IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Margrete Auken


Postupak : 2013/0371(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0174/2014

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0761),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0392/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. veljače 2014.[1],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7-0174/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman   1

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Potrošnja plastičnih vrećica uzrokuje velike količine otpada odbačenog u okoliš i neučinkovitu uporabu resursa te se očekuje da će se još povećavati ako se ništa ne poduzme. Odbacivanje plastičnih vrećica u okoliš pridonosi problemu morskog otpada koji ugrožava morske ekološke sustave diljem svijeta.

(2) Potrošnja plastičnih vrećica uzrokuje velike količine otpada odbačenog u okoliš i neučinkovitu uporabu resursa te se očekuje da će se još povećavati ako se ništa ne poduzme. Odbacivanje plastičnih vrećica u okoliš uzrokuje onečišćenje okoliša i pogoršava rašireni problem otpada u vodenim površinama, ugrožavajući vodene ekološke sustave diljem svijeta.

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) Nadalje, gomilanje plastičnih vrećica u okolišu ima izrazito negativan učinak na neke grane gospodarstva poput turizma.

Amandman 3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Plastične vrećice tanje od 50 mikrona, koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica koje se koriste u Uniji, rjeđe se ponovno uporabljuju nego deblje plastične vrećice i češće se odbacuju u okoliš.

(3) Lagane plastične vrećice tanje od 50 mikrona, koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica koje se koriste u Uniji, manje su pogodne za ponovnu upotrebu nego deblje plastične vrećice, zbog čega brže postaju otpad, češće se odbacuju u okoliš te je vjerojatnije da će, zbog svoje manje mase, biti raspršene u okolišu, i na kopnu i u slatkovodnim i morskim ekološkim sustavima.

Amandman  4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Sadašnje stope recikliranja jako su niske iako se plastične vrećice mogu reciklirati. Nadalje, ne očekuje se da će recikliranje plastičnih vrećica doseći značajnu razinu, s obzirom na to da zbog svoje tankoće i male težine plastične vrećice nemaju visoku vrijednost za recikliranje. Usto, ne postoji odvojeno prikupljanje plastičnih vrećica, njihov prijevoz je skup, a pranje u svrhu recikliranja zahtjeva veliku količinu vode. Recikliranje plastičnih vrećica stoga ne rješava probleme koje one uzrokuju.

Obrazloženje

Current recycling levels of plastic carrier bags are at 6,6%. According to the Bio-Intelligence Study that informed the impact assessment, recycling levels are estimated to stay below 10% in 2020. Apart from the fact that prevention and reuse take priority over recycling according to the waste hierarchy, it is clear that increasing recycling does not resolve the issue.

Amandman   5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Razina potrošnje plastičnih vrećica jako se razlikuje u raznim državama članicama Unije, ovisno o potrošačkim navikama, ekološkoj svijesti i učinkovitosti mjera politike koje poduzimaju države članice. Neke države članice uspjele su znatno smanjiti razinu potrošnje plastičnih vrećica, pri čemu prosječna razina potrošnje u sedam država članica koje imaju najbolje rezultate iznosi svega 20 % prosječne potrošnje u EU-u.

(4) Razina potrošnje plastičnih vrećica jako se razlikuje u raznim državama članicama Unije, ovisno ne samo o potrošačkim navikama i ekološkoj svijesti već uglavnom o stupnju učinkovitosti mjera politike koje poduzimaju države članice. Neke države članice uspjele su znatno smanjiti razinu potrošnje plastičnih vrećica, pri čemu prosječna razina potrošnje u sedam država članica koje imaju najbolje rezultate iznosi svega 20 % prosječne potrošnje u EU-u. Ciljevi smanjenja na razini Unije trebaju se utvrditi u usporedbi s prosječnom potrošnjom plastičnih vrećica diljem Unije kako bi se u obzir uzela smanjenja koja su određene države članice već ostvarile.

Amandman   6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) Dostupni podaci o uporabi plastičnih vrećica u Uniji jasno pokazuju da je potrošnja niska ili da je smanjena u onim državama članicama u kojima gospodarski subjekti ne dijele plastične vrećice bez naknade, već ih prodaju za mali iznos.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b) Nadalje, pokazalo se da obavještavanje potrošača ima ključnu ulogu u postizanju svih ciljeva koji se odnose na smanjenu potrošnju plastičnih vrećica. Stoga je potrebno uložiti napore na institucionalnoj razini kako bi se podigla svijest o utjecaju plastičnih vrećica na okoliš i uklonila trenutna percepcija o plastici kao neškodljivoj, jeftinoj i stvarno bezvrijednoj robi.

Amandman   8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se potaklo slično smanjenje prosječne razine potrošnje laganih plastičnih vrećica, države članice trebaju poduzeti mjere za smanjenje potrošnje plastičnih vrećica tanjih od 50 mikrona u skladu s općim ciljevima politike otpada u Uniji i hijerarhije otpada u Uniji kako su oni određeni Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva7. Takve mjere smanjenja trebale bi uzeti u obzir trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica u pojedinim državama članicama, pri čemu više razine zahtijevaju ambicioznija nastojanja. Kako bi se mogao pratiti napredak u smanjivanju uporabe laganih plastičnih vrećica, nacionalna tijela trebaju u skladu s člankom 17. Direktive 94/62/EZ dostavljati podatke o njihovoj uporabi.

(5) Kako bi se potaklo slično smanjenje prosječne razine potrošnje laganih plastičnih vrećica, države članice trebaju poduzeti mjere za znatno smanjenje potrošnje plastičnih vrećica tanjih od 50 mikrona s veoma ograničenim mogućnostima ponovne uporabe u skladu s općim ciljevima politike otpada u Uniji i hijerarhije otpada u Uniji kako su oni određeni Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva7. Takve mjere smanjenja trebale bi uzeti u obzir trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica u pojedinim državama članicama, pri čemu više razine zahtijevaju ambicioznija nastojanja. Kako bi se mogao pratiti napredak u smanjivanju uporabe laganih plastičnih vrećica, nacionalna tijela će u skladu s člankom 17. Direktive 94/62/EZ dostavljati podatke o njihovoj uporabi.

______________

_________________

7 SL L 312, 22.11.2008, str. 3.

7 SL L 312, 22.11.2008, str. 3.

Amandman   9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a) Mjere koje države članice trebaju poduzeti trebale bi uključivati uporabu gospodarskih instrumenata kao što je određivanje cijena, za koje se pokazalo da je posebno učinkovito u smanjenju uporabe plastičnih vrećica. Države članice trebale bi osigurati da gospodarski subjekti koji prodaju hranu na prodajnom mjestu robe ili proizvoda ne daju besplatno plastične vrećice, osim vrlo laganih plastičnih vrećica ili alternativa za takve vrlo lagane plastične vrećice. Države članice trebale bi također poticati gospodarske subjekte koji prodaju isključivo predmete koji nisu hrana da na prodajnom mjestu robe ili proizvoda ne daju besplatno plastične vrećice.

Amandman   10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Mjere koje trebaju poduzeti države članice mogu uključivati upotrebu gospodarskih instrumenata kao što su porezi i pristojbe, za koje se pokazalo da su posebno učinkoviti u smanjenju upotrebe plastičnih vrećica, te ograničenja stavljanja na tržište kao što su zabrane kojima se odstupa od članka 18. Direktive 94/62/EZ, s time da moraju zadovoljavati uvjete propisane člancima 34. do 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(6) Države članice trebale bi također biti u mogućnosti iskoristiti gospodarske instrumente kao što su porezi i pristojbe te ograničenja stavljanja na tržište kao što su zabrane kojima se odstupa od članka 18. Direktive 94/62/EZ, s time da moraju zadovoljavati uvjete propisane člancima 34. do 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) Plastične vrećice koje se koriste za omatanje vlažne, rasute hrane poput sirovog mesa, ribe i mliječnih proizvoda i plastične vrećice koje se koriste za držanje nepakiranih pripremljenih prehrambenih proizvoda nužne su zbog higijene hrane i trebale bi stoga biti izuzete iz opsega ove Direktive.

Amandman   12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b) Vrlo lagane plastične vrećice redovito se koriste pri kupnji suhe, rasute nepakirane hrane poput voća, povrća ili slastica. Uporaba vrlo laganih plastičnih vrećica u takve svrhe pomaže u sprečavanju rasipanja hrane budući da omogućava potrošačima da kupe točnu količinu koja im je potrebna umjesto određene zapakirane količine te budući da omogućava uklanjanje zasebnih proizvoda koji više nisu za potrošnju bez potrebe da se odbace cijela unaprijed zapakirana pakiranja. Vrlo lagane plastične vrećice načinjene od konvencionalne plastike svejedno predstavljaju poseban problem po pitanju odbacivanja u okoliš.

Amandman  13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c) Plastične vrećice načinjene od biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu kompostirati manje su štetne za okoliš od konvencionalnih plastičnih vrećica. U slučajevima kada korištenje plastičnih vrećica pruža znatne koristi, osobito kada se vrlo lagane plastične vrećice koriste za suhu rasutu, nepakiranu hranu poput voća, povrća i slastica, te konvencionalne vrlo lagane plastične vrećice trebale bi se postupno zamijeniti vrećicama načinjenima od recikliranog papira ili vrlo laganim plastičnim vrećicama koje su biorazgradive i koje se mogu kompostirati. U slučajevima kada bi se korištenje plastičnih vrećica trebao smanjiti, osobito korištenje laganih plastičnih vrećica, korištenje onih vrećica koje su izrađene od biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu kompostirati također bi trebalo biti obuhvaćeno općim ciljem smanjenja. Međutim, državama članicama s odvojenim prikupljanjem biološkog otpada trebalo bi biti dopušteno smanjiti cijenu laganih plastičnih vrećica koje su biorazgradive i mogu se kompostirati.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.d) Programi izobrazbe namijenjeni općenito potrošačima te osobito djeci, trebali bi imati posebnu ulogu u smanjenju uporabe plastičnih vrećica. Te programe izobrazbe trebale bi provoditi i države članice i proizvođači te trgovci na malo na prodajnim mjestima robe i proizvoda;

Amandman   15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.e) Temeljni zahtjevi s obzirom na ambalažu koja je oporabljiva putem kompostiranja trebali bi biti izmijenjeni kako bi se osiguralo razvijanje europske norme za vrtno kompostiranje. Temeljni zahtjevi s obzirom na biorazgradivu ambalažu trebali bi biti izmijenjeni kako bi osiguralo da se samo materijali koji su u potpunosti biorazgradivi smatraju biorazgradivima.

Amandman   16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.f) Europska norma EN 13432 o „zahtjevima za ambalažu oporabljivu putem kompostiranja i biorazgradnje – plan ispitivanja i kriteriji ocjenjivanja za konačno prihvaćanje ambalaže” utvrđuje karakteristike koje materijal mora posjedovati kako bi se smatralo da „ga se može kompostirati”, posebice kako bi ga se moglo reciklirati postupkom organskog oporavka koji se sastoji od kompostiranja i anaerobnog varenja. Komisija bi trebala zatražiti od Europskog odbora za normizaciju da razvije zasebnu normu za vrtno kompostiranje.

Amandman  17

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.g (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.g) Određene plastične materijale njihovi proizvođači nazivaju „okso-biorazgradivima”. U takvim plastičnim materijalima „okso-biorazgradivi” dodaci, tipično metalne soli, ugrađeni su u konvencionalnu plastiku. Kao rezultat oksidacije tih dodataka, plastični materijali fragmentiraju se u manje čestice koje ostaju u okolišu. Stoga je obmanjujuće nazivati takve plastične materijale „biorazgradivima”. Fragmentacija pretvara vidljivo odbacivanje u okoliš predmeta poput plastičnih vrećica u nevidljivo odbacivanje sekundarne mikroplastike u okoliš. To nije rješenje problema s otpadom, nego povećava zagađenje okoliša tim plastičnim materijalima. Takvi plastični materijali stoga se ne bi trebali upotrebljavati za plastičnu ambalažu.

Justification

It should be clarified that "oxo-biodegrable" plastics - which in fact do not degrade but only fragment into secondary microplastics - should disqualify as a packaging material. Fragmentation of plastics into secondary microplastics increases pollution of the environment by plastics and should therefore not be allowed. This is in line with the position by the Environment Committee in the context of the European strategy on plastic waste.

Amandman  18

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.h (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.h) Korištenje tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju i tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda trebalo bi postupno ukloniti iz materijala za ambalažu kako bi se izbjeglo nepotrebno izlaganje ljudi takvim tvarima i kako bi se izbjegao ulazak takvih tvari u okoliš tijekom otpadne faze.

Justification

CMR substances and endocrine disrupters are substances of very high concern. They should be replaced wherever possible. Their substitution in plastic packaging is in line with the position by the Environment Committee in the context of the European strategy on plastic waste. The Packaging Directive already sets limit values for heavy metals.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.i) Štetne tvari u plastičnim vrećicama, osobito kemikalije koje utječu na rad hormona, trebale bi se potpuno zabraniti kako bi se osigurala dobra razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja.

Amandman  20

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Mjere kojima se smanjuje potrošnja plastičnih vrećica ne bi trebale uzrokovati ukupno povećanje nastanka ambalaže.

(7) Mjere kojima se smanjuje potrošnja plastičnih vrećica trebale bi dovesti do stalnog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica te ne bi trebale uzrokovati ukupno povećanje nastanka ambalaže.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a) Kako bi se osiguralo priznavanje oznaka (oznaka, obilježje ili znak u boji) na razini Unije za vrećice koje su biorazgradive i koje se mogu kompostirati, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi dodijeliti Komisiji s obzirom na definiranje tih oznaka. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) Na području cijele Unije trebali bi vrijediti jednaki uvjeti za materijale u uporabi kako ne bi bilo negativnih utjecaja na unutarnje tržište. Razlike u rukovanju pojedinim materijalima u pojedinim državama članicama otežava recikliranje i trgovinu.

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka - 1.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1.a) U članak 3. umeće se nova točka -2.a:

 

„-2.a ‚plastične vrećice’ znače vrećice, s ili bez ručke, napravljene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. točkom (1.) Uredbe (EU) br. 10/2011 koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe i proizvoda u svrhe prenošenja robe. Plastične vrećice koje su potrebne zbog higijene hrane za omatanje vlažne, rasute hrane poput sirovog mesa, ribe i mliječnih proizvoda i plastične vrećice koje se koriste za držanje nepakiranih pripremljenih prehrambenih proizvoda ne smatraju se plastičnim vrećicama za potrebe ove Direktive.”

Amandman   24

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.a ‚lagane plastične vrećice’ znače vrećice napravljene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011* sa stijenkama debljine manje od 50 mikrona i koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe i proizvoda.

„2.a ‚lagane plastične vrećice’ znače vrećice napravljene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011* sa stijenkama debljine manje od 50 mikrona i koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe i proizvoda, osim vrlo laganih plastičnih vrećica;

 

_________________

_____________________

* SL L 12, 15.1.2011., str. 1.”

* SL L 12, 15.1.2011., str. 1.”

Amandman   25

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) U članak 3. umeće se nova točka 2.b:

 

„2.b ‚vrlo lagane plastične vrećice’ znače vrećice načinjene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. točkom (1.) Uredbe (EU) br. 10/2011 sa stijenkama debljine manje od 10 mikrona;”

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b) U članak 3. umeće se nova točka 2.c:

 

 

„2.c ‚okso-fragmentirajući plastični materijali’ znače plastični materijali koji uključuju dodatke koji potiču fragmentaciju plastičnog materijala u mikro-fragmente plastičnog materijala.”

Obrazloženje

A clear definition of oxo-fragmentable plastic materials should be given.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c) U članak 3. umeće se nova točka 2.d:

 

„2.d ‚biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, otpaci hrane i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih objekata i mjesta maloprodaje te sličan otpad iz postrojenja za preradu hrane. To ne uključuje šumarske ili poljoprivredne ostatke, gnojivo, kanalizacijski mulj ili drugi biorazgradivi otpad poput prirodnih tekstila, papira ili prerađenog drveta. To također isključuje one nusproizvode proizvodnje hrane koji nikad ne postanu otpad;”

Justification

A clear definition of bio-based materials should be given. This definition is taken from the Commission's Green Paper on the management of bio-waste in the European Union (COM(2008) 811 final.

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.d (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.d) U članak 3. umeće se nova točka 2.e:

 

„2.e ‚tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju’ znače tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju kategorije 1A ili 1B u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EC) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća*.

 

______________

 

* Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., p. 1).”

Obrazloženje

A clear definition of CMR substances addressed in this legislation should be given.

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 1.e (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.f (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.e) U članak 3. umeće se nova točka 2.f:

 

„2.f ‚tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda’ znače tvari koje imaju svojstva koja utječu na rad endokrinih žlijezda za koje postoji znanstveni dokaz o mogućim ozbiljnim učincima na ljudsko zdravlje ili koje su utvrđene u skladu s postupkom iz članka 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća*, ili koje su utvrđene u skladu s Preporukom Komisije [.../.../EU] **.

 

________________

 

* Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije, te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

 

** Preporuka Komisije [.../.../EU] od … o kriterijima za utvrđivanje tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda (SL L...).”

Obrazloženje

A clear definition of endocrine disrupting substances addressed in this legislation should be given. There should be three ways for a substance to be identified as an endocrine disrupter: based on scientific evidence of possible serious effects to human health, based on identification under REACH (which is authoritative, but far from comprehensive), or based on the Commission Recommendation on this matter, which the Commission is obliged to adopt by the end of this year pursuant to the Regulations on Plant Protection Products and Biocides respectively.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka - 2. (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak-1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-2) U članak 4. umeće se sljedeći stavak -1.a:

 

„-1.a Države članice osiguravaju da se ambalaža proizvodi na takav način da ne sadrži tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju ili koje utječu na rad endokrinih žlijezda u koncentracijama većima od 0,01 % . Države članice osiguravaju da se ambalaža proizvodi na takav način da ne sadrži „okso-fragmentirajuće” plastične materijale. Te mjere ostvaruju se do ...*.

 

________________

 

* SL: unijeti datum – dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive. '

Obrazloženje

There should be a phase-out of CMR substances and of endocrine disrupters from packaging material in general. There should also be a clear phase-out of oxo-fragmentable plastic materials from packaging material. Such phase-outs were demanded by the Environment Committee in the context of the European strategy on plastic waste.

Amandman   31

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.a – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Države članice trebaju poduzeti mjere za postizanje smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica na svojem državnom području u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Direktive.

1.a Države članice poduzimaju mjere za postizanje održivog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica na svojem državnom području od barem

 

- 50 % do …*, odnosno

 

- 80 % do …**.,

 

u usporedbi s prosječnom potrošnjom u Uniji u 2010.

 

________________

 

* SL: unijeti datum – tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

 

** SL: unijeti datum – pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.”

Amandman 32

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.a – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da gospodarski subjekti koji prodaju hranu ne daju besplatno plastične vrećice, osim u slučaju vrlo laganih plastičnih vrećica ili alternativa za te vrlo lagane plastične vrećice kako je navedeno u stavku 1.c ovog članka.

 

Države članice osiguravaju da gospodarski subjekti koji prodaju hranu naplaćuju učinkovitu i proporcionalnu cijenu za lagane plastične vrećice kako bi se postigli ciljevi smanjenja navedeni u stavku 1.a ovog članka. Države članice osiguravaju da gospodarski subjekti koji prodaju hranu naplaćuju barem jednaku cijenu za deblje plastične vrećice te da gospodarski subjekti ne zamijene lagane plastične vrećice s vrlo laganim plastičnim vrećicama na prodajnom mjestu. Države članice poduzimaju takve mjere do ...*.

 

Države članice koje su uspostavile odvojeno prikupljanje biološkog otpada mogu zatražiti od gospodarskih subjekata koji prodaju hranu da snize do 50 % cijenu laganih plastičnih vrećica koje su biorazgradive i mogu se kompostirati.

 

Države članice potiču gospodarske subjekte koji prodaju predmete koji nisu hrana da na učinkovit i proporcionalan način naplaćuju lagane plastične vrećice kako bi se postigli ciljevi smanjenja navedeni u stavku 1.a ovog članka.

 

________________

 

* SL: unijeti datum – dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman 33

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.a – podstavak 3. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da se vrlo lagane plastične vrećice koje se koriste za omatanje suhe rasute, nepakirane hrane poput voća, povrća i slastica postupno zamijeni s vrećicama koje su načinjene od recikliranog papira ili s vrlo laganim plastičnim vrećicama koje su biorazgradive i mogu se kompostirati. Države članice postižu stopu zamjene od 50 % do …* i od 100 % do ...**.

 

________________

 

* SL: unijeti datum – tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

 

** SL: unijeti datum – pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.a – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te mjere mogu obuhvaćati uporabu nacionalnih ciljeva smanjenja, gospodarskih instrumenata te ograničenja stavljanja na tržište kojima se odstupa od članka 18. ove Direktive.

1.b Države članice mogu koristiti druge gospodarske instrumente kao i održavati ili uvesti ograničenja stavljanja na tržište kojima se odstupa od članka 18. ove Direktive. Međutim, takve mjere ne predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a) U članak 4. umeće se sljedeći stavak 1.c:

 

„1.c Trgovci na malo dozvoljavaju potrošačima da odbiju i ostave na mjestu prodaje bilo koju ambalažu za koju smatraju da je suvišna, osobito u pogledu vrećica. Trgovci na malo osiguravaju da se takva ambalaža ili ponovno iskoristi ili reciklira.”

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.d (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.d (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.d) U članak 4. umeće se sljedeći stavak 1.d:

 

„1.d Komisija i države članice promiču, barem tijekom prve godine nakon stupanja na snagu Direktive, kampanje za obavještavanje javnosti i podizanje svijesti o nepovoljnom utjecaju prekomjerne uporabe konvencionalnih plastičnih vrećica na okoliš.”

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.e (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.e) U članak 4. umeće se sljedeći stavak 1.e:

 

„1.e Mjere ekološkog dizajna, kao što su ograničenje prostora koji otisnute promidžbene poruke ili zaštićeno ime mogu zauzimati, mogu popratiti mjere za smanjenje uporabe vrećica kako bi se smanjila uporaba tinta i boja štetnih za okoliš. Ovo se ne primjenjuje na poruke ili upozorenja o utjecaju uporabe plastičnih vrećica na okoliš koje izdaju određene države članice.”

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.d (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1.f (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.d) U članak 4. umeće se sljedeći stavak 1.f:

 

„1.f Države članice osiguravaju da mjere kojima se smanjuje potrošnja laganih plastičnih vrećica ne uzrokuju ukupno povećanje nastanka ambalaže.”

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.e (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.e) Umeće se novi članak 6.a:

 

„Članak 6.a

 

Ako su vrećice biorazgradive i mogu se kompostirati, to se jasno ukazuje na vrećici oznakom, obilježjem ili znakom u boji. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za određivanje takvih oznaka kako bi se osigurala prepoznatljivost na razini Unije. Države članice mogu donijeti mjere kako bi se navele druge značajke, kao što je mogućnost ponovne uporabe, reciklaže i razgradivost.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.f (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 20.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.f) Umeće se novi članak 20.a:

 

„ Članak 20.a

 

Izvršenje delegiranja

 

1. Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena je Komisiji i podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

 

2. Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ...*.

 

3. Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a. Odlukom o opozivanju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opozivanje stupa na snagu dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

 

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće ne izraze primjedbe u razdoblju od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ili, ako su prije isteka tog roka, Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da nemaju primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

________________

 

* SL: umetnuti datum stupanja na snagu direktive o izmjeni. '

Izmjena  41

Prijedlog Direktive

Članak 1. – točka 2.g (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – stavak 3. – točke (c) i (d)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.g) U Prilogu II., točke (c) i (d) stavka 3. izmjenjuju se na sljedeći način:

(c) Ambalaža oporabljiva putem kompostiranja

(c) Ambalaža oporabljiva putem kompostiranja

Ambalažni otpad obrađen u svrhu kompostiranja takve je biorazgradive prirode da ne bi trebao ometati odvojeno prikupljanje i postupak kompostiranja ili aktivnost u koju ga se uvodi.

Ambalažni otpad obrađen u svrhu kompostiranja takve je biorazgradive prirode da bi trebao biti u potpunosti sukladan s odvojenim prikupljanjem i industrijskim i/ili vrtnim postupkom kompostiranja ili s aktivnosti u koju ga se uvodi.

(d) Biorazgradiva ambalaža

(d) Biorazgradiva ambalaža

Biorazgradivi ambalažni otpad takve je prirode da je u mogućnosti proći takvu fizičku, kemijsku, toplinsku ili biološku razgradnju da se većina dovršenog komposta razgradi u ugljikov dioksid, biomasu i vodu.

Biorazgradivi ambalažni otpad takve je prirode da je u mogućnosti proći takvu fizičku, kemijsku, toplinsku ili biološku razgradnju da se sav materijal u konačnici razgradi u ugljikov dioksid, biomasu i vodu.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice mijenjanju, ako je potrebno, svoje nacionalno zakonodavstvo i donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Do … * Komisija preispituje učinkovitost ove Direktive i procjenjuje je li potrebno poduzeti daljnje mjere koje, prema potrebi, prati zakonodavni prijedlog.

 

________________

 

* SL: unijeti datum – šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.”

  • [1]  Još nije objavljeno u SL-u.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Background

The consumption of plastic bags in the European Union is excessive. Every year nearly 100 billion plastic bags are consumed, a number expected to grow to 111 billion plastic bags by 2020 if no action is taken. This means that on average every European uses 200 plastic bags over the course of a year. If it takes you 5 minutes to read this explanatory statement, 1 million plastic carrier bags will have been consumed in the EU in the meantime.

However, 89% of the plastics bags are often only used a single time before ending up as waste. Whereas thicker plastic bags destined for reuse are available on the market, consumers in many Member States continue to use throw-away plastic bags because they receive them for free. Retailers hand them out for free as lightweight plastic bags, mainly produced in Asia, are very cheap.

2. Negative consequences to society and environment

This excessive consumption of single-use plastic bags is not only very inefficient from a resource perspective but also inflicts adverse consequences on the environment. Each year 8 billion plastic bags end up as litter in the EU environment including the seas. Despite rising prices on resources, current recycling rates of plastic bags are estimated to be only at 6,6% and are unlikely to increase considerably in the coming years. Due to their thinness and light weight, plastic carrier bags do not have a high recycling value. More recycling of plastic carrier bags will not resolve the problem. While 39% of plastic bags are incinerated, every second plastic bag is sent to landfills from where they can be blown by the wind into the environment. Landfill is generally seen to be the worst option. And prevention is clearly the best.

Once in the environment, plastic bags can last for hundreds of years, gradually being fragmented to smaller and smaller parts, and carried across national borders and maritime boundaries. Today, plastic bags together with plastic bottles make up the vast majority of plastic waste in European seas: plastic debris constitutes more than 70% of all waste. In Britain, on average, 72 shopping bags wash up on every mile of beach. The implications for the marine fauna are dramatic, especially among marine mammals. Particles of plastic waste also have been found in more than 90% of birds in the North Sea. At the same time, plastic waste has negative consequences for touristic areas such as natural parks where the clean-up efforts are a significant economic burden to local communities.

3. A common challenge requires a common approach

The over-consumption of plastic bags, inefficient resource-use and transnational pollution of the environment are a common challenge to all Member States of the EU and demand a common approach. A consultation by the European Commission in 2011 showed strong support by European citizens to address the issue of single-use plastic bags at European level.

Unfortunately, the proposal put forward by the European Commission fails to take a European approach. It merely suggests that each Member State should address the issue of plastic bags unilaterally without any target. This not only ignores the clear request by the European citizens but also stands in stark contrast to the Commission's own impact assessment and the underlying studies. In fact, the study by Bio-Intelligence Service discarded the option of requiring Member States to set up national prevention targets from further assessment as it was found to be overly complicated, stating that the achievement of such targets would be uncertain and highly dependent on the political commitment of Member States[1].

Instead, the study and the impact assessment considered that the most effective approach would be to combine a waste prevention target at EU level with pricing measures at national level that would make it obligatory for shops to charge for plastic carrier bags. It is thus difficult to understand why the Commission disregarded the findings of its own impact assessment so blatantly following inter-service consultation by neither adopting a reduction target nor a compulsory pricing mechanism.

That said, your rapporteur welcomes the Commission proposal as a stepping stone for meaningful legislative action against the wasteful use of plastic carrier bags. She particularly welcomes the solid preparatory work done by the Commission and intends to base her approach on the preferred option identified in the impact assessment (EU reduction target and economic measures) that in the words of the Commission "has the highest potential to deliver ambitious environmental results, while achieving positive economic impacts, limiting negative effects on employment, ensuring public acceptance, and contributing to wider awareness on sustainable consumption".

4. Introducing a European reduction target on plastic bags

As stated in the impact assessment prepared by the Commission, one key element to address the over-use of plastic bags is to introduce an EU-wide reduction target for the consumption of lightweight plastic carrier bags. Within three years of the entry into force of this directive, Member States should achieve a reduction of at least 50% in the consumption of lightweight plastic carrier bags; and within five years, a reduction of at least 80%. The target should be based on the average consumption in the EU in 2010. The overall target would be applicable to all Member States, but would demand more action in those Member States that have not yet taken action to reduce the consumption of lightweight plastic carrier bags.

5. Putting a price on carrier bags

It has been shown that making consumers pay for plastic bags can reduce consumption dramatically almost overnight. One central factor stands out across European countries that have already achieved a comparatively low consumption level of carrier bags: plastic bags are not handed out for free. This measure should apply across the EU: under the new directive Member States should ensure that economic operators selling food do not provide plastic carrier bags free or charge; however, it should not apply to bags which are necessary for food hygiene or to very lightweight plastic bags or their alternatives (see point 6). Furthermorem Member States should encourage economic operators selling solely non-food items not to provide plastic carrier bags free of charge. As far as bio-based compostable lightweight carrier bags are concerned, Member States who have established separate collection of bio-waste should be allowed to reduce the charge (see point 7).

6. Exempting bags necessary for food hygiene and replacing very lightweight plastic bags by more sustainable bags

Plastic carrier bags that are necessary for food hygiene to wrap humid, loose foods such as raw meat, fish and dairy and plastic bags to hold unpackaged prepared foodstuffs should be exempted from the scope of this Directive.

Furthermore, your rapporteur suggests drawing up a distinction between lightweight plastic carrier bags (10–49 microns) and very lightweight plastic carrier bags (below 10 microns). Very lightweight plastic carrier bags are routinely used to purchase dry, loose unpackaged foods such as fruits, vegetables or confectionery. The use of very lightweight plastic carrier bags for such purposes helps prevent food wastage, since it enables consumers to purchase the exact amount required rather than a fixed pre-packaged quantity, and since it allows the withdrawal of a product that is no longer fit for consumption specifically without needing to discard entire pre-packaged packages. However, very lightweight plastic carrier bags made of conventional plastics are a particular problem with regard to littering, therefore they should be gradually replaced by carrier bags made of recycled paper, or by very lightweight plastic carrier bags which are biodegradable and compostable.

7. Are biodegradable and compostable plastics the solution?

Biodegradable and compostable plastic materials are sometimes presented as a solution to the environmental problem of plastic carrier bags. While they pose less of a problem when they end up in the environment as compared to conventional plastics, they are no solution to littering, and resorting to biodegradable and compostable plastics does not address the throw-away mentality that underlies excessive consumption of plastic bags, and may even wrongly legitimize such wasteful use.

Furthermore, they also need to be treated properly, which requires separate collection of bio-waste to start with. To acknowledge the potential benefits of biodegradable and compostable plastic materials over conventional plastics while addressing overconsumption at the same time, your rapporteur suggests that Member States that have established separate collection of bio-waste may require economic operators selling food to reduce the price charged for biodegradable lightweight plastic carrier bags by up to 50% as compared to conventional ones.

Moreover, the requirements with regard to biodegradable packaging should be modified in order to ensure that only materials that are fully biodegradable are considered biodegradable. Furthermore, the essential requirements with regard to packaging recoverable in the form of composting should also be amended in order to ensure that a European standard for garden composting in developed.

8. Phasing out false friends: "oxo-biodegradable" plastics

“Oxo-biodegradable” plastics do not biodegrade in the natural environment, but only fragment into secondary microplastics. It is thus misleading to refer to such materials as “biodegradable”. Fragmentation converts visible littering into invisible littering. This is not a solution to the waste problem, but rather enhances pollution of the environment by plastic materials. "Oxo-biodegradable" plastics should therefore not be used as a packaging material.

9. Substituting hazardous substances for packaging as a whole

Your rapporteur suggests seizing the opportunity of the amendment of the packaging directive to not only address prevention in a quantitative manner but also in a qualitative manner. In order to reduce the exposure of European citizens to dangerous substances and to avoid that such substances enter the environment during the waste phase, packaging as a whole should no longer contain substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction or that are endocrine disrupters.

10. Allowing Member States to go further

While a common European approach is needed to address the overconsumption of plastic bags, some Member States may want to go beyond common reduction targets in the EU. Member States should therefore be allowed to make use of economic instruments such as taxes as well as marketing restrictions, as proposed by the Commission.

POSTUPAK

Naslov

Izmjena Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica

Referentni dokumenti

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Datum podnošenja EP-u

4.11.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.1.2014

 

 

 

Datum usvajanja

10.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

10

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Datum podnošenja

14.3.2014