JELENTÉS a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Margrete Auken


Eljárás : 2013/0371(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0174/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0174/2014
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM2013)0761),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0392/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. február 26-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0174/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás   1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása nagymértékű szemeteléshez vezet, az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezi, és várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul a tengeri ökoszisztémákat világszerte fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása nagymértékű szemeteléshez vezet, az erőforrások nem hatékony felhasználását eredményezi, és várhatóan növekedni fog, ha nem lépünk fel ellene. A műanyag hordtasakokkal való szemetelés környezetszennyezést okoz és súlyosbítja a víztestekben jelen lévő szemét széles körben elterjedt problémáját, amely világszerte fenyegeti a vízi ökoszisztémákat.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ezenkívül a műanyag hordtasakoknak a környezetben való felgyülemlése egyértelműen negatív hatást gyakorol egyes gazdasági ágazatokra, például az idegenforgalomra.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag hordtasakokat – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban használják újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat, és valószínűbb, hogy eldobják őket.

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb könnyű műanyag hordtasakok – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – kevésbé alkalmasak az újbóli felhasználásra, mint a vastagabb műanyag hordtasakok, így gyorsabban válnak hulladékká, valószínűbb, hogy eldobják őket, és kis súlyukból adódóan valószínűbb, hogy a környezetben szétszóródva végzik a szárazföldön, valamint az édesvízi és tengeri ökoszisztémákban.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az újrahasznosítás jelenlegi mértéke meglehetősen alacsony annak ellenére, hogy a műanyag hordtasakok újrahasznosíthatók. Nem valószínű továbbá, hogy a műanyag hordtasakok újrahasznosítása jelentős mértékű lesz, mivel vékony és könnyű anyaguk miatt újrahasznosításuk nem képvisel jelentős értéket. Emellett a műanyag hordtasakokat nem gyűjtik szelektíven, szállításuk költséges, és nagy mennyiségű víz szükséges ahhoz, hogy újrahasznosításuk előtt kimossák őket. A műanyag hordtasakok újrahasznosítása tehát nem orvosolja az általuk okozott problémákat.

Indokolás

A műanyag hordtasakok újrahasznosításának jelenlegi mértéke 6,6%. A Bio-Intelligence hatásvizsgálattal kapcsolatban tájékoztatást nyújtó tanulmánya szerint az újrahasznosítás mértéke a becslések szerint 2020-ban nem fogja elérni a 10%-ot. Eltekintve attól, hogy a hulladékhierarchia szerint a megelőzés és az újrafelhasználás elsőbbséget élvez az újrahasznosítással szemben, világos, hogy a fokozódó újrahasznosítás nem fogja megoldani a problémát.

Módosítás   5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, mivel különböznek a fogyasztási szokások, eltérő mértékű a környezettudatosság, és nem egyformán hatékonyak a tagállamok szakpolitikai intézkedései. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag hordtasakok felhasználásának szintjét – a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki.

(4) A műanyag hordtasakok felhasználásának szintje jelentős változatosságot mutat az Unióban, nemcsak a fogyasztási szokások és a környezettudatosság tekintetében meglévő különbségek, hanem főként a tagállami szakpolitikai intézkedések hatékonyságának mértékéből adódóan. Egyes tagállamoknak jelentős mértékben sikerült csökkenteniük a műanyag hordtasakok felhasználásának szintjét – a hét legjobban teljesítő tagállamban az átlagos felhasználási szint az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át teszi ki. Unió-szerte a műanyag hordtasakok átlagos uniós felhasználáshoz viszonyított csökkentési célokat kell kitűzni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a csökkentéseket, amelyeket bizonyos tagállamok már teljesítettek.

Módosítás   6

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A műanyag hordtasakok uniós használatára vonatkozóan rendelkezésre álló adatok egyértelműen bizonyítják, hogy ezek fogyasztása alacsony, illetve csökkent azon országokban, amelyekben a gazdasági szereplők nem díjmentesen, hanem csekély összeg ellenében bocsátanak a vevők rendelkezésére ilyen hordtasakot.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Bebizonyosodott továbbá, hogy a fogyasztók tájékoztatása döntő fontosságú a műanyag tasakok csökkentésére vonatkozó bármely kitűzött cél eléréséhez. Ezért intézményi erőfeszítéseket kell tenni, amelyek felhívják a figyelmet a műanyag tasakok használatának környezeti hatásaira, és szakítanak azzal a mind a mai napig általános felfogással, hogy a műanyag ártalmatlan, olcsó anyag, amely önmagában nem képvisel értéket.

Módosítás   8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének hasonló csökkentését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az 50 mikronnál vékonyabb műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel és az uniós hulladékhierarchiával, amelyet a hulladékokról és egyes irányelvek7 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az ilyen csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv alapján adatokat szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok használatáról.

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a könnyű műanyag hordtasakok átlagos felhasználási szintjének hasonló csökkentését, a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az 50 mikronnál vékonyabb és korlátozottan újrahasználható műanyag hordtasakok felhasználásának jelentős mértékű csökkentésére, összhangban az Unió hulladékgazdálkodási politikájának általános célkitűzéseivel és az uniós hulladékhierarchiával, amelyet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i európai parlamenti és tanácsi 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az ilyen csökkentési intézkedéseknek figyelembe kell venniük a műanyag hordtasakok felhasználásának az egyes tagállamokban tapasztalható jelenlegi szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb erőfeszítések szükségesek. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése terén elért előrelépés figyelemmel kísérése érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv alapján adatokat szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok használatáról.

______________

_________________

7 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

7 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

Módosítás   9

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A tagállamok által meghozandó intézkedések között kell szerepelnie az olyan gazdasági eszközök alkalmazásának, mint az árképzés, amely különösen hatékonynak bizonyult a műanyag hordtasakok használatának csökkentése tekintetében. A tagállamoknak el kell érniük, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők az áruk vagy termékek eladási helyén a nagyon könnyű műanyag hordtasakok vagy ezek alternatívái kivételével ne biztosítsanak ingyen műanyag hordtasakokat. A tagállamoknak emellett ösztönözniük kell a kizárólag nem élelmiszer jellegű termékeket értékesítő gazdasági szereplőket, hogy az áruk vagy termékek eladási helyén ne biztosítsanak ingyen műanyag hordtasakokat.

Módosítás   10

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági eszközök használata – ezek az eszközök különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag hordtasakok használatának csökkentése terén –, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikkében meghatározott feltételekkel a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve bevezetett forgalmazási korlátozások – például tilalmak – is.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikkében meghatározott feltételekkel a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve a tagállamok számára lehetővé kell tenni gazdasági eszközök – például adók és illetékek –, valamint forgalmazási korlátozások – például tilalmak – alkalmazását is.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A nedves, ömlesztett élelmiszerek, például nyers hús, hal, tejtermékek csomagolására szolgáló műanyag hordtasakokra, illetve a csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények tárolására szolgáló műanyag hordtasakokra az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében van szükség, ezért ezeket mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás   12

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat rendszerint száraz, ömlesztett, csomagolatlan élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek vagy édesipari termékek vásárlásakor használják. A nagyon könnyű műanyag hordtasakok fenti célból történő használata segít megelőzni az élelmiszer-hulladék keletkezését azáltal, hogy a fogyasztónak nem az előrecsomagolt mennyiséget, hanem csak annyi terméket kell megvásárolnia, amennyire szüksége van, továbbá azáltal, hogy az egész előrecsomagolt tétel kidobása nélkül lehetséges a fogyasztásra már nem alkalmas termék eltávolítása. A hagyományos műanyagból készült, nagyon könnyű műanyag hordtasakok a szemetelés tekintetében ugyanakkor külön problémát jelentenek.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) A biológiailag lebontható és komposztálható anyagokból álló műanyag hordtasakok a hagyományos műanyag hordtasakoknál kevésbé károsak a környezetre. Amennyiben a műanyag hordtasakok használata jelentős előnyökkel jár, azaz azokban az esetekben, amikor a száraz, ömlesztett, csomagolás nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek vagy édesipari termékek csomagolására használják a nagyon könnyű műanyag hordtasakokat, a hagyományos nagyon könnyű műanyag hordtasakokat fokozatosan fel kell váltani újrahasznosított papírból készült hordtasakokkal vagy biológiailag lebontható és komposztálható nagyon könnyű műanyag hordtasakokkal. Amennyiben a műanyag hordtasakok, azaz a könnyű műanyag hordtasakok használatát csökkenteni kell, a biológiailag lebontható és komposztálható anyagokból álló könnyű műanyag hordtasakokra is alkalmazni kell az általános csökkentési célkitűzést. Azonban a biohulladékot szelektíven gyűjtő tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy csökkenthessék a biológiailag lebontható és komposztálható könnyű műanyag hordtasakok árát.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

6 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6d) Az általában véve a fogyasztókat, valamint különösen a gyerekeket célzó felvilágosító programoknak fontos szerepet kell kapniuk a műanyag hordtasakok használatának visszaszorításában. A tagállamoknak, illetve az áruk és termékek eladási helyén a gyártóknak és a kiskereskedőknek egyaránt végre kell hajtaniuk ilyen felvilágosító programokat.

Módosítás   15

Irányelvre irányuló javaslat

6 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6e) A komposztálással hasznosítható csomagolásra vonatkozó alapvető követelményeket módosítani kell a kerti komposztálásra vonatkozó európai szabványa kidolgozásának biztosítása érdekében. Módosítani kell a biológiailag lebontható csomagolóanyagokra vonatkozó követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy csak azok az anyagok számítsanak biológiailag lebonthatónak, amelyek teljes mértékben lebomlanak.

Módosítás   16

Irányelvre irányuló javaslat

6 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6f) A „Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei” elnevezésű EN-13432:2000 európai szabvány meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel valamely anyagnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy komposztálhatónak számítson, azaz szerves hulladékot hasznosító folyamattal komposztálás és anaerob lebontás révén újrahasznosítható legyen. A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy dolgozzon ki a kerti komposztálásra vonatkozó külön szabványt.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

6 g preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6g) A gyártók bizonyos műanyagokat oxidatív biológiai úton lebontható anyagoknak neveznek. Az ilyen műanyagok esetében oxidatív biológiai úton lebontható adalékanyagokat, jellemzően fémsókat dolgoznak bele hagyományos műanyagokba. Az említett adalékanyagok oxidációjának eredményeként e műanyagok a környezetben fennmaradó apró részecskékre esnek szét. Következésképpen félrevezető, amikor e műanyagokat biológiailag lebontható anyagnak nevezik. A részecskékre esés következtében a műanyag hordtasakokhoz hasonló tárgyakból keletkező látható hulladék láthatatlan másodlagos mikroműanyag-hulladékká alakul. Ez nem oldja meg a hulladékkal kapcsolatos problémát, sőt növeli a környezet e műanyagok okozta szennyezettségét. Az ilyen műanyagok műanyag csomagolóanyagként való felhasználása ezért nem helyénvaló.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az oxo-biodegradációs úton lebomló műanyagok – amelyek valójában nem bomlanak le, hanem másodlagos mikroműanyagokra töredeznek szét – nem lehetnek csomagolóanyagok. A műanyagok széttöredezése másodlagos mikroműanyagokra növeli a műanyagok okozta környezetszennyezést, ezért nem engedélyezhető. Ez megfelel a műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégia keretében a Környezetvédelmi Bizottság által kialakított álláspontnak.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

6 h preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6h) A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, valamint a hormonháztartást zavaró anyagok csomagolóanyagokban való használatát fokozatosan be kell szüntetni az emberek ilyen anyagoknak való szükségtelen kitettségének elkerülése, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ezek az anyagok a hulladékfázis során a környezetbe kerüljenek.

Indokolás

A CMR- és a hormonháztartást zavaró anyagok komoly aggodalomra okot adó anyagok. Ahol csak lehetséges, más anyagokat kell használni helyettük. A műanyag csomagolásokban való helyettesítésük megfelel a műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégia keretében a Környezetvédelmi Bizottság által kialakított álláspontnak. A csomagolásról szóló irányelv már meghatározza a nehézfémekre vonatkozó határértékeket.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

6 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6i) A műanyag hordtasakokban található káros anyagokat – különösen a hormonháztartást zavaró vegyi anyagokat – kivétel nélkül be kell tiltani a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedések nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.

(7) A műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedéseknek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának folyamatos csökkentéséhez kell vezetniük, és nem eredményezhetik a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A biológiailag lebontható és komposztálható tasakokra vonatkozó jelzések (jelölés, ismertetőjegy vagy színkód) egész Unióra kiterjedő elismerésének biztosítása érdekében fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében foglaltaknak megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e jelzések meghatározásáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében Unió-szerte azonos feltételeknek kell vonatkozniuk a felhasznált anyagokra. Ha egyes tagállamokban bizonyos anyagokat másként kezelnek, az megnehezíti az újrahasznosítást és a kereskedelmet.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -1 a pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. A 3. cikk a következő -2a. ponttal egészül ki:

 

„2a. könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott műanyagokból készült, fogóval rendelkező vagy fogó nélküli tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére az áruk szállításához. A nedves, ömlesztett élelmiszerek, például nyers hús, hal, tejtermékek csomagolására szolgáló, az élelmiszer-higiénia biztosításához szükséges műanyag hordtasakok, illetve a csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények tárolására szolgáló műanyag hordtasakok ezen irányelv alkalmazásában nem tekintendők műanyag hordtasakoknak.”

Módosítás   24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„2a. könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott műanyagokból készülő, 50 mikronnál kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

„2a. könnyű műanyag hordtasak: a nagyon könnyű műanyag hordtasakok kivételével a 10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott műanyagokból készülő, 50 mikronnál kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk vagy termékek eladási helyén bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

_________________

_____________________

* HL L 12., 2011.1.15., 1. o.”

* HL L 12., 2011.1.15., 1. o.”

Módosítás   25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 3. cikk a következő (új) 2b. ponttal egészül ki:

 

„2b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott műanyagokból készült, 10 mikronnál kisebb falvastagságú tasak.”

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 b pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A 3. cikk a következő (új) 2c. ponttal egészül ki:

 

„2c. oxo-fragmentálódó műanyagok: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagok, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.”

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni az oxo-fragmentálódó műanyagokat.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 c pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1c. A 3. cikk a következő (új) 2d. ponttal egészül ki:

 

„2d. biohulladék: biológiailag lebomló, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemben keletkező hasonló hulladék. Nem tartozik ide az erdőgazdálkodási és mezőgazdasági hulladék, a trágya, a szennyvíziszap, illetve az egyéb biológiailag lebomló hulladék, mint például a természetes szövetanyagok, a papír és a feldolgozott fa. A meghatározás nem vonatkozik az élelmiszer-termelés azon melléktermékeire sem, amelyek soha nem válnak hulladékká;”

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni a bioalapú anyagokat. E meghatározás az európai uniós biohulladék-gazdálkodásról szóló bizottsági zöld könyvből (COM(2008)0811) származik.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 d pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1d. A 3. cikk a következő 2e. ponttal egészül ki:

 

„2e. rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagok: az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* VI. melléklete 3. részének 1A. vagy 1B. kategóriájába tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy reprodukciós toxicitású anyagok.

 

______________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.)”

 

Indokolás

E jogszabályban egyértelműen meg kell határozni a CMR-anyagokat.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 e pont (új)

94/62/EK irányelv

3 cikk – 2 f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1e. A 3. cikk a következő 2f. ponttal egészül ki:

 

„2f. hormonháztartást zavaró anyagok: a hormonháztartást zavaró tulajdonságokkal rendelkező olyan anyagok, amelyek tudományos bizonyítékok alapján feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az emberi egészségre, vagy amelyek az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 59. cikkében meghatározott eljárás alapján azonosíthatók, vagy amelyek a [.../.../EU] bizottsági rendeletben** foglaltaknak megfelelően azonosíthatók.

 

________________

 

*Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.):

 

** A Bizottság ajánlása [.../.../EU] a hormonháztartást zavaró anyagok azonosításának kritériumairól (HL L ...)”

Indokolás

E jogszabályban egyértelműen meg kell határozni a hormonháztartást zavaró anyagokat. Valamely hormonháztartást zavaró anyag azonosítására három módszer létezik: az emberi egészségre gyakorolt súlyos hatást tudományosan bizonyító módszer alapján történő azonosítás, a REACH (amely mérvadó, de nem teljes) szerinti azonosítás vagy az erről szóló bizottsági ajánlás szerint, amelyet a Bizottságnak a növényvédő szerekről és biocidekről szóló rendeletek értelmében ez év végére kell elfogadnia.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – -2 pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – -1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-2. A 4. cikk a következő (-1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(-1a) A tagállamok biztosítják, hogy a csomagolóanyagok gyártása oly módon történjen, hogy ne tartalmazzanak 0,01%-ot meghaladó koncentrációjú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású vagy hormonháztartást zavaró anyagokat. A tagállamok biztosítják, hogy a csomagolóanyagok gyártása oly módon történjen, hogy ne tartalmazzanak „oxo-fragmentálódó” műanyagokat. Ezen intézkedéseket ...*-ig kell végrehajtani.

 

________________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

Általában véve meg kell szüntetni a CMR-anyagok és a hormonháztartást zavaró anyagok jelenlétét a csomagolóanyagokban. Egyértelműen meg kell szüntetni az oxo-fragmentálódó műanyagok jelenlétét is. Mindezt a műanyaghulladékokkal kapcsolatos európai stratégia keretében a Környezetvédelmi Bizottság kérte.

Módosítás   31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül csökkenést érjenek el a könnyű műanyag hordtasakoknak a területükön történő felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a könnyű műanyag hordtasakoknak a területükön történő felhasználásában folyamatos csökkenést érjenek el, amelynek mértéke eléri legalább:

 

– az 50%-ot ...*-ig és

 

– a 80%-ot ...**-ig

 

a 2010-es uniós átlagfogyasztáshoz viszonyítva.

 

________________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év.

 

**HL: Kérjük, illessze be a dátumot: Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők a nagyon könnyű műanyag hordtasakok vagy ezek 1. cikk (1c) bekezdésében említett alternatívái kivételével ne biztosítsanak ingyenes műanyag hordtasakokat.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők olyan árat számítsanak fel a könnyű műanyag hordtasakokért, amely hatékony és arányos az e cikk (1a) bekezdésében foglalt csökkentési célkizűzések elérése tekintetében. A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők a vastagabb műanyag hordtasakokat legalább ugyanezen az áron értékesítsék, valamint hogy a gazdasági szereplők ne cseréljék le az értékesítés helyén a könnyű műanyag hordtasakokat nagyon könnyű műanyag hordtasakokra. A tagállamok ezen intézkedéseket ...*-ig hozzák meg.

 

A biohulladékot szelektíven gyűjtő tagállamok előírhatják az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők számára, hogy a bioalapú könnyű műanyag hordtasakok árát legfeljebb 50%-kal csökkentsék.

 

A tagállamok ösztönzik a nem élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplőket, hogy olyan árat számítsanak fel a műanyag hordtasakokért, amely hatékony és arányos az e cikk (1a) bekezdésében foglalt csökkentési célkizűzések eléréséhez.

 

________________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 a bekezdés – 3 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak garantálása érdekében, hogy a száraz, ömlesztett, csomagolás nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek és édesipari termékek csomagolására szolgáló nagyon könnyű műanyag hordtasakokat fokozatosan olyan hordtasakok váltsák fel, amelyek újrahasznosított papírból készültek, vagy amelyek biológiailag lebontható és komposztálható nagyon könnyű műanyag hordtasakok. A tagállamok ...*-ig a könnyű műanyag hordtasakok 50%-át, ...**-ig 100%-át lecserélik.

 

________________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év.

 

**HL: Kérjük, illessze be a dátumot: Az ezen irányelv hatálybalépésétől számított öt év.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti csökkentési célkitűzéseket, gazdasági eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat alkalmazhatnak.

(1b) A tagállamok alkalmazhatnak más gazdasági eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat tarthatnak fenn vagy vezethetnek be. Az ilyen intézkedések azonban nem lehetnek a tagállamok közötti kereskedelmet érintő önkényes hátrányos megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás eszközei.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 4. cikk az alábbi (1c) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1c) A kiskereskedők lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy az eladás helyén otthagyhassák az általuk feleslegesnek tekintett bármely csomagolóanyagot, különös tekintettel a hordtasakokra. A kiskereskedők biztosítják az ilyen csomagolóanyagok újrafelhasználását vagy újrahasznosítását.”

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 d pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 d bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. A 4. cikk az alábbi (1d) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1d) A Bizottság és a tagállamok legalább az irányelv hatálybalépését követő első évben olyan tájékoztatási és figyelemfelkeltő kampányokat támogatnak, amelyek felhívják a közvélemény figyelmét a hagyományos műanyag tasakok mértéktelen használatának környezetkárosító hatásaira.”

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 c pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 e bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e. A 4. cikk a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1e) A műagyak tasakok használatának csökkentését célzó intézkedéseket környezetbarát formatervezési intézkedések – például a kereskedelmi célú üzenetek vagy márkareklámok nyomtatási felületének korlátozása – kísérhetik, hogy ezzel is csökkentsék a környezetkárosító festékek és színezékek felhasználását. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a műanyag tasakok használatának környezeti hatásairól szóló üzenetekre vagy figyelmeztetésekre azon tagállamokban, amelyek a tájékoztatási intézkedések e fajtáját választják.”

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 d pont (új)

94/62/EK irányelv

4 cikk – 1 f bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2d. A 4. cikk a következő (1f) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1f) A tagállamok biztosítják, hogy a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentését célzó intézkedések ne eredményezzék a csomagolóanyag-keletkezés általános növekedését.”

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 e pont (új)

94/62/EK irányelv

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2e. A szöveg az alábbi 6a. cikkel egészül ki:

 

„6a. cikk

 

Ha a tasakok biológiailag lebonthatók és komposztálhatók, ezt a tényt egyértelműen jelezni kell a tasakon valamely jellel, ismertetőjeggyel vagy színkóddal. A Bizottság felhatalmazást kap, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen jelzések meghatározására az egész Unióra kiterjedő elismerésük biztosítása érdekében. A tagállamok intézkedéseket fogadhatnak el más jellemzők – például az újrahasználhatóság, az újrahasznosítás és a lebonthatóság – feltüntetése érdekében.”

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 f pont (új)

94/62/EK irányelv

20 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2f. A szöveg az alábbi 20a. cikkel egészül ki:

 

„20a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottság …*-tól határozatlan időre felhatalmazást kap a 6a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

 

(5) A 6a. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítést követő két hónapos időtartamon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

________________

 

* HL: Kérjük beilleszteni a módosító irányelv hatálybalépésének időpontját.”

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 g pont (új)

94/62/EK irányelv

II melléklet – 3 bekezdés – c és d pont (új)

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2g. A II. melléklet (3) bekezdésének c) és d) pontja a következőképpen módosul:

c) A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás

c) A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás

A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyűjtést és azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.

A komposztálással feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, amely teljes mértékben összeegyeztethető az elkülönített begyűjtéssel és azzal az ipari és/vagy kerti komposztálási eljárással vagy tevékenységgel, amelynek a csomagolási hulladékot alávetik.

d) Biológiai úton lebontható csomagolás

d) Biológiai úton lebontható csomagolás

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt végső soron szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.

A biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a kész komposzt egésze végül szén-dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon le.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok szükség esetén módosítják nemzeti jogszabályaikat és hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül megfeleljenek ennek az irányelvnek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A Bizottság ...*-ra áttekinti ezen irányelv eredményességét, valamint megvizsgálja, hogy szükség van-e további intézkedések meghozatalára, amelyeket szükség esetén jogalkotási javaslat kísér.

 

________________

 

*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: hat évvel ezen irányelv hatálybalépése után.”

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

1. Háttér

A műanyag tasakok használata az Európai Unióban túlzott mértékű. Évente megközelítőleg 100 milliárd műanyag tasakot használnak fel, és a számítások szerint ez a szám 2020-ra eléri a 111 milliárdot, ha semmilyen intézkedést nem hoznak. Ezek szerint átlagban minden európai 200 műanyag tasakot használ fel az év során. Ha ezen indokolás elolvasása az Ön számára 5 percig tart, ennyi idő alatt 1 millió műanyag hordtasakot használnak fel az EU-ban.

Ugyanakkor a műanyag tasakok 89%-át gyakran egyetlen alkalommal használják, mielőtt hulladékká válnak. Miközben a piacon hozzáférhetők az újbóli használatra szánt vastagabb műanyag tasakok, a fogyasztók számos tagállamban továbbra is az eldobható műanyag tasakokat használják, mert ingyen megkapják őket. A kiskereskedők ingyen biztosítják az elsősorban Ázsiában gyártott könnyű műanyag tasakokat, amelyek rendkívül olcsón beszerezhetők.

2. A társadalomra és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások

Az egyszer használatos műanyag tasakok ilyen túlzott használata az erőforrások szempontjából nem hatékony, de kedvezőtlenül hat a környezetre is. Évente 8 milliárd műanyag tasak válik szemétté az uniós környezetben, többek között a tengerekben. Az erőforrások emelkedő árai ellenére a műanyag tasakok jelenlegi újrahasznosítási aránya a becslések szerint mindössze 6,6%, és ez az arány ez elkövetkező években feltehetően nem fog jelentős mértékben nőni. Vékonyságuk és könnyű súlyuk miatt a műanyag hordtasakok újrahasznosítási értéke alacsony. A műanyag hordtasakok fokozott újrahasznosítása nem fogja megoldani a problémát. Míg a műanyag tasakok 39%-át elégetik, minden második műanyag tasak szemétlerakókba kerül, ahonnan a széllel bekerülhetnek a környezetbe. A hulladéklerakót általában a legrosszabb megoldásnak tekintik. A megelőzést pedig a legjobbnak.

Ha bekerül a környezetbe, a műanyag tasak több száz évig fennmaradhat, miközben fokozatosan egyre kisebb darabokra szakad, és átlépi az állam- és a tengeri határokat. Manapság a műanyag tasakok és a műanyag üvegek alkotják az európai tengerekben található műanyaghulladék túlnyomó részét: a műanyag törmelék az összes hulladék 70%-át teszi ki. Nagy-Britanniában a strandok minden egyes mérföldjén átlag 72 bevásárlótasak vetődik partra. A tengeri élővilágra, különösen a tengeri emlősökre gyakorolt hatás drámai. Az Északi-tengernél a madarak több mint 90%-ában találtak műanyaghulladékból származó részecskéket. A műanyaghulladék ugyanakkor kedvezőtlen következményekkel jár az idegenforgalom szempontjából jelentős területek, például a nemzeti parkok tekintetében is, ahol a helyi közösségekre hárul a takarítás jelentős gazdasági terhe.

3. A közös kihívás közös megközelítést tesz szükségessé

A műanyag tasakok túlfogyasztása, a források felhasználásának nem hatékony módja és a környezet több országot érintő szennyezése súlyos kihívást jelent minden uniós tagállam számára, és közös megközelítést tesz szükségessé. Az Európai Bizottság által 2011-ben lebonyolított konzultáció szerint az európai polgárok határozottan támogatják az egyszer használatos műanyag tasakokkal kapcsolatos probléma uniós szinten történő kezelését.

Sajnálatos módon az Európai Bizottság által benyújtott javaslat nem alkalmaz európai megközelítést. Csak annyit javasol, hogy az egyes tagállamok egyoldalúan, kitűzött célok nélkül kezeljék a műanyag tasakokkal kapcsolatos problémát. Ez nemcsak nem veszi figyelembe az európai polgárok világos kérését, de éles ellentétben áll a Bizottság saját hatásvizsgálatával és a háttértanulmányokkal is. A Bio-Intelligence Service által készített tanulmány elvetette annak a lehetőségnek a további értékelését, hogy a tagállamok számára előírják, hogy tűzzenek ki nemzeti megelőzési célértékeket, mivel ennek értékelését rendkívül bonyolultnak ítélték, hozzátéve, hogy az ilyen célértékek elérése bizonytalan lenne, és erősen függne a tagállamok politikai elkötelezettségétől[1].

Ehelyett a tanulmány és a hatásvizsgálat szerint a legeredményesebb megközelítés az lenne, ha kombinálnák az uniós szintű hulladékmegelőzési célt azokkal a nemzeti szintű árképzési intézkedésekkel, amelyek kötelezővé tennék az üzletek számára, hogy pénzt kérjenek a műanyag hordtasakokért. Nehéz megérteni, hogy a Bizottság a szolgálatközi konzultációt követően hogyan hagyhatta ilyen nyilvánvalóan figyelmen kívül saját hatásvizsgálatának megállapításait, és miért nem fogadott el a csökkentésre vonatkozó célértéket, sem pedig kötelező árazási mechanizmust.

Ezzel együtt az előadó üdvözli a bizottsági javaslatot, mivel lépést tesz a műanyag hordtasakok pazarló használata elleni érdemi jogalkotási intézkedés irányában. Külön üdvözli a Bizottság által végzett alapos előkészítő munkát, és megközelítését a hatásvizsgálatban legjobbnak vélt megoldásra (uniós csökkentési célérték és gazdasági intézkedések) kívánja alapozni, amelynek esetében a Bizottság megfogalmazásában „a legnagyobb az esélye annak, hogy nagyszabású környezetvédelmi eredményekkel és egyúttal kedvező gazdasági hatásokkal járjon, korlátozza a foglalkoztatásra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, biztosítsa a nyilvánosság elfogadását, és hozzájáruljon a fenntartható fogyasztás szélesebb körben történő tudatosításához”.

4. Európai csökkentési célérték bevezetése a műanyag tasakokra vonatkozóan

A Bizottság által készített hatásvizsgálat szerint a műanyag tasakok túlzott használatával kapcsolatos probléma kezelésének egyik kulcsfontosságú eleme a könnyű műanyag tasakok fogyasztására vonatkozó, az egész Unióban érvényes csökkentési célérték bevezetése. Az ezen irányelv hatálybalépését követő három éven belül a tagállamoknak legalább 50%-os csökkentést kell megvalósítaniuk a könnyű műanyag hordtasakok használata terén; a csökkentésnek öt éven belül el kell érnie a 80%-ot. A 2010-es átlagos uniós felhasználást kell a csökkentés alapjának tekinteni. Az átfogó célérték minden tagállamra alkalmazandó, de több intézkedést tesz szükségessé azon tagállamok részéről, amelyek eddig nem léptek fel a könnyű műanyag hordtasakok fogyasztásának csökkentése érdekében.

5. A hordtasakokra vonatkozó ár felszámítása

Bebizonyosodott, hogy egyik napról a másikra radikálisan csökkentheti a fogyasztást az, ha a fogyasztóknak fizetniük kell a műanyag tasakokért. Azon európai országok esetében, ahol már elérték azt, hogy viszonylag alacsony szintre süllyedt a hordtasakok fogyasztása, egy központi tényező tűnik szembe: a műanyag tasakok nem állnak ingyen rendelkezésre. Ezt az intézkedést az egész EU-ban alkalmazni kell: az új irányelv értelmében a tagállamoknak el kell érniük, hogy az élelmiszereket értékesítő gazdasági szereplők a műanyag hordtasakokat ne bocsássák ingyen rendelkezésre; az intézkedés azonban nem alkalmazandó a higiéniai szempontok miatt szükséges tasakokra, vagy a nagyon könnyű műanyag tasakokra, vagy az ilyeneket helyettesítő alternatív megoldásokra (lásd a 6. pontot). A tagállamoknak emellett bátorítaniuk kell a kizárólag nem élelmiszer jellegű termékeket értékesítő gazdasági szereplőket, hogy ne biztosítsanak ingyen műanyag hordtasakokat. Ami a bioalapú komposztálható könnyű hordtasakokat illeti, azon tagállamok számára, ahol szelektíven gyűjtik a biohulladékot, engedélyezhető a díjak csökkentése (lásd a 7. pontot).

6. Mentesség biztosítása az élelmiszer-higiénia biztosításához szükséges tasakok esetében, valamint a nagyon könnyű műanyag tasakok fenntarthatóbb tasakokkal történő felváltása

Nem indokolt, hogy ezen irányelv hatálya kiterjedjen a nedves, ömlesztett élelmiszerek, például nyers hús, hal, tejtermékek csomagolására szolgáló, az élelmiszer-higiénia biztosításához szükséges műanyag hordtasakokra, illetve a csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények tárolására szolgáló műanyag hordtasakokra.

Az előadó ezenkívül azt javasolja, hogy a jogszabály tegyen különbséget a könnyű műanyag hordtasakok (10–49 mikron) és a nagyon könnyű műanyag hordtasakok (10 mikron alatt) között. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat rendszerint száraz, ömlesztett, csomagolatlan élelmiszerek, például gyümölcsök, zöldségek vagy édesipari termékek vásárlásakor használják. A nagyon könnyű műanyag hordtasakok fenti célból történő használata segít megelőzni az élelmiszer-hulladék keletkezését azáltal, hogy a fogyasztónak nem az előrecsomagolt mennyiséget, hanem csak annyi terméket kell megvásárolnia, amennyire szüksége van, továbbá azáltal, hogy az egész előrecsomagolt tétel kidobása nélkül lehetséges a fogyasztásra már nem alkalmas termék eltávolítása. Azonban a hagyományos műanyagokból készült, nagyon könnyű műanyag hordtasakok külön problémát jelentenek a szemetelés tekintetében, ezért ezeket fokozatosan fel kell váltani újrahasznosított papírból készült hordtasakokkal vagy biológiailag lebontható és komposztálható nagyon könnyű műanyag hordtasakokkal.

7. Megoldást jelentenek-e a biológiailag lebontható és komposztálható műanyagok?

A biológiailag lebontható és komposztálható műanyagokat gyakran úgy mutatják be, hogy megoldást jelentenek a műanyag hordtasakok környezetvédelemmel kapcsolatos problémájára. Míg a biológiailag lebontható és komposztálható műanyagok a hagyományos műanyagokhoz képest kisebb problémát okoznak, amikor a környezetben kötnek ki, a szemetelés szempontjából nem jelentenek megoldást, és használatuk nem kezeli a műanyag tasakok túlfogyasztását okozó, az eldobásra építő mentalitást, sőt helytelenül még legitimmé is teheti az ilyen pazarló felhasználást.

Továbbá megfelelően kell kezelni őket, ami először is szükségessé teszi a biohulladék szelektív gyűjtését. A biológiailag lebontható és komposztálható műanyagok hagyományos műanyagokkal szembeni potenciális előnyeinek elismerése, valamint egyúttal a túlfogyasztás kezelése érdekében az előadó azt javasolja, hogy azok a tagállamok, ahol szelektíven gyűjtik a biohulladékot, előírhassák a gazdasági szereplők számára, hogy a hagyományos könnyű műanyag hordtasakok árához képest legfeljebb 50%-kal csökkentsék a biológiailag lebontható könnyű műanyag hordtasakok árát.

Továbbá módosítani kell a biológiailag lebontható csomagolóanyagokra vonatkozó alapvető követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy csak azok az anyagok számítsanak biológiailag lebonthatónak, amelyek teljes mértékben lebomlanak. A komposztálással hasznosítható csomagolásra vonatkozó alapvető követelményeket is módosítani kell a kerti komposztálás európai szabványa kidolgozásának biztosítása érdekében.

8. A hamis barátok kiiktatása: oxo-biodegradációs úton lebomló műanyagok

Az oxo-biodegradációs úton lebontható műanyagok biológiailag nem bomlanak le a természetes környezetben, ehelyett csak másodlagos mikroműanyagokra töredeznek. Következésképpen félrevezető, amikor e műanyagokat biológiailag lebomló anyagnak nevezik. A széttöredezés révén a látható szemét láthatatlan szemétté válik. Ez nem oldja meg a hulladékkal kapcsolatos problémát, sőt növeli a környezet műanyagok okozta szennyezettségét. Ezért az oxo-biodegradációs úton lebomló műanyagok csomagolóanyagként való használata nem helyénvaló.

9. A veszélyes anyagok teljes körű helyettesítése a csomagolóanyagok esetében

Az előadó véleménye szerint ki kell használni a lehetőséget, amelyet a csomagolásról szóló irányelv módosítása kínál, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi tekintetben is foglalkozzunk a megelőzés kérdésével. Az európai polgárok veszélyes anyagoknak való kitettségének csökkentése, valamint annak elkerülése érdekében, hogy az ilyen anyagok a hulladékfázis alatt bekerüljenek a környezetbe, a csomagolóanyagok egyetlen fajtája sem tartalmazhat a továbbiakban rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású, valamint a hormonháztartást zavaró anyagokat.

10. A szigorúbb előírások tagállamok általi alkalmazásának lehetővé tétele

Miközben közös európai megközelítésre van szükség a műanyag tasakok fogyasztásával kapcsolatos probléma kezeléséhez, néhány tagállam dönthet úgy, hogy a közös uniós csökkentési célértékeknél szigorúbb értékeket tűz ki. Ezért a Bizottság javaslatának megfelelően a tagállamok számára lehetővé kell tenni az olyan gazdasági eszközök alkalmazását, mint az adók és a forgalmazási korlátozások.

  • [1]  Bio Intelligence Service, 2011. Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags, Final Report (Az egyszer használatos műanyag hordtasakok használatát csökkentő lehetőségek hatásainak vizsgálata) Végső jelentés (lásd 78. oldal) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf

ELJÁRÁS

Cím

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.11.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

10

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Benyújtás dátuma

14.3.2014