SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Margrete Auken


Postup : 2013/0371(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0174/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0761),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0392/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. februára 2014[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0174/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh                        1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek sú veľké množstvá odpadu a neefektívne využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. Odhadzovanie plastových tašiek prispieva k problematike morského odpadu, ktorý ohrozuje morské ekosystémy na celom svete.

(2) Výsledkom spotreby plastových tašiek sú veľké množstvá odpadu a neefektívne využívanie zdrojov a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, očakáva sa jej zvýšenie. Odhadzovanie plastových tašiek vedie k znečisťovaniu životného prostredia a zhoršuje rozšírený problém s odpadom vo vodných útvaroch, ktorý ohrozuje vodné ekosystémy na celom svete.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Hromadenie plastových tašiek v prostredí má okrem toho jednoznačne negatívny vplyv na určité odvetvia hospodárstva, ako je cestovný ruch.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Plastové tašky s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú väčšinu celkového množstva plastových tašiek spotrebovaných v Únii, sa opätovne nepoužívajú tak často ako hrubšie plastové tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

(3) Ľahké plastové tašky s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, ktoré predstavujú veľkú väčšinu celkového množstva plastových tašiek spotrebovaných v Únii, nie je možné opätovne použiť tak často ako hrubšie plastové tašky, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, častejšie sa odhadzujú do odpadu a vzhľadom na ich ľahkú hmotnosť je pravdepodobnejšie, že skončia rozptýlené v životnom prostredí, a to na súši alebo v sladkovodnom a morskom ekosystéme.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Napriek recyklovateľnosti plastových tašiek je súčasná miera ich recyklácie veľmi nízka. Pri plastových taškách sa navyše neočakáva dosiahnutie vysokej miery recyklácie, keďže plastové tašky nemajú veľkú recyklačnú hodnotu z dôvodu ich tenkosti a ľahkosti. Okrem toho neexistuje separovaný zber pre plastové tašky, ich preprava je nákladná a na ich umytie pred recykláciu treba veľké množstvo vody. Recyklácia plastových tašiek preto nerieši problémy, ktoré spôsobujú.

Odôvodnenie

Súčasná miera recyklácie plastových tašiek sa pohybuje na úrovni 6,6 %. Podľa odhadov štúdie služby Bio-Intelligence, z ktorej sa získali informácie pre posúdenie vplyvu, zostane miera recyklácie do roku 2020 pod úrovňou 10 %. Okrem toho, že v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva sa prevencia a opätovné použitie uprednostňujú pred recykláciou, je jasné, že vyššia miera recyklácie tento problém nevyrieši.

Pozmeňujúci návrh                        5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v rámci Únie v dôsledku rozdielov v spotrebných návykoch, informovanosti, pokiaľ ide o životné prostredie, ako aj účinnosti politických opatrení prijatých členskými štátmi značne líšia. Niektorým členským štátom sa podarilo značne znížiť úrovne spotreby plastových tašiek, pričom priemerná úroveň spotreby v siedmich členských štátoch s najnižšou spotrebou predstavuje iba 20 % priemeru EÚ.

(4) Úrovne spotreby plastových tašiek sa v rámci Únie nielen v dôsledku rozdielov v spotrebných návykoch a informovanosti, pokiaľ ide o životné prostredie, ale predovšetkým aj v dôsledku miery účinnosti politických opatrení prijatých členskými štátmi značne líšia. Niektorým členským štátom sa podarilo značne znížiť úrovne spotreby plastových tašiek, pričom priemerná úroveň spotreby v siedmich členských štátoch s najnižšou spotrebou predstavuje iba 20 % priemeru EÚ. Mali by sa na úrovni Únie stanoviť ciele zníženia spotreby v porovnaní s priemernou spotrebou plastových tašiek v Únii, aby sa zohľadnilo zníženie, ktoré sa niektorým členským štátom podarilo dosiahnuť.

Pozmeňujúci návrh                        6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Dostupné údaje o používaní plastových tašiek v Únii jasne ukazujú, že spotreba je nízka alebo bola znížená v tých členských štátoch, kde hospodárske subjekty neposkytujú plastové tašky zdarma, ale za malú platbu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Okrem toho sa preukázalo, že pri dosahovaní akýchkoľvek cieľov, pokiaľ ide o zníženie spotreby plastových tašiek, zohrávajú rozhodujúcu úlohu informácie pre spotrebiteľov. Je preto potrebné, aby sa na inštitucionálnej úrovni vyvinulo úsilie o zvýšenie informovanosti o vplyve plastových tašiek na životné prostredie a o skoncovanie s aktuálnym vnímaním plastu ako neškodného, lacného a v podstate bezcenného tovaru.

Pozmeňujúci návrh                        8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Členské štáty by mali v záujme podpory podobných znížení úrovne priemernej spotreby ľahkých plastových tašiek prijať opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 mikrónov v súlade s celkovými cieľmi politiky Únie v oblasti odpadov a hierarchiou odpadového hospodárstva Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc7. Tieto opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať súčasné úrovne spotreby plastových tašiek v jednotlivých členských štátoch, pričom si vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie úsilie. S cieľom monitorovať pokrok dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých plastových tašiek poskytnú vnútroštátne orgány údaje o ich používaní na základe článku 17 smernice 94/62/ES.

(5) Členské štáty by mali v záujme podpory podobných znížení úrovne priemernej spotreby ľahkých plastových tašiek prijať opatrenia na výrazné zníženie spotreby plastových tašiek s hrúbkou nižšou ako 50 mikrónov a s veľmi obmedzenou opätovnou využiteľnosťou v súlade s celkovými cieľmi politiky Únie v oblasti odpadov a hierarchiou odpadového hospodárstva Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc7. Tieto opatrenia na zníženie by mali zohľadňovať súčasné úrovne spotreby plastových tašiek v jednotlivých členských štátoch, pričom si vyššie úrovne budú vyžadovať vyššie úsilie. S cieľom monitorovať pokrok dosiahnutý v znižovaní používania ľahkých plastových tašiek poskytnú vnútroštátne orgány údaje o ich používaní na základe článku 17 smernice 94/62/ES.

______________

_________________

7 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

7 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

Pozmeňujúci návrh                        9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, by mali zahŕňať používanie ekonomických nástrojov, napr. cenová politika, ktoré sa ukázali byť mimoriadne efektívne pri znižovaní používania plastových tašiek. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny neponúkali na mieste predaja tovaru alebo produktov zdarma iné plastové tašky než plastové tašky, pokiaľ nejde o veľmi ľahké plastové tašky ani náhrady takýchto veľmi ľahkých plastových tašiek. Členské štáty by mali tiež povzbudiť hospodárske subjekty, ktoré predávajú výlučne iný tovar než potraviny, k tomu, aby neposkytovali na mieste predaja tovaru alebo produktov plastové tašky zdarma.

Pozmeňujúci návrh                        10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Opatrenia, ktoré prijmú členské štáty, môžu zahŕňať používanie ekonomických nástrojov, napr. daní a odvodov, ktoré sa ukázali byť mimoriadne efektívne pri znižovaní používania plastových tašiek, ako aj obchodné obmedzenia, napr. zákazov, ktoré predstavujú výnimku z článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(6) Členské štáty by tiež mali mať možnosť používať ekonomické nástroje, napr. dane a odvody, ako aj obchodné obmedzenia, napr. zákazy, ktoré predstavujú výnimku z článku 18 smernice 94/62/ES, s výhradou požiadaviek stanovených v článkoch 34 až 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Plastové tašky na balenie vlhkých, voľne uložených potravín, ako je surové mäso, ryby a mliečne výrobky, a plastové tašky využívané na nosenie nezabalených pripravených potravín, sú potrebné z hľadiska potravinovej hygieny, a preto by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh                        12

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Veľmi ľahké plastové tašky sa bežne používajú na nákup suchých, voľne uložených, nezabalených potravín, akými sú ovocie, zelenina alebo cukrovinky. Používanie veľmi ľahkých plastových tašiek na takéto účely pomáha obmedzovať plytvaniu potravinami, pretože spotrebiteľom poskytuje možnosť nakúpiť presne požadované množstvo namiesto vopred zabaleného množstva a pretože umožňuje stiahnutie výrobku, ktorý už nie je vhodný na spotrebu bez toho, aby bolo potrebné vyhadzovať celé balenie. Veľmi ľahké plastové tašky vyrobené z bežných plastov však predstavujú z hľadiska ich zahadzovania mimo odpadu osobitný problém.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c) Plastové tašky vyrobené z biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov menej poškodzujú životné prostredie než konvenčné plastové tašky. V prípade, že použitie plastových tašiek prináša významné výhody, najmä vtedy, ak sa veľmi ľahké plastové tašky používajú na suché, voľne uložené, nebalené potraviny, napr. ovocie, zeleninu a cukroviny, tieto bežné veľmi ľahké plastové tašky by sa mali postupne nahrádzať taškami z recyklovaného papiera alebo veľmi ľahkými plastovými taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. V prípade, že by sa použitie plastových tašiek malo obmedziť, najmä používanie ľahkých plastových tašiek, používanie týchto tašiek vyrobených z biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov by malo tiež patriť do všeobecného cieľa znižovania. Členské štáty so separovaným zberom biologického odpadu by však mali mať možnosť znížiť cenu biologicky rozložiteľných a kompostovateľných ľahkých plastových tašiek.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6d) Osobitnú úlohu pri znižovaní používania plastových tašiek by mali zohrávať vzdelávacie programy zamerané na spotrebiteľov všeobecne, ako aj osobitne na deti. Tieto vzdelávacie programy by mali vykonávať členské štáty, ako aj výrobcovia a predajcovia v mieste predaja tovaru a produktov.

Pozmeňujúci návrh                        15

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6e) Hlavné požiadavky týkajúce sa obalov zhodnotiteľných kompostovaním by sa mali upraviť tak, aby sa zabezpečilo, že sa vytvorí európska norma pre záhradný kompost. Základné požiadavky týkajúce sa biologicky rozložiteľných obalov by sa mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, aby sa za biologicky rozložiteľné považovali len materiály, ktoré sa úplne biologicky rozložia.

Pozmeňujúci návrh                        16

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6f) Európska norma EN 13432 s názvom Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou – Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov stanovuje vlastnosti, ktoré materiál musí mať, aby sa mohol považovať za „kompostovateľný“, t. j. aby sa mohol recyklovať prostredníctvom procesu zhodnocovania organickej hmoty skladajúceho sa z kompostovania a anaeróbneho rozkladu. Komisia by mala požiadať Európsky výbor pre normalizáciu, aby vypracoval osobitnú normu pre záhradný kompost.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 g (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6g) Niektoré plastové materiály nazývajú ich výrobcovia „oxidačno-biologicky rozložiteľné“ materiály. Pri takýchto plastových materiáloch sa do bežných plastov pridávajú prídavné „oxidačno-biologicky rozkladajúce“ látky, najčastejšie kovové soli. Na základe oxidácie pomocou týchto prídavných látok sa tieto plastové materiály rozpadnú na malé častice, ktoré zostávajú v životnom prostredí. Preto je zavádzajúce nazývať takéto plastové materiály „biologicky rozložiteľné“. Rozpadom materiálu sa mení viditeľný problém súvisiaci s odpadom, ako sú plastové tašky, na neviditeľný problém s druhotnými mikroplastmi. Týmto sa nerieši problém s odpadom, ale sa skôr zvyšuje znečistenie životného prostredia týmito plastovými materiálmi. Takéto plastové materiály by sa preto nemali používať pri výrobe plastových obalov.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že „oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plasty – ktoré sa v skutočnosti nerozložia, ale len rozpadnú na druhotné mikroplasty – by mali byť zakázané ako obalový materiál. Rozpad plastov na druhotné mikroplasty zvyšuje znečistenie životného prostredia plastmi, a preto by mal byť zakázaný. Tento PN zodpovedá stanovisku výboru pre životné prostredie v súvislosti s európskou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 h (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6h) Látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, a látky, ktoré sú endokrinnými disruptormi, by sa mali postupne prestať používať v obalových materiáloch, aby sa predišlo zbytočnej expozícii človeka voči takýmto látkam a aby sa zamedzilo prieniku takýchto látok do životného prostredia počas fázy nakladania s odpadom.

Odôvodnenie

Karcinogénne a mutagénne látky, látky poškodzujúce reprodukciu a endokrinné disruptory sú látky, ktoré spôsobujú veľmi vážne obavy. Vždy, keď to je možné, by sa mali nahradiť. Ich nahradzovanie v plastových obaloch zodpovedá stanovisku výboru pre životné prostredie v súvislosti s európskou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu. Hraničná hodnota pre ťažké kovy sa stanovuje už v smernici o obaloch.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6i) Škodlivé látky v plastových taškách, najmä chemické látky narušujúce hormóny, by sa mali úplne zakázať s cieľom zabezpečiť dobrú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek by nemali viesť k celkovému nárastu výroby obalov.

(7) Opatrenia na zníženie spotreby plastových tašiek by mali viesť k trvalému zníženiu spotreby ľahkých plastových tašiek a nemali by viesť k celkovému nárastu výroby obalov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) S cieľom zabezpečiť celoúnijné uznávanie označení biologicky rozložiteľných a kompostovateľných tašiek (značka, funkcia alebo farebný kód), by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie takýchto označení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) V celej Únii by mali platiť rovnaké podmienky, pokiaľ ide o použité materiály, aby nedošlo k ohrozeniu fungovania vnútorného trhu. Rozdiely v používaní niektorých materiálov v niektorých členských štátoch sú škodlivé pre recykláciu a obchod.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1 a) V článku 3 sa vkladá nový bod -2a:

 

„-2a. „plastové tašky“ sú jednorazové tašky s uchami alebo bez nich vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo produktov na odnesenie tovaru. Plastové tašky, ktoré sú potrebné pre hygienu potravín, na balenie vlhkých, voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, a plastové tašky na balenie nezabalených pripravených potravín, sa nepovažujú za plastové tašky na účely tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh                        24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

'2a. „ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011* s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrónov, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo produktov.

'2a. „ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011* s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo produktov, s výnimkou veľmi ľahkých plastových tašiek.

_________________

_____________________

*Ú. v. EÚ L 12, 15.01.2011, s. 1.“

 

*Ú. v. EÚ L 12, 15.01.2011, s. 1.“

Pozmeňujúci návrh                        25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1 a) V článku 3 sa vkladá nový bod 2b:

 

„2b. „veľmi ľahké plastové tašky“ sú tašky vyrobené z plastových materiálov vymedzených v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 10/2011 s hrúbkou steny menšou ako 10 mikrónov.“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 3 sa vkladá nový bod 2c:

 

„2c. „oxidačno-biologicky rozložiteľné materiály“ sú plastové materiály, ktoré obsahujú prídavné látky vyvolávajúce rozpad plastového materiálu na mikročastice plastového materiálu;“

Odôvodnenie

Treba pridať jasné vymedzenie oxidačno-biologicky rozložiteľných plastových materiálov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c) V článku 3 sa vkladá nový bod 2d:

 

„2d. „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. Nezahŕňa lesnícky ani poľnohospodársky odpad, hnoj, čistiarenský kal ani iný biologicky rozložiteľný odpad, ako napr. prírodný textil, papier alebo spracované drevo. Taktiež nezahŕňa tie vedľajšie produkty potravinárskej výroby, ktoré sa nikdy nestanú odpadom;“

Odôvodnenie

Malo by sa uviesť jasné vymedzenie pojmu biomateriály. Toto vymedzenie zodpovedá vymedzeniu uvedenému v zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (COM(2008)0811 final).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 d (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d) Do článku 3 sa vkladá nový bod 2e:

 

„2e. „látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu“ sú látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B v súlade s časťou 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008*.

 

______________

 

* nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1)“

Odôvodnenie

Treba vložiť jasné vymedzenie karcinogénnych a mutagénnych látok a látok poškodzujúcich reprodukciu, na ktoré sa odkazuje v tomto legislatívnom akte.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1 e (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e) Do článku 3 sa vkladá nový bod 2f:

 

„2f. „endokrinné disruptory“ sú látky, ktoré majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém, pri ktorých je vedecky dokázané, že môžu mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, alebo ktoré sú určené v súlade s postupom uvedeným v článku 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006*, alebo ktoré sú určené podľa odporúčania Komisie [.../.../EÚ]**.

 

________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

 

** Odporúčanie Komisie [.../.../EU] z.... o kritériách určovania endokrinných disruptorov (Ú. v. EÚ L ...).“

Odôvodnenie

Treba vložiť jasné vymedzenie látok narušujúcich endokrinný systém, na ktoré sa odkazuje v tomto legislatívnom akte. Mali by byť stanovené tri spôsoby, ako možno látku označiť za endokrinný disruptor: na základe vedeckého dokázania možných vážnych vplyvov na ľudské zdravie, na základe určenia podľa nariadenia REACH (ktoré je síce smerodajné, ale zďaleka nie úplné) alebo na základe odporúčania Komisie týkajúceho sa tejto veci, ktoré má Komisia prijať do konca tohto roku podľa nariadení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín a biocídov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod -2 (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek -1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-2) Do článku 4 sa vkladá tento odsek -1a:

 

„-1a. Členské štáty zabezpečia, aby boli obaly vyrobené takým spôsobom, že nebudú obsahovať látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, ani endokrinné disruptory vo vyššej koncentrácii ako 0,01 %. Členské štáty zabezpečia, aby boli obaly vyrobené takým spôsobom, že nebudú obsahovať „oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plastové materiály. Uvedené opatrenia sa dosiahnu do ...*.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti treba z obalových materiálov postupne vyradiť karcinogénne a mutagénne látky, látky poškodzujúce reprodukciu a endokrinné disruptory. Takisto treba stanoviť jasné obdobie postupného vyradenia oxidačno-biologicky rozložiteľných plastových materiálov z obalových materiálov. Tieto postupné vyradenia požadoval výbor pre životné prostredie v súvislosti s európskou stratégiou pre riešenie problematiky plastového odpadu.

