RAPORT  Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

20.3.2014 - (C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Petri Sarvamaa

Menetlus : 2013/2245(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0187/2014
Esitatud tekstid :
A7-0187/2014
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega[1],

–   võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)[2], eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EÜ) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet[4], eriti selle artiklit 35,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[5],

-    võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208[6], eelkõige selle artiklit 108,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega[7],

–   võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)[8], eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[9], eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EÜ) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet[10], eriti selle artiklit 35,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[11],

-    võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208[12], eelkõige selle artiklit 108,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa

(C7‑0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega[13],

–   võttes arvesse nõukogu 18.veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)[14], eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[15], eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EÜ) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet[16], eriti selle artiklit 35,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)[17],

-              võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208[18], eelkõige selle artiklit 108,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7-0187/2014),

A. arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (edaspidi „amet”) muutus finantsküsimustes iseseisvaks 20. septembril 2012, ning et kuni selle kuupäevani täitis tema eelarvet Euroopa Komisjon;

B. arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti finantsaruannete kohaselt oli ameti 2012. aasta lõplik eelarve 10 000 000 eurot;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1. märgib, et ameti peaarvepidaja ei ole raamatupidamissüsteemi veel heaks kiitnud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2. märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 69,02 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 41,20 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3. märgib, et 2012. aasta eelarvevajadused olid oluliselt üle hinnatud, sest 7 000 000 euro suurusest assigneeringute summast, mis pärast majandusliku sõltumatuse saamist ametile üle kanti, seoti kulukohustustega ainult 4 800 000 eurot;

4. märgib murega, et 2012. aastasse kanti üle 3 200 000 euro suuruses summas kulukohustustega seotud assigneeringuid (65,13 % kõigist majandusliku sõltumatuse ajavahemiku kulukohustustega seotud assigneeringutest); tuletab ametile meelde, et ülekandmiste nii suur osakaal on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; palub ametil seetõttu oma tulemuslikkust selles osas parandada; võtab siiski teadmiseks, et ülekandmised tulenevad peamiselt aasta lõpu seisuga veel laekumata või maksmata arvetest ning ekspertidega seotud kulude hüvitamisest; võtab samuti teadmiseks, et ligi 800 000 eurot puudutavad ameti ruumes 2012. aastal tehtud remonditöid, mille eest tehakse maksed peale arvete lõplikku heakskiitmist;

5. märgib murega, et 200 000 euro suuruse eelarve ülekandmise kohta puudus juriidiline kohustus (leping) ning ülekandmine oli seega tehtud eeskirjade vastaselt; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teavet võetud meetmete kohta, et sarnaseid olukordi edaspidi vältida;

Ümberpaigutused

6. märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7. märgib, et ei 2012. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud iga-aastases auditiaruandes ameti hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

8. märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes ameti töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et on vastu võetud huvide konfliktide ärahoidmise ja haldamise poliitika, eesmärgiga kehtestada põhimõtted, menetlused ja vahendid huvide konfliktidega seotud olukordade vältimiseks, tuvastamiseks ja haldamiseks.

märgib, et juhatuse ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori huvide deklaratsioon ei ole avalikult kättesaadavad; palub ametil seda olukorda kiiremas korras parandada;

Sisekontrollisüsteemid

11. märgib varade inventuuri puudumist ja seda, et 20 % maksetest on tehtud pärast finantsmääruses osutatud tähtaja möödumist; märgib, et 10 sisekontrollistandardit 16st olid veel täielikult rakendamata; võtab teadmiseks ameti selgitused erakorralise olukorra kohta 2012. aastal, mille jooksul amet muutus (septembris) Euroopa Komisjonist (siseasjade peadirektoraat) rahaliselt sõltumatuks;

Tulemuslikkus

12. nõuab, et amet edastaks oma töö tulemused ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju käsitleva teabe juurdepääsetaval viisil, eelkõige oma veebisaidi kaudu;

13.  on seisukohal, et ameti iga-aastane tegevusaruanne tuleks avalikustada kõigis liidu ametlikes keeltes, mitte ainult inglise keeles, nagu seda praegu tehakse; on seisukohal, et esmajärjekorras tuleks teha kättesaadavaks aruande versioonid saksa ja prantsuse keeles, kui aruannet ei ole kohe võimalik avaldada kõigis liidu ametlikes keeltes;

o

o   o

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile[19] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

24.2.2014

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0333/2013 – 2013/2245(DEC))

Arvamuse koostaja: Véronique Mathieu Houillon

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja järeldused, mille kohaselt 10 miljoni euro suuruse aastaeelarvega Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) raamatupidamise aastaaruandes esitatakse kõigis olulistes aspektides õiglane ülevaade tugiameti finantsolukorrast 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning ameti majandustulemustest ja rahavoogudest lõppenud eelarveaastal, täpsustades sealjuures, et EASO 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, mille kohaselt audiitor ei ole EASO raamatupidamissüsteemi kinnitanud, ja ameti vastuse, et süsteem on vahepeal, 2013. aasta mais kinnitatud; võtab teadmiseks, et füüsilist inventuuri ei ole tehtud; märgib, et 20% maksetest on tehtud pärast finantsmääruses osutatud tähtaja möödumist ja et 10 sisekontrollistandardit 16st olid veel täielikult rakendamata; võtab teadmiseks EASO selgitused oma finantsjuhtimise erakorralise olukorra kohta 2012. aastal, mille jooksul EASO muutus (septembris) Euroopa Komisjonist (siseasjade peadirektoraat) rahaliselt sõltumatuks;

3.  on üldiselt seisukohal, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata EASO korrektsele finantsjuhtimisele, st sellele, kui säästlikult, tõhusalt ja tulemuslikult on amet kasutanud assigneeringuid oma ülesannete täitmiseks;

4.  soovib, et vähemalt EASO iga-aastane tegevusaruanne avalikustataks mitte ainult inglise keeles, vaid kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, eelisjärjekorras saksa ja prantsuse keeles.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Thomas Ulmer

 • [1]        ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
 • [2]        EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [3]        ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [4]        ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
 • [5]        EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [6]        ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [7]        ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
 • [8]        EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [9]        ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [10]       ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
 • [11]       EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [12]       ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [13]       ELT C 365, 13.12.2013, lk 73.
 • [14]       EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [15]       ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [16]       ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
 • [17]       EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [18]       ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [19]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).