed in the new system.

With reference to the definition of a drug, the rapporteur is of an opinion that it shall include possible mixtures or solutions containing one or more of listed substances, especially taking into consideration the fast changing nature of the products and so called creativity within the market, appearing in constant changes to the formulas, in which case the effect of the substances on each other as well as on consumer's health may change.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Određivanje minimalnih zajedničkih pravila diljem Unije o definiciji kaznenih djela trgovine drogom i sankcijama trebali bi u konačnici doprinijeti zaštiti javnog zdravlja i smanjenju štetnih posljedica povezanih s trgovinom i konzumacijom droge.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Nove psihoaktivne tvari koje oponašaju učinke tvari navedenih u Konvencijama UN-a često se pojavljuju i brzo šire u Uniji. Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost kako je utvrđeno [Uredbom (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima]. Sukladno toj Uredbi mogu se donijeti mjere kojima će se zabraniti proizvodnja, izrada, dostupnost na tržištu uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost. Kako bi se na učinkovit način smanjila dostupnost novih štetnih psihoaktivnih tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za pojedinca i društvo te kako bi se spriječila trgovina tim tvarima u Uniji, kao i djelovanje kriminalnih organizacija stalna ograničenja na tržištu trebaju se temeljiti na odredbama kaznenog prava.

(4) Nove psihoaktivne tvari koje oponašaju učinke tvari navedenih u Konvencijama UN-a često se pojavljuju i brzo šire u Uniji. Određene nove psihoaktivne tvari predstavljaju ozbiljne opasnosti za javno zdravlje, društvo i sigurnost kako je utvrđeno [Uredbom (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima]. Sukladno toj Uredbi mogu se donijeti mjere kojima će se zabraniti proizvodnja, izrada, dostupnost na tržištu uključujući uvoz u Uniju, prijevoz i izvoz iz Unije novih psihoaktivnih tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost. Kako bi se na učinkovit način smanjila dostupnost novih štetnih psihoaktivnih tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za pojedinca i društvo te kako bi se spriječila trgovina tim tvarima u Uniji, kao i djelovanje kriminalnih organizacija, koje često ostvaruju veliku dobit protuzakonitom trgovinom drogom, stalna ograničenja na tržištu usvojena u skladu s tom Uredbom trebala bi se temeljiti na razmjernim odredbama kaznenog prava koje se isključivo odnose na proizvođače, dobavljače i isporučitelje, a ne na pojedinačne konzumente.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Kako bi se učinkovito smanjila potražnja za novim psihoaktivnim tvarima koje predstavljaju velike rizike za zdravlje, društvo i sigurnost, pružanje javnozdravstvenih informacija utemeljenih na činjenicama i ranih upozorenja konzumentima trebalo bi biti sastavni dio inkluzivne i participativne strategije za prevenciju i smanjenje štetnih posljedica.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Nove psihoaktivne tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima] trebaju stoga biti obuhvaćene odredbama kaznenog prava Unije o protuzakonitoj trgovini drogom. Time bi se uskladio i jasno utvrdio pravni okvir Unije jer bi se jednake odredbe kaznenog prava primjenjivale na tvari koje su obuhvaćene Konvencijama UN-a i na najštetnije nove psihoaktivne tvari. Stoga se definicija „droge” u Okvirnoj odluci 2004/757/EZ treba izmijeniti.

(5) Nove psihoaktivne tvari koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima] trebale bi biti obuhvaćene odredbama kaznenog prava Unije o protuzakonitoj trgovini drogom, uz prateće mjere učinkovitog prepoznavanja, ranog upozoravanja, prevencije, liječenja i pružanja informacija. Time bi se uskladio i jasno utvrdio pravni okvir Unije jer bi se jednake odredbe kaznenog prava primjenjivale na tvari koje su obuhvaćene Konvencijama UN-a i na najštetnije nove psihoaktivne tvari. Stoga bi se definicija „droge” u Okvirnoj odluci 2004/757/PUP trebala izmijeniti kako bi odgovarala trenutačnim okolnostima.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kako bi se brzo riješio problem pojave i širenja novih štetnih psihoaktivnih tvari u Uniji, države članice trebaju na nove psihoaktivne tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost, primijeniti odredbe Okvirne odluke 2004/757/PUP unutar dvanaest mjeseci, nakon što se na njih primjene mjere stalnih ograničavanja na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

(6) Kako bi se brzo riješio problem pojave i širenja novih štetnih psihoaktivnih tvari u Uniji, države članice trebale bi na nove psihoaktivne tvari, koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost, primijeniti odredbe Okvirne odluke 2004/757/PUP što je moguće brže i u svakom slučaju najkasnije u roku od dvanaest mjeseci, nakon što se na njih primijene mjere stalnih ograničavanja na tržištu sukladno [Uredbi (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Članak 1. – stavak 1.

Okvirna odluka 2004/757/PUP

Članak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Članak 1. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

(1) Članak 1. točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„droga” znači:

„droga” znači svaku od sljedećih supstanci:

(a) svaka tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. (kako je izmijenjena Protokolom iz 1972.) i Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.;

(a) svaka tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961. (kako je izmijenjena Protokolom iz 1972.) i Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971.;

(b) svaka tvar navedena u Prilogu;

(b) svaka tvar navedena u Prilogu;

(c) sve nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost te koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu na temelju [članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

(c) sve nove psihoaktivne tvari koje predstavljaju ozbiljne opasnosti za zdravlje, društvo i sigurnost te koje podliježu stalnom ograničavanju na tržištu na temelju [članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. …/… o novim psihoaktivnim tvarima].

 

(ca) svaka mješavina ili otopina koja sadrži jednu ili više supstanci iz točaka (a), (b) i (c);”

POSTUPAK

Naslov

Minimalne odredbe o elementima kaznenih djela i kaznama na području nezakonite trgovine drogama, koje se odnose na definiciju pojma “droga”

Referentni dokumenti

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

8.10.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Bogusław Sonik

10.10.2013

Razmatranje u odboru

16.12.2013

 

 

 

Datum usvajanja

30.1.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

POSTUPAK

Naslov

Minimalne odredbe o elementima kaznenih djela i kaznama na području nezakonite trgovine drogama, koje se odnose na definiciju pojma “droga”

Referentni dokumenti

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Datum podnošenja EP-u

10.9.2013

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

 Datum imenovanja

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

4.11.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Datum usvajanja

10.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, József Szájer, Csaba Őry

Datum podnošenja

14.3.2014