ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

14. 3. 2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Margrete Auken


Postup : 2013/0371(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0174/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0761),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0392/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. února 2014[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0174/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh                       1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Následkem spotřeby plastových nákupních tašek je vysoká míra jejich zahazování mimo odpad a neúčinné využívání zdrojů a očekává se, že pokud se nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto tašek dále poroste. Zahazování plastových nákupních tašek mimo odpad přispívá k zanášení moří odpadem, což je problém ohrožující mořské ekosystémy po celém světě.

(2) Následkem spotřeby plastových nákupních tašek je vysoká míra jejich zahazování mimo odpad a neúčinné využívání zdrojů a očekává se, že pokud se nepřijme žádné opatření, spotřeba těchto tašek dále poroste. Zahazování plastových nákupních tašek mimo odpad vede ke znečišťování životního prostředí a zhoršuje široce rozšířený problém zanášení vodních útvarů odpadem, což ohrožuje vodní ekosystémy po celém světě.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Je také zjevné, že hromadění plastových nákupních tašek v životním prostředí má nepříznivý dopad na určitá odvětví ekonomiky, například na cestovní ruch.

Pozměňovací návrh  3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Plastové nákupní tašky o tloušťce nedosahující 50 mikronů, které představují převážnou většinu všech plastových nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, jsou v porovnání se silnějšími plastovými nákupními taškami méně často opětovně používány a častěji jsou zahazovány mimo odpad.

(3) Lehké plastové nákupní tašky o tloušťce nedosahující 50 mikronů, které představují převážnou většinu všech plastových nákupních tašek spotřebovávaných v Unii, jsou v porovnání se silnějšími plastovými nákupními taškami méně vhodné k opětovnému použití, takže se rychleji stávají odpadem, častěji jsou zahazovány mimo odpad a kvůli jejich malé hmotnosti častěji dochází k jejich roztroušení do životního prostředí, a to jak na pevnině, tak i ve sladkovodních a mořských ekosystémech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Ačkoli je plastové nákupní tašky možné recyklovat, míra jejich recyklace je v současné době velmi nízká. Navíc nelze očekávat, že by jejich recyklace dosáhla významné úrovně, protože jsou tenké a lehké, takže nemají z hlediska recyklace vysokou hodnotu. Kromě toho se neprovádí oddělený sběr plastových nákupních tašek, jejich přeprava je nákladná a vymývání za účelem recyklace vyžaduje velké množství vody. Recyklace plastových nákupních tašek proto neřeší problémy, které tyto tašky způsobují.

Odůvodnění

Stávající míra recyklace plastových nákupních tašek činí 6,6 %. Jak vyplývá ze studie Bio-Intelligence Service, z níž vycházelo posouzení dopadů, odhaduje se, že úroveň recyklace zůstane v roce 2020 pod 10 %. Kromě skutečnosti, že předcházení vzniku odpadu a opětovné použití mají podle hierarchie odpadů přednost před recyklací, je zřejmé, že zvýšení míry recyklace tento problém nevyřeší.

Pozměňovací návrh                       5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Míra spotřeby plastových nákupních tašek se napříč Unií výrazně liší, a sice vlivem různých spotřebitelských návyků, různé obeznámenosti s problematikou životního prostředí a různě účinných politických opatření přijímaných ze strany členských států. Některým členským státům se podařilo míru spotřeby plastových nákupních tašek snížit značně; v sedmi členských státech s nejlepšími výsledky dosahuje průměrná spotřeba pouze 20 % průměrné spotřeby EU.

(4) Míra spotřeby plastových nákupních tašek se v různých členských státech EU výrazně liší, a sice nejen vlivem různých spotřebitelských návykůrůzné obeznámenosti s problematikou životního prostředí, ale zejména v závislosti na účinnosti politických opatření přijímaných členskými státy. Některým členským státům se podařilo míru spotřeby plastových nákupních tašek snížit značně; v sedmi členských státech s nejlepšími výsledky dosahuje průměrná spotřeba pouze 20 % průměrné spotřeby EU. Unijní cíle snižování spotřeby by měly být stanoveny ve vztahu k průměrné spotřebě plastových nákupních tašek v EU, aby tak bylo zohledněno snížení, kterého již dosáhly některé členské státy.

Pozměňovací návrh                       6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Z dostupných údajů o používání plastových nákupních tašek v Unii jasně vyplývá, že spotřeba je nízká nebo se snižuje v členských státech, kde hospodářské subjekty neposkytují plastové nákupní tašky zdarma, ale za určitou nízkou cenu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Kromě toho se ukázalo, že při dosahování cílů omezování spotřeby plastových tašek hraje rozhodující úlohu informování spotřebitelů. Je tudíž nutné se na institucionální úrovni snažit zvýšit povědomí o dopadu plastových tašek na životní prostředí a přestat platy vnímat jako neškodné, levné a v podstatě bezcenné komodity.

Pozměňovací návrh                       8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořilo podobné omezování průměrné spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, měly by členské státy v souladu s celkovými cíli odpadové politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů stanovenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic přijmout opatření ke snížení spotřeby plastových nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů. Tato opatření by měla brát v potaz stávající míru spotřeby plastových nákupních tašek v jednotlivých členských státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější úsilí. V zájmu sledování pokroku při snižování spotřeby lehkých plastových nákupních tašek budou vnitrostátní orgány podle článku 17 směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o jejich používání.

(5) Aby se podpořilo podobné omezování průměrné spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, měly by členské státy v souladu s celkovými cíli odpadové politiky Unie a s unijní hierarchií odpadů stanovenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnicpřijmout opatření k výraznému snížení spotřeby plastových nákupních tašek o tloušťce nedosahující 50 mikronů a s velmi omezenou opětovnou použitelností. Tato opatření by měla brát v potaz stávající míru spotřeby plastových nákupních tašek v jednotlivých členských státech s tím, že vyšší míra spotřeby si žádá ambicióznější úsilí. V zájmu sledování pokroku při snižování spotřeby lehkých plastových nákupních tašek budou vnitrostátní orgány podle článku 17 směrnice 94/62/ES poskytovat údaje o jejich používání.

______________

_________________

7 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

7 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Pozměňovací návrh                       9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Opatření, jež mají členské státy přijmout, by měla zahrnovat využití ekonomických nástrojů, jako je cenová politika, které se při snižování spotřeby plastových nákupních tašek ukázaly být obzvláště účinné. Členské státy by měly zajistit, aby hospodářské subjekty prodávající potraviny nerozdávaly v místě prodeje zboží či výrobků plastové nákupní tašky zdarma, pokud se nejedná o velmi lehké plastové nákupní tašky nebo jejich alternativy. Členské státy by měly hospodářské subjekty prodávající výhradně jiné zboží než potraviny podněcovat k tomu, aby v místě prodeje zboží či výrobků nerozdávaly plastové nákupní tašky zdarma.

 

 

Pozměňovací návrh                       10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Opatření, jež mají členské státy přijmout, mohou spočívat ve využití ekonomických nástrojů, jako jsou daně a poplatky, které se při snižování spotřeby plastových nákupních tašek ukázaly být obzvláště účinné, jakož i v omezeních týkajících se uvádění na trh, jako jsou například zákazy v rámci odchylky od článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou podmínek stanovených v článcích 34 až 36 Smlouvy o fungování EU.

(6) Členské státy by rovněž měly mít možnost používat ekonomické nástroje, jako jsou daně a poplatky, jakož i omezení týkající se uvádění na trh, jako jsou například zákazy v rámci odchylky od článku 18 směrnice 94/62/ES s výhradou podmínek stanovených v článcích 34 až 36 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Plastové nákupní tašky používané k balení vlhkých nebalených potravin, jako je syrové maso, ryby a mléčné výrobky, a plastové tašky používané pro nebalené potravinářské výrobky jsou nutné z důvodu hygieny potravin a by měly být z oblasti působnosti této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh                       12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Velmi lehké plastové nákupní tašky jsou běžně používány k nákupu suchých nebalených potravin, jako je ovoce, zelenina nebo cukrovinky. Používáním velmi lehkých plastových nákupních tašek pro tyto účely se omezuje plýtvání potravinami, protože spotřebitelé mohou nakoupit přesně požadované množství namísto předem zabaleného množství a protože je možné odstranit produkt již nevhodný ke spotřebě, aniž by bylo nutné vyhodit celé balení. Velmi lehké plastové nákupní tašky vyrobené z běžných plastů nicméně představují zvláštní problém s ohledem na jejich zahazování mimo odpad.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Plastové nákupní tašky vyrobené z biologicky rozložitelných a kompostovatelných materiálů jsou pro životní prostředí méně škodlivé než nákupní tašky z běžných plastů. Tam, kde používání plastových nákupních tašek přináší značné výhody, zejména používání lehkých plastových nákupních tašek pro suché nebalené potraviny, jako je ovoce, zelenina a cukrovinky, měly by být tyto běžné velmi lehké plastové tašky postupně nahrazeny nákupními taškami z recyklovaného papíru nebo velmi lehkými plastovými nákupními taškami z biologicky rozložitelných a kompostovatelných materiálů. Tam, kde je používání plastových nákupních tašek třeba omezit, zejména lehkých plastových nákupních tašek, mělo by používání těchto tašek vyrobených z biologicky rozložitelných a kompostovatelných materiálů rovněž spadat pod obecný cíl snižování spotřeby. Členským státům s odděleným sběrem biologického odpadu by mělo být nicméně povoleno, aby stanovily nižší cenu biologicky rozložitelných a kompostovatelných nákupních tašek.

