Procedūra : 2013/2210(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0183/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0183/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.49
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0325

ZIŅOJUMS     
PDF 181kWORD 95k
20.3.2014
PE 521.667v02-00 A7-0183/2014

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(1),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(4) un jo īpaši tās 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0183/2014),

1.      sniedz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(7),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(10) un jo īpaši tās 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(12) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0183/2014),

1.      apstiprina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildi(13),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(14) un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(15) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi(16) un jo īpaši tās 16. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(18) un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A7-0183/2014),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2012. gada galīgais budžets bija EUR 21 430 000, kas ir par 4,03 % vairāk nekā 2011. gadā;

B. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atzinīgi vērtē Fonda ieguldījumu, sekmējot informētību par dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienībā laikā, kad šie apstākļi dažās dalībvalstīs turpina pasliktināties; atgādina par to, ka ir publiskots piektā Eiropas darba apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums, kurā ir iekļauti svarīgi un atbilstīgi konstatējumi par tendencēm saistībā ar nodarbinātības kvalitāti, ilgtspējīgu nodarbinātību un novecojošu darbaspēku, veselību un labklājību, kā arī darba laiku un darba un personīgās dzīves līdzsvaru;

2.  ņem vērā to, ka 2012. gada programma noslēdza Fonda četru gadu programmu 2009.−2012. gadam; atzinīgi vērtē to, ka Fonds reaģēja uz ekonomiskās krīzes izraisītu politikas prioritāšu maiņu, uzsākot jaunus projektus, kas saistīti ar prioritāriem jautājumiem par krīzes radītajām sociālajām sekām, ekonomikas atlabšanu un darbvietu radīšanu, demogrāfiskām izmaiņām un ilgtspējīgu publisko sektoru;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.   norāda, ka budžeta izpildes līmenis I un II sadaļā bija attiecīgi 98 % un 82 %;

Pārnestās apropriācijas

4.   norāda — lai gan to pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām uzņemtas saistības un kuras attiecas uz III sadaļu, ir augsts, proti, 50 % (EUR 3 688 996), tas atbilst maksājumu grafikiem un atspoguļo Fonda darbību daudzgadu raksturu; norāda, ka liela daļa no III sadaļā pārnestajām apropriācijām (71 %) attiecas uz diviem projektiem, ar kuriem saistītie pasākumi tika īstenoti saskaņā ar plānoto un kā norādīts gada darba programmā;

Pārvietojumi

5.   ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; izsaka Fondam atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.   norāda, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Fonda iepirkuma procedūrām;

7.   norāda, ka Revīzijas palāta savā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav sniegusi komentārus par Fonda darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.   pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka kopš 2011. gada Fonds ir izveidojis sistēmu uzraudzībai un informēšanai saistībā ar valdes locekļu iespējamiem interešu konfliktiem un attiecīgās veidlapas ir pieejamas Fonda tīmekļa vietnē; pieņem zināšanai arī to, ka Fonda valde 2013. gada 25. oktobra sanāksmē ir apspriedusi visaptverošu stratēģiju interešu konfliktu konstatācijai un pārvaldībai un, pamatojoties uz to, patlaban tiek pabeigts izstrādāt politiku, kuru plānots publicēt 2014. gada pirmajā ceturksnī; aicina Fondu iesniegt pieņemto dokumentu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

9.   konstatē, ka nedz valdes locekļu dzīves apraksti (CV), nedz izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Fondu steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

10. pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis revīziju, lai neatkarīgi no citiem gūtu pārliecību par iekšējās kontroles sistēmu piemērotību un efektivitāti saistībā ar gada darbības pārskata sagatavošanu un jo īpaši direktora ticamības deklarācijas sagatavošanu;

11. norāda, ka IAS revīzijā tika konstatēts vairākas stiprās puses un ka tas uzskata, ka Fonda ieviestā iekšējās kontroles sistēma sniedz pietiekamu pārliecību par minēto mērķu sasniegšanu; tomēr norāda, ka tika sniegti 12 ieteikumi, no kuriem viens tika klasificēts kā ļoti svarīgs; norāda, ka šie ieteikumi tiek īstenoti;

12. ar gandarījumu norāda, ka ieteikumi, kurus IAS sniedzis saistībā ar savām iepriekšējām revīzijām, ir pienācīgi īstenoti;

Darbības rezultāti

13. prasa, lai Fonds, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o         o

14. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(19).

14.2.2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2013/2210(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Pervenche Berès

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) ieguldījumu, sekmējot informētību par dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienībā laikā, kad, šie apstākļi dažās dalībvalstīs joprojām turpina pasliktināties; atgādina par to, ka ir publiskots piektā Eiropas darba apstākļu apsekojuma pārskata ziņojums, kurā ir iekļauti svarīgi un atbilstīgi konstatējumi par tendencēm saistībā ar nodarbinātības kvalitāti, ilgtspējīgu nodarbinātību un novecojošu darbaspēku, veselību un labklājību, kā arī darba laiku un darba un personīgās dzīves līdzsvaru;

2.  ņem vērā to, ka 2012. gada programma noslēdza Eurofound četru gadu programmu 2009.−2012. gadam; atzinīgi vērtē to, ka Eurofound reaģēja uz ekonomiskās krīzes izraisītu politikas prioritāšu maiņu, uzsākot jaunus projektus, kas saistīti ar prioritāriem jautājumiem par krīzes radītajām sociālajām sekām, ekonomikas atlabšanu un darbvietu radīšanu, demogrāfiskām izmaiņām un ilgtspējīgu publisko sektoru;

3.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Eurofound 2012. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir skaidri atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2012. gada 31. decembrī;

4.  ņem vērā Revīzijas palātas komentāru par to apropriāciju pārnešanas lielo īpatsvaru III sadaļā, par kurām ir uzņemtas saistības; atgādina, ka plānota līdzekļu pārnešana notiek atbilstīgi maksājumu grafikiem un atspoguļo Eurofound darbības daudzgadīguma principu; atzinīgi vērtē to, ka atlikušo neplānoto pārnesumu īpatsvars ir samazinājies no 44 % uz 23 %; atzinīgi vērtē arī to, ka 2012. gada budžeta izpildes līmenis I un II sadaļā joprojām bija augsts un ka attiecībā uz pagājušā gadā izteiktajām sūdzībām ir veikti korektīvi pasākumi;

5.  pieņem zināšanai Eurofound gada darbības pārskatā ietverto paskaidrojumu attiecībā uz iepriekš saņemtu Revīzijas palātas komentāru par darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: ir vispusīgi īstenoti visi Revīzijas palātas ieteikumi attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību, nodrošinot to, ka visi lēmumi tiek reģistrēti attiecīgajā lietā; atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

(1)

OV C 365, 13.12.2013., 221. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 365, 13.12.2013., 221. lpp.

(8)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 365, 13.12.2013., 221. lpp.

(14)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(15)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(16)

OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(17)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(18)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(19)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika