Ziņojums - A7-0182/2014Ziņojums
A7-0182/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2217(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0182/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0182/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[2] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāts),[4] un jo īpaši tās 17. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[6] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0182/2014),

1.      sniedz Eiropas Izglītības fonda direktorei apstiprinājumu par Fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm[7],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[8], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[9] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāts),[10] un jo īpaši tās 17. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[12] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0182/2014),

1.      apstiprina Eiropas Izglītības fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm[13],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[14] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[15] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (pārstrādāts)[16], un jo īpaši tās 17. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[17],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[18] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0182/2014),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2012. gada galīgais budžets bija EUR 20 144 530, kas ir par 1,48 % vairāk nekā 2011. gadā;

B. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.   norāda uz Fonda svarīgo lomu cilvēkkapitāla attīstības veicināšanā partnervalstīs; šajā sakarībā atzinīgi vērtē darba programmas mērķu sasniegšanu, par ko liecina 2012. gadā pieaugušais korporatīvās izlaides apjoms, kas sīkāk aprakstīts gada darbības pārskatā; konstatē, ka Fonds savā darbībā galvenokārt koncentrējas uz tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā jauniešu bezdarbs un atjaunota uzmanības pievēršana arodapmācībai un izglītībai, MVU prasmju profiliem un migrācijas procesiem;

2.   pēc iepazīšanās ar Fonda gada pārskatiem ar nožēlu atzīmē — lai gan tika veikti profilakses un ietekmes mazināšanas pasākumi, Fonda telpu jautājums 2012. gadā vēl nebija atrisināts; atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika noslēgts līgums ar reģionālajām iestādēm, ar kuru tiek nodrošināta Fonda darbības turpināšana laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam;

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

3.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka koriģējošās darbības, ko veic, reaģējot uz iepriekšējā gada komentāriem, ir pabeigtas;

4.   pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka:

- Fonds cieši sadarbojas ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (CEDEFOP), tostarp administratīvos jautājumos, saistībā ar ikgadējo kopīgo darba programmu, kas pievienota katras aģentūras ikgadējai darba programmai un par ko tiek sniegta atskaite aģentūru attiecīgajos gada darbības pārskatos;

- galvenajās tematiskajās jomās Fonds un CEDEFOP izstrādās kopīgus projektus, galveno uzmanību veltot abu ļoti atšķirīgo aģentūru sadarbības pievienotajai vērtībai, un šo kopīgo projektu izstrādi koordinēs Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts; atzīmē, ka pašreizējā sadarbība attiecas uz Kopenhāgenas/Briges pārskatīšanas procesu;

- Fonds cieši sadarbojas arī ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu saistībā ar sadarbības līgumu, kurā iekļauts ikgadējais kopīgais rīcības plāns; atzīmē — lai gan Fondam pašlaik nav kopīgu interešu jomu ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, tas labprāt sadarbosies attiecībā uz jebkuru Komisijas iniciatīvu, kuras mērķis ir nodrošināt apjomradītus ietaupījumus un optimizēt aģentūru darbības rezultātus;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.   norāda, ka, pateicoties 2012. finanšu gadā īstenotajai budžeta uzraudzībai, budžeta izpildes līmenis šajā gadā bija 99,91 %; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 95,49 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2012. gadā to apropriāciju vispārējais līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības, bija 99,9 %, kas liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos; tomēr norāda, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija augsts to apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2013. gadu, — EUR 600 000 (36,8 %); atzinīgi vērtē to, ka šāda augsta pārnesto apropriāciju īpatsvara galvenie iemesli bija tas, ka tika vēlu saņemti faktūrrēķini par 2012. gadā sniegtajiem ar ēkām saistītajiem pakalpojumiem (EUR 300 000 apmērā), un daudzie datortehnikas un programmatūras pirkumi, kas saskaņā ar plānu tika pasūtīti 2012. gada pēdējos mēnešos (EUR 300 000 apmērā), bet līdz 2013. gadam vēl nebija piegādāti;

Pārvietojumi

7.   ar gandarījumu atzīmē, ka saskaņā ar Fonda gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; izsaka Fondam atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.   atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Fonda iepirkuma procedūrām;

9.   atzīmē, ka Revīzijas palāta savā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav sniegusi komentārus par Fonda darbā pieņemšanas procedūrām;

10. atzinīgi vērtē pasākumus, kurus Fonds veicis, reaģējot uz bažām par finanšu līdzekļu pārvaldības politikas un darbā pieņemšanas procedūru pārredzamības trūkumu;

11. pauž nožēlu par to, ka valde nav ievērojusi Regulas (EK) Nr. 1339/2008 10. pantā noteikto, proti, pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas nav informējusi Parlamentu par nodomu pagarināt direktora pilnvaru laiku; atgādina, ka šī procedūra ir jāievēro neatkarīgi no tā, ka personai, kas apstiprināta par direktoru, ir augsta kvalifikācija; prasa pilnībā ievērot minētajā regulā Parlamentam paredzēto lomu un pilnvaras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada jūnijā tika pieņemtas interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības pamatnostādnes; aicina Fondu publicēt šīs pamatnostādnes savā interneta vietnē;

13. konstatē, ka nedz valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz izpilddirektores un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Fondu steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

14. pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka kopš 2013. gada 23. maija Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir oficiāli slēdzis 12 no 14 ieteikumiem, ko IAS sniedza, 2011. gadā veicot komunikācijas revīziju, un ka Fondam nav neviena neizpildīta ļoti svarīga ieteikuma; tomēr norāda, ka joprojām nav izpildīti divi svarīgi IAS ieteikumi no 2011. gada, no kuriem viens tiek uzskatīts par izpildītu un tas vēl ir tikai jāpārbauda IAS un jāslēdz, savukārt otrs ieteikums pašlaik tiek īstenots, un ir sagaidāms, ka tas tiks pilnībā izpildīts 2013. gadā atbilstoši plānotajām darbībām;

Darbības rezultāti

15. prasa, lai Fonds, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o   o

16. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[19].

14.2.2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Izglītības fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2013/2217(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Pervenche Berès

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda uz fonda nozīmīgo lomu cilvēkkapitāla attīstības veicināšanā partnervalstīs; šajā sakarībā atzinīgi vērtē darba programmas mērķu sasniegšanu, par ko liecina 2012. gadā pieaugušais korporatīvo rezultātu skaits, kā izklāstīts gada darbības pārskatā; atzīst, ka fonda darbība galvenokārt saistīta ar tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā jauniešu bezdarbs un atkārtota uzmanības pievēršana arodapmācībai un izglītībai, MVU prasmju profiliem un migrācijas procesiem;

2.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi fonda 2012. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir skaidri atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2012. gada 31. decembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka kopējais saistību apropriāciju izpildes līmenis 2012. gadā joprojām saglabājās augsts (99,9 %) un ka šīs saistības tika izpildītas savlaicīgi, kas liecina par pareizu budžeta plānošanu; atzinīgi vērtē to, ka gūto rezultātu apmērs atbilst fonda budžetam;

4.  atzinīgi vērtē pasākumus, kurus fonds veicis, reaģējot uz bažām par finanšu līdzekļu pārvaldības politikas trūkumu un darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību;

5.  ar nožēlu norāda, ka, spriežot pēc fonda gada pārskatiem, ar fonda telpām saistītā problemātiskā situācija 2012. gadā netika atrisināta, lai gan tika veikti profilakses un ietekmes mazināšanas pasākumi; atzinīgi vērtē ar reģionālajām iestādēm 2013. gadā noslēgto līgumu, ar kuru tiek nodrošināta fonda darbības turpināšana 2013.–2015. gadā;

6.  pauž nožēlu par to, ka valde nav ievērojusi Regulas (EK) Nr. 1339/2008 10. pantā noteikto, proti, pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas nav informējusi Parlamentu par nodomu pagarināt direktora pilnvaru laiku; atgādina, ka procedūra ir jāievēro neatkarīgi no augstās kvalifikācijas, kāda piemīt par direktoru apstiprinātajai personai; prasa pilnībā ievērot lomu un pilnvaras, kas Parlamentam piešķirtas ar minēto regulu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 206. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
 • [5]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [6]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [7]  OV C 365, 13.12.2013., 206. lpp.
 • [8]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [9]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [10]  OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
 • [11]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [12]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [13]  OV C 365, 13.12.2013., 206. lpp.
 • [14]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [15]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [16]  OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
 • [17]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [18]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [19]  Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).