BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012

20.3.2014 - (C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Petri Sarvamaa

Procedure : 2013/2230(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0181/2014
Indgivne tekster :
A7-0181/2014
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 med agenturets svar[1],

–   der henviser til Rådets henstillinger af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2], særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

–   der henviser til forordning (EU) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur til forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser[4], særlig artikel 30,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[5],

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0181/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 med agenturets svar[7],

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[8], særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[9], særlig artikel 208,

–   der henviser til forordning (EU) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur til forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser[10], særlig artikel 30,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[11],

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[12], særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0181/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012,

–    der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012 med agenturets svar[13],

–    der henviser til Rådets henstillinger af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014)

–    der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[14], særlig artikel 185,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[15], særlig artikel 208,

–    der henviser til forordning (EU) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur til forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser[16], særlig artikel 30,

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[17],

–    der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[18], særlig artikel 108,

–    der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0181/2014),

A. der henviser til, at budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet") for regnskabsåret 2012 ifølge årsopgørelsen var på 89 578 000 EUR, hvilket er et fald på 24,21 % sammenlignet med 2011;

B. der henviser til, at Unionens samlede bidrag til agenturets budget for 2012 i henhold til årsopgørelsen var på 84 000 000 EUR, hvilket er et fald på 24,32 % i forhold til i 2011;

C. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2012 er rigtigt, men ikke kunne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner;

Manglende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner

1.  beklager, at det forhold, der beskrives i grundlaget for manglende erklæring, er så betydeligt og gennemgribende, at Revisionsretten ikke har været i stand til at afgive en erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;

Grundlag for manglende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner

2.   beklager, at der uden en effektiv forudgående og efterfølgende kontrol ingen rimelig sikkerhed er for lovligheden og rigtigheden af transaktionerne; beklager, at Revisionsretten ikke kunne opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis med hensyn til lovligheden og den formelle rigtighed af de reviderede tilskudstransaktioner vedrørende agenturets aktiviteter i 2012, der beløber sig til 56 000 000 EUR, hvilket svarer til 63 % af aktionsudgifterne;

3.   beklager, at Revisionsretten uanset den strategi for efterfølgende revision, som blev vedtaget i 2012, og tre gennemførte revisioner, konstaterede, at udgifterne for 2012 endnu ikke er blevet kontrolleret;

4.   noterer sig agenturets meddelelse om, at dets modtagere er medlemsstaternes og de Schengenassocierede landes nationale grænsemyndigheder, som skal undertegne erklæringer om, at samtlige fremlagte oplysninger er fuldstændige, pålidelige og korrekte og certificere, at deres betalingsanmodninger er underbygget af passende støttedokumentation ved enhver anmodning om refundering; noterer sig, at det derfor ikke er agenturets opfattelse, at der mangler effektive forudgående kontroller, men at disse bygger på erklæringer fremlagt af offentlige myndigheder og sandsynlighedskontroller;

5.   noterer sig, at agenturet har truffet foranstaltninger til at styrke rammerne for forudgående kontrol og siden juni 2013 har indført et risikobaseret system til forudgående kontrol; opfordrer agenturet og Revisionsretten til at forelægge en gensidigt acceptabel løsning, der tager højde for Revisionsrettens revisionsstandarder samt agenturets særlige situation;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

6.   bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 98,86 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 75,23 %;

Forpligtelser og fremførsler

7.   noterer sig, at Revisionsretten ved sin årlige revision konstaterede, at 21 800 000 EUR (25 % af forpligtede bevillinger) blev fremført til 2013, hvorimod fremførslen for afsnit III beløb sig til 19 600 000 EUR; minder om, at fremførselsniveauet hovedsageligt skyldes, at agenturets operationelle aktiviteter er flerårige;

8.   bemærker med bekymring, at fremførselsniveauet ligesom i 2011 er for højt og ikke i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed; anerkender dog, at fremførslerne er et uundgåeligt resultat af, at agenturet udfører sine opgaver;

Overførsler

9.   bemærker, at agenturet ifølge den årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens revisionsresultater foretog 39 budgetoverførsler til et samlet beløb af 11 500 000 EUR med indvirkning på 70 af de 79 budgetposter; erkender, at dette hovedsageligt skyldes, at den anden budgetændring i 2012, som vedrørte øgede behov i efteråret 2012, først blev vedtaget i oktober 2012; mener derfor, at disse overførsler var nødvendige og berettigede;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

10. noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller revisionsresultaterne for 2012 har givet anledning til bemærkninger til agenturets udbudsprocedurer i Revisionsrettens årsberetning;

11. bemærker med bekymring, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2012 identificerede mangler i agenturets ansættelsesprocedurer, der påvirker gennemsigtigheden og den lige behandling af ansøgere, nemlig at spørgsmålene til skriftlige prøver og samtaler blev udarbejdet, efter at udvælgelseskomitéen havde gennemgået ansøgningerne, og at udvælgelseskomitéen ikke dokumenterede alle sine møder og beslutninger;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12. anerkender, at agenturet har indført flere foranstaltninger til at håndtere og forebygge interessekonfliktsituationer samt udviklet en detaljeret procedure for disciplinærsager; opfordrer agenturet til at meddele, om det har fastsat en specifik politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter på basis af Kommissionens retningslinjer;

13. bemærker, at cv'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen og tilsynsrådet samt interesseerklæringer fra den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer agenturet til at udbedre dette så hurtigt som muligt;

Intern kontrol

14. beklager, at agenturets opgørelse over den faktiske beholdning ifølge Revisionsrettens konklusioner var ufuldstændig og ikke omfattede alle de aktiver, agenturet ejer, og at aktiver under opførelse og aktiver, der var indkøbt tæt ved årets udgang, ikke var medtaget; beklager endvidere, at der ingen procedurer var for afhændelse af anlægsaktiver; noterer sig agenturets meddelelse om, at der er etableret en fuldstændig opgørelse over den faktiske beholdning, herunder materielle aktiver, som blev afskrevet;

Intern revision

15. konstaterer på baggrund af oplysninger fra agenturet, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2012 udførte en risikovurdering, som resulterede i en strategisk revisionsplan for 2013-2015 med en liste over de kommende revisionsspørgsmål;

16. noterer sig, at Den Interne Revisionstjeneste ligeledes fulgte op på sine tidligere revisionsanbefalinger til agenturet og konkluderede, at to meget vigtige anbefalinger var afsluttede; noterer sig, at den handlingsplan, som agenturet har udarbejdet til at tage fat på de resterende udestående anbefalinger, ifølge Den Interne Revisionstjeneste vil afbøde risiciene, hvis den gennemføres rettidigt;

Resultater

17. anmoder om, at agenturet på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, meddeler resultaterne af sit arbejde og arbejdets påvirkning af europæiske borgere;

o

o    o

18. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2014[19] om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

24.2.2014

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2012

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Ordfører for udtalelse: Véronique Mathieu Houillon

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling; beklager ikke desto mindre, at Revisionsretten ikke har kunnet afgive erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;

2.  bemærker, at Revisionsretten konstaterer, at agenturet udfører rimelighedskontrol, men normalt ikke anmoder om dokumentation, understreger Frontex' svar, ifølge hvilket erklæringerne fra modtagerne er pålidelige, idet modtagerne er offentlige grænsekontrolmyndigheder, og opfordrer Frontex til at rette op på denne situation og til at indføre foranstaltninger, der passer bedre til disse tilfælde; glæder sig over, at direktøren for agenturet har søgt at finde et kompromis, der går ud på at etablere et system med faste beløb med henblik på at tilfredsstille alle parter;

3.  bemærker som i tidligere år, at Revisionsretten finder det fremførte beløb alt for stort og i strid med princippet om budgettets etårighed;

4.  mener generelt, at der bør lægges større vægt på at kontrollere forsvarlig økonomisk forvaltning og intern kontrol i Frontex, og at agenturet navnlig bør bestræbe sig på at mindske niveauet for fremførsler.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

12.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Ulmer

 • [1]  EUT C 365 af 13,12,2013, s. 251.
 • [2]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
 • [5]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUT C 365 af 13.12.2013, s. 251.
 • [8]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
 • [11]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUT C 365 af 13.12.2013, s. 251.
 • [14]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.
 • [17]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014).