POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012

20.3.2014 - (C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Petri Sarvamaa

Postopek : 2013/2230(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0181/2014
Predložena besedila :
A7-0181/2014
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[1],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije[4], zlasti člena 30,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[5],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0181/2014),

1.      podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[7],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7 0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[8], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[9], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije[10], zlasti člena 30,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[11],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[12], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0181/2014),

1.      odobri zaključni račun Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012,

(C7‑0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012 z odgovori agencije[13],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[14] (v nadaljevanju: finančna uredba), zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[15], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije[16], zlasti člena 30,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti[17],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[18], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0181/2014),

A. ker računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je proračun agencije v proračunskem letu 2012 znašal 89.578.000 EUR, kar pomeni 24,21-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2011;

B. ker je v skladu z računovodskimi izkazi agencije skupni prispevek Unije v proračun agencije za leto 2012 znašal 84.000.000 EUR, kar je 24,32 % manj kot v letu 2011,

C. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2012, ni pa moglo pridobiti dovolj ustreznih revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

Odklonitev mnenja o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

1.  obžaluje, da Računsko sodišče zaradi pomembnosti in razširjenosti zadeve, opisane v okviru osnove za odklonitev mnenja, ni moglo izraziti svojega mnenja o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

Osnova za odklonitev mnenja o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

2.      obžaluje, da zaradi pomanjkanja učinkovitih predhodnih in naknadnih preverjanj ni zadostnih zagotovil v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij; obžaluje, da Računsko sodišče ni moglo pridobiti dovolj ustreznih revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti revidiranih transakcij za nepovratna sredstva v zvezi z dejavnostmi agencije v letu 2012, ki znašajo 56.000.000 EUR in predstavljajo 63 % odhodkov iz poslovanja;

3.      obžaluje, da je Računsko sodišče ugotovilo, da kljub strategiji naknadnih revizij, sprejeti leta 2012, in trem opravljenim revizijam niso bili preverjeni še nobeni odhodki za leto 2012;

4.      je seznanjen s trditvami agencije, da so njeni upravičenci javni organi mejne kontrole držav članic in držav, pridruženih k schengenskemu pravnemu redu, ki morajo podpisati izjave, da so vse zagotovljene informacije popolne, zanesljive in resnične, ter potrditi, da so njihovi zahtevki za plačilo, kadar zahtevajo povračilo, utemeljeni z ustreznimi dokazili; ugotavlja, da agencija zato ne meni, da učinkovitih predhodnih kontrol ni, ampak da temeljijo na izjavah, ki jih zagotovijo javni organi, in preverjanjih verodostojnosti;

5.      ugotavlja, da je agencija izvedla ukrepe za okrepitev okvira predhodnih kontrol in junija 2013 uvedla sistem predhodnih kontrol na podlagi tveganj; poziva agencijo in Računsko sodišče, naj poiščeta obojestransko sprejemljivo rešitev, ki bo upoštevala revizijske standarde Računskega sodišča in posebni položaj agencije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

6.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 98,86 % in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 75,23 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.      ugotavlja, da je letna revizija Računskega sodišča razkrila, da je bilo 21.800.000 EUR (25 % prevzetih sredstev) prenesenih v leto 2013, medtem ko so prenosi v zvezi z naslovom III znašali 19.600.000 EUR; želi spomniti, da je raven prenosov večinoma povezana z operativnim in večletnim značajem dejavnosti agencije;

8.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je raven prenosov prekomerna, kot je bila že leta 2011, in v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; vseeno priznava, da so prenosi neizogiben rezultat tega, da agencija opravlja svoje dolžnosti;

Prerazporeditve

9.      ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih in ugotovitev revizije Računskega sodišča razvidno, da je agencija opravila 39 proračunskih prerazporeditev v skupnem znesku 11.500.000 EUR, ki so vplivale na 70 od 79 proračunskih vrstic; priznava, da je to večinoma posledica dejstva, da je bila druga sprememba proračuna za leto 2012, povezana z večjimi zahtevami jeseni 2012, odobrena šele oktobra 2012; zato meni, da so bile te prerazporeditve nujne in upravičene;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

10.    ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v agenciji;

11.    z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem revizijskem poročilu za leto 2012 odkrilo pomanjkljivosti v postopkih zaposlovanja agencije, ki vplivajo na preglednost in enako obravnavo kandidatov, in sicer to, da so bila vprašanja za pisna preverjanja in pogovore s kandidati določena, ko je izbirna komisija že preučila prošnje, in da izbirna komisija ni dokumentirala vseh svojih sestankov in odločitev;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

12. ugotavlja, da je agencija uvedla številne ukrepe za upravljanje primerov navzkrižij interesov ter njihovo preprečevanje in je razvila podroben disciplinski postopek; poziva agencijo, naj navede, ali je pripravila posebno politiko za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov na podlagi smernic Komisije;

13. ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora ter izjave o interesih izvršnega direktorja in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva agencijo, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Notranje kontrole

14.    obžaluje, da je bil popis sredstev agencije na podlagi ugotovitev Računskega sodišča nepopoln in ni zajel vseh sredstev v njeni lasti ter da niso bila upoštevana sredstva v izgradnji in sredstva, pridobljena proti koncu leta; obžaluje tudi, da ni bilo nobenega postopka za odtujitev osnovnih sredstev; je seznanjen s trditvami agencije, da je bil pripravljen popoln popis sredstev, ki vključuje odpisana opredmetena osnovna sredstva;

Notranje revidiranje

15.    je seznanjen z navedbami agencije, da je Služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) leta 2012 izvedla oceno tveganj, na podlagi katere je nastal strateški revizijski načrt za obdobje 2013–2015, ki navaja prihodnje revizijske vsebine;

16.    ugotavlja, da je IAS izvedla tudi preverjanje svojih predhodnih revizijskih priporočil agenciji in odkrila, da sta primera dveh zelo pomembnih priporočil zaključena; ugotavlja, da bo akcijski načrt, ki ga je pripravila agencija, da bi obravnavala preostala nezaključena priporočila, po mnenju IAS ublažil tveganja, če bo izveden pravočasno;

Uspešnost

17. zahteva, da agencija na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane.

o

o       o

18.    sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2014[19] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

24.2.2014

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2012

(C7-0318/2013 – 2013/2230(DEC))

Pripravljavka mnenja: Véronique Mathieu Houillon

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) pošteno predstavljajo njen finančni položaj; vendar obžaluje, da Računsko sodišče ni moglo potrditi zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, v skladu s katerimi agencija, četudi izvaja preglede razumnosti, običajno ne zahteva potrdil, poudarja odgovor Frontexa, v skladu s katerim so izjave upravičencev, ki so javni organi nadzora na mejah, zanesljive, in Frontex poziva, naj spremeni to prakso ter predvidi izvajanje ukrepov, ki bodo ustreznejši za takšen način financiranja; je zadovoljen, da želi direktor agencije z vzpostavitvijo sistema pavšalnih zneskov doseči kompromis, ki bi zadovoljil vse strani;

3.      kot v prejšnjih letih ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da je stopnja prenosov previsoka in v nasprotju z načelom enoletnosti;

4.      v splošnem meni, da bi se bilo treba dodatno osredotočiti na revizijo dobrega finančnega poslovodenja in notranje kontrole Frontexa, ter da bi si morala agencija prizadevati za zmanjšanje zneskov prenosov.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

12.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Ulmer

 • [1]        UL C 365, 13.12.2013, str. 251.
 • [2]        UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [3]        UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]        UL L 349, 25.11.2004, str. 1.
 • [5]        UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [6]        UL L 328, 07.12.2013, str. 42.
 • [7]        UL C 365, 13.12.2013, str. 251.
 • [8]        UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [9]        UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [10]       UL L 349, 25.11.2004, str. 1.
 • [11]       UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [12]       UL L 328, 07.12.2013, str. 42.
 • [13]       UL C 365, 13.12.2013, str. 251.
 • [14]       UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [15]       UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [16]       UL L 349, 25.11.2004, str. 1.
 • [17]       UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [18]        UL L 328, 07.12.2013, str. 42.
 • [19]  Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2014).