 

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6d) Zvláštní úlohu při snižování spotřeby plastových tašek by měly hrát vzdělávací programy zaměřené obecně na spotřebitele a zvláště na děti. Tyto vzdělávací programy by měly být prováděny jak členskými státy, tak výrobci a maloobchodními prodejci v místě prodeje zboží či výrobků.

Pozměňovací návrh                       15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6e) Je třeba pozměnit základní požadavky na obaly využitelné formou kompostování s cílem zajistit vznik evropské normy pro zahradní kompost. Základní požadavky na biologicky rozložitelné obaly je třeba upravit tak, aby se zajistilo, že za biologicky rozložitelné budou považovány výhradně materiály, které se zcela biologicky rozloží.

Pozměňovací návrh                       16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6f) Evropská norma EN 13432 „Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu“ stanovuje vlastnosti materiálu, který lze považovat za „kompostovatelný“, tj. může být recyklován procesem organického využití, ke kterému patří kompostování a anaerobní vyhnívání. Komise by měla požádat Evropský výbor pro normalizaci, aby vyvinul zvláštní normu pro zahradní kompost.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 g (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6g) Některé materiály z plastů označují jejich výrobci jako „oxo-biodegradabilní“. V těchto materiálech jsou běžné plasty obohaceny oxo-biodegradabilními přísadami, obvykle solemi kovů. V důsledku oxidace těchto látek se tyto plasty rozpadají na malé částice, které zůstávají v životním prostředí. Je proto zavádějící označovat tyto materiály z plastů jako „biologicky rozložitelné“. Rozpad na malé částice přeměňuje viditelný odpad, jako jsou plastové nákupní tašky, v neviditelný odpad v podobě druhotných mikroplastů. Problém s odpady se tím neřeší, naopak se zvyšuje znečištění životního prostředí těmito materiály z plastů, které by proto neměly být používány jako plastové obaly.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že „oxo-biodegradabilní“ plasty, které se ve skutečnosti nerozkládají, ale pouze rozpadají na druhotné mikroplasty, by neměly být používány jako obalový materiál. Rozpad plastů na druhotné mikroplasty zvyšuje znečištění životního prostředí plasty, a neměl by proto být povolen. To je v souladu s postojem Výboru pro životní prostředí v souvislosti s evropskou strategií pro plastové odpady.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 h (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6h) Látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, nebo látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti (endokrinní disruptory) by měly být postupně vyřazeny z používání v obalových materiálech, aby se tak zabránilo zbytečnému vystavování osob těmto látkám a tomu, aby se tyto látky ve fázi odpadu uvolňovaly do životního prostředí.

Odůvodnění

Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a endokrinní disruptory vzbuzují značné obavy. Všude, kde je to možné, by měly být nahrazeny. Jejich nahrazování v plastových obalech je v souladu s postojem Výboru pro životní prostředí v souvislosti s evropskou strategií pro plastové odpady. Limitní hodnoty pro těžké kovy jsou již stanoveny směrnicí o obalech.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6i) S cílem zajistit uspokojivou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví by mělo být zcela zakázáno používat v plastových taškách škodlivé látky, zejména chemické látky způsobující hormonální poruchy.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových nákupních tašek by neměla vést k celkovému zvýšení v produkci obalů.