Pozmeňujúci návrh                        31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

1a. Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek na svojom území, a to aspoň

 

o 50% do ...*., a

 

o 80% do ...*.,

 

v porovnaní s priemernou spotrebou v Únii v roku 2010.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“

 

**Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“

Pozmeňujúci návrh   32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty neposkytovali plastové tašky bezplatne, s výnimkou veľmi ľahkých plastových tašiek alebo alternatív k takýmto veľmi ľahkým plastovým taškám, ako je uvedené v odseku 1c tohto článku.

 

Členské štáty zabezpečia, aby hospodárski operátori predávajúci potraviny účtovali za ľahké plastové tašky cenu, ktorá bude účinná a primeraná na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa zníženia uvedeného v odseku 1a tohto článku. Členské štáty zabezpečia, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny účtovali za hrubšie plastové tašky aspoň rovnakú cenu a aby hospodárske subjekty nenahrádzali v mieste predaja ľahké plastové tašky veľmi ľahkými plastovými taškami. Členské štáty prijmú tieto opatrenia do ...*.

 

Členské štáty, ktoré zaviedli triedený zber biologického odpadu, môžu požadovať, aby hospodárske subjekty predávajúce potraviny znížili cenu za ľahké plastové tašky, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, až o 50 %.

 

Členské štáty povzbudzujú hospodárske subjekty predávajúce iný tovar než potraviny k tomu, aby účtovali za ľahké plastové tašky cenu, ktorá bude účinná a primeraná na dosiahnutie cieľa týkajúceho sa zníženia uvedeného v odseku 1a tohto článku.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh   33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa používanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie suchých, voľne uložených, nezabalených potravín (napr. ovocia, zeleniny a cukroviniek)postupne nahradilo taškami, ktoré sú vyrobené z recyklovaného papiera, alebo veľmi ľahkými plastovými taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Členské štáty dosiahnu 50 % mieru výmeny do ....* a 100 % do .... **.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

 

**Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto opatrenia môžu zahŕňať použitie vnútroštátnych cieľov v oblasti zníženia, ekonomických nástrojov, ako aj obchodných obmedzení odchylne od článku 18 tejto smernice.

1b. Členské štáty môžu využívať iné ekonomické nástroje, ako aj zachovať alebo zaviesť obchodné obmedzenia odchylne od článku 18 tejto smernice. Takéto opatrenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) V článku 4 sa vkladá tento odsek 1c:

 

„1c. Maloobchodníci musia spotrebiteľom poskytnúť možnosť odmietnuť a ponechať v mieste predaja akýkoľvek obal, ktorý považujú za zbytočný, najmä pokiaľ ide o tašky. Maloobchodníci zabezpečia, aby takýto obal bol opätovne použitý alebo recyklovaný.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 d (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2d) V článku 4 sa vkladá tento odsek 1d:

 

„1d. Komisia a členské štáty aspoň v priebehu prvého roka po nadobudnutí účinnosti smernice podporujú verejné informačné a osvetové kampane týkajúce sa nepriaznivého vplyvu nadmerného používania bežných plastových tašiek na životné prostredie.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2e) Do článku 4 sa vkladá nový odsek 1e:

 

„1e. Opatrenia na zníženie používania tašiek môžu byť sprevádzané opatreniami v oblasti ekologického dizajnu, ako je obmedzenie priestoru, ktorý môže byť využitý na reklamnú potlač alebo názvy značiek, s cieľom znížiť používanie ekologicky škodlivých atramentov a farbív. Toto sa nevzťahuje na informácie alebo varovania o vplyve používania plastových tašiek na životné prostredie, ktoré vydávajú niektoré členské štáty.“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 d (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d) Do článku 4 sa vkladá tento odsek 1f:

 

„1f. Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek neviedli k celkovému nárastu výroby obalov.“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 e (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2e) Vkladá sa nový článok 6a:

 

„Článok 6a

 

Ak sú tašky biologicky rozložiteľné a kompostovateľné, musí to byť jasne uvedené na taške značkou, funkciou alebo farebným kódom. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom určiť údaje potrebné na zabezpečenie uznávania na úrovni Únie. Členské štáty môžu prijať opatrenia, ktorými sa určia ďalšie charakteristiky, ako je napríklad opätovná využiteľnosť, recyklovateľnosť a rozložiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 f (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 20 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2f) Vkladá sa nový článok 20a:

