Postup : 2013/0304(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0173/2014

Predkladané texty :

A7-0173/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2014 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0454

SPRÁVA     ***I
PDF 705kWORD 385k
14.3.2014
PE 519.605v02-00 A7-0173/2014

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady,

ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0618),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0271/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou a Hornou snemovňou Spojeného kráľovstva, v ktorých sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0173/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Stanovenie minimálnych spoločných pravidiel v celej Únii na vymedzenie trestných činov súvisiacich s obchodovaním s drogami a sankcií by malo v konečnom dôsledku prispieť k ochrane verejného zdravia a k zníženiu škodlivých účinkov súvisiacich s obchodovaním s drogami, ako aj ich užívaním.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v [nariadení (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach]. V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových škodlivých psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie a činnosti zločineckých v spojitosti s nimi, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené trestnoprávnymi ustanoveniami.

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ako sú napríklad výrobky s obsahom syntetických agonistov kanabinoidných receptorov (CRA), ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné riziko pre verejné zdravie, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v [nariadení (EÚ) č. .../... o nových psychoaktívnych látkach]. V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie, ako aj účasti zločineckých skupín v spojitosti s nimi, ktoré často vytvárajú veľký zisk z obchodovania s drogami, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené primeranými trestnoprávnymi ustanoveniami, zameranými výhradne na výrobcov, dodávateľov a distribútorov, a nie na individuálnych spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) S cieľom účinne znížiť dopyt po nových psychoaktívnych látkach, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, šírenie podložených informácií týkajúcich sa verejného zdravia a včasné varovania adresované spotrebiteľom by mali byť neoddeliteľnou súčasťou inkluzívnej a participatívnej stratégie prevencie a znižovania škodlivých účinkov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], by sa preto mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami. To by taktiež pomohlo zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, pretože na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN a na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo zmeniť vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV.

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], by sa preto po zaradení do prílohy k rámcovému rozhodnutiu 2004/757/SVV mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami. S cieľom doplniť takéto látky do prílohy by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu prílohy, a teda aj vymedzenie pojmu droga obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme rýchleho riešenia objavenia sa a šírenia nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, do 12 mesiacov odo dňa, kedy voči nim boli zavedené trvalé trhové obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

(6) V záujme rýchleho riešenia objavenia sa a šírenia nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, na ktoré sa vzťahujú trvalé trhové obmedzenia vzhľadom na závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko podľa [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach] do 12 mesiacov odo dňa, keď boli zaradené do prílohy k rámcovej smernici.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Táto smernica v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV, ktoré mení, neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by bolo vlastníctvo nových psychoaktívnych látok na osobnú spotrebu trestným činom, bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov uznať na vnútroštátnej úrovni vlastníctvo drog na osobnú spotrebu za trestný čin.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Európska komisia by mala posúdiť vplyv rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na dodávky drog, okrem iného na základe informácií, ktoré poskytnú členské štáty. Na tento účel by členské štáty mali poskytnúť podrobné informácie o distribučných kanáloch pre psychoaktívne látky vedúcich cez ich územie, ktoré sa využívajú na dodávky psychoaktívnych látok určených na distribúciu do ostatných členských štátov, ako sú špecializované obchody a internetoví predajcovia, ako aj ďalšie informácie o ich trhu s drogami. EMCDDA by mala podporovať členské štáty pri zhromažďovaní a spoločnom využívaní presných, porovnateľných a spoľahlivých informácií a údajov o dodávkach drog.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c) Členské štáty by mali Európskej komisii poskytnúť údaje o rôznych ukazovateľoch, pokiaľ ide o zásahy pri presadzovaní vnútroštátneho práva na svojom území vrátane odstránenia zariadení na výrobu drog, trestných činov spojených s dodávkou drog a forenzných analýz zhabaných drog.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) V tejto smernici sú dodržané základné práva a zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie, a to konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, ako aj zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov.

(8) V tejto smernici sú dodržané základné práva a zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie, a to konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Únia a jej členské štáty by mali naďalej rozvíjať prístup Únie založený na základných právach, prevencii, zdravotnej starostlivosti a znižovaniu škôd s cieľom pomáhať užívateľom drog prekonať závislosť a znižovať nepriaznivý vplyv drog na spoločnosť, hospodárstvo a verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1 V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:

1. V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:

„droga“ je:

„drogy“: sú ktorékoľvek z týchto látok:

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;

c) akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];“

c) akákoľvek zmes alebo roztok, ktoré obsahujú jednu alebo viac látok uvedených v bodoch a) a b);“

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a. V článku 2 sa úvodná časť odseku 1 nahrádza takto:

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí trestnosť týchto úmyselných skutkov, pokiaľ nie sú povolené:

„1. Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí trestnosť týchto úmyselných skutkov, pokiaľ nie sú povolené v zmysle vnútroštátneho práva:“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 2 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Skutky uvedené v odseku 1 nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia v prípade, ak sa ich páchatelia dopustia výlučne pre svoju osobnú spotrebu v zmysle vnútroštátneho práva.

„2. Skutky uvedené v odseku 1 nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia v prípade, ak sú spáchané v záujme osobného použitia v zmysle vnútroštátneho práva.“

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o akékoľvek nové psychoaktívne látky, na ktoré sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia na predmetné nové psychoaktívne látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušného trvalého trhového obmedzenia. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

3. Pokiaľ ide o akékoľvek nové psychoaktívne látky zaradené doprílohy k tomuto rámcovému rozhodnutiu, členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia na predmetné nové psychoaktívne látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušnej zmeny prílohy. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Za článok 9 sa dopĺňa tento článok:

 

„Článok 9a

 

Delegovanie právomoci

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu k tomuto rámcovému rozhodnutiu, najmä doplniť do prílohy nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach“.

Odôvodnenie

Kriminalizáciu novej psychoaktívnej látky nemožno považovať za čisto vykonávacie opatrenie. Takáto kriminalizácia novej psychoaktívnej látky si vyžaduje zohľadnenie príslušných trestnoprávnych kritérií. Keďže kriminalizáciou sa zmení trestné právo členských štátov, na doplnenie týchto látok do prílohy k rámcovému rozhodnutiu je potrebný delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 b (nový)

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV

Článok 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Za článok 9 sa dopĺňa tento článok:

 

„Článok 9b

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1. Komisia je splnomocnená v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článkom prijímať delegované akty.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na obdobie desiatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto desaťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie desiatich rokov, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom tohto obdobia.

 

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 9a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace“.

Odôvodnenie

Kriminalizáciu novej psychoaktívnej látky nemožno považovať za čisto vykonávacie opatrenie. Takáto kriminalizácia novej psychoaktívnej látky si vyžaduje zohľadnenie príslušných trestnoprávnych kritérií. Keďže kriminalizáciou sa zmení trestné právo členských štátov, na doplnenie týchto látok do prílohy k rámcovému rozhodnutiu je potrebný delegovaný akt.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie zahrnúť nové psychoaktívne látky do rovnakých trestnoprávnych ustanovení tak, ako sú ostatné látky pod kontrolou dohovorov OSN. Na to, aby sa tieto nové psychoaktívne látky mohli zahrnúť do uvedených predpisov, je preto nevyhnutné zmeniť uplatňovanie rámcového rozhodnutia. Psychoaktívne látky predstavujú, podobne ako mnohé iné drogy, hrozbu pre spoločnosť, pretože narúšajú racionálne správanie a zdravý úsudok medzi občanmi. Majú vplyv na fungovanie mozgu, ktorý následne vytvára také symptómy, ako sú zmeny vedomia, správania a vnímania.

Táto smernica spadá pod nariadenie, ktorým sa zavádzajú pravidlá obmedzenia voľného pohybu nových psychoaktívnych látok. Spravodajkyňa si teda uvedomuje hranice tejto smernice, keďže tá je bezprostredne prepojená s nariadením. Cieľom smernice je rozšíriť rozsah pôsobnosti rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na psychoaktívne látky predstavujúce závažné riziko.

Riešenie distribúcie psychoaktívnych látok sa nesmie podceňovať. Na rýchlom internetovom trhu nastáva v oblasti psychoaktívnych látok v súčasnosti revolučná zmena, pokiaľ ide o ich distribúciu a predaj požívateľom. Psychoaktívne látky pochádzajúce z krajín mimo EÚ (príkladom sú Čína a India) sa vyrábajú v utajených laboratóriách a následne sa vo veľkých objemoch predávajú tak, akoby boli legálne. Odkedy platí rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 a rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, výrobcovia psychoaktívnych látok reagujú na právne postupy tak, že tieto látky zakázali prostredníctvom nových mechanizmov, ktoré ich na trh prinesú buď rôznymi „zákonnými” distribučnými kanálmi, alebo úpravou molekulárnej štruktúry látky, a teda obídením zákona, pričom účinky látky na používateľa sa tým nezmenia. V neposlednom rade sa psychoaktívne látky dostanú vzhľadom na svoj pochybný charakter cez legálnu sieť ľahšie než tradičné látky či drogy. Spojenie medzi trhom s povolenými omamnými látkami a trhom, ktorý sa považuje za nezákonný, je niekedy veľmi nejasné. Tieto výrobky často využívajú príležitostní a problematickí používatelia, zväčša mladí ľudia. Ak rastie a šíri sa popularita výrobku, môže to zaujať organizovaných obchodníkov s drogami. Viaceré nové psychoaktívne látky sa nesprávne predávajú s označením „povolené psychoaktívne látky”. Tento pojem je nanajvýš zavádzajúci, lebo tieto látky často obsahujú zložky, vlastníctvo ktorých je nezákonné. Navyše v mnohých prípadoch sa neposkytuje informácia o skutočných psychoaktívnych látkach, ktoré boli v týchto výrobkoch použité. Môže to opäť predstavovať hrozbu pre verejné zdravie.

Členské štáty majú vlastné politiky na riešenie problému nezákonných drog na svojom vnútroštátnom trhu. Pri distribúcii psychoaktívnych látok z jedného členského štátu do druhého je však nevyhnutná účinná spolupráca, najmä v časoch, keď obchod a komunikáciu už neobmedzujú fyzické a geografické hranice.

EÚ prostredníctvom intenzívneho úsilia Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a jeho spolupráce s Európskym parlamentom, členskými štátmi a Komisiou úspešne varuje pred novými látkami, ktoré by mohli ohrozovať zdravie európskych občanov. Vzhľadom na uvedené nové výzvy sa však požaduje aktívnejšie zapojenie členských štátov pri predvídaní nebezpečenstiev, ktoré prinášajú tieto nové psychoaktívne látky. Spravodajkyňa preto žiada členské štáty, aby efektívnejšie poskytovali podrobné informácie o dodávkach psychoaktívnych látok, odstránených zariadeniach na výrobu drog, trestných činoch v súvislosti s dodávkou drog, maloobchodných cenách drog v jednotlivých štátoch a forenzných analýzach skonfiškovaných drog.

Nový návrh Komisie na aktualizáciu rámcového rozhodnutia Rady z roku 2005 je tým, že by boli zahrnuté nové psychoaktívne látky, účinnejším nástrojom, najmä preto, že Komisia navrhla zahrnutie rôznych druhov rizík. Ak EMCDDA bude považovať nejaký výrobok za vážnu hrozbu, bude natrvalo stiahnutý z trhu. Touto smernicou sa v záujme boja proti obchodovaniu s drogami a v lehote 12 mesiacov zavedú právne sankcie vo všetkých členských štátoch, ktoré sa budú sa uplatňovať na všetky osoby vyrábajúce psychoaktívne látky. V praxi sa však ukázalo, že mnohé členské štáty môžu tieto sankcie ľahko zaviesť v lehote kratšej ako 12 mesiacov. Spravodajkyňa preto používa iné znenie, podľa ktorého by štandard malo predstavovať maximálne 12 mesiacov. Členské štáty by mali urýchlene reagovať, pretože inak budú mať výrobcovia ešte rok na beztrestnú výrobu svojich výrobkov. Tento čas by sa mal skrátiť o lehotu, ktorú členské štáty považujú za primeranú a dostatočne rýchlu na to, aby výrobcovia nemohli ťažiť z pomalej byrokracie. Spravodajkyňa však chápe, že viaceré členské štáty majú rôzne právne postupy uvaľovania sankcií. Niektoré členské štáty potrebujú súhlas parlamentu, iné uplatňujú na ministerstvách rýchlejší prístup.

