ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2012

  20. 3. 2014 - (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Petri Sarvamaa

  Postup : 2013/2245(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0187/2014
  Předložené texty :
  A7-0187/2014
  Přijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2012

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012,

  –       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu[1],

  –       s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

  –       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[4], a zejména na článek 35 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

  –       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

  –       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0187/2014),

  1.      uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2012;

  2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

  3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012,

  –       s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu[7],

  –       s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

  –       s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[10], a zejména na článek 35 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[11],

  –       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

  –       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

  –       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0187/2014),

  1.      schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012;

  2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2012

  (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012,

  –   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu[13],

  –   s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

  –   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanovuje finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[14], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[16], a zejména na článek 35 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[17],

  –              s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[18], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0187/2014),

  A. vzhledem k tomu, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (dále jen „úřad“) získal finanční autonomii dne 20. září 2012, přičemž do té doby plnila jeho rozpočet Komise,

  B. vzhledem k tomu, že podle účetní závěrky činil rozpočet úřadu na rozpočtový rok 2012 celkem 10 000 000 EUR,

  C. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2012 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

  Připomínky k legalitě a správnosti operací

  1.  konstatuje, že účetní úřadu dosud nepotvrdil platnost účetního systému úřadu;

  Rozpočtové a finanční řízení

  2.  poznamenává, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2012 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 69,02 % a že míra vyplácení prostředků na platby činila 41,20 %;

  Závazky a přenosy

  3.  konstatuje, že rozpočtové potřeby pro rok 2012 byly značně nadhodnoceny, jelikož pouze 4 800 000 ze 7 000 000 EUR, jež byly převedeny po získání finanční autonomie, byly skutečně využity;

  4.  se znepokojením konstatuje, že byly přeneseny prostředky na závazky ve výši 3 200 000 EUR, což představuje 65,13 % z celkového objemu prostředků přidělených na období finanční autonomie; připomíná úřadu, že vysoká míra přenesených prostředků je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; vyzývá proto úřad, aby zlepšil svou výkonnost v tomto ohledu; uznává však, že převody většinou souvisejí s fakturami, které na konci roku ještě nebyly přijaty nebo proplaceny, a s neprovedenými úhradami nákladů na odborníky; dále uznává, že přibližně 800 000 EUR souvisí s renovací provedenou v prostorách úřadu v roce 2012, přičemž příslušné platby budou provedeny po konečném převzetí díla;

  5.  konstatuje se znepokojením, že na přenos ve výši 2 000 00 EUR se nevztahoval žádný právní závazek (smlouva), a proto byl proveden neoprávněně; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný pro udělení absolutoria o učiněných krocích s cílem zabránit podobným situacím v budoucnu;

  Převody

  6.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti i podle zjištění Účetního dvora zůstala výše a povaha převodů uskutečněných v roce 2012 v mezích finančních předpisů;

  Zadávací a náborová řízení

  7.  konstatuje, že v roce 2012 ani náhodně vybrané transakce, ani jiná zjištění auditu nevedla k žádným připomínkám k postupu úřadu při zadávání veřejných zakázek ve výroční zprávě Účetního dvora o auditu;

  8.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o auditu za rok 2012 neuvedl žádné připomínky, pokud jde o postupy pro nábor zaměstnanců úřadu;

  Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

  9.  bere na vědomí informaci úřadu, že přijal opatření týkající se prevence a řízení střetů zájmu, jejichž cílem je stanovit řadu zásad, postupů a nástrojů k předcházení střetu zájmů, jeho zjišťování a řešení situací, kdy ke střetům zájmu dochází;

  10.  konstatuje, že životopisy ani prohlášení o zájmech členů správní rady a vrcholného vedení ani prohlášení o zájmech výkonného ředitele nejsou veřejně přístupné; vyzývá úřad, aby tuto situaci co nejdříve napravil;

  Interní kontroly

  11. poukazuje na neprovedení fyzické kontroly a na skutečnost, že 20 % plateb bylo provedeno po uplynutí lhůty stanovené ve finančním nařízení; konstatuje, že 10 ze 16 standardů vnitřní kontroly nebylo ještě zcela provedeno; bere na vědomí vysvětlení úřadu týkající se výjimečných okolností v roce 2012, během něhož úřad získal (v září) finanční nezávislost na Evropské komisi (GŘ HOME);

  Činnost

  12. požaduje, aby úřad přístupným způsobem, především na svých webových stránkách, informoval o výsledcích své činnosti a o jejích dopadech na evropské občany;

  13.  zastává názor, že přinejmenším výroční zpráva o činnosti úřadu by měla být zveřejněna ve všech úředních jazycích Unie, a nikoli pouze v angličtině, jak je tomu v současnosti; je toho názoru, že jako první krok by mělo být k dispozici německé a francouzské znění uvedené zprávy, pokud není možné ji okamžitě zveřejnit ve všech úředních jazycích Unie;

  o

  o   o

  14. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2014[19] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

  24. 2. 2014

  STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

  pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2012

  (C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

  Navrhovatelka: Véronique Mathieu Houillon

  NÁVRHY

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  1.  bere na vědomí závěry Účetního dvora, podle nichž roční závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), který měl k dispozici roční rozpočet ve výši 10 milionů EUR, poskytuje ve všech významných ohledech poctivý obraz jeho finanční situace k 31. prosinci 2012 a výsledků jeho operací a peněžních toků za daný rok a podkladové operace za rozpočtový rok 2012, které tato roční závěrka úřadu EASO odráží, byly zákonné a správné ve všech významných ohledech;

  2.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, podle nějž auditor nepotvrdil platnost účetního systému úřadu EASO, a odpověď úřadu EASO, který uvádí, že platnost systému byla mezitím potvrzena v průběhu května 2013; bere na vědomí neprovedení fyzické kontroly; konstatuje, že 20 % plateb bylo provedeno po termínu uvedeném ve finančním nařízení a že 10 ze 16 standardů vnitřní kontroly ještě nebylo zcela provedeno; bere na vědomí vysvětlení úřadu EASO ohledně zvláštní situace v oblasti řízení v roce 2012, během kterého úřad EASO získal (v září) finanční nezávislost na Evropské komisi (GŘ HOME);

  3.  v obecné rovině se domnívá, že je třeba se více zaměřit na zavedení řádného finančního řízení úřadu EASO, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou tento úřad využil přidělené prostředky k plnění svých úkolů;

  4.  přeje si, aby alespoň výroční zpráva o činnosti úřadu EASO byla zveřejněna nejen v angličtině, ale ve všech úředních jazycích Evropské unie, nejprve však v němčině a francouzštině.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  12.2.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  17.3.2014

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  16

  1

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Amelia Andersdotter, Markus Pieper

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Thomas Ulmer

  • [1]       Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 73.
  • [2]       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]       Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
  • [5]       Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]       Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 73.
  • [8]       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [9]       Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
  • [11]     Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [12]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]     Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 73.
  • [14]     Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [15]     Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [16]  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
  • [17]     Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [18]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [19]  Přijaté texty, P7_TA-PROV(2014).