POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Margrete Auken


Postopek : 2013/0371(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0174/2014
Predložena besedila :
A7-0174/2014
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0761),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0392/2013),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. februarja 2014[1],

–       ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0174/2014),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Posledica potrošnje plastičnih nosilnih vrečk so visoke ravni smetenja in neučinkovita raba virov, poleg tega pa naj bi se potrošnja še povečala, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami še povečuje problem smetenja morja, kar ogroža morske ekosisteme po vsem svetu.

(2) Posledica potrošnje plastičnih nosilnih vrečk so visoke ravni smetenja in neučinkovita raba virov, poleg tega pa naj bi se potrošnja še povečala, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in še povečuje zelo razširjeni problem smetenja vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme po vsem svetu.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Poleg tega kopičenje plastičnih nosilnih vrečk v okolju nedvomno negativno vpliva na nekatere gospodarske panoge, kot je turizem.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Plastične nosilne vrečke debeline manj kot 50 mikronov, ki predstavljajo večino skupnega števila potrošenih plastičnih nosilnih vrečk v Uniji, se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše plastične nosilne vrečke in zato bolj smetijo okolje.

(3) Lahke plastične nosilne vrečke debeline manj kot 50 mikronov, ki predstavljajo večino skupnega števila uporabljenih plastičnih nosilnih vrečk v Uniji, so manj primerne za ponovno uporabo kot debelejše plastične nosilne vrečke, zato hitreje končajo v odpadkih, bolj smetijo okolje in zaradi svoje lahkosti pogosteje končajo raztresene v okolju, tako na kopnem kot v sladkovodnih in morskih ekosistemih.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Stopnja recikliranja je večinoma še zelo nizka, čeprav je plastične nosilne vrečke mogoče reciklirati. Ne pričakuje se, da bi se recikliranje vrečk razvilo do pomembne stopnje, saj zaradi svoje tankosti in majhne teže nimajo visoke reciklažne vrednosti. Poleg tega se ne zbirajo ločeno, njihov prevoz je drag, pranje za recikliranje pa zahteva velike količine vode. Recikliranje plastičnih nosilnih vrečk torej ne reši problemov, ki jih povzročajo.

Obrazložitev

Sedanja stopnja recikliranja plastičnih nosilnih vrečk je 6,6 %. Po podatkih službe Bio-Intelligence, ki je pripravila oceno učinka, se ocenjuje, da bo leta 2020 še vedno nižja od 10 %. Čeprav imata preprečevanje in ponovna uporaba v hierarhiji ravnanja z odpadki prednost pred recikliranjem, je jasno, da povečanje obsega recikliranja ne bo rešilo problema.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk se po vsej Uniji razlikujejo zaradi razlik v potrošniških navadah, okoljski ozaveščenosti ter učinkovitosti ukrepov politike, ki jih sprejmejo države članice. Nekaterim državam članicam je uspelo občutno zmanjšati potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk in v najuspešnejših sedmih državah članicah raven potrošnje takih vrečk znaša le 20 % povprečne potrošnje v EU.

(4) Raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk se po Uniji ne razlikuje le zaradi razlik v potrošniških navadah in okoljski ozaveščenosti, temveč zlasti zaradi razlik v učinkovitosti ukrepov politike, ki jih sprejmejo države članice. Nekaterim državam članicam je uspelo občutno zmanjšati potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk in v najuspešnejših sedmih državah članicah znaša le 20 % povprečne potrošnje v EU. Cilje Unije glede zmanjšanja bi bilo treba določiti v primerjavi s povprečno potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk v Uniji in tako upoštevati zmanjšanje, ki so ga nekatere države članice že dosegle.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Razpoložljivi podatki v zvezi z uporabo plastičnih nosilnih vrečk v Uniji jasno kažejo, da je majhna ali se je zmanjšala v tistih državah članicah, kjer jih gospodarski subjekti ne ponujajo brezplačno, ampak proti manjšemu plačilu.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Poleg tega se je izkazalo, da ima obveščanje potrošnikov odločilno vlogo pri doseganju ciljev v zvezi z zmanjšanjem potrošnje plastičnih vrečk. Zato so potrebna prizadevanja na institucionalni ravni, da se poveča ozaveščenost o vplivu plastičnih vrečk na okolje in odpravi sedanje dojemanje vrečk kot neškodljivega in poceni blaga, ki je samo po sebi brez vrednosti.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za spodbujanje podobnih znižanj povprečnih ravni potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bi morale države članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk debeline manj kot 50 mikronov v skladu s splošnimi cilji Unije v okviru politike ravnanja z odpadki in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v Uniji, kot je določena v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv7. Takšni ukrepi za zmanjšanje potrošnje bi morali upoštevati sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v posameznih državah članicah, pri čemer bi bila v državah z višjimi ravnmi potrebna večja prizadevanja. Za spremljanje napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bodo nacionalni organi zagotovili podatke o njihovi potrošnji v skladu s členom 17 Direktive 94/62/ES.

(5) Za spodbujanje podobnega znižanja povprečne ravni potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bi morale države članice sprejeti ukrepe za znatno zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk debeline manj kot 50 mikronov, saj so pri njih možnosti za ponovno uporabo močno omejene, v skladu s splošnimi cilji Unije v okviru politike ravnanja z odpadki in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v Uniji, kot je določena v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv7. Pri ukrepih za zmanjšanje potrošnje bi morali upoštevati sedanjo raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v posameznih državah članicah, pri čemer bi bila v državah z višjimi ravnmi potrebna večja prizadevanja. Za spremljanje napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bodo nacionalni organi zagotovili podatke o njihovi potrošnji v skladu s členom 17 Direktive 94/62/ES.

 

______________

_________________

7 UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

7 UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, bi morali zajemati uporabo ekonomskih instrumentov, kot so cenovni ukrepi, za katere se je izkazalo, da so zelo učinkoviti pri zmanjševanju uporabe plastičnih nosilnih vrečk. Države članice bi morale zagotoviti, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, na kraju prodaje blaga ali izdelkov ne bodo brezplačno dajali zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk ali alternativ zanje. Tudi gospodarske subjekte, ki prodajajo izključno neživilske artikle, bi morale spodbujati, da na kraju prodaje blaga ali izdelkov ne bi brezplačno dajali zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, lahko vključujejo uporabo ekonomskih instrumentov, kot so davki in dajatve, za katere se je izkazalo, da so zelo učinkoviti pri zmanjševanju uporabe plastičnih nosilnih vrečk, ter tržnih omejitev, npr. prepovedi, in sicer z odstopanjem od člena 18 Direktive 94/62/ES in ob izpolnjevanju zahtev iz členov od 34 do 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(6) Države članice bi morale imeti možnost, da uporabijo tudi ekonomske instrumente, kot so davki in dajatve, in tržne omejitve, npr. prepovedi, in sicer z odstopanjem od člena 18 Direktive 94/62/ES in ob izpolnjevanju zahtev iz členov od 34 do 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Plastične nosilne vrečke, ki se uporabljajo za vlažna razsuta živila, kot so surovo meso, ribe in mlečni izdelki, in plastične vrečke za nepakirana pripravljena živila, so potrebne zaradi higiene živil in bi zato morale biti izvzete iz področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Zelo lahke plastične nosilne vrečke se rutinsko uporabljajo pri nakupu suhih razsutih nepakiranih živil, na primer sadja, zelenjave ali sladkornih izdelkov. Tovrstna uporaba teh vrečk preprečuje nastajanje živilskih odpadkov, saj potrošnikom omogoča nakup točno določene, ne že zapakirane količine, omogoča pa tudi umik točno določenega izdelka, ki ni več primeren za prehrano, ne da bi morali odvreči vso zapakirano količino. Vseeno so zelo lahke plastične vrečke iz navadne plastike poseben problem onesnaževanja.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Plastične nosilne vrečke iz biorazgradljivih materialov in materialov, primernih za kompostiranje, so manj škodljive za okolje kot nosilne vrečke iz navadne plastike. Kadar njihova uporaba prinaša večjo korist, na primer ko se zelo lahke plastične nosilne vrečke uporabljajo za suha raztresena nepakirana živila, na primer sadje, zelenjavo in sladkorne izdelke, bi jih morali postopoma zamenjati z zelo lahkimi vrečkami iz recikliranega papirja ali zelo lahkimi plastičnimi vrečkami, ki bi bile biološko razgradljive in primerne za kompostiranje. Kadar je treba zmanjšati uporabo plastičnih nosilnih vrečk, namreč lahkih plastičnih nosilnih vrečk, bi morale biti v splošnem cilju zmanjšanja zajete tudi vrečke iz biološko razgradljivih materialov in materialov, ki so primerni za kompostiranje. Državam članicam, v katerih se biološki odpadki zbirajo ločeno, pa bi moralo biti dovoljeno znižati ceno lahkih plastičnih nosilnih vrečk iz materialov, ki so biološko razgradljivi in primerni za kompostiranje.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6d) Posebno vlogo pri zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk bi morali imeti programi izobraževanja, namenjeni potrošnikom na splošno, zlasti pa otrokom. Izvajati bi morale tako države članice kot proizvajalci in prodajalci na kraju prodaje blaga in izdelkov.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6e) Osnovne zahteve v zvezi z embalažo, ki se lahko predela s kompostiranjem, bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bo oblikovan evropski standard za vrtno kompostiranje. Osnovne zahteve v zvezi z biološko razgradljivo embalažo bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bi za biološko razgradljive šteli le materiali, ki se biološko popolnoma razgradijo.

 

Predlog spremembe 16

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6f) Evropski standard EN 13432 „Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje ali biorazgradnjo – preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže“ določa lastnosti, ki jih mora imeti material, da bi štel kot primeren za kompostiranje, in sicer da ga je mogoče reciklirati v procesu organske predelave, torej s kompostiranjem in anaerobno presnovo. Komisija bi morala Evropski odbor za standardizacijo zaprositi, da bi razvil ločen standard za vrtno kompostiranje.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6g) Proizvajalci nekatere plastične materiale opredeljujejo kot oksobiološko razgradljive. To pomeni, da se navadni plastiki dodajo oksobiološko razgradljivi aditivi, običajno kovinske soli. Zaradi oksidacije se ti materiali drobijo na majhne delce, ki ostanejo v okolju. Zato je označevanje tovrstnih materialov za biološko razgradljive zavajajoče. Drobljenje spremeni vidno smetenje s predmeti, kot so plastične nosilne vrečke, v nevidno smetenje s sekundarno mikroplastiko. To problema odpadkov ne rešuje, marveč le še povečuje onesnaževanje okolja s plastičnimi materiali. Tovrstnih plastičnih materialov torej ne bi smeli uporabljati za plastično embalažo.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da oksobiorazgradljive vrste plastike, ki se ne razgradijo, ampak se drobijo v sekundarno mikroplastiko, ne bi smele biti dovoljene kot material za embalaže. Drobljenje plastike v sekundarno mikroplastiko poveča onesnaževanje okolja s plastiko in zato ne bi smela biti dovoljena. To je skladno s stališčem odbora za okolje v kontekstu evropske strategije za plastične odpadke.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6h) Snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje ali so endokrini motilci, bi bilo treba postopoma izločiti iz materialov za embalažo, da bi preprečili nepotrebno izpostavljanje ljudi tem snovem in preprečili vnos teh snovi v okolje z odpadki.

Obrazložitev

Snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, in snovi, ki so povzročitelji endokrinih motenj, povzročajo velike pomisleke. Kjer koli je mogoče, bi jih bilo treba nadomestiti. Njihova nadomestitev v plastičnih embalažah je v skladu s stališčem odbora za okolje v kontekstu evropske strategije za plastične odpadke. Direktiva o embalaži že določa mejne vrednosti za težke kovine.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6i) Škodljive snovi v plastičnih vrečkah, zlasti kemikalije, ki škodljivo vplivajo na delovanje hormonov, bi bilo treba povsem prepovedati, da se zagotovi visoka raven varovanja okolja in zdravja ljudi.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ukrepi za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk ne bi smeli povzročiti splošnega povečanja proizvodnje embalaže.

(7) Ukrepi za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk bi morali pomagati trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in ne bi smeli povzročiti splošnega povečanja proizvodnje embalaže.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Da se v vsej Uniji zagotovi priznanje označb (oznake, grafičnega prikaza ali barvne kode) za biološko razgradljive in za kompostiranje primerne vrečke, se na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za opredelitev teh označb. Zlasti pomembno je, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov bi morala zagotoviti, da bodo ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Da ne bi prišlo do oviranja delovanja notranjega trga, bi morali po vsej Uniji veljati enaki pogoji glede uporabljenih materialov. Razlike v načinu obravnave nekaterih materialov v posameznih državah članicah so škodljive za recikliranje in trgovino.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive

Člen 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1 a) V členu 3 se vstavi nova točka -2a:

 

„-2a. „plastične nosilne vrečke“ pomenijo vrečke za enkratno uporabo iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011, ki se dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje blaga ali izdelkov, in sicer za nošenje blaga. Vrečke, ki so potrebne za vlažna razsuta živila, kot so surovo meso, ribe in mlečni izdelki, ali nepakirana pripravljena živila, v tej direktivi ne štejejo za plastične nosilne vrečke.“

Predlog spremembe 24

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2a. „lahke plastične nosilne vrečke“ pomenijo vrečke iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011*, z debelino sten pod 50 mikronov in ki se dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje blaga ali izdelkov.