(7) Opatření ke snížení spotřeby plastových nákupních tašek by měla vést k trvalému snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a nikoli k celkovému zvýšení v produkci obalů.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Za účelem uznávání označení biologicky rozložitelných a kompostovatelných tašek (značka, znak nebo barevný kód), by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o definici těchto označení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Aby nebylo narušeno fungování vnitřního trhu, měly by v celé Evropské unii platit stejné podmínky pro používané materiály. Rozdíly ve způsobu, jakým se v některých členských státech zachází s určitými materiály, mají negativní vliv na recyklaci a obchod.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -1 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1 a) V článku 3 se vkládá nový bod -2a, který zní:

 

„-2a. „plastovými nákupními taškami“ tašky s držadly nebo bez nich vyrobené z materiálů z plastů ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 poskytované spotřebitelům v místě prodeje zboží či výrobků za účelem odnesení zboží. Plastové nákupní tašky nezbytné k zajištění hygieny potravin a používané k balení vlhkých nebalených potravin, jako je syrové maso, ryby a mléčné výrobky, a plastové tašky používané pro nebalené potravinářské výroby nejsou považovány za plastové nákupní tašky pro účely této směrnice.

Pozměňovací návrh                       24

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

'2a. „lehkými plastovými nákupními taškami“ tašky vyrobené z materiálů z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a poskytované spotřebitelům v místě prodeje zboží či výrobků.

'2a. „lehkými plastovými nákupními taškami“ tašky vyrobené z materiálů z plastů definovaných v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 10/2011* o tloušťce stěny nedosahující 50 mikronů a poskytované spotřebitelům v místě prodeje zboží či výrobků, s výjimkou velmi lehkých plastových nákupních tašek;

_________________

_____________________

* Úř. věst. L 12, 15.01.2011, s. 1.'

*Úř. věst. L 12, 15.01.2011, s. 1.'

Pozměňovací návrh                       25

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. – bod 2 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1 a) V článku 3 se vkládá nový bod 2b, který zní:

 

“2b. „velmi lehkými plastovými nákupními taškami“ tašky vyrobené z materiálů z plastů ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o tloušťce stěny nižší než 10 mikronů;“

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) V článku 3 se vkládá nový bod 2c, který zní:

 

„2c. oxo-biodegradabilními materiály z plastů“ materiály z plastů, které obsahují přídatné látky, jež vyvolávají rozpad materiálu z plastů na plastové mikročástice;“

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici oxo-biodegradabilních materiálů z plastů.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c) V článku 3 se vkládá nový bod 2d, který zní:

 

‘2d. „biologickým odpadem“ biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků, potravinářské a kuchyňské odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. Nezahrnuje odpady ze zemědělství a z lesního hospodářství, hnůj, kal z čistíren nebo jiné biologicky rozložitelné odpady, jako jsou např. přírodní textilie, papír nebo zpracované dřevo. Nezahrnuje ani vedlejší produkty výroby potravin, které se nikdy nestanou odpadem;“

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici biologických materiálů. Tato definice byla převzata ze Zelené knihy o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (KOM(2008) 811 v konečném znění), kterou vypracovala Komise.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 d (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1d) V článku 3 se vkládá nový bod 2e, který zní:

 

„2e. „látkami, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci“ látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B podle přílohy VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008*;

 

______________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1)“

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici látek karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci, na něž se vztahuje tento právní předpis.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 e (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1e) V článku 3 se vkládá nový bod 2f, který zní:

 

„2f. „endokrinními disruptory“ látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti, pro které existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví nebo které jsou identifikovány postupem podle článku 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006* či jsou identifikovány v souladu s doporučením Komise [.../.../EU] **;

 

________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

** Doporučení Komise [.../.../EU] ze dne ... o kritériích pro identifikaci endokrinních disruptorů (Úř. věst. L...).'

Odůvodnění

Je třeba uvést jednoznačnou definici látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, na něž se vztahuje tento právní předpis. Měly by existovat tři způsoby, jak identifikovat látku jako endokrinní disruptor: na základě vědeckého důkazu o možných vážných účincích na lidské zdraví, na základě identifikace podle nařízení REACH (které je směrodatné, avšak zdaleka není vyčerpávající) nebo na základě doporučení Komise v této záležitosti, které musí Komise v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin a nařízením o biocidech přijmout do konce tohoto roku.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod -2 (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. -1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-2) V článku 4 se vkládá odstavec -1a, který zní:

 

'-1a. Členské státy zajistí, aby obal byl vyroben tak, aby neobsahoval látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci ani endokrinní disruptory v koncentraci vyšší než 0,01 %. Členské státy zajistí, aby obal byl vyroben tak, aby neobsahoval „oxo-biodegradabilní“ materiály z plastů. Tato opatření budou přijata do ...*.

