POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

20.3.2014 - (C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Petri Sarvamaa

Postopek : 2013/2217(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0182/2014
Predložena besedila :
A7-0182/2014
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 z odgovori fundacije[1],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje[4], zlasti člena 17,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[5],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7–0182/2014),

1.      podeli razrešnico direktorici Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 z odgovori fundacije[7],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[8], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[9], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje[10], zlasti člena 17,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[11],

–       ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[12], zlasti člena 108,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7–0182/2014),

1.      odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012,

(C7‑0295/2013 – 2013/2217(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012,

–       ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 z odgovori fundacije[13],

–       ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[14], zlasti člena 185,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[15], zlasti člena 208,

–       ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje[16], zlasti člena 17,

–       ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[17],

–   ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[18], zlasti člena 108,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7–0182/2014),

A. ker računovodski izkazi Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljevanju: fundacija) kažejo, da je proračun fundacije v proračunskem letu 2012 znašal 20.144.530 EUR, kar je 1,48 % več kot leta 2011,

B. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov fundacije za proračunsko leto 2012 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

1.      poudarja, da fundacija pomembno prispeva k razvoju človeškega kapitala v partnerskih državah; v zvezi s tem pozdravlja uresničitev ciljev delovnega programa, kar potrjuje večje število korporativnih rezultatov v letu 2012, ki so podrobno navedeni v letnem poročilu o dejavnostih; je seznanjen, da se je fundacija pri svojem delovanju osredotočila na pomembna vprašanja, kot so brezposelnost mladih, ponovni poudarek na poklicnem izobraževanju in usposabljanju, razsežnost veščin v malih in srednjih podjetjih ter migracijski procesi;

2.      z obžalovanjem ugotavlja, da je iz računovodskih izkazov fundacije razvidno, da težave s prostori fundacije kljub preventivnim in blažilnim ukrepom v letu 2012 niso bile rešene; pozdravlja dogovor z regionalnimi organi, ki je bil dosežen v letu 2013 in ki bo omogočil nadaljevanje dejavnosti fundacije v obdobju 2013–2015;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2011

3.       ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu zapisalo, da so bili popravni ukrepi, s katerimi se je fundacija odzvala na pripombe iz preteklega leta, dokončani;

4.   je seznanjen s trditvami fundacije, da:

- fundacija tesno sodeluje z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), med drugim v upravnih zadevah, in sicer v okviru skupnega letnega delovnega programa, ki je priložen letnim delovnim programom vseh agencij in o katerem te tudi poročajo v svojih letnih poročilih o dejavnostih,

- nameravata fundacija in Cedefop ob usklajevanju generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo na glavnih tematskih področjih uvesti skupne projekte, osredotočene na dodano vrednost sodelovanja teh dveh zelo različnih agencij; potekajoče sodelovanje zadeva københavnsko-bruggeovski revizijski proces,

- fundacija tesno sodeluje tudi z Evropsko fundacijo za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer v okviru sporazuma o sodelovanju, ki vsebuje skupni letni delovni program; fundacija sicer nima skupnih interesov z Evropsko agencijo za zdravje in varnost pri delu, vseeno pa je pripravljena sodelovati pri vseh pobudah Komisije, s katerimi naj bi dosegli ekonomijo obsega in optimizirali uspešnost agencij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.      ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2012 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,91 %; ugotavlja, da je bila stopnja izvrševanja plačil 95,49 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

6.      ugotavlja, da je po navedbah v poročilu Računskega sodišča delež odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v letu 2012 znašal 99,9 %, kar priča, da so bile obveznosti sprejete pravočasno; kljub temu ugotavlja, da je bila v naslovu II (upravni odhodki) stopnja prenosa odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v leto 2013 visoka, saj je znašala kar 36,8 % (600.000 EUR); se zaveda, da sta bila glavna razloga za to pozen prejem računov za storitve v zvezi s prostori, ki so bile opravljene leta 2012 (300.000 EUR), ter nakup računalniške strojne in programske opreme, ki je bila po načrtih naročena v zadnjih mesecih leta 2012 (300.000 EUR), dobavljena pa šele leta 2013;

Prerazporeditve

7.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih fundacije in ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili; izraža pohvalo fundaciji za dobro proračunsko načrtovanje;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v fundaciji;

9.      ugotavlja, da Računsko sodišče v letnem revizijskem poročilu za leto 2012 ni imelo pripomb glede postopkov zaposlovanja v fundaciji;