„2a. „lahke plastične nosilne vrečke“ pomenijo vrečke iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011*, z debelino sten manj kot 50 mikronov, ki se dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje blaga ali izdelkov, razen zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk;

_________________

_____________________

* UL L 12, 15.1.2011, str. 1.“

* UL L 12, 15.1.2011, str. 1.“

Predlog spremembe 25

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1 a) V členu 3 se vstavi nova točka 2b:

 

„2b. „zelo lahke plastične nosilne vrečke“ pomenijo vrečke iz polimernih materialov, kot so opredeljene v členu 3(1) Uredbe (EU) št. 10/2011, z debelino sten manj kot 10 mikronov.“

Predlog spremembe 26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 b (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) V členu 3 se vstavi nova točka 2c:

 

„2c. „oksodrobljivi plastični materiali“ so plastični materiali, ki vsebujejo dodatke, ki sprožijo drobljenje plastičnih materialov v mikrodelce plastičnih materialov.“

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev oksodrobljivih plastičnih materialov.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c) V členu 3 se vstavi nova točka 2d:

 

„2d. „biološki odpadki“ so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane. Ne vključujejo pa gozdarskih in kmetijskih ostankov, hlevskega gnoja, blata iz čistilnih naprav ali drugih biološko razgradljivih odpadkov, npr. naravnega tekstila, papirja ali predelanega lesa. Prav tako ne vključujejo stranskih proizvodov pri proizvodnji hrane, ki nikoli ne veljajo za odpadke.“

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev materialov na biološki osnovi. Opredelitev je vzeta iz zelene knjige Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (COM(2008)0811).

Predlog spremembe 28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 d (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d) V členu 3 se vstavi nova točka 2e:

 

„2e. „snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje,“ so snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A ali 1B v skladu z delom 3 Priloge VI Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta*.

 

______________

 

* Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).“

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje in so obravnavane v tem dokumentu.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 e (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 3 – točka 2 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1e) V členu 3 se vstavi nova točka 2f:

 

„2f. „endokrini motilci“ so snovi, ki povzročajo endokrine motnje in za katere obstajajo znanstveni dokazi o morebitnih resnih posledicah za človekovo zdravje ali so opredeljene v skladu s postopkom iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta* ali v skladu s priporočilom Komisije [.../.../EU]**.

 

________________

 

*Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

 

**Priporočilo Komisije [.../.../EU] z dne ... o merilih za prepoznavanje endokrinih motilcev (UL L ...).“

Obrazložitev

Potrebna je jasna opredelitev endokrinih motilcev, ki so obravnavani v tem dokumentu. Obstajati bi morali trije načini za njihovo opredelitev: na podlagi dokazov o resnih posledicah za človekovo zdravje, na podlagi identifikacije v skladu z uredbo REACH (ki ima avtoriteto, a še zdaleč ni celovita) ali na podlagi priporočila Komisije na to temo, ki ga mora v skladu z uredbama o fitofarmacevtskih sredstvih in o biocidnih pripravkih Komisija sprejeti do konca tega leta.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive

Člen 1 – točka -2 (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – pododstavek -1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-2) V členu 4 se vstavi odstavek -1a:

 

„-1a. Država članica zagotovi, da je embalaža proizvedena tako, da ne vsebuje snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, ali endokrinih motilcev v koncentracijah nad 0,01 %. Država članica zagotovi, da je embalaža proizvedena tako, da ne vsebuje oksodrobljivih plastičnih materialov. Ti ukrepi se izvedejo do…*.

 

 

________________

 

*UL: prosimo, vstavite datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive.“

Obrazložitev

Iz materialov za embalaže je treba na splošno postopoma umakniti snovi, ki so rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje ali povzročajo endokrine motnje. Prav tako je treba postopoma umakniti oksodrobljive plastične materiale. To je v kontekstu evropske strategije za plastične odpadke zahteval odbor za okolje.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 a – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na njihovem ozemlju v dveh letih od začetka veljavnosti te direktive.

1a. Države članice sprejmejo ukrepe za trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na njihovem ozemlju za vsaj

 

– 50 % do leta ...* in

 

– 80 % do leta ...**

 

v primerjavi s povprečno potrošnjo v Uniji leta 2010.

 

________________

 

*UL: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

 

** UL: prosimo, vstavite datum pet let po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 a – pododstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, ne ponujajo nosilnih vrečk brezplačno, razen zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk ali njihovih nadomestkov iz odstavka 1c tega člena.

 

Države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, za lahke plastične nosilne vrečke zaračunajo ceno, ki je učinkovita in sorazmerna, da bi dosegli cilj zmanjšanja iz odstavka 1a tega člena. Države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, za debelejše plastične nosilne vrečke zaračunajo vsaj enako ceno in da na kraju prodaje ne zamenjajo lahkih plastičnih nosilnih vrečk z zelo lahkimi. Države članice sprejmejo te ukrepe do …*.

 

Države članice, v katerih se biološki odpadki zbirajo ločeno, lahko od gospodarskih subjektov, ki prodajajo živila, zahtevajo do petdesetodstotno zmanjšanje cene lahkih plastičnih vrečk, ki so biološko razgradljive in primerne za kompostiranje.

 

Države članice spodbujajo gospodarske subjekte, ki prodajajo neživilske artikle, da za plastične nosilne vrečke zaračunajo ceno, ki je učinkovita in sorazmerna z doseganjem cilja zmanjšanja iz odstavka 1a tega člena.

 

________________

 

*UL: prosimo, vstavite datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 a – pododstavek 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki se uporabljajo za suha razsuta nepakirana živila, kot so sadje, zelenjava in sladkorni izdelki, postopoma nadomestijo z nosilnimi vrečkami iz recikliranega papirja ali biološko razgradljivimi in za kompostiranje primernimi zelo lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami. Države članice do leta …* dosežejo petdesetodstotno stopnjo nadomestitve, do leta …** pa stoodstotno.

 

________________

 

*UL: prosimo, vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

 

** UL: prosimo, vstavite datum pet let po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 a – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti ukrepi lahko vključujejo uporabo nacionalnih ciljev za zmanjšanje potrošnje, ekonomske instrumente in tržne omejitve z odstopanjem od člena 18 te direktive.

1b. Države članice lahko uporabijo druge ekonomske instrumente in ohranijo ali uvedejo in tržne omejitve z odstopanjem od člena 18 te direktive. Vendar ti ukrepi ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 1c:

 

„1c. Prodajalci potrošnikom omogočijo, da zavrnejo ali na kraju prodaje pustijo vso embalažo, za katero menijo, da je odveč, še posebej nosilne vrečke. Prodajalci zagotovijo, da se ta embalaža ponovno uporabi ali reciklira.“

Predlog spremembe 36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 d (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2d) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 1d:

 

„1d. Komisija in države članice vsaj prvo leto po začetku veljavnosti te direktive spodbujajo kampanje za obveščanje in ozaveščanje javnosti glede škodljivega vpliva pretirane uporabe navadnih plastičnih vrečk na okolje.“

Predlog spremembe 37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 c (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2e) V členu 4 se vstavi odstavek 1e:

 

„1e. Ukrepe za zmanjšanje uporabe vrečk lahko spremljajo ukrepi za ekološko zasnovo, kot je omejitev prostora, ki ga lahko zasedejo natisnjene reklame ali imena blagovnih znamk, da se zmanjša poraba okolju škodljivih črnil in barvil. To ne velja za sporočila in opozorila, ki jih izdajo nekatere države članice o vplivu uporabe plastičnih vrečk na okolje.“

Predlog spremembe 38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 d (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 4 – odstavek 1 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 1f:

 

 

„1f. Države članice zagotovijo, da ukrepi za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne povzročijo splošnega povečanja proizvodnje embalaže.“

Predlog spremembe 39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 e (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2e) Vstavi se nov člen 6a:

 

„Člen 6a

 

Če je vrečka biološko razgradljiva in primerna za kompostiranje, je to na njej jasno označeno z oznako, grafičnim prikazom ali barvno kodo. Na Komisijo se prenese poblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za opredelitev tovrstnih označb, da se zagotovi njihovo priznavanje po vsej Uniji. Države članice lahko sprejmejo ukrepe za označevanje drugih značilnosti, kot so možnost večkratne uporabe, možnost recikliranja in razgradljivost.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 f (novo)

Direktiva 94/62/ES

Člen 20 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2f) Vstavi se nov člen 20a:

 

„Člen 20a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ...*.

