Förfarande : 2013/2210(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0183/2014

Ingivna texter :

A7-0183/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.49
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0325

BETÄNKANDE     
PDF 165kWORD 83k
20.3.2014
PE 521.667v02-00 A7-0183/2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012, samt institutets svar(1),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(4), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0183/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012, samt institutets svar(7),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(10), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0183/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(C7‑0288/2013 – 2013/2210(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012, samt institutets svar(13),

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 208,

–       med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor(16), särskilt artikel 16,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17),

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18), särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0183/2014), och av följande skäl:

A. Enligt redovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallat institutet) för budgetåret 2012 uppgick budgeten till 21 430 000 EUR, vilket är en ökning med 4,03 % jämfört med 2011.

B. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2012 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet välkomnar institutets insatser för att främja kunskap om arbets- och levnadsvillkor i unionen vid en tidpunkt då dessa villkor fortsätter att försämras i vissa medlemsstater. Parlamentet påminner om lanseringen av översiktsrapporten om den femte undersökningen av europeiska arbetsvillkor, vilken innehåller viktiga och relevanta uppgifter om tendenser när det gäller kvalitet i arbetet, hållbart arbete och en åldrande arbetskraft, hälsa och välbefinnande samt arbetstider och balans mellan arbetsliv och privatliv.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det årliga programmet för 2012 var det sista inom ramen för institutets fyraåriga program för åren 2009–2012. Parlamentet välkomnar att Eurofound reagerat på de ändrade politiska prioriteringarna till följd av den ekonomiska krisen genom att inleda nya projekt kopplade till prioriterade teman kring krisens sociala konsekvenser, såsom ekonomi och skapande av arbetstillfällen, demografiska förändringar och en hållbar offentlig sektor.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.      Europaparlamentet noterar att budgetgenomförandet under avdelningarna I och II var 98 respektive 82 %.

Överföringar till efterföljande budgetår

4.      Europaparlamentet noterar att även om andelen gjorda åtaganden som fördes över till efterföljande budgetår under avdelning III är högt, 50 % (3 688 996 EUR), motsvarar detta betalningsplaner och återspeglar att institutets verksamhet är flerårig till sin natur. Parlamentet noterar att en stor del av överföringarna under avdelning III (71 %) gäller två projekt vars verksamhet genomfördes som planerat och i enlighet med det årliga arbetsprogrammet.

Överföringar under budgetåret

5.      Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2012 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat. Parlamentet berömmer stiftelsen för dess goda budgetplanering.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.      Europaparlamentet konstaterar att varken utvalda transaktioner eller andra granskningsresultat har lett till några kommentarer om stiftelsens upphandlingsförfaranden i revisionsrättens årliga granskningsrapport för 2012.

7.      Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin årliga granskningsrapport för 2012 inte lämnat några kommentarer om stiftelsens rekryteringsförfaranden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.      Europaparlamentet noterar uppgifterna från institutet att sedan 2011 har institutet inrättat ett system för övervakning och rapportering av potentiella intressekonflikter bland styrelseledamöterna och att dessa formulär offentliggörs på institutets webbplats. Parlamentet noterar också att institutets styrelse vid sitt sammanträde den 25 oktober 2013 diskuterade en omfattande strategi för att upptäcka och hantera intressekonflikter och att man håller på att slutföra arbetet med riktlinjerna med utgångspunkt i denna strategi med avsikten att offentliggöra dem under första kvartalet 2014. Parlamentet uppmanar institutet att överlämna det antagna dokumentet till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

9.      Europaparlamentet noterar att styrelseledamöternas meritförteckningar och verkställande direktörens och högsta ledningens intresseförklaringar inte är offentligt tillgängliga. Parlamentet uppmanar myndigheten att omedelbart åtgärda detta.

Internrevision

10.    Europaparlamentet noterar uppgifterna från institutet att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2012 genomförde en granskning med målet att genom en oberoende bedömning uppnå rimlig säkerhet om det interna kontrollsystemets lämplighet och effektivitet när det gäller utarbetandet av den årliga verksamhetsrapporten och särskilt när det gäller utfärdandet av direktörens revisionsförklaring.

11.    Europaparlamentet noterar att IAS under granskningen fastställde ett antal starka sidor och att den anser att institutets interna kontrollsystem ger rimliga garantier för att dessa mål uppnås. Parlamentet noterar emellertid att 12 rekommendationer utfärdades och att en av dessa klassificerades som mycket viktig. Parlamentet noterar att dessa rekommendationer håller på att genomföras.

12.    Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de rekommendationer som IAS utfärdat i samband med tidigare granskningar genomförts korrekt.

Resultat

13.    Europaparlamentet uppmanar byrån att på ett tillgängligt sätt, huvudsakligen via sin webbplats, informera om resultatet av sitt arbete och hur det påverkar EU-medborgarna.

o

o         o

14.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2014(19) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

14.2.2014

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2012

(2013/2210(DEC))

Föredragande: Pervenche Berès

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar Eurofonds insatser för att främja kunskap om arbets- och levnadsvillkor inom EU vid en tidpunkt då dessa villkor fortsätter att försämras i vissa medlemsstater. Parlamentet påminner om lanseringen av översiktsrapporten om den femte undersökningen av europeiska arbetsvillkor, vilken innehåller viktiga och relevanta uppgifter om tendenser när det gäller kvalitet i arbetet, hållbart arbete och en åldrande arbetskraft, hälsa och välbefinnande samt arbetstider och balans mellan arbetsliv och privatliv.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det årliga programmet för 2012 var det sista inom ramen för Eurofounds fyraåriga program för åren 2009–2012. Parlamentet välkomnar att Eurofound reagerat på de ändrade politiska prioriteringarna till följd av den ekonomiska krisen genom att inleda nya projekt kopplade till prioriterade teman kring krisens sociala konsekvenser, återhämtning och skapande av arbetstillfällen, demografiska förändringar och en hållbar offentlig sektor.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Eurofounds årliga räkenskaper för budgetåret 2012 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2012 tydligt anges.

4.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens kommentar om den höga andel överföringar av anslag för vilka åtaganden ingåtts inom avdelning III. Parlamentet påminner om att den planerade överföringen hänför sig till planerade betalningar och återspeglar den fleråriga karaktären hos Eurofounds åtgärder. Parlamentet välkomnar att de återstående oplanerade överföringarna minskade från 44 % till 23 %. Parlamentet välkomnar dessutom den fortsatt höga genomförandegraden för budgeten 2012 inom avdelningarna I och II och de korrigerande åtgärderna för de klagomål som gjorts under föregående år.

5.  Europaparlamentet noterar Eurofounds förklaring i sin årliga verksamhetsrapport som svar på revisionsrättens tidigare kommentar angående transparens i rekryteringsförfarandena. Alla revisionsrättens rekommendationer avseende transparens i rekryteringsförfarandena – vilka garanterar att alla beslut registreras – har genomförts på ett övergripande sätt. Parlamentet påminner om vikten av att säkra transparenta rekryteringsförfaranden.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

13.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 187.2)

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Ulmer

(1)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 221.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 221.

(8)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 365, 13.12.2013, s. 221.

(14)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(17)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(19)

Antagna texter, P7_TA-PROV(2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy