Procedūra : 2013/2211(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0185/2014

Iesniegtie teksti :

A7-0185/2014

Debates :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.41
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0317

ZIŅOJUMS     
PDF 185kWORD 102k
20.3.2014
PE 521.680v02-00 A7-0185/2014

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0289/2013 – 2013/211(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0289/2013 – 2013/211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(1),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(2), un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(4), un jo īpaši tās 15. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0185/2014),

1.      sniedz Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7‑0289/2013 – 2013/211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(7),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8), un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(10), un jo īpaši tās 15. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0185/2014),

1.      apstiprina Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7‑0289/2013 – 2013/211(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2012. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm(13),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(14), un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(15) un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1920/2006, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru(16), un jo īpaši tās 15. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(18), un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–    ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0185/2014),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2012. gada galīgais budžets bija EUR 16 317 000, kas ir par 0,26 % vairāk nekā 2011. gadā;

B. tā kā Savienības kopējās iemaksas Centra 2012. gada budžetā bija EUR 15 550 920, kas salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājums par 0,98 %;

C. tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2011. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1. pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ņem vērā, ka no visiem koriģējošajiem pasākumiem, ko veica, reaģējot uz iepriekšējā gada komentāriem, četri ir atzīmēti kā pabeigti, viens — kā nepabeigts un viens — kā tāds, kas vēl nav sākts;

2. pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

−  nav atrisināta ar neizmantoto biroja telpu pārdošanu vai izīrēšanu saistītā problēma, lai gan Centrs aktīvi cenšas rast pienācīgu risinājumu; turklāt pieņem zināšanai, ka Centrs ir vēl vairāk racionalizējis un samazinājis uzturēšanas izmaksas, pārskatot drošības jautājumus un samazinot elektroenerģijas patēriņu;

−  Komisija 2012. gadā pabeidza Centra trešo novērtēšanu, Centrs ir sagatavojis rīcības plānu novērtēšanas rezultātā sniegto ieteikumu īstenošanai un Centra valde to ir apstiprinājusi, detalizētāk nosakot pasākumus, kas jāveic 2013.−2015. gada darba programmas īstenošanas laikā;

−  tika veikta Centra iekšējo darbības procesu revīzija, lai samazinātu pārnesto apropriāciju apmēru, un tās rezultātā no 2012. gada uz 2013. gadu pārnesto apropriāciju apmērs samazinājās par 16 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

−  ir ieviesta finanšu līdzekļu pārvaldības politika finanšu risku samazināšanai un izlīdzināšanai, saskaņā ar kuru tiks periodiski pārbaudīti iespējamie riski;

−  ir pārskatīta un ieviesta Centra politika attiecībā uz izņēmumiem, lai skaidri iekļautu jebkādus izņēmumus, kas norāda uz novirzi no Centra oficiāli pieņemtajiem un spēkā esošajiem noteikumiem;

−  Centra darbā pieņemšanas procedūras tika pielāgotas, lai definētu rakstisko testu un interviju saturu, pirms atlases komisija izskata saņemtos pieteikumus;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3. ņem vērā, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,74 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 98,5 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.   pieņem zināšanai, ka Revīzijas palāta, veicot ikgadējo revīziju, nav konstatējusi vērā ņemamas problēmas attiecībā uz pārnesumu līmeni 2012. gadā; izsaka Centram atzinību par gada pārskata principa ievērošanu un par savlaicīgu budžeta izpildi;

Pārvietojumi

5.   ar gandarījumu atzīmē, kas saskaņā ar gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas veiktās revīzijas laikā izdarītajiem konstatējumiem 2012. gada veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem; izsaka Centram atzinību par veiksmīgo budžeta plānošanu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.   ņem vērā, ka nedz pārbaudei atlasītie darījumi, nedz citi revīzijas konstatējumi par 2012. gadu Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā nav devuši iemeslus komentāriem par Centra iepirkuma procedūrām;

7.   ņem vērā, ka Revīzijas palāta savā revīzijas ziņojumā par 2012. gadu nav izdarījusi komentārus par Centra darbā pieņemšanas procedūrām;

Komentāri par iekšējām kontrolēm

8.   ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā sniegto informāciju Centrs parasti neiegūst no saņēmējiem dokumentus, kas pamato to izmaksu attiecināmību un precizitāti, kuras ir saistītas ar dotācijām, kas paredzētas Reitox tīklā īstenotās sadarbības atbalstīšanai, un ka izmaksu ex post pārbaudes uz vietas saņēmēju līmenī notiek reti; aicina Centru risināt šo jautājumu, pieņemot Revīzijas palātas ieteikumu attiecībā uz apstiprinošo dokumentu izlases veida pārbaudi un lielāka saņēmēju skaita pārbaudēm uz vietas, kas ievērojami palielinātu ticamību; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti pēc 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanas;

9.   ar bažām norāda, ka attiecībā uz darījumiem (izņemot dotācijas), kas veikti pēc 2008. gada, netika veikta neviena ex post pārbaude; aicina Centru risināt šo jautājumu un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti pēc 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanas;

Citi komentāri

10. ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ikgadējā revīzijas ziņojumā sniegto informāciju Centrs pašlaik katru gadu maksā aptuveni EUR 200 000 par neizmantotajām biroja telpām iepriekšējā ēkā un jaunajā mītnē; aicina Centru par prioritāti noteikt atbilstīgu risinājumu meklēšanu neizmantoto biroja telpu problēmai sadarbībā ar Komisiju un valstu iestādēm un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti pēc 2012. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanas;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

11.  pieņem zināšanai to, ka Centrs pārskatīs savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, pamatojoties uz Komisijas pamatnostādnēm par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par novērtējuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami;

12.  konstatē, ka nedz Centra valdes locekļu un augstākā līmeņa vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora interešu deklarācija nav publiski pieejama; aicina Centru steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

13. pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka 2012. gada 27. novembrī Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) iesniedza trīs gadu stratēģisko revīzijas plānu attiecībā uz Centru un ka 2012. gada 6. un 7. decembra sanāksmē Centra valde to apstiprināja; ņem vērā, ka 2012. gadā IAS neveica revīzijas Centrā; ņem vērā to, ka IAS pārbaudīja, kā ir īstenoti tā iepriekšējie ieteikumi, un konstatēja, ka noteiktajā termiņā, proti, 2012. gada 31. decembrī, joprojām tika īstenots viens ļoti svarīgs ieteikums un divi ieteikumi jau bija īstenoti, bet IAS to vēl nebija apstiprinājis;

Darbības rezultāti

14. prasa, lai Centrs, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o   o

15. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(19).

26.2.2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

(C7-0289/2013 – 2013/2211(DEC))

Atzinumu sagatavoja: Zuzana Roithová

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, ka Centra gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo tā finanšu stāvokli 2012. gada 31. decembrī, tā darbības rezultātus un naudas plūsmas finanšu gadā, kas beidzās minētajā datumā, un ka Centra 2012. finanšu gada pārskatos atspoguļotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2.  pauž bažas, ka Revīzijas palāta ir atkal izteikusi vairākas kritiskas piezīmes par dažiem jautājumiem, jo īpaši par to, ka nav veiktas Reitox izmantoto dotāciju ex ante pārbaudes un vispārējās ex ante pārbaudes saistībā ar darījumiem pēc 2008. gada, kā arī par iespējamību panākt lielāku uzticību, stingrāk pārbaudot Centra palīdzības saņēmējus;

3.  pauž nopietnas bažas saistībā ar Revīzijas palātas piezīmēm par to, ka Centrs turpina maksāt EUR 200 000 gadā par neizmantotajām biroja telpām; pieprasa steidzami un bez kavēšanās atrisināt šo jautājumu;

4.  norāda, ka ir iespējams vēl vairāk uzlabot darbā pieņemšanas un iepirkuma procedūras;

5.  kopumā uzskata, ka turpmāka uzmanība būtu jāvelta revīzijai, lai pārliecinātos par Centra finanšu pareizu pārvaldību, proti, ekonomiju, efektivitāti un lietderīgumu, ar kādu Centrs ir izlietojis tam piešķirtās apropriācijas, veicot savus pienākumus.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.2.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

(1)

OV C 365, 13.12.2013., 158. lpp.

(2)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 365, 13.12.2013., 158. lpp.

(8)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 365, 13.12.2013., 158. lpp.

(14)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(15)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(16)

OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.

(17)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(18)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(19)

Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika