Ziņojums - A7-0181/2014Ziņojums
A7-0181/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2230(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0181/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0181/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām[4], un jo īpaši tās 30. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[6], un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0181/2014),

1.      sniedz Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[7],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[8], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[9] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām[10], un jo īpaši tās 30. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[12], un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0181/2014),

1.      apstiprina Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–    ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[13],

–    ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–    ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[14], un jo īpaši tās 185. pantu,

–    ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[15] un jo īpaši tās 208. pantu,

–    ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām[16], un jo īpaši tās 30. pantu,

–    ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[17],

–    ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[18], un jo īpaši tās 108. pantu,

–    ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–    ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–    ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0181/2014),

A. tā kā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras budžets 2012. finanšu gadā bija EUR 89 578 000, kas ir par 24,21 % mazāk kā 2011. gadā;

B. tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējais ieguldījums Aģentūras 2012. gada budžetā bija EUR 84 000 000, kas ir par 24,32 % mazāk kā 2011. gadā;

C. tā kā Revīzijas palāta ir paziņojusi — tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami, taču nav varējusi iegūt pietiekami pārliecinošus revīzijas pierādījumus par pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

Atteikums sniegt atzinumu par pakārtoto darījumu likumību un pareizību

1.  pauž nožēlu, ka atteikuma pamatojumā izklāstītā problēma ir bijusi pārāk būtiska un visaptveroša, lai Revīzijas palāta varētu sniegt atzinumu par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

Pamatojums atteikumam sniegt atzinumu par pakārtoto darījumu likumību un pareizību

2.   pauž nožēlu, ka nav pamatotas pārliecības par darījumu likumību un pareizību, jo nav veiktas efektīvas ex ante un ex post pārbaudes; ir sarūgtināts, jo, pārbaudot ar Aģentūras darbību saistītos dotāciju darījumus, kas 2012. gadā ir veikti kopsummā par EUR 56 000 000 (tie ir 63 % no visiem darbības izdevumiem), Revīzijas palātai neizdevās iegūt pietiekami pārliecinošus revīzijas pierādījumus par attiecīgo darījumu likumību un pareizību;

3.   pauž nožēlu, jo Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka 2012. gada izdevumi vēl nav pārbaudīti, kaut gan 2012. gadā ir pieņemta ex post revīzijas stratēģija un ir notikušas trīs revīzijas;

4.   pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tās līdzekļu saņēmējas ir ES dalībvalstu un Šengenas līguma dalībvalstu valsts robežsardzes iestādes, kurām ir jāiesniedz rakstiska deklarācija par to, ka tās sniegušas tikai izsmeļošu, drošu un patiesu informāciju, un, pieprasot izdevumu atlīdzināšanu, tām ar parakstu ir jāapliecina, ka attiecīgos maksājuma pieprasījumus pamato atbilstoši apliecinošie dokumenti; norāda — tieši tādēļ Aģentūra neuzskata, ka nav veiktas efektīvas ex ante pārbaudes, jo valsts iestādes ir iesniegušas attiecīgās deklarācijas un ir veiktas ticamības pārbaudes;

5.   norāda, ka Aģentūra veica pasākumus, lai pilnveidotu ex ante pārbaužu mehānismu, un kopš 2013. gada jūnija ir ieviesusi ex ante pārbaudes sistēmu, kuras pamatā ir riska novērtējums; aicina Aģentūru un Revīzijas palātu rast abām pusēm pieņemamu risinājumu, ņemot vērā gan Revīzijas palātas revīzijas standartus, gan Aģentūras īpašo situāciju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.   ņem vērā, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,86 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 75,23 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.   norāda — gada revīzijas rezultātā Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka uz 2013. gadu ir pārnesti EUR 21 800 000 (25 % no uzņemto saistību apropriācijām), un attiecībā uz III sadaļu vien pārnesto apropriāciju summa ir EUR 19 600 000; atgādina, ka pārnesto apropriāciju apjomu galvenokārt nosaka Aģentūras darbības operatīvā un daudzgadu specifika;

8.   ar bažām norāda, ka tāpat kā 2011. gadā ir pārnests pārāk daudz apropriāciju un ka tas ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; tomēr atzīst, ka, pildot savus pienākumus, Aģentūra nevar izvairīties no apropriāciju pārnešanas;

Pārvietojumi

9.   norāda, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un arī ar Revīzijas palātas revīzijas konstatējumiem Aģentūra ir veikusi 39 budžeta līdzekļu pārvietojumus saistībā ar 70 no 79 budžeta pozīcijām par kopējo summu EUR 11 500 000; atzīst — tas galvenokārt ir saistīts ar to, ka 2012. gada rudenī palielinājās pieprasījums pēc finansējuma, bet tam paredzētais otrais 2012. gada budžeta grozījums tika apstiprināts tikai 2012. gada oktobrī; tādēļ uzskata, ka tie bija nepieciešami un pienācīgi pamatoti pārvietojumi;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

10. norāda, ka ne pārbaudei atlasītie darījumi, ne citi revīzijas konstatējumi nav bijuši par iemeslu tam, lai ziņojumā par 2012. finanšu gada pārskatiem Revīzijas palāta iekļautu komentārus par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

11. ar bažām norāda, ka ziņojumā par 2012. finanšu gada pārskatiem Revīzijas palāta ir konstatējusi nepilnības procedūrās, kuras Aģentūra īsteno, pieņemot darbā personālu, un ka šīs nepilnības ietekmē pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem, proti, jautājumi rakstiskajiem pārbaudījumiem un intervijām bija formulēti pēc tam, kad atlases komisija bija izvērtējusi pieteikumus, un atlases komisija nebija dokumentējusi visas notikušās sanāksmes un pieņemtos lēmumus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12. konstatē, ka Aģentūra ir veikusi vairākus pārvaldības pasākumus, lai nepieļautu interešu konfliktu veidošanos, un ir ieviesusi sīki izstrādātu disciplināro procedūru; aicina Aģentūru norādīt, vai, ņemot vērā Komisijas norādījumus, tā ir izstrādājusi īpašu kārtību, kas īstenojama, lai nepieļautu un novērstu interešu konfliktus;

13. konstatē, ka nedz valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā kontrole

14. pauž nožēlu, jo Revīzijas palātas konstatējumi liecina, ka Aģentūras veiktā inventarizācija ir bijusi nepilnīga, tā nav attiecināta uz visiem Aģentūras īpašumā esošajiem aktīviem un nav ņemti vērā vēl neizveidotie un tuvu gada beigām iegādātie aktīvi; pauž nožēlu arī par to, ka nav ieviesta pamatlīdzekļu realizācijas procedūra; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka ir veikta visu, arī norakstīto, pamatlīdzekļu inventarizācija;

Iekšējā revīzija

15. ņemot vērā Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis riska novērtējumu un tā rezultātā izstrādājis stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam, kurā uzskaitītas turpmāko revīziju tēmas;

16. norāda — IAS ir pārbaudījis arī to, kā Aģentūra ir pildījusi iepriekšējo IAS revīziju rezultātā sniegtos ieteikumus, un ir konstatējis, ka divi ļoti svarīgi ieteikumi ir izpildīti; ņemot vērā IAS sniegto informāciju, konstatē, ka rīcības plāns, kuru Aģentūra ir izstrādājusi, lai pabeigtu jau iesāktos ieteikumu izpildes procesus, mazinās riskus, ja vien šis plāns tiks laicīgi īstenots;

Darbības rezultāti

17. prasa, lai Aģentūra, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o   o

18. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[19].

24.2.2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Véronique Mathieu Houillon

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  ņem vērā Revīzijas palātas konstatējumus, ka Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) gada pārskati patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli; tomēr pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palāta nevarēja apstiprināt pārskatos atspoguļoto darījumu likumību un pareizību;

2.   pieņem zināšanai Revīzijas palātas konstatējumu, ka, lai gan Aģentūra veic pamatotības pārbaudes, tā parasti nepieprasa apliecinošos dokumentus, un uzsver, ka Frontex sniegtajā atbildē norādīts, ka līdzekļu saņēmēju izdevumu pārskati ir uzticami, jo saņēmēji ir valstu robežapsardzības iestādes, un mudina Frontex mainīt minēto kārtību, paredzot efektīvāku pasākumu piemērošanu šādam finansējumam; pauž atzinību par Aģentūras direktora centieniem rast kompromisu, kā rezultātā ir ieviesta vienotas likmes sistēma, lai visas puses būtu apmierinātas;

3.  konstatē, ka tāpat kā iepriekšējos gados Revīzijas palāta ir norādījusi, ka pārnesumu summa ir „pārmērīgi liela” un ir pretrunā budžeta gada pārskata principam;

4.   kopumā uzskata, ka lielāka uzmanība būtu jāvelta tam, lai pārliecinātos par Frontex pareizu finanšu pārvaldību un iekšējo kontroli, un jo īpaši Aģentūrai būtu jācenšas samazināt pārnesto apropriāciju summu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 251. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
 • [5]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [6]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [7]  OV C 365, 13.12.2013., 251. lpp.
 • [8]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [9]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [10]  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
 • [11]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [12]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [13]  OV C 365, 13.12.2013., 251. lpp.
 • [14]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [15]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [16]  OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
 • [17]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [18]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [19]  Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).