Ziņojums - A7-0184/2014Ziņojums
A7-0184/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

20.3.2014 - (C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2209(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0184/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0184/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[2] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002[3] atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru,[4] un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[6] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0184/2014),

1.      sniedz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[7],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[8] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002[9] atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru,[10] un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā, [12]un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0184/2014),

1.      apstiprina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[13],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,[14] un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002[15] atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru,[16] un jo īpaši tās 21. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[17],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[18] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0184/2014),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2012. gada galīgais budžets bija EUR 20 376 000, kas ir par 0,97 % vairāk nekā 2011. gadā;

B.     tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.   pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai to, ka:

–    Revīzijas palāta attiecībā uz 2012. finanšu gadu jau atzīmējusi maksājumu apropriāciju apmierinošo izpildes līmeni I un II sadaļā (attiecīgi 98 % un 89 %); atzīmē, ka III sadaļas maksājumu apropriāciju izpildes līmenis (49 %) ir pamatots un ka apropriāciju pārnesumi šajā sadaļā ir nenovēršami un tos nav izraisījusi Aģentūras ikgadējās darba programmas novēlota izstrāde un īstenošana;

- Aģentūras izpildvalde 2013. gada maijā pieņēma lēmumu (Lēmums Nr. 2013/01) par administratīvas izmeklēšanas veikšanu un disciplināro procedūru piemērošanu un ka, pēc apspriešanās ar Komisiju pieņemot šo lēmumu, Aģentūra beidzot ir izpildījusi Parlamenta prasību pieņemt noteikumus, lai ievērotu pušu leģitīmās intereses (tostarp anonimitāti);

- Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 2012. gadā sāktā izmeklēšana tika slēgta 2013. gadā bez ieteikumiem, savukārt Eiropas Ombuda uzsāktā lieta (0917/2011) joprojām tiek izmeklēta;

- Aģentūra īsteno sīki izstrādātu pret uzmākšanos vērstu politiku; visi iespējamas uzmākšanas gadījumi tikuši rūpīgi pārbaudīti un nav ticis identificēts neviens uzmākšanās gadījums;

- Aģentūra pašlaik piemēro Komisijas pamatnostādnes, ņemot vērā izpildvaldes lēmumu (Lēmums 2012/04); minētās pamatnostādnes tiks aizstātas, tiklīdz Aģentūra būs pieņēmusi regulatīvo aģentūru paraugnostādnes attiecībā uz ziņošanu;

- Aģentūras vadības un lielākās daļas pilntiesīgo valdes locekļu interešu deklarācijas un dzīves apraksti (CV) ir publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.      ar bažām atzīmē, ka 2012. gadā Aģentūra veica uzkopšanas pakalpojumu publisku iepirkumu, izmantojot kaskādes veida pamatlīgumus ar diviem piegādātājiem, un ka piedāvājumu izvērtēšanā pieļautas pārrakstīšanās kļūdas dēļ līgumdarbu izpildītāju ranžējums bija nepareizs; atzīmē, ka šīs kļūdas dēļ 2012. gadā tika piešķirts viens konkrēts līgums EUR 56 784 apmērā un ka attiecīgie maksājumi bija nepareizi; atzīst, ka pēc Revīzijas palātas veiktās pārbaudes Aģentūra līgumdarbu izpildītāju ranžējumu atbilstoši izlaboja;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.   norāda, ka, pateicoties 2012. finanšu gadā īstenotajai budžeta uzraudzībai, budžeta izpildes līmenis šajā gadā bija 100 %; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 78,5 %;

4.   atzīmē, ka III sadaļā (darbības izdevumi) bija zems budžeta izpildes līmenis — saistības bija uzņemtas par 49 % apropriāciju; tomēr atzīst, ka to neizraisīja Aģentūras ikgadējās programmas novēlota īstenošana un ka šis zemais izpildes līmenis atspoguļo darbību daudzgadu raksturu; atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi budžeta plānošanas moduli, kas ir tieši saistīts ar tās ikgadējo darba programmu, ka maksājumi tika plānoti un veikti saskaņā ar operacionālajām vajadzībām un ka Revīzijas palāta šādu situāciju uzskata par pieņemamu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  atzīmē, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo pārbaudi, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas attiecībā uz pārnesumu līmeni 2012. gadā; izsaka Aģentūrai atzinību par gada pārskata principa ievērošanu un par savlaicīgo budžeta izpildi;

Pārvietojumi

6.  atzīmē, ka saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; izsaka Aģentūrai atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.   atzīmē, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslu komentāriem par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

8.  atzīmē, ka Revīzijas palāta savā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav sniegusi komentārus par Aģentūras darbā pieņemšanas procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

9.   atzīmē, ka Aģentūra pārskatīs savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par novērtējuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

Iekšējā revīzija un kontrole

10. pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2012. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests Aģentūrā veica iepirkuma revīziju un sniedza divus ļoti svarīgus un septiņus svarīgus ieteikumus; atzīmē, ka Aģentūra ierosināja rīcības plānu, ko apstiprināja Iekšējās revīzijas dienests, un ka noteiktajā termiņā, proti, līdz 2012. gada 31. decembrim, bija pabeigti astoņi no minētajiem ieteikumiem; atzīmē, ka atlikušais svarīgais ieteikums tika pabeigts 2013. gadā;

11. ar bažām norāda, ka Aģentūra 2012. gadā nebija ieviesusi oficiālu ex post pārbaudes procedūru; pauž gandarījumu, ka pēc Aģentūras veiktas visaptverošas riska analīzes šāda oficiāla procedūra tika ieviesta 2013. gada beigās;

Darbības rezultāti

12. prasa, lai Aģentūra, galvenokārt savā tīmekļa vietnē sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o   o

13. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[19].

24.2.2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

(C7-0287/2013 – 2013/2209(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Zuzana Roithová

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka Aģentūras 2012. finanšu gada pārskatos atspoguļotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pauž neapmierinātību ar to, ka oficiālā ex post pārbaužu procedūra ir ieviesta tikai 2013. gada sākumā, nevis 2012. gadā;

3.  pieņem zināšanai zemo budžeta izpildes līmeni saistībā ar III sadaļā iekļautajiem darbības izdevumiem, kas izskaidrojams ar Aģentūras darbības daudzgadu raksturu;

4.  aicina Aģentūru arī turpmāk veikt vajadzīgos pasākumus, piemēram, īstenot pret uzmākšanos vērstu politiku un sagatavot uzticamus konsultantus, lai veiksmīgāk risinātu un novērstu problēmas cilvēkresursu jomā, jo īpaši iekšējos konfliktus darbā;

5.  kopumā uzskata, ka ir svarīgi rūpēties par Aģentūras finanšu pareizu pārvaldību, proti, panākt budžeta apropriāciju ekonomiju un to lietderīgu un efektīvu izlietojumu, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 245. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
 • [5]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [6]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [7]  OV C 365, 13.12.2013., 245. lpp.
 • [8]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [9]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [10]  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
 • [11]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [12]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [13]  OV C 365, 13.12.2013., 245. lpp.
 • [14]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [15]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [16]  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.
 • [17]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [18]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [19]  Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).