Procedūra : 2013/0371(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0174/2014

Pateikti tekstai :

A7-0174/2014

Debatai :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Balsavimas :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0417

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 802kWORD 475k
14.3.2014
PE 526.120v02-00 A7-0174/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Margrete Auken

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0761),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0392/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0174/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) naudojant plastikinius maišelius susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai maišeliai didina jūrų taršą šiukšlėmis ir kelia grėsmę viso pasaulio jūrų ekosistemoms;

(2) naudojant plastikinius maišelius susidaro labai daug šiukšlių ir neracionaliai naudojami ištekliai, be to, numatoma, kad nesiėmus priemonių, jų bus naudojama vis daugiau. Šiukšlėmis tapę plastikiniai maišeliai teršia aplinką ir didina plačiai paplitusias taršos šiukšlėmis vandens telkiniuose problemas, taip pat kelia grėsmę viso pasaulio vandens ekosistemoms;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) be to, plastikinių maišelių sankaupos aplinkoje turi aiškų neigiamą poveikį tam tikriems ekonomikos sektoriams, pvz., turizmo sektoriui;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) plonesni nei 50 mikronų plastikiniai maišeliai, kokių visų daugiausia sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau naudojami pakartotinai, todėl lengviau tampa šiukšlėmis;

(3) lengvieji, t.y. plonesni nei 50 mikronų plastikiniai maišeliai, kokių visų daugiausia sunaudojama Europos Sąjungoje, rečiau naudojami pakartotinai, nei storesni plastikiniai maišeliai, dėl to jie lengviau tampa šiukšlėmis ir dėl jų lengvo svorio yra didesnė tikimybė, kad jie pateks į aplinką, tiek į sausumą, tiek į gėlo vandens ir jūrų ekosistemas;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) dabartinės perdirbimo apimtys yra labai mažos, net jei plastikinius maišelius galima perdirbti. Be to, nesitikima, kad plastikinių maišelių perdirbimo apimtys bus didelės, nes dėl mažo storio ir nedidelio svorio plastikinių maišelių perdirbimo vertė nėra didelė. Kita vertus, plastikiniai maišeliai atskirai nesurankami, jų gabenimas brangus, o jiems plauti perdirbimo tikslais reikia didelio kiekio vandens. Todėl perdirbant plastikinius maišelius dėl jų atsirandančios problemos neišsprendžiamos;

Pagrindimas

Šiuo metu perdirbama 6,6 proc. plastikinių maišelių. Pagal Bio-Intelligence tyrimą, kuriuo remtasi atliekant poveikio įvertinimą, nustatyta, kad 2020 m. perdirbimo apimtis sudarys mažiau kaip 10 proc. Be to, kad pagal atliekų hierarchiją pirmenybė teikiama prevencijai ir pakartotiniam naudojimui, o ne perdirbimui, akivaizdu, jog padidinus perdirbimo apimtis problema nebus išspręsta.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių sunaudojama labai nevienodai – daug lemia vartojimo įpročiai, sąmoningumas aplinkos atžvilgiu ir valstybių narių politikos priemonių veiksmingumas. Kai kurioms valstybėms narėms pavyko gerokai sumažinti plastikinių maišelių naudojimą – septyniose geriausių rezultatų pasiekusiose valstybėse narėse sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio;

(4) Sąjungoje plastikinių maišelių sunaudojama labai nevienodai – daug lemia ne tik vartojimo įpročiai ir sąmoningumas aplinkos atžvilgiu, bet ir iš esmės valstybių narių politikos priemonių veiksmingumas. Kai kurioms valstybėms narėms pavyko gerokai sumažinti plastikinių maišelių naudojimą – septyniose geriausių rezultatų pasiekusiose valstybėse narėse sunaudojama tik 20 % vidutiniškai ES sunaudojamo plastikinių maišelių kiekio. Reikėtų nustatyti Sąjungos masto plastikinių maišelių naudojimo mažinimo tikslus palyginti su vidutiniu sunaudojamu lengvųjų plastikinių maišelių kiekiu Sąjungoje, siekiant atsižvelgti į jau sumažintą sunaudojamų plastikinių maišelių kiekį tam tikrose valstybėse narėse;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) iš turimų plastikinių maišelių sunaudojimo Sąjungoje duomenų matyti, kad jų sunaudojimas yra mažas arba sumažėjo tose valstybėse narėse, kuriose ekonominės veiklos vykdytojai plastikinius maišelius duoda ne nemokamai, o už nedidelį mokestį;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) be to, įrodyta, kad vartotojų informavimas yra būtinas siekiant sumažinti plastikinių maišelių naudojimą. Dėl to būtinos institucijų pastangos informuojant apie plastiko naudojimo poveikį aplinkai siekiant pakeisti vis dar gajų požiūrį, kad plastikas yra nekenksminga, pigi ir savaime bevertė medžiaga;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis priemonių plonesnių kaip 50 mikronų plastikinių maišelių naudojimui mažinti pagal bendruosius Sąjungos atliekų politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje kai kurias direktyvas7. Nustatant tokias priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu konkrečiose valstybėse narėse sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, nacionalinės valdžios institucijos teiks duomenis apie jų naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnį;

 

(5) siekdamos atitinkamai sumažinti vidutinį sunaudojamą lengvųjų plastikinių maišelių kiekį valstybės narės turėtų imtis priemonių plonesnių kaip 50 mikronų ir labai riboto pakartotinio naudojimo plastikinių maišelių naudojimui gerokai sumažinti pagal bendruosius Sąjungos atliekų politikos ir Sąjungos atliekų hierarchijos tikslus, nustatytus 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje kai kurias direktyvas7. Nustatant tokias priemones reikėtų atsižvelgti į šiuo metu konkrečiose valstybėse narėse sunaudojamą maišelių kiekį – kuo jis didesnis, tuo didesnės turėtų būti ir pastangos. Kad būtų galima stebėti, kaip mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas, nacionalinės valdžios institucijos teiks duomenis apie jų naudojimą pagal Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnį;

______________

_________________

7 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

7 OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) valstybės narės turėtų imtis ekonominių priemonių, pvz., nustatyti kainas, kurios jau yra pasiteisinusios kaip itin veiksmingos mažinant plastikinių maišelių naudojimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad maistu prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai prekių ar produktų pardavimo vietose nemokamai nedalintų plastikinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius maišelius arba tokių labai lengvų plastikinių maišelių pakaitalus. Valstybės narės taip pat turėtų skatinti vien ne maisto produktais prekiaujančius ekonominės veiklos vykdytojus prekių ar produktų pardavimo vietose nemokamai nedalinti plastikinių maišelių;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) priemones valstybės narės gali rinktis įvairias – ekonomines, kaip antai mokesčiai ar rinkliavos, kurios jau yra pasiteisinusios kaip itin veiksmingos mažinant plastikinių maišelių naudojimą, taip pat pardavimo ribojimus, pavyzdžiui, draudimus, kuriais nukrypstama nuo Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio nuostatų, tačiau turi būti laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36 straipsnių;

(6) Valstybės narės taip pat turėtų gebėti naudotis ekonominėmis priemonėmis, pvz., mokesčiais ar rinkliavomis bei pardavimo ribojimais, pavyzdžiui, draudimais, kuriais nukrypstama nuo Direktyvos 94/62/EB 18 straipsnio nuostatų, tačiau turi būti laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36 straipsnių;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) drėgniems, nefasuotiems maisto produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies ar pieno produktams, ir nesupakuotiems maisto pusgaminiams vynioti naudojami plastikiniai maišeliai yra būtini užtikrinant maisto produktų higieną, todėl jie neturėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) labai lengvi plastikiniai maišeliai paprastai naudojami sausiems biriems, nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams, vynioti. labai lengvų plastikinių maišelių naudojimas padeda išvengti maisto atliekų susidarymo, nes taip vartotojui suteikiama galimybė nusipirkti tokį produkto kiekį, kokio jam reikia, neverčiant jo pirkti iš anksto supakuoto produkto kiekio, taip pat palengvinamas sugedusių gaminių pašalinimas neišmetant visos supakuotų produktų partijos. Vis dėlto labai lengvi plastikiniai maišeliai, pagaminti iš tradicinių plastikinių medžiagų, yra rimta taršos šiukšlėmis problema;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) plastikiniai maišeliai, pagaminti iš biologiškai skaidomų ir kompostuojamų medžiagų, mažiau kenkia aplinka, nei maišeliai, pagaminti iš tradicinių plastikinių medžiagų. Jei plastikinių maišelių, naudojimas turi privalumų, t.y., jei lengvi plastikiniai maišeliai naudojami sausiems biriems, nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams, vynioti, jie turėtų būti palaipsniui pakeičiami maišeliais, pagamintais iš perdirbto popieriaus, arba labai lengvais plastikiniais maišeliais iš biologiškai skaidomų ir kompostuojamų medžiagų. Jei reikėtų sumažinti plastikinių maišelių, ypač lengvų plastikinių maišelių, naudojimą, taršos mažinimo tikslas taip pat turėtų apimti tokių maišelių iš biologiškai skaidomų ir kompostuojamų medžiagų naudojimą. Tačiau valstybėms narėms, kurios yra nustačiusios atskiro biologinių atliekų surinkimo sistemą, turėtų būti leidžiama sumažinti už biologiškai skaidžius kompostuojamus lengvuosius plastikinius maišelius imamą mokestį;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d) mažinant plastikinių maišelių naudojimą ypatingą vaidmenį turėtų atlikti švietimo programos, skirtos apskritai vartotojams ir visų pirma vaikams. Tas švietimo programas turėtų įgyvendinti tiek valstybės narės, tiek gamintojai bei mažmenininkai buities prekių ir maisto produktų pardavimo vietose;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e) reikėtų taip pakeisti esminius reikalavimus, keliamus kompostuoti numatytam įpakavimui, kad būtų užtikrintas vienodo Europos kompostavimo sode standarto parengimas. Esminius reikalavimus, keliamus biologiškai skaidžiam įpakavimui, reikėtų pakeisti taip, kad būtų užtikrinta, jog tik visiškai biologiškai susiskaidančios medžiagos būtų laikomos biologiškai skaidžiomis;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6f) Europos standarte EN 13432 „Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai. Galutinio pakuočių sutvarkymo vertinimo kriterijai ir bandymo schema“ nustatytos savybės, kurias turi turėti medžiaga, kad ji būtų laikoma kompostuojama, t.y., kad ji galėtų būti perdirbta vykdant organinio utilizavimo procesą, kurį sudaro kompostavimas ir anaerobinis skaidymas. Komisija turėtų prašyti Europos standartizacijos komitetą parengti kompostavimo sode standartą;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6g) kai kurias plastikines medžiagas jų gamintojai nurodo esant aerobiškai biologiškai skaidžias. Tokiose plastikinėse medžiagose aerobiškai biologiškai skaidūs priedai, paprastai metalo druskos, būna susimaišę su įprastu plastiku. Dėl tų priedų oksidacijos šios plastikinės medžiagos skyla į mažas dalis, kurios lieka aplinkoje. Todėl klaidinga tokias plastikines medžiagas vadinti biologiškai skaidžiomis. Dėl skilimo matomos šiukšlės, kaip antai plastikiniai maišeliai, virsta nematomomis antrinio mikroplastiko šiukšlėmis. Tokiu būdu atliekų problema nesprendžiama, o greičiau didina aplinkos taršą tomis plastikinėmis medžiagomis. Todėl tokios plastikinės medžiagos neturėtų būti naudojamos plastikiniam įpakavimui;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad aerobiškai biologiškai skaidūs plastikai, kurie iš tikrųjų nesiskaido, o tik skyla į antrinius mikroplastikus, neturėtų būti naudojami kaip pakavimo medžiaga. Dėl plastikų skilimo į antrinius mikroplastikus didėja aplinkos taršą plastikais, todėl juos reikėtų uždrausti. Tai atitinka Aplinkos komiteto poziciją vadovaujantis Europos plastiko atliekų strategija.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6h) reikėtų palaipsniui panaikinti medžiagų, kurios yra kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai, ir medžiagų, kurios ardo endokrininę sistemą, naudojimą pakavimui, kad būtų išvengta nereikalingo tokių medžiagų poveikio žmonėms ir tokios medžiagos nepatektų į aplinką atliekų etape;

Pagrindimas

CMR ir endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos kelią didelį susirūpinimą. Esant galimybei jų reikėtų atsisakyti. Jų pakeitimas plastikinėse pakuotėse kitomis medžiagomis atitinka Aplinkos komiteto poziciją vadovaujantis Europos plastiko atliekų strategija. Pakuočių direktyvoje jau nustatytos sunkiųjų metalų ribinės vertės.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6i) kenksmingosios medžiagos, visų pirma endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos, esančios plastikiniuose maišeliuose, turėtų būti visiškai uždraustos siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) plastikinių maišelių mažinimo priemonės turėtų būti tokios, kad nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

(7) plastikinių maišelių mažinimo priemonės turėtų būti tokios, kad jomis būtų tvariai mažinamas lengvųjų plastikinių maišelių naudojimas ir nepadidėtų bendras pakuočių kiekis;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų pripažįstamas biologiškai skaidomų ir kompostuojamų maišelių ženklinimas naudojant ženklą, atvaizdą ar spalvinį kodą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti šiuos ženklinimo būdus. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) siekiant nepadaryti neigiamo poveikio vidaus rinkos veikimui, visoje Sąjungoje turėtų būti taikomos vienodos sąlygos dėl naudojamų medžiagų. Dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse diskriminuojamos kai kurios medžiagos, sunkiau vykdyti antrinį perdirbimą ir prekybą,

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas -2a punktas:

 

„-2a. plastikiniai maišeliai – iš plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 3 straipsnio 1 dalyje, pagaminti maišeliai su rankenomis arba be rankenų, kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar maisto produktų pardavimo vietose pirkiniams gabenti. Drėgniems, nefasuotiems maisto produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies ar pieno produktams, ir nesupakuotiems maisto pusgaminiams vynioti naudojami plastikiniai maišeliai yra būtini užtikrinant maisto produktų higieną, šioje direktyvoje nelaikomi plastikiniais maišeliais.“

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2a. lengvieji plastikiniai maišeliai – iš plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 50 mikronų ir kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar maisto produktų pardavimo vietose.

„2a. lengvieji plastikiniai maišeliai – iš plastikinių medžiagų, apibrėžtų Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011* 3 straipsnio 1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 50 mikronų ir kurie tiekiami vartotojams buities prekių ar maisto produktų pardavimo vietose, išskyrus labai lengvus plastikinius maišelius;

_________________

_____________________

* OL L 12, 2011 1 15, p. 1.“

* OL L 12, 2011 1 15, p. 1.“

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2b punktas:

 

„2b. labai lengvi plastikiniai maišeliai – iš plastikinių medžiagų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 10/2011 3 straipsnio 1 dalyje, pagaminti maišeliai, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 10 mikronų.“

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2c punktas:

 

„2c. oksidacija skaidomos plastikinės medžiagos ‒ plastikinės medžiagos, kurių sudėtyje yra priedų, kurie paskatina plastikinės medžiagos skilimą į plastikinės medžiagos mikrodaleles.“

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta aiški oksidacija skaidomų plastikinių medžiagų apibrėžtis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2d punktas:

 

„2d. biologinės atliekos – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir virtuvės atliekos bei panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, mėšlas, nuotekų dumblas ar kitos biologiškai skaidžios atliekos, pavyzdžiui, natūralūs audiniai, popierius ar perdirbta mediena. Joms taip pat nepriskiriami maisto gamybos šalutiniai produktai, kurie niekada netampa atliekomis.“

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta aiški biologinių medžiagų apibrėžtis. Ši apibrėžtis paimta iš Komisijos žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (COM(2008) 811 final).

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 d punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2e punktas:

 

„2e. kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos ‒ medžiagos, kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008* VI priedo 3 dalį yra 1A arba 1B kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai.

 

______________

 

* 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti aiškią CMR medžiagų, įtrauktų į šį teisės aktą, apibrėžtį.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 e punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e) Į 3 straipsnį įterpiamas naujas 2f punktas:

 

„2f. endokrininę sistemą ardančios medžiagos ‒ medžiagos, turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios, moksliniais duomenimis, gali daryti rimtą poveikį žmonių sveikatai arba kurios nustatytos pagal procedūrą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006* 59 straipsnyje, arba kurios yra nustatytos pagal Komisijos rekomendaciją [.../.../ES]**.

 

________________

 

* 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

 

** ... Komisijos rekomendacija [.../.../ES] dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymo kriterijų (OL L...).“

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti aiškią endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų, įtrauktų į šį teisės aktą, apibrėžtį. Endokrininę sistemą ardanti medžiaga turėtų būti nustatoma trimis būdais: remiantis moksliniais įrodymais apie galimą rimtą poveikį žmonių sveikatai, remiantis nustatymu pagal REACH (kuris yra patikimas, tačiau toli gražu ne visa apimantis) arba remiantis Komisijos rekomendacija šiuo klausimu, kurią Komisija privalo priimti iki šių metu pabaigos pagal atitinkamai Reglamentą dėl augalų apsaugos produktų ir Reglamentą dėl biocidinių produktų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -2 punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio -1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-2) 4 straipsnyje įterpiama ši -1a dalis:

 

„-1a. Valstybės narės užtikrina, kad pakuotė būtų pagaminta taip, kad joje kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų arba endokrininę sistemą ardančių medžiagų koncentracija nebūtų didesnė kaip 0,01 proc. Valstybės narės užtikrina, kad pakuotė būtų pagaminta taip, kad joje nebūtų oksidacija skaidomų plastikinių medžiagų. Šios priemonės turi būti užtikrintos ne vėliau kaip ...*.

 

________________

 

*OL: prašome įrašyti datą: dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.“

Pagrindimas

Reikėtų palaipsniui atsisakyti CMR medžiagų ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimo gaminant visą pakavimo medžiagą. Taip pat reikėtų aiškiai palaipsniui atsisakyti oksidacija skaidomų plastikinių medžiagų naudojimo gaminant pakavimo medžiagą. Tokio atsisakymo reikalavo Aplinkos komitetas vadovaudamasis Europos plastiko atliekų strategija.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 a dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą savo teritorijoje per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

1a. Valstybės narės imasi priemonių, kad tvariai sumažintų lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą savo teritorijoje per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo mažiausiai

 

– 50 proc. iki ...* ir

 

– 80 proc. iki ...**,

 

palyginti su vidutiniu suvartojimu Sąjungoje 2010 m., atitinkamai.

 

________________

 

*OL: prašom įrašyti datą: treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

**OL: prašome įrašyti datą: penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.“

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 a dalies 2 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad maisto produktais prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai nedalytų nemokamai plastikinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius maišelius arba tokių labai lengvų plastikinių maišelių pakaitalus, kaip nurodyta šio straipsnio 1c dalyje.

 

Valstybės narės užtikrina, kad maisto produktais prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai už lengvuosius plastikinius maišelius imtų mokestį, kuris būtų veiksmingas ir proporcingas siekiant šio straipsnio 1a dalyje nurodyto tikslo. Valstybės narės užtikrina, kad maisto produktais prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai už storesnius plastikinius maišelius imtų bent tą patį mokestį ir kad ekonominės veiklos vykdytojai prekybos vietoje nepakeistų lengvuosius plastikinius maišelius labai lengvais plastikiniais maišeliais. Valstybės narės imasi šių priemonių ne vėliau kaip ...*.

 

Atskiro biologinių atliekų surinkimo sistemas nustačiusios valstybės narės gali reikalauti, kad maisto produktais prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai iki 50 proc. sumažintų biologiškai skaidomų ir kompostuojamų lengvųjų plastikinių maišelių kainą.

 

Valstybės narės ragina maisto produktais prekiaujančius ekonominės veiklos vykdytojus už lengvuosius plastikinius maišelius imti mokestį, kuris būtų veiksmingas ir proporcingas siekiant šio straipsnio 1a dalyje nurodyto tikslo.

 

________________

 

*OL: prašome įrašyti datą: dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 a dalies 3 pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad labai lengvi plastikiniai maišeliai, naudojami sausiems biriems, nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams, vynioti, būtų laipsniškai pakeičiami maišeliais, pagamintais iš perdirbto popieriaus, arba labai lengvais biologiškai skaidomais ir kompostuojamais plastikiniais maišeliais. Valstybės narės turi pakeisti 50 proc. iki ...* ir 100 proc. iki...**.

 

________________

 

*OL: prašom įrašyti datą: treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

 

**OL: prašome įrašyti datą: penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės gali būti, be kita ko, nacionaliniai naudojimo mažinimo planai, ekonominės priemonės bei pardavimo apribojimai, kuriais nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio nuostatų.

1b. Valstybės narės gali panaudoti kitas ekonomines priemones ir toliau taikyti arba pradėti taikyti pardavimo apribojimus, kuriais nukrypstama nuo direktyvos 18 straipsnio nuostatų. Tačiau tokios priemonės nėra savavališkos valstybių narių tarpusavio prekybos diskriminacijos arba užslėpto jos apribojimo būdas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 4 straipsnyje įterpiama ši 1c dalis:

 

„1c. Mažmenininkai leidžia vartotojams atsisakyti ir palikti prekybos vietoje bet kokias pakuotes, kurios jiems yra nereikalingos, visų pirma maišelius. Mažmenininkai užtikrina, kad tokios pakuotės būtų pakartotinai panaudojamos arba perdirbamos.“

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d) 4 straipsnyje įterpiama ši 1d dalis:

 

„1d. Komisija ir valstybės narės bent jau pirmaisiais metais po direktyvos įsigaliojimo skatina visuomenės informavimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas apie neigiamą per didelio įprastinių plastikinių maišelių naudojimo poveikį aplinkai.“

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 e dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e) 4 straipsnyje įterpiama ši 1e dalis:

 

„1e. Priemonės maišelių naudojimui sumažinti gali būti taikomos kartu su ekologinio projektavimo priemonėmis, pavyzdžiui, spausdinimo paviršiaus komerciniams pranešimams ar reklamos ženklams ribojimu siekiant taip pat sumažinti žalingų aplinkai dažų ir dažiklių naudojimą. Ši nuostata netaikoma valstybių narių pranešimams ar įspėjimams apie plastikinių maišelių naudojimo poveikį aplinkai.“

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 f dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d) 4 straipsnyje įterpiama ši 1f dalis:

 

„1f. Valstybės narės užtikrina, kad dėl lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimo priemonių nepadidėtų bendras pakuočių kiekis.“

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e) Įterpiamas naujas 6a straipsnis:

 

„6a straipsnis

 

Jeigu naudojami biologiškai skaidomi maišeliai, tai turi būti aiškiai nurodyta ant maišelio naudojant ženklą, atvaizdą ar spalvinį kodą. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiami tokie ženklai, siekiant užtikrinti jų pripažinimą visoje Sąjungoje. Valstybės narės gali patvirtinti priemones, kuriomis nurodomos kitos savybės, pvz., pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir biologinis skaidumas.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 f punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

20 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2f) Įterpiamas naujas 20a straipsnis:

 

„20a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

 

2. Įgaliojimai priimti 6 straipsnio 2a punkte nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikui nuo...*.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6a straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

 

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 6a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu Europos Parlamentas arba Taryba per dviejų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą nepareiškė prieštaravimo arba jei iki šio laikotarpio pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

________________

 

*OL: įrašykite iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo datą.“

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 g punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 3 dalies c ir d punktai

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2g) II priedo 3 dalies c ir d punktai iš dalies keičiami taip:

c) Pakuotės, naudojamos kompostui

c) Pakuotės, naudojamos kompostui

Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos jas kompostuojant, turi taip biologiškai skaidytis, kad jas būtų galima atskirai surinkti, ir jos netrukdytų kompostavimo procesui, kuriuo yra apdorojamos.

Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos siekiant jas kompostuoti, turi taip biologiškai skaidytis, kad tai būtų suderinama su atskiro surinkimo sistema ir su pramoniniais kompostavimo procesais ir (arba) kompostavimo sode veikla, kur jos pateks.

d) Biologiškai skaidžios pakuotės

d) Biologiškai skaidžios pakuotės

Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad dauguma pasigaminusio komposto galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį.

Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad visos medžiagos galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi per dvylika mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės iš dalies pakeičia nacionalinės teisės aktus, jeigu tai būtina, ir užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi per dvylika mėnesių nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Iki ... * Komisija įvertina šios direktyvos veiksmingumą ir nusprendžia, ar reikalingos tolesnės priemonės, jei tinkama, kartu su teisėkūros pasiūlymu.

 

________________

 

*OL: prašome įrašyti datą: šešeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo datos.“

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Europos Sąjungoje naudojama pernelyg daug plastikinių maišelių. Kasmet sunaudojama beveik 100 milijardų plastikinių maišelių ir manoma, kad nesiėmus veiksmų 2020 m. jų skaičius pasieks 111 milijardų. Vadinasi, kiekvienas europietis per metus sunaudoja 200 plastikinių maišelių. Jei šią aiškinamąją dalį perskaityti trunka penkias minutes, per šį laiką ES bus sunaudota vienas milijonas plastikinių maišelių.

Vis dėlto 89 proc. plastikinių maišelių naudojama vieną kartą, tuomet jie tampa atliekomis. Nors rinkoje yra pakartotinai naudoti skirtų storesnių plastikinių maišelių, vartotojai daugelyje valstybių narių ir toliau naudoja išmetamus plastikinius maišelius, nes juos gauna nemokamai. Mažmenininkai juos dalija nemokamai kaip labai pigius lengvuosius plastikinius maišelius, daugiausia pagamintus Azijoje.

2. Neigiami padariniai visuomenei ir aplinkai

Šis pernelyg didelis vienkartinių plastikinių maišelių naudojimas yra ne tik neveiksmingas išteklių požiūriu, bet ir daro neigiamą poveikį aplinkai. Kasmet 8 milijardai plastikinių maišelių tampa šiukšlėmis, patenkančiomis į ES aplinką, įskaitant jūras. Nepaisant kylančių išteklių kainų, šiuo metu perdirbama tik 6,6 proc. plastikinių maišelių ir atrodo, jog šis kiekis artimiausiais metais smarkiai nedidės. Dėl mažo storio ir svorio plastikiniai maišeliai neturi didelės perdirbimo vertės. Perdirbant daugiau plastikinių maišelių problema nebus išspręsta. Nors 39 proc. plastikinių maišelių yra sudeginama, kas antras plastikinis maišelis patenka į sąvartynus, iš kurių vėjas juos gali nupūsti į aplinką. Apskritai sąvartynas ‒ blogiausias pasirinkimas. Akivaizdu, kad geriausias pasirinkimas ‒ prevencija.

Patekę į aplinką plastikiniai maišeliai gali likti joje šimtus metų palaipsniui skildami į vis mažesnes daleles ir išnešiojami per valstybių ir jūrų sienas. Šiuo metu plastikiniai maišeliai ir plastikiniai buteliai sudaro didžiausią plastiko atliekų Europos jūrose dalį: plastiko šiukšlės sudaro daugiau kaip 70 proc. visų atliekų. Britanijoje kiekvienoje pakrantės mylioje išplaunama vidutiniškai 72 plastikiniai maišeliai. Padariniai jūrų faunai, ypač jūrų žinduoliams, yra dramatiški. Plastiko atliekų dalelių rasta daugiau kaip 90 proc. Šiaurės jūros paukščių. Tuo tarpu plastiko atliekos daro neigiamą poveikį turistinėse zonose, pvz., gamtos parkuose, kur tvarkymo darbai yra didelė ekonominė našta vietos bendruomenėms.

3. Bendra problema reikalauja bendro sprendimo

Pernelyg didelis plastikinius maišelių naudojimas, neveiksmingas išteklių naudojimas ir tarpvalstybinė aplinkos tarša yra bendra visų ES valstybių narių problema ir ją spręsti reikia bendrai. 2011 m. Europos Komisijai surengus konsultacijas paaiškėjo, jog Europos piliečiai tvirtai pritaria ketinimui Europos lygmeniu spręsti vienkartinių plastikinių maišelių problemą.

Deja, Europos Komisijos pateiktame pasiūlyme nesilaikoma europinio požiūrio. Jame tik siūloma, jog kiekviena valstybė narė vienašališkai be jokio tikslo turėtų spręsti plastikinių maišelių problemą. Tokiu būdu ne tik ignoruojamas Europos piliečių reikalavimas, bet ir visiškai prieštaraujama pačios Komisijos poveikio vertinimo ir atitinkamų tyrimų išvadoms. Faktiškai Bio-Intelligence Service parengtoje studijoje nepritarta galimybei tolesniame vertinime reikalauti, kad valstybės narės nustatytų nacionalinius prevencijos tikslus, kadangi tai laikoma pernelyg sudėtinga, ir tvirtinama, kad tokių tikslų įgyvendinimas būtų neužtikrintas ir labai priklausytų nuo valstybių narių politinio įsipareigojimo(1).

Tačiau studijoje ir poveikio vertinime pateikiama nuomonė, kad veiksmingiausia būtų derinti ES lygmens atliekų prevencijos tikslą su nacionalinio lygmens kainų nustatymo priemonėmis, kurias taikant parduotuvės privalėtų imti mokestį už plastikinius maišelius. Todėl sunku suprasti, kodėl Komisija neatsižvelgė į savo poveikio vertinimo išvadas, taip įžūliai vadovavosi tarnybų tarpusavio konsultacijomis ir nepriėmė nei sumažinimo tikslo, nei privalomo kainų nustatymo mechanizmo.

Atsižvelgdama į tai pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą kaip svarbų žingsnį imantis teisėkūros veiksmų kovojant su eikviu plastikinių maišelių naudojimu. Ji ypač teigiamai vertina didelį Komisijos parengiamąjį darbą ir ketina savo požiūrį grįsti poveikio vertinime nurodytu priimtiniausiu variantu (ES sumažinimo tikslas ir ekonominės priemonės), kuris, Komisijos žodžiais tariant, „būtų naudingiausias aplinkosaugos atžvilgiu ir kartu būtų ekonomiškai naudingas, nepadarytų didelio poveikio užimtumui, būtų priimtinas visuomenei ir padėtų šviesti visuomenę apie tausaus vartojimo svarbą apskritai“.

4. Europos plastikinių maišelių sumažino tikslo taikymas

Kaip teigiama Komisijos parengtame poveikio vertinime, vienas iš pagrindinių pernelyg didelio plastikinių maišelių naudojimo problemos sprendimo elementų yra ES lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo sumažinimo tikslas. Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos valstybės narės turėtų sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą mažiausiai 50 proc., o per penkerius metus – bent 80 proc. Tikslas turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į vidutinį sunaudojimą ES 2010 m. Bendras tikslas būtų taikomas visoms valstybėms narėms, tačiau jam pasiekti daugiau pastangų turės dėti tos valstybės narės, kurios dar nebuvo ėmusios veiksmų lengvųjų plastikinių maišelių naudojimui mažinti.

5. Maišelių kainos nustatymas

Jau įrodyta, jog imant už vartotojų mokestį už plastikinius maišelius galima beveik iškart smarkiai sumažinti sunaudojimą. Pagrindinis veiksnys, bendras Europos šalims, kuriose buvo pasiektas palyginti nedidelis maišelių sunaudojimas, yra tai, kad plastikiniai maišeliai nedalijami nemokamai. Ši priemonė turėtų būti taikoma visoje ES. Pagal naują direktyvą valstybės narės turėtų užtikrinti, kad maisto produktais prekiaujantys ekonominės veiklos vykdytojai nemokamai nedalytų pirkinių plastikinių maišelių. Vis dėlto ji neturėtų būti taikoma maišeliams, kurie būtini užtikrinant maisto produktų higieną, arba labai lengviems plastikiniams maišeliams ar jų pakaitalams (žr. 6 punktą). Be to, valstybės narės turėtų skatinti vien ne maisto produktais prekiaujančius ekonominės veiklos vykdytojus nemokamai nedalinti plastikinių maišelių. Valstybėms narėms, kurios yra nustačiusios atskiro biologinių atliekų surinkimo sistemą, turėtų būti leista sumažinti biologinių ir tinkamų kompostuoti lengvųjų maišelių kainą (žr. 7 punktą).

6. Išimties taikymas maišeliams, kurie būtini užtikrinant maisto produktų higieną, ir labai lengvų plastikinių maišelių pakeitimas tvaresniais maišeliais

Drėgniems, nefasuotiems maisto produktams, pvz., žaliai mėsai, žuvies ar pieno produktams, ir nesupakuotiems maisto pusgaminiams vynioti naudojami plastikiniai maišeliai yra būtini užtikrinant maisto produktų higieną, todėl jie neturėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

Be to, pranešėja siūlo skirti lengvuosius plastikinius maišelius (10‒49 mikronų) nuo labai lengvų plastikinių maišelių (mažiau kaip 10 mikronų). labai lengvi plastikiniai maišeliai paprastai naudojami sausiems biriems, nesupakuotiems maisto produktams, pvz., vaisiams, daržovėms ir konditerijos gaminiams, vynioti. Labai lengvų plastikinių maišelių naudojimas padeda išvengti maisto atliekų susidarymo, nes taip vartotojui suteikiama galimybė nusipirkti tokį produkto kiekį, kokio jam reikia, neverčiant jo pirkti iš anksto supakuoto produkto kiekio, taip pat palengvinamas sugedusių gaminių pašalinimas neišmetant visos supakuotų produktų partijos. Vis dėlto labai lengvi plastikiniai maišeliai, pagaminti iš tradicinių plastikinių medžiagų, yra rimta taršos šiukšlėmis problema, taigi jie turėtų būti palaipsniui pakeičiami maišeliais, pagamintais iš perdirbto popieriaus, arba labai lengvais plastikiniais maišeliais iš biologiškai skaidomų ir kompostuojamų medžiagų.

7. Ar biologiškai skaidus ir kompostuojamas plastikas ‒ tinkamas sprendimas?

Biologiškai skaidūs ir kompostuojami plastikai kartais nurodomi kaip plastikinių maišelių keliamos aplinkos problemos sprendimas. Nors jie, patekę į aplinką, kelia mažiau problemų palyginti su įprastais plastikais, jie neišsprendžia šiukšlinimo problemos, juos naudojant taip pat nekeičiamas vienkartinio naudojimo mentalitetas, dėl kurio naudojama pernelyg daug plastikinių maišelių, problema ir net gali būti netinkamai įteisintas toks eikvus naudojimas.

Be to, juos taip pat reikia tinkamai tvarkyti, o tuo tikslu reikia pradėti nuo atskiro biologinių atliekų surinkimo. Kad būtų pripažinti galimi biologiškai skaidžių ir kompostuojamų medžiagų privalumai palyginti su įprastais plastikais ir tuo pat metu būtų sprendžiama pernelyg didelio sunaudojimo problema, pranešėja siūlo užtikrinti, kad valstybės narės, kurios yra nustačiusios atskiro biologinių atliekų surinkimo sistemą, galėtų sumažinti už biologiškai skaidžius lengvuosius plastikinius maišelius imamą mokestį sumažinti iki 50 proc. palyginti su už įprastus maišelius imamu mokesčiu.

Be to, biologiškai skaidžiai pakuotei taikomus reikalavimus reikėtų pakeisti siekiant užtikrinti, kad biologiškai skaidžiomis medžiagomis būtų laikomos tik medžiagos, kurios biologiškai visiškai suyra. Toliau reikėtų taip pat pakeisti esminius reikalavimus, keliamus kompostuoti numatytam įpakavimui, kad būtų užtikrintas vienodo Europos kompostavimo sode standarto rengimas.

8. Laipsniškas „netikrų draugų“ atsisakymas: aerobiškai biologiškai skaidūs plastikai

Aerobiškai biologiškai skaidūs plastikai gamtinėje aplinkoje biologiškai nesuyra, o skyla į antrinius mikroplastikus. Todėl klaidinga tokias medžiagas vadinti biologiškai skaidžiomis. Dėl skilimo matomos šiukšlės virsta nematomomis šiukšlėmis. Tokiu būdu atliekų problema nesprendžiama, o greičiau didina aplinkos taršą tomis plastikinėmis medžiagomis. Todėl aerobiškai biologiškai skaidūs plastikai neturėtų būti naudojami kaip pakavimo medžiaga.

9. Visų pavojingų medžiagų, naudojamų pakuotėms, pakeitimas

Pranešėja siūlo pasinaudoti galimybe ir iš dalies pakeisti Pakuočių direktyvą siekiant užtikrinti prevenciją ne tik kiekybiniu, bet ir kokybiniu požiūriu. Kad būtų sumažintas pavojingų medžiagų poveikis Europos piliečiams ir tokios medžiagos nepatektų į aplinką atliekų etape, visoje pakuotėje neturėtų būti medžiagų, kurios yra kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai, ir medžiagų, kurios ardo endokrininę sistemą.

10. Sąlygų valstybėms narėms siekti daugiau užtikrinimas

Nors siekiant išspręsti pernelyg didelio plastikinių maišelių sunaudojimo problemą reikia europinio masto veiksmų, kai kurios valstybės narės gali norėti siekti daugiau nei bendri ES sumažinimo tikslai. Todėl valstybėms narėms reikėtų leisti, kaip pasiūlė Komisija, taikyti ekonomines priemones, pvz., mokesčius ir pardavimo ribojimus.

(1)

BioIntelligence Service, 2011 m. „Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags, Final Report“. (Žr. 78 p.) http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų siekiant sumažinti lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.11.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2014

 

 

 

Priėmimo data

10.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

10

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Pateikimo data

14.3.2014

Teisinė informacija - Privatumo politika