Menetlus : 2013/2211(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0185/2014

Esitatud tekstid :

A7-0185/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.41
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0317

RAPORT     
PDF 168kWORD 83k
20.3.2014
PE 521.680v02-00 A7-0185/2014

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–       võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud)(4), eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0185/2014),

1.      annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori tegevusele keskuse 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.      esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–       võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(7),

–       võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–       võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(8), eriti selle artiklit 185,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud)(10), eriti selle artiklit 15,

–       võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–       võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–       võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0185/2014),

1.      annab heakskiidu Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa

(C7‑0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(13),

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(14) (edaspidi „finantsmäärus”), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(15), eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta (uuesti sõnastatud)(16), eriti selle artiklit 15,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(17),

–   võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(18), eriti selle artiklit 108,

–   võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–    võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–    võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0185/2014),

A. arvestades, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2012. aasta eelarve 16 317 000 eurot, mis kujutab endast 2011. aastaga võrreldes 0,26 % suurust kasvu;

B. arvestades, et liidu rahaline toetus keskuse eelarvesse oli 2012. aastal kokku 15 550 920 eurot, mis kujutab endast 2011. aastaga võrreldes 0,98 % suurust kasvu;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1. võtab kontrollikoja aastaaruande põhjal teadmiseks, et eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest nelja seisuks on märgitud „lõpetatud”, ühe seisuks „pooleli” ja ühe seisuks „alustamata”;

2. võtab teadmiseks keskuse esitatud teabe selle kohta, et

–  kasutamata ametiruumide müümise või rentimise probleemile ei ole lahendust leitud, kuigi keskus otsib aktiivselt sobivat lahendust; võtab lisaks teadmiseks, et keskus on täiendavalt ratsionaliseerinud ja vähendanud oma halduskulusid, vaadates üle turvanõuded ja vähendades energiatarbimist;

–  komisjon viis keskuse kolmanda hindamise lõpule 2012. aastal ning et keskus on valmistanud ette hindamisest tulenevate soovituste suhtes järelmeetmete võtmise tegevuskava, mille keskuse haldusnõukogu on kinnitanud, määrates kindlaks üksikasjalikud meetmed, mis tuleb võtta aastateks 2013–2015 loodud tööprogrammi jooksul;

–  keskuse sisemised protsessid vaadati läbi, et vähendada järgmisse eelarveaastasse ülekandmiste mahtu, ning selle tulemusel vähenesid 2012. aastast 2013. aastasse ülekantud assigneeringud eelneva aastaga võrreldes 16 %;

–  finantsriskide vähendamiseks ja hajutamiseks on kehtestatud rahahalduspoliitika, mille eesmärk on võimalikku riski regulaarselt jälgida;

–  kehtestatud on keskuse eranditealase poliitika läbivaatamine, et hõlmata selgelt kõiki erandeid, milles esineb kõrvalekalle mõnest keskuses ametlikult vastu võetud ja kehtivast eeskirjast;

–  töölevõtmismenetlusi kohandati nii, et kirjalike katsete ja vestluste sisu kindlaksmääramine toimuks enne, kui valikukomisjon hakkab saadud taotlusi läbi vaatama;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,74 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 98,5 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.   võtab teadmiseks, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus ei leitud 2012. aasta ülekandmiste tasemega seoses märkimisväärseid probleeme; avaldab keskusele tunnustust aastasuse põhimõttest kinnipidamise ja eelarve õigeaegse täitmise eest;

Ümber paigutatud assigneeringud

5.   märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse; tunnustab keskust eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.   märgib, et 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud iga-aastases auditiaruandes keskuse hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

7.   märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes keskuse töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

Kommentaarid sisekontrollimehhanismide kohta

8.   märgib murelikult, et kontrollikoja iga-aastase auditiaruande kohaselt ei saa keskus tavaliselt toetusesaajatelt dokumente, mis tõendaksid Reitoxi teabevõrgu raames tehtava koostöö toetamisega seotud väljamaksetaotluses esitatud kulude rahastamiskõlblikkust ja täpsust, ning et kohapealsed kulude järelkontrollid toetusesaajate tasandil on harvad; palub keskusel selle küsimusega tegeleda ja nõustuda kontrollikoja soovitusega viia läbi tõendavate dokumentide juhuslikku kontrollimist ja suurema hulga toetusesaajate kohapealset kontrollimist, mis võiks kindlust oluliselt suurendada; palub keskusel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmete kohta aruande 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames;

9.  märgib murelikult, et pärast 2008. aastat tehtud tehingute kohta ei ole järelkontrolle läbi viidud, kui välja arvata toetuste kontrollimine; palub keskusel selle küsimusega tegeleda ning esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmete kohta aruande 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames;

Muud kommentaarid

10. võtab kontrollikoja iga-aastase auditiaruande põhjal murelikult teadmiseks, et keskus maksab igal aastal ligikaudu 200 000 eurot kasutamata ametiruumide eest oma endises hoones ja uues peakorteris; palub keskusel esmajärjekorras teha koostööd komisjoni ja riiklike ametiasutustega, et leida sobivad lahendused kasutamata ametiruumide küsimusele, ning esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmete kohta aruande 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11.  võtab teadmiseks, et keskus vaatab oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika läbi vastavalt komisjoni suunistele huvide konflikti ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; palub, et keskus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni hindamise tulemustest, kui need on selgunud;

12.  märgib, et keskuse haldusnõukogu ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori huvide deklaratsioon ei ole avalikult kättesaadavad; palub keskusel seda olukorda kiiremas korras parandada;

Siseaudit

13. võtab teadmiseks keskuse esitatud teabe selle kohta, et 27. novembril 2012 esitas komisjoni siseauditi talitus keskusele kolmeks aastaks koostatud strateegilise auditikava ning et keskuse haldusnõukogu kinnitas selle 6.–7. detsembril 2012 toimunud koosolekul; märgib, et siseauditi talitus ei teinud 2012. aastal keskuses ühtegi auditit; märgib, et siseauditi talitus viis läbi varem esitatud soovituste järelkontrolli ning leidis, et ettenähtud tähtajaks (31. detsembriks 2012) oli üks väga oluline soovitus endiselt rakendamisel ning kahte soovitust oli rakendatud, kuid need vajasid veel siseauditi talituse kinnitust;

Tulemuslikkus

14. nõuab, et keskus edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o     o

15. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile(19) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

26.2.2014

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Arvamuse koostaja: Zuzana Roithová

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduse üle, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt keskuse finantsolukorda 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning keskuse majandustulemusi ja rahavooge nimetatud kuupäevaga lõppenud aastal, samuti selle järelduse üle, et keskuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  on mures selle pärast, et kontrollikoda tegi jälle mitu kriitilist märkust, mis puudutavad eri küsimusi, eelkõige Reitoxi võrgustiku raames antud toetuste eelkontrollide ja üldiste järelkontrollide − mida ei ole tehtud ühegi pärast 2008. aastat tehtud tehingu puhul − puudumist ning võimalust, et kui keskuse toetusesaajaid paremini kontrollida, võiks kindlus olla palju suurem;

3.  on väga mures kontrollikoja märkuste pärast, mis puudutavad endiselt valitsevat olukorda, kus kasutuna seisvad bürooruumid tekitavad keskusele igal aastal umbes 200 000 euro suuruse kulu; nõuab, et see probleem lahendataks esmajärjekorras;

4.  märgib, et töölevõtmis- ja hankemenetlusi saaks veel paremaks muuta;

5.  on üldiselt seisukohal, et täiendavalt tuleks keskenduda sellele, et auditeerida keskuse usaldusväärset finantsjuhtimist ning täpsemalt seda, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult on keskus kasutanud oma kohustuste täitmisel talle määratud assigneeringuid.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed(kodukorra art 187 lg 2)

 

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed(kodukorra art 187 lg 2)

 

Thomas Ulmer

(1)

      ELT C 365, 13.12.2013, lk 158.

(2)

      EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)

      ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

      ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(5)

      EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

      ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

     ELT C 365, 13.12.2013, lk 158.

(8)

     EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(9)

     ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

   ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(11)

   EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

   ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

   ELT C 365, 13.12.2013, lk 158.

(14)

   EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(15)

   ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(16)

   ELT L 376, 27.12.2006, lk 1.

(17)

   EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(18)

   ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(19)

   Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika