BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Margrete Auken


Procedure : 2013/0371(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0174/2014
Indgivne tekster :
A7-0174/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0761),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0392/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. februar 2014[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0174/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag   1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til store mængder henkastet affald og en ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. Henkastning af plastbæreposer bidrager til problemet med affald i havet, der truer marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til store mængder henkastet affald og en ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. Henkastning af plastbæreposer resulterer i miljøforurening og forværrer de udbredte problemer med affald i vandområder, hvilket truer akvatiske økosystemer over hele verden.

 

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Derudover har ophobningen af plastbæreposer i miljøet en tydeligt negativ indvirkning på visse økonomiske sektorer, såsom turismen.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron, hvilket svarer til langt de fleste af det samlede antal plastbæreposer, der forbruges i Unionen, genanvendes knaphyppigt som tykkere plastbæreposer, og der er større tendens til, at de smides væk.

(3) Letvægtsplastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron, hvilket svarer til langt de fleste af det samlede antal plastbæreposer, der forbruges i Unionen, er knapgenbrugelige som tykkere plastbæreposer, der er større tendens til, at de smides væk, og de vil på grund af deres lave vægt med større sandsynlighed blive spredt i miljøet, både på landjorden og i ferskvands- og marine økosystemer.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Det aktuelle genanvendelsesniveau er meget lavt, selv om plastbæreposer kan genanvendes. Genanvendelsen af plastbæreposer forventes desuden ikke at nå et betydeligt niveau, da plastbæreposer som følge af deres ringe tykkelse og lave vægt ikke besidder en høj genanvendelsesværdi. Derudover eksisterer der ikke nogen særskilt indsamling af plastbæreposer, transport af dem er omkostningsfuld, og afvaskning af dem med henblik på genanvendelse kræver store mængder vand. Genanvendelse af plastbæreposer løser derfor ikke de problemer, som de skaber.

Begrundelse

Det aktuelle genanvendelsesniveau for plastbæreposer ligger på 6,6 %. Ifølge undersøgelsen “Bio-Intelligence Study”, som dannede grundlag for konsekvensanalysen, vurderes det, at genanvendelsesniveauet fortsat vil være under 10 % i 2020. Hvis man ser bort fra, at forebyggelse og genbrug indtager en højere prioritering end genanvendelse i henhold til affaldshierarkiet, er det åbenlyst, at stigende genanvendelse ikke løser problemet.

Ændringsforslag   5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer betragteligt inden for Unionen som følge af forskelle i forbrugsvaner og miljøbevidsthed samt effektiviteten af medlemsstaternes politiske foranstaltninger. Nogle medlemsstater har formået at nedbringe forbruget af plastbæreposer betydeligt, idet det gennemsnitlige forbrug i de syv bedst præsterende medlemsstater kun svarer til 20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer betragteligt inden for Unionen, ikke kun som følge af forskelle i forbrugsvaner og miljøbevidsthed, men navnlig på grund af effektiviteten af medlemsstaternes politiske foranstaltninger. Nogle medlemsstater har formået at nedbringe forbruget af plastbæreposer betydeligt, idet det gennemsnitlige forbrug i de syv bedst præsterende medlemsstater kun svarer til 20 % af EU's gennemsnitlige forbrug. Reduktionsmålene i hele EU bør fastsættes i forhold til det gennemsnitlige forbrug af plastbæreposer i hele Unionen for at tage hensyn til de reduktioner, der allerede er opnået af visse medlemsstater.

Ændringsforslag   6

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) De foreliggende data om forbruget af plastbæreposer i Unionen viser tydeligt, at forbruget er lavt eller er blevet mindsket i de medlemsstater, hvor de økonomiske aktører ikke udleverer plastbæreposer gratis, men i stedet mod en mindre betaling.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Det har endvidere vist sig, at forbrugeroplysninger spiller en afgørende rolle med henblik på at nå reduktionsmålene for forbruget af plastbæreposer. Der er derfor behov for en øget institutionel indsats for at øge bevidstgørelsen om de miljømæssige virkninger af plastbæreposer samt gøre op med den nuværende opfattelse af plast som en uskadelig, billig og i sig selv værdiløs vare.

Ændringsforslag   8

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i det gennemsnitlige forbrug af letvægtsplastbæreposer bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at mindske forbruget af plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron i overensstemmelse med de generelle mål for Unionens affaldspolitik og Unionens affaldshierarki som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver7. Sådanne begrænsende foranstaltninger bør tage hensyn til det nuværende forbrugsniveau af plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, så et højere niveau kræver en større indsats. For at overvåge fremskridtene med at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer forelægger de nationale myndigheder oplysninger om deres forbrug i henhold til artikel 17 i direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i det gennemsnitlige forbrug af letvægtsplastbæreposer bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til i betydelig grad at mindske forbruget af plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron og med et meget begrænset genanvendelsespotentiale i overensstemmelse med de generelle mål for Unionens affaldspolitik og Unionens affaldshierarki som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver7. Sådanne begrænsende foranstaltninger bør tage hensyn til det nuværende forbrugsniveau af plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, så et højere niveau kræver en større indsats. For at overvåge fremskridtene med at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer forelægger de nationale myndigheder oplysninger om deres forbrug i henhold til artikel 17 i direktiv 94/62/EF.

______________

_________________

7 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

7 EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

Ændringsforslag   9

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) De foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe, bør omfatte anvendelsen af økonomiske instrumenter, såsom prismæssige foranstaltninger, der har vist sig særligt virkningsfulde, når det kommer til at mindske forbruget af plastbæreposer. Medlemsstaterne bør sikre, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, ikke stiller plastbæreposer ud over plastbæreposer med en meget lav vægt eller alternativer hertil omkostningsfrit til rådighed på salgsstedet for varer eller produkter. Medlemsstaterne bør ligeledes tilskynde til, at de økonomiske aktører, der udelukkende sælger ikke-fødevarerelaterede varer, ikke stiller plastbæreposer omkostningsfrit til rådighed på salgsstedet for varer eller produkter.

Ændringsforslag   10

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte anvendelsen af økonomiske instrumenter, såsom skatter og afgifter, der har vist sig særligt virkningsfulde, når det kommer til at mindske forbruget af plastbæreposer, samt handelsrestriktioner, såsom forbud som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 94/62/EF, der er omfattet af kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) Medlemsstaterne bør også kunne anvende økonomiske instrumenter, såsom skatter og afgifter, samt handelsrestriktioner, såsom forbud, som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 94/62/EF, der er omfattet af kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Plastbæreposer, der anvendes til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt, såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter, og plastbæreposer, der anvendes til indpakning af uemballerede, tilberedte fødevarer, er nødvendige for fødevarehygiejnen og bør således være undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag   12

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Plastbæreposer med en meget lav vægt anvendes ofte ved køb af tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom frugter, grøntsager eller konfekturevarer. Brugen af plastbæreposer med en meget lav vægt til sådanne formål bidrager til at forebygge fødevarespild, da forbrugeren får mulighed for at købe den nøjagtigt påkrævede mængde frem for en fast færdigpakket mængde, og da det gør det muligt at trække et produkt tilbage, som ikke længere er egnet til forbrug, navnlig uden at skulle kassere hele færdigpakkede pakker af varer. Plastbæreposer med en meget lav vægt, der er fremstillet af konventionelt plastic, udgør ikke desto mindre et særligt problem med hensyn til henkastet affald.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Plastbæreposer, der er fremstillet af bionedbrydelige og komposterbare materialer, er mindre skadelige for miljøet end konventionelle plastbæreposer. Såfremt anvendelsen af plastbæreposer sikrer vigtige fordele, navnlig i tilfælde, hvor plastbæreposer med en meget lav vægt anvendes til tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, som f.eks. frugter, grøntsager og konfekturevarer, bør disse konventionelle plastbæreposer med en meget lav vægt gradvist udskiftes med bæreposer af genbrugspapir eller bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer med en meget lav vægt. Hvis brugen af plastbæreposer bør mindskes, navnlig brugen af letvægtsplastbæreposer, bør brugen af sådanne poser af bionedbrydelige og komposterbare materialer ligeledes indplaceres under det almene reduktionsmål. Medlemsstater med særskilt indsamling af bioaffald bør imidlertid have mulighed for at reducere prisen på bionedbrydelige og komposterbare letvægtsplastbæreposer.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6d) Uddannelsesprogrammer, der er rettet mod forbrugere i almindelighed og børn i særdeleshed, bør indtage en særlig rolle med henblik på at mindske brugen af plastbæreposer. Disse uddannelsesprogrammer bør gennemføres af såvel medlemsstater som producenter og detailhandlere på salgsstedet for varer og produkter.

