RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Margrete Auken


Procedură : 2013/0371(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0174/2014

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0761),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0392/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 2014[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0174/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul   1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, acest consum va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic contribuie la problema deșeurilor marine care amenință ecosistemele marine din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, acest consum va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic conduc la poluarea mediului și agravează problema deșeurilor din mediile acvatice, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În plus, acumularea pungilor de plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor ramuri ale economiei, cum ar fi turismul.

Amendamentul 3

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pungile de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni, care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt refolosite mult mai rar decât pungile de transport din plastic mai groase și este mult mai probabil să fie aruncate.

(3) Pungile de transport din plastic foarte subțiri cu o grosime mai mică de 50 de microni, care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt mai puțin refolosibile decât pungile de transport din plastic mai groase, fiind mai probabil să fie aruncate și, dată fiind greutatea mică a acestora, sunt mai susceptibile să ajungă să fie împrăștiate în mediul înconjurător, atât pe pământ cât și în apele dulci sau în ecosistemul marin.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Ratele actuale de reciclare sunt foarte mici, chiar dacă pungile de transport din plastic sunt reciclabile. În plus, nu se estimează ca reciclarea de pungi de transport din plastic să atingă un nivel semnificativ deoarece, din cauza subțirimii și greutății lor reduse, pungile de transport din plastic nu au o valoare de reciclare ridicată. Pe lângă aceasta, nu există o colectare separată a pungilor de transport din plastic, transportul lor este costisitor, iar spălarea lor în scopul reciclării necesită volume mari de apă. De aceea, reciclarea pungilor de transport din plastic nu rezolvă problemele pe care le creează.

Justificare

Rata actuală de reciclare a pungilor de transport din plastic este de 6,6%. Potrivit studiului realizat de Bio-Intelligence pe care se bazează evaluarea de impact, se estimează că nivelurile de reciclare vor rămâne sub 10% în 2020. Pe lângă faptul că, în ierarhia deșeurilor, prevenirea și reutilizarea au prioritate față de reciclare, este clar că o reciclare mai bună nu rezolvă această problemă.

Amendamentul   5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum, de gradul de sensibilizare cu privire la aspectele de mediu, precum și de eficacitatea măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu de la nivelul UE.

(4) Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu de la nivelul UE. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu de la nivelul UE. Ar trebui stabilite obiective de reducere la nivelul Uniunii, comparativ cu consumul mediu al pungilor din plastic în întreaga Uniune, astfel încât să se țină seama de reducerile realizate deja de anumite state membre.

Amendamentul   6

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Informațiile disponibile referitoare la utilizarea pungilor de transport din plastic la nivelul Uniunii arată clar că în statele membre în care, operatorii economici nu oferă gratuit astfel de pungi oferite gratuit, ci contra unui mic cost, nivelul consumului este scăzut sau a fost redus.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare a impactului asupra mediului al pungilor din plastic și a înlătura percepția actuală a plasticului ca fiind un bun nedăunător, ieftin și fără valoare in sine.

Amendamentul   8

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțiri, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce consumul pungilor de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive7. Aceste măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase. Pentru a monitoriza evoluția reducerii utilizării pungilor de transport din plastic subțiri, autoritățile naționale vor furniza date privind utilizarea lor în temeiul articolului 17 din Directiva 94/62/CE.

(5) Pentru a promova reduceri similare ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțiri, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce semnificativ consumul pungilor de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni și cu reutilizare foarte limitată în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive7. Aceste măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase. Pentru a monitoriza evoluția reducerii utilizării pungilor de transport din plastic subțiri, autoritățile naționale vor furniza date privind utilizarea lor în temeiul articolului 17 din Directiva 94/62/CE.

______________

_________________

7 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

7 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Amendamentul   9

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre pot implica utilizarea unor instrumente economice precum stabilirea unor prețuri care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic. Statele membre ar trebui să asigure că operatorii economici din alimentație nu oferă gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse pungi de transport, și în special pungi de transport din plastic altele decât pungi de transport din plastic foarte subțiri sau alternative la astfel de pungi. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze operatorii economici care vând numai produse non-alimentare, să nu ofere pungi de plastic de transport gratuit la punctul de vânzare de bunuri sau produse.

Amendamentul   10

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre pot implica utilizarea unor instrumente economice precum taxele și prelevările, care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea utilizării pungilor de transport din plastic, cât și a unor restricții privind introducerea pe piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6) Statele membre ar trebui să poată utiliza instrumente economice, precum taxele și prelevările, cât și unele restricții privind introducerea pe piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pungile de plastic folosite pentru ambalarea alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate, sau pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate, sunt necesare pentru a asigura igiena alimentelor și ar trebui, prin urmare, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul   12

Propunere de directivă

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Pungile de plastic de transport foarte subțiri sunt de obicei folosite pentru a cumpăra alimente uscate, în vrac, cum ar fi fructele, legumele sau produsele de patiserie. Utilizarea de pungi de plastic foarte subțiri de transport în astfel de scopuri ajută la prevenirea risipei de alimente, deoarece permite consumatorilor să cumpere cantitatea necesară, mai degrabă decât o cantitate preambalată fixă, și permite retragerea unui produs care nu mai este bun pentru consum fără a fi nevoie să se arunce pachete întregi de produse pre-ambalate. Cu toate acestea, pungile de plastic de transport foarte subțiri făcute din materiale plastice convenționale pun probleme deosebite pentru deșeuri.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Pungile de transport din plastic, fabricate din materiale biodegradabile și compostabile sunt mai puțin dăunătoare pentru mediu decât cele fabricate din plastic convențional. În cazul în care utilizarea pungilor de plastic oferă beneficii importante, și anume în cazul în care pungile de transport de plastic foarte subțiri sunt folosite pentru alimente uscate, neambalate, cum ar fi fructele, legumele și produsele de patiserie, aceste pungi convenționale de transport din plastic foarte subțiri ar trebui să fie înlocuite treptat cu pungi din hârtie reciclată sau cu pungi de transport din material plastic foarte subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile. Dacă trebuie redusă utilizarea pungilor de transport din plastic, și anume utilizarea de pungi de transport din plastic foarte subțiri, utilizarea unor astfel de pungi din materiale biodegradabile și compostabile ar trebui să respecte, de asemenea, obiectivul general de reducere. Cu toate acestea, statelor membre care au organizat colectarea separată a deșeurilor biologice ar trebui să li se permită să reducă prețul pungilor de transport de plastic foarte subțiri biodegradabile și compostabile.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6d) Programele educaționale destinate consumatorilor în general, precum și copiilor, în special, ar trebui să joace un rol deosebit în ceea ce privește reducerea utilizării pungilor din plastic. Aceste programe educaționale ar trebui să fie introduse atât de statele membre, cât și de către producători și vânzătorii cu amănuntul, la punctele de vânzare de bunuri sau produse.

Amendamentul   15

Propunere de directivă

Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6e) În plus, cerințele esențiale cu privire la ambalajele valorificabile sub forma de compost ar trebui să fie, de asemenea, modificate pentru a se asigura dezvoltarea unui standard european pentru producerea compostului în grădină. De asemenea, cerințele esențiale în ceea ce privește ambalajele biodegradabile trebuie să fie modificate pentru a se asigura că numai materiale care sunt complet biodegradabile sunt considerate biodegradabile.

Amendamentul   16

Propunere de directivă

Considerentul 6 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6f) Standardul european EN 13432 privind „cerințele pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare - Schema testului și criteriile de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului” stabilește caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material pentru a putea fi considerat „compostabil”, și anume că poate fi reciclat printr-un proces de recuperare organică compus din compostare și digestie anaerobă. Comisia ar trebui să solicite Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru producerea compostului în grădină.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 6 g (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6g) Anumite materiale plastice sunt denumite „oxo-biodegradabile” de către fabricanții lor. În aceste materiale plastice, aditivi „oxo-biodegradabili”, în general săruri metalice, sunt încorporați în materiale plastice convenționale. Ca rezultat al oxidării acestor aditivi, materiale plastice se fragmentează în particule mici, care rămân în mediul înconjurător. Este deci greșit să se facă referire la aceste materiale ca fiind „biodegradabile”. Fragmentarea transformă deșeurile vizibile ale unor obiecte ca pungile de transport din plastic în deșeuri invizibile prin intermediul microparticulelor secundare din plastic. Aceasta nu numai că nu este o soluție la problema deșeurilor, dar chiar duce la o mai mare poluare cu materiale plastice a mediului. Prin urmare, aceste materiale plastice nu ar trebui să fie utilizate pentru ambalajele din plastic.