Článok 1 sa týka zmeny rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV s cieľom aktualizovať konfiškáciu drog. V niektorých prípadoch sa symptómy psychoaktívnej látky prejavia pri konzumácii látky v zmesi jednej alebo viacerých látok zo zoznamu. Táto skutočnosť bola preto doplnená do vymedzenia pojmu.

Spravodajkyňa tiež zdôrazňuje, že smernica určujúca minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodovania s drogami sa neuplatňuje na užívateľov psychoaktívnych látok, hoci niektoré členské štáty plánujú posudzovať na vnútroštátnej úrovni vlastníctvo drog na osobnú spotrebu ako trestný čin.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (31.1.2014)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

(COM(2013)0618 – C7‑0271/2013 – 2013/0304(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bogusław Sonik

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nezákonný obchod s drogami a ich zneužívanie predstavujú veľké ohrozenie zdravia a bezpečnosti jednotlivcov a spoločností v EÚ. Hoci sa zdá, že spotreba látok kontrolovaných na základe dohovorov OSN o drogách, ako je napr. kokaín, extáza alebo marihuana, sa v ostatných rokoch stabilizovala, aj keď na vysokých úrovniach, ďalšou hlavnou výzvou je riešenie problematiky nových látok, ktoré sa objavujú na trhu s veľkou rýchlosťou. V Únii sú čoraz viac dostupnejšie nové psychoaktívne látky s rôznym využitím v rámci priemyselnej výroby, ktoré imitujú účinky kontrolovaných drog a ktoré sa často predávajú ako ich legálne alternatívy, pretože sa na ne nevzťahujú podobné kontrolné opatrenia, pričom ich konzumujú najmä mladí ľudia.

Riziko, ktoré predstavujú tieto nové látky a ktoré zahŕňa aj závažné poškodenie zdravia a smrť, viedlo vnútroštátne orgány k tomu, že na ne uplatnili rôzne obmedzujúce opatrenia. Takého vnútroštátne obmedzujúce opatrenia však majú limitovanú účinnosť, pretože pri týchto látkach existuje možnosť voľného pohybu v rámci vnútorného trhu.

V záujme účinného zníženia dostupnosti týchto škodlivých nových psychoaktívnych látok je potrebné zabezpečiť, aby sa na ne podobne ako na iné nezákonné drogy vzťahovali trestnoprávne ustanovenia.

V rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV sa stanovuje spoločný prístup v rámci boja proti nezákonnému obchodu s drogami. Stanovujú sa v ňom minimálne spoločné pravidlá, pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, ako aj o súvisiace sankcie ukladané v súvislosti s ním, a to v záujme predídenia problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť v rámci spolupráce medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov z toho dôvodu, že príslušný trestný čin alebo trestné činy nie sú postihnuteľné podľa zákonov žiadajúceho a požiadaného štátu. V dôsledku meniaceho sa charakteru produktov sa však tieto ustanovenia na nové psychoaktívne látky neuplatňujú.

Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti, aby sa rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV uplatňovalo aj na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú kontrolným opatreniam. Týmto návrhom sa preto mení rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti na psychoaktívne látky, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie, bezpečnosť a spoločnosť.

Tento návrh je sprievodným návrhom nariadenia o nových psychoaktívnych látkach. Tieto dva návrhy sú prepojené, takže na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktoré sa preto vzťahujú trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia, sa vzťahujú aj trestnoprávne ustanovenia o nezákonnom obchode s drogami stanovené v rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV.

Z technického hľadiska sa rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV mení takto: Pojem „droga“ stanovený v rámcovom rozhodnutí sa odteraz definuje ako:

•   ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

•   ktorákoľvek z látok uvedených v prílohe (uvádzajú sa psychoaktívne látky, ktoré sa považujú za „drogy“ v zmysle navrhovanej smernice);

•   akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];“

Opatrenia týkajúce sa nových psychoaktívnych látok by sa mohli uplatňovať 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti trvalého trhového obmedzenia (existuje paralelný návrh pre nariadenie o nových psychoaktívnych látkach).

Vzhľadom na otázky súvisiace so zdravím sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko domnieva:

Spravodajca so zreteľom na narastajúci rozsah problému, rýchlo sa meniaci charakter nových psychoaktívnych látok, ako aj na riziko nezákonného obchodu na vnútornom trhu víta návrh zmeniť v záujme reakcie na súčasné okolnosti existujúce rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV.