Ændringsforslag   15

Forslag til direktiv

Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6e) De væsentlige krav til genanvendelig emballage i form af kompostering bør ændres for at sikre, at der udarbejdes en europæisk standard for havekompostering. De væsentlige krav til bionedbrydelig emballage bør ændres for at sikre, at kun de materialer, som er fuldt ud bionedbrydelige, anses for at være bionedbrydelige.

Ændringsforslag   16

Forslag til direktiv

Betragtning 6 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6f) Ved den europæiske standard EN 13432 om krav til emballage, som kan genanvendes ved kompostering og bionedbrydning - efterprøvningsordninger og evalueringskriterier for endelig godkendelse af emballage fastlægges de karakteristika, som et materiale skal besidde for at blive betragtet som ”komposterbart”, nemlig at det kan genanvendes gennem en organisk genanvendelsesproces bestående af kompostering og anaerob nedbrydning. Kommissionen bør anmode Den Europæiske Standardiseringsorganisation om at udarbejde en særskilt standard for havekompostering.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 6 g (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6g) Visse plastmaterialer omhandles som “oxo-bionedbrydelige” af deres producenter. I sådanne plastmaterialer indgår “oxo-bionedbrydelige” tilsætningsstoffer, fortrinsvis metalsalte, i konventionelt plastic. Som en konsekvens af iltningen af disse tilsætningsstoffer fragmenteres plastmaterialerne til små partikler, som forbliver i miljøet. Det er derfor misvisende at henvise til sådanne plastmaterialer som ”bionedbrydelige”. Fragmenteringen omdanner synligt henkastet artikelaffald, såsom plastbæreposer, til usynligt henkastet affald i form af sekundært mikroplastic. Dette udgør ikke en løsning på affaldsproblemet, men forøger snarere forureningen af miljøet gennem disse plastmaterialer. Disse plastmaterialer bør derfor ikke anvendes i plastemballage.

Begrundelse

Det bør præciseres, at “oxo-bionedbrydeligt” plastic, som reelt ikke nedbrydes, men blot fragmenteres til sekundært mikroplastic, bør udelukkes som emballagemateriale. Fragmentering af plastic til sekundært mikroplastic forøger forureningen af miljøet gennem plastic og bør således ikke tillades. Dette er i overensstemmelse med Miljøudvalgets holdning inden for rammerne af den europæiske strategi om plasticaffald.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 6 h (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6h) Anvendelsen af stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og hormonforstyrrende stoffer bør udfases af emballagemateriale med henblik på at undgå, at mennesker i unødigt omfang udsættes for disse stoffer, og at disse stoffer slipper ud i miljøet under affaldsfasen.

Begrundelse

CMR-stoffer og hormonforstyrrende stoffer er stoffer, der giver anledning til meget stor bekymring. De bør udskiftes, hvor det er muligt. Udskiftningen af dem inden for plastemballage er i overensstemmelse med Miljøudvalgets holdning inden for rammerne af den europæiske strategi om plasticaffald. I emballagedirektivet er der allerede fastsat grænseværdier for tungmetaller.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 6 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6i) Skadelige stoffer, navnlig hormonforstyrrende stoffer, bør helt forbydes i plastbæreposer for at sikre et godt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger til mindskelse af forbruget af plastbæreposer bør ikke føre til en overordnet stigning i produktionen af emballage.

(7) Foranstaltninger til mindskelse af forbruget af plastbæreposer bør føre til en varig reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer og bør ikke føre til en overordnet stigning i produktionen af emballage.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Med henblik på at sikre EU-dækkende genkendelighed af angivelser (mærke, tegn eller farvekode) på bionedbrydelige og komposterbare poser bør beføjelsen til at vedtage retsakter tillægges Kommissionen, for så vidt angår fastlæggelse af disse angivelser, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) For ikke at hæmme det indre markeds funktionsevne bør der i hele Unionen gælde samme betingelser for de anvendte materialer. Forskelle i den måde, visse medlemsstater håndterer visse materialer, er ødelæggende for genanvendelse og handel.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. -2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1 a) I artikel 3 indsættes som nr. -2a:

 

"-2a. "plastbæreposer": poser med eller uden hank fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i forordning (EF) nr. 10/2011, som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer og produkter med det formål at transportere varer. Plastbæreposer, som af hensyn til fødevarehygiejnen er nødvendige til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt, såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter, og plastbæreposer til indpakning af uemballerede, tilberedte fødevarer betragtes ikke som plastbæreposer i henhold til målene i dette direktiv."