 

________________

 

*OJ: please insert the date – two years after the entry into force of this Directive. '

Odůvodnění

Postupně by se mělo upustit od používání látek karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci, stejně jako endokrinních disruptorů v obalových materiálech obecně. Rovněž je třeba z použití v obalových materiálech jednoznačně vyřadit oxo-biodegradabilní materiály z plastů. Vyřazení těchto látek vyžadoval Výbor pro životní prostředí v rámci evropské strategie pro plastové odpady.

Pozměňovací návrh                       31

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na svém území do dvou let od vstupu této směrnice v platnost dosáhly snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.

1a. Členské státy přijmou opatření, aby na svém území dosáhly trvalého snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a to

 

– nejméně o 50 % do ...*,

 

– nejméně o 80 % do ...**

 

oproti průměrné spotřebě v Unii v roce 2010.

 

________________

 

*OJ: please insert the date – three years after the entry into force of this Directive.

 

** OJ: please insert the date – five years after the entry into force of this Directive '

Pozměňovací návrh  32

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 a pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí, aby hospodářské subjekty prodávající potraviny neposkytovaly nákupní tašky zdarma, s výjimkou velmi lehkých plastových nákupních tašek či jejich alternativ, jak je uvedeno v odstavci 1c.

 

Členské státy zajistí, aby hospodářské subjekty prodávající potraviny účtovaly za lehké plastové nákupní tašky cenu, která je účinná a přiměřená pro dosažení cíle snížení spotřeby uvedeného v odstavci 1a. Členské státy zajišťují, aby hospodářské subjekty prodávající potraviny účtovaly za silnější plastové nákupní tašky alespoň stejnou cenu a aby hospodářské subjekty nenahrazovaly v místě prodeje lehké plastové nákupní tašky velmi lehkými plastovými nákupními taškami. Členské státy přijmou tato opatření do ...*.

 

Členské státy, které zavedly oddělený sběr biologického odpadu, mohou požadovat, aby hospodářské subjekty prodávající potraviny snížily až o 50 % cenu lehkých plastových nákupních tašek, které jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné.

 

Členské státy podněcují hospodářské subjekty prodávající jiné zboží než potraviny k tomu, aby účtovaly za plastové nákupní tašky cenu, která je účinná a přiměřená pro dosažení cíle snížení spotřeby uvedeného v odstavci 1a.

 

________________

 

*OJ: please insert the date – two years after the entry into force of this Directive.

Pozměňovací návrh  33

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 3 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou opatření, kterými zajistí, aby velmi lehké plastové nákupní tašky používané k balení suchých nebalených potravin, jako je ovoce, zelenina a cukrovinky, byly postupně nahrazeny nákupními taškami vyrobenými z recyklovaného papíru nebo velmi velkými plastovými nákupními taškami, které jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné. Členské státy dosáhnout do ...* nahrazení 50 % a do ...** nahrazení 100 % .

 

________________

 

*OJ: please insert the date – three years after the entry into force of this Directive.

 

** OJ: please insert the date – five years after entry into force of this Directive.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 a – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezi tato opatření může patřit použití vnitrostátních cílů pro snížení spotřeby, použití ekonomických nástrojů, jakož i použití omezení týkajících se uvádění na trh v rámci odchylky od článku 18 této směrnice.

1b. Členské státy mohou použít jiné ekonomické nástroje a zachovat nebo zavést omezení týkajících se uvádění na trh v rámci odchylky od článku 18 této směrnice. Tato opatření však nesmějí sloužit k svévolné diskriminaci nebo skrytému omezování obchodu mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) V článku 4 se vkládá nový odstavec 1c, který zní:

 

'1c. Maloobchodní prodejci umožní spotřebitelům odmítnout a zanechat v místě prodeje jakékoli obaly, které spotřebitelé považují za nadbytečné, zvláště nákupní tašky. Maloobchodní prodejci zajistí opětovné použití nebo recyklaci těchto obalů.“

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 d (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2d) V článku 4 se vkládá nový odstavec 1d, který zní:

 

„1d. Komise a členské státy provádějí alespoň během prvního roku po vstupu této směrnice v platnost veřejné informační a osvětové kampaně týkající se nepříznivých dopadů nadměrného používání běžných plastových tašek na životní prostředí.“

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 e (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e) V článku 4 se vkládá odstavec 1e, který zní:

 

“1e. Opatření k omezení používání tašek mohou být doprovázena opatřeními ekologického designu, jako je omezení prostoru, který mohou vyplnit tištěné reklamy nebo obchodní značky, s cílem snížit spotřebu inkoustů a barviv škodlivých pro životní prostředí. Toto ustanovení se nevztahuje na sdělení nebo varování o dopadu používání plastových tašek na životní prostředí, která vydávají některé členské státy.“

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 d (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 f (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d) V článku 4 se vkládá odstavec 1f, který zní:

 

„1f. Členské státy zajistí, aby opatření ke snížení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek nevedla k celkovému zvýšení produkce obalů.“

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 e (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 6a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2e) Vkládá se nový článek 6a, který zní:

 

„Článek 6a

 

Pokud jsou tašky biologicky rozložitelné a kompostovatelné, musí být taška jako taková jasně označena pomocí značky, znaku nebo barevného kódu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o tato označení, aby zajistila jejich uznávání v celé Unii. Členské státy mohou přijmout opatření k vyznačení jiných vlastností, jako je opětovná použitelnost, recyklovatelnost a rozložitelnost.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 f (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 20a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2f) Vkládá se nový článek 20a, který zní:

 

„Článek 20a

 

Výkon přenesení pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 6a je Komisi svěřena na dobu neurčitou počínaje ...*.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článku 6a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci podle článku 6a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

________________

 

* OJ: please insert the date of entry into force of the amending directive. '

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 2 g (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – odst. 3 – písm. c a d (nové)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

(2g) V příloze II odst. 3 se písmena c) a  d) mění takto:

„c) Obaly využitelné formou kompostování

„c) Obaly využitelné formou kompostování

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která by nebránila jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž by byl vystaven.

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která by byla plně slučitelná s odděleným sběrem a procesem průmyslového nebo zahradního kompostování nebo působení, jemuž by byl vystaven.

d) Biologicky rozložitelné obaly

(d) Biologicky rozložitelné obaly

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.“

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se veškeré vzniklý kompost nakonec rozložil na oxid uhličitý, biomasu a vodu.“

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy případně pozmění své vnitrostátní předpisy a uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Do ...* přezkoumá Komise účinnost této směrnice a posoudí, zda je třeba přijmout další opatření, která bude případně doprovázet legislativní návrh..

 

________________

 

*OJ: please insert the date – six years after the entry into force of this Directive.'

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Obecné souvislosti

V Evropské unii se používá neúměrné množství plastových tašek. Každý rok se jedná přibližně o 100 miliard plastových tašek, přičemž nebude-li přijato žádné opatření, očekává se, že jejich počet vzroste do roku 2020 na 111 miliard. To znamená, že každý Evropan použije za rok v průměru 200 plastových tašek. Trvá-li Vám přečtení tohoto vysvětlujícího prohlášení 5 minut, spotřebuje se za tu dobu v EU 1 milion plastových tašek.

89 % plastových tašek je však použito pouze jedenkrát a následně končí v odpadu. I když jsou v obchodech k dispozici silnější plastové tašky určené k opakovanému použití, spotřebitelé v řadě členských států používají i nadále jednorázové plastové tašky, neboť je dostávají zdarma. Maloobchodníci je rozdávají bezplatně, protože lehké plastové tašky, vyrobené zejména v Asii, jsou velmi laciné.

2. Negativní důsledky pro společnost a životní prostředí

Tato nadměrná spotřeba jednorázových plastových tašek znamená jednak velmi neúčinné využívání zdrojů a jednak má nepříznivé důsledky pro životní prostředí. Každý rok končí 8 miliard plastových tašek jako odpad znečišťující životní prostředí v EU, včetně moří. Navzdory stoupajícím cenám zdrojů se současná míra recyklace plastových tašek odhaduje pouze na 6,6 % a není pravděpodobné, že by se v následujících letech výrazně zvýšila. Vzhledem k tomu, že plastové tašky jsou tenké a lehké, nemají z hlediska recyklace vysokou hodnotu. Vyšší míra recyklace plastových nákupních tašek problém nevyřeší. 39 % plastových tašek se sice spaluje, avšak každá druhá plastová taška končí na skládce, odkud ji může vítr odfouknout. Ukládání na skládkách se obecně považuje za nejhorší možnost. Prevence je jednoznačně nejlepší.