 

„Článok 20a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...*.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúcej smernice. “

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 g (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – odsek 3 – písmeno c a d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2g) V prílohe II sa odsek 3 písm. c) a d) menia takto:

c) Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

c) Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý by mal byť plne zlučiteľný so separovaným zberom, procesom priemyselného a/alebo záhradného kompostovania alebo činnosťami, do ktorých vstupuje.

d) Biodegradovateľné obaly

d) Biodegradovateľné obaly

Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že všetok materiál sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty v prípade potreby zmenia svoje vnútroštátne právne predpisy a uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2 a

 

Komisia do ... * zreviduje účinnosť tejto smernice a zhodnotí, či treba prijať ďalšie opatrenia, prípadne či ich treba doplniť legislatívnym návrhom.

 

________________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum – šesť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.“

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súvislosti

V Európskej únii sa spotrebúva nadmerné množstvo plastových tašiek. Každý rok sa spotrebuje takmer 100 miliárd plastových tašiek, pričom sa očakáva, že ak sa neprijme žiadne opatrenie, tento počet sa do roku 2020 zvýši na 111 miliárd. To znamená, že priemerný Európan použije 200 plastových tašiek za rok. Za päť minút, za ktoré prečítate túto dôvodovú správu, sa v EÚ spotrebuje 1 milión plastových tašiek.

Až 89 % plastových tašiek sa však často použije len jeden raz a skončí v odpade. Napriek tomu, že na trhu sú k dispozícii hrubšie plastové tašky určené na opätovné použitie, spotrebitelia v mnohých členských štátov naďalej používajú jednorazové plastové tašky, pretože ich dostávajú zdarma. Maloobchodní predajcovia ich poskytujú zdarma, keďže ľahké plastové tašky vyrobené najmä v Ázii sú veľmi lacné.

2. Negatívne dôsledky pre spoločnosť a životné prostredie

Táto nadmerná spotreba jednorazových plastových tašiek nie je len veľmi neefektívna z hľadiska využívania zdrojov, ale má takisto negatívny vplyv na životné prostredie. Osem miliárd plastových tašiek skončí každý rok ako odpad v životnom prostredí EÚ vrátane morí. Napriek rastúcim cenám zdrojov sa súčasná miera recyklácie plastových tašiek odhaduje len na 6,6 % a jej podstatné zvýšenie v nasledujúcich rokoch je málo pravdepodobné. Plastové tašky nemajú veľkú recyklačnú hodnotu z dôvodu ich tenkosti a ľahkosti. Rozsiahlejšia recyklácia plastových tašiek problém nevyrieši. Kým 39 % plastových tašiek sa spaľuje, každá druhá plastová taška končí na skládke, odkiaľ ju vietor môže odfúknuť do životného prostredia. Skládky sa vo všeobecnosti považujú za najhoršie možné riešenie. A prevencia samozrejme za najlepšie.

V životnom prostredí môžu plastové tašky prežiť stovky rokov, rozpadajúc sa postupne na menšie a menšie časti a putujúc cez vnútroštátne a námorné hranice. Plastové tašky spolu s plastovými fľašami dnes tvoria väčšinu plastového odpadu v európskych moriach: plastový odpad tvorí viac než 70 % všetkého odpadu. V Británii sa v priemere vyplaví 72 nákupných tašiek na každú jednu míľu pobrežia. Dôsledky pre morskú faunu, najmä morské cicavce, sú zdrvujúce. Častice plastového odpadu boli nájdené vo viac než 90 % vtákov v Severnom mori. Odpad z plastov má zároveň negatívne dôsledky pre turistické oblasti, ako sú národné parky, ktorých čistenie predstavuje pre miestne spoločenstvá značnú ekonomickú záťaž.

3. Spoločná výzva si vyžaduje spoločný prístup

Nadmerná spotreba plastových tašiek, neefektívne využívanie zdrojov a nadnárodné znečisťovanie životného prostredia predstavujú spoločné výzvy všetkých členských štátov EÚ a vyžadujú si spoločný prístup. Konzultáciou, ktorú Európska komisia uskutočnila v roku 2011, sa zistilo, že európski občania výrazne podporujú riešenie otázky jednorazových plastových tašiek na európskej úrovni.