Ændringsforslag   24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2a. "letvægtsplastbæreposer", dvs. poser fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011* med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer og produkter.

"2a. "letvægtsplastbæreposer", dvs. poser fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011* med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og som udleveres til forbrugere på salgsstedet for varer og produkter, med undtagelse af plastbæreposer med en meget lav vægt.

_________________

_____________________

* EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1."

* EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1."

Ændringsforslag   25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 3 indsættes som nr. 2b:

 

"2b. ”plastbæreposer med en meget lav vægt”: poser fremstillet af plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 med en vægtykkelse på mindre end 10 mikron."

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) I artikel 3 indsættes som nr. 2c:

 

"2c. “oxo-fragmenterbare plastmaterialer”: plastmaterialer, som indeholder tilsætningsstoffer, der katalyserer fragmenteringen af plastmaterialer til mikrofragmenter af plastmaterialer."

Begrundelse

Der bør gives en klar definition på oxo-fragmenterbare plastmaterialer.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) I artikel 3 indsættes som nr. 2d:

 

"2d. "bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. Definitionen omfatter ikke restprodukter fra skovbrug eller landbrug, gødning, renseslam eller andre former for bionedbrydeligt affald, som f.eks. naturlige tekstilmaterialer, papir eller forarbejdet træ. Den omfatter heller ikke biprodukter fra fødevareproduktion, som aldrig bliver til affald."

Begrundelse

Der bør gives en klar definition på biobaserede materialer. Denne definition stammer fra Kommissionens grønbog om håndtering af bioaffald i EU (COM(2008)0811).

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 d (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) I artikel 3 indsættes som nr. 2e:

 

 

"2e. “stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske”, dvs. stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008*.

 

______________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1)."

Begrundelse

Der bør gives en klar definition på CMR-stoffer, der behandles under denne lovgivning.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 1 e (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) I artikel 3 indsættes som nr. 2f:

 

"2f. “hormonforstyrrende stoffer”: stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber, i forbindelse med hvilke der er videnskabelig dokumentation for eventuelle alvorlige indvirkninger på menneskers sundhed, eller egenskaber, der er identificeret i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006*, eller der er identificeret i overensstemmelse med Kommissionens henstilling [.../.../EU] **.

 

________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

 

**Kommissionens henstilling [.../.../EU] af … om identifikationskriterier for hormonforstyrrende stoffer (EUT L…)."

 

Begrundelse

Der bør gives en klar definition på hormonforstyrrende stoffer, der behandles under denne lovgivning. Der bør findes tre måder, hvorpå et stof kan identificeres som et hormonforstyrrende stof: på grundlag af videnskabelig dokumentation for eventuelle alvorlige indvirkninger på menneskers sundhed, på grundlag af identifikationen under REACH-forordningen (som er officiel, men langt fra omfattende) eller på grundlag af Kommissionens henstilling om dette spørgsmål, som Kommissionen er forpligtet til at vedtage inden udgangen af dette år i medfør af forordningerne om hhv. plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. -2 (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. -1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-2) I artikel 4 indsættes som stk. -1a:

 

"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at emballage fremstilles på en sådan måde, at det ikke indeholder stoffer i koncentrationer over 0,01 %, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, eller som har hormonforstyrrende virkninger. Medlemsstaterne sikrer, at emballage fremstilles på en sådan måde, at det ikke indeholder “oxo-fragmenterbare” plastmaterialer. Disse foranstaltninger opnås senest den …*.

 

________________

 

*EUT: indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden."

Begrundelse

Der bør generelt være en udfasning af CMR-stoffer og hormonforstyrrende stoffer fra emballagemateriale. Der bør ligeledes være en tydelig udfasning af oxo-fragmenterbare plastmaterialer fra emballagemateriale. Disse udfasninger krævedes af Miljøudvalget inden for rammerne af den europæiske strategi om plasticaffald.

Ændringsforslag   31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger med henblik på at opnå en mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer på deres område senest to år efter dette direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at opnå en varig mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer på deres område på henholdsvis mindst

 

- 50 % senest den …* og

 

- 80 % senest den …**

 

i forhold til gennemsnitsforbruget i Unionen i 2010.

 

________________

 

*EUT: indsæt venligst datoen tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

** EUT: indsæt venligst datoen fem år efter dette direktivs ikrafttræden."

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 a – afsnit 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, ikke stiller bæreposer omkostningsfrit til rådighed med undtagelse af plastbæreposer med en meget lav vægt eller alternativer hertil som omhandlet i stk. 1c i denne artikel.

 

Medlemsstaterne sikrer, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, opkræver en pris for letvægtsplastbæreposer, som er virkningsfuld og forholdsmæssig, for derved at nå reduktionsmålet som omhandlet i stk. 1a i denne artikel. Medlemsstaterne sikrer, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, som minimum opkræver den samme pris for tykkere plastbæreposer, og at de ikke udskifter letvægtsplastbæreposer med plastbæreposer med en meget lav vægt på salgsstedet. Medlemsstaterne træffer sådanne foranstaltninger senest den ...*.

 

Medlemsstater, som har vedtaget en særskilt indsamling af bioaffald, kan kræve, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, mindsker prisen på op til 50 % på letvægtsplastbæreposer, der er bionedbrydelige og komposterbare.

 

Medlemsstaterne tilskynder de økonomiske aktører, der sælger ikke-fødevarerelaterede varer, til at opkræve en pris for plastbæreposer, således at den er virkningsfuld og forholdsmæssig for derved at nå reduktionsmålene som omhandlet i stk. 1a i denne artikel.

 

________________

 

*EUT: indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden."

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 a – afsnit 3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at anvendelsen af plastbæreposer med en meget lav vægt, der anvendes til indpakning af tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom frugter, grøntsager og konfekturevarer, gradvist udskiftes med bæreposer, der er fremstillet af genbrugspapir, eller med plastbæreposer med en meget lav vægt, som er bionedbrydelige og komposterbare. Medlemsstaterne skal nå et udskiftningsniveau på 50 % senest den …* og på 100 % senest den …**.

 

________________

 

*EUT: indsæt venligst datoen tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

** EUT: indsæt venligst datoen fem år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte anvendelsen af nationale reduktionsmål, økonomiske instrumenter såvel som handelsrestriktioner som en undtagelse fra artikel 18 i dette direktiv.

1b. Medlemsstaterne kan anvende andre økonomiske instrumenter samt bevare eller indføre handelsrestriktioner som en undtagelse fra artikel 18 i dette direktiv. Sådanne foranstaltninger må imidlertid ikke udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I artikel 4 indsættes som stk. 1c:

 

"1c. Detailhandlere skal give forbrugerne mulighed for at afvise og forlade salgsstedet uden emballage, som de anser for overflødig, navnlig bæreposer. Detailhandlere sikrer, at denne emballage enten genbruges eller genvindes."

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) I artikel 4 indsættes som stk. 1d:

 

"1d. Kommissionen og medlemsstaterne skal som minimum i løbet af det første år efter dette direktivs ikrafttræden fremme offentlige oplysnings- og bevidstgørelseskampagner om de negative miljømæssige virkninger af en overdreven brug af konventionelle plastbæreposer."

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2e) I artikel 4 indsættes som stk. 1e:

 

"1e. Foranstaltningerne til mindskelse af anvendelsen af bæreposer kan ledsages af foranstaltninger vedrørende miljømæssigt design, som f.eks. begrænset overflade til påtryk af kommercielle meddelelser eller reklamemærker, med det formål at mindske anvendelsen af blæk og trykfarver, der er skadelige for miljøet. Dette finder ikke anvendelse på meddelelser eller advarsler om de miljømæssige virkninger af anvendelsen af plastbæreposer, som udstedes af visse medlemsstater."

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – nr. 1 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d) I artikel 4 indsættes som stk. 1f:

 

"1f. Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltningerne til mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer ikke fører til en overordnet stigning i produktionen af emballage."

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 e (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2e) Som ny artikel 6a indsættes:

 

"Artikel 6a

 

Hvis poser er bionedbrydelige og komposterbare, skal dette tydeligt angives på posen i form af et mærke, et tegn eller en farvekode. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at definere sådanne angivelser med henblik på at gøre det muligt at genkende sådanne poser i hele EU. Medlemsstaterne kan indføre foranstaltninger for at angive andre kendetegn, såsom egnethed til genbrug, genanvendelse og nedbrydelighed.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 f (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 20 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2f) Som ny artikel 20a indsættes:

 

"Artikel 20a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den ...*.

 

3. Den i artikel 6a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

________________

 

* EUT: indsæt venligst datoen for ændringsdirektivets ikrafttræden."

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2 g (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II – punkt 3 – litra c og d

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(2g) I bilag II affattes stk. 3, litra c) og d), således:

c) Genanvendelse i form af kompostering

c) Genanvendelse i form af kompostering

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes.