Jakmile se plastové tašky dostanou do životního prostředí, mohou zde přetrvávat stovky let. Postupně se rozpadají na menší a menší částečky, které se šíří přes hranice jednotlivých států i mořské hranice. V současnosti tvoří plastové tašky spolu s plastovými lahvemi převážnou část plastového odpadu v evropských mořích, který představuje více než 70 % veškerého odpadu. Ve Velké Británii vyplaví moře v průměru 72 nákupních tašek na jednu míli pláže. To má zásadní dopady na mořskou faunu, zejména pak na mořské savce. Částice plastového odpadu byly rovněž nalezeny ve více než 90 % ptáků žijících v Severním moři. Plastový odpad má zároveň negativní vliv na turistické oblasti, jako jsou přírodní rezervace, neboť náklady na činnosti spojené s úklidem znamenají pro místní společenství značnou hospodářskou zátěž.

3. Společný problém vyžaduje společný přístup

Nadměrná spotřeba plastových tašek, neúčinné využívání zdrojů a znečištění životního prostředí překračující hranice jsou společným problémem všech členských států EU a vyžadují společný přístup. Z konzultací vedených Evropskou komisí v roce 2011 vyplynulo, že evropští občané důrazně podporují celoevropské řešení problému s jednorázovým používáním plastových tašek.

Evropská komise bohužel ve svém návrhu nepředkládá žádný celoevropský přístup. Navrhuje pouze, aby každý členský stát řešil problém s plastovými taškami jednostranně, bez jakéhokoli cíle. Tímto přístupem Komise zřetelně ignoruje přání evropských občanů a zároveň odporuje vlastnímu posouzení dopadů a vypracovaným podpůrným studiím. Společnost Bio-Intelligence Service v podstatě ve své studii vyloučila z dalšího posuzování možnost uložit členským státům, aby zavedly vnitrostátní preventivní cíle, neboť tuto možnost považovala za příliš složitou. Studie uvádí, že splnění těchto cílů není jisté a je z velké míry závislé na politickém odhodlání jednotlivých členských států[1].

Autoři studie a posouzení dopadů místo toho dospěli k závěru, že nejúčinnějším přístupem by byla kombinace cíle, kterým je předcházení vniku odpadu na úrovni EU, a zpoplatnění na úrovni jednotlivých států, kdy by obchody byly povinny zpoplatnit plastové nákupní tašky. Je tudíž nepochopitelné, proč Komise po konzultacích mezi útvary tak očividně ignorovala závěry svého vlastního posouzení dopadů a nepřijala ani cíl týkající se snížení spotřeby, ani systém povinného zpoplatnění.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že zpravodajka vítá návrh Komise jako odrazový můstek pro přijetí smysluplných legislativních opatření zaměřených na omezení plýtvání plastovými nákupními taškami. Obzvláště vítá důkladnou přípravnou činnost Komise a hodlá ve svém přístupu vycházet z upřednostňované možnosti uvedené v posouzení dopadů (cíl týkající se snížení spotřeby na úrovni EU a hospodářská opatření), jež má slovy Komise „[n]ejvíce předpokladů pro dosažení ambiciózních výsledků v oblasti životního prostředí a zároveň pro zajištění pozitivních hospodářských dopadů, pro omezení negativních účinků na zaměstnanost, pro zajištění přijetí ze strany veřejnosti a pro zvýšení povědomí o udržitelné spotřebě [...]“.

4. Zavedení evropského cíle týkajícího se snížení spotřeby plastových tašek

As stated in the impact assessment prepared by the Commission, one key element to address the over-use of plastic bags is to introduce an EU-wide reduction target for the consumption of lightweight plastic carrier bags. Within three years of the entry into force of this directive, Member States should achieve a reduction of at least 50% in the consumption of lightweight plastic carrier bags; and within five years, a reduction of at least 80%. The target should be based on the average consumption in the EU in 2010. The overall target would be applicable to all Member States, but would demand more action in those Member States that have not yet taken action to reduce the consumption of lightweight plastic carrier bags.