 

3. Pooblastilo iz člena 6a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6a, začne veljati samo, če mu Evropski parlament ali Svet v roku dveh mesecih od uradnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu o aktu ne nasprotuje ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

________________

 

* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti direktive o spremembi.“

Predlog spremembe 41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 g (novo)

Direktiva 94/62/ES

Priloga II – odstavek 3 – točki c in d

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2g) V Prilogi II se točki (c) in (d) odstavka 3 spremenita:

(c) Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem

(c) Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem

Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, mora biti toliko biološko razgradljiva, da naj ne bi ovirala ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti kompostiranja, kamor je vnesena.

Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, mora biti toliko biološko razgradljiva, da je popolnoma združljiva s procesom ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti industrijskega in/ali vrtnega kompostiranja, kamor je vnesena.

(d) Biološko razgradljiva odpadna embalaža

(d) Biološko razgradljiva odpadna embalaža

Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo.

 

Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se ves material razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje dvanajst mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. Besedila navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Države članice po potrebi spremenijo svojo nacionalno zakonodajo in sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje dvanajst mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. Besedila teh predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Komisija do …* pregleda učinkovitost te direktive in oceni, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, temu pa po potrebi priloži zakonodajni predlog.

 

 

________________

 

*UL: prosimo, vstavite datum šest let po začetku veljavnosti te direktive.“

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Potrošnja plastičnih vrečk v Evropski uniji je prekomerna. Vsako leto se uporabi skoraj 100 milijard plastičnih vrečk, pričakuje pa se, da bo ta številka po scenariju brez ukrepanja do leta 2020 narasla na 111 milijard. To pomeni, da v povprečju vsak Evropejec letno uporabi 200 plastičnih vrečk. V petih minutah, ki jih boste potrebovali za branje te obrazložitve, bo v Evropski uniji uporabljenih milijon plastičnih nosilnih vrečk.

Osemindevetdeset odstotkov plastičnih vrečk se uporabi le enkrat, preden končajo na smetišču. Čeprav so na trgu na voljo debelejše plastične vrečke, namenjene ponovni uporabi, potrošniki v mnogih državah članicah še vedno uporabljajo tiste za enkratno uporabo, saj jih prejmejo zastonj. Trgovci jih delijo zastonj, saj so pretežno v Aziji proizvedene lahke plastične vrečke zelo poceni.

2. Negativne posledice za družbo in okolje

Prekomerna potrošnja plastičnih vrečk za enkratno uporabo je zelo neučinkovita z vidika rabe virov, ima pa tudi negativne posledice za okolje. Vsako leto v Evropski uniji v okolju, tudi v morju, konča 8 milijard plastičnih vrečk. Kljub naraščajočim cenam virov je trenutna stopnja reciklaže plastičnih vrečk ocenjena na 6,6 % in le malo verjetno je, da bi se v prihodnjih letih znatno povečala. Ker so tanke in lahke, nimajo velike reciklažne vrednosti. Tudi večja stopnja reciklaže težave ne bo rešila. Medtem ko gre 39 % plastičnih vrečk v zažig, vsaka druga konča na odlagališčih, od koder jih veter lahko ponese v okolje. Na splošno velja, da so odlagališča najslabša možnost. Najboljša bi bila seveda preventiva.

Ko se plastične vrečke enkrat znajdejo v okolju, se lahko drobijo na vedno manjše koščke še več sto let in potujejo čez nacionalne in morske meje. Dandanes gre pri veliki večini plastičnih odpadkov v evropskih morjih za plastične vrečke in plastenke: plastični odpadki nanesejo za več kot 70 % vseh odpadkov. V Veliki Britaniji morje v povprečju naplavi 45 nakupovalnih vrečk na kilometer obale. Posledice za morske živali, še posebej za morske sesalce, so dramatične. Delčke plastičnih odpadkov so našli v telesih več kot 90 % ptic v Severnem morju. Plastični odpadki imajo negativne posledice tudi za turistična območja, kot so naravni parki, kjer čistilna prizadevanja močno ekonomsko obremenjujejo lokalne skupnosti.

3. Skupni izzivi zahtevajo skupen pristop

Prevelika potrošnja plastičnih vrečk, neučinkovita raba virov in nadnacionalno onesnaževanje okolja so skupen izziv vsem državam članicam Evropske unije in zahtevajo skupen pristop. Evropska komisija je v posvetovanjih leta 2011 ugotovila močno podporo evropskih državljanov temu, da bi vprašanje plastičnih vrečk za enkratno uporabo obravnavali na evropski ravni.

Žal Evropska komisija v svojem predlogu ne uporablja evropskega pristopa. Predlaga le, naj se vsaka država članica loti vprašanja plastičnih vrečk enostransko, in ne določa nobenih ciljev. S takim predlogom ne upošteva jasno izraženih želja evropskih državljanov in ravna v nasprotju s svojo oceno učinka in povezanimi študijami. V svoji študiji je organizacija Bio-Intelligence Service odločila, da ne bo nadalje preučevala možnosti, da bi od držav članic zahtevali izoblikovanje nacionalnih ciljev za preprečevanje, saj bi bil tak pristop preveč zapleten, doseganje ciljev pa negotovo in zelo odvisno od politične zavezanosti držav članic[1].

Nasprotno je bil v študiji in oceni učinka kot najučinkovitejši izbran pristop, po katerem bi se cilj preprečevanja nastajanja odpadkov določil na ravni EU, na nacionalni ravni pa cenovni ukrepi, s katerimi bi od trgovcev zahtevali, da plastične vrečke zaračunajo. Glede na povedano je težko razumeti, zakaj je Komisija po posvetovanju med službami tako brezvestno prezrla ugotovitve iz lastne ocene učinka in ni sprejela niti ciljev zmanjšanja niti obveznega mehanizma za oblikovanje cen.

Kljub temu poročevalka pozdravlja predlog Komisije kot vmesni korak na poti k smiselnim zakonodajnim ukrepom proti negospodarni uporabi plastičnih nosilnih vrečk. Predvsem pozdravlja dobro pripravljalno delo Komisije in namerava svoj pristop utemeljiti na podlagi možnosti, ki je v oceni učinka označena za najboljšo (cilj zmanjšanja na ravni Evropske unije in ekonomski ukrepi) in ki ima po besedah Komisije „največji potencial, da doseže ambiciozne okoljske rezultate, hkrati pa tudi pozitivne ekonomske učinke, ter omejuje negativen vpliv na zaposlovanje, zagotavlja odobravanje javnosti in prispeva k širšemu zavedanju o trajnostni potrošnji“.

4. Uvedba ciljev zmanjšanja potrošnje plastičnih vrečk na evropski ravni

Kot je v svoji oceni učinka zapisala Komisija, je eden osrednjih dejavnikov za boj proti pretirani uporabi plastičnih vrečk uvedba cilja zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na ravni Evropske unije. Države članice bi morale v treh letih po začetku veljavnosti te direktive vsaj za 50 % zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, v petih letih pa vsaj za 80 %. Cilj bi bilo treba določiti na podlagi povprečne potrošnje v Evropski uniji leta 2010. Za vse države članice bi veljal enak cilj, zahteval pa bi okrepljene ukrepe od držav članic, ki se še niso lotile zmanjševanja uporabe teh vrečk.

5. Določanje cene nosilnih vrečk

Dokazano je, da če od potrošnikov zahtevamo plačilo za plastične vrečke, se njihova potrošnja skoraj čez noč močno zmanjša. Evropskim državam, ki so že dosegle primerljivo nizko stopnjo potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, je opazno skupno dejstvo, da niso zastonj. To bi moralo veljati za vso EU: po novi direktivi bi morale države članice zagotoviti, da bi gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, ne dajali vrečk kar zastonj. To pa ne bi smelo veljati za zelo lahke plastične vrečke ali njihove alternative (gl. točko 6), ki so potrebne zaradi higiene živil. Poleg tega bi morale države članice spodbujati gospodarske subjekte, ki prodajajo samo neživilske izdelke, da ne bi brezplačno dajali plastičnih nosilnih vrečk. Kar zadeva biološke lahke nosilne vrečke, primerne za kompostiranje, bi moralo biti državam članicam, ki ločeno zbirajo biološko razgradljive odpadke, dovoljeno slediti ohlapnejšim ciljem zmanjšanja (gl. točko 7).

6. Izvzetje vrečk zaradi higiene živil in nadomeščanje zelo lahkih plastičnih vrečk z bolj trajnostnimi

Vrečke, ki so potrebne za vlažna razsuta živila, kot so surovo meso, ribe in mlečni izdelki, ali nepakirana pripravljena živila, bi morale biti izvzete iz te direktive.

Poročevalka se strinja z razlikovanjem med lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami (10–49 mikronov) in zelo lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami (manj kot 10 mikronov). Zelo lahke plastične nosilne vrečke se rutinsko uporabljajo pri nakupu suhih razsutih nepakiranih živil, na primer sadja, zelenjave ali sladkornih izdelkov. Njihova uporaba preprečuje nastajanje živilskih odpadkov, saj potrošnikom omogoča nakup točno določene, ne vnaprej pakirane količine, omogoča pa tudi umik točno določenega izdelka, ki ni več primeren za prehrano, namesto da bi morali odvreči vso zapakirano količino. Zelo lahke nosilne vrečke iz navadne plastike so vendarle poseben problem onesnaževanja, zato bi jih morali postopoma nadomestiti s papirnimi ali zelo lahkimi plastičnimi, ki bi bile biološko razgradljive in primerne za kompostiranje.

7. Je biorazgradljiva in za kompostiranje primerna plastika prava rešitev?

Biološko razgradljivi plastični materiali so včasih predstavljeni kot rešitev okoljskega problema plastičnih nosilnih vrečk. Čeprav je biološko razgradljiva in za kompostiranje primerna plastika, ko konča v okolju, v primerjavi z navadno plastiko manj problematična, ne rešuje vprašanja onesnaževanja niti miselnosti „uporabi in zavrzi“, ki je podlaga za pretirano potrošnjo plastičnih vrečk, in morda celo nehote upravičuje takšno potratnost.

Poleg tega mora biti primerno obdelana, kar zahteva ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Da bi biološko razgradljivim plastičnim materialom priznali potencialne prednosti pred navadno plastiko in se hkrati borili proti pretirani potrošnji, poročevalka predlaga, da bi lahko države članice, ki so že uvedle ločeno zbiranje bioloških odpadkov, do 50 % znižale ceno biološko razgradljivih lahkih plastičnih nosilnih vrečk v primerjavi z navadnimi.

Osnovne zahteve v zvezi z biološko razgradljivo embalažo bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bi za biološko razgradljive šteli le materiali, ki se po določenem obdobju biološko popolnoma razgradijo. Osnovne zahteve v zvezi z embalažo, ki se lahko predela s kompostiranjem, bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bo oblikovan evropski standard za vrtno kompostiranje.

8. Postopno opuščanje lažnih prijateljev: oksobiorazgradljiva plastika

Oksobiorazgradljiva plastika ni biološko razgradljiva v naravnem okolju, ampak se zgolj drobi v sekundarno mikroplastiko. Zato je o takih materialih težko govoriti kot o biološko razgradljivih. Drobljenje spremeni vidno smetenje v nevidno. S tem ne rešujemo problema odpadkov, kvečjemu še povečamo onesnaževanje okolja s plastičnimi materiali. Oksorazgradljiva plastika se torej ne bi smela uporabljati kot material za embalažo.

9. Zamenjava nevarnih snovi v embalaži na splošno

Poročevalka predlaga, da bi izkoristili priložnost in s temi spremembami direktive o embalaži hkrati obravnavali preprečevanje škodljivih vplivov s količinskega in kakovostnega vidika. Da bi zmanjšali izpostavljenost evropskih državljanov nevarnim snovem in preprečili, da bi te snovi med fazo odpadka vstopile v okolje, embalaža na splošno ne bi smela več vsebovati rakotvornih in mutagenih snovi, snovi, strupenih za razmnoževanje, ali endokrinih motilcev.

10. Dovoliti državam članicam, da gredo še korak dlje

Čeprav je v boju proti pretirani potrošnji plastičnih vrečk nujen skupni evropski pristop, bodo nekatere države članice morda hotele iti korak dlje od skupnih ciljev zmanjšanja v EU. V ta namen bi jim moralo biti dovoljeno uporabiti ekonomske instrumente, kot so davki, in tržne omejitve, kakor je predlagala že Komisija.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk

Referenčni dokumenti

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Datum predložitve EP

4.11.2013

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2014

 

 

 

Datum sprejetja

10.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

10

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Hrisoglelos (Nikos Chrysogelos), Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Datum predložitve

14.3.2014