Narastajúce užívanie nových psychoaktívnych látok a jeho následky – zvyšujúci sa počet prípadov závažného poškodenia zdravia a smrteľných prípadov spôsobených užívaním nových psychoaktívnych látok v členských štátoch si vyžaduje zmenu definície pojmu „droga“, ako aj vykonávanie trhových obmedzení a trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti s látkami, ktoré sa zaraďujú k látkam spôsobujúcim závažné zdravotné, bezpečnostné a spoločenské riziko.

Vzhľadom na zdravotné riziká zapríčinené novými psychoaktívnymi látkami, ktoré sú porovnateľné s rizikami látok uvedených v dohovoroch OSN, spravodajca víta primeranosť sankcií navrhnutých v novom systéme.

Pokiaľ ide o definíciu pojmu „droga“, spravodajca sa domnieva, že by mala zahŕňať možné zmesi alebo roztoky, ktoré obsahujú jednu alebo viac látok uvedených v zozname, najmä vzhľadom na rýchlo sa meniaci charakter výrobkov a tzv. tvorivosť v rámci trhu, ktorá sa prejavuje neustálou zmenou zloženia, pričom sa môže meniť vzájomný účinok látok aj účinok na zdravie konzumentov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zohľadnil tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Stanovenie minimálnych spoločných pravidiel v celej Únii pre vymedzenie trestných činov súvisiacich s obchodovaním s drogami a sankcií by malo v konečnom dôsledku prispieť k ochrane verejného zdravia a k zníženiu škodlivých účinkov súvisiacich s obchodovaním s drogami, ako aj ich užívaním.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v [nariadení (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach]. V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových škodlivých psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie a činnosti zločineckých v spojitosti s nimi, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené trestnoprávnymi ustanoveniami.

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné riziko pre verejné zdravie, ako aj spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v [nariadení (EÚ) č. .../... o nových psychoaktívnych látkach]. V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie, ako aj účasti zločineckých skupín v spojitosti s nimi, ktoré často vytvárajú veľký zisk z obchodovania s drogami, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené primeranými trestnoprávnymi ustanoveniami, zameranými výhradne na výrobcov, dodávateľov a distribútorov, a nie na individuálnych spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) S cieľom účinne znížiť dopyt po nových psychoaktívnych látkach, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, šírenie informácií týkajúcich sa verejného zdravia založených na dôkazoch a včasné varovania adresované spotrebiteľom by mali byť neoddeliteľnou súčasťou inkluzívnej a participatívnej stratégie ochrany a znižovania škodlivých účinkov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], by sa preto mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami. To by taktiež pomohlo zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, pretože na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN a na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo zmeniť vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV.

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], by sa preto mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami, podporené účinnou identifikáciou, včasným varovaním, prevenciou, liečbou a opatreniami na šírenie informácií. To by taktiež pomohlo zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, pretože na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN a na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo zmeniť vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV v záujme reakcie na súčasné okolnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme rýchleho riešenia objavenia sa a šírenia nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, do 12 mesiacov odo dňa, kedy voči nim boli zavedené trvalé trhové obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

(6) V záujme rýchleho riešenia, objavenia sa a šírenia škodlivých nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, a to čo najrýchlejšie a v každom prípade najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď voči nim boli zavedené trvalé trhové obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV

Článok 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:

(1) V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:

drogaje:

drogy“: sú ktorékoľvek z týchto látok:

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;

c) akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];

c) akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];

 

ca) akákoľvek zmes alebo roztok, ktoré obsahujú jednu alebo viac látok uvedených v bodoch a), b) a c);“

POSTUP

Názov

Minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

Referenčné čísla

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

8.10.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Bogusław Sonik

10.10.2013

Prerokovanie vo výbore

16.12.2013

 

 

 

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Chris Davies, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


POSTUP

Názov

Minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

Referenčné čísla

COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD)

Dátum predloženia v EP

10.9.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

8.10.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

8.10.2013

 

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

4.11.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.11.2013

23.1.2014

12.2.2014

10.3.2014

Dátum prijatia

10.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Cashman, Jean Lambert, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Béla Glattfelder, Ádám Kósa, Krzysztof Lisek, Jens Nilsson, József Szájer, Csaba Őry

Dátum predloženia

14.3.2014

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia