RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Margrete Auken


Menetlus : 2013/0371(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0174/2014

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta), et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0761),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0392/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 26. veebruari 2014. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-0174/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine süvendab probleeme seoses mereprahiga, mis ohustab mere ökosüsteeme kogu maailmas.

(2) Plastkandekottide tarbimise tulemusena tekib palju prügi ja ressursse kasutatakse ebatõhusalt ning prognoosi kohaselt selliste kottide tarbimine suureneb, kui meetmeid ei võeta. Plastkandekottide äraviskamine tekitab keskkonna saastatust ja süvendab laialtlevinud probleeme seoses prahiga veekogudes, ohustades vee ökosüsteeme kogu maailmas.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Lisaks mõjutab plastkandekottide kogunemine keskkonda ilmselgelt negatiivselt mõningaid majandusharusid, näiteks turismi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 mikronit ning mida korduskasutatakse harvem kui paksemaid plastkandekotte ja visatakse sagedamini ära.

(3) Kõige rohkem tarbitakse ELis õhukesi plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 mikronit ning mis on vähem korduskasutatavad kui paksemad plastkandekotid, millest saavad kiiremini jäätmed, mida visatakse sagedamini ära ja mis oma kerge kaalu tõttu puistuvad tõenäolisemalt keskkonda laiali – nii maale kui ka magevee ja mere ökosüsteemi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Praegune ringlussevõtu määr on väga madal, kuigi plastkandekotid on taaskasutatavad. Ka ei ole ette näha plastkandekottide ringlussevõtu olulist suurenemist, kuna nad on õhukesed ja kerged ega oma seetõttu kõrget ringlussevõtu väärtust. Lisaks ei koguta plastkandekotte eraldi, nende transport on kulukas ja nende pesemine enne ringlussevõttu nõuab suures koguses vett. Plastkandekottide ringlussevõtt ei lahenda seega nende poolt põhjustatud probleeme.

Selgitus

Plastkandekottide ringlussevõtumäär on praegu 6,6 %: Mõjuhinnangu aluseks oleva Bio Intelligence Service uuringu kohaselt peaks nimetatud määr jääma alla 10 % aastal 2020. Lisaks asjaolule, et vastavalt jäätmehierarhiale on jäätmete tekke vältimine ja korduskasutamine ringlussevõtust olulisemad, on selge, et ringlussevõtu suurendamine probleemi ei lahenda.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on ELis väga kõikuv, kuna tarbimisharjumused ja keskkonnateadlikkus, samuti liikmesriikides võetud poliitikameetmete tõhusus on erinev. Mõned liikmesriigid on suutnud plastkandekottide tarbimist märkimisväärselt vähendada: seitsme edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 20 % ELi keskmisest.

(4) Plastkandekottide tarbimise tase on ELis väga kõikuv mitte ainult tarbimisharjumuste ja keskkonnateadlikkuse erinevuste tõttu, vaid peamiselt liikmesriikides võetud poliitikameetmete tõhususe tõttu. Mõned liikmesriigid on suutnud plastkandekottide tarbimist märkimisväärselt vähendada: seitsme edukama liikmesriigi tarbimise tase on vaid 20 % ELi keskmisest. Kogu ELis tuleks kehtestada vähendamiseesmärgid võrdluses plastkandekottide keskmise tarbimisega liidus, võttes arvesse mõnedes liikmesriikides juba saavutatud vähendamist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Olemasolevad andmed plastkandekottide tarbimise kohta liidus näitavad, et sellistes liikmesriikides, kus ettevõtjad ei jaga plastkandekotte tasuta, vaid kehtestavad neile väikese tasu, on tarbimine madal või vähenenud.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b) Samas on tõestatud, et igasuguse plastkandekottide kasutuse vähendamise eesmärgi saavutamisel on otsustav roll tarbijate teavitamisel. Seepärast on vaja teha institutsioonilisi jõupingutusi, et teadvustada plasti kasutamise keskkonnamõju ja murda ikka veel päevakajaline arusaam, et plast on ohutu, odava hinnaga ja iseenesest väärtusetu materjal.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma meetmeid, et vähendada õhemate kui 50 mikronit plastkandekottide tarbimist kooskõlas ELi jäätmepoliitika üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid7. Selliste vähendamismeetmete puhul tuleks võtta arvesse plastkandekottide tarbimise praegust taset üksikutes liikmesriikides ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, kuidas õhukeste plastkandekottide kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel esitama andmeid nende kasutamise kohta.

(5) Samasuguse keskmise tarbimistaseme saavutamiseks peaksid liikmesriigid võtma meetmeid, et märkimisväärselt vähendada õhemate kui 50 mikronit ja äärmiselt piiratud korduskasutusega plastkandekottide tarbimist kooskõlas ELi jäätmepoliitika üldeesmärkide ja liidu jäätmehierarhiaga, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiviga 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid7. Selliste vähendamismeetmete puhul tuleks võtta arvesse plastkandekottide tarbimise praegust taset üksikutes liikmesriikides ning seal, kus tarbimine on suurem, on vaja kehtestada rangemad meetmed. Et jälgida, kuidas õhukeste plastkandekottide kasutamise vähendamine edeneb, hakkavad riiklikud ametiasutused direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel esitama andmeid nende kasutamise kohta.

______________

_________________

7 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

7 ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Liikmesriikide võetavad meetmed peaksid hõlmama majanduslike vahendite kasutamist, näiteks hinnakujundust, mis on osutunud eriti tõhusaks vahendiks plastkandekottide kasutamise vähendamisel. Liikmesriigid peaksid tagama, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad ei annaks kaupade või toodete müügikohas tasuta plastkandekotte, välja arvatud väga õhukesed plastkandekotid või neid asendavad tooted. Liikmesriigid peaksid ergutama ettevõtjaid, kes tegelevad üksnes toiduks mittekasutatavate toodete müügiga, mitte andma kaupade või toodete müügikohas tasuta plastkandekotte.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Liikmesriikide võetavad meetmed võivad hõlmata majanduslike vahendite kasutamist, näiteks makse ja lõive, mis on osutunud eriti tõhusaks vahendiks plastkandekottide kasutamise vähendamisel, ning selliseid turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud nõudeid.

(6) Liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada ka majanduslikke vahendeid, näiteks makse ja lõive, ning selliseid turustuspiiranguid nagu erandina direktiivi 94/62/EÜ artiklist 18 kehtestatavad keelud, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 34 ja 36 sätestatud nõudeid.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Plastkandekotid, mida kasutatakse niiskete, lahtiste toiduainete, näiteks värske liha, kala ja piimatoodete pakendamiseks ning plastkotid, mida kasutatakse pakendamata valmistoiduainete hoidmiseks, on vajalikud toiduhügieeni jaoks ning seega peaksid olema käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja arvatud.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Väga õhukesi plastkandekotte kasutatakse harilikult kuivade, lahtiste ja pakendamata toidukaupade (puu- ja köögiviljad ning kondiitritooted) pakkimiseks . Väga õhukeste plastkandekottide kasutamine selleks otstarbeks aitab ära hoida toidujäätmete teket, kuna see annab tarbijale võimaluse osta toodet täpselt talle vajalikus koguses, mitte kinnispakis eelmääratletud kogust, ning võimaldab tarbimiskõlbmatu toote müügilt eemaldada, ilma et oleks vaja ära visata tervet kinnispakki. Tavapärastest plastidest valmistatud väga õhukestest plastkandekottidest tekkiv prügi on sellegipoolest tõsiseks probleemiks.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 c) Biolagunevatest ja kompostitavatest materjalidest valmistatud plastkandekotid kahjustavad keskkonda vähem kui tavapärased plastkandekotid. Juhul kui plastkandekottide kasutamisel on olulisi eeliseid, näiteks väga õhukeste plastkandekottide kasutamisel kuivade, lahtiste ja pakendamata toidukaupade (puu- ja köögiviljad ning kondiitritooted) pakkimiseks , tuleks tavapärased väga õhukesed plastkandekotid järk-järgult asendada kandekottidega, mis on valmistatud ümbertöödeldud paberist, või biolagunevate ja kompostitavate väga õhukeste plastkandekottidega. Juhul kui plastkandekottide, täpsemalt õhukeste plastkandekottide kasutamist tuleks vähendada, peaks üldine vähendamiseesmärk hõlmama ka biolagunevatest ja kompostitavatest materjalidest valmistatud plastkandekottide kasutamist. Liikmesriikidel, kes koguvad eraldi biojäätmeid, tuleks siiski lubada alandada biolagunevate ja kompostitavate õhukeste plastkandekottide hinda.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 d) Plastkandekottide kasutamise vähendamises peaks eriline roll olema haridusprogrammidel, mis on suunatud tarbijatele üldiselt, kuid eelkõige lastele . Neid haridusprogramme peaksid kasutama nii liikmesriigid kui ka tootjad ja jaemüüjad kaupade ja toodete müügikohas.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 e) Kompostimise teel korduskasutatavate pakenditega seotud olulisi nõudeid tuleks muuta, tagamaks, et töötatakse välja kodukompostimise Euroopa standard. Biolagunevate pakenditega seotud olulisi nõudeid tuleks muuta, tagamaks, et biolagunevateks materjalideks loetakse üksnes materjale, mis on täielikult biolagunevad.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 f) Euroopa standardis EN 13432 (Kompostimise ja biolagundamise kaudu taaskasutatavate pakendite suhtes kohaldatavad nõuded: testimiskava ja hindamiskriteeriumid pakendite lõplikuks heakskiitmiseks) nähakse ette omadused, mis materjalil peavad olema, et seda saaks lugeda kompostitavaks, nimelt et seda saab ringlusse võtta orgaanilise taaskasutusprotsessi teel, mis koosneb kompostimisest ja anaeroobsest kääritamisest. Komisjon peaks paluma Euroopa Standardikomiteel töötada välja eraldi standard kodukompostimiseks.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 g (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 g) Mõningaid plastmaterjale nimetavad tootjad oksüdantide toimel biolagunevateks plastideks. Sellistes plastmaterjalides lisatakse tavapärastesse plastidesse oksüdantide toimel biolagunevaid lisaaineid, tavaliselt metallisooli. Nende lisaainete oksüdeerumise tulemusel lagunevad plastmaterjalid väikesteks osakesteks, mis jäävad keskkonda. Seepärast on eksitav nimetada selliseid plastmaterjale biolagunevateks. Lagunemise tagajärjel muutuvad esemete, näiteks plastkandekottide nähtavad jäätmed sekundaarsete mikroplastide kujul nähtamatuteks jäätmeteks. See ei lahenda jäätmeprobleemi, vaid pigem suurendab plastmaterjalidest tingitud keskkonna saastamist. Selliseid plastmaterjale ei tohiks seega plastpakendites kasutada.

Selgitus

Tuleks selgitada, et oksüdantide toimel biolagunevad plastid, mis ei lagune täielikult, vaid lagunevad sekundaarseteks mikroplastideks, ei tohiks olla pakendmaterjalid. Plastide lagunemine sekundaarseteks mikroplastideks suurendab plastidest tingitud keskkonna saastamist ning ei tohiks olla seetõttu lubatud. See on kooskõlas keskkonnakomisjoni seisukohaga plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia kontekstis.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 h (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 h) Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete kasutamine tuleks pakendmaterjalides järk-järgult lõpetada, et vältida inimeste asjatut kokkupuudet selliste ainetega ning hoida ära selliste ainete sattumine keskkonda jäätmeetapis.

Selgitus

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad ained on väga ohtlikud. Need tuleks võimaluse korral asendada. Nende asendamine plastpakendites on kooskõlas keskkonnakomisjoni seisukohaga plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia kontekstis. Pakendeid käsitlevas direktiivis juba seatakse piirväärtused raskmetallidele.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 i (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 i) Kahjulike ainete, eeskätt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kasutamine kilekottides tuleb täielikult keelustada, et tagada keskkonna ja inimeste tervise kaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise vähendamiseks ei tohiks pakendijäätmete teket üldiselt suurendada.

(7) Meetmed plastkandekottide tarbimise vähendamiseks peaksid viima õhukeste plastkandekottide kasutamise jätkusuutliku vähendamiseni ja ei tohiks pakendijäätmete teket üldiselt suurendada.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Selleks et tagada biolagunevate ja kompostitavate kottide märgistuste (märgis, kujund või värvikood) tunnustamine kogu liidus, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte selliste märgistuste määratlemise kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Et mitte takistada siseturu toimimist, peaksid kasutatavatele materjalidele kehtima kogu ELis võrdsed tingimused. Teatavate materjalide erinev kohtlemine eri liikmesriikides raskendab jäätmekäitlust ja kauplemist.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt -2a:

 

„-2a. „plastkandekott” – määruse (EL) nr 10/2011 artikli 3 punktis 1 määratletud plastikmaterjalist valmistatud kott, sangadega või ilma, mis antakse tarbijale kaupade või toodete müügikohas kaupade kandmiseks. Plastkandekotte, mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks niiskete, lahtiste toiduainete, näiteks värske liha, kala ja piimatoodete pakendamisel ning plastkotte, mida kasutatakse pakendamata valmistoiduainete hoidmiseks, ei loeta käesoleva direktiivi tähenduses plastkandekottideks.”

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2a. „õhuke plastkandekott” komisjoni määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 1 määratletud plastikmaterjalist valmistatud kott, mille paksus on alla 50 mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade või toodete müügikohas.

„2a. „õhuke plastkandekott” komisjoni määruse (EL) nr 10/2011* artikli 3 punktis 1 määratletud plastikmaterjalist valmistatud kott, mille paksus on alla 50 mikroni ning mis antakse tarbijale kaupade või toodete müügikohas, välja arvatud väga õhuke plastkandekott;

_________________

_____________________

* ELT L 12, 15.1.2011, lk 1.ˮ

* ELT L 12, 15.1.2011, lk 1.ˮ

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2b:

 

„2b. „väga õhuke plastkandekott” – määruse (EL) nr 10/2011 artikli 3 punktis 1 määratletud plastikmaterjalist valmistatud kott, mille paksus on alla 10 mikroni;”

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2c:

 

„2c. „oksüdantide toimel lagunev plastmaterjal” – plastmaterjal, mis sisaldab lisaaineid, mis põhjustavad plastmaterjali lagunemise plastmaterjali mikroosakesteks;”

Selgitus

Tuleks esitada oksüdantide toimel lagunev plastmaterjali selge määratlus.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2d:

 

„2d. „biojäätmed” – biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, samuti kodumajapidamistest, restoranidest, toitlustus- ja jaemüügiettevõtetest pärinevad toidu- ja köögijäätmed ning samalaadsed toiduainetetööstuse jäätmed. Biojäätmete hulka ei kuulu metsandus- ja põllumajandusjäägid, sõnnik, reoveesetted või muud biolagunevad jäätmed (nt naturaalsed tekstiilid, paber või töödeldud puit). Ka ei kuulu nende hulka toidutootmise sellised kõrvalsaadused, millest ei teki jäätmeid;”

Selgitus

Bioressursipõhised materjalid peaksid olema selgelt määratletud. Määratlus on võetud komisjoni rohelisest raamatust „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus”(COM(2008) 811 final).

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2e:

 

„2e. „kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivset funktsiooni kahjustav aine” – aine, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008* VI lisa 3. osa alusel liigitatud 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks aineks;

 

______________

 

*Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1)”

Selgitus

Käesolevas õigusaktis tuleks esitada kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete selge määratlus.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 e) Artiklisse 3 lisatakse punkt 2f:

 

„2f. „sisesekretsioonisüsteemi kahjustav aine” – aine, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mille kohta on olemas teaduslik tõendusmaterjal selle võimaliku tugeva mõju kohta inimese tervisele või mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006* artiklis 59 sätestatud menetlusega või mis on kindlaks määratud vastavalt komisjoni soovitusele [.../.../EL]**;

 

________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk. 1).

 

** Komisjoni ... soovitus [.../.../EL] sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete tuvastamiskriteeriumide kohta (ELT L...).”

Selgitus

Käesolevas õigusaktis tuleks esitada sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete selge määratlus. Ainet peaks saama sisesekretsioonisüsteemi kahjustava ainena kindlaks teha kolmel viisil: teadusliku tõendusmaterjali põhjal selle võimaliku tugeva mõju kohta inimese tervisele, REACH määrusele (mis on usaldusväärne, kuid mitte kõikehõlmav) vastava tuvastamise alusel või vastavalt komisjoni selleteemalisele soovitusele, mille komisjon on kohustatud käesoleva aasta lõpuks taimekaitsevahendeid ja biotsiide käsitlevate määruste kohaselt vastu võtma.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt -2 (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige -1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-2) Artiklisse 4 lisatakse lõige -1a:

 

„-1a. Liikmesriigid tagavad pakendite tootmise nii, et need ei sisalda kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid aineid või sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid aineid kontsentratsioonis üle 0,01 %. Liikmesriigid tagavad pakendite tootmise nii, et need ei sisalda oksüdantide toimel lagunevaid plastmaterjale. Nimetatud meetmed võetakse hiljemalt …*.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.”

Selgitus

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad ained tuleks pakendmaterjalidest üldiselt järk-järgult kõrvaldada. Pakendmaterjalist tuleks samuti täielikult kõrvaldada oksüdantide toimel lagunevad plastmaterjalid. Sellist kõrvaldamist nõudis keskkonnakomisjon plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia kontekstis.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist meetmeid, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist oma territooriumil.

1 a. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et pidevalt vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist oma territooriumil vähemalt

 

– 50% võrra …* ning

 

– 80% võrra …**

 

võrreldes vastava keskmise tarbimisega liidus 2010. aastal.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

 

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.”

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 a – lõik 2 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et tagada, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad ei paku tasuta plastkandekotte, välja arvatud väga õhukesi plastkandekotte või neid asendavaid tooteid, nagu on osutatud käesoleva artikli lõikes 1c.

 

Liikmesriigid tagavad, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad küsivad õhukeste plastkandekottide eest tasu, mis on tõhus ja proportsionaalne, selleks et saavutada käesoleva artikli lõikes 1a kehtestatud vähendamiseesmärke. Liikmesriigid tagavad, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad küsivad vähemalt sama kõrget hinda paksemate plastkandekottide eest ning et ettevõtjad ei asenda müügikohas õhukesi plastkandekotte väga õhukeste plastkandekottidega. Liikmesriigid võtavad sellised meetmed hiljemalt ...*.

 

Liikmesriigid, kes on kehtestanud biojäätmete eraldi kogumise, võivad nõuda, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad vähendaksid biolagunevate ja kompostitavate õhukeste plastkandekottide hinda kuni 50%.

 

Liikmesriigid ergutavad toiduks mittekasutatavate toodete müügiga tegelevaid ettevõtjaid küsima plastkandekottide eest tasu, mis on tõhus ja proportsionaalne, selleks et saavutada käesoleva artikli lõikes 1a kehtestatud vähendamiseesmärke.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 a – lõik 3 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et tagada, et väga õhukesed plastkandekotid, mida kasutatakse kuivade, lahtiste ja pakendamata toidukaupade (puu- ja köögiviljad ning kondiitritooted) pakkimiseks , asendatakse järk-järgult kandekottidega, mis on valmistatud ümbertöödeldud paberist, või biolagunevate ja kompostitavate väga õhukeste plastkandekottidega. Liikmesriigid asendavad 50% kottidest hiljemalt …* ja 100% …**.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

 

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 võivad need meetmed hõlmata riiklike vähendamiseesmärkide kehtestamist, majanduslikke vahendeid ning turustuspiiranguid.

1b. Erandina käesoleva direktiivi artiklist 18 võivad liikmesriigid kasutada muid majanduslikke vahendeid ja säilitada või kehtestada turustuspiirangud. Sellised meetmed ei tohi siiski kujutada endast meelevaldse diskrimineerimise vahendit ega varjatud piirangut liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artiklisse 4 lisatakse lõige 1c:

 

„1c. Jaemüüjad lubavad tarbijatel tagasi lükata ja jätta müügikohta mis tahes pakendi, mida nad peavad üleliigseks, eelkõige kandekoti. Jaemüüjad tagavad, et sellised pakendid võetakse kas korduskasutusse või ringlusse.”

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 d) Artiklisse 4 lisatakse lõige 1d:

 

„1d. Komisjon ja liikmesriigid edendavad vähemalt esimese aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist laiemale üldsusele mõeldud teavitus- ja teadvustamiskampaaniaid tavaliste plastkandekottide liigse kasutuse keskkonnakahjulike mõjude kohta.”

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 e) Artiklisse 4 lisatakse lõige 1e:

 

„1e. Kottide kasutuse vähendamise meetmetele võib lisaks võtta ökodisainimeetmeid, näiteks kaubanduslike sõnumite või reklaamitavate tootemarkide jaoks trükipinna piiramine eesmärgiga vähendada ka keskkonnakahjulike trükivärvide ja värvainete kasutamist. Seda sätet ei kohaldata sõnumite või hoiatuste suhtes, mis käsitlevad plastkandekottide kasutuse keskkonnamõju nendes liikmesriikides, kes valivad seda tüüpi teavitusmeetmed.”

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 d) Artiklisse 4 lisatakse lõige 1f:

 

„1f. Liikmesriigid tagavad, et meetmed õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks ei too kaasa pakendijäätmete tekke üldist suurenemist.”

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 e (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 e) Lisatakse artikkel 6a:

 

„Artikkel 6a

 

Kui kott on biolagunev ja kompostitav, peab see olema selgelt kotil märgistatud kas märgise, kujundi või värvikoodiga. Komisjonil on õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste märgistuste määratlemiseks, et tagada tunnustamine kogu liidus. Liikmesriigid võivad vastu võtta meetmeid teiste omaduste tähistamiseks, nagu taaskasutus, ringlussevõtt ja lagundatavus.”

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 f (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 20 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 f) Lisatakse artikkel 20a:

 

„Artikkel 20a

 

Volituste delegeerimine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 6a osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates ...*.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 6a kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule, või kui Euroopa Parlament ja ka nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppu komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun lisada muutmisdirektiivi jõustumise kuupäev.”

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 2 g (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 3 – alapunktid c ja d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 g) II lisa punkti 3 alapunkte c ja d muudetakse järgmiselt:

c) Kompostimise teel korduvkasutatav pakend

c) Kompostimise teel korduskasutatav pakend

Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus peaks võimaldama eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.

Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus peaks olema selline, et see võimaldab täielikult eraldi kogumist ja tööstuslikku ja/või kodukompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.

d) Biolagundatav pakend

d) Biolagundatav pakend

Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.

Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et kogu materjal laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 12 kuu möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid muudavad vajadusel oma siseriiklikke õigusakte ja jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 12 kuu möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Komisjon hindab hiljemalt …* käesoleva direktiivi tõhusust ning seda, kas on vaja võtta edasisi meetmeid, esitades vajaduse korral seadusandliku akti eelnõu.

 

________________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev – kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

  • [1]  ELTs seni avaldamata.

SELETUSKIRI

1. Taust

Plastkottide tarbimine Euroopa Liidus on ülisuur. Igal aastal tarbitakse ligi 100 miljardit plastkotti, see arv suureneb 2020. aastaks 11 miljardi plastkotini, kui meetmeid ei võeta. See tähendab, et keskmiselt kasutab iga eurooplane aasta jooksul 200 plastkotti. Kui teil võtab selle seletuskirja lugemine viis minutit, siis samal ajal tarbitakse ELis 1 miljon plastkandekotti.

89% plastkottidest kasutatakse tihti vaid ühe korra enne prügisse viskamist. Kuigi turul on kättesaadavad paksemad plastkotid, mida saab korduskasutada, jätkavad paljude liikmesriikide tarbijad äravisatavate plastkottide kasutamist, sest neid antakse tasuta. Jaemüüjad annavad neid tasuta õhukeste plastkottidena, mis on peamiselt toodetud Aasias ja on väga odavad.

2. Kahjulikud tagajärjed ühiskonnale ja keskkonnale

Selline ühekordselt kasutatavate plastkottide ülemäärane tarbimine ei ole mitte üksnes väga ebaefektiivne ressursikasutuse seisukohast, vaid põhjustab ka kahjulikke tagajärgi keskkonnale. Igal aastal visatakse ära 8 miljardit plastkotti, mis prahina jäävad ELi keskkonda, kaasa arvatud mered. Vaatamata tõusvatele ressursihindadele on plastkottide praegune ringlussevõtumäär hinnanguliselt ainult 6,6% ja lähiaastatel see vaevalt küll eriti suureneb. Kuna plastkandekotid on õhukesed ja kaalult kerged, siis neil ei ole suurt ringlussevõtu väärtust. Plastkandekottide suurem ringlussevõtt ei lahenda probleemi. Kuna 39% plastkottidest põletatakse, siis iga teine plastkott viiakse prügilasse, kust tuul võib selle kanda keskkonda. Prügilasse viimist käsitletakse üldiselt kõige halvema võimalusena. Ning vältimine on mõistagi kõige parem lahendus.

Kord juba keskkonda sattunud, võivad plastkotid seal püsida sadu aastaid, nad murenevad järk-järgult üha väiksemateks ja väiksemateks osadeks ning kanduvad üle riigipiiride ja merepiiride. Praegu moodustavad plastkotid koos plastpudelitega valdava osa plastijäätmetest Euroopa meredes: plastipraht moodustab rohkem kui 70% kõigist jäätmetest. Suurbritannias uhutakse randa iga miili kohta keskmiselt 72 kandekotti. Tagajärjed mereloomastiku jaoks on rängad, eriti mereimetajate jaoks. Plastijäätmete osakesi on leitud rohkem kui 90% Põhjamere lindudes. Samal ajal on plastijäätmetel kahjulik mõju sellistele turismipiirkondadele nagu looduspargid, kus koristustööd on suur majanduslik koormus kohalikele kogukondadele.

3. Ühine probleem nõuab ühist lähenemisviisi

Plastkottide üleliigne tarbimine, ressursside ebatõhus kasutamine ja keskkonna rahvusvaheline saastamine on ELi kõigi liikmesriikide ühine probleem ja vajab ühist lähenemisviisi. Euroopa Komisjoni 2011. aasta konsultatsioonid näitasid Euroopa kodanike tugevat toetust selleks, et käsile võtta ühekordselt kasutatavate plastkottide küsimus Euroopa tasandil.