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că materialele plastice „oxo-biodegradabile” – care de fapt nu se biodegradează, ci doar se fragmentează în microplastice secundare – nu ar trebui să fie considerate materiale de ambalat. Fragmentarea materialelor plastice în microplastice secundare duce la o mai mare poluare a mediului cu plastic și ar trebui prin urmare interzisă. Acest lucru este în conformitate cu poziția Comisiei pentru mediu, în contextul strategiei europene privind deșeurile din plastic.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 6 h (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6h) Substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și substanțele care sunt perturbatori endocrini ar trebui eliminate din materialul ambalajelor pentru a evita expunerea inutilă a oamenilor la asemenea substanțe și pentru a evita ca aceste substanțe să pătrundă în mediu în faza de deșeuri.

Justificare

Substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și a substanțelor care sunt perturbatori endocrini sunt substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Ele ar trebui înlocuite ori de câte ori este posibil. Înlocuirea lor în ambalajele de plastic este în conformitate cu poziția Comisiei pentru mediu, în contextul strategiei europene privind deșeurile din plastic. Directiva privind ambalajele stabilește deja valorile-limită pentru metalele grele.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 6 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6i) Substanțele dăunătoare, în special perturbatorii endocrini din pungile din plastic ar trebui să fie interzise pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a mediului și a sănătății umane.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic nu ar trebui să ducă la o creștere globală a generării de ambalaje.

(7) Măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri, iar nu să ducă la o creștere globală a generării de ambalaje.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru a asigura recunoașterea la nivelul Uniunii a indicațiilor pentru pungi biodegradabile și compostabile (marca, caracteristica sau cod de culoare), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea acestor indicații. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Pentru a nu obstrucționa funcționarea pieței interne, ar trebui să se aplice condiții identice la nivelul UE privind materialele utilizate. Diferențele în ce privește utilizarea anumitor materiale în unele state membre dăunează reciclării și comerțului.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -1 a (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 3, se introduce un nou punct -2a:

 

,,2a. „pungi de transport din plastic” înseamnă pungi cu sau fără toartă, fabricate de materiale plastice, precum cele definite la articolul 3 punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 10/2011, care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor pentru transportul bunurilor. Pungile de plastic folosite pentru ambalarea alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate, sau pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate, necesare pentru a asigura igiena alimentelor, nu sunt considerate pungi de transport de plastic în sensul prezentei directive.ˮ

Amendamentul   24

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„2a. „pungi de transport din plastic subțiri” înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei*, care au grosimea peretelui mai mică de 50 de microni și care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor.

„2a. „pungi de transport din plastic subțiri” înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei*, care au grosimea peretelui mai mică de 50 de microni și care sunt furnizate consumatorilor la punctul de vânzare a bunurilor sau a produselor, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri.

_________________

_____________________

* JO L 12, 15.01.2011, p. 1.”

* JO L 12, 15.01.2011, p. 1.”

Amendamentul   25

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 3, se introduce un nou punct 2b:

 

,,2b. ,,pungi de transport din plastic foarte subțiriˮ înseamnă pungi fabricate din materiale plastice precum cele definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 10/2011, care au grosimea peretelui mai mică de 10 de microni;”

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 b (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 3, se introduce un nou punct 2c:

 

„2c. „materiale plastice oxo-fragmentabileˮ înseamnă materiale de plastic care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente de material plastic;”

Justificare

Ar trebui dată o definiție clară a materialelor plastice oxo-fragmentabile..

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 c (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. La articolul 3, se introduce un nou punct 2d:

 

„2d. „deșeurile biologice” sunt deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și compatibile cu deșeurile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare; Acestea nu includ reziduuri forestiere sau agricole, gunoiul de grajd, nămolul de epurare sau alte deșeuri biodegradabile precum materialele textile naturale, hârtia sau lemnul prelucrat. De asemenea, definiția nu include acele subproduse provenite din industria alimentară care nu devin niciodată deșeuri.”

