ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012

20.3.2014 - (C7–0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Petri Sarvamaa

Διαδικασία : 2013/2217(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0182/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0182/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος[1],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[3], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης[4], και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0182/2014),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2012·

2.      καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος[7],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[9], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης[10], και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11],  

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0182/2014),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος[13],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[14], και ιδίως το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[15], και ιδίως το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης[16] (αναδιατύπωση) και συγκεκριμένα το άρθρο 17,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[17],

–       έχοντας υπόψη τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ), αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[18], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0182/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («το Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε σε 20 144 530 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,48% σε σύγκριση με το 2011,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δηλώσει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2012 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές,

1.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ίδρυμα συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου στις χώρες-εταίρους· χαιρετίζει εν προκειμένω την επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασίας, όπως καταδεικνύει ο αυξημένος αριθμός αποτελεσμάτων το 2012 που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· αναγνωρίζει την έμφαση που δίδεται από τη δραστηριότητα του Ιδρύματος στα σημαντικά θέματα της απασχόλησης των νέων και την εκ νέου εστίαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διάσταση δεξιοτήτων των ΜΜΕ και τις διεργασίες μετανάστευσης·

2.   σημειώνει μετά λύπης με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος ότι το ζήτημα των χώρων του Ιδρύματος παρέμεινε άλυτο το 2012, παρά τις δράσεις πρόληψης και μετριασμού που θεσπίσθηκαν· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι συνάφθηκε συμφωνία με τις περιφερειακές αρχές το 2013, χάρη στην οποία εξασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος την χρονική περίοδο 2013-2015·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2011

3.       γνωρίζει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν προς απάντηση στις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους έχουν ολοκληρωθεί·

4.   γνωρίζει από το Ίδρυμα ότι:

- το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («Cedefop»), μεταξύ άλλων και επί διοικητικών θεμάτων, στο πλαίσιο ενός ετησίου κοινού προγράμματος εργασίας που επισυνάπτεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας εκάστου οργανισμού και αναφέρεται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους,

- σε κύριους θεματικούς τομείς, υπό τον συντονισμό της ΓΔ EAC, το Ίδρυμα και το Cedefop θα ορίσουν κοινά σχέδια που επικεντρώνονται στην προστιθέμενη αξία της συνεργασίας των δύο πολύ διαφορετικών οργανισμών· παρατηρεί ότι ένα εν εξελίξει πεδίο συνεργασίας αφορά την διαδικασία αναθεώρησης Κοπεγχάγης/Bruges,

- το Ίδρυμα συνεργάζεται επίσης στενά με το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη Bελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει ένα ετήσιο σχέδιο κοινής δράσης· σημειώνει ότι αν και το Ίδρυμα δεν έχει τομείς κοινού ενδιαφέροντος με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι ωστόσο πρόθυμο να συνεργασθεί με οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και στην βελτιστοποίηση της απόδοσης μεταξύ των οργανισμών·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

5.   σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,91%· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 95,49%·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.   γνωρίζει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το 2012, το συνολικό ύψος των ανειλημμένων πιστώσεων ανήλθε σε 99,9 %, ποσοστό το οποίο σημαίνει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· παρατηρεί ωστόσο ότι το ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2013 ήταν υψηλό στο πλαίσιο του τίτλου II (διοικητικές δαπάνες), ήτοι 600.000 ευρώ (36,8%)· κρίνει ότι το υψηλό αυτό ποσοστό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην καθυστερημένη παραλαβή τιμολογίων για υπηρεσίες οι οποίες αφορούσαν τα κτίρια και παρασχέθηκαν το 2012 (300.000 ευρώ), καθώς και σε ορισμένες αγορές υλικού και λογισμικού ΤΠ που αν και παραγγέλθηκαν όπως προβλεπόταν τους τελευταίους μήνες του 2012 (300.000 ευρώ), δεν παραδόθηκαν πριν από το 2013·

Μεταφορές πιστώσεων

7.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και βάσει των πορισμάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2012 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων· συγχαίρει το Ίδρυμα για τον ορθό δημοσιονομικό σχεδιασμό του·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.      σημειώνει ότι για το 2012 ούτε το δείγμα συναλλαγών ούτε άλλες διαπιστώσεις ελέγχου έχουν προκαλέσει οιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από το Ίδρυμα στην ετήσια έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

9.      σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεση ελέγχου για το 2012 δεν διατύπωσε καμιά παρατήρηση όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης του Ιδρύματος·

10.    χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την έλλειψη ταμειακής πολιτικής και τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού·

11.    λυπάται που πριν λάβει επίσημη απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του Διευθυντή, όπως ακριβώς προβλέπεται από το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1339/2008· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είναι ανεξάρτητη της υψηλής ποιότητας του προσώπου στη θέση του Διευθυντή· ζητεί δε τον πλήρη σεβασμό του ρόλου και των εξουσιών του Κοινοβουλίου που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

