Процедура : 2013/2245(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0187/2014

Внесени текстове :

A7-0187/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.30
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0306

ДОКЛАД     
PDF 199kWORD 100k
20.3.2014
PE 521.656v02-00 A7-0187/2014

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Службата(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(4), и по-специално член 35 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0187/2014),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Службата(7),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–   като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(10), и по-специално член 35 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0187/2014),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на Службата(13),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2014 г. (05849/2014 – C7–0054/2014),

–    като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(14), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(15), и по-специално член 208 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(16), и по-специално член 35 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(17),

–   като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18), и по-специално член 108 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0187/2014),

А. като има предвид, че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) получи финансова самостоятелност на 20 септември 2012 г., след като до тази дата бюджетът ѝ се изпълняваше от Комисията,

Б. като има предвид, че според финансовите отчети на Службата нейният бюджет за финансовата 2012 година възлиза на 10 000 000 EUR,

В. като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата за финансовата 2012 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва, че счетоводната система на Службата все още не е валидирана от счетоводителя ѝ;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2012 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 69,02% и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 41,20%;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че бюджетните нужди за 2012 г. са значително надценени, тъй като са поети задължения само за 4 800 000 EUR от 7 000 000 EUR, прехвърлени при получаването на финансова самостоятелност;

4.  отбелязва със загриженост, че са пренесени бюджетни кредити за поети задължения на стойност 3 200 000 EUR, което представлява 65,13% от всички бюджетни кредити за поети задължения за периода на финансова самостоятелност; припомня на Службата, че високият процент на пренесени бюджетни кредити противоречи на принципа на ежегодност на бюджета; поради тази причина приканва Службата да подобри резултатите си в това отношение; въпреки това признава, че преносите са свързани предимно с фактури, които все още не са получени или изплатени в края на годината, както и с предстоящо възстановяване на разходи за експертна дейност; освен това признава, че приблизително 800 000 EUR са свързани с ремонтните дейности, извършени в сградата на Службата през 2012 г., плащанията по които ще бъдат извършени след окончателното приемане на работата;

5.  отбелязва със загриженост, че за един пренос в размер на 2 000 000 EUR не съществува правно задължение (договор), поради което той е нередовен; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, които е предприела за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще;

Трансфери

6.  отбелязва със задоволство, че според годишния отчет за дейността, както и според одитните констатации на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2012 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  отбелязва, че за 2012 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до забележки относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Службата в годишния одитен доклад на Сметната палата;

8.  отбелязва, че в своя годишен одитен доклад за 2012 г. Сметната палата не е направила забележки относно процедурите за набиране на персонал на Службата;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

9.  установява във основа на информация от Службата, че тя е приела политика за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, която цели да определи поредица от принципи, процедури и инструменти за предотвратяване, установяване и управление на ситуациите на конфликти на интереси;

10.  отбелязва, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет и членовете на висшето ръководство, както и декларацията за интереси на изпълнителния директор, не са публично достъпни; призовава Службата да коригира незабавно това положение;

Вътрешен контрол

11. отбелязва, че не е извършена физическа инвентаризация и че 20% от плащанията са извършени след крайните срокове, определени във Финансовия регламент; отбелязва, че 10 от 16-те стандарта за вътрешен контрол все още не са приложени изцяло; приема обясненията на Службата относно изключителните обстоятелства през 2012 г. – годината, в която Службата получи финансова самостоятелност от Комисията (ГД „Вътрешни работи“) през септември;

Резултати от дейността

12. изисква от Службата да съобщава по достъпен начин резултатите и въздействието от своята работа за европейските граждани, най-вече чрез своя уебсайт;

13.  счита, че поне годишният отчет за дейността на Службата следва да бъде публикуван на всички официални езици на Съюза, а не само на английски език, както е понастоящем; счита, че немската и френската езикова версия на отчета следва да бъдат достъпни за обществеността като първа стъпка, в случай че не е възможно отчетът да бъде публикуван на всички официални езици на Съюза;

o

o   o

14.  по отношение на други забележки, придружаващи неговото решение за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2014 г.(19) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.2.2014

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2012 година

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Докладчик по становище: Вероник Матийо Уйон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), която разполага с годишен бюджет от 10 милиона евро, дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2012 г., както и за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, и че операциите, свързани с годишните отчети на EASO за финансовата 2012 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва коментара на Сметната палата, че счетоводната система на EASO все още не е валидирана от счетоводителя, както и отговора на агенцията, че междувременно системата е била валидирана през месец май 2013 г.; отбелязва, че не е извършена физическа инвентаризация, че 20% от общия размер на плащанията са извършени след крайния срок, определен във Финансовия регламент, и че десет от 16 стандарти за вътрешен контрол все още не са изпълнени изцяло; приема обясненията на EASO относно специфичната ситуация по отношение на управлението през 2012 г., в хода на която EASO получи (през месец септември) финансова самостоятелност от Европейската Комисия (ГД „Вътрешни работи“);

3.  счита като цяло, че следва да се отдели повече внимание на утвърждаването на доброто финансово управление на EASO, по-специално на икономичността, ефикасността и ефективността, с които агенцията използва своите бюджетни кредити за изпълнението на възложените й задачи;

4.  изразява желание поне годишният отчет за дейността на EASO да бъде достъпен за обществеността не само на английски език, но на всички официални езици на Европейския съюз или като първа стъпка, на немски и френски език.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Светослав Христов Малинов, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thomas Ulmer

(1)

     OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 73.

(2)

     ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

   ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(5)

     ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

     ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

     OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 73.

(8)

     ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)

     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

.   ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(11)

   ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

   ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

   OВ C 365, 13.12.2013 г., стр. 73.

(14)

   ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(15)

   ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(16)

   ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(17)

   ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(18)

   ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(19)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2014).

Правна информация - Политика за поверителност