Návrh predložený Európskou komisiou žiaľ nezahŕňa európsky prístup. Len sa ním navrhuje, aby každý členský štát jednostranne riešil problém s plastovými taškami, bez stanovenia akéhokoľvek cieľa. Návrh tak nielen ignoruje jasnú žiadosť európskych občanov, ale je aj v úplnom rozpore s posúdením vplyvu a východiskovými štúdiami, ktoré vypracovala sama Komisia. Štúdia služby Bio-Intelligence zavrhla možnosť požadovať od členských štátov, aby stanovili národné ciele v oblasti prevencie na základe ďalšieho posúdenia, keďže sa zistilo, že by to bolo príliš komplikované, pričom sa v štúdii uvádzalo, že dosiahnutie takýchto cieľov by bolo neisté a vo veľkej miere by záviselo od politického záväzku členských štátov[1].

Štúdia a posúdenie vplyvu naopak poukázali, že najúčinnejším spôsobom by bolo zlúčiť cieľ týkajúci sa predchádzania vzniku odpadu prijatý na úrovni EÚ s opatreniami v oblasti stanovovania cien prijímanými na národnej úrovni, na základe ktorých by obchody boli povinné účtovať poplatok za plastové tašky. Preto nie je vôbec jasné, prečo Komisia po konzultácii s útvarmi tak očividne nezobrala do úvahy zistenia vlastného posúdenia vplyvu a neprijala žiaden cieľ týkajúci sa zníženia ani žiaden povinný mechanizmus v oblasti stanovovania cien.

Spravodajkyňa teda víta návrh Komisie ako odrazový mostík pre prijatie zmysluplného legislatívneho opatrenia proti zbytočnému používaniu plastových tašiek. Oceňuje najmä kvalitnú prípravnú prácu, ktorú Komisia vykonala, a pri svojom prístupe má v úmysle vychádzať z uprednostňovaných možností určených v posúdení vplyvu (cieľ EÚ týkajúci sa zníženia a obchodné opatrenia), ktoré majú podľa slov Komisie „najvyšší potenciál dosiahnuť vysoké ciele v oblasti životného prostredia a dosiahnuť pritom pozitívne ekonomické vplyvy a obmedziť negatívne vplyvy na zamestnanosť so zaistením akceptovania vo verejnosti a môžu prispieť k väčšej informovanosti o udržateľnej spotrebe“.

4. Prijatie európskeho cieľa týkajúceho sa zníženia používania plastových tašiek

Ako sa uvádza v posúdení vplyvu vypracovanom Komisiou, jedným z kľúčových prvkov riešenia nadmerného používania plastových tašiek je zavedenie celoeurópskeho cieľa zníženia spotreby ľahkých plastových tašiek. Členské štáty by mali dosiahnuť minimálne 50 %-né zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice; a do piatich rokov aspoň 80 % zníženie. Tento cieľ by mal vychádzať z priemernej spotreby v EÚ v roku 2010. Celkový cieľ by platil pre všetky členské štáty, no vyžadoval by si viac práce v tých členských štátoch, ktoré zatiaľ neprijali žiadne opatrenia na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek.

5. Zavedenie poplatku za tašky

Preukázalo sa, že ak spotrebitelia musia za plastové tašky zaplatiť, môže to dramaticky, a to takmer zo dňa na deň znížiť spotrebu. Európske krajiny, v ktorých sa už dosiahla pomerne nízka spotreba plastových tašiek, spája jeden hlavný prvok: plastové tašky sa zdarma neposkytujú. Toto opatrenie by sa malo uplatňovať v celej EÚ: podľa novej smernice by mali členské štáty zabezpečiť, aby hospodárski operátori predávajúci potraviny neposkytovali plastové tašky zdarma. Nemalo by sa však uplatňovať v prípade tašiek, ktoré sú potrebné z dôvodu hygieny potravín, alebo veľmi ľahkých plastových tašiek alebo ich náhrad (pozri bod 6). Okrem toho by členské štáty mali povzbudzovať hospodárske subjekty predávajúce výlučne iný tovar než potraviny, aby neposkytovali plastové tašky zdarma. Pokiaľ ide o kompostovateľné ľahké tašky z biomateriálov, členské štáty so zriadeným triedeným zberom biologického odpadu by mali mať možnosť znížiť poplatok za tieto tašky (pozri bod 7).

6. Výnimka pre tašky potrebné z hľadiska hygieny potravín a nahrádzanie veľmi ľahkých plastových tašiek udržateľnejšími taškami

Plastové tašky, ktoré sú potrebné z hľadiska hygieny potravín na zabalenie vlhkých, voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, a plastové tašky na zabalenie nezabalených pripravených potravín by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Spravodajkyňa ďalej navrhuje, aby sa rozlišovalo medzi ľahkými plastovými taškami (s hrúbkou 10 – 49 mikrónov) a veľmi ľahkými plastovými taškami (s hrúbkou menej než 10 mikrónov). Veľmi ľahké plastové tašky sa bežne používajú na nákup suchých, voľne uložených nebalených potravín, napr. ovocia, zeleniny alebo cukroviniek. Používanie veľmi ľahkých plastových tašiek na takéto účely pomáha brániť plytvaniu potravinami, pretože umožňuje spotrebiteľom nákup presného požadovaného množstva namiesto pevne stanoveného baleného množstva, čo uľahčuje stiahnuť výrobky, ktoré už nie sú vhodné na spotrebu, bez nutnosti zlikvidovať celé balenia. Avšak veľmi ľahké plastové tašky vyrobené z bežných plastov predstavujú z hľadiska ich zahadzovania mimo odpadu osobitný problém, a preto by sa mali postupne nahrádzať taškami vyrobenými z recyklovaného papiera alebo veľmi ľahkými plastovými taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné.

7. Predstavujú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty riešenie?

Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plastové materiály sa niekedy uvádzajú ako riešenie environmentálneho problému s plastovými taškami. Hoci predstavujú menší problém, keď skončia v životnom prostredí, než bežné plasty, nie sú pre zanášanie prostredia odpadom riešením a uprednostňovanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov nerieši konzumné myslenie, pre ktoré dochádza k nadmernej spotrebe plastových tašiek, ba môže dokonca túto zbytočnú spotrebu chybne legitimizovať.

S takýmito materiálmi sa musí navyše riadne nakladať, čo si vyžaduje v prvom rade triedený zber biologického odpadu. V záujme uznania potenciálnych výhod biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastových materiálov oproti bežným plastom a súbežne riešenia nadmernej spotreby spravodajkyňa navrhuje, aby sa členským štátom, v ktorých je zriadený separovaný zber biologického odpadu, umožnilo vyžadovať od hospodárskych operátorov predávajúcich potraviny, aby znížili cenu účtovanú za biologicky rozložiteľné ľahké plastové tašky až o 50 % v porovnaní s cenou za bežné plastové tašky.

Okrem toho požiadavky týkajúce sa biologicky rozložiteľných obalov by sa mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, aby sa za biologicky rozložiteľné považovali len materiály, ktoré sa úplne biologicky rozložia. Ďalej by sa mali zmeniť základné požiadavky týkajúce sa obalov zhodnocovateľných kompostovaním, aby sa zabezpečilo, že sa vypracuje európska norma pre záhradný kompost.

8. Postupné vyraďovanie falošných priateľov:oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plasty

„Oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plasty sa v prirodzenom prostredí biologicky nerozkladajú, ale sa len rozpadajú na sekundárne mikroplasty. Preto je zavádzajúce nazývať takéto materiály „biologicky rozložiteľnými“. Rozpadom materiálu sa mení viditeľný problém s odpadom na neviditeľný problém s odpadom. Týmto sa nerieši problém s odpadom, ale sa skôr zvyšuje znečistenie životného prostredia plastovými materiálmi. „Oxidačno-biologicky rozložiteľné“ plasty by sa preto nemali používať ako obalový materiál.

9. Nahradenie nebezpečných látok v obaloch vo všeobecnosti

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa využila príležitosť, ktorá sa naskytuje pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov k smernici o obaloch, nielen na riešenie prevencie z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z kvalitatívneho hľadiska. S cieľom znížiť expozíciu európskych občanov voči nebezpečným látkam a zamedziť prieniku takýchto látok do životného prostredia počas fázy nakladania s odpadom by obaly ako také nemali viac obsahovať látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, ani látky, ktoré sú endokrinnými disruptormi.

10. Možnosť členských štátov prijať prísnejšie opatrenia

Zatiaľ čo spoločný európsky prístup je potrebný na vyriešenie nadmernej spotreby plastových tašiek, niektoré členské štáty môžu chcieť prijať ciele nad rámec spoločného cieľa EÚ týkajúceho sa zníženia ich používania. Členské štáty by preto mali mať možnosť použiť ekonomické nástroje, napr. dane, ako aj obchodné obmedzenia, ako navrhuje Komisia.

POSTUP

Názov

Zmena smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek

Referenčné čísla

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Dátum predloženia v EP

4.11.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2014

 

 

 

Dátum prijatia

10.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

10

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Dátum predloženia

14.3.2014