12.    χαιρετίζει την έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων τον Ιούνιο 2013· καλεί το Ίδρυμα να διαθέτει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές μέσω του ιστοτόπου του·

13.    επισημαίνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών δεν δημοσιοποιούνται· καλεί το Ίδρυμα να επιληφθεί του θέματος επειγόντως·

Εσωτερικός έλεγχος

14.    γνωρίζει από το Ίδρυμα ότι από τις 23 Μαΐου 2013, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕΕ) έχει επίσημα κλείσει 12 από τις 14 συστάσεις της ΥΕΕ 2011 σχετικά με την επικοινωνία και ότι για το Ίδρυμα δεν υπάρχουν ανοικτές εκκρεμούσες συστάσεις που να κατατάσσονται ως «πολύ σημαντικές»· σημειώνει ωστόσο ότι εκκρεμούν ακόμη δύο ανοιχτές συστάσεις ελέγχου της ΥΕΕ από τον έλεγχο 2011 της ΥΕΕ σχετικά με την εξωτερική και την εσωτερική επικοινωνία, χαρακτηριζόμενες αμφότερες ως «σημαντικές», εκ των οποίων η μία θεωρείται ως έχουσα τεθεί σε εφαρμογή από το Ίδρυμα και αναμένεται αναθεώρηση από την ΥΕΕ και κλείσιμο, ενώ η άλλη βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως το 2013 σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες δράσεις·

Επιδόσεις

15.    ζητεί να ανακοινώνει το Ίδρυμα με προσιτό τρόπο τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχει το έργο του στους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως μέσω του ιστοτόπου του·

o

o   o

16.    παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2014[19] σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

14.2.2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012

(2013/2217(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ίδρυμα συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες εταίρους· χαιρετίζει επ’ αυτού την επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασίας, όπως δεικνύεται από τον αυξημένο αριθμό αποτελεσμάτων το 2012 που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· αναγνωρίζει την έμφαση που δίδεται από τη δραστηριότητα του Ιδρύματος στα σημαντικά θέματα της απασχόλησης των νέων και την εκ νέου εστίαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διάσταση δεξιοτήτων των ΜΜΕ και τις διεργασίες μετανάστευσης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2012 και διότι παρουσιάζεται με σαφήνεια η δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2012·

3.  χαιρετίζει το ότι το συνολικό επίπεδο πιστώσεων που δεσμεύθηκαν συνέχισε να είναι υψηλό (99,9 %) το 2012 και ότι αυτές συμπληρώθηκαν έγκαιρα, πράγμα που υποδηλώνει ορθό δημοσιονομικό σχεδιασμό· χαιρετίζει το ότι το επίπεδο ολοκλήρωσης αποτελεσμάτων συνάδει προς τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος·

4.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την έλλειψη ταμειακής πολιτικής και τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού·

5.  σημειώνει μετά λύπης από τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος ότι η προβληματική κατάσταση των χώρων του Ιδρύματος παρέμεινε άλυτη το 2012, παρά τις δράσεις πρόληψης και μετριασμού που θεσπίσθηκαν· χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας με τις περιφερειακές αρχές το 2013, χάρη στην οποία εξασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος την χρονική περίοδο 2013-2015.

6.  λυπάται που πριν λάβει επίσημη απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο δεν ενημέρωσε το Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του Διευθυντή, όπως ακριβώς προβλέπεται από το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1339/2008· υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είναι ανεξάρτητη της υψηλής ποιότητας του προσώπου στη θέση του Διευθυντή· ζητεί δε τον πλήρη σεβασμό του ρόλου και των εξουσιών του Κοινοβουλίου που προβλέπονται στον κανονισμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187 παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Ulmer

 • [1]  ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 206.
 • [2]  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ L 298 της 26.10.12, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 354 της 31.12.08, σ. 82.
 • [5]  ΕΕ L 357 της 31.12.02, σ. 72.
 • [6]  ΕΕ L 328 της 7.12.13, σ. 42.
 • [7]  ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 206.
 • [8]  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ L 354 της 31.12.08, σ. 82.
 • [11]  ΕΕ L 357 της 31.12.02, σ. 72.
 • [12]  ΕΕ L 328 της 7.12.13, σ. 42.
 • [13]  ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 206.
 • [14]  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [15]  ΕΕ L 298 της 26.10.12, σ. 1.
 • [16]  ΕΕ L 354 της 31.12.08, σ. 82.
 • [17]  ΕΕ L 357 της 31.12.02, σ. 72.
 • [18]  ΕΕ L 328 της 7.12.13, σ. 42.
 • [19]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2014).