10.    pozdravlja ukrepe, ki jih je fundacija sprejela v odgovor na očitke, da nima politike vodenja zakladnice in da postopki zaposlovanja niso pregledni;

11.    obžaluje, da upravni odbor pred uradno odločitvijo Parlamenta ni obvestil o tem, da namerava podaljšati mandat direktorici v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1339/2008; opominja, da ta postopek ni povezan s kakovostjo posameznika, ki je potrjen kot direktor; zahteva polno spoštovanje vloge in pristojnosti Parlamenta, kot predvideva omenjena uredba;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

12.     pozdravlja sprejetje smernic za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov junija 2013; poziva fundacijo, naj jih objavi na spletnem mestu;

13.    ugotavlja, da življenjepisi in izjave o interesih članov upravnega odbora ter izjave o interesih izvršnega direktorice in najvišjih vodstvenih delavcev niso objavljeni; poziva fundacijo, naj to nepravilnost nemudoma odpravi;

Notranje revidiranje

14.    je seznanjen z navedbami fundacije, da je služba Komisije za notranjo revizijo (IAS) s 23. majem 2013 uradno zaključila 12 izmed 14 priporočil iz svoje revizije komunikacije v letu 2011 in da fundacija nima več nezaključenih priporočil z oznako „zelo pomembno“; ugotavlja pa, da še zmeraj ostajata nezaključeni dve priporočili iz revizije zunanje in notranje komunikacije, ki jo je IAS opravila leta 2011, in da sta obe označeni kot „pomembni“, pri čemer je enega fundacija že uresničila in trenutno čaka, da ga IAS pregleda in zaključi, drugo pa se še izvaja in naj bi bilo glede na načrtovane ukrepe v celoti izvedeno leta 2013;

Uspešnost

15.    zahteva, da fundacija na dostopen način, predvsem prek spletnega mesta, sporoča rezultate svojega dela in učinke za evropske državljane;

o

o   o

16.   sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2014[19] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

14.2.2014

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(2013/2217(DEC))

Pripravljavka mnenja: Pervenche Berès

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  poudarja, da fundacija pomembno prispeva k razvoju človeškega kapitala v partnerskih državah; v zvezi s tem pozdravlja uresničitev ciljev delovnega programa, kar potrjuje večje število korporativnih rezultatov v letu 2012, ki so podrobno navedeni v letnem poročilu o dejavnostih; je seznanjen, da se je fundacija pri svojem delovanju osredotočila na pomembna vprašanja, kot so brezposelnost mladih, ponovni poudarek na poklicnem izobraževanju in usposabljanju, razsežnost veščin v malih in srednjih podjetjih ter migracijski procesi;

2.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi fundacije za proračunsko leto 2012 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2012 jasno predstavljen;

3.  pozdravlja dejstvo, da skupna raven prevzetih obveznosti v letu 2012 ostaja visoka (99,9 %) in da so bile prevzete pravočasno, kar je dokaz ustreznega proračunskega načrtovanja; pozdravlja tudi dejstvo, da je raven doseženih rezultatov v skladu s proračunom fundacije;

4.  pozdravlja ukrepe, ki jih je fundacija sprejela v odgovor na očitke, da nima politike vodenja zakladnice in da postopki zaposlovanja niso pregledni;

5.  z obžalovanjem ugotavlja, da je iz računovodskih izkazov fundacije razvidno, da težave s prostori fundacije kljub preventivnim in blažilnim ukrepom v letu 2012 niso bile rešene; pozdravlja dogovor z regionalnimi organi, ki je bil dosežen v letu 2013 in ki bo omogočil nadaljevanje dejavnosti fundacije v obdobju 2013–2015;

6.  obžaluje, da upravni odbor pred uradno odločitvijo Parlamenta ni obvestil o tem, da namerava podaljšati mandat direktorici v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1339/2008; opominja, da ta postopek ni povezan s kakovostjo posameznika, ki je potrjen kot direktor; zahteva polno spoštovanje vloge in pristojnosti Parlamenta, kot predvideva omenjena uredba.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

13.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Gabriele Zimmer

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

17.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Ulmer

 • [1]  UL C 365, 13.12.2013, str. 206.
 • [2]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [3]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]  UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
 • [5]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [6]  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [7]  UL C 365, 13.12.2013, str. 206.
 • [8]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [9]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [10]  UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
 • [11]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [12]  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [13]  UL C 365, 13.12.2013, str. 206.
 • [14]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [15]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [16]  UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
 • [17]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [18]  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.
 • [19]  Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2014).