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det er fuldt ud foreneligt med separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet i erhvervslivet og/eller haven, som affaldet underkastes.

d) Bionedbrydelig emballage

d) Bionedbrydelig emballage

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand.

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at alle materialer til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand.”

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest tolv måneder efter direktivets ikrafttrædelse. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres nationale lovgivning og sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest tolv måneder efter direktivets ikrafttrædelse. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Senest den … * skal Kommissionen gennemgå effektiviteten af dette direktiv og vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, som om nødvendigt ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag.

 

________________

 

*EUT: indsæt venligst datoen seks år efter dette direktivs ikrafttræden."

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Forbruget af plastbæreposer i Den Europæiske Union er usædvanligt stort. Hvert år forbruges der næsten 100 mia. plastbæreposer, som er et tal, der senest i 2020 forventes at stige til 111 mia. plastbæreposer, hvis der ikke træffes foranstaltninger. Dette betyder, at hver europæer i gennemsnit anvender 200 plastbæreposer i løbet af et år. Hvis det tager dig fem minutter at læse denne begrundelse, vil der i mellemtiden være blevet forbrugt 1 mio. plastbæreposer i EU.

89 % af plastbæreposerne anvendes imidlertid ofte blot en enkelt gang, inden de ender som affald. Mens tykkere plastbæreposer, der har til formål at blive genbrugt, er tilgængelige på markedet, fortsætter forbrugerne i mange medlemsstater med at benytte sig af engangsplastbæreposer, fordi de modtager dem gratis. Detailhandlere udleverer dem gratis, eftersom letvægtsplastbæreposer, der hovedsageligt fremstilles i Asien, er meget billige.

2. Negative konsekvenser for samfundet og miljøet

Dette overvældende forbrug af engangsplastbæreposer er ikke blot meget ineffektivt fra et ressourcemæssigt synspunkt, men det har også negative konsekvenser for miljøet. Hvert år ender 8 mia. plastbæreposer som affald i miljøet i EU, herunder i havene. Trods stigende ressourcepriser vurderes det aktuelle genanvendelsesniveau for plastbæreposer kun at være 6,6 %, og dette vil sandsynligvis ikke stige betydeligt i de kommende år. På grund af plastbæreposers ringe tykkelse og lave vægt besidder de ikke en høj genanvendelsesværdi. Et stigende genanvendelsesomfang for plastbæreposer vil ikke løse problemet. Selv om 39 % af plastbæreposer forbrændes, sendes hver anden plastbærepose til deponeringsanlæg, hvorfra de kan blæses væk med vinden ud i miljøet. Deponeringsanlæg anses generelt for at være den dårligste løsning, mens forebyggelse åbenlyst er den bedste.

Når plastbæreposer ender i miljøet, kan de bestå i hundredvis af år, hvor de gradvist fragmenteres til mindre og mindre dele og bringes over nationale grænser og søgrænser. For øjeblikket udgør plastbæreposer sammen med plasticflasker størstedelen af plasticaffald i de europæiske have. Plasticaffald udgør mere end 70 % af det samlede affald. I Det Forenede Kongerige skyller der i gennemsnit 72 indkøbsposer ind fra havet for hver mil på stranden. Konsekvenserne for havets fauna er dramatiske, navnlig for havpattedyr. Der er også fundet partikler fra plasticaffald i mere end 90 % af fuglene ved Nordsøen. Plasticaffald har samtidig negative indvirkninger på turistområder, såsom naturparker, hvor saneringsindsatsen udgør en betydelig økonomisk byrde for de lokale samfund.

3. En fælles udfordring kræver en fælles strategi

Overforbruget af plastbæreposer, ineffektiv ressourceanvendelse og grænseoverskridende miljøforurening udgør en fælles udfordring for alle EU's medlemsstater og kræver en fælles strategi. En høring, der blev gennemført af Kommissionen i 2011, viste en stærk opbakning fra de europæiske borgere med henblik på at tage hånd om problemet med engangsplastbæreposer på europæisk niveau.

Det forslag, som Kommissionen har fremsat, indeholder på beklagelig vis ikke en europæisk strategi. Af forslaget fremgår udelukkende, at hver medlemsstat ensidigt bør tage hånd om problemet med plastbæreposer uden noget mål. Dette ignorerer ikke blot den tydelige opfordring fra de europæiske borgere, men står ligeledes i stærk kontrast til Kommissionens egen konsekvensanalyse og de tilgrundliggende undersøgelser. I undersøgelsen af Bio-Intelligence Service blev udtalelsen om at opfordre medlemsstaterne til at opstille nationale forebyggelsesmål gennem yderligere vurderinger reelt negligeret, eftersom det blev anset for at være alt for kompliceret, idet det blev påpeget, at det ville være usikkert og i høj grad afhængig af medlemsstaternes politiske engagement for at opnå disse mål[1].

I undersøgelsen og konsekvensanalysen blev der derimod slået til lyd for, at den mest effektive strategi ville være at kombinere et mål om affaldsforebyggelse på EU-niveau med prismæssige foranstaltninger på nationalt niveau, som ville gøre det obligatorisk for forretninger at gøre plastbæreposer omkostningspligtige. Det er af den grund vanskeligt at forstå, hvorfor Kommissionen så åbenlyst så bort fra undersøgelserne af sin egen konsekvensanalyse efter høring i de øvrige tjenestegrene ved hverken at vedtage et reduktionsmål eller en obligatorisk prisordning.

Med dette in mente bifalder ordføreren Kommissionens forslag som et skridt mod et hensigtsmæssigt lovgivningsmæssigt tiltag mod spild af plastbæreposer. Hun glæder sig i særlig grad over Kommissionens forberedende arbejde og har til hensigt at basere sin strategi på den foretrukne holdning, som fremgår af konsekvensanalysen (EU's reduktionsmål og økonomiske foranstaltninger), og som i henhold til Kommissionens udsagn har det største potentiale til at levere ambitiøse resultater på miljøområdet og samtidig opnå positive økonomiske indvirkninger, mindske de negative konsekvenser for beskæftigelsen, sikre offentlig godkendelse og bidrage til en bredere bevidstgørelse om bæredygtigt forbrug.

4. Indførelse af et europæisk reduktionsmål for plastbæreposer

Som det blev påpeget i den konsekvensanalyse, der blev udarbejdet af Kommissionen, er et centralt element med hensyn til at tage hånd om overforbruget af plastbæreposer at indføre et EU-omfattende reduktionsmål for forbruget af letvægtsplastbæreposer. Senest tre år efter dette direktivs ikrafttræden bør medlemsstaterne opnå en mindskelse af forbruget letvægtsplastbæreposer på mindst 50 % og senest fem år efter direktivets ikrafttræden en mindskelse på mindst 80 %. Målet bør baseres på gennemsnitsforbruget i EU i 2010. Det overordnede mål ville finde anvendelse på alle medlemsstater, men ville kræve yderligere tiltag i de medlemsstater, som endnu ikke har truffet foranstaltninger med henblik på at reducere forbruget af letvægtsplastbæreposer.

5. Prissætning af plastbæreposer

Det er blevet påvist, at hvis forbrugerne skal betale for plastbæreposer, kan man nærmest fra den ene dag til den anden reducere forbruget heraf kraftigt. En vigtig faktor skiller sig ud på tværs af de europæiske lande, der allerede har nået et relativt lavt forbrugsniveau for plastbæreposer, nemlig at plastbæreposer ikke udleveres omkostningsfrit. Denne foranstaltning bør finde anvendelse i hele EU. I medfør af det nye direktiv bør medlemsstaterne sikre, at de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, ikke stiller plastbæreposer omkostningsfrit til rådighed, men dette bør imidlertid ikke finde anvendelse på poser, som er nødvendige af hygiejnemæssige hensyn, eller plastbæreposer med en meget lav vægt eller alternativer hertil (jf. punkt 6). Endvidere bør medlemsstaterne tilskynde til, at de økonomiske aktører, der udelukkende sælger ikke-fødevarerelaterede varer, ikke stiller plastbæreposer omkostningsfrit til rådighed. For så vidt angår biobaserede komposterbare letvægtsbæreposer, bør de medlemsstater, der har vedtaget særskilt indsamling af bioaffald, have bemyndigelse til at reducere prisen på bæreposer (jf. punkt 7).

