RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

19.3.2014 - (14164/1/2012 – C7‑0408/2012 – 2012/0238(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Crescenzio Rivellini

Procedură : 2012/0238(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0178/2014
Texte depuse :
A7-0178/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

(14164/1/2012 – C7‑0408/2012 – 2012/0238(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14164/1/2012),

–   având în vedere proiectul de protocol convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți (14159/2012),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0408/2012),

–   având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0178/2014),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Madagascar.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar permite navelor de pescuit europene să pescuiască în apele Madagascarului și se încadrează în seria de acorduri privind pescuitul tonului încheiate cu țările din regiunea Oceanului Indian.

Protocolul, care acordă posibilități de pescuit navelor din UE și stabilește valoarea contraprestației financiare, va expira la 31 decembrie 2012. Prin urmare, trebuie încheiat un nou protocol care să corespundă mai bine posibilităților și exigențelor efective ale flotei statelor membre.

Noul protocol propus de Comisia Europeană, care trebuie aprobat de Parlamentul European, se aplică pentru o perioadă de doi ani (2013-2014) și prevede posibilități de pescuit pentru 96 de nave (40 de nave de pescuit ton cu plasă pungă și 56 de nave de pescuit cu paragate plutitoare). Contribuția financiară totală a protocolului se cifrează la 3 050 000 EUR (și anume 1 525 000 EUR pe an), în creștere cu 328 000 EUR pe an față de acordul anterior (2007-2012).

Această sumă ( EUR pe an) se compune din:

a) o sumă anuală pentru accesul la zona de pescuit a Republicii Madagascar în valoare de 975 000 EUR, care corespunde unui tonaj de referință de 15 000 de tone pe an (în creștere cu 1 700 de tone pe an față de acordul anterior);

b) o sumă anuală în valoare de 550 000 EUR pe an în vederea dezvoltării politicii sectoriale a Republicii Madagascar în domeniul pescuitului.

În concluzie, creșterea tonajului de referință este corelată cu majorarea contribuției financiare a UE. În plus, creșterea cantităților de capturi este în deplină conformitate cu cele mai bune avize științifice ale Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC).

Totuși, în cadrul prezentului acord de parteneriat, este necesară realizarea unor audituri financiare externe ale utilizării resurselor financiare acordate de UE Agenției malgașe pentru pescuit și acvacultură (AMPA), care finanțează politica națională în domeniul pescuitului, pentru a verifica cheltuielile declarate.

În ceea ce privește situația politică din Madagascar, deși nu există certitudinea unei stabilități politice, Foaia de parcurs pentru încetarea crizei în Madagascar a fost respectată și rămâne cadrul de referință pentru evaluarea evoluției interne a țării. Următoarele alegeri vor avea loc în mai și iulie 2013, în prezența observatorilor din partea UE. A fost creată o comisie electorală independentă.

AVIZ Al Comisiei pentru dezvoltare (21.2.2013)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

(14164/1/2012 – C7‑0408/2012 – 2012/0238(NLE))

Raportoare pentru aviz: Isabella Lövin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Actualul acord de parteneriat în sectorul pescuitului (APP) convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar acoperă perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2012 și oferă acces la apele malgașe vaselor de pescuit, în special, din Spania, Portugalia, Italia și Franța. Comisia a negociat în luna mai a anului trecut reînnoirea actualului protocol. Noul protocol pentru o perioadă de doi ani va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

Recentul raport Lövin referitor la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (T7-0461/2012) subliniază din nou obligația UE de a avea în vedere obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare în conformitate cu articolul 208 din TFUE. Raportul recunoaște rolul important pe care UE l-ar putea juca în promovarea gestionării sustenabile a pescuitului și a bunei guvernanțe în țările terțe și invită UE să definească o politică mai concertată și mai coerentă.

Dispozițiile noului protocol

Noul protocol pentru o perioadă de doi ani acordă acces unui număr de 96 de nave ale UE cu un tonaj anual de referință de 15 000 de tone de ton, în creștere de la 13 300 de tone în anul precedent. Numărul navelor este în scădere de la 119, deși în practică acest lucru poate să aibă o importanță nesemnificativă: rata de utilizare a protocolului anterior a fost de 53% (nave cu plasă pungă), 65% (nave cu paragate sub 100 de tone/tonaj brut) și 42% (nave cu paragate peste 100 de tone/tonaj brut).

Din contribuția totală de 3 050 000 EUR pentru perioada de doi ani a noului protocol, suma de 1 950 000 EUR corespunde accesului la resurse și 1 100 000 EUR, sprijinirii politicii maritime și în domeniul pescuitului a Republicii Madagascar. Prin urmare, sprijinul sectorial a crescut de la 332 500 EUR/an la 550 000 EUR/an.

Sprijinul sectorial. Creșterea sprijinului sectorial va fi binevenită. Evaluarea ex-post a protocolului arată că cooperarea științifică între UE și Madagascar este redusă, chiar dacă o astfel de cooperare, chiar și limitată, este de cea mai mare importanță pentru respectarea de către Madagascar a normelor stabilite de Comisia Tonului din Oceanul Indian privind colectarea datelor.

Clauza de confidențialitate. Transparența este esențială pentru a asigura dreptul la informare și participare al părților interesate locale. Constatăm cu preocupare clauza de confidențialitate din noul protocol (articolul 11) care îndeamnă părțile să se asigure „că toate datele referitoare la navele din UE și la activitățile de pescuit desfășurate de acestea în apele Republicii Madagascar rămân confidențiale în orice moment”. Această clauză devine o trăsătură comună a protocoalelor APP și reprezintă un pas înapoi.

Clauza de exclusivitate. Salutăm faptul că atât APP-ul (articolul 6), cât și noul protocol (articolul 7) conțin o clauză de exclusivitate, prin care navele din UE sunt autorizate să pescuiască în Madagascar numai în temeiul prezentului acord.

Schimburile electronice de date. Articolul 12 din prezentul protocol prevede punerea în aplicare cât mai curând posibil a schimburilor electronice de date. Această dispoziție ar trebui să contribuie la eficientizarea monitorizării, controlului și supravegherii flotei UE.

Limitele capturilor de rechini. Situația populațiilor de rechini din regiune este foarte preocupantă. Până acum, protocolul aflat în vigoare nu impunea vreo limită în privința capturilor de rechini, iar rechinii nu au fost menționați niciodată în protocoalele UE, chiar dacă reprezintă o parte importantă a capturilor. Potrivit evaluării ex-post a actualului protocol „capturile nedorite ale navelor cu paragate spaniole reprezintă 55% din capturi. Ele includ în special rechini oceanici.” Cel de-al patrulea Comitet mixt în cadrul APP s-a reunit în 26 septembrie 2012 la Antananarivo și a hotărât să limiteze capturile de rechini în apele malgașe la 200 de tone/an. Introducerea unei astfel de limite este o evoluție extrem de pozitivă. Noul protocol interzice în plus capturile de exemplare din cinci specii de rechini. Dispozițiile pentru prevenirea supraexploatării stocurilor de rechini ar trebui incluse și în alte protocoale.

Măsuri privind Madagascar luate în temeiul Acordului de la Cotonou

În urma loviturii de stat din 17 martie 2009, UE a suspendat cooperarea pentru dezvoltare cu Madagascar (Decizia 2010/371/UE a Consiliului din 6 iunie 2010) în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou. Între timp a fost reluat dialogul politic cu guvernul malgaș, dar nu s-a ajuns la un acord privind măsurile de reinstaurare a democrației, a respectului pentru drepturile omului și a statului de drept în Madagascar.

Decizia 2012/749/UE a Consiliului din 3 decembrie 2012 a recunoscut progresele privind înființarea instituțiilor de tranziție și procesul electoral, chiar dacă a remarcat faptul că foaia de parcurs pentru tranziție nu a fost pe deplin pusă în aplicare. Respectiva decizie a Consiliului a stabilit, prin urmare, că aplicarea Deciziei 2010/371/UE a Consiliului este prelungită până când au loc alegeri credibile.

Având în vedere că în prezent Madagascar face obiectul unor măsuri luate în temeiul Acordului de la Cotonou, regretăm că, în aprilie 2012, Consiliul a acordat mandat Comisiei pentru a negocia un nou protocol. Articolul 8 alineatul (1) litera (c) stabilește că contribuția financiară este suspendată sau revizuită „dacă Uniunea constată o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou și în urma procedurii stabilite la articolele 8 și 96 din acordul menționat. În acest caz, toate activitățile navelor de pescuit din UE în apele malgașe se suspendă.” Articolul 9 litera (f) stabilește că punerea în aplicare a prezentului protocol poate fi suspendată din aceleași motive.

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să refuze aprobarea acordului până când au loc alegeri democratice și se reinstaurează ordinea democratică în Madagascar.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

19.2.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin

AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.3.2013)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Madagascar de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

(14164/1/2012 – C7‑0408/2012 – 2012/0238(NLE))

Raportor pentru aviz: François Alfonsi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza mandatului acordat de către Consiliu, Comisia Europeană a purtat negocieri cu Republica Madagascar în vederea reînnoirii Protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar. După încheierea negocierilor, un nou protocol a fost parafat la 10 mai 2012. Noul protocol acoperă o perioadă de doi ani cu începere la data semnării sale.

Obiectivul principal al protocolului la acord este de a stabili posibilitățile de pescuit pentru navele de pescuit ton ale Uniunii Europene în apele Republicii Madagascar, în conformitate cu avizele științifice și alte rezoluții ale organizației regionale competente de gestionare a pescuitului, și anume Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC).

Obiectivul general este acela de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Madagascar în vederea consolidării cadrului de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit malgașă, în interesul ambelor părți.

Noul protocol prevede o contribuție financiară totală de 3 050 0000 EUR pentru întreaga perioadă pentru conservarea și gestionarea resurselor naturale. Această sumă se compune din: a)o sumă anuală pentru accesul la zona de pescuit a Republicii Madagascar în valoare de 975 000 EUR, care corespunde unui tonaj de referință de 15 000 de tone pe an; și b) o sumă anuală în valoare de 550 000 EUR în vederea dezvoltării politicii sectoriale a Republicii Madagascar în domeniul pescuitului. Acest sprijin sectorial răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de pescuit.

Prin urmare, contribuția financiară anuală plătită de la bugetul Uniunii este de 1 525 000 EUR.

Natura cheltuielii

2013

2014

TOTAL

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

1 525 000€

1 525 000€

3 050 000€

TOTAL

1 525 000€

1 525 000€

3 050 000€

Măsuri privind Madagascar luate în temeiul Acordului de la Cotonou

În urma loviturii de stat din 17 martie 2009, UE a suspendat cooperarea pentru dezvoltare cu Madagascar (Decizia 2010/371/UE a Consiliului din 6 iunie 2010) în conformitate cu articolul 96 din Acordul de la Cotonou. Între timp a fost reluat dialogul politic cu guvernul malgaș, dar nu s-a ajuns la un acord privind măsurile de reinstaurare a democrației, a respectului pentru drepturile omului și a statului de drept în Madagascar.

Decizia 2012/749/UE a Consiliului din 3 decembrie 2012 a recunoscut progresele în ceea ce privește înființarea instituțiilor de tranziție și procesul electoral, dar a remarcat faptul că foaia de parcurs pentru tranziție nu a fost pe deplin pusă în aplicare. Respectiva decizie a Consiliului a stabilit, prin urmare, ca aplicarea Deciziei 2010/371/UE a Consiliului să fie prelungită până când au loc alegeri credibile.

Având în vedere că în prezent Madagascar face obiectul unor măsuri luate în temeiul Acordului de la Cotonou, este oarecum surprinzător că, în aprilie 2012, Consiliul a acordat mandat Comisiei pentru a negocia un nou protocol. Articolul 8 alineatul (1) litera (c) din noul protocol stabilește că este suspendată sau revizuită contribuția financiară „dacă Uniunea constată o încălcare a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou și în urma procedurii stabilite la articolele 8 și 96 din acordul menționat. În acest caz, toate activitățile navelor de pescuit din UE în apele malgașe se suspendă.” Articolul 9 alineatul (1) litera (f) stabilește că punerea în aplicare a prezentului protocol poate fi suspendată din aceleași motive.

*******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să amâne aprobarea acordului până când au loc alegeri democratice și se reinstaurează ordinea democratică în Madagascar.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

4.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

18.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Jens Nilsson, Mario Pirillo