5. Putting a price on carrier bags

It has been shown that making consumers pay for plastic bags can reduce consumption dramatically almost overnight. One central factor stands out across European countries that have already achieved a comparatively low consumption level of carrier bags: plastic bags are not handed out for free. This measure should apply across the EU: under the new directive Member States should ensure that economic operators selling food do not provide plastic carrier bags free or charge; however, it should not apply to bags which are necessary for food hygiene or to very lightweight plastic bags or their alternatives (see point 6). Furthermorem Member States should encourage economic operators selling solely non-food items not to provide plastic carrier bags free of charge. As far as bio-based compostable lightweight carrier bags are concerned, Member States who have established separate collection of bio-waste should be allowed to reduce the charge (see point 7).

6. Exempting bags necessary for food hygiene and replacing very lightweight plastic bags by more sustainable bags

Plastic carrier bags that are necessary for food hygiene to wrap humid, loose foods such as raw meat, fish and dairy and plastic bags to hold unpackaged prepared foodstuffs should be exempted from the scope of this Directive.

Furthermore, your rapporteur suggests drawing up a distinction between lightweight plastic carrier bags (10–49 microns) and very lightweight plastic carrier bags (below 10 microns). Very lightweight plastic carrier bags are routinely used to purchase dry, loose unpackaged foods such as fruits, vegetables or confectionery. The use of very lightweight plastic carrier bags for such purposes helps prevent food wastage, since it enables consumers to purchase the exact amount required rather than a fixed pre-packaged quantity, and since it allows the withdrawal of a product that is no longer fit for consumption specifically without needing to discard entire pre-packaged packages. However, very lightweight plastic carrier bags made of conventional plastics are a particular problem with regard to littering, therefore they should be gradually replaced by carrier bags made of recycled paper, or by very lightweight plastic carrier bags which are biodegradable and compostable.

7. Are biodegradable and compostable plastics the solution?

Biodegradable and compostable plastic materials are sometimes presented as a solution to the environmental problem of plastic carrier bags. While they pose less of a problem when they end up in the environment as compared to conventional plastics, they are no solution to littering, and resorting to biodegradable and compostable plastics does not address the throw-away mentality that underlies excessive consumption of plastic bags, and may even wrongly legitimize such wasteful use.

Furthermore, they also need to be treated properly, which requires separate collection of bio-waste to start with. To acknowledge the potential benefits of biodegradable and compostable plastic materials over conventional plastics while addressing overconsumption at the same time, your rapporteur suggests that Member States that have established separate collection of bio-waste may require economic operators selling food to reduce the price charged for biodegradable lightweight plastic carrier bags by up to 50% as compared to conventional ones.

Moreover, the requirements with regard to biodegradable packaging should be modified in order to ensure that only materials that are fully biodegradable are considered biodegradable. Furthermore, the essential requirements with regard to packaging recoverable in the form of composting should also be amended in order to ensure that a European standard for garden composting in developed.

8. Vyloučení nepravých přátel: „oxo-biodegradabilní“ plasty

„Oxo-biodegradabilní“ plasty se v přírodním prostředí biologicky nerozkládají, pouze se rozpadají na druhotné mikroplasty. Je proto zavádějící označovat tyto materiály jako „biodegradabilní“. Rozpad přeměňuje viditelný odpad na odpad neviditelný. Spíše než o řešení problému s odpady se tedy jedná o zvyšování znečištění životního prostředí materiály z plastů. „Oxo-biodegradabilní“ plasty by proto neměly být používány jako obalový materiál.

9. Náhrada nebezpečných látek v obalech obecně

Zpravodajka navrhuje využít příležitosti a zabývat se v souvislosti se změnou směrnice o obalech prevencí nejen z hlediska kvantitativního, ale i kvalitativního. Aby byli evropští občané méně vystaveni nebezpečným látkám a aby se zabránilo tomu, že se tyto látky ve fázi odpadu uvolňují do životního prostředí, neměl by obal jako celek obsahovat látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, ani endokrinní disruptory.

10. Možnost členských států přijmout přísnější opatření

Je sice třeba přijmout společnou evropskou strategii, která by řešila nadměrnou spotřebu plastových tašek, některé členské státy však mohou mít zájem přijmout ambicióznější cíle týkající se snížení spotřeby, než je společný cíl EU. Členské státy by proto měly mít podle návrhu Komise možnost využívat ekonomických nástrojů, jako jsou daně a omezení týkající uvádění na trh.

POSTUP

Název

Změna směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

Referenční údaje

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Datum předložení EP

4.11.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2014

 

 

 

Datum přijetí

10.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

10

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Datum předložení

14.3.2014