RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012

20.3.2014 - (C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Petri Sarvamaa

Procedură : 2013/2230(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0181/2014

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției[1],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[2], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene[4], în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[5],

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7‑0181/2014),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției[7],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[8], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[9], în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene[10], în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[11],

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[12], în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7‑0181/2014),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Parlamentul European,

–    având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012,

–    având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției[13],

–    având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–    având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–    având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[14] („Regulamentul financiar”), în special articolul 185,

–    având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[15], în special articolul 208,

–    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene[16], în special articolul 30,

–    având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[17],

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[18], în special articolul 108,

–   având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7‑0181/2014),

A. întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 89 578 000 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 24,21% față de bugetul pentru 2011;

B. întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția globală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 84 000 000 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 24,32% față de 2011;

C. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2012, dar nu a fost în măsură să obțină probe de audit suficiente și adecvate cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Imposibilitatea exprimării unei opinii privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

1.  regretă că, din cauza caracterului semnificativ și generalizat al aspectului descris la punctele care prezintă argumentele care stau la baza imposibilității exprimării unei opinii, Curtea de Conturi nu a fost în măsură să exprime o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

Argumentele care stau la baza imposibilității exprimării unei opinii privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

2.   regretă că, în lipsa unor verificări ex ante și ex post efective, nu s-a obținut o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor; regretă faptul că Curtea de Conturi nu a putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor auditate legate de granturi ce privesc activitățile Agenției din 2012, care se ridică la 56 000 000 EUR, reprezentând 63% din cheltuielile de funcționare;

3.   regretă faptul că Curtea de Conturi a constatat că, în pofida strategiei de audit ex post adoptate în 2012 și a celor trei audituri efectuate, nicio cheltuială din 2012 nu a fost încă verificată;

4.   ia act de observațiile Agenției potrivit cărora beneficiarii săi sunt autoritățile naționale de supraveghere a frontierelor din statele membre și țările asociate la acordul Schengen, care, atunci când depun cereri de rambursare, trebuie să declare sub semnătură că informațiile furnizate sunt complete, corecte și adevărate și să ateste că cererea lor de plată este susținută de documente justificative adecvate; remarcă faptul că Agenția nu consideră, prin urmare, că lipsesc controale ex ante eficiente, însă că acestea se bazează pe declarații ale autorităților publice și pe verificări ale plauzibilității;

5.   observă că Agenția a adoptat măsuri pentru consolidarea cadrului de control ex ante și a instituit un sistem de control ex ante bazat pe riscuri începând cu iunie 2013; invită Agenția și Curtea de Conturi să prezinte o soluție reciproc acceptabilă, care să ia în considerare standardele de audit ale Curții de Conturi, precum și situația specială a Agenției;

Gestiunea bugetară și financiară

6.   ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2012 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,86% și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 75,23%;

Angajamente și reportări

7.   observă că auditul anual al Curții de Conturi a constatat că s-a reportat suma de 21 800 000 EUR (25% din creditele angajate) în 2013, iar reportările aferente titlului III s-au ridicat la 19 600 000 EUR; reamintește că nivelul reportărilor se datorează în mare parte caracterului operațional și multianual al activităților Agenției;

8.   constată cu îngrijorare că nivelul reportărilor este excesiv, la fel ca în 2011, și contravine principiului bugetar al anualității; recunoaște, cu toate acestea, că reportările sunt un rezultat inevitabil al îndeplinirii de către Agenție a sarcinilor sale;

Transferuri

9.   constată că, în conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările auditului Curții de Conturi, Agenția a efectuat 39 de transferuri bugetare, în valoare de 11 500 000 EUR, care afectează 70 dintre cele 79 de linii bugetare; recunoaște că acest lucru se datorează în principal faptului că cel de-al doilea buget rectificativ pentru exercițiul 2012, care răspundea cererilor crescute din toamna anului 2012, a fost aprobat abia în octombrie 2012; consideră, prin urmare, că aceste transferuri au fost necesare și bine întemeiate;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

10. ia act de faptul că, pentru exercițiul 2012, nici operațiunile cuprinse în eșantion, nici alte constatări ale auditului nu au condus la vreo observație privind procedurile de achiziții publice ale Agenției în raportul anual de audit al Curții de Conturi;

11. constată cu îngrijorare că Curtea de Conturi a identificat în raportul său anual de audit pentru 2012 deficiențe în cazul procedurilor de recrutare ale Agenției care afectează transparența și tratamentul egal al candidaților, de exemplu faptul că întrebările pentru testele scrise și interviuri au fost stabilite după examinarea candidaturilor de către comitetul de selecție, iar comitetul de selecție nu a documentat toate reuniunile și deciziile sale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

12. ia act de faptul că Agenția a instituit o serie de măsuri pentru a trata și preveni situațiile de conflict de interese și a elaborat o procedură disciplinară detaliată; invită Agenția să informeze cu privire la faptul dacă a instituit o politică specifică pentru tratarea și prevenirea conflictelor de interese pe baza orientărilor Comisiei;

13. observă că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului de administrație, precum și declarațiile de interese ale directorului executiv și cadrelor de conducere nu sunt puse la dispoziția publicului; invită Agenția să remedieze de urgență această situație;

Controale interne

14. regretă că, potrivit constatărilor Curții de Conturi, inventarul fizic al Agenției a fost incomplet și nu a acoperit toate activele deținute, iar activele aflate în construcție și activele achiziționate spre sfârșitul exercițiului nu au fost luate în considerare; regretă, în plus, că nu a existat nicio procedură pentru cedarea sau casarea de active imobilizate; ia act de observațiile Agenției conform cărora a fost realizat un inventar fizic complet, care a inclus activele corporale anulate;

Auditul intern

15. ia act de observațiile Agenției potrivit cărora, în 2012, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat o evaluare a riscurilor, care a avut drept rezultat planul strategic de audit 2013-2015, care prezintă temele viitoare de audit;

16. remarcă faptul că IAS a realizat, de asemenea, o monitorizare a recomandărilor adresate Agenției în cadrul auditurilor sale anterioare și a constatat că două recomandări foarte importante au fost închise; observă că, potrivit IAS, planul de acțiune elaborat de Agenție în scopul abordării recomandărilor cărora nu li s-a dat curs va atenua riscurile dacă va fi pus în aplicare în timp util;

Performanță

17. solicită Agenției să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și ce impact are aceasta asupra cetățenilor europeni;

o

o   o

18. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din … 2014[19] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.2.2014

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Raportoare pentru aviz: Véronique Mathieu Houillon

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) prezintă în mod fidel situația financiară a agenției; regretă, cu toate acestea, că Curtea de Conturi nu a putut confirma legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

2.   ia act de observația Curții de Conturi, conform căreia agenția, chiar dacă efectuează controale de verosimilitate, în general nu solicită documente justificative, și subliniază răspunsul Frontex, potrivit căruia declarațiile beneficiarilor, care sunt autorități publice de control la frontieră, sunt fiabile și invită FRONTEX să corecteze această situație și să ia în considerare aplicarea unor măsuri mai adecvate pentru astfel de situații de finanțare; ia act cu satisfacție de efortul depus de directorul executiv al agenției pentru a identifica o soluție de compromis, urmând să fie instituit un sistem pentru plata sumelor forfetare, care să poată răspunde exigențelor tuturor părților implicate;

3.  ia act, ca și în anii precedenți, de faptul că Curtea de Conturi califică valoarea creditelor reportate drept „excesivă” și contrară principiului anualității;

4.   consideră, în general, că ar trebui să se acorde mai multă atenție verificării bunei gestiuni financiare și controlului intern al agenției FRONTEX și, în special, că agenția ar trebui să depună un efort pentru a reduce reporturile.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Ulmer

 • [1]       JO C 365, 13.12.2013, p. 251.
 • [2]       JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [3]       JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [4]  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
 • [5]       JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [6]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [7]  JO C 365, 13.12.2013, p. 251.
 • [8]       JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [9]       JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [10]  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
 • [11]     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [12]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [13]     JO C 365, 13.12.2013, p. 251.
 • [14]     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
 • [15]     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [16]  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.
 • [17]     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [18]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [19]  Texte adoptate, P7_TA-PROV(2014).