6. Undtagelse for poser af hygiejnemæssige hensyn og udskiftning af plastbæreposer med en meget lav vægt med mere bæredygtige poser

Plastbæreposer, som af hensyn til fødevarehygiejnen er nødvendige til indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt, såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter, og plastbæreposer til indpakning af uemballerede, tilberedte fødevarer bør være undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ordføreren foreslår desuden, at der udarbejdes en differentiering mellem letvægtsplastbæreposer (10-49 mikron) og plastbæreposer med en meget lav vægt (mindre end 10 mikron). Plastbæreposer med en meget lav vægt anvendes ofte ved køb af tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom frugter, grøntsager eller konfekturevarer. Brugen af plastbæreposer med en meget lav vægt til sådanne formål bidrager til at forebygge fødevarespild, da forbrugeren får mulighed for at købe den nøjagtigt påkrævede mængde frem for en fast færdigpakket mængde, og da det gør det muligt at trække et produkt tilbage, som ikke længere er egnet til forbrug, navnlig uden at skulle kassere hele færdigpakkede pakker af varer. Plastbæreposer med en meget lav vægt, der er fremstillet af konventionelt plastic, udgør dog et særligt problem med hensyn til henkastet affald og bør derfor gradvist udskiftes med bæreposer af genbrugspapir eller bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer med en meget lav vægt.

7. Er bionedbrydeligt og komposterbart plastic løsningen?

Bionedbrydelige og komposterbare plastmaterialer fremstilles sommetider som en løsning på miljøproblemet med plastbæreposer. Selv om de skaber færre problemer sammenlignet med konventionelt plastic, når de ender i miljøet, udgør de ikke en løsning på problemet med henkastet affald, og der tages ved anvendelse af bionedbrydeligt og komposterbart plastic ikke hånd om bortkastningsmentaliteten, som ligger til grund for det overvældende forbrug af plastbæreposer, og som endda på fejlagtig vis kan gøre dette spild legitimt.

Der er endvidere behov for, at plastbæreposer håndteres korrekt, hvilket forudsætter særskilt indsamling af bioaffald til at begynde med. For at anerkende de potentielle gevinster ved bionedbrydelige og komposterbare plastmaterialer i forhold til konventionelt plastic og med henblik på samtidig at tage hånd om overforbruget foreslår ordføreren, at de medlemsstater, der har vedtaget særskilt indsamling af bioaffald, kan pålægge de økonomiske aktører, der sælger fødevarer, at reducere den pris, der opkræves for bionedbrydelige letvægtsplastbæreposer, med op til 50 % i sammenligning med de konventionelle plastbæreposer.

Kravene vedrørende bionedbrydelig emballage bør derudover ændres for at sikre, at kun de materialer, som er fuldt ud bionedbrydelige, anses for at være bionedbrydelige. De væsentlige krav til emballage, der er genanvendelig i form af kompostering, bør desuden ligeledes ændres for at sikre, at der udarbejdes en europæisk standard for havekompostering.

8. Udfasning af falske venner: "oxo-bionedbrydeligt" plastic

“Oxo-bionedbrydeligt” plastic bionedbrydes ikke i naturmiljøet, men fragmenteres kun til sekundært mikroplastic. Det er derfor misvisende at henvise til sådanne materialer som ”bionedbrydelige”. Fragmenteringen omdanner synligt henkastet affald til usynligt henkastet affald. Dette udgør ikke en løsning på affaldsproblemet, men forøger snarere forureningen af miljøet gennem plastmaterialer. “Oxo-bionedbrydeligt” plastic bør derfor ikke anvendes som emballagemateriale.

9. Udskiftning af farlige stoffer til emballage som helhed

Ordføreren foreslår at benytte muligheden i forbindelse med ændringen af emballagedirektivet til ikke blot at tage hånd om forebyggelse på en kvantitativ måde, men ligeledes på en kvalitativ måde. For at mindske det omfang, i forbindelse med hvilket europæiske borgere er udsat for farlige stoffer, og med henblik på at forebygge, at disse farlige stoffer ender i miljøet under affaldsfasen, bør emballage som helhed ikke længere indeholde stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, eller som har hormonforstyrrende virkninger.

10. Tilladelse af yderligere foranstaltninger til medlemsstaterne

Mens der er behov for en fælles europæisk strategi for at tage hånd om overforbruget af plastbæreposer, kan visse medlemsstater ønske at gå videre end de fælles reduktionsmål i EU. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at gøre brug af økonomiske instrumenter, såsom skatter samt handelsrestriktioner, som foreslået af Kommissionen.

  • [1]  Bio Intelligence Service, 2011. Konsekvensanalyse af udtalelserne om at mindske anvendelsen af engangsplastbæreposer. Slutberetning, (jf. side 78) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf

PROCEDURE

Titel

Ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer

Referencer

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Dato for høring af EP

4.11.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Ordfører

       Dato for valg

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

10

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Dato for indgivelse

14.3.2014