Kahjuks Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekus ei suudeta järgida üleeuroopalist lähenemisviisi. Selles üksnes soovitatakse, et iga liikmesriik peaks plastkottide küsimust käsitlema ühepoolselt, kusjuures mingeid eesmärke ei seata. Sellega ignoreeritakse Euroopa kodanike selget nõuet ning lisaks on ettepanek täielikus vastuolus komisjoni enda mõjuhinnangu ja selle aluseks olevate uuringutega. Firma Bio Intelligence Service poolt läbi viidud uuringus jäeti põhjalikumas hindamises tõepoolest kõrvale võimalus, et nõuda liikmesriikidelt riiklike vältimise eesmärkide seadmist, sest seda peeti liiga keeruliseks, täheldades, et selliste eesmärkide saavutamine oleks ebakindel ja sõltuks väga suurel määral liikmesriikide poliitilisest tahtest[1].

Selle asemel oldi uuringus ja mõjuhinnangus seisukohal, et kõige efektiivsem lähenemisviis oleks siduda jäätmetekke vältimise eesmärk ELi tasandil hinnakujundusmeetmetega riiklikul tasandil, mis kohustaks poode plastkandekottide eest raha küsima. Seepärast on raske mõista, miks komisjon pärast talitustevahelist konsulteerimist nii jõhkralt ignoreeris oma mõjuhinnangu järeldusi sellega, et ei võetud vastu vähendamiseesmärki ega kohustuslikku hinnakujundusmehhanismi.

Raportöör väljendab siiski heameelt komisjoni ettepaneku üle, sest see on lähtepunktiks, et võtta olulisi õiguslikke meetmeid plastkandekottide raiskava kasutuse vastu. Raportöör mainib tunnustavalt komisjoni tehtud põhjalikku ettevalmistustööd ja kavatseb rajada oma lähenemisviisi mõjuhinnangus kindlaks tehtud eelistatavale valikule ( ELi vähendamiseesmärk ja majanduslikud meetmed), millel komisjoni sõnul on „kõige suurem potentsiaal anda häid keskkonnaalaseid tulemusi, samal ajal saavutatakse sellega positiivne majanduslik mõju, piiratakse negatiivset mõju tööhõivele, tagatakse üldsuse toetus ja aidatakse suurendada teadlikkust säästvast tarbimisest”.

4. Üleeuroopalise plastkottide vähendamise eesmärgi kehtestamine

Nagu komisjoni ettevalmistatud mõjuhinnangus on märgitud, on plastkottide liigse kasutuse vähendamisel üheks põhielemendiks see, et kehtestada kogu ELis õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamise eesmärk. Kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist peaksid liikmesriigid saavutama õhukeste plastkandekottide tarbimise vähemalt 50% languse, ning viie aasta jooksul vähendama seda vähemalt 80%. Eesmärk peaks põhinema ELi keskmisel tarbimisel aastal 2010. Üldeesmärki tuleks kohaldada kõikidele liikmesriikidele, kuid see nõuaks rohkem meetmeid neis liikmesriikides, kes ei ole veel võtnud meetmeid õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamiseks.

5. Kandekottidele hinna määramine

Elu on näidanud, et kui tarbijad peavad plastkottide eest maksma, siis väheneb tarbimine üleöö tublisti. Esile kerkib üks põhitegur neis Euroopa riikides, kes on juba saavutanud kandekottide tarbimise võrdlemisi madala taseme: plastkotte ei anta tasuta. Neid meetmeid tuleks kohaldada kogu ELis: uue direktiivi kohaselt peaksid liikmesriigid tagama, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad ei annaks tasuta plastkandekotte. Neid meetmeid ei tohiks siiski kohaldada kottide suhtes, mis on vajalikud toiduhügieeni eesmärgil, või väga õhukeste plastkandekottide või neid asendavate toodete suhtes. Lisaks peaksid liikmesriigid ergutama ettevõtjaid, kes tegelevad üksnes toiduks mittekasutatavate toodete müügiga, mitte andma tasuta plastkandekotte. Mis puudutab biotoorainel põhinevaid kompostitavaid plastkotte, siis liikmesriikidel, kes on kehtestanud biojäätmete eraldi kogumise, tuleks lubada hinda alandada (vt punkti 7).

6. Erandi tegemine kottidele, mis on vajalikud toiduhügieeniks, ning väga õhukeste plastkottide asendamine keskkonnasäästlikumate kottidega

Plastkandekotid, mis on vajalikud toiduhügieeni jaoks niiskete, lahtiste toiduainete, näiteks värske liha, kala ja piimatoodete pakendamisel ning plastkotid, mida kasutatakse pakendamata valmistoiduainete hoidmiseks, peaksid olema käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja arvatud.

Raportöör teeb lisaks ettepaneku teha vahet õhukestel plastkandekottidel (10–49 mikronit) ja väga õhukestel plastkandekottidel (alla 10 mikroni). Väga õhukesi plastkandekotte kasutatakse harilikult kuivade, lahtiste ja pakendamata toidukaupade (puu- ja köögiviljad ning kondiitritooted) pakkimiseks. Väga õhukeste plastkandekottide kasutamine selleks otstarbeks aitab ära hoida toidujäätmete teket, kuna see annab tarbijale võimaluse osta toodet täpselt talle vajalikus koguses, mitte kinnispakis eelmääratletud kogust, ning võimaldab tarbimiskõlbmatu toote müügilt eemaldada, ilma et oleks vaja ära visata tervet kinnispakki. Tavapärastest plastidest valmistatud väga õhukestest plastkandekottidest tekkiv prügi on sellegipoolest tõsiseks probleemiks, seetõttu tuleks tavapärased väga õhukesed plastkandekotid järk-järgult asendada kandekottidega, mis on valmistatud ümbertöödeldud paberist, või biolagunevate ja kompostitavate väga õhukeste plastkandekottidega.

7. Kas biolagunev ja kompostitav plast on lahendus?

Biolagunevas ja kompostitavas plastis nähakse mõnikord lahendust plastkandekottide probleemile. Kuigi biolagunev plast tekitab võrreldes tavaplastiga vähem probleeme keskkonda sattumisel, ei lahenda see prügi tekke probleemi ja biolaguneva ja kompostitava plasti kasutamine ei muuda äraviskamise mentaliteeti, mis on plastkottide ülemäärase tarbimise aluseks, ja võib isegi eksitavalt õigustada sellist raiskavat kasutust.

Lisaks tuleb neidki nõuetekohaselt käidelda, mistarvis on vaja biojäätmete eraldi kogumist. Et tunnistada biolaguneva ja kompostitava plasti potentsiaalseid eeliseid võrreldes tavaplastiga ning samal ajal vähendada liigset tarbimist, teeb raportöör ettepaneku, et liikmesriigid, kes on kehtestanud biojäätmete eraldi kogumise, võivad nõuda, et toidu müügiga tegelevad ettevõtjad vähendaksid biolagunevate õhukeste plastkandekottide hinda kuni 50% võrreldes tavakottidega.

Lisaks tuleks muuta biolagunevate pakenditega seotud nõudeid, tagamaks, et biolagunevateks materjalideks loetakse üksnes materjale, mis on täielikult biolagunevad. Peale selle tuleks muuta kompostimise teel korduskasutatavate pakenditega seotud olulisi nõudeid, tagamaks, et töötatakse välja kodukompostimise Euroopa standard.

8. Jätta kõrvale valed lahendused, nagu oksüdantide toimel biolagunev plast

Oksüdantide toimel biolagunev plast ei ole biolagunev looduslikus keskkonnas, vaid laguneb üksnes sekundaarseteks mikroplastideks. Seepärast on eksitav nimetada selliseid materjale biolagunevaks. Lagunemine muudab nähtavad jäätmed nähtamatuteks jäätmeteks. See ei lahenda jäätmeprobleemi, vaid pigem suurendab plastmaterjalidest tingitud keskkonna saastamist. Oksüdantide toimel biolagunevat plasti ei tohiks seepärast kasutada pakendimaterjalina.

9. Ohtlike ainete asendamine pakendis tervikuna

Kasutades ära võimalust muuta pakendidirektiivi, teeb raportöör ettepaneku käsitleda vältimise küsimust mitte üksnes kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt. Et vähendada Euroopa kodanike kokkupuudet ohtlike ainetega ja vältida selliste ainete sattumist keskkonda jäätmeetapis, ei tohiks pakend tervikuna enam sisaldada kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid või sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid aineid.

10. Liikmesriigid võivad seada kõrgemaid eesmärke

Vaja on üleeuroopalist ühist lähenemisviisi, et vähendada plastkottide liigset tarbimist, samas võib mõni liikmesriik soovida kehtestada kõrgemaid eesmärke kui ühised vähendamiseesmärgid ELis. Liikmesriikidel tuleks seepärast lubada kasutada selliseid majanduslikke vahendeid nagu maksud ja turustuspiirangud, nagu komisjon on ettepaneku teinud.

MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 94/62/EÜ (pakendite ja pakendijäätmete kohta) muutmine, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist

Viited

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.11.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Raportöör(id)

 nimetamise kuupäev

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.1.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

10

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Esitamise kuupäev

14.3.2014