BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012

20.3.2014 - (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Petri Sarvamaa

Procedure : 2013/2245(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0187/2014
Indgivne tekster :
A7-0187/2014
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske støttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar[1],

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [2], særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor[4], særlig artikel 35,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[5],

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar[7],

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[8], særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[9], særlig artikel 208,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor[10], særlig artikel 35,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[11],

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[12], særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2012 med støttekontorets svar[13],

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[14], særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[15], særlig artikel 208,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor[16], særlig artikel 35,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[17],

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[18], særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0187/2014),

A. der henviser til, at Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") fik finansiel autonomi den 20. september 2012, og at budgettet før den dato blev gennemført af Kommissionen;

B.  der henviser til, at støttekontorets budget for regnskabsåret 2012 ifølge dets regnskab var på 10 000 000 EUR;

C. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2012 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

1.  noterer sig, at støttekontorets regnskabssystem endnu ikke er blevet valideret af regnskabsføreren;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2012 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 69,02 %, og at gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 41,20 %;

Forpligtelser og fremførsler

3.  noterer sig, at budgetbehovene var stærkt overvurderede, da der kun var indgået forpligtelser for de 4 800 000 EUR af de 7 000 000, der var blevet overført, efter at støttekontoret havde opnået finansiel autonomi;

4.  konstaterer med bekymring, at der blev fremført 3 200 000 EUR i forpligtede bevillinger svarende til 65,13 % af de samlede forpligtede bevillinger for den periode, hvor støttekontoret har haft finansiel autonomi; minder støttekontoret om, at fremførslernes store omfang ikke er i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed; opfordrer derfor støttekontoret til at forbedre dets præstationer i denne henseende; anerkender dog, at de fleste af disse fremførsler vedrører fakturaer, som støttekontoret endnu ikke havde modtaget og/eller betalt ved årets udgang og omkostninger i relation til eksperter, som endnu ikke er blevet godtgjort; anerkender endvidere, at ca. 800 000 EUR vedrører indretningsarbejder gennemført i støttekontorets lokaler i 2012, hvortil betalingerne afholdes efter den endelige overtagelse;

5.  konstaterer med bekymring, at en fremførsel på 200 000 EUR ikke var omfattet af en retlig forpligtelse (kontrakt) og derfor var regelstridig; opfordrer støttekontoret til at underrette dechargemyndigheden om de skridt, der tages for at forhindre lignende situationer i fremtiden;

Overførsler

6.  bemærker med tilfredshed, at antallet og beskaffenheden af overførsler i 2012 ifølge den årlige aktivitetsrapport og Revisionsrettens resultater ligger inden for de rammer, der er fastlagt i de finansielle bestemmelser;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

7.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller Revisionsrettens resultater har givet anledning til bemærkninger i Revisionsrettens årsberetning for 2012 vedrørende støttekontorets udbudsprocedurer;

8.  noterer sig, at Revisionsretten ikke kommer med nogen bemærkninger vedrørende støttekontorets ansættelsesprocedurer i sin årsberetning for 2012;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

9.  konstaterer, at støttekontoret har vedtaget en politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, som har til formål at fastsætte en række principper, procedurer og værktøjer til forebyggelse, identificering og håndtering af interessekonflikter;

10. bemærker, at cv'er og interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen og den øverste ledelse samt interesseerklæringen fra den administrerende direktør ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer støttekontoret til at udbedre dette så hurtigt som muligt;

Intern kontrol

11. bemærker fraværet af en opgørelse over en faktisk beholdning, og at 20 % af betalingerne blev afholdt efter de frister, der er fastsat i finansforordningen; bemærker, at ti af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke blevet implementeret fuldt ud; bemærker støttekontorets forklaring vedrørende den særlige situation i 2012, idet støttekontoret opnåede finansiel autonomi af Kommissionen (GD for Indre Anliggender) i september;

Resultater

12. anmoder om, at støttekontoret på en tilgængelig måde, først og fremmest via sit websted, meddeler resultaterne af sit arbejde og arbejdets påvirkning af de europæiske borgere;

13.  er af den opfattelse, at den årlige aktivitetsrapport fra støttekontoret som et minimum ikke blot bør offentliggøres på engelsk, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt, men på alle Unionens officielle sprog; mener, at tyske og franske udgaver af rapporten bør være tilgængelige som et første skridt, hvis det ikke er muligt at offentliggøre den på alle Unionens officielle sprog;

o

o   o

14. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2014[19] om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

24.2.2014

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Ordfører for udtalelse: Véronique Mathieu Houillon

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker Revisionsrettens konklusioner, hvorefter årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO), der råder over et årligt budget på 10 mio. EUR, i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, samt at det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for EASO's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2012, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2.  bemærker Revisionsrettens bemærkning om, at støttekontorets regnskabssystem endnu ikke er blevet valideret af regnskabsføreren, og støttekontorets svar, ifølge hvilket systemet i mellemtiden er blevet valideret i maj 2013; bemærker fraværet af en opgørelse over den faktiske beholdning; bemærker, at 20 % af betalingerne blev afholdt efter de frister, der er fastsat i finansforordningen, og at ti af de 16 standarder for intern kontrol endnu ikke er blevet implementeret fuldt ud; bemærker EASO's forklaring angående den særlige forvaltningssituation i 2012, idet EASO (i september) opnåede finansiel uafhængighed af Europa-Kommissionen (GD for Indre Anliggender);

3.  mener generelt, at der bør udvises mere opmærksomhed over for gennemførelse af forsvarlig økonomisk forvaltning i EASO, dvs. sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af støttekontorets budgetbevillinger i forbindelse med udførelsen af dets ansvarsområder;

4.  ønsker som minimum, at den årlige aktivitetsrapport fra EASO offentliggøres ikke kun på engelsk, men på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, begyndende med tysk og fransk.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

12.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Thomas Ulmer

 • [1]     EUT C 365 af 13.12.2013, s. 73.
 • [2]     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [3]       EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [4]       EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
 • [5]     EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [6]       EUT L 328 af 07.12.13, s. 42.
 • [7]     EUT L 365 af 13.12.2013, s. 73.
 • [8]     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [9]       EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [10]     EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
 • [11]    EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [12]     EUT L 328 af 07.12.13, s. 42.
 • [13]    EUT L 365 af 13.12.2013, s. 73.
 • [14]    EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [15]     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
 • [16]     EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
 • [17]    EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [18]     EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
 • [19]     Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2014).