Justificare

Ar trebui formulată o definiție clară a biomateriei. Această definiție este luată din Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (COM(2008)811 final.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 d (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d. La articolul 3, se introduce un nou punct 2e:

 

„2e. „substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere” înseamnă substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B în conformitate cu anexa VI partea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului*;

 

______________

 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”

Justificare

Ar trebui dată o definiție clară a substanțelor cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere abordate în acest regulament.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 e (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 3 – punctul 2 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e. La articolul 3, se introduce un nou punct 2f:

 

„2f. „perturbatori endocrini” înseamnă substanțe care au efecte nocive asupra sistemului endocrin pentru care există dovezi științifice ale unor posibile efecte grave pentru sănătatea umană sau care sunt identificate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului* sau care au fost identificate în conformitate cu Recomandarea Comisiei [.../.../UE] **;

 

________________

 

*Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile aplicabile produselor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93, a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, a Directivei Consiliului 76/769/CEE și a Directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

 

**Recomandarea Comisiei [.../.../UE] din … privind criteriile de identificare a perturbatorilor endocrini (JO L…).”

Justificare

Ar trebui dată o definiție clară a substanțelor cu efecte nocive asupra sistemului endocrin abordate în acest regulament. Ar trebui să existe trei moduri de a identifica o substanță ca având efecte nocive asupra sistemului endocrin: pe baza dovezilor științifice privind posibile efecte grave asupra sănătății oamenilor, pe baza identificării prevăzute de REACH (care are autoritate, dar este departe de a fi exhaustiv) sau pe baza recomandării Comisiei în acest domeniu, pe care Comisia are obligația să le adopte până la sfârșitul acestui an, în conformitate cu Regulamentul privind produsele de protecție a plantelor și respectiv Regulamentul privind produsele biocide.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul -2 (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul -1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-2. La articolul 4, se introduce următorul alineat (-1a):

 

„(-1a) Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține substanțe în concentrații mai mari de 0,01% care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere sau care sunt perturbatori endocrini. Statele membre se asigură că ambalajul este fabricat astfel încât nu conține materiale plastice „oxo-fragmentabile”. Aceste măsuri sunt adoptate cel târziu la ...*.

 

________________

 

*JO: a se introduce data - doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere și perturbatorii endocrini ar trebui eliminați treptat din materialele de ambalare în general. De asemenea, materialele plastice oxo-fragmentabile ar trebui să fie eliminate treptat din materialele de ambalare. Eliminarea acestora a fost cerută de Comisia pentru mediu, în contextul strategiei europene privind deșeurile din plastic.

Amendamentul   31

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri pe teritoriul lor în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere sustenabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțiri pe teritoriul lor de cel puțin

 

- 50% până la ...* și

 

- 80% până la ...**,

 

comparativ cu consumul mediu din Uniune în 2010.

 

________________

 

*JO: a se introduce data: trei ani după data intrării în vigoare a prezentei directive.

 

**JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.ˮ

Amendamentul 32

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că operatorii economici nu oferă pungi de transport de plastic gratuit, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri sau a alternativelor la acestea, astfel cum se menționează la alineatul (1c) din prezentul articol.

 

Statele membre se asigură că vânzătorii cu amănuntul stabilesc un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care este eficient și proporționat pentru a atinge obiectivele menționate la alineatul (1a) din prezentul articol. Statele membre se asigură că operatorii economici care vând gratuit alimente, percep cel puțin la același preț pentru pungile de transport din plastic mai groase și că operatorii economici nu înlocuiesc pungile de transport din plastic subțiri cu pungi din plastic foarte subțiri la punctul de vânzare. Statele membre iau aceste măsuri până la …*.

 

Statele membre care au organizat o colectare separată a deșeurilor biologice pot solicita operatorilor economici care vând produse alimentare să reducă prețul cu până la 50% pentru pungile de transport din plastic subțiri, care sunt biodegradabile și compostabile.

 

Statele membre încurajează operatorii economici care vând produse nealimentare să perceapă un preț pentru pungile de transport din plastic subțiri care să fie eficient și proporționat pentru realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1a) din prezentul articol.

 

________________

 

*JO: a se introduce data - doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul 33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că pungile de transport din plastic foarte subțiri folosite pentru ambalarea alimentelor uscate, în vrac și neambalate (cum ar fi fructele, legumele și produsele zaharoase) sunt reduse sau înlocuite treptat de pungi de transport fabricate din hârtie reciclabilă, sau de pungi de plastic foarte subțiri care sunt degradabile sau compostabile. Statele membre realizează o rată de înlocuire de 50% până la ... * și de 100% până la ... **.

 

________________

 

*JO: a se introduce data: trei ani după data intrării în vigoare a prezentei directive.

 

**JO: a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea unor obiective naționale de reducere, a unor instrumente economice, precum și a unor restricții privind introducerea pe piață, prin derogare de la articolul 18 din prezenta directivă.

(1b) Statele membre pot folosi alte instrumente economice, dar pot și păstra sau introduce restricții privind introducerea pe piață, prin derogare de la articolul 18 din prezenta directivă. Cu toate acestea, astfel de restricții sau măsuri nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată în comerțul dintre statele membre.

 

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 4 se introduce următorul alineat (1c):

 

„(1c) Vânzătorii cu amănuntul permit consumatorilor să refuze sau să lase la punctul de vânzare orice ambalaj pe care îl consideră inutil, mai ales pungi de transport. Vânzătorii cu amănuntul se asigură că aceste ambalaje nu sunt refolosite sau reciclate.”

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 d (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d. La articolul 4 se introduce următorul alineat (1d):

 

„(1d) Comisia și statele membre, cel puțin pe durata primului an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, promovează campanii de informare și de conștientizare a publicului în ceea ce privește impactul advers asupra mediului al utilizării excesive a pungilor din plastic convenționale.”

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 c (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 e (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. La articolul 4 se introduce următorul alineatul (1e):

 

„(1e) Măsurile de reducere a utilizării pungilor pot fi însoțite de măsuri de proiectare ecologică precum restricționarea spațiului care poate fi ocupat de avertismente imprimate sau numele de mărci, astfel încât să reducă utilizarea de tușuri și vopseluri dăunătoare mediului. Aceasta nu se aplică mesajelor sau avertismentelor emise de anumite state membre în ceea ce privește impactul asupra mediului al utilizării pungilor din plastic.”

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 d (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 4 – alineatul 1 f (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d. La articolul 4 se introduce următorul alineat (1f):

 

„(1f) Statele membre se asigură că măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri nu ar trebui să ducă la o creștere globală a generării de ambalaje.”

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 e (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. Se introduce un nou articol 6a:

 

„Articolul 6a

 

Dacă pungile sunt biodegradabile și compostabile, acest lucru se menționează clar pe pungă printr-o marcă, un detaliu sau un cod de culoare. Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate pentru definirea acestor mențiuni, în scopul asigurării recunoașterii la nivelul întregii Uniuni. Statele membre pot adopta măsuri pentru menționarea altor caracteristici, cum ar fi capacitatea de refolosire, de reciclare și de degradare.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 f (nou)

Directiva 94/62/CE

Articolul 20 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2f. Se introduce un nou articol 20a:

 

,,Articolul 20a

 

Exercitarea delegării

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 6a este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la …*.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6a poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

________________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a directivei de modificare.ˮ

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 g (nou)

Directiva 94/62/CE

Anexa II – punctul 3 – literele c și d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

2g. La anexa II, alineatul (3) literele (c) și (d) se modifică după cum urmează:

(c) Ambalaj recuperabil sub formă de compost

(c) Ambalaj recuperabil sub formă de compost

Deșeurile de ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură biodegradabilă, astfel încât să nu împiedice colectarea separată și procesul sau activitatea de compostare în care sunt introduse.

Deșeurile de ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură biodegradabilă, astfel încât să fie pe deplin compatibile cu colectarea separată și cu procesul sau activitatea industrială sau în grădină de compostare în care sunt introduse.

(d) Ambalaje biodegradabile

(d) Ambalaje biodegradabile

Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât majoritatea composturilor finisate se descompun, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă.

Deșeurile de ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură, încât pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât tot materialul se descompune, în cele din urmă, în bioxid de carbon, biomasă și apă.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre își modifică legislația națională, dacă este necesar, și asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2 a

 

Până la ... *, Comisia analizează eficiența prezentei directive și evaluează dacă trebuie adoptate alte măsuri, care să fie însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

 

________________

 

*JO: a se introduce data - șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

Consumul de pungi de plastic în Uniunea Europeană este excesiv. În fiecare an, se consumă aproape 100 de miliarde de pungi de plastic și se preconizează că acest număr va crește la 111 de miliarde de pungi de plastic până în 2020, dacă nu se ia nicio măsură. Aceasta înseamnă că, în medie, fiecare european utilizează 200 de pungi de plastic în cursul unui an. Dacă lectura acestei expuneri de motive vă ia cinci minute, un milion de pungi de plastic au fost folosite în UE în acest timp.

Cu toate acestea, 89% din pungile de plastic sunt folosite adesea numai o singură dată înainte de a fi aruncate. În timp ce pungile din plastic mai gros destinate reutilizării sunt disponibile pe piață, consumatorii din multe state membre continuă să utilizeze pungi de plastic de unică folosință pentru că le primesc gratuit. Vânzătorii cu amănuntul le oferă gratuit deoarece pungile de plastic subțiri, produse în special în Asia, sunt foarte ieftine.

2. Consecințele negative asupra societății și mediului

Acest consum excesiv de pungi de plastic de unică folosință nu este numai foarte ineficient din punctul de vedere al resurselor, dar are consecințe negative asupra mediului. În fiecare an, opt miliarde de pungi de plastic sunt aruncate în mediul înconjurător în UE, inclusiv în mări. În ciuda prețurilor în creștere al resurselor, se estimează că ratele de reciclare actuale ale pungilor de plastic se situează numai la 6,6% și că este puțin probabil să crească considerabil în următorii ani. Din cauza subțirimii și a greutății reduse, pungile de plastic nu au o valoare de reciclare mare. O mai bună reciclare a pungilor de plastic nu va rezolva problema. În timp ce 39% din pungile de plastic sunt incinerate, jumătate sunt trimise în depozite de deșeuri de unde pot fi purtate de vânt în mediul înconjurător. Depozitele de deșeuri sunt considerate în general ca fiind opțiunea cea mai nesatisfăcătoare. În mod clar, prevenirea este opțiunea cea mai bună.

Odată ce se află în mediul înconjurător, pungile de plastic pot avea o durată de viață de câteva sute de ani, fiind fragmentate în părți din ce în ce mai mici și purtate peste frontiere naționale și maritime. În prezent, pungile de plastic, împreună cu sticlele de plastic, reprezintă marea majoritate a deșeurilor de plastic din mările europene: deșeurile de plastic constituie mai mult de 70% de totalitatea deșeurilor. În Marea Britanie, în medie, 72 pungi sacoșe sunt aruncate pe fiecare kilometru și jumătate de plajă. Implicațiile sunt dramatice pentru fauna maritimă, în special pentru mamiferele marine. Particule de deșeuri de plastic au mai fost găsite în organismul a mai mult de 90% din păsările din Marea Nordului. În același timp, deșeurile de plastic au consecințe negative pentru zonele turistice, cum ar fi parcurile naturale, unde acțiunile de curățenie reprezintă o povară economică semnificativă pentru comunitățile locale.

3. O provocare comună impune o strategie comună

Consumul excesiv de pungi de plastic, utilizarea ineficientă a resurselor și poluarea transnațională a mediului sunt o provocare comună pentru toate statele membre ale UE și impun o strategie comună. O consultare organizată de Comisia Europeană în 2011 a arătat sprijinul puternic al cetățenilor europeni în favoarea abordării problemei pungilor de plastic de unică folosință la nivel european.

Din păcate, propunerea Comisiei Europene nu conține o abordare europeană. Aceasta sugerează doar că fiecare stat membru ar trebui să abordeze problema pungilor de plastic unilateral, fără stabilirea unui obiectiv. Acest fapt nu numai că ignoră cererea clară a cetățenilor europeni, dar se află într-un contrast puternic cu propria evaluare de impact a Comisiei și studiile pe care se bazează aceasta. De fapt, studiul realizat de Bio-Intelligence Service a respins opțiunea de a solicita statelor membre să stabilească obiective de prevenire la nivel național din cadrul unei evaluări ulterioare, deoarece s-a constatat că este extrem de complicat, afirmând că realizarea acestor obiective ar putea fi nesigură și dependentă într-o foarte mare măsură de angajamentul politic al statelor membre[1].

În schimb, studiul și evaluarea de impact au considerat că cea mai efectivă abordare ar fi combinarea obiectivului de prevenire a deșeurilor stabilit la nivelul UE cu măsuri de stabilire a prețului la nivel național, care ar obliga magazinele să vândă pungile de transport din plastic. Este prin urmare dificil să se înțeleagă motivele pentru care Comisia a ignorat atât de flagrant rezultatele propriei sale evaluări de impact care a urmat consultării între servicii, neadoptând nici un obiectiv de reducere și nici un mecanism de stabilire a prețului.

Acestea fiind spuse, raportoarea salută propunerea Comisiei ca o etapă esențială în adoptarea de măsuri legislative importante împotriva utilizării neraționale a pungilor de transport din plastic. Raportoarea salută în mod deosebit munca de pregătire solidă depusă de Comisie și are intenția să adopte o abordare bazată pe opțiunea preferată în evaluarea de impact (obiectivul UE de reducere și măsurile economice), care, în cuvintele Comisiei „are cel mai mare potențial de a obține rezultate ambițioase în ceea ce privește protecția mediului, cu efecte economice pozitive, limitând efectele negative asupra ocupării forței de muncă, garantând acceptarea de către publicul larg și contribuind la o mai bună sensibilizare cu privire la consumul durabil”.

4. Introducerea unui obiectiv european de reducere a consumului de pungi de plastic

Așa cum se afirmă în evaluarea de impact pregătită de Comisie, un element cheie pentru abordarea consumului excesiv de pungi de plastic îl constituie introducere la scară europeană a unui obiectiv de reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri. La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre ar trebui să realizeze o reducere de cel puțin 50% a consumului de pungi de transport din plastic subțiri, iar la cinci ani, reducerea ar trebui să fie de 80%. Acest obiectiv ar trebui să se bazeze pe consumul mediu din UE în 2010. Obiectivul general ar fi aplicabil tuturor statelor membre, dar ar presupune măsuri suplimentare în acele state membre care nu au întreprins încă acțiuni pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic subțiri.

5. Stabilirea unui preț pentru pungile de transport

S-a demonstrat că dacă consumatorii plătesc pentru pungile de plastic, consumul poate fi redus dramatic, aproape imediat. Un factor central iese în evidență în țările europene cu un consum relativ redus de pungi de transport: pungile de plastic nu sunt oferite gratuit. Această măsură ar trebui să se aplice în întreaga UE - în noile state membre, directiva ar trebui să asigure că operatorii economici care vând produse alimentare nu oferă pungi de plastic de transport gratuit; totuși, nu ar trebui să se aplice pungilor de plastic foarte subțiri sau alternativelor la acestea (a se vedea punctul 6). De asemenea, statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici care vând exclusiv produse non-alimentare, să nu ofere gratuit pungi de plastic de transport. Statelor membre care au instituit colectarea separată a deșeurilor biodegradabile ar trebui să li se permită reducerea prețului pungilor de transport subțiri din materiale biodegradabile și compostabile (a se vedea punctul 7).

6. Exceptarea pungilor necesare pentru igiena produselor alimentare și înlocuirea pungilor subțiri de plastic cu pungi mai sustenabile

Pungile de plastic folosite pentru ambalarea alimentelor umede și neambalate, cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate, sau pungile din plastic pentru alimentele preparate neambalate, sunt necesare pentru a asigura igiena alimentelor și ar trebui, prin urmare, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

De asemenea, raportoarea sugerează stabilirea diferenței dintre pungile de transport din plastic subțiri (cu o grosime de 10-49 microni) și pungile de transport din plastic foarte subțiri (sub 10 microni). Pungile de plastic de transport foarte subțiri sunt de obicei folosite pentru a cumpăra alimente uscate, în vrac, cum ar fi fructele, legumele sau produsele de patiserie. Utilizarea de pungi de plastic foarte subțiri de transport în astfel de scopuri ajută la prevenirea risipei de alimente, deoarece permite consumatorilor să cumpere cantitatea necesară, mai degrabă decât o cantitate preambalată fixă, și permite retragerea unui produs care nu mai este bun pentru consum fără a fi nevoie să se arunce pachete întregi de produse pre-ambalate. Cu toate acestea, pungile de transport din plastic foarte subțiri, realizate din materiale plastice convenționale sunt o problemă deosebită în ceea ce privește deșeurile, prin urmare, acestea ar trebui să fie înlocuite treptat cu pungile din hârtie reciclată sau cu pungi din plastic foarte subțiri, care sunt biodegradabile și din care se poate face compost.

7. Plasticul biodegradabil și plasticul din care se poate face compost o soluție?

Materialele plastice biodegradabile și cele din care se poate face compost sunt prezentate adesea ca fiind soluția la problemele de mediu produse de pungile de plastic. Cu toate că atunci când ajung în mediul înconjurător, aceste materiale nu provoacă aceleași probleme ca materialele plastice convenționale, acestea nu reprezintă o soluție pentru deșeuri, a recurge la plasticul biodegradabil nu rezolvă mentalitatea aruncatului, mentalitate care stă la baza consumului excesiv de pungi de plastic și ar putea chiar să legitimeze, greșit, o astfel de risipă.

În plus, aceste materiale trebuie, de asemenea, să fie tratate corespunzător, ceea ce presupune, pentru început, colectarea separată a deșeurilor biodegradabile. Pentru a recunoaște beneficiile potențiale ale materialelor plastice biodegradabile și a celor din care se poate produce compost, față de plasticul convențional și pentru a remedia în același timp consumul excesiv, raportoarea sugerează ca statele membre care au organiza colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, le poate impune operatorilor economici să reducă prețul pungilor de transport din plastic subțiri biodegradabile cu până la 50% comparativ cu cele convenționale.

De asemenea, cerințele în ceea ce privește ambalajele biodegradabile trebuie să fie modificate pentru a se asigura că numai materiale care sunt complet biodegradabile sunt considerate biodegradabile. În plus, cerințele esențiale cu privire la ambalajele valorificabile sub forma de compost ar trebui să fie, de asemenea, modificate pentru a se asigura dezvoltarea unui standard european pentru producerea compostului în grădină.

8. Eliminarea așa-zișilor prieteni: materialele plastice „oxo-biodegradabile”

Materialele plastice „oxo-biodegradabile” nu sunt biodegradabile în mediul natural, acestea fragmentându-se doar în microplastice secundare. Este greșit să se facă referire la aceste materiale ca fiind „biodegradabile”. Fragmentarea transformă deșeurile vizibile în deșeuri invizibile. Aceasta nu numai că nu este o soluție la problema deșeurilor, dar chiar mărește poluarea mediului cu materiale plastice. Deci, materialele plastice „oxo-biodegradabile” nu ar trebui să fie folosite ca materiale de ambalare.

9. Înlocuirea substanțelor periculoase în ansamblu din materialele pentru ambalare

Raportoarea propune să se profite de ocazia oferită de modificarea directivei privind ambalajele pentru a aborda prevenirea nu numai din punct de vedere cantitativ, ci și din punct de vedere calitativ. Pentru a reduce expunerea cetățenilor europeni la substanțe periculoase și pentru a evita ca aceste substanțe să ajungă în mediul înconjurător în faza de deșeuri, ambalajele în ansamblu lor nu ar trebui să mai conțină substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere sau care sunt perturbatori endocrini.

10. Pentru a permite statelor membre să avanseze

Deși este necesară o strategie europeană pentru abordarea consumului excesiv de pungi de plastic, unele state membre pot dori să depășească obiectivele de reducere comune ale UE. De aceea, ar trebui să li se permită statelor membre să utilizeze anumite instrumente economice, cum ar fi taxele și restricțiile privind introducerea pe piață, așa cum propune Comisia.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 94/62/EC privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri

Referințe

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Data prezentării la PE

4.11.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Raportor(i)

Data numirii

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2014

 

 

 

Data adoptării

10.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

10

6

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Data depunerii

14.3.2014